08 SJL pr TS UO by 27Suf0G5

VIEWS: 38 PAGES: 22

									    Školský vzdelávací program Gymnázia Michala Miloslava Hodžu – 7902 5 – 16 (osemročné štúdium)

                          Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
                             Učebné osnovy predmetu

                    SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

                       Časový rozsah a organizácia výučby:
                  príma   4 hodiny týždenne
                         celá trieda
                  sekunda 4 hodiny týždenne
                         celá trieda
                  tercia  5 hodín týždenne
                         celá trieda
                  kvarta  5 hodín týždenne
                         celá trieda


                           Charakteristika predmetu
    Predmet zahŕňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 2 odbor 790205 16 gymnázium


                                 Ciele predmetu
V rámci všeobecnej zložky profilu absolventa školy predmet rozvíja:
    Kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku, a to písomne a ústne;
    Vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom;
    Tímovú prácu.
V rámci špecifickej zložky profilu absolventa školy predmet rozvíja:
    Samostatne pracuje s odbornou literatúrou (práca s jazykovednými príručkami);
    Vie urobiť poznámky;
    Primerane presne sa ústne aj písomne vyjadruje;
    Bežne používa informačné a komunikačné technológie.


                            Výchovné a vzdelávacie stratégie

                               príma                         sekunda    tercia   kvarta

  Prehľad kľúčových kompetencií
                                              Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

  Kognitívne kompetencie                    pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti     .....     .....    .....
                                 analýza, definícia pojmov               .....     .....    .....
  Výkonová oblasť                       aplikácia literárnovedných poznatkov         .....     .....    .....
  -  Spôsobilosť používať kognitívne operácie;
  -  Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine;
  -  Spôsobilosť kriticky myslieť;
  -  Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy;
  -  Spôsobilosť myslieť tvorivo a spôsobilosť uplatniť
    výsledky tvorivého myslenia.

  Komunikačné kompetencie                 -  vedieť sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky
                               uplatňovať v praktickom živote
  Výkonová oblasť
                               -  vyhľadávať,  zhromažďovať a  spracovávať
  -  Spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie;  informácie
  -  Zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie;
  -  Spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať,
  -  Spôsobilosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a
    city.

  Interpersonálne kompetencie                 identifikácie s vlastnou skupinou           .....           .....
                                 vytváranie pozitívneho vzťahu k ostatným       .....           .....
Výkonová oblasť                       skupinám, empatia, tolerancia              .....          .....
-  Spolupôsobivosť akceptovať skupinové hodnoty a      prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz našich predkov
  rozhodnutia;                       akceptovanie odlišných kultúr
-  Schopnosť kooperovať v skupine;             schopnosť spolupráce, schopnosť prijímať kritiku,
                               argumentovať
-  Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a
  skupín;
-  Schopnosť empatie.

Intrapersonálna kompetencia               -  tvorba prosociálneho hodnotového systému         .....    .....
                                                           .....    .....
Výkonová oblasť                     -  utváranie etických hodnôt
                                                           .....    .....
-  Schopnosť vytvárať a reflektovať vlastnú identitu;
-  Schopnosť vytvárať si vlastný hodnotový systém;
-  Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného
  života.

Komunikačné jazykové kompetencie - čítanie        -  rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej gramotnosti    .....          .....
                                                           .....          .....
Výkonová oblasť                     -  analytické a interpretačné zručnosti
                                                           .....          .....
-  zamerať svoje čítanie podľa potreby;         -  rozvíjanie čitateľských zručností a návykov,
                             zdokonaľovanie techniky čítania
-  pochopiť význam textu;
                             -  chápanie diela jako autorovho modelu vnímania
-  pochopiť formálnu stránku textu;           sveta
-  odlíšiť vetu a text;                 -  rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného
-  pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu      -  vybrať text podľa komunikačného zámeru a podľa
  vzhľadom na využitie;                danej situácie
-  pochopiť význam lexikálnych jednotiek.        -  tvoriť a overiť navrhnuté hypotézy
                             -  reprodukovať umelecký a vecný text na základe
                             chronologickej alebo logickej postupnosti
                             -  rozoznať všeobecné usporiadanie textu
                             -  porozumieť významu slov v umeleckých a vecných
                             textoch
Komunikačné jazykové kompetencie - písanie        -  poznávať štylistickú hodnotu jednotlivých útvarov
Výkonová oblasť                     -  tvorivé zručnosti
-  vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom   -  sformulovať tému adekvátnu cieľu komunikácie
  pre špecifické publikum;               -  vybrať vhodný slohový útvar v súlade s cieľmi
-  organizovať text z hľadiska kompozície;       písania
-  zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a   -  zostaviť osnovu, koncept
  čitateľmi;                      -  prispôsobiť formálnu úpravu textu vybranému
-  štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia;   žánru
  -  používať informácie a textové pasáže z iných    -  zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie
    zdrojov;                      -  využívať bohatstvo lexiky
  -  transformovať texty z jedného žánru do druhého;   -  využívať primerané štylistické prostriedky
  -  opakované čítanie a oprava konceptu textu so    -  utvoriť jednoduché holé a rozvité vety
    zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis;
                              -  vytvoriť modifikovaný text
  -  revidovať a editovať koncept s využitím spätnej
    väzby od učiteľa a spolužiakov;           -  revidovať a editovať koncept textu s cieľom zlepšiť
                              štýl a opraviť gramatické chyby, pravopis a interpunkciu
  -  rešpektovať jazykové pravidlá.
                              -  vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať
                              pravidlá a požiadavky ortografie, morfológie a syntaxte
  Komunikačné jazykové kompetencie - hovorenie      -  aplikácia – tvorba ústnej výpovede
  Výkonová oblasť                     -  zosúladiť jazykové prvky s cieľom komunikácie
  -  vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom  -  zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie
  pre špecifické publikum;                v súlade s jej cieľom a prostredím
  -  organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade  -  začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému
  s komunikačnou situáciou;                -  analyzovať kvalitu ústneho prejavu
  -  používať informácie a textové pasáže z iných    -  sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov
  zdrojov;                        ho obhájiť
  -  používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  -  pomocou kontrolných otázok zhodnotiť, či ostatní
  komunikácie a publiku;                 porozumeli prejavu
  -  štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia  -  kriticky zhodnotiť prehovor niekoho iného
  v texte;                        -  vybrať slová, frázy, jazykové štruktúry z iných
  -  rešpektovať jazykové pravidlá;           zdrojov a použiť ich vo vlastnom prejave
  -  využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové  -  využívať jazykovú pestrosť a variabilitu
  prostriedky.                      komunikácie
                              -  uplatňovať logickú nadväznosť vytvoreného textu
                              -  uplatňovať plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť
                              prejavu
                              -  využívať gestikuláciu, mimiku, proxemiku a haptiku                                 Stratégia vyučovania
    V predmete sa zdôrazňuje chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, prejaví sa to preferovaním rozvoja
komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch
s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší akcent sa pritom kladie na tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,
schopnosť argumentovať a pod. V literárnej zložke predmetu sa kladie dôraz na schopnosť pochopenia textu ako celku.
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k:
    podpore sebadôvery každého žiaka,
    osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v socio-
    kultúrnom prostredí,
    príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti,
    pluralizme a kultúrnej otvorenosti.
    zaručenie rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
    pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný
    zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
    vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
    k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
    zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku
    v rámci interkultúrnej komunikácie,
    nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu
    k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení
    a vnímaní,
    pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami
    prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
    viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.


                        Učebné zdroje a prostriedky
            učebnica         Učebné texty        pomôcky               SW
príma    Slovenský jazyk pre gymnáziá I.           Pravidlá slovenského pravopisu
      Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ         Krátky slovník slovenského jazyka
          Komunikácia a sloh               Malý synonymický slovník
          Cvičenia 1, 2, 3, 4
    sekunda   Slovenský jazyk pre gymnáziá I.         Pravidlá slovenského pravopisu
          Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ       Krátky slovník slovenského jazyka
              Komunikácia a sloh             Malý synonymický slovník
              Cvičenia 1, 2, 3, 4
     tercia   Slovenský jazyk pre gymnáziá II.        Pravidlá slovenského pravopisu
          Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ       Krátky slovník slovenského jazyka
              Komunikácia a sloh             Malý synonymický slovník
              Cvičenia 1, 2, 3, 4
    kvarta   Slovenský jazyk pre gymnáziá II.   -     Pravidlá slovenského pravopisu
          Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ       Krátky slovník slovenského jazyka
              Komunikácia a sloh             Malý synonymický slovník
              Cvičenia 1, 2, 3, 4
                Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra

  H   Kľúčové spôsobilosti        Tematický   Obsahový štandard              Výkonový
                      celok                           štandard
                               téma         pojmy         Žiak vie:
Sept.                           Úvodná hodina
  1.

  2.  Nahlas, ticho a opakovane     Zvuková    Výslovnosť                  Samostatne a bez
     prečítať text.           rovina jazyka samohlások a                 prípravy správne,
                      a pravopis  dvojhlások                  plynule a nahlas
  3.                           Výslovnosť                  čítať akékoľvek
                             samohlások a                 texty, ktorých
                             dvojhlások                  obsah, štýl a jazyk
                                                    sú primerané jeho
                                                    jazykovej úrovni a
                                                    skúsenostiam.
  4.                           Výslovnosť    znelé a neznelé       Správne intonovať
                             spoluhlások   spoluhlásky         všetky druhy viet a
 5.                 Výslovnosť     spodobovanie      uplatňovať
                   spoluhlások                správny slovný a
 6.                 Výslovnosť.    splývavá výslovnosť   vetný prízvuk.
                   Diktát č. 1                Vysvetliť pojmy
Okt.  Učenie sa správne vyslovovať  Zvukové      prestávka, sila hlasu  prestávka, sila
 7.  a ústne realizovať text aj   vlastnosti reči.              hlasu, dôraz,
    s uplatnením          Oprava diktátu               splývavá
 8.  suprasegmentálnych javov.   Zvukové      hlavný slovný      výslovnosť,
    Analyzovať kvalitu ústneho   vlastnosti reči  prízvuk, dôraz     spodobovanie,
 9.  prejavu. Uplatňovať      Zvukové      melódia vety      znelé, neznelé a
    plynulosť, tempo a       vlastnosti reči              znelé nepárové
    zrozumiteľnosť prejavu.                          spoluhlásky. Pri
                                         čítaní dodržiavať
                                         správne dýchanie.
                                         Správne
                                         artikulovať a
                                         spisovne
                                         vyslovovať slabiky
                                         de, te ne, le, di, ti,
                                         ni, li; dodržiavať
                                         správnu dĺžku
                                         slabík a
                                         dodržiavať
                                         pravidlá
                                         spodobovania. Pri
                                         čítaní uplatňuje
                                         primeranú silu
                                         hlasu a dodržiava
                                         správnu melódiu.
 10. Pochopiť zmysel umeleckého   Pravidlá      jota, ypsilon      Posúdiť správnosť
   a vecného textu vzhľadom na   slovenského                interpunkcie
   využitie interpunkčných     pravopis                  v jednoduchej vete
  11. znamienok. Rešpektovať          Pravidlá                a v želacej a
    jazykové pravidlá. Vo           slovenského              zvolacej vete.
    vlastných jazykových           pravopisu               Aplikovať v texte
  12. prejavoch dodržiavať pravidlá       Pravidlá                nadobudnuté
    a požiadavky ortografie,         slovenského              vedomosti
    morfológie a syntaxe.           pravopisu               z ortografie,
  13.                      Pravidlá     písanie veľkých    lexikológie,
                         slovenského   písmen – pravidlá   morfológie.
                         pravopisu               Správne rozdeliť
  14.                      Pravidlá                slová na konci
                         slovenského              riadka a dodržať
                         pravopisu.               pravidlá delenia
                         Diktát č. 2              pri slovách so
Nov.                       Pravidlá                slabičnou a
  15.                      slovenského              neslabičnou
                         pravopisu.               predponou.
                         Oprava diktátu             Dodržiavať
  16.                      Pravidlá                pravidlá písania
                         slovenského              veľkých písmen.
                         pravopisu               Dodržiavať
  17.                      Interpunkčné   pomlčka        pravidlo o
                         znamienka               rytmickom krátení.
  18.                      Interpunkčné   spojovník,      Pri tvorbe viet a
                         znamienka               textu používať
  19.                      Interpunkčné   priama reč      správny slovosled
                         znamienka               a interpunkciu.
  20.                      Interpunkčné
                         znamienka
  21.                      Zovšeobecnenie
                         učiva
  22. Získavanie prehľadu o    Významová/  Spôsoby     predpona, prípona,  Poznať základné
    jednotlivých rovinách    lexikálna  tvorenia slov.  slovotvorný základ,  spôsoby tvorenia
    jazykového systému. Pochopiť rovina    Diktát č. 3   základové slovo,   slov –
Dec. význam lexikálnych jednotiek.         Tvorenie slov  odvodené slovo      odvodzovaním
  23. Overiť si význam slova.           odvodzovaním.               (predpona,
    Porozumieť štruktúre slova a         Oprava diktátu               prípona),
  24. jeho častiam.                Tvorenie slov               skladaním a
                          odvodzovaním                spájaním slov.
  25.                       Tvorenie slov  tvorenie slov       Uviesť príklady na
                          skladaním    skladaním         jednotlivé typy
  26.                       Tvorenie slov               tvorenia slov.
                          skladaním                 Vysvetliť pojmy:
  27.                       Tvorenie slov  spájanie slov       odvodené slovo.
                          spájaním.                 Členiť slová na
                          Diktát č. 4                slabiky a určiť
                                                predponu v slove
                                                v rámci daného
                                                textu.
  28.                       Zovšeobecnenie
                          učiva
Jan.  Pochopiť zmysel umeleckého   Tvarová/   Podstatné    podstatné mená,      V komunikačnej
  29. a vecného textu vzhľadom na  morfologická mená.       všeobecné, vlastné,    situácii používať
    využitie gramatických     rovina jazyka Oprava diktátu  konkrétne – abstraktné  ohybné slovné
  30. kategórií (rod, číslo, pád).         Podstatné    životnosť/neživotnosť,  druhy: postatné
    Rešpektovať jazykové             mená       rod, číslo, pád      mená a ich
  31. pravidlá. Vo vlastných            Podstatné    vzor chlap, hrdina,    gramatické
    jazykových prejavoch             mená       dub, stroj,        kategórie, akostné
  32. dodržiavať pravidlá a            Podstatné    vzor žena, ulica, dlaň,  prídavné mená a
    požiadavky ortografie,            mená       kosť, mesto, srdce,    ich stupňovanie,
    morfológie a syntaxe.                     vysvedčenie, dievča    slovesá a ich
  33. Rešpektovať jazykové             Podstatné    pravidelné        gramatické
    pravidlá ortoepické,             mená.      uplatňovanie pravidla   kategórie,
    lexikologické, morfologické.         Diktát č. 5                neplnovýznamové
  34.                       Podstatné   Nepravidelné        sloveso byť,
                          mená.     skloňovanie         základné a radové
                          Oprava diktátu               čislovky, osobné
Febr.  Podstatné   pomnožné        základné a
  35.  mená                 privlastňovacie
  36.  Prídavné mená akostné, stupňovanie,  zámená, správne
            vzťahové – druhové,  používať tykanie a
  37.  Prídavné mená privlastňovacie, rod,  vykanie.
            číslo, pád       Aplikovať v texte
  38.  Prídavné mená vzor pekný, cudzí    nadobudnuté
  39.  Prídavné mená vzor pekný, cudzí    vedomosti
  40.  Prídavné mená vzor páví, matkin,   z ortografie,
            otcov         lexikológie,
  41.  Prídavné mená vzor páví, matkin,   morfológie,
            otcov         syntaxe: správne
  42.  Zovšeobecnenie            skloňovať a
     učiva.                časovať slová vo
     Diktát č. 6              vetách. Roztriediť
Mar.   Zovšeobecnenie            podstatné mená a
 43.  učiva                 prídavné mená
 44.  Zámená.    zámená, delenie    podľa
     Oprava diktátu zámen         gramatického
  45.  Zámená                rodu. Aplikovať
  46.  Zámená                svoje vedomosti o
                        skloňovaní
  47.  Číslovky    skloňovanie,
                        podstatných a
  48.  Číslovky    rod, číslo, pád,
                        prídavných mien
  49.  Číslovky    delenie čísloviek –
                        vo vlastnom texte.
  50.  Číslovky.   určité, neurčité,
                        Správne použiť
     Diktát č. 7  základné, radové,
                        akostné prídavné
Apr.   Číslovky.   násobné
                        mená a správne ich
  51.  Oprava diktátu            vystupňovať.
  52.  Zovšeobecnenie            Vysvetliť funkciu
     učiva                 stupňovania.
  53.  Slovesá    tykanie/vykanie,    Rozoznať
            časovanie,osoba,    základné a radové
            číslo,
 54.                       Slovesá     neurčitok, sloveso   číslovky vo
                                  byť,          svojom texte.
 55.                       Slovesá     jednoduchý a zložený  Aplikovať
                                  tvar,         vedomosti o
 56.                       Slovesá.     plnovýznamové –    skloňovaní
                         Diktát č. 8   neplnovýznamové    základných a
Máj                        Slovesá.                radových čísloviek
 57.                       Oprava diktátu             v texte a
 58.                       Slovesá    zvratné a nezvratné   dodržiavať ich
                                 slovesá         pravopis.
 59.                       Slovesá    spôsob, čas       Aplikovať znalosti
 60.                       Slovesá    vid           o časovaní slovesa
 61.                              vid           byť vo vlastnom
                         Slovesá
                                             texte. Dodržiavať
 62.                       Slovesá.    slovesný rod
                                             správne
                         Diktát č. 9
                                             predložkové väzby
Jún                        Zovšeobecnenie
                                             pri tvorbe
 63.                       učiva
                                             slovných spojení a
 64.                       Predložky.   väzba s pádom      celých textov.
                         Oprava diktátu
 65. Využívať jazykovú pestrosť a  Jazykoveda  Spisovný jazyk spisovný jazyk a     Vysvetliť pojmy
   variabilitu komunikácie    a národný  a nárečie.   nárečie         spisovný jazyk a
   aplikovaním spisovných,    jazyk    Diktát č. 10              nárečie.
   nárečových a slangových                               Vyjadrovať
   prvkov s ohľadom na situáciu                            spisovne a nárečie
   a komunikačných partnerov.                             používať
                                             s ohľadom na
                                             cieľovú a
                                             obsahovú stránku
                                             textu. Rozlišovať
                                             spisovnú slovnú
                                             zásobu od nárečia.
 66.                       Zovšeobecnenie
                         učiva.
                         Oprava diktátu
       SLOH


H    Kľúčové       Tematický   Obsahový štandard        Výkonový štandard
    spôsobilosti    celok
                      téma      pojmy     Žiak vie:
Sept.  Zamerať svoje čítanie        Porozumenie a  reprodukcia  Dokáže vybrať a
1.   podľa potreby.           reprodukcia   ústna,     posúdiť texty
    Vybrať text podľa          textu      reprodukovať  z obsahového i
2.   komunikačného     Porozumenie Porozumenie a   umelecký aj  formálneho hľadiska.
    zámeru a podľa    a reprodukcia reprodukcia   vecný text   Odôvodniť správnosť
    situácie. Nahlas,   textu     textu             vybraného textu
3.   ticho a opakovane          Porozumenie a         v konkrétnej situácii.
    prečítať text.           reprodukcia          Dokáže na základe
                      textu             analýzy jednotlivých
                                      textov identifikovať,
                                      systematizovať a
                                      zovšeobecniť poznaky o
                                      slohových útvaroch
4.   Zamerať svoje čítanie  Komunikácia Zdvorilosť     pozdrav,      Dokáže vybrať a
    podľa potreby.     ústna a   v komunikácii   oslovenie,     posúdiť texty
    Vybrať text podľa    písomná   so slovami a bez  predstavenie sa,  z obsahového i
    komunikačného            slov        privítanie,    formálneho hľadiska.
    zámeru a podľa                     rozlúčenie,    Odôvodniť správnosť
    situácie. Nahlas,                   prosba/želanie,  vybraného textu
    ticho a opakovane                   poďakovanie,    v konkrétnej situácii.
    prečítať text.                              Dokáže na základe
Okt.  Vyjadriť myšlienky a         Píšem      blahoželanie,   analýzy jednotlivých
5.   informácie s rôznym          blahoželanie   adresa,      textov identifikovať,
    cieľom pre špecifické                 pohľadnica,    systematizovať a
    publikum.                       SMS, e-mail    zovšeobecniť poznaky o
6.   Sformulovať tému           Komunikácia   súkromný list   slohových útvaroch
    adekvátnu               v súkromnom
    komunikačnej             liste
7.   situácii. Zosúladiť          Komunikácia
    jazykové prvky            v súkromnom
    s cieľom               liste
    komunikácie. Zvoliť
    vhodný spoločenský
    tón komunikácie
    v súlade s jej cieľom
    a prostredím. Začať a
    ukončiť komunikáciu
    na určitú tému.
    Analyzovať kvalitu
    ústneho prejavu.
8.   Pochopiť formálnu    Záznam textu Záznam textu.   Osnova, nápis,   Chápe formálnu stránku
    stránku textu.            Kľúčové slová   nadpis, odsek   textu a dokáže ju
    Rozoznať všeobecné                            vyjadriť hlasovými
    usporiadanie textu –                           prostriedkami. Dokáže
    odseky, nadpisy atď.                           interpretovať súvislosť
    Rozpoznať a                                nadpisu s obsahom
    pomenovať rozličné                            textu.
Nov.  texty a určiť ich    Záznam textu.  Poznámky a   Vysvetliť pojmy
9.   horizontálnu      Kľúčové slová  konspekt    konspekt, osnova.
    štruktúru. Používať                   Vytvoriť konspekt a
    informácie a textové                  osnovu.
    pasáže z iných
    zdrojov.
10.  Opakované čítanie a   Ako napísať   Koncept     Vysvetliť pojem
    oprava konceptu     peknú slohovú          koncept. Vytvoriť
    textu so zameraním   prácu              koncept. Bez vyzvania
    na gramatiku,                      učiteľa formou tichého
    interpunkciu a                     čítania skontrolovať
    pravopis.                        svoj text s cieľom
                                identifikovať jednotlivé
                                chyby a následne ich
                                opraviť.
11.  Zosúladiť štylistickú  Bohatá slovná  slovná zásoba  Prispôsobiť lexiku textu
    úroveň s cieľom     zásoba – bohatý         cieľu písania a
    písania a čitateľmi.  štýl              komunikačnej situácii a
12.  Zosúladiť slovnú    Bohatá slovná          pri tvorbe vlastného
    zásobu s cieľom     zásoba – bohatý         textu využíva čo
    komunikácie.      štýl              najširšiu slovnú zásobu
    Využívať bohatstvo                   s ohľadom na
    lexiky, spisovný                    žáner/slohový
    jazyk. Overiť si                    postup/štýl a cieľ
    v jazykovedných                     komunikácie.
    príručkách vhodnosť
    a správnosť
    použitých slov.
    Využívať primerané
    štylistické
    prostriedky.
Dec.              Slohová práca č. Používať
13.              1        jazykové
14.                    Slohová práca č. príručky a
                     1        slovníky,
                              korigovať podľa
                              nich vlastné texty
15.                    Oprava slohovej
                     práce
Jan.  Vyjadriť myšlienky a Jednoduché  Jednoduché    rozprávanie    Navrhnúť tému písania,
16.   informácie s rôznym rozprávanie  rozprávanie   ústne/písomne,   ktorá je v súlade
    cieľom pre špecifické                         s komunikačnou
    publikum.                               situáciou a cieľmi
    Sformulovať tému                           písania.
    adekvátnu cieľu
    komunikácie.
17.   Organizovať text         Jednoduché    úvod, jadro,
    z hľadiska            rozprávanie    záver
18.   kompozície. Zostaviť       Jednoduché
    osnovu, koncept.         rozprávanie
Febr.  Zoradiť motívy a         Jednoduché    časová
19.   myšlienky podľa          rozprávanie    postupnosť v
20.   časovej a logickej        Jednoduché    rozprávaní
    postupnosti.           rozprávanie
    Prispôsobiť formálnu
    úpravu textu
    vybranému žánru.
21.   Vyjadriť myšlienky a       Jednoduché             Vytvoriť na zadanú
    informácie s rôznym        rozprávanie            alebo voľnú tému
Mar.  cieľom pre špecifické       Jednoduché             ucelené rozprávanie
22.   publikum. Zvoliť         rozprávanie            s dodržaním delenia na
    vhodný spoločenský                          úvod, jadro, záver.
23.   tón komunikácie          Jednoduché             Charakterizovať
    v súlade s jej cieľom       rozprávanie            rozdiely vo formálnej
    a prostredím.                            úprave. Aplikovať
    Používať slovnú                           znalosti o formálnej
    zásobu primeranú                           úprave.
24.  určitému cieľu        Jednoduché           Zhodnotiť kvalitu
    komunikácie a        rozprávanie           ústneho prejavu.
    publiku. Využívať
    jazykovú pestrosť a
    variabilitu
    komunikácie
    aplikovaním
    spisovných,
    nárečových a
    slangových prvkov
    s ohľadom na
    situáciu a
    komunikačných
    partnerov.
Apr.  Pochopiť formálnu   Opis  Opis     Opis predmetu, Dokáže na základe
25.  stránku textu.               opis ilustrácie analýzy jednotlivých
26.  Vyjadriť myšlienky a     Opis             textov identifikovať,
    informácie s rôznym                    systematizovať a
    cieľom pre špecifické                   zovšeobecniť poznatky
    publikum.                         o opise. Vytvoriť opis
                                 na danú tému.
27.  Organizovať text       Opis     Opis pracovného Vytvoriť na zadanú
    z hľadiska                 postupu     alebo voľnú tému
    kompozície.                        komplexný opis
                                 pracovného postupu
                                 s dodržaním časovej a
                                 logickej postupnosti.
                                 Text členiť na odseky.
Máj                     Opis
28.
29.    Štylizovať            Jednoduché     Rozprávanie     Vytvoriť na zadanú
     jednoduché vety a         rozprávanie    s prvkami opisu   alebo voľnú tému
     jednoduché súvetia.                            ucelené rozprávanie
     Používať slovnú                              s prvkami opisu
     zásobu primeranú                             s dodržaním časovej
     určitému cieľu                              postupnosti
     komunikácie a
     publiku.
30.                     Slohová práca č.  Používať
                      2         jazykové
Jún                     Slohová práca č.  príručky a
31.                     2         slovníky,
                                korigovať podľa
                                nich vlastné texty
32.                     Oprava slohovej
                      práce
33.                     Zovšeobecnenie
                      učiva
        LITERATÚRA


   H  Kľúčové       Tematický  Obsahový štandard            Výkonový
      spôsobilosti     celok                        štandard
                      téma        pojmy         Žiak vie:
Sept.  Poznať štylistickú         Ľudové      rým, prízvučná aJednoducho
  1.  hodnotu jednotlivých        piesne      neprízvučná   analyzovať
    útvarov. Vytváranie                 slabika rytmus umelecký text,
    pozitívneho vzťahu                         definovať pojmy
  2.  k vlastnému národu.       Ľudové piesne - personifikácia,  Aplikácia
    Pamäťové,            koledy     zdrobnenina, verš, literárnovedných
    klasifikáčné a                  prirovnanie,    vedomostí na
    aplikačné zručnosti.                        literárne texty
    Uvedomenie si svojej                        s analogickou
    národnej identity.                         štruktúrou
  3.  Rozvíjanie a           Zľudovené    strofa       Uplatnenie
    posilňovanie     Poézia   piesne               tvorivých zručností.
  4.  čitateľskej           Poézia nonsensu nonsens      Funkčná analýza
    gramotnosti.                            textu.
Okt.  Rozvíjať cítenie,        Nonsens              Uplatnenie
 5.  vnímanie, intuíciu,       v umeleckej            tvorivých zručností.
    fantáziu.            literatúre             Dramatizácia,
    Prijímať, hodnotiť a                        dialogizácia textu.
  6.  vážiť si odkaz našich      Útvary ľudovej hádanka,      Usporiadanie
    predkov.             slovesnosti   vyčítanka,     známych javov do
                             príslovie,     systémov.
                             porekadlo,     Definovať pojmy.
                             pranostika     Tvorivé zručnosti.
  7.  Pamäťové a      Rozprávka. Zlatí      ľudová rozprávka Rozvíjať a
    klasifikačné           bratkovia             kultivovať
  8.  zručnosti. Technika       Ženský vtip   hlavná myšlienka, vnímanie,
    čítania. Analytické a              dejová osnova,   predstavivosť a
    interpretačné                  kľúčové slová   fantáziu.
Nov.  zručnosti.            Najväčšie    dialóg       Tvorba ústnej
  9.  Formovanie      Ľudová   cigánstvo             výpovede,
    kultúrnych postojov. rozprávka                   tvorivosť.
  10.  Vytváranie            Rozprávka o    dej        Vyhľadať kľúčové
     pozitívneho vzťahu        kráľovi               slová, zostaviť
     k vlastnému národu.        Šahrijárovi a            dejovú osnovu,
     Akceptovanie           múdrej                voľne interpretovať
     odlišných kultúr.         Šahrazáde              text.
  11.  Pamäťové,      Rozprávka.  H. Ch.      autorská      Vyhľadať kľúčové
     klasifikačné a          Andersen:     rozprávka, nadpis, slová, zostaviť
     aplikačné zručnosti.       Škaredé      odsek,       dejovú osnovu,
     Rozvíjanie      Autorská   káčatko               voľne interpretovať
     čitateľských     rozprávka                     text.
  12.  zručností a návykov,       M. Rúfus:     literárna postava Porovnať autorskú,
     zdokonaľovanie          Laktibrada              veršovanú,
     techniky čítania.         Ľ. Zúbek: Ako            prebásnenú
     Tvorivé zručnosti.        čertík Froliš            rozprávku.
     Informačné            pomáhal
     zručnosti.            svätému Petrovi
Dec.                    G. Radari:    literárna postava  Dotvoriť koniec
  13.                   Prešibaný               rozprávky podľa
                      Pinocchio               vlastnej fantázie.
  14.                   L. Carroll: Do  autor/spisovateľ,  Jednoducho
                      nory za      kniha, kapitola,  charakterizovať
                      králikom               hlavné postavy.
                      J. Satinský:
                      Štikútko
  15.  Tvorba         Povesť  A. Marec:    autorská povesť –   Funkčná analýza
     prosociálneho           Jánošíkovské  využitie námetov   textu
     hodnotového            Vianoce     ľudových povestí
     systému. Schopnosť                v umeleckom
     medziľudského                   spracovaní
Jan.   dorozumenia,           J. Domasta: Tri historická povesť
  16.  schopnosť empatie.        prúty kráľa
     Informačné            Svätopluka
  17.  zručnosti. Tvorivé a       M. Ďuríčková: miestna povesť     Tvorba ústnej
     štylistické zručnosti       Žabia studňa             výpovede, dialóg,
  18.                 A. Medňanský:            hodnotenie
                    Skala Margita
                    vo Váhu
Febr.                  J. Melicher:   heraldická povesť Tvorba ústnej
  19.                 Štiavnické             výpovede, viesť
                    jašteričky             dialóg, obhajoba
                                      vlastného názoru
                                      argumentáciou.
  20.  Rozvíjanie      Báj    Báje. Ako sa   báj        Funkčná analýza
     čitateľských          zrodila Zem            textu. Vyhľadať
 21.  zručností a návykov,      Prometeus             kľúčové slová,
Mar.   zdokonaľovanie         Tatranská             zostaviť dejovú
 22.  techniky čítania.       Kikimora              osnovu, voľne
                                      interpretovať text.
  23.  Utváranie etických  Legendy  Stvorenie sveta. legenda      Funkčná analýza
     hodnôt. Rozvíjanie       Narodenie    legenda - ľudová textu. Analytické a
     čitateľských          Ježiša               interpretačné
  24.  zručností a návykov,      S. Lagerlöfová: legenda - autorská zručnosti.
     zdokonaľovanie         V Nazarete.
     techniky čítania.       O. Sliacky:
     Chápanie diela ako       Uzdravenie
     autorovho modelu        hodnostárovho
     vnímania sveta.        syna
     Kritické myslenie.
     Rozlišovať fiktívny
     príbeh od
     skutočného.
     Vytváranie
     pozitívneho vzťahu
     k našim predkom,
     vážiť si kresťanské,
     historické a
     vzdelanostné
     posolstvo
Apr.   Poznávacie a     Príbehy zo  Ľ. Ondrejov:   autor/spisovateľ   Zapamätať si
  25.  čitateľské      života detí  Obyvatelia pri  literatúra pre deti  potrebné fakty a
     kompetencie.            potôčiku     dej, rozprávač    definície, vedieť
     Analytické a                                demonštrovať ich
     interpretačné                                znalosť.
  26.  zručnosti. Tvorba          R. Sloboda:    kniha         Uplatňovanie
     prosociálneho            Konkurz      literárna postava   vedomostí a
  27.  hodnotového             V. Šikula: Moje  vonkajšia       zručností pri
     systému. Kritické          povinnosti.    kompozícia,      aktívnom vnímaní a
     myslenie.              N. Tanská: Dve  nadpis, odsek,    obsahovom
     Identifikácia            stoličky pri   kapitola, dialóg,   sprístupňovaní
     s vlastnou skupinou.        okne                  umeleckých diel.
Máj   Vytváranie             J. Navrátil:   slang, humor,     Tvorivé zručnosti,
  28.  pozitívneho vzťahu         V znamení     humorný dej,     vyslovenie
     k ostatným             bumerangov    humorná postava    vlastného názoru
     skupinám, empatia,         K. Jarunková:              pri rešpektovaní
     tolerancia.             Kamaráti                odlišných názorov,
     Vytváranie                                 dialóg, diskusia.
  29.  primeraných             D. Clark: Mať              Vyhľadávať,
     kultúrnych postojov,        takého brata              zhromažďovať a
     názorov a              A. Landersová:             spracovávať
     hodnotových kritérií.        Nebo a peklo –             informácie
                       to je naozaj
                       rozdiel
 30.  Funkčné využitie   Náučná    Encyklopédie   náučná literatúra,  Práca s textom,
    jazykových      literatúra          odborný štýl,    aplikácia vedomostí
    prostriedkov                    terminológia,
    písaných prejavov.                 heslo
    Získavanie
    intelektuálnych
    zručností. Vnímanie
    a chápanie
    rozličných
    jazykových
    informácií.
    Vyhľadávanie
    informácií.
Jún   Analytické a     Dráma    Filmová     filmová rozprávka,  Zapamätať si a
 31.  interpretačné           rozprávka    televízna      aplikovať zručnosti
    zručnosti.             Rozhlasová hra  rozprávka, scenár,  a literárnovedné
                      Bábková hra   režisér, herec,   vedomosti.
                              zvukové efekty
 32.  Tvorivé zručnosti.  Komiks    Komiks      komiks        Viesť diskusiu.
    Schopnosť                                Akceptovanie
    spolupráce,                               iného, odlišného
    schopnosť prijímať                            názoru. Obhajoba
    kritiku,                                 vlastného názoru.
    argumentovať
 33.                   Záverečné
                      opakovanie

								
To top