programa ikimokykline 2009 by Go16d1EG

VIEWS: 141 PAGES: 31

									             PRITARTA
             Kauno miesto savivaldybės
             Administracijos direktoriaus
             2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A-3090


             PATVIRTINTA
             Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“
             Direktorės 2009 m. rugpjūčio 24 d.
             įsakymu Nr. V-218
PAKOREGUOTA KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
    IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
          KAUNAS, 2009
                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS


Duomenys apie ugdymo įstaigą:
    Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ (toliau – lopšelis-darželis „Čiauškutis“) įsteigtas
    1967m. vasario 1 d., Pabaltijo geležinkelių Rygos mokymo skyriaus viršininko 1967 m.
    sausio 7 d. įsakymu Nr. 2.
    Lopšelis – darželis „Čiauškutis“ pradėjo veikti 1967 m. vasario 1 dieną.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ adresas –Prancūzu g. 68A, LT - 44471 Kaunas.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tipas – lopšelis-darželis.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ grupė – ikimokyklinės ugdymo įstaiga.
    Lopšelis-darželis „Čiauškutis“ yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto
    savivaldybės institucija.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ darbo forma – dieninė.
    Pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
    Lopšelį-darželį lanko ugdytiniai, kurių amžius nuo1,5 iki 7 metų.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ funkcijos:
      o ugdymo turinio atliepiančio Kauno miesto švietimo nuostatas, lopšelio-darželio
        „Čiauškutis“ tikslą ir vaikų bei jų tėvų (globėjų) poreikius, formavimas;
      o higieninių, materialinių, pedagoginių, psichologinių sąlygų, laiduojančių fizinį,
        protinį, dvasinį, dorovinį ir socialinį vystymąsi, sudarymas;
      o visapusiško vaiko asmenybės ugdymo organizavimas, gyvenimui ir sėkmingam
        ugdymuisi būtinų vaiko kompetencijų plėtojimas;
      o specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas;
      o vaikų pasiekimų vertinimas;
      o švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai bei
        ugdymo įstaigos nelankantiems 5-6 metų amžiaus vaikams teikimas;
      o švietimo pagalbos nelankantiems ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikams teikimas.
Vaikai ir jų poreikiai:
    Lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ veikia 11 grupių: 2 lopšelio (1,5-3 metų amžiaus
vaikams), 7 bendrosios paskirties darželio grupės (3-5 metų amžiaus vaikams), 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės.
    Įstaigą lanko vaikai nuo 1,5 metų amžiaus iki mokyklos. Specialiųjų poreikių turintys vaikai
integruojami į įprastos raidos vaikų grupes.
                                                 2
    Dauguma ugdytinių yra iš vidutinio ar žemesnio socialinio sluoksnio šeimų. Įstaigą lanko ir
ugdytiniai iš šeimų, kurių socialinė padėtis ir išsilavinimas yra žemas.
    Šiuolaikinės ugdymo įstaigos paskirtis – padėti šeimai ugdyti vaiką, todėl rašant programą
buvo remtasi tėvų nuostatomis, lūkesčiais ir poreikiais. Tėvai pageidauja daugiau papildomai
meninio pobūdžio vaikų ugdymo. Mūsų mikrorajone pasitaiko šeimų, kurios jaučia pernelyg mažą
atsakomybę už vaikų auginimą, išlaikymą bei auklėjimą. Dažnai šeimai nepakanka pinigų norint
užtikrinti   savo vaikams kokybiškas švietimo paslaugas. Pasitaiko šeimų, kurios nepasirengę
vykdyti šeimos pareigų. Šių problemų sprendimui programoje numatomi įvairūs renginiai
(projektai).
Pedagogų ir specialistų pasirengimas:
    Lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ dirba 53 darbuotojai, iš jų 23 pedagogės: 19-ka auklėtojų,
logopedė, muzikos vadovė, 2 kūno kultūros pedagogės. Visos auklėtojos yra įgijusios vyresniojo
auklėtojo, o muzikos vadovė – metodininko kvalifikacinę kategoriją. Viena kūno kultūros pedagogė
įgijusi vyresniosios kūno kultūros pedagogės kvalifikacinę kategoriją. Įstaigos direktorė įgijusi du
magistro laipsnius, direktorės pavaduotoja ugdymui įgijusi magistro laipsnį.
Įstaigos savitumas:
    Lopšelis-darželis „Čiauškutis“ yra Aukštuosiuose Šančiuose, todėl mūsų regiono savitumas
yra čia pat esantis Ąžuolynas, Dainų slėnis, Kulvės kalnas bei geležinkelio stotis, tunelis,
Nemunas... Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje numatyta padėti vaikams daugiau sužinoti
apie juos supančią gamtą bei svarbesnes regiono vietas.
    Pilietiškumo ir visuomeninio aktyvumo pradus padės ugdytis dalyvavimas įvairių Kauno
miesto švietimo įstaigų organizuojamuose renginiuose, parodose, šventėse, spektakliuose, sporto
varžybose.
    Dalyvaudama miesto renginiuose, įstaiga sukaupusi didelę meninio-etninio ugdymo patirtį:
    Respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalis;
    Festivalis-konkursas „Jievaro tiltas“
    Kasmetinės Advento programos;
    Dalyvavimas bendruose projektuose su „Žiburio“ vid. mokykla, lopšeliais-darželiais
    „Žiburėlis“,  „Rokutis“,  „Liepaitė“,  „Žuvintas“,  „Žilvitis“  ir  kt.  Kauno  miesto
    ikimokyklinėmis įstaigomis;
    Dainų dainelės konkursas;
    Įstaigoje vyksta muzikinių ugdymo metodų sklaida, seminarai.
                                                   3
     Lopšelis-darželis  „Čiauškutis“  įstaiga,  teikianti  kokybiškas  ikimokyklinio  bei
priešmokyklinio ugdymo paslaugas, padedanti tenkinti prigimtinius vaikų poreikius, formuojanti
dorovės ir sveikos gyvensenos sampratą.
     Įstaiga atvira socialinės atskirties šeimų vaikams, ieškanti naujų paramos vaikui ir šeimai
formų.
     Lopšelis-darželis „Čiauškutis“ įstaiga kūrybiškai bendradarbiaujanti su socialiniais
partneriais ir ieškanti naujų bendradarbiavimo formų.
     Įstaigoje veikia dramos būrelis „Pinokis“, bei muzikos ansamblis.
     Įstaigos vizijoje suformuluotas siekis tapti įstaiga, kur būtų pasiekta aukšta darbo
motyvacija, išplėsta socialinių paslaugų sistema vaikui ir šeimai, teikiama psichologinė ir
konsultacinė pagalba, įdiegtos naujos technologijos, pasiekta moderni ugdymo kokybė. Kad
lopšelis-darželis „Čiauškutis“ taptų nuolat besimokanti, atvira naujoms idėjoms bei permainoms
organizacija.
Filosofinis, pedagoginis, psichologinis požiūris į vaiką, jo ugdymo(si) galimybes įstaigoje:
     Žinome, kad nacionalinėse ugdymo programose kūrybiškai siejamas humanistinės,
egzistencinės, progresyvistinės filosofinės idėjos.
     Formuodami savo įstaigos filosofiją gilinomės į savo bendruomenės vertybių sistemą,
stengiamės, kad kiekvienas mūsų darbuotojas imtųsi veiksmų savo darbinei veiklai gerinti ir
vertybinėms nuostatoms keisti. Aktyvus bendruomenės dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant
pasikeitimus reiškia, kad keičiasi vertybės ir elgesys. Manome, kad mūsų pasirinkta humanistinė
ugdymo filosofinė kryptis laiduos įstaigos ugdymo programos kokybę. Pasirinktos esminės idėjos
atskleis filosofinę ugdymo kryptį: ugdymo programoje pabrėžiama vaiko saviraiškos ir
savirealizacijos galimybių svarba, pagarba vaikui, jo asmenybei. Programos ugdymo turinys skatins
ugdytinį ir ugdytoją draugiškai bendradarbiauti, sudaromos sąlygos mažam vaikui atsiskleisti,
atsižvelgiant į jo poreikius, interesus, galimybes.
     Manome, kad neapsieisime ir be progresyvistinės filosofinės ugdymo krypties idėjų,
akcentuojant ugdytinio gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti, pabrėžiant ugdytinio
individualias skirtybes, rengiant ir įgyvendinant bendrus ilgalaikius ir trumpalaikius kūrybinius
projektus, ugdymo turinyje naudojant aktyviuosius ugdymo metodus ir būdus.
     Dalyvavimas ne tik vietiniuose, bet ir respublikiniuose konkursuose, parodose, miesto
dienose ir kituose švietimo ir ugdymo skyriaus organizuojamuose renginiuose atskleis mūsų
įstaigos savitumą, išryškins ugdytinių gebėjimus ir talentą. Tikimės, kad pasirinktos filosofinės
idėjos suteiks mūsų ugdomam vaikui galimybę išsiskirti iš kitų. Mūsų ugdytiniai išmoks gerbti ir
mylėti šalia esančius žmones. Pedagogai saugos ir puoselės vaiko savigarbą, užtikrins jo sėkmingą
socializaciją. Įstaigoje sieksime tobulinti vaikų ugdymosi sąlygas:

                                                  4
    Rūpinsimės, kad būtų sukurta saugi, kiekvienam vaikui natūrali ir poreikius atitinkanti
    aplinka;
    Siekti, kad ugdymo tikslai atitiktų vaiko galias ir poreikius;
    Kad ugdytiniai darželyje augtų sveiki ir laimingi.
Strateginiai dokumentai, atskleidžiantys šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymą:
    Ugdymą reglamentuoja strateginiai, tarptautiniai, Lietuvos ir regioniniai dokumentai.
    Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoj (ratifikuota 1995m. liepos 3 d. LR įstatymu Nr. 1-
983) preambulėje sakoma: „Žmonija privalo duoti visa, ką turi geriausia“. Šiandien tai yra ypač
svarbi visiems nuostata, kuri nusako šiuolaikinį požiūrį į vaiką.
    Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos, patvirtintos LR Seime 2003 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. IX-1569 (Žin. 2003, Nr. 52-2316) bendrose nuostatose teigiama, kad: „Siekiama
užtikrinti vaikams galimybes gyventi visavertį gyvenimą šeimoje, dalyvauti visuomenės gyvenime,
mokytis, saugoti juos nuo smurto, laiku gauti tinkamą sveikatos priežiūrą...“ Šie teiginiai bus
įgyvendinami darbo su tėvais, šeimomis bei jų nariais metu.
    LR Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu „Dėl rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“, Nr. ISAK-179 patvirtinta „Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo programa“. LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu
„Dėl rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“,
Nr. ISAK-1469 patvirtintu „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo
priemonių planu.
    Kauno miesto savivaldybės strateginiame švietimo plane 2004-2012 m. teigiama: „3/4
didėja socialiai problemiškų šeimų skaičius“. Siekiant pagerinti tokių šeimų socialinę padėtį bei
padėti joms geriau tenkinti savo socialinius poreikius bus kuriami projektai.
    Programoje numatoma išplėsti ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Pagal Švietimo gairėse
2003-2012 m. prieinamumo, socialinio teisingumo ir tęstinumo laidavimą teigiama, kad:
„Sukuriama šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistema. Pradedama teikti kryptinga
pedagoginė, kultūrinė parama visoms vaikus auginančioms socialinės rizikos šeimoms. Socialinės
rizikos šeimų vaikams ikimokyklinis ugdymas tampa visuotinai prieinamas“.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktorės 2009 m. balandžio 15 d. įsakymu patvirtinta
„Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimo sistema“.
    Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo programą numatome pakoreguoti
2012 metais.
                                                5
             II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI


    Tautiškumo principas: puoselėti liaudies tradicijas, kultūros vertybės. Skatinti vaiko norą
pažinti ir perimti tautos kultūrą, puoselėti jo meilę ir pagarbą savo tautos tradicijoms bei
papročiams.
    Humaniškumo principas: gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir
elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.
    Demokratiškumo principas: sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui vienodai gerai pasiruošti
mokytis mokykloje.
    Tęstinumo principas: siekiama, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ar
ikimokyklinėje įstaigoje prie mokymosi mokykloje. Programoje atsižvelgiama į vaiko jau įgytą
patirties ir gebėjimų lygį.
    Individualumo principas: ugdymo turinys sudarytas taip, kad būtų galima jį lanksčiai
taikyti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus bei galimybes.
    Integralumo principas: padėti vaikui atrasti įvairias ugdymosi galimybes ir eiti unikaliu
savo raidos keliu, Rasti bendras idėjas, kurios leistų apjungti socialinės, emocinės, fizinės ir
pažinimo raidos galimybes.
    Kolegialumo principas: stiprinti kolegialumo atmosferą, skatinti bendrumo jausmą,
abipusę pagalbą, dalintis žiniomis ir patirtimi, formuojant vieningą požiūrį į vaiką, aktyviai
bendradarbiaujant tarpusavy su šeima, socialiniais partneriais.


                 III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI


    Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas,
padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etninius, socialinius-pažintinius
poreikius.
    Kurti estetišką, jaukią, nuolat kintančią savo įstaigos ugdomąją aplinką, atliepiančią
    skirtingo amžiaus vaikų poreikius.
    Siekti pažinti vaiką ir atskleisto jo prigimtines galias, aktyviai bendradarbiaujant su šeima.
    Suteikti laisvę vaikui ir jo kūrybai, skatinant jo saviraišką, plėtojant individualius gebėjimus,
    atskleidžiant jo unikalumą.
    Puoselėti ir išsaugoti dvasines, tautines, bei kultūrines vertybes, kurios bus reikalingos
    tolimesniame vaiko gyvenime.
                                                     6
    Tobulinti ugdymo kokybę, taikant pažangias metodikas ir naujausias technologijas,
    įgyvendinant kūrybinius projektus, plėtojant kūrybinių grupių veiklą.
    Užtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdant vaiko socialinius įgūdžius ir plėtojant jo
    patirtį, įgytą šeimoje ir darželyje.


           IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS


                ANKSTYVASIS AMŽIUS (1,5-3 metai)

 Kūrybinės                            Ugdytinos          Galimos temos.
             Vaikų veiksenos
raiškos laikas                         kompetencijos        Metodai ir formos
 RUGSĖJIS      Individualiai   bendrauja   su  Komunikavimo:
 „Mano grupė,    auklėtojomis.             - ugdyti bendravimo su bend-
 mano draugai“    Kalba, bendrauja „savo“ kalba.    raamžiais įgūdžius;
           Žaidžia, susipažįsta su grupės    - aktyvinti kalbą, turtinti žo-
           draugais, domisi grupės aplinka,   dyną;
           linksminasi.             - skatinti teigiamas emocijas.
           Sugeba atpažinti ir nurodyti arba
           pasakyti draugo vardą.
           Tyrinėja save veidrodyje, tapati-  Pažintinė:
           na save su draugais.         - pastebėti skirtumus tarp savęs
           Pastebi skirtumus aprangoje,     ir draugų;
           šukuosenose.             - pažinti ir pavadinti žmogaus
           Klausosi eilėraštukų J. Degu-    kūno dalis;
           tytės „Dvi rankelės“, „Dvi      - suvokti save, kaip savitą ir
           kojelės“, „Ausytės ir burnelė“.   ypatingą.
           Daro lūpų atspaudus ant stiklo.   Komunikavimo:
           Tapo delnais ir pėdomis.       - aktyvinti vaikų kalbą;
           Piešia savo draugą.         - sekti „pirštukų“ pasakas;    Noriu pažinti šias tetas.
                             - sudominti knygų pasauliu.    Mes čia žaisime.
           Varto knygeles, įvardija ką ma-
           tome iliustracijose.         Meninė:              Noriu žinoti draugo var-
                             - skatinti vaiko saviraišką;    dą.
           Šoka, išreiškia savo nuotaiką ju-
                             - matyti atrasti spalvų pasaulį,  Žaiskime kartu.
           desiu, mimika.
                             išreikšti savo jausmus spal-
                             vomis;
                             - skatinti saviraiškai naudotis  Žaidimai.
                             dailės priemonėmis.        Susitikimai.
                             Sveikatos saugos:         Inscenizavimas.
                             - lavinti fizines kūno galimy-
                             bes, suprasti judesio kalbą,
                             mimika.
                             Socialinė:
                             - pasitikėti savimi ir savo ge-
                             bėjimais bendraujant su kitais;
                             - skatinti vaikus geriau pažinti
                             šalia esantį.
           Aktyviai, džiaugsmingai reaguo-   Meninė:
           ja į muziką.             - lavinti vaikų muzikinius
           Juda pagal ritmą.          gebėjimus, klausą;
           Kartoja atliekamus judesius.     - tobulinti piešimo įgūdžius.
           Muša ritmą barškučiais, kaladė-
           lėmis.
           Tyrinėja piešimo priemones.     Socialinė:
           Atlieka nevalingus potėpius     - pratinti vaiką žaisti kartu su
           pieštukais, kreidelėmis, guašu.   grupės draugais.


                                                          7
         Atranda ir grupuoja daiktus pa-     Pažinimo:
         gal spalvą, dydį.            - suteikti elementarių žinių
         Atpažįsta ir įvardija arba nurodo    apie rudenį, sodo ir daržo
         daržoves, vaisius.           gėrybes, orą;
 SPALIS                         - supažindinti su spalvomis,
         Domisi knygelėmis, paveikslė-
         liais, pasako, ką mato.         dydžiais.
         Įsimena ir kartoja trumpus eilė-
         raščius, daineles.
         Žaidžia judrius žaidimus.        Sveikatos saugojimo:
         Meta ir pagauna kamuolį.        - skatinti vaikų judėjimą.
         Puikiai išlaiko pusiausvyrą.
         Laipioja neaukštomis kopėčio-
         mis, laipteliais.
         Sutaria su kitais vaikais, žaidžia.
         Dalyvauja grupinėje veikloje.      Socialinė ir emocinė
         Turi vieną ar keletą draugų su
         kuriais dažniausiai žaidžia.
         Įdėmiai klauso pasakojimų, eilė-    Komunikavimo:
         raštukų apie rudenį.          - suteikti elementarių žinių
         Domisi, varto knygeles su ru-      apie rudenį, jo spalvas, gėry-
         dens vaizdais, pasako, ką mato.     bes, orus;
         Atsako į pateiktus klausimus.      - turtinti žodyną, lavinti kalbą.
         Įdėmiai klauso muzikinių žai-      Meninė:
         dimų, dainelių.             - sudominti vaikus piešimu,
         Kartoja nesudėtingus dainos žo-     akvarelės liejimu, tapymu
         džius ir judesius.           pirštukais;
         Juda pagal muzikos ritmą.        - lavinti muzikinę klausą,
         Domisi piešimo priemonėmis.       atmintį,  mokant žaidimų,
         Savarankiškai    reiškia   savo  dainelių
                                               Rudenėlio spalvos.
         meninius gabumus įvairiomis                         Ką žada oras?
         priemonėmis: guašu, kreidelė-                        Sodo ir daržo gėrybės.
         mis, pieštukais                               Miško gėrybės.
         Neverkia paliekamas grupėje.      Socialinė ir emocinė:
         Bendrauja su auklėtojomis ir      - siekti, kad domėtųsi šalia
         auklyte.                esančiais bendraamžiais, suau-   Žaidimai.
         Žaidžia šalia vaikų, bendrauja.     gusiais, stengtųsi juos suprasti.  Susitikimai.
         Supranta daiktų paskirtį.        Pažinimo, savarankiškumo:      Inscenizavimas.
         Atpažįsta ir nurodo savo sim-      - skatinti susipažinti su grupės  Stebėjimai.
         bolį.                  draugais, žinoti jų vardus;     Kolektyvinis darbas.
         Žino savo vietas prie stalo, lovy-   - siekti orientuotis grupės ap-
         tę, rankšluostį, spintelę.       linkoje, žinoti savo simbolį.
         Pažįsta ir nurodo draugą pagal
         vardą.
         įveikia    (eina,    laipioja,  Sveikatos saugojimo:
         čiuožinėja, pralenda) nedideles     - siekti, kad vaikas aktyviai ju-
         kliūtis.                dėtų grupės aplinkoje, išban-
         aktyviai   naudojasi    grupėje  dydamas įvairias kliūtis.
         esančiomis      priemonėmis:
         kamuoliais,      mašinėlėmis,
         čiuožykla, tuneliu.
LAPKRITIS    Vartoja įvardžius „aš“, „mano“.     Komunikavimo:
 „Rudeniniai   Vartoja vis daugiau žodžių       - aktyvinti vaikų kalbą, sekti
drabužėliai“   reikšdamas savo norus.         pasakas    „pieštukinėmis“
         Įdėmiai klauso pasakų, eilė-      lėlėmis, sudominti knygelėmis.
         raštukų, ilgiau sukaupia dėmesį
         stebėdami inscenizacijas.
         Įvardija rūbų pavadinimus.
         Naudojasi įvairiomis piešimo      Meninė:
         priemonėmis, esančiomis grupė-     - skatinti vaiko saviraišką;
         je, išreikšdami save per meninę     - skatinti naudotis dailės prie-


                                                           8
           veiklą.               monėmis.
           Žaidžia muzikinius žaidimus.                       Aš mergytė kaip pupa.
           Klausosi CD su vaikiškomis dai-                     Aš buvau pipiras, o da-
           nelėmis.                                 bar jau vyras.
           Juda pagal ritmą.                            Mano lėlytė.
           Tyrinėja save veidrodyje, tapa-   Pažintinė:             Esu nepaprastas ir įdo-
           tina save su draugais.        - suvokti save kaip savitą ir    mus.
           Pastebi skirtumus tarp mergaitės   ypatingą;
           ir berniuko aprangoje, šukuose-   - pažinti ir pavadinti žmogaus
           nose.                kūno dalis, rūbus;
           Žaidžia puošybos kampelyje.     - pastebėti skirtumus tarp ber-
                              niukų ir mergaičių.         Žaidimai.
           Žaidžia kūrybinius vaidmenų     Socialinė:             Susitikimai.
           žaidimus    lėlių/   puošybos  - skatinti vaikus geriau pažinti  Inscenizavimas.
           kampelyje.              šalia esantį;            Stebėjimai.
           Žaidžia įvairius stalo žaidimus   - pasitikėti savimi ir savo     Kolektyvinis darbas.
           „Aprenk mergytę“, „Aprenk      gebėjimais bendraujant su
           berniuką“.              kitais.
           Mėgdžioja įvairius judesius, iš-   Sveikatos saugojimo:
           reiškia nuotaiką judesiu, mimi-   - lavinti fizines kūno galimy-
           ka.                 bes, suprasti judesio kalbą, iš-
           Aktyviai juda grupėje žaisdami    reikšti save judesiu, mimika.
           įvairius judrius žaidimus, naudo-
           ja įvairias priemones: mašinas,
           dviračius, kamuolius ir t. t.
 GRUODIS       Visi kartu rūbinėje atkreipiame   Pažintinė:             Pokalbis.
„Drabužėlių pilna   dėmesį į žieminius drabužius,    - susipažinti su rūbais, prisi-   Stebėjimas.
  spinta“      kodėl reikia šiltai rengtis.     minti jų pavadinimus.
           Kuo skiriasi mergaičių ir ber-    Komunikavimo:
           niukų apranga.            - aktyvinti vaikų žodyną;
           Iš krūvos paveikslėlių atneša    - skatinti įsiminti rūbų pavadi-  Žaidimas „Loto“
           auklėtojos paprašytą ir pava-    nimus.
           dintą.                Meninė:
           Pieštukais spalvina iškirptas iš   - skatinti vaikų saviraišką jude-  Žaidimas   „Popieriniai
           popieriaus drabužėlius, naudoja   siu;                modeliai“
           kuo daugiau spalvų.         - skatinti vaikų kūrybiškumą.
           Plauna rankas, veidą prieš valgį.
           Atpažįsta savo rankšluostį.
 „Meškiukai“     Vaikai džiaugiasi į svečius     Pažinimo:              Pokalbis.
           atėjusiu „meškučiu“.         - supažindinti vaikus su gyvū-
           Išvardija jo kūno dalis, imituoja  nais, sužinoti jų kūno dalis, pa-  Žaidimas „Ruda meška“
           eiseną, balsą.            lyginti.
           Žaidimas „Ruda meška“.
           Varto knygeles, paveikslėlius su   Komunikavimo:
           meškučio atvaizdu.          - nuteikti vaikus džiugiam žai-
           Palygina didelį ir mažą meškutį.   dimui.
           Ragauja kartu su „meškučiu“
           medų.
                                                Medaus ragautuvės.
           Iš plastilino lipdo meškučio me-
           dui dubenėlį.
                                                Kolektyvinis darbas.
           Visi drauge iš didelių kaladžių
                                                Statybiniai žaidimai.
           stato „meškučiui“ namą.
                                                Medaus ir aviečių arba-
           Visi aptariame, kuo naudingas
                                                tėlės vaišės.
           medus ir aviečių arbata.

„...Seku seku pa-   Varto, žiūrinėja pasakų knygas,   Komunikavimo:            Žaidimai.
saką...“       paveikslus.             - nuteikti vaikus džiugiam su-   Inscenizavimas.
           Vaidina pasakas kartu su tė-     sitikimui su pasaka ir jos vei-   Susitikimai.
           veliais ir pedagogais.        kėjais;               Interviu.
           Atspėja iš kokios pasakos vei-    - pajusti pasakos kalbos grožį,   Pasakų skaitymas.


                                                            9
          kėjai.                intonacijų įvairovę;
          Lankosi vyresnių vaikų grupėse.   - visa tai skatinti atliepti šyp-
          Kuria „Pirštukų“ teatrą.       sena, mimika, gestais;
          Karpo, aplikuoja pasakų perso-    Meninė:
          nažus iš žurnaliukų.         - lavinti vaidybinius įgūdžius;
          Kuria pasakas.            - išreikšti save vaidinimu.
  SAUSIS      Klausosi P. Mašioto pasakėles    Komunikavimo            Žaidimai.
„Kiškis-piškis“   „Julytės kiškelis“.                           Inscenizacija.
          Kiškučiui   dainuoja  dainelę                    Pokalbiai.
          „Kiškis-piškis“.                             Stebėjimai.
          Aptaria ir įvardina kiškio kūno   Pažinimo              Vaisių, daržovių ragau-
          dalis, eiseną, judesį.                          tuvės.
          Aptaria, ką kiškiai valgo.
          Ragauja vaisius, daržoves, kurie
          patinka kiškiui.           Sveikatos saugojimo
          Spalvina auklėtojos nupieštą
          morką akvarele.           Meninė               Kolektyvinis darbas
„Tarp žaislų“    Žaidžia naujais žaislais, dalinasi  Komunikavimo            Naujų žaislų pristaty-
          su draugais, sava kalba išreiškia                    mas.
          emocijas.
          Žaidžia žaidimą „Kas namelyje    Pažinimo              Žaidimai.
          gyvena“, atpažįsta gyvūnėlius,                      Stebėjimas.
          mėgdžioja jų balsus, eiseną.
          Mokosi plauti rankas ir veiduką,   Sveikatos saugojimo         Žaidimas „Muilas drau-
          džiaugiasi muilo burbulais ir                      gas“
          putomis.
          Piešia katinėliui ūsus, uodegą,   Meninė               Piešinių paroda
          ausytes.
  „Senio      Susipažįsta su sniego savybėm,    Pažintinė:             Pokalbiai.
 besmegenio     jį tyrinėja.             - supažindinti vaikus su me-    Tyrinėjimai.
  šalyje“     Lauke lipdo senį besmegenį.     džiais ir krūmais;
          Grupėje ant popieriaus iš vatos   - supažindinti su eglute;
          aplikuoja senį besmegenį, lygina   - atrasti skirtumų tarp medžių;   Žaidimai.
          su tikru.              - klausyti medžių šakų šlamė-    Kolektyvinis darbas.
          Statant ir lipdant besmegenį     jimo pučiant vėjui.         Parodėlė.
          lauke aktyviai juda, taisyklingai  Sveikatos :
          kvėpuoja.              - pabūti lauke, kvėpuoti tyru    Aktyvus judėjimas lauke
          Varto knygeles, paveikslėlius su   oru;
          žiemos atvaizdais, randa baltą    - džiaugtis gamtos garsų „mu-    Pokalbiai.
          spalvą grupėje, bando įvardinti.   zika“;               Arbatos ragautuvės.
                             - prisiglausti prie medžių, ap-
                             kabinti juos, pasisemti iš jų
                             sveikatos ir stiprybės.
                             Socialinė:
                             - ugdyti pagarbą ir meilę mus
                             supančiai gamtai;
                             - skatinti vaikus dirbti vienas
                             šalia kito.
„Vežkit rogės    Klauso pasakos „Lapės rogutės“,   Komunikavimo            Pasaka „Lapės rogutės“
 svečius“     išreiškia emocijas, pasakoja ką
          matė.
          Daug juda lauke, mėtosi sniegu,   Sveikatos saugojimo         Žaidimai.
          važinėja rogutėmis.
          Lauke dažo sniegą akvarele,     Pažinimo
          aptaria su auklėtoja jo savybes:                     Stebėjimas.
          baltas, šaltas, limpa.                          Sniego mozaika.
          Ant mėlyno popieriaus baltu     Meninė               Kolektyvinis darbas.
          guašu piešia rogučių vėžes.                       Parodėlės tėvams.
 VASARIS      Tyrinėja save veidrodyje, tapa-   Pažintinė:             Tyrinėjimai.
„Aš mergytė,    tina su draugais.          - pastebėti skirtumus tarp savęs  Pokalbiai.
 kaip pupa“     Pastebi skirtumus aprangoje,     ir draugų;


                                                          10
            šukuosenose, kūno dalyse.       - pažinti ir pavadinti žmogaus
  „Aš buvau      Klauso eilėraštukų „Dvi ranke-    kūno dalis.
 pipiras, o dabar   lės“, „Dvi kojelės“, „Ausytės ir   - suvokti save, kaip savitą ir
  jau vyras“     burnelė“.               ypatingą.
            Varto nuotraukų albumus.       Komunikavimo:
            Iš rankučių ir pėdučių antspaudų   - aktyvinti vaikų kalbą;
            daro „Draugystės medį“. Daro     - sekti „pirštukų„ pasakas;    Kolektyvinis darbas.
            lūpyčių antspaudą „Bučkį drau-    - sudominti knygų pasauliu.    Žaidimai.
            gui“.                 Meninė:              Judrūs žaidimai.
            Šoka, žaidžia visi kartu, išreiškia  - skatinti vaiko saviraišką;    Inscenizacija.
            savo nuotaiką judesiu, mimika.    - matyti atrasti spalvų pasaulį,
                               išreikšti savo jausmus spal-
                               vomis, patiriant    atradimo
                               džiaugsmą;
                               - skatinti saviraiškai naudotis
                               dailės priemonėmis.
                               Sveikatos saugos:
                               - lavinti fizines kūno galimy-
                               bes, suprasti judesio kalbą, iš-
                               reikšti save judesiu, mimika.
                               Socialinė:
                               - pasitikėti savimi ir savo ge-
                               bėjimais bendraujant su kitais;
                               - skatinti vaikus geriau pažinti
                               šalia esantį.
 „Žiema žiema,     Stebi pirmus besitraukiančios     Komunikavimo            Kolektyvinis darbas
 bėk iš kiemo“     žiemos reiškinius, klausosi pasa-
            kojimų apie Užgavėnių tradi-
            cijas; stebi jau pagamintas Užga-
            vėnių kaukes.
            Iš plastilino gamina Užgavėnių    Meninė               Stebėjimai
            blynus.
            Daug juda lauke, džiaugiasi      Pažinimo
            sniegu, jį tyrinėja.         Sveikatos saugojimo        Tyrinėjimas.
                                                Žaidimas sniegu.
 „Lapė snapė“     Varto knygeles su lapės atvaiz-    Komunikavimo            Žaidimai.
            du.                                   Inscenizacija.
            Klausosi pasakos „Katinėlis ir
            gaidelis“, „Lapės rogutės“.
            Aptaria ir įvardina laputės kūno   Pažinimo              Pokalbiai
            dalis, eiseną, žaidžia žaidimą                      Stebėjimai.
            „Čiūžina lapė“.
            Iš plastilino iškepa bandeles la-   Meninė               Pokalbiai
            putei.                                  Kolektyvinis darbas
            Teptuku štampuoja lapės pėdu-
            tes.
            Kuo daugiau juda lauke, lavina    Sveikatos saugojimo        Žaidimai.
            taisyklingą kvėpavimą.                          Pasivaikščiojimas.
                                                Stebėjimai.
  KOVAS       Stebi lauke mėlynus debesėlius,    Pažinimo              Pokalbiai, stebėjimai.
„Tirpsta sniegas -   tirpstančias balutes.
ateina pavasaris“   Pirštukai tapo lietaus lašelius.   Meninė               Piešinių paroda.
            Spalvina žiedelius mėlyna spal-
            va.
            Lavina kalbą, kuriant „Pavasa-    Komunikavimo            Žaidimai, inscenizacija
            rinę pasakėlę“.                             Judėjimas, taisyklingas
            Lauke gaudo „debesėlius“, juos    Sveikatos saugojimo        kvėpavimas
            pučia.
„Saulutė-motutė“    Grupės aplinkoje ir gamtoje ieš-   Pažinimo              Išvyka, stebėjimas.
            ko geltonos spalvos daiktų.
            Piešia saulytės spindulėlius.
                               Meninė               Kolektyvinis darbas


                                                             11
          Klausosi eilėraštukų, varto kny-   Komunikavimo            Žaidimai pokalbiai.
          geles su saulytės atvaizdu, gaudo
          su veidrodėliu „saulės zuiku-
          čius“.
          Žaidžia judrius žaidimus kieme,
          imituoja saulytės spinduliukus.   Sveikatos saugojimo        Judrūs žaidimai
„Aš auginu...“   Klausosi paukštelių čiulbėjimo,   Pažinimo              Pažintinis
          stebi kintančius gėlynus, mede-                     pasivaikščiojimas.
          lius, grupėje augančias gėles.                     Stebėjimas.
          Grupėje augina svogūną ir daigi-
          na grūdelius.
          Klausosi pasakėlės „Ropė“.
          Piešia šakeles, sprogstančius la-  Meninė               Piešinėlių paroda.
          pelius.
          Sava kalba šneka, pasakoja, ban-   Komunikavimo            Pasakojimai, pokalbiai.
          do spėti spalvas, džiaugiasi gėlių                   Grūdinimosi procedūros.
          gražumu.
          Žaidžia judrius žaidimus.      Sveikatos saugojimo        Pasivaikščiojimas.
          Daug laiko praleidžia gryname
          ore.
 „Girinuko    Žaidžia slėpynes tarp medžių.    Pažintinė:             Stebėjimas.
 buveinė“     Atskiria medžius ir krūmus.     - supažindinti vaikus su me-    Kolektyvinis darbas.
          Liečia eglutės spygliukus, įsiti-  džiais ir krūmais;         Žaidinimai.
          kina, kad jie duria.         - atrasti skirtumų tarp medžių;  Pasivaikščiojimas parke.
          Liečia medžių žievę, lapus, ša-   - klausyti medžių šakų šlamė-
          keles, pajaučia jų šiurkštumą,    jimo pučiant vėjui.
          švelnumą.              Sveikatos saugojimo:
          Dalyvauja kolektyvinio darbo at-   - pabūti parke, kvėpuoti tyru
          likime, delniukais štampuoja     oru;
          medžio vainiką.           - džiaugtis gamtos garsų
          Klausosi skaitomo M. Vaini-     „muzika“;
          laičio eilėraščio „Neliūdėk, ber-  - prisiglausti prie medžių, ap-
          želi“.                kabinti juos, pasisemti iš jų
                            sveikatos ir stiprybės.
                            Socialinė:
                            - ugdyti pagarbą ir meilę mus
                            supančiai gamtai.
                            - skatinti vaikus dirbti vienas
                            šalia kito.
BALANDIS      Klauso pasakas apie kiškučius,    Komunikavimo            Pokalbiai.
 „Velykos-     kurie važiavo margučių dažyti.                     Pasakos klausymas.
 džiaugsmo     Pasakojama apie senovės vely-
 šventė“     kines tradicijas.
          Tarp žaislų ir lauke atranda gel-  Pažinimo              Stebėjimas.
          toną, mėlyną ir raudoną, mėlyną
          spalvas.
          Spalvina iš popieriaus iškirptą   Meninė               Kolektyvinis darbas.
          margutį.
          Žaidžia judrius žaidimus lauke.   Sveikatos saugojimo        Žaidimai.
 „Spalvos ir    Klausosi Z. Gaižauskaitės eilė-   Meninė :              Stebėjimas.
 spalviukai“    raščio „Po saulutės delnu“.     - siekti, kad vaikas nusiteiktų
          Savais žodžiais pasakoja, ką     būti aktyvus, išradingas, savi-  Pokalbis
          matė lauke.             tas, pasitikintis savo jėgomis,
          Atranda pagrindines spalvas tarp   pajustų vidinę laisvę, kūrybinį
          grupės žaisliukų.          polėkį;              Žaidimai.
          Iš geltonų kaladėlių sudėlioti    - kurti šalia ir kartu su grupe,
          saulutę, iš žalių medelį, iš     atrasti spalvų „susitikimo“,    Kolektyvinis žaidimas.
          mėlynų upelį, iš raudonos-      „susibičiuliavimo“ vienos iš jų  Judrūs žaidimai pagal
          gėlytę.               vyravimą;             amžių.
          Žaidžia judrius žaidimus su     - keletą piešinių apjungti vienu
          kamuoliais.             ir jį pavadinti;


                                                         12
           Vaikas stengiasi pastebėti spalvų  - klausytis eilėraštuko;
           įvairovę gamtoje.          - pasiklausius mėgstamos dai-
           Atsiranda noras jas paliesti, pa-  nelės, pamėginti ją nupiešti;
           jausti.               - skatinti bandyti perteikti nuo-
           Ieško tos pačios spalvos grupės   taiką spalvomis, ritmą – pasi-
           aplinkoje, knygelėse, lauke.    kartojančiais motyvais, tempą
                             – spalvų intensyvumu;
                             - ugdyti kūrybiškumą, kruopš-
                             tumą, savarankiškumą, lavinti
                             estetinius jausmus.
                             Pažinimo:
                             - apžiūrinėti savo darželio gė-
                             lyną ar išvykus už darželio ir-
                             bų, aiškintis kokių spalvų čia
                             esama, kurios jų vyrauja,
                             žiūrinėjant iliustracijas bandyti
                             įsijausti į kiekvienos spalvos
                             nuotaiką, jausmus, bandyti
                             piešti „gamtiniais“ dažais, ap-
                             tarti kaip ir kokiu būdu jų ga-
                             lima pasigaminti, sužinoti, kad
                             spalvos gali būti šiltos ir šaltos,
                             liūdnos ir linksmos;
                             - ugdyti vaikų mąstymą, lavinti
                             atmintį.
                             Socialinė:
                             - būti pakantiems kitų kūrybai;
                             - savo kūrybine patirtimi pasi-
                             dalinti su draugais.
„Žiedų karalystė“   Apžiūrinėja žiedelius, bando    Pažintinė:              Pasivaikščiojimai.
           įvardinti spalvas.         - susipažinti su žiedų pasauliu.   Stebėjimas.
           Padeda laistyti ir prižiūrėti    Komunikavimo:
           grupėje esančias gėlytes.      - aktyvinti vaikų žodyną.       Kolektyvinis darbas.
           Visomis akvarelės spalvomis ku-   - skatinti įsiminti gėlyčių pava-
           ria spalvingas pievas ar gėlyno   dinimus.
           paveikslą.             Meninė:                Stebėjimas, žaidimai.
           Mėgdžioja vabalėlių ropojimą,    - skatinti vaikų saviraišką jude-
           bičių   dūzgimą,   mėgdžioja  siu;
           paukštelių balsus.         - skatinti vaikų kūrybiškumą.     Fizinio aktyvumo lauke
           Imituoti drugelių, paukštelių                       skatinimas.
           judesius.
  „Pramogų      Žaidžia, sportuoja darželio kie-  Komunikavimo:             Žaidimai.
  savaitė“     me kartu su tėveliais ir peda-   - ugdyti bendravimo su bend-     Sporto estafetės.
           gogais.               raamžiais įgūdžius;          Inscenizacija
           Žaidžia „dažasvydį“.        - turtinti ir įprasminti vaikų
           Leidžia aitvarus.          patirtį įvairių pramogų metu;
           Žaidžia su balionais.        - skatinti pasitikėjimą savimi ir   Kolektyvinis darbas
           Susitinka su kito darželio vai-   savo gebėjimais.
           kais, kartu žaidžia, pramogauja.  Sveikatos saugojimo:
           Puošia parke medžius.        - aktyvinti vaikus rytais daryti
                             mankštą lauke;
           Rytinės mankštos pratimai su
                             - lavinti viso kūno koordina-
           draugais.
                             ciją.
  GEGUŽĖ       Klausosi pasakojimo apie ma-    Socialinė:              Pokalbiai.
  „Mamytei“     mytę, pasakoja apie savo ma-    - skatinti šeimos narius akty-
           mas, kokie vardai, ką dirba.    viai dalyvauti grupės gyve-      Atvirų durų dienos.
           Žaidžia „šeimą“, „parduotuvę“,   nime. Kuo daugiau laiko pra-
           „kirpyklą“.             leisti grupėje su savo vaiku.     Žaidimai.
           Akvareliniais dažais spalvina gė-  Komunikavimo:             Inscenizacija.
           lytę mamytei.            - skatinti šeimas artimiau ir ge-   Mamos pasakėlių klau-
           Kartu su mamytėmis žaidžiame    riau pažinti vieni kitus, dau-    symas.
                             giau bendrauti.            Judrūs žaidimai


                                                            13
          „Šauniausia mama“.         Meninė:
          Žaidžia kartu su savo šeimos    - lavinti pešimo įgūdžius, iš-
          nariais, karu piešia.        bandyti įvairias piešimo prie-
                            mones.
  „Sodų      Lauke stebi medžius ir krūmus,   Komunikavimo              Stebėjimas.
 žydėjimas“     bando atspėti kur medis, o kur                       Pokalbiai.
          krūmas.
          Stebi paveikslėlius su pavasario
          atvaizdais.
          Aplikuoja šakelę pavasariniais   Meninė                 Kolektyvinis darbas.
          lapeliais ir žiedais.
          Apžiūri įvairias pavasario gėly-  Pažinimo                Tyrinėjimas.
          tes, bando atspėti spalvą.                         Pokalbiai.
          Šoka, išreiškia savo nuotaiką ju-  Sveikatos saugojimo
          desiu, mimika. Taisyklingai kvė-                      Žaidimai gryname ore
          puoja.
 „Aš ir mūsų    Skatinama šeima artimiau bend-   Socialinė:               Vakaronė „Aš ir mano
  šeima“      rauti, pažinti vieni kitus, bend-  - skatinti šeimos narius akty-     šeima“.
          rauti su pedagogais.        viai dalyvauti grupės gyve-       Varžytuvės „Šauniausia
          Lavina piešimo įgūdžius, bando   nime, daugiau laiko praleisti      šeima“.
          įvairias piešimo priemones, iš   grupėje su savo vaiku.         Knygelės gaminimas.
          plastilino kepa sausainius šeimy-  Komunikavimo:              Plastilininės vaišės.
          nai.                - skatinti šeimas artimiau ir ge-
          Judrūs žaidimai, žaidimai su ka-  riau pažinti vieni kitus, dau-     Žaidimai.
          muoliais.              giau bendrauti.
          Žaidžia kartu su šeimos nariais,  Meninė:                 Kūryba.
          kartu piešia.            - lavinti piešimo įgūdžius, iš-
          Klauso mamų sekamų pasakų,     bandyti įvairias piešimo prie-
          kuria jas.             mones.               IKIMOKYKLINIS AMŽIUS (3-5 metai)


Projektų                                 Ugdytinos
               Vaikų veiksenos                            Galimos temos
 laikas                                kompetencijos
RUGSĖJIS     Kalba, bendrauja, grįžę po vasaros, renka dienos   Socialinė         Vasaros džiaugsmai.
 „Vasarėlė    ar savaitės žmogų.
nubrido per   Kelia klausimus ir atsakinėja į juos.                      Smagu sugrįžti.
 pievą“     Susipažįsta, žaidžia ir linksminasi senų ir naujų
         draugų ratelyje.                                 Naujieji draugai.
         Kuria grupės bendravimo taisykles.
         Brėžia savo kelionių maršrutą žemėlapyje.                    Mes paaugome.
         Susipažįsta su darželio patalpomis ir darbuotojais
         bei jų atliekamu darbu.                             Mes draugų būry.
         Pasakoja, dalijasi vasaros įspūdžiais.
                                                 Mano grupė.
         Klausosi kūrinių skaitymo apie vasarą.
         Mokosi eilėraštukų, mįslių, patarlių.
                                                 Mano darželis.
         Kuria kūrybinius ir fantastinius pasakojimus.
         Prisimena ir įvardija vasaros požymius.
         Žaidžia žodyno turtinimo pratimus.
         Mokosi laisvai orientuotis artimiausiose prie
         darželio gatvėse.
         Susipažįsta su saugaus eismo pagrindinėmis
         taisyk-lėmis, transportu, kelio ženklais.
Kodėlčiukų    Domisi vaiką supančiu pasauliu.            Pažinimo :         Eksperimentai.
 savaitė     Tyrinėja, lygina, rūšiuoja, tai kas jam įdomu,    - skatinti domėtis
         svarbu.                        viskuo, kas supa      Pokalbis,
         Eksperimentuoja.                   vaiką: gamta, jos     pasakojimas.
                                    reiškiniais, įvairiais

                                                            14
        Vaikas   pasijunta  svarbiu,   reikšmingu,   daiktais, technika,    Interviu.
        bendraudamas ne tik su grupės draugais, bet ir    naujomis technolo-
        suaugusiais.                     gijomis, tobulinti ir
        Atsiranda noras patenkinti savo smalsumą, žingei-   formuoti informa-
        dumą.                         cinius įgūdžius;
                                   - tyrinėti, lyginti,
                                   rūšiuoti, grupuoti,
                                   skaičiuoti, matuoti,
                                   apibendrinti;
                                   - eksperimentuoti,
                                   numatant    pasek-
                                   mes, ieškoti infor-
                                   macijos knygose,
                                   paveikslėliuose.
                                   Komunikavimo:
                                   - ugdyti gebėjimą
                                   modeliuoti, drąsiai
                                   reikšti savo mintis,
                                   realybę skirti nuo
                                   vaizduotės, gebėti
                                   pavadinti, paaiškin-
                                   ti, klausinėti apie
                                   įdomius arba ne-
                                   suprantamus     ap-
                                   linkos daiktus, reiš-
                                   kinius.
 SPALIS    Stebi, kalba, ieško, analizuoja, nurodo rudens    Pažinimo:         Rudenio gėrybės.
 „Ir atėjo   požymius, nuotaikas, spalvas gamtoje.         - siekti, kad vaikai   Pilnas sodas obuolių.
rudenėlis“   Džiaugiasi rudens dovanomis: sodo, daržo ir      pajustų atradimo     Paukščiai    ruošiasi
        miško gėrybėmis.                   džiaugsmą;        kelionėn.
        Susipažįsta su varpomis, javais, duonos gamyba.    - lavinti vaikų po-    Krinta lapas uosio.
        Įsirengia grupės ekologinį takelį (medžiai, krūmai,  jūčius:   uodžiant,  Vaisiai ir daržovės.
        gėlynai) ir dažnai juo keliauja.           liečiant, ragaujant,   Rudens laikas – dirba
        Žaidžia įvairius didaktinius žodinius žaidimus    atrandant vaisių ir    tėtis ir vaikas.
        žodyno turtinimui, sąvokų suvokimui.         daržovių    savitu-  Rudenėlio      kaip
        Stebi orus, žymi oro ir laiko kalendoriuose.     mus,    įsitikinant,  nebūta.
        Varto knygeles, ieško informacijos apie paukščius   kad akys, liežuvis,    Rugio kelias.
                                   nosis, pirštai, ausys   Nuo    grūdo   iki
        ir gyvūnus.
                                   padeda juos geriau    duonos.
        Žaidžia stalo žaidimus ir bendrauja.
                                   pažinti;
        Mokosi smulkiąją tautosaką kaip palikimą senolių
                                   - skatinti domėtis    Gardžiausio, išradin-
        požiūrio į pasaulį.
                                   gamta ir jos reiš-    giausio, spalvingiau-
        Klausosi skaitymo, pasakojimų, mokasi eilėraščių   kiniais, džiaugtis    sio, originaliausio pa-
        apie rudenį.                     sodo ir daržo gėry-    tiekalo rinkimai.
        Aiškinasi, analizuoja paveikslus apie rudens     bėmis,     sužinoti
        darbus.                        miško    supamas   Svečiavimasis pas ki-
        Kuria pasakojimus pagal paveikslėlį.         paslaptis;        tų grupių vaikučius.
        Daro darbelius iš vaisių, daržovių, uogų.       - skatinti vaikus pa-   Mamų svečiavimasis
        Organizuoja išvykas, pasivaikščiojimus į gamtą,    justi ir pamatyti     grupėse.
        pas draugus.                     gamtos grožį dar-
        Žaidžia judrius žaidimus, estafetes.         želio, namų ap-      Išvyka, stebėjimas.
                                   linkoje, palyginti jį   Inscenizavimas
                                   su miško, parko      (J.Marcinkevičius
                                   grožiu;          „Grybų karas“ ir kt.).
                                   - visais pojūčiais
                                   pajusti rudens spal-   Kūrybinių darbų pa-
                                   vas, kvapus, gar-     roda.
                                   sus, savo nuotai-
                                   kas.
                                   Sveikatos
                                   stiprinimo:
                                   - perteikti, jog dar-


                                                           15
                                    žovėse, vaisiuose,
                                    uogose yra įvairių
                                    vitaminų,    juos
                                    valgant vaikai auga
                                    stiprūs, sveiki.
 Sveikatin-   Mankštinasi kiekvieną rytą.              Sveikatos        Sveikatos valandėlės.
gumo savaitė   Aktyviai juda kūno kultūros užsėmime.         saugojimo:
         Žaidžia judrius žaidimus.               - ugdyti teigiamą    Sveikatos dienos.
         Kalbasi su darželio sesele apie asmens higieną.    požiūrį į fizinį ak-
         Dalyvauja varžybose su kitų grupės vaikais.      tyvumą, nuostatas    Sporto šventės su
         Gamina savo grupės išskirtinius ženklus-       būti sveikam, stip-   darželio bendruome-
         emblemas.                       riam;          ne.
                                    - formuoti taisyk-
         Piešia, karpo, aplikuoja tema „Ir juoksis
         dantukai“.                      lingą kūno laiky-    Šeimų     sportinė
                                    seną, saugoti, stip-  pramoga.
         Gamina „Sveikuoliukų“ mišrainę.
                                    rinti sveikatą.
                                    Meninė:
                                    - aktyvų judėjimą
                                    sieti su muzika,
                                    vaidyba, žaidimais
                                    ir gera nuotaika.
LAPKRITIS    Susipažįsta su gyvūnijos pasaulio įvairove:      Pažinimo        Močiutės kieme.
 „Gyvūnijos   naminiais gyvūnais ir paukščiais, laukiniais                 Mano augintinis.
 pasaulis“   gyvūnais ir paukščiais.                            Kiekvienam sava pas-
         Aiškinasi skiriamuosius požymius: išvaizdą, kal-               togė.
         bą, mitybą, judėjimo ir gyvenimo būdą, ir elgesį               Kas gyvena miške?
         įvairiais metų laikais.                            Karštųjų ir šaltųjų
         Aplanko zoologijos sodą.                           kraštų gyventojai.
         Varto knygeles, žurnalus, enciklopedijas, įvardija,  Komunikavimo
         ką mato, pažįsta, diskutuoja.
         Klausosi skaitomų kūrinių, aptaria herojų
         poelgius, juos įvertina.
         Stebi TV laidas iš „gyvūnijos pasaulio“, pasakoja
         įspūdžius.
         Seka, atpasakoja, kuria apie gyvūnus, paukščius.
         Mokosi skaičiuočių, patarlių, mįslių ir stengiasi
         vartoti jas kasdienėje veikloje.
         Žaidžia žodinius didaktinius žaidimus ir atlieka
         žodines užduotis.
         Sprendžia problemines situacijas arba klausimus.
         Perteikia gyvūnų ir paukščių judėjimo         Meninė
         būdą(išraiška ir saviraiška judesiu) muzikiniuose
         rateliuose, liausies žaidimuose.
         Piešia, lipdo, lanksto ir karpo įvairiais būdais ir
         technika.
         Vaidina žinomas ir savo sukurtas pasakas,
         vaizdelius, eilėraštukus.
         Moksi dirbti po grupėse ir komandomis (kuria     Socialinė
         plakatus, projektus, atlieka užduotis).
         Žaidžia stalo žaidimus laikydamiesi taisyklių,
         susitarimų.
         Žaidžia tradicinius ir judrius žaidimus.       Sveikatos
         Organizuoja išvykas į pievą, parką.          saugojimo
GRUOODIS     Lygina daiktų grupes.                 Pažinimo:        Skaičių ratukas.
 „Skaičių ir   Skaičiuoja iki5-10.                  - suvokti geomet-    Protingi skaičiai.
formų šalis“   Susipažįsta, skiria ir rašo skaitmenis.        rines figūras, mo-   Aš galiu suskaičiuoti
         Skiria geometrines formas ir įvardija jas.      kyti jas pažinti, pa-
         Ieško aplinkoje atitinkamos formos daiktų.      dėti orientuotis erd-  Didaktiniai žaidimai.
         Suvokia ir vartoja kelintinį skaičiavimą.       vėje ir laike.     Tyrinėjimai.
                                    Meninė:         „Minčių lietus“.
         Kuria iš pagaliukų ir formų įvairius meninius
                                    - sugebėti kūry-    Parodėlė „Mano vaiz-


                                                          16
         vaizdus.                        biškai   vaizdžiai   duotės „vaisius“.
         Mokosi, naudoja skaičiuotes išsiskaičiuodami      matyti vaizdinius,    Lego konkursas.
         prieš žaidžiant judrius, tradicinius žaidimus.     fantazuoti, kurti.
         Įtvirtina  kelintinį   skaičiavimą   rikiuotės
         pratimuose.
         Žaidžia ir žodinius-matematinius žaidimus.
         Analizuoja eiliuotus tekstus, ieškodami atsakymo.
         Sugalvoja ir sprendžia uždavinius 10 ribose.
 Vertybių    Globoja užjaučia paguodžia mažesnius.         Socialinė:        Individuali veikla.
  savaitė    Žaidžia stalo žaidimus.                - iš pateiktų situ-
         Mokosi pralaimėti ir paspausti ranką pralai-      acijų mokytis sup-    Grupinė veikla.
         mėjusiam.                       rasti ir vertinti, kas
         Pasakoja nutikimus.                  yra gera ir kas blo-   Stebėjimas.
         Mokosi eilėraštuką.                  ga, numatyti poel-
         Mokosi išreikši savo mintis, pamąstymus.        gių pasekmes;      Pokalbis.
                                     - mokytis riboti kai
         Kuria knygeles „tai mano draugas“.
                                     kuriuos norus, įgei-   Inscenizacija rusų l.
         Aptaria matytą animacinį filmuką.
                                     džius;          pasakos   motyvais
         Žaidžia, dainuoja įvairias dainas.
                                     - skatinti norą pa-   „Ropė“.
         Karpo, aplikuoja sveikinimus draugams.         dėti   mažesniems
                                     vaikams.         Pasakojimas pagal pa-
                                     Komunikavimo:      veikslėlius.
                                     - išsiaiškinti, ką
                                     vaikai žino apie     Animacinio f. Aptari-
                                     vertybes: gailestį,   mas.
                                     užuojautą, drąsą;
                                     skatinti juos apie
                                     tai pasakoti;
                                     - skatinti vaikus
                                     išryškinti vieną ar
                                     kitą vertybę.
                                     Meninė:
                                     - ugdyti vaikų norą
                                     įvairius kūrybinius
                                     darbelius daryti su
                                     gera    nuotaika,
                                     galvojant,    kam
                                     dovanos.
 SAUSIS     Nustato žiemos požymius ir juos įvardija.       Socialinė        Rieda metų ratas.
 „Žiemos     Lygina žiemą su kitais metų laikais.
džiaugsmai ir   Aiškinasi, diskutuoja, kokius džiaugsmus ir      Komunikavimo       Senių besmegenių ša-
 rūpesčiai“    rūpesčius teikia žiema.                             lyje.
         Klausosi skaitomų kūrinėlių, pasakų, eilėraštukų    Meninė
         apie žiemą.                                   Šarmota tėviškėlė.
         Mokosi mįslių, patarlių, priežodžių apie gamtos
         reiškinius, gyvūniją, gamtą.                          Žiema žiemužė...
         Kalbasi apie šventes žiemos metu, joms ruošiasi,
         dalyvauja.
         Kuria apibūdinamuosius, kūrybinius ir fantas-
         tinius pasakojimus apie daiktus, reiškinius, pagal
         temą, planą.
         Atlieka žodyno gausinimo ir turtinimo pratimus,
         žaidžia didaktinius žaidimus.
         Atlieka eksperimentus su vandeniu, sniegu, ledu.
         Rūpinasi augintiniais gamtos kampelyje, paukš-
         teliais ir žvėreliais lauke.
         Skirsto daiktus į grupes, juos klasifikuoja.
         Kuria žiemos vaizdus įvairiomis priemonėmis ir
         technika.
         Lipdo iš sniego įvairias kompozicijas.
         Susipažįsta su liaudies meistrų, dailininkų


                                                            17
        darbais.
        Šoka, dainuoja, vaidina, ruošdamiesi šventėms,
        pramogoms ir laisvalaikiui.
        Gamina įvairių formų ir medžiagų lesyklas.
        Ekskursija į parką, klausosi gamtos garsų, maitina
        paukštelius ir žvėrelius.
        Žaidimai, pramogos, estafetės su sniegu, rogutėm,
        pačiūžom.
Susitikimų   Susitinka su darželį dirbančiais įvairių profesijų  Socialinė:        „Minčių lietus“.
 savaitė    žmonėmis (virėjomis, med. seserimi, buhaltere,    - skatinti vaiką
        kiemsargiu, direktorė).                domėtis viskuo, kas   Siužetinių, vaidmenų
        Tapo guašu.                      jį supą: žmonėmis,    žaidimų org.
        Aplikuoja.                      jų gyvenimo būdu,
        Koncertuoja susitikimo dalyviams.           darbu,    kūryba,  Vaizdinės ugd. prie-
        Pasakoja apie tėvelių darbą.             technika;        monės.
        Kuria grupelėmis grupės sienlaikraštį.        - mokyti gerbti
                                   suaugusius, jų gy-    Susitikimai su įvairių
        Varto knygeles.
                                   venimo būdą, dar-    profesijų žmonėmis
                                   bą.           (tėvais).
                                   Meninė:
                                   - sukurti sąlygas    Interviu.
                                   vaikų saviraiškai,
                                   skatinti juos spon-   Išvykos.
                                   taniškai   kūrybai
                                   kartu su suau-      Pokalbis,
                                   gusiais.         pasakojimas.
                                   Komunikavimo:
                                   - atsakyti į vaiko
                                   klausimus, skatinti,
                                   pasakoti.
VASARIS    Žiūri filmus apie gimtinę.              Meninė:         Gimtinės prieglobsty.
 „Mano    Susipažįsta su gimtuoju miestu, sostine, kitais    - ugdyti vaikus tau-
tėviškėlė“   miestais.                       tine dvasia, kaip    Aš noriu gražios Lie-
        Sužino ir įtvirtina Lietuvos simbolius.        tautinio savitumo,    tuvėlės.
        Aiškinasi kaimo ir miesto skirtumus, žmonių      tradicijų, papročių
        užimtumą.                       tęsėjus ir puose-    Mes - lietuvaičiai.
        Domisi Kauno savitumais ir įžymiomis vietomis.    lėtojus;
        Kaupia medžiagą apie svarbiausias vietas, žymius   - skatinti vaikų kū-   Graži tu mano, brangi
        žmones.                        rybiškumą, išmonę    Tėvyne.
                                   pirštų vikrumą.
        Susipažįsta su Lietuvos žemėlapiu, gaubliu.
                                   Socialinė:        Mano Lietuvėlė     –
        Skaito kūrinius, sako eilėraščius apie Lietuvą, jos
                                   - skatinti pasiti-    gintaro pilis.
        upes ir ežerus.
                                   kėjimą savimi bei
        Kalbasi, diskutuoja apie svarbiausius įvykius
                                   savo gebėjimais;     Senovės Lietuva.
        mieste, sostinėje, Lietuvoje.
                                   - domėtis suau-
        Mokosi patarles, priežodžius apie gimtinę,      gusių žmonių su-     Pokalbiai.
        tėviškę.                       kurtais daiktais ir
        Kalbasi apie gamtos išsaugojimą, jos turtus.     kultūros vertybė-    Individuali,  grupinė
        Kuria pasakojimus apie savo namus, gimtinę,      mis;           veikla.
        gamtą.                        - mokyti bendrauti
        Kuria albumus iš piešinių, aplikavimo “Mano      su vaikais, tėvais,   Didaktiniai žaidimai.
        miestas“, „Mano tėviškė“.               pedagogais.
        Kuria miesto ir kaimo maketus iš erdvinių figūrų.   Komunikavimo:      Paroda tėveliams.
        Dainuoja, šoka liaudies ratelius.           - kalbėti apie Ka-
        Vaidina, improvizuoja iš grupės gyvenimo.       ziuko mugę, aptarti
        Organizuoja išvykas į žinomas vietas: ąžuolyną,    senovėje klestėju-
        karių kapines, prie Nemuno, į zoologijos muziejų;   sius ir iki šių dienų
                                   išlikusius amatus;
                                   - žadinti jautrumą
                                   Tautiniui   savitu-
                                   mui.
                                   - skatinti vaikuose


                                                          18
                                     norą     aktyviai
                                     reikšti savo mintis.

 Abėcėlės    Susipažįsta su savo vardo raidėmis, bando jas     Komunikavimo:      „Minčių lietus“.
  savaitė    rašyti.                        - sužadinti vaikų    Individualus darbas.
         Pasakoja, drąsiai reiškia mintis.           domėjimąsi raidė-    Grupinis darbas.
         Varto abėcėlę „Tampa autoriais“, sukuria ir      mis, knygų pasau-    Didaktiniai žaidimai.
         „išleidžia“ įvairių knygelių.             liu.           Paroda tėveliams.
         Žaidžia su raidžių „Loto“.               Pažinimo:        Saviraiška   judesiu
         Karpo raides ir puošia grupę.             - ugdyti pastabumą,   „Aš raidė“.
         Karu su tėveliais kuria „Lėlę-raidę“.         skatinti ilgiau išlai-  Pačių sukurtų kny-
                                     kyti dėmesį.       gelių parodėlė.
         Su „sugyvintomis“ raidėmis Kuria mini spektak-
         liukus.                        Meninė:
                                     - skatinti kurti ne
         Piešia, spalvina, aplikuoja patinkančias raides.
                                     tik vaikus, bet ir
         Grupelėmis kuria raidžių katalogus.
                                     tėvelius;
                                     - lavinti vaiko jude-
                                     sius;
                                     - ugdyti vaiko este-
                                     tinį skonį.
  KOVAS     Aiškinasi paukščių grįžimo eiliškumą, įvardija     Pažinimo:        Pavasario darbai.
 „Jau saulelė   juos, ieško iliustracijose, knygose.          - atskleisti vaikams   Kur mūsų paukščiai,
vėl atkopdama   Stebi sugrįžtančius paukščius, grįžimo darbus:     žemės grožį, jos     paukšteliai,  paukš-
 budino svie-   lizdų sukimas, apsigyvenimas inkilėliuose,       paviršiaus ir gyvū-   tytės.
   tą...“    kiaušinių dėjimas, perėjimas.             nijos įvairovę;     Žemė bunda.
         Diskutuoja, kodėl pavasario mėnesiai pavadinti     - skatinti glaudesnį   Pavasario pranašai.
         paukščių vardais.                   vaiko ryšį su gam-
         Ieško pirmųjų pavasario ženklų ir juos fiksuoja.    ta, mokyti ją tau-
         Aptaria pakitimus gamtoje, suvokdami paukščių     soti, saugoti, pri-   Didaktiniai žaidimai.
         parskridimo ryšį su tuo.                žiūrėti;         Pokalbiai.
         Sužino, kad žemė – žmonių planeta.           - mokytis stebėti ir
         Su tėveliais gamina inkilėlius grįžtantiems      „užrašyti„ stebėji-
                                     mus.
         paukščiams.
                                     Meninė:
                                     - ugdyti kūrybiš-
                                     kumą.
                                     Komunikavimo:
                                     - skatinti pasakoti,
                                     klausinėti, atsaki-
                                     nėti, eiliuoti, žaisti
                                     žodžiais.
  Mano     Tyrinėje augintinių elgseną.              Socialinė :       Vaidmenų žaidimai.
 augintinis   Bendrauja su gyvo padarėlio žvilgsniu,         - pratinti pasiimti   Dalyvavimas „Gyvū-
         prisilietimu, maloniu žodžiu.             atsakomybę     už  nų mylėtojų“ piešinių
         Su tėveliais žiūrinėja nuotraukas apie savo      savo      paties  parodoje.
         augintinį, pasidalina įspūdžiais su savo grupės    kasdienį elgesį ne    Kūrybinis    pasako-
         draugais.                       tik   su   savo  jimas „Mano augin-
         Bendras albumo „Mano augintinis“ rengimas.       augintiniu, bet ir    tinio diena ir naktis“.
         Dalyvauja gyvūnų mylėtojų piešinių parodoje.      kieme,    gatvėje  Albumas „Mano au-
         Piešia , aplikuoja, karpo, naudoja įvairią techniką.  pamatytais        gintinis“ (nuotraukos,
                                     gyvūnais.        piešiniai).
         Piešinių katalogas „Mano augintinis“.
                                     Meninė:         Taisyklių    kūrimas
         Gamina rėmelius portretui.
                                     - gėrėtis augintiniu,  „Kaip globoti augin-
         Pasakoja apie augintinį.
                                     tyrinėti jo išvaizdą,  tinius“.
         Mėgdžioja augintinio „garsus“.             ugdyti pastabumą     Akcija    „Padėkim
         Varto knygas.                     kada jie alkani,     benamiams     gyvū-
         Kuria gyvūnėliui vardą.                sušalę, liūdni ir kt.;  nams“.
                                     - skatinti vaikų     Išvyka į Kauno zoo-
                                     kūrybinius gebė-     logijos sodą.
                                     jimus.
                                     Komunikavimo:
                                     - pasikalbėti su


                                                           19
                                    vaikais apie augin-
                                    tinius,   išklausyti
                                    pasakojimų, kaip
                                    jais rūpinasi;
                                    - skatinti naudoti
                                    kuo daugiau vaiz-
                                    dingų mažybinių
                                    žodžių.
BALANDIS     Apžiūrinėja ir įvardija verbas.            Pažinimo :        Verba plakė, linksmai
 „Pavasario   Aiškinasi, kaip jos atrodo, iš ko ir kaip padarytos,  - sužinoti Velykų    sakė.
linksmybės“   jų paskirtį.                      papročius;        Velykos atėjo.
         Renka ir merkia karklą, alyvas, berželio šakeles ir  - skatinti glaudesnį   Margučių raštai.
         stebi jų pasikeitimą; aiškinasi šilumos ir drėgmės   vaiko   ryšį   su  Grok, žiogeli, smui-
         įtaką, lygina jas su šakelėmis lauke.         gamta, rūpintis ja,   keliu.
         Stebi ir žymi pakitimus pavasarį: dienos ilgėja,    tausoti,   saugoti,
         daugiau saulės, šilčiau ir šviesiau, pasirodo     prižiūrėti;
         debesys.                        - gvildenti įvairias
         Apžiūrinėja medžius ir krūmus, gėlynus, darželio    ekologines situa-
         teritorijoje: įtvirtina jų pavadinimus ir atgimimo   cijas;
         eilę.                         - skatinti glaudesnį
         Tyrinėja, fiksuoja vabzdžių pasirodymo laiką.     su ryšį su gamta:
                                    rūpintis ja, tausoti,
         Aptaria jų išvaizdą, naudą ar žalą gamtai ir
                                    saugoti, prižiūrėti.
         žmogui; prisitaikymą.
                                    Sveikatos
         Diskutuoja apie vabzdžių globą.
                                    saugojimo:
         Susitinka su velykų močiute – pasakose.
                                    - padėti atgauti
         Rungtyniauja, varžosi žaisdami su margučiais.     emocinę pusiaus-
         Susitaria, derina savo veiksmus ir norus žaisdami.   vyrą gamtos (sau-
         Susitinka su kitų grupių vaikais, rungtyniauja,    lės, oro, žemės,
         žaidžia.                        vandens) galioms
         Susitinka su velykų močiute – pasakose.        padedant. Grūdintis
         Rungtyniauja, varžosi žaisdami su margučiais.     saulės, oro, van-
         Susitaria, derina savo veiksmus ir norus žaisdami.   dens vonių pagal-
         Susitinka su kitų grupių vaikais, rungtyniauja,    ba.
         žaidžia; išvyksta į pievą, ąžuolyną: stebi, tyrinėja  Meninė:
         pievą, dirvožemį, medžių, krūmų šakeles, žievę;    - matyti grožį ap-
         ieško pavasario požymių.                linkoje, ir skatintini
                                    jį kurti pačiam.
„Draugystės    Savo sumanymu, idėja užkrečia draugus.        Socialinė:        Interviu.
 savaitė“     Priima kitų siūlomas idėjas.             - ugdyti pasitikė-    Pokalbiai.
          Susitinka su kitų grupių vaikais.          jimą artimaisiais,    Akcija „Sušildykime
          Derina su draugais veiksmus, kai siekia to paties  pedagogais, drau-    šalia esančius šyp-
          tikslo.                       gais;          sena,   meile ir
          Organizuoja mini šokių turnyrą.           - bendrauti, ieškoti   viltimi“.
          Sprendžia iškilusius konfliktus.           draugų ne tik sa-
                                    voje, bet ir kitose   Sporto šventės su kitų
          Gamina įvairias kaukes pasakai.
                                    grupėse;         darželių ugdytiniais.
          Suvaidina pasaką mažesniems darželio vaikams.
                                    - pasitikėti savimi
          Organizuoja „Aitvarų “ šventę mažiesiems.
                                    ir savo gebėjimais    Žaidimų dienos.
                                    bendraujant.       Piešinių paroda „Ge-
                                    Meninė:         riausias mano drau-
                                    - ugdyti meninius    gas“.
                                    gebėjimus, estetinį
                                    skonį;
                                    - atskleisti vaiko
                                    kūrybinius gebė-
                                    jimus, lavinti kūno
                                    plastiką, balso tem-
                                    brą, temperamentą.
 GEGUŽĖ     Sužino Motinos dienos tradicijas.           Pažinimo         Tau, mano mamyte,
 „Žiedų     Susipažįsta su pirmaisiais pavasario žiedais, jų                gražiausi žiedai.
karalystėje“   pavadinimais, išvaizda; augimo vieta.                      Tu, mano motinėle.


                                                          20
          Prižiūri gėlynus: sėja, sodina, laisto, ravi.                  Mes motulės rankų
          Stebi ir fiksuoja medžių ir krūmų žydėjimo laiką,                palytėti.
          eilę.
          Apžiūri bites žieduose, nusako jų išvaizdą,                   Pavasario žiedai.
          kalbasi apie bičių naudą ir žmogui ir gamtai.                  Sodų žydėjimas.
          Sužino apie Tėvo dienos tradicijas.
          Sudarinėja „žodžių žemėlapius“ apie tarpusavio                  Gėlės tėveliui.
          bendravimą.
          Kuria pasakojimus apie mamas, jų darbą,        Komunikacinė
          rūpesčius ir džiaugsmus.
          Pasakoja, kaip padeda mamai.              Meninė
          Klausosi kūrinėlių apie mamą, našlaičius.
          Mokosi smulkiąją tautosaką.
          Pasakoja apie savo tėvelius.
          Žaidžia žodžių darybos, palyginimų, vaizdingų
          žodžių žaidimus.
          Ruošia dovanėles mamai ir tėčiui.
          Piešia savo šeimos portretą.
          Kuria plakatus „Pirmieji žiedai“, „Puokštė
          tėveliui“.
          Dainuoja daineles, šoka ratelius, vaidina.
Pasakų savaitė   Kuria pasaką su kūrybine grupe.            Komunikavimo:       Grupinis metodas.
          Varto pasakų knygas.                  - siekti, kad vaikai
          Kuria pasakas grupelėmis.(užrašo pedagogas).      nusiteiktų džiugiam    Iliustracijos, pasakų
          Žaidžia didaktinį žaidimą „Iš kokios aš pasakos“.   susitikimui su pa-    veikėjų kaukės, rūbai.
          Seka jau žinomas pasakas visai grupei ir jas      sakom ir jų veikė-
          inscenizuoja.                     jais;           Įvairios pasakų kny-
          Kuria pasakas kartu su šeimos nariais.         - pajustų pasakos     gos.
                                     kalbos grožį, into-    Kurti su vaikais pa-
          Gamina kartu su tėveliais kaukes, karūnas, rūbus.
                                     nacijų įvairovę.     saką, vėliau ją su-
          Kartu su „Pinokio“ grupe ruošia dekoracijas.
                                     Meninė:          vaidinti.
          Piešia įvairias pasakas epizodus ar herojus,
                                     - pajausti pasakos
          mokosi dainų, šokių.
                                     kalbos grožį, into-    Piešti „Mano myli-
          Įsijaučia į savo vaidmenį.               nacijų    įvairovę,  miausią pasakų vei-
          Dalyvauja    „Pinokio“   kūrybinės   grupės  bandyti    atliepti  kėją“.
          organizuojamose spektaklio repeticijose.        šypsena, mimika,
                                     gestais;         Suruošti pasakų kny-
                                     - kurti su vaikais    gelių parodą.
                                     pasakas, skatinti jų
                                     norą jas suvaidinti.   Inscenizavimas
                                     Socialinė:        (veikla su „Pinikio“
                                     - skatinti vaikų     kūrybine grupe).
                                     pasitikėjimą savi-
                                     mi, ugdyti jausmus,    Pramoga „Atspėk iš
                                     įsiklausyti į savo ir   kokios aš pasakos“.
                                     šalia esančių min-
                                     tis. Patirti kūrybos
                                     sunkumus, džiaug-
                                     smus.
                                     Pažinimo:
                                     - skatinti tyrinėti,
                                     pažinti    knygas,
                                     knygų turinį, žiū-
                                     rėti   iliustracijas,
                                     ieškoti pažįstamų
                                     simbolių (raidžių,
                                     skaitmenų, natų).
 BIRŽELIS     Susitinka, bendrauja, žaidžia su tėveliais,      Pažinimo:         Žaidimų dienelės.
„Geltonplaukė   seneliais.                       - sužinoti apie tarp-
  vasarėlė    Žaidžia tėvų vaikystės žaidimus.            tautinę vaikų gyni-    Laiminga vaikystė.
 atkeliavo į   Pažymi tarptautinę vaikų gynimo dieną, aiškinasi    mo dieną;


                                                             21
svečius“    jos reikšmę.                    - atskleisti vaikams   Mūsų pajūris.
        Diskutuoja, kodėl taip vadinasi.          žemės grožį, jos
        Kalba, įrodinėja vaikų teises ir pareigas.     paviršiaus ir gyvū-   Lijo lijo lietus.
        Formuluoja saugaus elgesio prie vandens       nijos įvairovę;
        taisykles.                     - skatinti glaudesnį   Didaktiniai žaidimai.
        Sudaro elgesio gamtoje taisykles.          vaiko ryšį su gam-
        Kalbasi apie Baltijos jūrą, pajūrio gamtą.     ta, mokyti ją tau-
        Ieško jūros žemėlapyje.               soti, saugoti, pri-
                                  žiūrėti;
        Žiūrinėja jūrų muziejaus eksponatų atvirutes.
                                  - ugdyti kūrybiš-
        Stebi vasaros reiškinius gamtoje, vaivorykštę,
                                  kumą, lavinti ran-
        žaibavimą, griaustinį, aiškinasi jų kilmę.
                                  kos,      pirštų
        Diskutuoja apie vandens naudą žmogui ir gamtai.
                                  judesius.
        jo panaudojimas, apsauga nuo užteršimo.
                                  Komunikavimo:
                                  - skatinti pasakoti,
                                  klausinėti, atsaki-
                                  nėti, eiliuoti, žaisti
                                  žodžiais.
Fantazijos   Pasakoja savo mintis, idėjas.            Meninė:         Komandinis darbas.
 savaitė    Piešia klausydamasis muzikos.            - skatinti vaikų kū-
        Išbando netradicinius piešimo būdus (ant akmenų,  rybingumą, naudo-    Eksperimentavimas
        skėčių, vazonų).                  jant neįprastas, kuo   su įvairiomis piešimo
        Gamina savo fantazijų herojaus kaukę.        įvairesnes priemo-    technikomis.
        Kuria savo stalo žaidinimus, pasakas.        nes ir būdus savo
        Daro įvairius atspaudus (medžio, lapų, akmenukų,  nuotaikai, emoci-    Žodinė saviraiška.
        delnų).                       joms bei prigina-    Saviraiška  judesiu,
                                  lioms idėjoms iš-    mimika.
        Kuria savo fantastinę knygą, pristato draugams.
                                  reikšti;
        Vaidina judesiu, mimika, (mimo teatras).
                                  - padrąsinti vaikus   Paroda „Pasaulį šitokį
        Kartu su kitų grupių vaikais kuria robotą iš Lego
                                  pasakoti savo idė-    matau…“.
        kaladėlių.
                                  jas.
        Aplinką kino teatre rodomą fantastinį filmą, jį   Komunikavimo:      Lego statinių diena.
        aptaria.                      - sudaryti sąlygas
                                  kurti, pasakoti, vai-
                                  dinti, susitikti su
                                  kitų grupių vaikais.
                                  Pažinimo:
                                  - aiškintis, kas yra
                                  fantazija,   fantas-
                                  tika.
 Žolynų     Renka žolynus pievoje, pina vainikus.       Pažinimo:        „Minčių lietus“.
 savaitė-    Žaidžia žaidimus.                 - ugdyti vaiko norą   Pokalbis,   pasakoji-
 Joninės     Sveikina darželio Jonus.             daugiau   sužinoti  mas.
         Ieško paparčio žiedo.               apie tautos pap-     Išvykos į pievas.
         Komponuoja gėlių puokštes.            ročius ir tradicijas   L. l. dainų, žaidimų,
         Gamina gėlių karūnas.               švenčiant    Rasų  ratelių, smulkiosios
                                  šventę.         tautosakos rinkimas ir
         Kuria pasakėles apie lauko gėles.
                                  Meninė:         mokymasis.
         Renka vaistinius augalus, juos džiovina.
                                  - skatinti vaikų kū-   Šventė    ąžuolyne
         Ragauja vaistinių žolyčių arbatas.
                                  rybiškumą ir savi-    „Kupole, kupolėle“.
                                  raišką.         Kupoliavimas, vaini-
                                  Sveikatos        kų pynimas.
                                  saugojimo:        Darželio    Jonukų
                                  - ugdyti domėji-     pagerbimas.
                                  mąsi lauko žoly-     Paparčio žiedo ieško-
                                  nais;          jimas.
                                  - supažindinti su jų   L. l. žaidimų, dainų,
                                  gydomosiomis ga-     ratelių, mįslių, mink-
                                  liomis.         lių, priežodžių, pa-
                                              tarlių vakaras.
                                                          22
                   VAIKŲ ŠVENTĖS IR PRAMOGOS


        TEMA                      VAIKŲ VEIKSENOS
                      atskleidžia rugsėjo 1-osios šventės nuotaiką;
RUGSĖJIS
       „Sveiki sugrįžę į dar-    patiria susitikimo džiaugsmą po vasaros atostogų;
       želį“ (bendra).        bendrauja su bendraamžiais;
                      atsisveikina su vasara.
                      atskleidžia rudens požymius ir nuotaiką;
 SPALIS
       „Rudenėlis atkeliavo“
                      kuria bendrą šventės išgyvenimą;
       (bendra).
                      ruošia gamtos dovanų parodėlę.
       „Kalnelyje dega žva-     išreiškia pagarbą, susikaupimą;
 LAPKRITIS
       kelės“ (grupėse);       suvokia naujus išgyvenimus per sąvokų „šviesa“ ir „tamsa“
       „Žibintų     šventė“   kontrastus;
       (bendra).           suvokia ir supranta Vėlinių dvasią, tautos tradicijas.
       Adventas – ramybės      kuria šventės laukimo nuotaiką;
 GRUODIS
       metas (bendra);        improvizuoja senovės kaimo advento papročius ir tradicijas;
       „Sužibo Kalėdų eglu-     parodo save ir stebi kitus;
       tė“ (bendra).         drauge džiaugiasi dovanomis, linksminasi kartu su tėveliais.
                      patiria įvairias staigmenas;
                      bendrauja su bendraamžiais;
 SAUSIS
       „Trijų karalių dova-
       nos“ (bendra).        prisimena, ką išmokę, džiaugiasi ir linksminasi;
                      atsisveikina su eglute.
                      rengiasi šventei, ruošia kostiumus, kaukes;
       „Žiema, žiema, bėk iš
                      kuria džiaugsmingą nuotaiką;
       kiemo“ (bendra);
 VASARIS
                      suvokia šventės esmę ir savo vaidmenį linksmybių šurmuly;
       „Lietuvėlės gimtadie-
                      domisi praeitimi;
       nis“ (bendra).
                      išreiškia meilę, pagarbą Tėvynei, jos simbolikas dainomis,
                      šokiais, eilėmis.
                                                     23
             „Žemės diena“ (bend-    stebi pavasario požymius;
             ra);            suvokia ir supranta savo ryšį su žeme;
             Kaziuko mugė (gru-     išreiškia savo meilę žemei.
 KOVAS


             pėse);           susipažįsta su amatais, verslais;
             „Vaidinu sau ir savo    kuria darbelius ir juos pristato;
             draugams“ (bendra);    suvokti save kaip artistą ir kaip žiūrovą;
             „Gandrinės“ (bendra).   stebėti kitų vaidybą, įgyti patirties.
                          ruošimasis šventei jos belaukiant;
 BALANDIS
             Velykinis   margutis   dalintis  Šv.  Velykų   įspūdžiais   šeimoje  šventinėms
             (bendra).          linksmybėms pasibaigus;
                          linksmintis salėje varžantis, išdykaujant.
             „Tu, mano mamyte...    išradingai kurti šventinę nuotaiką;
             (grupėse);         paruošti dovanėles mamai;
 GEGUŽĖ
             „Šeimos šventė (gru-    kartu pažaisti, parungtyniauti;
             pėse);
             Sudie, darželi (prieš-
             mokyklinėse grupėse).
             „Mano tėtis – pats     pagerbia tėtį, džiaugiasi, linksminasi, žaidžia su visa šeima;
 BIRŽELIS
             geriausias“ (grupėse);   svarsto, ką veiks šventėje, ką gali daryti;
             Vaikų gynimo diena     dalyvauja įvairiose rungtyse, konkursuose;
             (bendra).         išreiškia savo įspūdžius žodžiu arba dailės priemonėmis.
                          pajunta bendravimo ir judėjimo džiaugsmą;
06
       MĖNESIAI
             Sporto šventė (bend-    žaidžia ir rungtyniauja;
01,
             ra)            išmoksta naujų judrių žaidimų, patiria pergalės džiaugsmą,
09,
                           mokosi pralaimėti;


Vaikų veiklos sritys: kūrybinė (meninė); fizinė; komunikavimo (bendravimo); pasaulio pažinimo.


Ugdytinos kompetencijos:
            Meninė (emocinė, komunikacinė, kognityvinė, socialinė, pažintinė);
            Sveikatos saugojimo (fizinė, emocinė, socialinė, komunikacinė, pažinimo);
            Pažinimo (kognityvinė, socialinė, komunikacinė);
            Socialinė-emocinė (emocinė, bendravimo, kognityvinė, meninė);
            Komunikacinė (socialinė, emocinė, meninė, fizinė).

                                                           24
                    UGDYMO METODAI


Tradiciniai ugdymo metodai:
    Žaidimas: vaizdinis (demonstravimas, įvairios vaizdinės priemonės); praktinis (ugdymas
konkrečios veikos metu, eksperimentas, tyrinėjimai); žodinis (pasakojimas, pokalbis, aiškinimas).


Netradiciniai (aktyvieji) ugdymo metodai:
    Grupinis ir individualus darbas (darbas mažose grupelėse, projektai); „Minčių lietus“;
interviu; inscenizacija; išvykos, ekskursijos, susitikimai.


              V. UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMAS


    Ikimokyklinio amžiaus ugdytinio pasiekimų ir pažangos vertinimas turi būti integrali
ugdymo proceso dalis, teikianti informaciją apie kiekvieno ugdytinio pasiekimus, skatinanti vaiko
saviraišką ir jo motyvaciją tobulėti. Dėmesys telkiamas į tai, ką ugdytinis žino ir gali, o ne į tai, ko
jis nesugeba.
    Kauno lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ bendros vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo
sistemos nebuvo, o individualus ugdytinio vertinimas orientuotas į konkretaus ugdytojo vertinimo
sampratą. Dėl šios priežasties, jis ne visada derėjo su ikimokyklinio ugdymo programoje keliamu
ugdymo tikslu bei ugdymo ir ugdymosi metodais.
    Nuolatinė ugdomojo proceso kaita, kai ugdymą keičia ugdymasis ir saviraiška, skatina
permąstyti ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei jo reikšmę ugdyme. Dėl šios priežasties
atnaujinant ikimokyklinio ugdymo programą sukurta Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“
ikimokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.


                   VERTINIMO PRINCIPAI


  1 . Pozityvumas – vertinama tai, ką ugdytiniai geba, o ne tai, ko nesugeba.
  2. Konstruktyvumas – ugdytojai vertinimą planuoja sistemingai ir nuosekliai. Vertinami jau
    turimi ugdytinių gebėjimai, nurodomos spragos ir rekomendacijos padedančios jas ištaisyti.
  3. Atvirumas – ugdytojai bendradarbiaudami tarpusavyje, tariasi dėl vertinimo kriterijų ir
    procedūrų.
  4. Skaidrumas – ugdytinių tėvams/ globėjams pageidaujant suteikiama informacija apie
    įvertinimą.
  5. Objektyvumas – siekiama ugdytojo nešališkumo ir patikimumo vertinant.

                                                   25
  6. Individuali pažanga (idiografinis vertinimas) – ugdytinio dabartiniai pasiekimai lyginami
    su ankstesniaisiais.


                    VERTINIMO BŪDAI


    Formalusis vertinimas – taikomas vertinant įgūdžius, bendruosius gebėjimus ir nustatant
pažangą.
    Neformalusis vertinimas – vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, jaučiant
ugdytinių reakciją, grįžtamąjį ryšį. Vertinama ugdytinio asmenybės raida, vertybinės nuostatos,
bendrųjų gebėjimų plėtotė. Neformalaus vertinimo esmė – geranoriškas ugdytojo ir ugdytinio
bendradarbiavimas (linktelėjimas, pritarimas, nepritarimas ir pan.). Neformaliojo vertinimo
rezultatai aptariami pokalbių su visais ugdytojais metu, pagal poreikį pasikviečiant tėvus/ globėjus,
pasitelkiant ugdytinių darbus. Neformalus vertinimas gali būti tik žodinis.


               FORMALIOJO VERTINIMO TIPAI


Formuojamasis – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu:
    formuojamojo vertinimo esmė – ne kontroliuoti, o padėti ugdytis.
    formuojamasis vertinimas padeda numatyti ugdymosi perspektyvą, pastiprinti daromą
    pažangą, sudaryti sąlygas ugdytiniui ir ugdytojui geranoriškai bendradarbiauti.
    ugdytojas pastebi ir pripažįsta net ir menkiausią ugdytinio pažangą.
    formuojamasis vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu.
    vertinimo paskirtis – padrąsinti, paskatinti ugdytinį.
    formuojamojo vertinimo metu taikomos šios vertinimo formas: žodinis paskatinimas,
    rezultatų aptarimas su ugdytinio tėvais (globėjais) žodžiu, stebimos ir aptariamos jo
    mokymosi pastangos, motyvacija, gebėjimai, aktyvumas.
Apibendrinamasis – vertinimo rezultatai formaliai patvirtina ugdytinio pasiekimus mokslo metų
pabaigoje:
    lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ apibendrinamasis vertinamas vykdomas 3–5 metų amžiaus
    vaikų grupėse.
    ugdytojai apibendrinamąjį vertinimą taiko kiekvienoje grupėje mokslo metų pabaigoje.
    ugdytinio pasiekimai ir pažanga įvertinami simboliu (žr. 27 psl.).
    apibendrinamasis vertinimas padeda įvertinti ugdytojo darbą ir ugdytiniui iškelto ugdymosi
    tikslo įgyvendinimo lygį.


                                                 26
Kriterinis – vertinimas, kurio pagrindas yra kriterijai, su kuriais lyginami ugdytinio pasiekimai ir
pažanga.


              UGDYTINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI


Įvertinimas ugdytinio                              Ugdytinio gebėjimai ir
              Kaip ugdytinis parodo savo gebėjimus
„Pasiekimų apraše“                                 pažanga rodiklio
                       (rodiklis)
   (simbolis)                                    atžvilgiu
                Pats kreipia savo veiklą norima
                linkme.
                Stengiasi išmėginti save, ieško naujų
                užduočių.
  L – labai gerai                                Ypatingi pasiekimai
                Noriai   atlieka   užduotis,   atidžiai
                klausosi.
                Mielai dalyvauja grupės veikloje.
                Imasi atsakomybės už ugdymąsi.
                Geba motyvuotai veikti, noriai atlieka
                užduotis.
                Dažnai stengiasi išmėginti save, ieško
   G – gerai                                   Dideli pasiekimai
                naujų užduočių.
                Beveik   visada   atidžiai  klausosi,
                dalyvauja grupės veikloje.
                Turi   pakankamai    motyvų   atlikti
                užduotį.
                Kartais stengiasi išmėginti save, ieško
  V - vidutiniškai                               Pakankami pasiekimai
                naujų užduočių.
                Kartais   atidžiai   klausosi,   dirba
                grupėje.
                Geba    tinkamai   atlikti   užduotį
                padedant ugdytojui.
   S – silpnai                                Nenuoseklūs pasiekimai
                Retai atidžiai klausosi, dalyvauja
                grupės veikloje, dirba grupėje.
                                                     27
    Individualiame pasiekimų apraše (patvirtintame lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktorės
    2009-05-15 įsakymu Nr. V-192) du kartus per metus fiksuojamas vertinimas.
    Ugdytinių darbai kaupiami „Darbų aplankuose“, pasibaigus mokslo metams grąžinami
    ugdytinių tėvams.
    Kiekvienos grupės auklėtoja, mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, atsižvelgdama į ugdytinio
    gebėjimus bei pažangą rodiklio atžvilgiu (žr. Ugdytinių vertinimo kriterijai, 27 psl.), įvertina
    individualią pažangą ir paruošia koncentruotą konkretaus ugdytinio pažangos įvertinimą.


       SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI


    Specialiųjų poreikių ugdytiniai vertinami atsižvelgiant į ugdytinio daromą pažangą ugdymo
    procese.
    Specialiųjų poreikių ugdytiniai vertinami pagal individualios ugdytiniui parengtos
    programos (jei tokia yra) reikalavimus ir PPT nustatytus ugdytinio gebėjimus.
PRITARTA:
Įstaigos tarybos posėdyje 2009-06-09 protokolas Nr. 8
Mokytojų tarybos posėdyje 2009-06-18 protokolas Nr. 6                                                  28
               VI. NAUDOTA LITERATŪRA


1. Bakūnaitė J. Humanistinio vaikų ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“. Vilnius, 1998.
2. Becher-Techtor I. Kūrybiškumas vaikų darželyje. Vilnius, 2001.
3. Ellen R. Daniels, Stafford K. Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas // „Gimtasis žodis“,
  2000.
4. Gražienė V. Kai kurie ikimokyklinio ugdymo praeities ir dabarties santykio aspektai //
  Lietuvos vaikų darželiai: praeitis ir dabartis. Vilnius: Leidybos centras, 1999. P. 20-23.
5. Grigaitė B. Protinio vaikų brandumo programa. Kaunas, 1996.
6. Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams. Vilnius: Leidybos centras,
  1993.
7. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas.
8. JTO Vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR Vyriausybės įstatymu Nr.
  1-983.
9. Juodaitytė A. Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas. Šiauliai, 2003.
10. Juodaitytė A. Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Vilnius, 2002.
11. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija, 1989.
12. LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627 „Dėl
  ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“.
13. LR Švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853).
14. LR Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 82 „Dėl Valstybinės švietimo
  strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.
  12-391).
15. LR Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700 „Dėl Valstybinės švietimo strategijos
  2003-2012 metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 71-3216).
16. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Vilnius, 2006.
17. Mockevičienė O. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Vilnius, 2001.
18. Mockevičienė O. Reformuojamo ikimokyklinio ugdymo turinio sudarymas ir diegimas //
  Lietuvos vaikų darželis: praeitis ir dabartis. Vilnius: Leidybos centras, 1999. P. 51-57.
19. Schiller P. Vertybių knyga. Šiauliai, 2004.
20. Staesfeld E., Rask-Mathasen Ch. Pedagogika ir demokratija. Vilnius: Aidai, 1999.
21. Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita. Kaunas, 2003.
22. Universalios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Vilnius,
  2000.
23. Vaikų darželio programa „Vėrinėlis“. Vilnius: Leidybos centras, 1993.

                                                29
24. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija.
25. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos.
                                 30
PASTABOS IR KOMENTARAI:
             31

								
To top