BILGI VE ILETISIM TEKNOLOJILERI DERSI-DERS NOTLARI by Go16d1EG

VIEWS: 1,207 PAGES: 4

									              BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ-DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR ÇEŞİTLERİ                    hızı gigahertz(GHZ) ile belirtilir.
1-ANA BİLGİSAYARLAR:Server adı verilir.          2. Anakart: Bilgisayarın omurgasıdır. Tüm donanımın
Özellikle eğitim, öğretim,sağlık,maliye,bankacılık ve   birbiri ile olan fiziksel bağlantısını sağlar. Bilgi akışının
işletmelerde tüm işlemlerin bir bilgisayardan       tamamı anakart üzerinden sağlanır.
paylaştırılması ile kontrolün sağlanması için kullanılan  3. RAM(Ana Bellek):Veriler ve komutlar burada
bilgisayarlar ana bilgisayarlardır.            saklanır.Bilgisayarın çalışması için gerekli olan işletim
Ana Bilgisayarı masaüstünden ayıran özellikler:      sistemi veya programlar ana belleğe
   A. Verimlilik                     yüklenir.Programlar,veriler,komutlar ana belleğin
   B. Ölçeklenebilirlik                 üzerinde geçici olarak bulunur.Bilgisayarın
   C. Güvenilirlik ve Devamlılık             kapatılmasıyla veya elektrik kesintisiyle ana belleğin
2.MİNİ BİLGİSAYAR: Bilgisayar özelliklerinden       üzerindeki veriler kaybolur.Ram kapasiteleri MB veya
bazılarına sahip olup cepte,çantada taşınabilen ve     GB ile ifade edilir.
işlevleri sınırlı olan bilgisayarlardır.          4. Ekran Kartı: Ekranda görüntülenecek grafikler için
3.                             video sinyali yaratan adaptör. Bilgisayarın işlediği veriyi
AĞ(NETWORK)BİLGİSAYARI:Kurumlarda,laborat         monitör, televizyon, video projektör gibi görüntü
uar ortamında kablolu yada kablosuz ağa bağlı       aygıtlarında gösterime uygun hale getiren birim.Ekran
bilgisayarlardır.                     kartlarının kapasiteleri MB veya GB ile ifade edilir.
4.KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR                  5. Sabit Disk: Bir bilgisayarda bulunan bütün
5.DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR                  dosyaların(işletim sistemine ait dosyalar,program
BİLGİSAYARLAR ARASINDAKİ FARKLAR              dosyaları,müzik, resim vs. dosyaları) kalıcı olarak
1.KAPASİTE: Bilgisayarlar arasında en belirgin       saklandığı, bu dosyaların elektrik kesintisiyle
farklılık kapasiteleridir. Bilgisayarların kapasitesini;  kaybolmadığı birim sabit disktir.Sabit Disk kapasiteleri
Ram,Anakart,Sabir Disk,İşlemci, Ekran Kartı belirler.   genellikle GB ile ifade edilir.
2.HIZ                           6. Monitör: Ekran kartından gelen görüntü sinyallerinin
3.MALİYET                         kullanıcı tarafından görülebilen bir hale getiren birim.
4.GENEL KULLANICI                     Tüplü monitörler(CRT) ve Likit Kristal Ekranlı(LCD)
DEPOLAMA                          olanlar. Görüntüyü tüp teknolojisi ile oluşturan
1-HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI                 monitörler hesaplı sahip olma maliyetleri ile likit kristal
a.İç ve Dış Sabit Diskler                 (LCD) monitörler ise kapladıkları alan,görüntü kalitesi
b.Bellek Kartları(SD,MMC…)                 ve düşük güç tüketimi yüzünden tercih
c.Taşınabilir Bellek(USB Flash Disk)            edilirler.Monitörler ile ilgili değerler ekran
d. CD-ROM, DVD                       büyüklüğü(İnch ile ifade edilir) ve çözünürlüktür(piksel
e.Disket                          ile ifade edilir.)
f. Blu-ray                         PİKSEL: Ekrandaki bir noktayı ifade eder.
2-HAFIZA ÇEŞİTLERİ                     Çözünürlük: Ekranda yatayda ve dikeyde bulunan
a.RAM(Rastgele Erişim Belleği)               piksellerin çarpımından oluşan(1024*768 piksel gibi)
b.ROM(Salt Okunur Bellek)                 görüntü kalitesini ifade eden kavramdır.
3-HAFIZA KAPASİTE ÖLÇÜ BİRİMLERİ              7. Klavye: Üzerinde rakam, alfabetik karakter ve özel
Bilgisayarda sakladığımız resim,müzik,video,word      işaretlerden oluşan tuş takımı bulunan ve kullanıcının
belgesi vs.dosyaların hepsi 0 ve 1 den oluşan makine    bilgisayara komut vermesini, bilgi girişi yapabilmesini
kodlarından oluşmaktadır.                 sağlayan birim. Ülkemizde iki farklı tuş dizilimine sahip
01 bit BİTEn küçük kapasite birimidir.          klavye bulunmaktadır. Bunlar Q klavye ve F klavye
11 bit                          olarak adlandırılırlar. F klavye dizilimi daktilolardaki tuş
000101018 bitten oluşan bu bilgi 1 BYTE’tır.       dizilimi ile aynıdır. Q klavyenin dizilimi ise daha
Küçükten büyüğe doğru kapasite birimleri          evrensel bir yapıya sahiptir.
BİT-BYTE-KİLOBYTE-MEGABYTE-GİGABYTE-            8. Fare: Çalışma yapılan bir programdaki bir özelliğin
TERABYTE…                         işaretlenmesini ya da bir komutun çalıştırılmasını
8 BİT=1 BYTE 1024 BYTE=1 KB 1024 KB=1 MB          sağlayan giriş birimdir.
1024 MB=1 GB 1024 GB=1 TB                 9. Disket Sürücü: Yedekleme ya da taşıma amaçlı
1 DİSKET=1,44 MB                      bilginin kalıcı olarak depolanabildiği 3.5 inch'lik
1 CD=700 MB                        manyetik disklerin okunmasını sağlayan birim.
1 DVD=4,7 GB                        10. Ses Kartı: Analog ses dalgalarını dijitale, dijital ses
4. BİLGİSAYAR PERFORMANSI                 bilgilerini ise analog bir yapıya dönüştürebilen birim.
a.CPU hızı                         11. CD-DVD SÜRÜCÜ:
b.RAM bellek büyüklüğü                   CD-ROM: CD okur, CD yazamaz(çekemez)(ROM
c.Sabit disk Hız ve Kapasitesi               sadece okur)
DONANIM: Bilgisayarın fiziksel kısımlarına donanım     CD-RW: CD okur, CD yazar(çeker)(RW hem
denir.                           okur,hem yazar)
1. İşlemci: Bilgisayarın beyni gibidir, mantıksal ve    DVD-ROM:CD+DVD okur,CD+DVD yazamaz.
matematiksel işlemleri yapar, karar verir,karşılaştırma  DVD-RW: CD+DVD okur,CD+DVD yazar.
işlemi yapar, donanımlar arası ilişkiyi düzenler.İşlemci
12. Yazıcı: Bilgisayarda yapılan çalışmaları raporlamak    Örnek:Windows
amacıyla kağıt üzerine yazan birim. Yazıcılar; nokta     95,98,XP,Vista,Pardus,Linux,Unix,Macos vs.
vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, lazer olarak çeşitlere     UYGULAMA YAZILIMLARI
ayrılırlar.                          Uygulama yazılımları belirli konulardaki problemlerin
13. Tarayıcı: Bir dokümandan aldığı görüntüyü         çözümüne yönelik olarak programlama dillerinden biri
bilgisayara dijital olarak aktaran birim.Yani kağıt      ile yazılmış programlardır. Hangi işletim sistemine
üzerinde bulunan resimleri,fotoğrafları,yazıları       uygun olarak yazılmışsa o işletim sistemi altında
bilgisayara görüntü olarak aktarır.              çalışırlar. Değişik amaçlara yönelik yüzlerce uygulama
14. Kesintisiz Güç Kaynakları: Bilgisayarın elektrik     programı(paket program) vardır.Örneğin;Office
kesintisi sırasında çalışabilmesi ya da güvenli bir şekilde  programları(Word,Excel,Powerpoint vs.), photoshop,
kapatılabilmesi için geçici olarak elektrik kaynağı      winamp, msn, flash, oyunlar, antivirüs programları vs.
sağlayan birim.                        PROGRAMLAMA DİLLERİ
15.Ethernet Kartı(Ağ kartları): Bilgisayarın ağ        Uygulama yazılımlarının ve işletim sistemlerinin
kabloları üzerinden yerel ya da genel ağlara         yazılması, oluşturulması için kullanılan programlardır.
bağlanmalarını sağlayan birimlerdir. Bir alanda ağ      Örnek: Java, Delphi, Pascal, C++,Visual Basic vs.
kurabilmek için ağ kartı ve ağ kablolarının olması şarttır.  KULLANIM HAKLARINA GÖRE YAZILIM
16.Modem: İnternete bağlanmamızı sağlayan           ÇEŞİTLERİ
donanımdır.Çevirmeli modemler,ADSL              Lisanslı Yazılım: Kullanabilmek için lisans hakkının
modemler,Kablosuz modemler vardır.              satın alınması gereken programlardır.Örnek:Office
--İşlemci,anakart,ram,ekran kartı gibi donanımlar       Programları,Windows Xp vs.
bilgisayarın çalışmasını sağlayan ana             Demo Yazılım: Tanıtım amaçlı bir süreliğine(30 gün,15
donanımlardır,bunlardan birisinin arızalı olması veya     gün vs) ücretsiz kullanılabilen, süre bitiminde lisans
takılı olmaması durumunda bilgisayar çalışmaz.        hakları satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım
Giriş/Çıkış Birimleri                     türüdür.Çeşitli antivirüs programları
Giriş Birimleri: Bilgisayara veri girişi yapmayı       Freeware(Bedava) Yazılımlar: Kullanıcıdan ücret
sağlayan                           talep etmeksizin cd,disket,internet vasıtasıyla dağıtılarak
donanımlardır.(fare,klavye,tarayıcı,mikrofon,barkod      kullanılan programlardır. Örnek:Msn,Winrar..
okuyucular,optik okuyucular)                 Beta: ya da Beta Sürüm yazılımın ilk sürümündeki
Çıkış Birimleri: Bilgisayarda oluşturulan verileri dışarı   sistem testlerinden ve eksiklik testlerinden geçirilmeyi
aktarmayı sağlayan                      belirtir.
donanımlardır.(monitör,yazıcı,hoparlör vs.)          AĞ NEDİR?
Bazı donanımlar hem giriş birimi hem çıkış          Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanarak
birimidir.(flash bellek,CD-RW,DVD-RW,disket          kaynaklarını paylaşmasıdır.
sürücü,sabit disk,ram,modem gibi)               Ağda Neleri Paylaşabiliriz?
YAZILIM NEDİR?                           1. Dosya Paylaşımı
YAZILIM ÇEŞİTLERİ                         2. Yazıcı Paylaşımı
    İŞLETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI                 3. İnternet Bağlantısı Paylaşımı
    UYGULAMA YAZILIMLARI                    4. Yazılım-Program Paylaşımı
    PROGRAMALAMA YAZILIMLARI                Ağ Türleri
-Bilgisayarda kullanılan her türlü programa yazılım      LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar
nedir.Genelde programlar kullanılacakları zaman, çevre    arası
birimlerinden(disklerden) belleğe(RAM) yüklenir.       MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir
-Bilgisayarın çalışmasını sağlayan yazılım olan işletim    şehirde
sistemi bilgisayar açıldığı zaman otomatik olarak       WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada(İnternet)
belleğe(RAM) yüklenir.İşletim sistemi olmazsa         Topoloji nedir?
bilgisayar açılmaz(Donanım olmazsa yazılım          Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl
çalışmaz,yazılım olmazsa donanım çalışmaz)          bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen
-İşletim sistemleri işlemcilere özgü olarak hazırlanır.    genel yapıdır.
-Uygulama programları da işletim sistemlerine özgü      Ağ topoloji türleri
olarak hazırlanır.(Vista uyumlu programlar,xp uyumlu     Doğrusal (Bus) Topoloji
programlar vs)
İŞLETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI
İşletim sistemi, bilgisayarın ilk açılma anından kapanana   Halka(Token Ring)
kadar kullanıldığı sürece görev yapan ana yazılımdır.     Topoloji
İşletim sistemi;
Ana ve yan belleklerin en verimli biçimde          Yıldız (Star) Topoloji
kullanılmasını,
Donanım birimleriyle iletişimi,
Çeşitli uygulama ve hizmet programlarının
çalıştırılmasını sağlar.
Ağaç (Tree) Topoloji                                       Bir pencere tam
                              ekran olarak açıldığında aşağıda görev çubuğunun
                              görünmesini sağlar.
Karmaşık (Mesh)
Topoloji                                           Çok sayıda açılan
                              aynı program, uygulamaya ait pencereleri
                              gruplar(İExplorer,Word belgesi gibi ayrı ayrı)
Bir bilgisayarın ağa bağlanabilmesi için gerekli               Görev çubuğunda hızlı başlatın
donanımlar ağ kartı(Ethernet kartı) ve ağ kablosudur.   görüntülenmesini sağlar, seçilmezse görünmez.
1.Bilgisayarı Ağa Bağlamak için;                 Bildirim Alanından saat, tarih değiştirilir.Bu
                              özellik Denetim MasasıTarih/Saat’ten de
sağ tıklaÖzelliklerBilgisayar Adı( hepsinde       değiştirilebilir.
farklı)                            Ses ayarı bildirim alanında bulunan bu hoparlör
           Çalışma Grubu( hepsinde       simgesinden değiştirilebilir.Ayrıntılı olarak Denetim
aynı)                           MasasıSes
    2. Ağda Dosya Paylaşmak için;             Bilgisayarın ağa ve internete bağlı olduğunu
                              gösteren simge
    sağ tıklaPaylaşım ve Güvenlik”Bu          Bilgisayar ağa bağlı, internete bağlı değil
    Dosyayı ağda        paylaş” tıklanır.
    3. Paylaşılan Herhangibir Dosyayı Görmek        Ağa ve internete bağlı değil, ağ kablosu bozuk
    için;                        veya yerinden çıkarılmış olabilir. Modemin fişi çekilmiş,
                              bağlantı kesilmiş olabilir.
     tıklanır”Çalışma Grubu Bilgisayarlarını    2. Görüntü: Masaüstü özelliklerini değiştirmek için
Göster” tıklanır.Dosyayı paylaşan bilgisayar adı      kullanılır, Bu özelliklere birçok yoldan erişilebilir;
bulunarak dosya kopyalanır.                MasaüstüSağ tıklaKişiselleştirme
DENETİM MASASI VE ÖZELLİKLERİ               Denetim Masası Kişiselleştirme
Denetim masasından bilgisayardaki donanım ve yazılım                  Masaüstünde bulunan
ile ilgili ayarların çoğunu yapabiliriz. Denetim      Bilgisayarım, Belgelerim vs. simgeleri görüntülemek
masasındaki ayarların büyük bir çoğunluğunu        için kullanılır.
değiştirebilmek, kullanabilmek için Yönetici hesabında
işlem yapmak gerekir, bilgisayar kısıtlı haklara sahip                     Kutucuklar boş
ikinci bir hesapta açıldığı zaman değiştirmek istenilen                    bırakılırsa simgeler
özellik pasif halde görünür, yani bu özelliğin kısıtlı                     masaüstünden
haklara sahip kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin  kaldırılır.(Kısayol değil)
verilmez.
Denetim masası özelliklerine erişmenin birçok yolu
vardır;                               Bir simgenin sol alt köşesinde ok varsa
Başlat MenüsüAyarlarDenetim Masası               simgenin kendisi değil KISAYOLudur.
BilgisayarımSol panelde bağlantı olarak görünür.
Ağ Bağlantılarım Sol panelde bağlantı olarak       Görüntüden değiştirilebilecek diğer masaüstü ayarları
görünür.                          şöyledir;
MasaüstüDenetim Masası(Vista için)                     Arkaplan resmi değiştirilir.
1. Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
Görev çubuğu özelliklerini açmak için;                   Ekran koruyucu 10 dk. ya
1.Görev ÇubuğuSağ tıklanırÖzellikler                   ayarlanmışsa; 10 dk. boyunca fare ve
2.Denetim MasasıGörev Çubuğu Ve Başlat Menüsü       klavyeyle işlem yapılmadığı           taktirde
    Başlat Menüsü                   ekran koruyucu devreye girer.
    Hızlı Başlat Menüsü                         Ekran çözünürlüğü
                                  değiştirilir(1024*768         gibi)
     Bildirim Alanı                      Tema; Pencere kenarlıklarının rengi, stili ve
                                      görev       çubuğunun rengi, stili
                                      gibi özellikleri içerir. Ve bu özellikleri
                                      değiştirmek için bu sekmeyi
           Görev Çubuğu taşınamaz,               kullanırız.(Windows Klasik veya
boyutlandırılamaz                             Windows XP, Vista Teması gibi)
                 Üzerine fare ile     3. Bölge ve Dil Seçenekleri: Bilgisayarın sayıları, para
gelinmediği sürece görünür değildir.            birimlerini,
        tarihleri ve saati görüntüleme biçimini
        değiştirmek için ve klavye ayarlarını(F –
        Q) değiştirmek için kullanılır.
        Denetim MasasıBölge ve Dil
        SeçenekleriKlavyeler ve DillerKlavye
DeğiştirSeçtiğimiz klavyenin etkin duruma gelebilmesi için
listeden bu klavyenin seçili hale getirilmesi gereklidir.
        Taktığımız klavyeye uygun klavyeyi
listede bulunmuyorsa ekle düğmesine basarak dil ve
klavye seçerek bulabiliriz.
4. Kullanıcı Hesapları: Parolanızı
değiştirebilirsiniz.
            Kullanıcı adınızı
       değiştirebilirsiniz.
            Kullanıcı resminizi
       değiştirebilirsiniz.
          Hesap türünüzü değiştirebilirsiniz.
       (Yönetici, Kısıtlı hesap)
     Yeni      bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz.
     5. Program Ekle/Kaldır: Kullanılmayan veya
     hatalı çalışan programların kaldırılması
     veya onarılması için kullanılan Denetim
     Masası Özelliğidir.
     Denetim MasasıProgram Ekle/Kaldır
Program seçilir, Kaldır veya Onar butonuna basılır.

    6.Ses: Hoparlör ve mikrofon özelliklerine
    erişmek için kullanılan özelliktir.Denetim
    MasasıSes7.Tarih/Saat: Tarih/Saat özelliklerini, saat dilimini
değiştirmek için
    kullanılır. Denetim MasasıTarih/Saat
    Bildirim Alanı saat simgesinden de
    değiştirilebilir.

Uyarı: Win7 konularında eksiklik vardır. Eksik olan konuları
tamamlayınız.

Başarılar ….

Fatma Bahadır

								
To top