Makanan Halal & Haram by X1C175UA

VIEWS: 0 PAGES: 42

									            Makanan
            Halal & Haram


Tafsir
Minggu 2
Dikemaskini oleh Siti Fairuz Ramlan
Surah Al-Maidah ayat 1- 4


  Hai orang-orang yang beriman,
  penuhilah aqad-aqad.
     ‫ك‬       ‫ال ي‬                ‫أ َّ ك‬
َ‫ُحِلتْ لَ ُم بَهِيمَةُ األَنْعَامِ ِإ َّ مَا ُتْلَى عَلَيْ ُمْ غَيْر‬
         ‫ت حرم‬         ‫م ِل الص‬
         ٌ ُ ُ ْ‫ُحِّي َّيْدِ وَأَنُم‬
          ُ ‫إ َّ اللهَ يَحْ ُ ُ مَا ُرِي‬
          ‫ِن ّ كم ي د‬

Dihalalkan bagimu binatang ternakan,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu
dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang berihram.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
  ِ ّ َ ‫ن ت ِل ع‬             ‫َي ال‬
  ‫يَا أُّهَا َّذِينَ آمَُواْ الَ ُحُّواْ شَ َآِئر الله‬
  َ     َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
  ‫وَال الشهر الْحرَام وَال الْهدْي وَال اْلقَآلِئد‬Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu melanggar syiar-syiar Allah,
dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang
hadyu, dan binatang-binatang qalaaid,
                َ َ َ ‫آم‬
              َ‫وَال ِّني اْلَبيْت الْحرَام‬
         ‫م رِّ ْ ْ ن‬            ‫غ‬
        ‫يَْبتَ ُونَ فَضْالً ِّن َّبهِم وَرِضوَاًا‬


dan jangan mengganggu
orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan
keredhaan dari Tuhannya
  ْ َ ‫ِ َن ُ ن ن‬           ‫َ ََ ت ْ د‬
 ٍ‫وإِذَا حللُْمْ فَاصطَا ُواْ وَالَ َيجْرمَّكمْ شََآ ُ قوم‬
               ِ ْ       ‫َد ك‬
 ْ‫أَن ص ُّو ُمْ عَنِ الْمَسجِد اْلحَرَامِ أَن َتعْتَدُوا‬Dan apabila kamu telah bertahallul, maka
bolehlah berburu.
Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada
sesuatu kaum karena mereka menghalangi
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu
berbuat aniaya.
  َ ‫ن‬           ْ َّ ِّ ‫ن َل‬
‫وَتَعَاوَُواْ عَى الْرب وَالتقوَى وَالَ َتعَاوَُواْ علَى‬
   ِ ‫و ع ْ َاتق ل ِن ل د‬
ِ‫اإلِثْمِ َاْل ُدوَانِ و َّ ُواْ الّهَ إ َّ الّهَ شَ ِيدُ اْلعقَاب‬Dan tolong-menolonglah kamu dalam
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.
Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat
seksaanNya.
       ‫ح ِّ َ كم َ ة َّم م‬
 ِ‫ُرمَتْ علَيْ ُ ُ الْميْتَ ُ وَالْد ُ وََلحْ ُ الْخِنْزِير‬
                     ‫ل‬      ‫أل‬
                 ِ‫وَمَا ُهِ َّ ِلغَيْرِ الّهِ بِه‬Diharamkan bagimu
bangkai, darah, daging
babi, dan yang disembelih
atas nama selain Allah.
        َ َّ ِّ ُ ‫ُ َ ة و ق و‬
َ‫وَاْلمنْخنِقَ ُ َاْلمَوُْوذَةُ َاْلمتَرَدَيةُ وَالنطِيحةُ وَمَا أَكَل‬
          ‫الن‬      ُ     ‫َّ ت‬    َّ ‫َّبع‬
       ِ‫السُ ُ إِال مَا ذَكْيُمْ وَمَا ذبِحَ عَلَى ُّصُب‬Dan yang tercekik, yang dipukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan yang
diterkam binatang buas – kecuali yang
kamu menyembelihnya – dan yang
disembelih untuk berhala.
‫ك ِ ْق‬        َ ‫ْ م‬
ٌ ‫وَأَن َتسْتَقسِ ُواْ بِاألزْالَمِ ذَلِ ُمْ فس‬ Dan mengundi nasib
 dengan anak panah –
 itu adalah kefasiqan.
      ‫ك‬        ‫ر‬     ‫ال‬
     ْ‫الَْيوْمَ يَئِسَ َّذِينَ كَفَ ُواْ مِن دِينِ ُم‬
                    ‫َه‬
            ِ‫فالَ تَخْشوْ ُمْ وَاخْشَوْن‬  َPada hari ini orang-orang kafir telah
putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu,
sebab itu janganlah kamu takut kepada
mereka dan takutlah kepada Ku.
  ‫ْ َت ك ك َ ت َ ك‬
 ْ‫الَْيومَ أَكْملْ ُ لَ ُمْ دِينَ ُمْ وأَتْمَمْ ُ علَيْ ُم‬
            ْ ُ‫ت ك‬
      ‫ِنعْمَتِي وَرَضِي ُ لَ ُم اإلِسالَمَ دِينًا‬Pada hari ini telah Ku sempurnakan
untukmu agamamu,
dan telah Ku cukupkan kepadamu
nikmatKu,
dan telah Ku redhai Islam agama
bagimu.
 ٍ ‫ل‬       ‫م‬         َ ‫ُر‬
 ‫فَمَنِ اضْط َّ فِي مخْمَصَةٍ غَيْرَ ُتَجَاِنفٍ ِّإِثْم‬
                 ٌ ‫فَإِ َّ اللهَ غَ ُو ٌ َّحِي‬
                 ‫ن ّ ف رر م‬


Maka barang siapa terpaksa
kerana kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
        ‫ل ه‬           ‫ْل‬
       ْ‫َيسأَُونَكَ مَاذَا ُأحِ َّ َل ُم‬
        ُ ‫ُلْ ُح َّ لَ ُ ُ الطِّبَا‬
        ‫ق أ ِل كم َّي ت‬Mereka menanyakan kepadamu:
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”
Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang
baik-baik”.
  ‫ِ م َل َ ت َلم ه َّ ِم‬          ‫لْ م‬
  ‫وَمَا عََّمتُم ِّنَ الْجَوَارِح ُكِّبِني ُعِّ ُونَ ُن م َّا‬
                        ‫َل ك ُ له‬
                        ُ ّ‫عَّمَ ُم ال‬
Dan (buruan yang ditangkap) oleh
binatang buas yang telah kamu ajar
dengan melatihnya untuk berburu,
kamu mengajarnya menurut apa yang
telah diajarkan Allah kepadamu.
    ْ ‫ْ ََ ك‬       ‫ُل ِم‬
    ‫فَكُواْ م َّا أَمْسَكنَ عليْ ُم‬
        ََ ‫ْ ل‬       ُ
      ِ‫وَاذْكرُواْ اسمَ الّهِ عليْه‬


Maka makanlah dari apa
yang ditangkapnya untukmu,
dan sebutlah nama Allah
atas binatang itu.
      ُ ‫َاتق ل إ َّ ل َر‬
ِ‫و َّ ُوْا الّهَ ِن الّهَ س ِيع الْحِسَاب‬Dan bertaqwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah
amat cepat hisabNya.
 Ringkasan Kandungan Ayat
• Suruhan Allah s.w.t kepada orang-orang yang
 beriman supaya memenuhi aqad; iaitu menunaikan
 perjanjiannya.

• Daging binatang ternakan seperti kambing, lembu
 dan unta adalah halal apabila disembelih secara
 syar’ie.

• Disebutkan juga dengan jenis-jenis haiwan yang
 tidak dihalalkan dagingnya.

• Larangan memburu semasa berihram haji atau
 umrah.

• Larangan membalas dendam terhadap musuh
 atau menganiayai mereka kerana benci.
• Suruhan supaya tolong-menolong dalam
 perkara kebaikan & ketaatan sahaja.

• Larangan menelek nasib atau
 mempertaruhkan nasib sebagaimana yang
 diamalkan oleh masyarakat Jahiliyyah.
• Jaminan Allah s.w.t bahawa Dia telah
 menyempurnakan agama umat ini dan
 melengkapkan Syari’ah Islamiyyah.

• Kelonggaran yang Allah s.w.t berikan kepada
 umat apabila di dalam keadaan darurat.
 Jenis-jenis haiwan yang diharamkan
(1) Bangkai***
  Iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih,
  ataupun yang disembelih bukan dengan
  cara syar’ie.

  Kecuali: Ikan dan belalang.
(2) Darah***
 Maksudnya darah yang mengalir dari haiwan
 yang sudah mati disembelih, namun sedikit
 darah dimaafkan.

 Manakala darah haiwan yang hidup – haram
 samaada sedikit atau banyak.
(3) Daging Khinzir***
 Ayat Al-Qur’an menyebutkan daging, tetapi
 yang dimaksudkan ialah seluruh anggota
 badan haiwan tersebut termasuk kulit,
 minyak, bulu dan sebagainya.
(4) Haiwan yang disembelih dengan
 mengucapkan nama selain Allah s.w.t

 Contohnya:
 Bismillaata wal ‘uzza…. Jesus Christ…
 Bismillah wa Rasulillah….
 Dengan nama Allah dan juga guruku / waliku /
 syeikhku……..
(5) Al-Munkhaniqah
 Iaitu haiwan yang tercekik ataupun dicekik
 sehingga mati

(6) Al-Mauqudzah
 Iaitu haiwan yang dipukul / diseksa / didera
 dengan batu, kayu dsbg sehingga mati
(7) Al-Mutaraddiyah
 Iaitu haiwan yang jatuh dari suatu tempat yang
 tinggi lalu mati. Contohnya terjatuh ke dalam
 perigi.

(8) An-Nadtiihah
 Iaitu haiwan yang mati ditanduk oleh binatang
 lain seperti kerbau dsbg.
(9) Haiwan yang telah dimakan oleh
 *binatang yang memburunya (its predator)

 a- Samaada sebahagian haiwan itu telah dimakan
 ataupun b- tidak dimakan, tetapi haiwan itu mati
 serta merta akibat terkaman tadi
* Binatang yang memburu itu hendaklah yang terlatih sahaja dan memenuhi
  beberapa syarat lain.
(10) Haiwan yang disembelih untuk
   dipersembahkan kepada berhala dan
   patung

Pengecualian: Bagi haiwan-haiwan
 (5),(6),(7), (8) & (9b), jika sebelum haiwan
 tersebut mati sempat disembelih secara
 syar’ie maka ia menjadi halal.
Kategori binatang yang diharamkan
•  Binatang yang bertaring
•  Binatang yang berparuh
•  Binatang yang berkuku
•  Binatang yang menggelikan seperti ulat
•  Binatang yang memudaratkan spt lipas
•  Binatang yang hidup dalam 2 alam
•  Telur dari binatang haram atau campuran
  keturunan
Kategori makanan yang diharamkan
• Makanan yang bersumberkan yang haram
Cth coklat yang diisi dengan arak, emulsifier,
 stabilizer**** yang selalu terdapat dalam coklat,
 ais krim dan gula-gula gummy
• Makanan yang memudaratkan cth makanan
 yang sudah basi, arak
• Makanan yang beracun cth pil yang berbahaya,
 sayur atau buah yang berbahaya
(surah al-A’raaf 157)
Senarai stabilizer/emulsifier/ food
additives yang diharamkan
• Fig. 2 Code Number of Haram Food Additives
• Haram additives with “E” prefixes E120, E140,
 E141, E252, E422, E430, E431, E470, E471, E472(a),
 E472(b), E472(c), E472(d), E472(e), E473, E474, E475,
 E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E494.
• Haram additives without “E” prefixes 120, 141,
 160(A), 161, 252, 300, 301, 422, 430, 431, 433, 435, 436,
 441, 470, 471, 472(a, e), 473, 474, 475, 476, 477, 481,
 482, 483, 491, 492, 494, 542, 570, 572, 631, 635, 920.

• Source: Islamic Religious Council of Singapore (MUIS)
Surah an-Nahl ayat 14
 ً۬ ‫أوهُو ٱلَّذى سخر ٱلبحر ل َت ۡأڪلُو ْا م ۡنه لَح ً۬ما طر ً۬يا و َتس َتخرجُو ْا م ۡنه ح ۡلي‬
• ‫ِ ُ ِ َة‬         ۡ ۡ َ     َ   ۡ ُ ِ ُ ِ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ِ َ َ
            ِ       ِ
            َ َ ِ ۡ َ ِ ُ َ ِ َ ِ ََ َ ۡ َ َ َ
        ۡ‫َت ۡل َبسُو َنها و َترى ٱلفُ ۡلك مواخر فِيه ولِ َت ۡب َتغو ْا من فضلِهۦ ولَعلَّڪُم‬
                                          َ ُ ۡ
                                          ‫َتشكرُون‬

Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat
makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup dan
dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda
perhiasan untuk kamu memakainya dan (selain itu) engkau
melihat pula kapal-kapal belayar padanya dan lagi supaya
kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya dan
supaya kamu bersyukur. (14)
Ringkasan kandungan ayat
• Dihalalkan segala jenis makanan berasal dari
 laut
• Terdapat berbagai barangan dari laut yang
 dijadikan perhiasan
• Laut sebagai satu medium pelayaran selain dari
 udara dan darat
• Allah S.W.T menciptakan laut dan segala yang
 didalamnya utk kemudahan manusia
Ringkasan kandungan ayat
• Binatang laut apabila ditangkap dalam keadaan
 sudah mati tidak dikira sebagai bangkai
• Binatang laut tidak perlu disembelih
• Segala jenis binatang laut dihalalkan
 memakannya***
• Terdapat hasil dari laut yang boleh dijadikan
 perhiasan
• Laut sebagai tempat mencari rezki
• Laut terdapat banyak kegunaan cth garam
Makanan yang halal dimakan
• Makanan yang halal dan baik (halalan tayyiban)
( surah al-Baqarah 168)
• Makanan yang memberi manfaat
• Makanan yang berkhasiat
• Telur binatang yang halal
• Tiada unsur yang haram seperti berasal dari sumber
  yang halal
• Minuman yang tidak memabukkan
• http://sps.nus.edu.sg/~dewihart/halal%20food%20sele
  ction.htm
Binatang yang halal dimakan
• Binatang ternakan spt ayam
(Surah al-Anfal ayat 69)
• Binatang laut (surah al-Maidah ayat 96)
• Binatang yang disembelih dengan nama Allah
 S.W.T
• Binatang liar seperti kijang, rusa, kancil
Hukum-Hukum
yang terkandung
dalam ayat
1) Apakah yang dimaksudkan dengan
  aqad-aqad (‘uqud) di dalam ayat?
           PENDAPAT
Sebahagian ‘ulama      ‘Ulama yg lain
berpendapat aqad-aqad    berpendapat aqad tersebut
perjanjian disini      tidak khusus antara hamba
bermaksud aqad di antara  dgn Tuhannya saja, malah
hamba dgn Tuhannya     meliputi aqad sesama
seperti haji, nazar dsbg.  manusia seperti nikah,
              jual-beli, hutang dsbg.
            TARJIH
Jumhur Mufassirin merajihkan pendapat kedua.
2) Apakah maksud yang sahih bagi pengecualian
yang Allah s.w.t sebutkan ( ْ‫? ( إِ َّ مَا ذَ َّيْتُم‬
                 ‫ال ك‬


   ُ َّ َ َ َ َ َ ِ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ َ
   ‫والمنخنقَةُ والموقُوذةُ والمتَرديَةُ والنَّطيحةُ وما أَكل السبُع‬
                ْ ْ َّ َ َ
               ‫إِالَّ ما ذكيتُم‬
   Dan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang
    ditanduk, dan yang diterkam binatang buas
     – kecuali yang kamu menyembelihnya

Pengecualian: Bagi haiwan-haiwan (5),(6),(7),
(8) & (9b), jika sebelum haiwan tersebut mati
sempat disembelih secara syar’ie maka ia
menjadi halal
Para ‘Ulama berbeza pendapat “sempat” yang
bagaimanakah dapat diterima supaya haiwan-
haiwan tersebut dikira halal?
              PENDAPAT
 Jika haiwan itu masih  Jika hayatnya boleh  Jika ia diyakini lebih
 mempunyai tanda-    dianggap sedikit    cenderung kepada
 tanda bahawa ia masih  panjang, bukan dalam  kematian, maka tidak
 hidup. Contohnya    sakaratul maut.    guna disembelih lagi –
 ekornya bergerak atau  Tandanya: Haiwan    ia langsung menjadi
 kakinya masih      tersebut menggelepar  tidak halal.
 menendang-nendang.   kerana nazak sewaktu
             disembelih, bukan
             sebelum.
             IMAM / MAZHAB
  As-Syafi’ie &    Sebahagian ‘ulama       Malik
    Ahmad
• Sebab berlakunya perbezaan pendapat
 ini ialah kerana berbezanya
 pemahaman masing-masing samaada
 pengecualian itu berbentuk
 tersambung atau terputus….
3) Bagaimanakah cara penyembelihan
   menurut syariat?

            PENDAPAT

Tidak sah      Sah penyembelihan  Sah penyembelihan
penyembelihan    dengan terputusnya  jika terputus urat
kecuali terputus   urat halqum dan   halqum, mari’ dan
urat halqum, mari’  mari’        salah satu urat
dan 2 urat                wadajain
wadajain

           IMAM/ MAZHAB

   Malik       As-Syafi’e     Abu Hanifah
• Halqum: Saluran pernafasan

• Mari’: Saluran makan

• Wadajain: 2 saluran makan & minum
4) Apakah hukum memburu dengan
   binatang yang terlatih?
  • Firman Allah s.w.t:
   ‫م ِّ َ ت َلم ُن ِم َل ك ُ له‬            َ َ ‫َل ت م‬
   ُ ّ‫وَمَا عَّمُْم ِّن الْجوَارِحِ ُكَلبِني ُعِّ ُوَنه َّ م َّا عَّمَ ُم ال‬
  Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar
           dengan melatihnya untuk berburu


  menjadi dalil bahawa binatang yang diburu
  dengan menggunakan binatang terlatih
  seperti anjing dan helang, halal untuk
  dimakan.
 • Ayat Al-Qur’an tadi dikuatlah lagi dengan hadis
  Rasulullah s.a.w yang berkata kepada ‘Adiy ibn
  Hatim:
    “Jika kamu menghantar (melepaskan)
   anjingmu dan menyebut nama Allah Ta’ala,
   maka makanlah apa yang ditangkapnya
     bagimu. Jika sekiranya ia memakan
  sebahagian darinya maka janganlah makan.”

• Oleh itu para ‘ulama bersepakat bahawa hukum
 memburu dengan menggunakan binatang
 terlatih adalah jaiz/harus.

• ‘Ulama juga bersepakat bahawa haiwan yang
 telah diterkam oleh binatang terlatih halal
 dimakan.
• Namun sebahagian ‘ulama menetapkan
 beberapa syarat tertentu:
o Binatang itu hendaklah terlatih untuk
 mengikuti arahan dan “menyahut” panggilan
 tuannya.
o Tidak memakan daging haiwan yang
 diterkamnya.
o Si tuan menyebut nama Allah ketika
 melepaskan binatangnya.

								
To top