Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

OCR Document - TE陌A艦.doc by liningnvp

VIEWS: 0 PAGES: 16

									          TEİAŞ
     TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  420 kV AYIRICILAR TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ
         ARALIK 2004
                    TEİAŞ

           420 kV AYIRICILAR TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ


İÇİNDEKİLER

1. GENEL

1.1.  Konu ve Kapsam
1.2.  Standartlar
1.3.  Çalışma Koşulları
1.4.  Yardımcı Güç Kaynakları

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip
2.2. Elektriksel Özellikler
2.3. Garantilerin Karşılanmaması ve Toleranslar
2.4. Yapısal Özellikler
2.4.1. Şasi
2.4.2. Ana Kontaklar ve Kontak Kolları
2.4.3. Terminaller
2.4.4. Kumanda mekanizması
    2.4.4.1. Motorla Kumanda Mekanizması
    2.4.4.2. Elle Kumanda Mekanizması
2.4.5. Kumandaların Aktarılması
2.4.6. Kilitleme
2.4.7. Yardımcı Kontaklar
2.4.8. Konum Göstergeleri ve Sinyalizasyon
2.4.9. Kumanda Dolabı
2.4.10.İzolatörler
2.4.11.Etiket
2.4.12. Montaj ve Ölçüler
2.4.13. Korozyona Karşı Önlemler
     2.4.13.1. Genel
     2.4.13.2. Galvanizleme

3. TESTLER

3.1.  Tip Testleri
3.2.  Rutin Testler
3.3.  İzolatörlerin Tip Testleri
3.4.  Numune Alma


EK-I : 420 kV AYIRICILAR İÇİN MALZEME LİSTESİ (1 Sayfa)
EK-II : 420 kV AYIRICILAR İÇİN GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (4 Sayfa)
EK-III : LAMA TİPİ TERMİNAL DETAY RESMİ (1 Sayfa)

                     i
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

          420 kV AYIRICILAR TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname İletim Sisteminde açık hava tipi şalt tesislerinde kullanılmak üzere satın
alınacak 420 kV ayırıcıların teknik özelliklerini kapsar. GIS Trafo merkezlerinde
kullanılan ayırıcılarda yol gösterici olması bakımından kısmen kullanılabilir.

Bu şartnamede belirlenen hususlar aksi belirtilmedikçe 3 kutuplu üniteler için geçerlidir.

Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, bu şartname kapsamındaki ayırıcılar
kumanda mekanizmaları ve diğer tüm yardımcı donanım ve malzemeleri ile birlikte
komple ünite olarak teslim edilecektir.

Temini istenen ayırıcıların tipleri, teknik özellikleri şartname ekinde verilen Malzeme
Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar

Bu şartname kapsamındaki ayırıcıların tasarım ve testleri aşağıdaki standartların en son
baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

 STANDARDLAR         KONUSU
 TS-EN ISO 9001: 2000     Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 TS 565/IEC 60129       Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Ayırıcıları
               High-voltage switchgear and controlgear - Part 102:
 IEC 62271-102
               Alternating current disconnectors and earthing switches
               Common clauses for high-voltage switchgear and
 IEC 60694
               controlgear standards
               Anma Gerilimi 1000 Volt'tan Yüksek İç ve Dış Tesisatta
 TS 2042/IEC 60273
               Kullanılan Mesnet İzolatörlerinin Özellikleri
               Bina içinde ve bina dışında nominal gerilimi 1000 V'un
               üstündeki sistemlerde kullanılan seramik veya cam
 TS 556/IEC 60168
               malzemeden yapılmış mesnet izolatörleri için deney
               metodları
               Demir ve çelikten yapılmış malzemeler üzerine sıcak
 TS 914 EN ISO 1461      daldırılmış galvaniz kaplamalar-özellikler ve deney
               metotları
 IEC 60265          High voltage switches
               Mahfazaların    sağladığı   koruma    derecelerinin
 TS 3033/IEC 60529
               sınıflandırılma kuralları                       1
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım da aynı şekilde IEC
Standartlarına uygun olacaktır.

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve İngilizce
kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

TS ile IEC Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi
standardın uygulanacağı hususunda Alıcıdan yazılı müsaade alınacaktır.

TS ve IEC standartlarının bulunmadığı özel parçalarla ilgili olarak, Teklif Sahibi, Alıcının
onaylayacağı Uluslararası standartlar önerecektir.

Ayırıcıların imalatında kullanılan malzemelerin tüm kimyasal, fiziksel ve dielektrik
karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN
(Deutsches Institut for Normung) veya diğer Batı Avrupa ülkelerinin normlarının
öngördüğü özelliklere uygun olacaktır.

1.3. Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu ayırıcılar aşağıda belirtilen
çalışma koşullarında (bina dışı) kullanılmaya elverişli olacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI          BİNA DIŞI (HARİCİ)

- Yükselti             : 1000 m’nin altında
- Ortam sıcaklığı (*)
  En yüksek            : +45 °C
  En düşük            : -40 °C
  24 saatlik ortalama       : +35 °C'nin altında
- Rüzgar basıncı          : 70 kg/m² (yuvarlak yüzeyde)
                  : 120 kg/m2(düz yüzeyde)
- En yüksek güneş ışınımı      : 500 W/m²
- Buzlanma             : Sınıf 10, 10 mm
- Yıldırım darbesine açıklık    : Evet
- Endüstriyel kirlenmeye açıklık  : Evet, ağır düzeyde
- Yer sarsıntısı (**)
  Yatay ivme           : 0.5 g (yer seviyesinde)
  Düşey ivme           : 0.25 g
- Sistem koşulları
  En yüksek sistem gerilimi    : 420 kV
  Nominal sistem gerilimi     : 380 kV
  Frekans (***)          : 50 Hz
  Sistem topraklaması       : Doğrudan topraklı nötr sistemi
                       2
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

(*) Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında
  olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın
  tercih edilen aralıkları;

  - Çok soğuk iklimler için : -50°C ve +40°C
  - Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C

(**) Ayırıcılar; yatay ve düşey deprem ivmesi değerlerine dayanacak ve herhangi bir
   ünitesinin zarar görmesi engellenecek şekilde dizayn edilecek, ayırıcıların çalışacağı
   yerde tesisi için gereken proje, resim ve malzemeler ile ayırıcıların depreme
   dayanıklılık hesapları Yüklenici tarafından verilecektir.

1.4. Yardımcı Güç Kaynakları

Ayırıcıların tesis edilecekleri her mahalde aşağıdaki yardımcı güç kaynakları mevcut
olacaktır:

- Üç faz AC sistem (nötrlü)        : 380 volt ±%10
                     : 47.5-52 Hz
- Tek faz AC sistem (faz-nötr)      : 220 volt ±%10
- DC sistem                : 110 veya 220 volt, %+15,-20

220 V DC kullanılacak ayırıcılar, sözleşmeden sonra ayrıca belirtilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tip

Ayırıcılar (topraklama bıçakları olan veya olmayan, ya da yalnızca topraklama ayırıcıları)
Malzeme Listesinde belirtildiği şekilde aşağıdaki yapısal tiplerde ve bina dışı kullanıma
uygun olacaktır.

i) Düşey kesmeli tip veya çift kesmeli tip ayırıcılar; her kutup ayrı motor kumandalı,

ii) Pantograf veya yarı pantograf tip ayırıcılar; her kutup ayrı motor kumandalı.

iii) Topraklama ayırıcıları; geçme tip bıçaklı, tek kutup elle kumandalı, düşey düzlemde
   90˚ döner bıçaklı.

2.2. Elektriksel Özellikler

-  Anma Frekansı (***)           : 50 Hz
-  Anma gerilimi              : 420 kV
-  Anma akımı               : Malzeme Listesinde belirtildiği gibi
-  Anma kısa süreli dayanım akımı
  (1 saniye için)             : 50 kA rms
-  Anma tepe dayanım akımı         : 125 kA
                       3
ARALIK 2004
                       TEİAŞ

-  1 Dakika süreli şebeke frekanslı
  dayanım gerilimi yaşta
   Ayırma aralığında         : 760 kV rms
   Toprağa göre            : 620 kV rms
-  Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi
   Ayırma aralığında         : 1550 (+300) veya 1780 (+0) kV tepe
   Toprağa göre            : 1550 kV tepe
-  Anma açma-kapama darbe dayanım gerilimi
   Ayırma aralığında         : 900 (+430) veya 1250 (+0) kV tepe
   Toprağa göre            : 1175 kV tepe
-  Yardımcı devreler test gerilimi   : 2000 V rms
-  Radyo girişim gerilimi (RIV)
   U/3 geriliminde ve 0.5-2 MHz
   frekans bandında)         : 2500 mikrovolt (Maks.)
-  Minimum yüzeysel kaçak yolu
  Uzunluğu               : 25 mm/kV

(***)  Ayırıcılar 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en
    az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.

2.3. Garantilerin karşılanmaması ve toleranslar

Garantili Özellikler Listesinde garanti edilen değerlerin Yüklenici tarafından birebir olarak
karşılanması esastır. Ancak karşılanamaması durumunda ilgili standartlarda yer alan
toleranslar dikkate alınacaktır. Garantili Özellikler Listesinde ve/veya imalat resimlerinde
belirtilen fiziksel boyutlarla ilgili olarak (boyutlar, ağırlıklar vs.) için Yüklenici taahhüt ettiği
tolerans değerlerini verecektir.

2.4. Yapısal Özellikler

Aşağıda belirtilen tüm malzemeler ilgili IEC veya muadili standartlara uygun olacak ve
tekliflerde hangi malzemenin hangi standartlara uygun olduğu açıkça belirtilecektir.

Ayırıcıların imalinde kullanılacak tüm malzemeler, dayanıklılık, sağlamlık ve diğer fiziki
ve elektriki özellikleri yönünden kullanma amaçlarına en uygun şekilde seçilecektir.
Kullanılacak malzemeler, hiç kullanılmamış, birinci sınıf kalitede, kusursuz ve eksiksiz
olacaktır.

2.4.1. Şasi

Ayırıcıların her bir kutbu sağlam, ayrı bir çelik şasi üzerine monte edilecektir. Döner
izolatör kolon yatakları ve sabit izolatör kolonları şasi üzerine monte edilecektir. Çalışma
kuvvetleri altındaki sapmalar veya anma kısa devre koşulları altında sürekli
deformasyonlar ayırıcının başarılı şekilde çalışmasını engellemeyecektir. Çelik şasi
sıcak daldırmayla galvanizlenmiş olacaktır. Her bir şasinin ön kısmında civatalı
bağlantıya uygun en az 12 mm çapında bir topraklama terminali bulunacak ve koruyucu
topraklama sembolü ile işaretlenecektir.
                         4
ARALIK 2004
                      TEİAŞ

2.4.2. Ana Kontaklar ve Kontak Kolları

Ayırıcıların hareketli ve sabit kontakları bakırdan yapılacak ve düzgün yüzeyli olacaktır.
Kısa devre akımlarından veya açma-kapamalardan bozulmayacak şekilde olacak ve
temas yüzeyleri 15–20 mikron kalınlığında galvanik gümüşle kaplanacaktır.

Kontaklar ve kontak kolları yüksek iletkenliğe sahip olacak ve güvenilirliklerini veya akım
taşıma kapasitelerini kaybetmeksizin elektromekanik kuvvetlere dayanabilecek yapıda
olacaktır. Kontak kolları bakırdan veya alüminyum alaşımından imal edilecektir.

Ayırıcıların, gerektiğinde, korona halkaları bulunacaktır. 420 kV uygulanan gerilim için,
hem açık hem de kapalı konumlarda, ayırıcının herhangi bir yerinde görünür korona
olmayacaktır.

Ayırıcıların açma-kapama işlemlerinin yapıldığı bölümler kendisini temizleyecek şekilde
dizayn ve imal edilecektir. Kontaklar ve ilgili açma-kapama kısımları ayarlanabilir ve
kolayca değiştirilebilir özellikte olacaktır. Mekanik işlevi olan yay ve menteşelere aynı
zamanda akım taşıma görevi de yüklenmeyecektir.

Kontaklarda ve kontak kollarında kullanılan civata, vida, somun ve rondelalar
antimanyetik ve paslanmaz metalden yapılacaktır.

Kontaklardaki arkı minimuma indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.

Ayırıcının herhangi bir yerindeki sıcaklık artışı lEC 60694'te belirtilen, sıcaklık artışı
sınırlarını geçmeyecektir.

Pantograf ayırıcıların asılı tip sabit kontağı askı takımlarıyla birlikte teslim edilecektir. Bu
kontaklar yerden eksene kadar yüksekliği 12.5 m olan alüminyum boru veya örgülü
alüminyum iletken baralara asılacak şekilde tespite uygun tipte olacaktır.

Asılı tip sabit kontaklar düşey düzlemde artı ve eksi yönde 20 cm ayarlanabilir olacaktır.
Teklif sahipleri, sabit (asılı) kontağın izin verilen yatay ve düşey ayar uzunluklarını
tekliflerinde belirteceklerdir.

Ayırıcıların tüm bıçak ve/veya kontak kolları, kumanda mekanizmalarıyla birlikte, açık
veya kapalı konumlarında otomatik olarak kilitlenecektir. Bu kilitleme, bunların
elektromanyetik kuvvetler, yer çekimi, rüzgar basıncı, titreşim, deprem ve buz yükü
sebepleriyle bulundukları konumdan serbest kalarak ayrılmalarını ya da gevşemelerini
önleyecek şekilde olacaktır. Teklif sahipleri konum güvenliği ile ilgili alınan özel önlemleri
tekliflerinde ayrıntılı biçimde tarif edeceklerdir.

2.4.3. Terminaller

Ana terminaller EK-III’deki resme uygun lama biçiminde olacak ve yatay olarak
konumlandırılacaktır. Silindir biçimli terminallerin nasıl konumlandırılacağı Alıcı
tarafından Malzeme Listesinde belirtilecektir.
                        5
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

Silindir biçimli terminaller sertleştirilmiş elektrolitik bakırdan veya eşdeğer bir bakır
alaşımından yapılacak ve aşağıdaki boyutlarda olacaktır;

   1600 A’e kadar (1600 A dahil) nominal akımlar için:
    Çap                  : 40 mm
    Bağlantı için minimum uzunluk     : 80 mm
   1600 A'den büyük nominal akımlar için:
    Çap                  : 50 mm
    Bağlantı için minimum uzunluk     : 90 mm

Lama tipi terminaller alüminyumdan yapılacaktır. Toprak bıçaklı ayırıcı ile topraklama
ayırıcısının toprak bıçağı lama tipinde olacak ve belirtilen kısa süreli dayanım akımını
taşıyacak kapasitede ve 95 ile 120 mm2’lik örgülü bakır topraklama iletkenin
bağlantısına uygun olacaktır.

Teklif Sahipleri, terminallerin irtibatlandırılacağı iletkenin konumuna göre aşağıda
belirtilen mekanik yüklenebilme kapasitelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

a) Boylamasına (Yatay, terminal merkez hattına paralel yönde)
b) Enlemesine (Yatay, terminal merkez hattına dik yönde)
c) Düşey

Anma terminal yükleri, aşağıda öngörülen değerlerden az olmayacaktır:

i) Düşey bağlantılar için

2000 A’e kadar anma akımları için Newton (N) birimiyle
a) Boylamasına     : 2000 N
b) Enlemesine      : 800 N
c) Düşey        : 500 N

2000 A’in üzerindeki anma akımları için Newton (N) birimiyle
a) Çekme         : 4000 N
b) Enlemesine      : 1600 N
c) Düşey         : 1000 N
ii) Yatay bağlantılar için
2000 A’e kadar anma akımları için Newton (N) birimiyle
a) Boylamasına     : 1600 N
b) Enlemesine      : 530 N
c) Düşey        : 400 N

2000 A’in üzerindeki anma akımları için Newton (N) birimiyle
a) Çekme         : 2000 N
b) Enlemesine      : 660 N
c) Düşey         : 500 N

                      6
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

2.4.4. Kumanda Mekanizması

Ayırıcılar, Malzeme Listesinde belirtildiği şekilde el ve motor kumandalı olacaktır.

Bütün topraklama ayırıcıları el kumandalı olacaktır.

Ayrıca kumanda mekanizmasının tasarımı, kumanda için en az enerji gerektirecek ve
çalışma çevriminin başından sonuna kadar titreşimsiz ve kontrollü, düzgün bir çalışma
sağlayacak biçimde olacaktır.

İşletme sırasında kontaklar ağır buzla kaplı iken ayırıcı açılıp kapansa bile izolatör
sütununda meydana gelen burulmalar (torsionlar), tasarım (emniyet) gerilmelerinin
oldukça altında kalacaktır.

Yataklar, dişliler ve helezon dişliler paslanmaya karşı dayanıklı ve herhangi bir bakım ve
yağlamayı gerektirmeyecek tipte olacaktır. Teklif Sahipleri kullanacakları yatak tipini
belirtecektir. Kumanda mekanizmasına ait parçalar pim, kamalı irtibatlarla birleştirilecek
ve kilitlenecektir. Kumanda mekanizmasının her parçasına diğer kısımlar sökülmeden
kolaylıkla ulaşılacaktır.

2.4.4.1. Motorla Kumanda Mekanizması

Bütün ayırıcılar tek-kutup kumandalı olacak ve her kutup için ayrı bir motor tahrik
mekanizması bulunacaktır. Kumanda devreleri, hem tek-kutuplu hem de üç-kutuplu
kumandayı mümkün kılacak şekilde düzenlenecektir. Üç-kutuplu kumanda anahtarı, dış
taraftaki kutuplardan birinin üzerine monte edilmiş olan ana kumanda dolabında
bulunacaktır. Gerektiğinde elle kumanda etmek üzere, sipariş kapsamındaki her bir
ünitenin her kutbu için bir adet yerinden çıkarılabilir yerden kumanda edilebilecek şekilde
kumanda kolu verilecektir.

Tahrik motorları üç fazlı, 380 V, 50 Hz olacak ve sinyal kontaklarına sahip termik ve
manyetik minyatür kesicilerle (MCB) korunacaktır. Motor tahrik mekanizması ve
kumanda devreleri, başlatma kumandasının süresine bağlı olmaksızın, motorların açma
ve kapama işleminin tamamlanması için gerekli zaman boyunca dönmesini
sağlayacaktır. Motor, açma ve kapama işleminin tamamlanmasından sonra, nihayet
şalterleri ve motor kontaktörleri vasıtasıyla otomatik olarak durdurulacaktır.

Motor besleme devresindeki herhangi bir arıza, kumanda dolabındaki bir sinyal lambası
vasıtasıyla gösterilecek ve ayrıca arıza sinyalinin kumanda odasındaki panoya taşınarak
uzaktan görülmesi için gerekli sinyal kontağı bulunacaktır.

Motorun çalışması yakından ve uzaktan başlatılabilecektir. Kumanda gerilimi 110 veya
220 V DC olacaktır. Kumanda dolabında yakından kumanda için butonlar ve "uzak-
boşta-yakın" konumlu bir seçici anahtar bulunacaktır.
                       7
ARALIK 2004
                     TEİAŞ

2.4.4.2. Elle Kumanda Mekanizması

Bütün topraklama ayırıcıları elle tek-kutuplu olarak kumanda edilecektir.

Kumanda mekanizması, ayırıcıyı açık ve kapalı konumlarda asma kilit vasıtasıyla
kilitlemeye uygun olacaktır.

Ayırıcıların ve topraklama ayırıcılarının elle kumanda kolları yer seviyesinden yaklaşık
100 cm yukarıda, ve işletilmesi sırasında 16 kg’dan fazla kuvvet uygulanmasını
gerektirmeyecek ve uzunluğu 40 cm’yi aşmayacak şekilde konumlandırılacaktır. Açma
ve kapama yönleri açıkça belirtilmiş olacaktır. Her bir kutup için bir adet kumanda kolu
ve kumanda dolabında uygun bir askı sağlanacaktır. Elle kumanda durumunda ayırıcının
açılması-kapatılması için kumanda kolunun kaç tur döndürüleceği ve açma/kapama
süresi belirtilecek ve bu değer ayırıcının etiketine yazılacaktır.

2.4.5. Kumandaların Aktarılması

Ayırıcıların aktif kısımlarının kumandası döner izolatörlerle sağlanacaktır. Kumanda
mekanizmasının, tahrik milleri, iletim çubukları, boruları, başlık ve kılavuzları dahil, tüm
parçaları Yüklenici tarafından verilecektir.

2.4.6. Kilitleme

i) Motor kumandalı ayırıcılarda, motorla tahrik ve elle tahrik düzenekleri arasında
  uygun bir kilitleme sağlanacaktır. Kumanda kolu, ayırıcının kumandası için
  mekanizmaya takıldığında, motor kumandası ile ilgili kesicinin kapama kumandası
  alması bu kilitleme ile önlenmiş olacaktır.

ii) Bütün ayırıcılar ve topraklama ayırıcılarında elektromekanik bir kilitleme düzeni
  bulunacaktır. Böylece ilgili kesici kapalı konumda iken, ayırıcının yakından elle
  kumanda edilmesi önlenmiş olacaktır. Bobinin çalışma gerilimi 110 veya 220 V DC
  olacak ve besleme devresi üzerinde normalde açık kontaklı uygun bir buton
  bulunacaktır.

iii) Topraklama ayırıcılarıyla donatılmış ayırıcılarda ilave olarak mekanik bir kilitleme
   düzeni bulunacaktır. Böylece ana ayırıcı tamamen açılmadan topraklama ayırıcısının
   kapatılması, topraklama ayırıcısı tamamen açılmadan da ana ayırıcının kapatılması
   mümkün olmayacaktır.

2.4.7. Yardımcı Kontaklar

Ayırıcılarda, doğrudan kumanda mekanizması milinden hareket alan yardımcı kontak
düzeni bulunacaktır.

Kapalı kontaklar ana bıçaklar açık pozisyonlarını terkettiği anda açılacak ve bıçaklar açık
pozisyona geldiğinde kapanacaktır.


                       8
ARALIK 2004
                      TEİAŞAçık kontaklar yalnızca ana bıçaklar kapalı pozisyona geldiğinde kapanacak ve bıçaklar
kapalı pozisyonu terk ettiği anda açılacaktır.

Ayırıcının kumandası için gerekli yardımcı kontaklardan başka, Alıcı tarafından
kullanılmak üzere ana ayırıcı için 8 kapalı + 8 açık boş kontak, topraklama ayırıcısı için
4 kapalı + 4 açık kontak sağlanacaktır. Aktarmalı kontak tertibi (1 açık + 1 kapalı) çift
kontak takımı olarak kabul edilmeyecektir.

Kontaklar sürekli olarak en az 10 A'i taşıyacak kapasitede olacak ve 220 V veya 110 V
doğru akımda 40 ms’lik bir zaman sabitesiyle endüktif devrede 7.5 A'i, 220 V alternatif
akımda 0.4'lük güç faktörüyle 10 A'i kesme ve kapamaya yeterli olacaktır.

Teklif sahibi, teklifinde yardımcı kontakların ve karakteristiklerinin ayrıntılı açıklamasını
verecektir.

2.4.8. Konum Göstergeleri ve Sinyalizasyon

Ayırıcıların konum sinyal kontakları bulunacaktır. Açık ve kapalı konum sinyalleri, ayırıcı
ilgili konuma tam olarak ulaştığında alınabilecektir.

Ayrıca, her bir kutup için bütünüyle metalden yapılmış olan bir konum göstergesi de
kolayca görülebilir şekilde tespit edilecektir. Pantograf tiplerinin her bir fazı ayrı bir
konum göstergesi ile donatılacaktır. Konum göstergesi üzerindeki yazılar Türkçe olacak
ve Alıcının onayına sunulacaktır.

2.4.9. Kumanda Dolabı

Ayırıcı ve topraklama ayırıcılarının her bir kutbu ayrı kumanda dolapları ile teçhiz
edilecektir.

Bütün pantograf tip ayırıcıların her bir kutbu için ayrı bir kumanda dolabı bulunacaktır.
Her kutba ait dış irtibatlar ayırıcının dıştaki kutuplarından biri üzerine monte edilen ana
kumanda dolabındaki terminal bloklarına getirilecek ve ayırıcı ile diğer şalt teçhizatı
arasındaki kablaj ana terminal blokları üzerinden yapılacaktır.

Cihazları ve teçhizatı (motor, dişliler, kontaktörler, nihayet kontakları bobinler. röleler,
yardımcı kontaklar, ısıtıcılar, terminal blokları v.s.) kapsayan komple kumanda
mekanizması kumanda dolabı içerisine yerleştirilecektir. Kumanda dolabı sağlam
yapıda en az 3 mm DKP sactan veya eşdeğer mukavemeti sağlayacak uygun kalınlıkta
alüminyumdan olacak, sıcak daldırma galvanizli çelikten veya demir olmayan bir
metalden imal edilecek ve IEC 60529'da belirtilen IP 54 koruma şartlarına uygun
olacaktır. Nem oluşmasını önlemek üzere doğal havalandırma ve termostatlı bir ısıtıcı
sağlanacaktır.

Dolaplarda, menteşeli dolap kapağının hareketiyle kumanda edilen bir butona bağlı,
renksiz cam gloplu bir aydınlatma lambası bulunacaktır.
                       9
ARALIK 2004
                      TEİAŞKablaj için kullanılan terminal blokları ait oldukları devrelere göre bölümler halinde tertip
edilecek ve porselen veya yanmaz ve/veya kendiliğinden söner özellikte başka
malzemeden imal edilecektir. Terminal blokları metal raylar üzerine yaylı montaja uygun
olacaktır. Komşu terminal dizileri birbirinden en az 15 cm aralıklarla yerleştirilecektir. Her
terminal dizisi dış irtibatların yapılması için kolaylıkla ulaşılabilir şekilde düzenlenecektir.
Her bir terminal grubu gerektiğinde kullanılmak üzere %10 yedek terminali
kapsayacaktır. Terminaller ve kablolar üzerinde sökülür takılır tipte bir işaretleme şeridi
bulunacaktır. Terminaller en az 2x4 mm² iletkenlerin bağlantısına uygun yapıda
olacaktır.

Dolaplarda kablo ucu manşonlarıyla ve plastik tapalarla donatılmış yeterli sayıda kablo
giriş delikleri bulunacaktır.

Her bir kumanda dolabında, kabloların siperlerini bağlamak için bir toprak barası
bulunacaktır.

Her bir kumanda mekanizmasında elle kumanda kolu bitişiğinde düşey kumanda ana
mili üzerinde uygun bir topraklama düzeni bulunacaktır.

Kumanda dolaplarının kafes tipi çelik yapı üzerine tespiti için gerekli paslanmaz özel
malzeme (varsa) Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Kumanda dolabı üzerinde paslanmaz çelikten veya paslanmayan başka metalden
yapılmış bir etiket bulunacaktır. Etiket üzerine İmalatçının adı, Tip İşareti ve Seri
Numarası, İmalat Tarihi (ay ve yıl) ve Yardımcı Devre Gerilimi yazılacaktır.

2.4.10. İzolatörler

İzolatör kolonları sağlam yapıda, birbiri yerine kullanılabilir, tercihen üç parçadan oluşan
silindirik (solid core tipi) sütun izolatör ünitelerinden oluşacaktır. İzolatörler, ayırıcıların
kumandaları sırasındaki mekanik gerilmelere ve kısa devre akımları, titreşim, dış hava
şartları ve deprem sebebiyle meydana gelen kuvvetlere dayanacak yapıda olacaktır.
İzolatörler porselen veya sertleştirilmiş camdan imal edilecek ve hiçbir pürüz, kabarcık
ve benzeri kusurları bulunmayacak, dışa açık yüzeyleri sırlanacaktır.

İzolasyon malzemesi sert metal ile doğrudan temas halinde olmayacaktır. İzolatörlerde
kullanılacak bütün tespit malzemeleri iyi kaliteli olacaktır. Bu malzemenin metal
kısımlarla kimyasal reaksiyona girmeyecek veya servisteki genleşmelerden dolayı
kırılmalara sebep olmayacak özellikte olduğu denenmiş olmalıdır. İzolatörün taban ve
tepe flanşlarının tespitinde her bir ayrı parçanın düzgünce yerleştirilmesine ve ekseninde
olmalarına özen gösterilecektir.

İzolatör kolonlarının en kısa yüzeysel kaçak yolu uzunluğu 25 mm/kV olacaktır.
                       10
ARALIK 2004
                      TEİAŞ2.4.11. Etiket

Ayırıcıların herbir kutbunda, topraklama ayırıcıları üzerinde ve bunlara ait kumanda
düzeninde paslanmaz çelikten veya paslanmayan diğer metallerden yapılmış birer etiket
bulunacaktır.

Etiket; kolaylıkla görülebilir şekilde şasiye paslanmaz çelik vidalarla tespit edilecek,
yazıları okunaklı ve zamanla bozulmaz şekilde olacaktır.

Tüm yazılar Türkçe olacak ve Alıcının onayına sunulacaktır.

Etiket üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

-  Alıcının malzeme kod numarası,
-  Alıcı sipariş numarası,
-  İmalatçının adı,
-  Tip işareti ve seri numarası,
-  İmalat tarihi (ay ve yıl),
-  Anma gerilimi (kV),
-  Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV-tepe),
-  Anma akımı (A),
-  Anma kısa süreli dayanım akımı (kA, rms),
-  Anma kısa devre süresi (s),
-  Yardımcı devre gerilimi (V),
-  Anma mekanik terminal yükü (N),
-  Ayırıcının elle kumandası halinde tur sayısı ve açma/kapama süresi (s),
-  Ağırlığı (kg),
-  Ölçüler (cm).

2.4.12. Montaj ve Ölçüler

Ayırıcıların her bir kutbu ayrı bir taşıyıcı çelik ayak üzerine monte edilecektir. Montaj
detayları, kumanda dolabının konumu ve açıklıklar, sözleşmenin imzalanmasından
sonra verilecektir.

Teklif edilen ayırıcının, montajlı çalışır vaziyetteki konumunu gösteren ölçüleri ve resmi
verilecektir.                                        _

2.4.13. Korozyona Karşı Önlemler

2.4.13.1. Genel

Ayırıcıların metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler
korozyonu en aza indirecek biçimde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır:
                       11
ARALIK 2004
                      TEİAŞ-  Akım taşıyan parçalar demir dışı metalden yapılacaktır.
-  Bütün yüzeyler olabildiğince su birikimini önleyecek şekilde düzenlenecek ve
  kumanda dolaplarında böcek girmesine karşı korunmuş drenaj delikleri bulunacaktır.
-  İmalatta kullanılacak malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde
  seçilecek ve düzenlenecektir.
-  Akım taşıma ya da yapı elemanı olarak kullanılacak alüminyum alaşımlar korozyona
  dayanıklı olacaktır.
-  Doğrudan dış hava etkilerine açık demir parçalar sıcak daldırma yöntemiyle
  galvanizlenecektir.

2.4.13.2. Galvanizleme

Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler sıcak daldırma
galvaniz konusundaki TS 914 EN ISO 1461'e uygun olarak yapılacaktır. Aksi
belirtilmedikçe galvaniz kaplama kalınlıkları, demir ve çelik döküm ve döğme malzemeler
için ortalama 85 mikron, civata, somun ve rondelalar için ortalama 54 mikron olacaktır.

Cıvata ve vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak
daldırma ile galvanizlenmesi; işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve
kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama,
kimyasal temizleme vb yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılacaktır.
Galvanizlenen somunların kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesi veya yeniden diş
açılmasından sonra suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır.

Aşağıda belirtilen   ayırıcı  kısımları,  paslanmaz   çelikten  imal  edilmemişse
galvanizlenecektir.

-  Şasiler,
-  Akım taşıyan bölümler dışında izolatörler üzerindeki parçalar,
-  Kumanda aktarma parçaları, (borular, bağlantı çubukları, koruyucu kapaklar, manşon
  ve başlıklar v.s.),
-  Kumanda dolapları, elle kumanda kolları ve diğer mekanik parçalar,
-  İzolatörlerin tepe ve taban flanşları,
-  Ayırıcı bileşenlerinin montajında kullanılacak bütün civata, somun ve pullar,
-  Tespit için kullanılan parçalar.

3. TESTLER

Aşağıdaki tip ve rutin testleri lEC 62271-102 ve lEC 60694 standartlarına göre
yapılacaktır.

3.1. Tip Testleri (Type Tests)

Aşağıda belirtilen tip testleri gerek görülürse siparişteki her bir tipi temsilen birer numune
üzerinde yapılacaktır.

                        12
ARALIK 2004
                     TEİAŞ-  Dielektrik testleri (Dielectric Tests) (IEC 62271-102 madde 6.2)
   Yıldırım darbe gerilimi dayanım testleri (Lightning impulse voltage withstand tests)
   Açma- kapama darbe gerilimi dayanım testleri (Switcing impulse withstand
   voltage tests)
   Şebeke frekanslı gerilim dayanım testleri (Power-frequency voltage withstand test)
   Kumanda ve yardımcı devrelerin gerilim testleri (Voltage tests on the control and
   auxiliary circuits.)
-  Ana devrede sıcaklık artışı testi (Temperature Rise Test of main circuit of the
  Disconnecting Switch) (IEC 62271-102 madde 6.5)
-  Ana devre direncinin ölçülmesi (Measurement of the resistance of the main circuit)
  (IEC 62271-102 madde 6.4)
-  Kısa-süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı testleri (short time withstand
  current and peak withstand current tests) (IEC 62271-102 madde 6.6)
-  Topraklama ayırıcılarının kısa devre kapama performansını doğrulamak için testleri
  (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) (IEC
  62271-102 madde 6.101)
-  Çalışma ve mekanik dayanıklılık testi (Operation and mechanical endurance tests)
  (5000 Açma-kapama) (IEC 62271-102 madde 6.102)
-  Ağır buzlanma şartları altında çalışma testi (Operation under severe ice conditions)
  (IEC 62271-102 madde 6.103)
-  Radyo girişim gerilimi testi (test her faz için olmak üzere 3 defa yapılacaktır.) (Radio
  interference voltage (RIV) test (test shall be conducted on 3 single phases) (IEC
  62271-102 madde 6.3)

5000 açma-kapama tip testinin yeniden yapılmasının gerekmesi durumunda, bu teste
tabi tutulan ve testten geçen test numunesi imalatçıda kalacak ve Alıcıya teslim
edilmeyecektir.

3.2. Rutin Testler

Kabul esnasında ayırıcılara uygulanacak rutin testler aşağıda belirtilmiştir.

-  Ana devrede, kuruda şebeke frekanslı gerilim dayanım testi (The dry power
  frequency voltage withstand test on the main circuit) (IEC 62271-102 madde 7.1),
-  Kumanda ve yardımcı devrelerin gerilim dayanım testi (Voltage tests on the control
  and auxiliary circuits.) (IEC 62271-102 madde 7.2),
-  Ana devre direncinin ölçülmesi (Measurement of the resistance of the main circuit)
  (IEC 62271-102 madde 7.3)
-  Mekanik çalışma testleri (Mechanical operating test) (IEC 62271-102 madde 7.101),
-  Tasarım kontrolü ve gözle yapılacak muayeneler (Design and visual checks), (IEC
  62271-102 madde 7.5),
-  Gümüş ve galvaniz kalınlıklarının kontrolü,
-  Garantili Özelliklerin ve fiziki boyutların kontrolü,
                      13
ARALIK 2004
                      TEİAŞ

Her tipteki yardımcı kontaklardan sayısı 2’den az olmamak üzere %3 oranında gelişi
güzel seçilecek numune üzerinde 1000 defa açma-kapama işlemi yapılacak, işlem
sonunda kontakların ve diğer mekanik kısımların durumu kontrol edilecektir. Ayrıca
yardımcı kontakların 10 A’ lik doğru akımda sıcaklık artışı testi yapılacaktır.

3.3. İzolatörlerin Tip Testleri

Ayırıcılarda kullanılacak izolatörlerle ilgili tip test raporları, izolatör imalatçısınca ayırıcı
imalatçısı aracılığıyla Alıcıya verilecektir.

3.4. Numune Alma

Kabul testlerinde ayırıcı numuneleri, Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve
aksi belirtilmedikçe numune sayıları aşağıdaki çizelgeye uygun olacaktır. Rutin testler,
seçilen numuneler üzerinde yapılacaktır.

        Parti büyüklüğü      Numune sayısı
          10’ a kadar        2
          11-15           3
          16-25           4
          26-50           6
          51-100           8
                        14
ARALIK 2004

								
To top