�Aktualni problemi potro�aca kod sklapanja ugovora o kreditu� by St81vt

VIEWS: 6 PAGES: 21

									Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska
   pismenost za „fer“ kreditiranjeAktualni problemi potrošača kod
  sklapanja ugovora o kreditu

         Marija Duljković, dipl.oec.
    Stalna sudska vještakinja za bankarstvo i financije

         Zagreb, 02. lipnja 2011.
     MINGORP Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Temeljni zakoni kojima se uređuje kreditno
ugovaranje potrošača
• Zakon o kreditnim institucijama (ZOKI)
 NN.117/08.
• Zakon o potrošačkom kreditiranju (ZPK) NN.
 75/09. (ranije u ZZP čl.71 do 86. Potrošački
 zajam)
• Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o
 dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne
 kamatne stope NN. 14/10.
• Zakon o obveznim odnosima NN.35/05.
Temeljni zakoni kojima se uređuje kreditno
ugovaranje potrošača
• Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu
• Načelo savjesnosti i poštenja
• Pravnu sigurnost ugovornih strana, posebice
 potrošača kao slabije strane i to:
 za vrijeme prije sklapanja ugovora,
 za vrijeme redovite otplate i kod
 dospjelih i nepodmirenih obveze, otkaza
 ugovora i prisilnih mjera naplate kredita
Najčešći rizici kod kreditnog zaduženja

• Najčešći rizici za potrošače kod kreditnog
 zaduženja
 kamatni rizik,
 valutni rizik,
 tečajni rizici,
 naknade vezane uz otplatu kredita
 Svi navedeni rizici prevaljeni su na korisnika
 kreditnog zaduženja, iako to nigdje jasno nije
 predočeno potrošaču kod sklapanja ugovora.
Ugovorene odredbe o visini redovnih
kamata i naknada
• Članak 306. stav. 1. ZOKI
• (1) Kreditna institucija dužna je opće uvjete
 poslovanja, koji sadržavaju informacije o
 uvjetima pružanja usluga, učiniti potrošačima
 dostupnim, na hrvatskom jeziku i na pogodnom
 mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se
 pružaju usluge potrošačima,
• kreditna institucija može i na drugi prikladan
 način iste informacije učiniti dostupnim.
 Prisutna praksa i aktualni problemi

• Opći uvjeti poslovanja kreditnih institucija ne
 sadrže dovoljno uvjetima o pružanja
 usluga, posebice ne o cijeni kredita odnosno
 kamatama i naknadama i zaštiti prava
 potrošača,
• Na temelju članka 30. Statuta ------ d.d., Uprava
 je na svojoj 239. sjednici, održanoj dana 6.
 srpnja 1999. godine, donijela ove Opće uvjete
 poslovanja
  Prisutna praksa i aktualni problemi
•  Članak 306. stav.(4) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka, a koje se
  odnose na odobravanje kredita, podrazumijevaju se podaci o:
•  1) važećim nominalnim godišnjim stopama redovite i zatezne kamate,
  2) načinu obračuna kamate (primjena relativnoga ili konformnoga
  kamatnjaka),
  3) uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovite i zatezne
  kamate tijekom korištenja, odnosno otplate kredita,
  4) valuti u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i
  vrsta tečaja po kojoj se vrši isplata i naplata kredita,
  5) naknadama, odnosno provizijama koje (osim kamata po deklariranoj
  nominalnoj stopi) kreditna institucija zaračunava korisniku kredita,
  6) efektivnoj kamatnoj stopi koja odražava ukupnu cijenu kredita,
  izračunatoj u skladu s propisima Hrvatske narodne banke,
  7) iznosu otplate glavnice i kamata (uključujući i druge troškove) za
  pretpostavljeni iznos kredita, rokove otplate, broj i visinu otplatnih obroka,
  8) uvjetima polaganja depozita kod kreditne institucije, ako je to uvjet za
  odobravanje kredita,
  9) mogućnostima i uvjetima prijeboja kredita i depozita iz prethodne
  točke i
  10) instrumentima osiguranja otplate kredita i drugim uvjetima koje
  postavlja kreditna institucija.
Ugovorene odredbe o visini redovnih
kamata i naknada
  Članak 306. stav. (4) točka 3. ZOKI
•  uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovite i
   zatezne kamate tijekom korištenja, odnosno otplate
   kredita,
•  kreditne institucije u Hrvatskoj kod kreditnih ugovora s
   promjenjivom kamatnom stopom sklapaju ugovore kod
   kojih se navodi da je redovna kamatna stopa promjenjiva
•  „u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, a temeljem
   Odluke o kamatnim stopama banke“,
•   ili s formulacijama sličnim navedenoj, ali ne ugovaraju
   jasnu i preciznu redovnu kamatnu stopu, koja bi bila
   vezana uz neku referentnu kamatnu stopu,
Ugovorene odredbe o visini ugovorenih
(redovnih) kamata i naknada
• Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05) stupio
 je na snagu 1. siječnja 2006., s time
• da se odredbe čl. 26. st. 1. - 3. i čl. 29. st. 2. - 6. i st. 8.
 primjenjuju od 1. siječnja 2008. Te odredbe odnose se
 na
• visinu ugovorenih kamatnih stopa (čl.26.) i
• visinu zateznih kamata (čl. 29.). koja se odnosi na
 sve novčane valute u kojima je sklopljen ugovor,
• Kao osnovno mjerilo visine kamatnih stopa propisana je
 eskontna stopa Hrvatske narodne banke (HNB) koja je
 vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo
 tekućem polugodištu
Obavještavanje potrošača od strane
kreditnih institucija
• Članak 308. ZOKI
• (3) kreditna institucija može ugovorom o kreditu
 ugovoriti s potrošačem periodično
 obavještavanje o izmijenjenom otplatnom
 planu i promjenama kamatne stope ako su
 one vezane uz referentnu stopu, a pod
 uvjetom da je ta referentna stopa javno
 dostupna, odnosno dostupna u poslovnim
 prostorijama kreditne institucije u kojima se
 pružaju usluge potrošačima
Propis o sadržaju ugovora
• Članak 307. ZOKI
• Hrvatska narodna banka može propisati:
 1) jedinstveni način izračunavanja i
 iskazivanja cijene kredita i depozita (efektivne
 kamatne stope-EKS)
• 2) ostale obvezne elemente ugovora o
 kreditu i depozitu, kao i priloga uz te ugovore
 i
 3) sadržaj i oblik u kojem se daju informacije
 iz članka 305. stavka 2. ovoga Zakona, (sve
 informacije koje su potrebne da bi usporedio
 različite ponude)
Informacije prije sklapanja ugovora

• Članak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju
 (ZPK, NN.75/09) u pisanom obliku ili nekom
 drugom trajnom mediju…….
• f) kamatnu stopu, uvjete kojima je uređena
 primjena kamatne stope i, kada su dostupni,
 bilo koji indeks ili referentna stopa koja se
 primjenjuje na početnu kamatnu stopu, te
 razdoblja, uvjete i postupke promjene
 kamatne stope. Ako se u različitim okolnostima
 primjenjuju različite kamatne stope, potrebno je
 navesti informacije iz ove točke za sve stope
 koje se primjenjuju,
 Informacije prije sklapanja ugovora

• Članak 6. e) ZPK
• Zahtjevi za pružanje informacija prije sklapanja
 određenih ugovora o dopuštenom
 prekoračenju na tekućem računu i za određene
 posebne ugovore o kreditu:
• “kamatnu stopu, uvjete koji uređuju primjenu
 te stope, indeksnu ili referentnu stopu koja se
 primjenjuje na početnu kamatnu stupu, naknade
 koje se primjenjuju od trenutka sklapanja
 ugovora i uvjete prema kojima se te naknade
 smiju mijenjati”,
 Određivanja referentnih i diskontnih stopa

• U okviru kontrole državnih potpora od strane
 Zajednice, EU Komisija zahtjeva upotrebu referentne i
 diskontne stope. Referentne i diskontne stope koriste se
 kao zamjena za tržišne stope (Odluka o objavljivanju
 pravila o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne
 stope(NN.114/08.), a
• ažuriranje referentnih stopa izvršava se svake godine na
 način da se osnovna stopa računa na osnovi
 jednogodišnjeg IBOR-a zabilježenog u rujnu, listopadu i
 studenom protekle godine.
• Temeljem određenog postotka rasta ili pada
 tromjesečnih i/ili šestomjesečnih zapisi MIFIN,
Određivanja referentnih i diskontnih stopa

• Određivanja referentnih i diskontnih stopa od
 strane EK je povremeni nedostatak potrebnih
 financijskih parametara u državama članicama,
 pogotovo u novim državama članicama
• Sadašnje referentne stope država članica su
 one za koje su države članice odredile da
 predstavljaju prikladne tržišne stope.
 Metodologija dobivanja tih stopa razlikuje se od
 države članice do države članice.
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom


• kod dva zakona može se naći uporište da su promjene
 pojedinih odredbi međusobnih ugovora u ovom slučaju
 promjenjive kamatne stope, bez ugovorene referentne
 stope, moguće ništetne ukoliko
• uzrokuju znatnu neravnotežu u pravima i obvezama
 ugovornih strana na štetu potrošača,
• odnosno, ako su suprotne načelu savjesnosti i
 poštenja, koje uzrokuju očiglednu neravnopravnost
 u pravima i obvezama.
 (čl. 96. stav.1.Zakon o zaštiti potrošača NN. 79/07. sa izmjenama i dopunama i
 čl. 296 stav. 5. Zakon o obveznim odnosima NN. 35/05. sa izmjenama i dopunama)
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom

• Nepoštene odredbe u potrošačkim
 ugovorima članak 96. do 106.
• Ugovorne odredbe koje bi se, mogle smatrati
 nepoštenima jesu, primjerice:
 – odredba kojom se potrošaču nameću
 određene obveze, a da potrošač prije
 sklapanja ugovora nije bio u mogućnosti
 upoznati se s tom odredbom (članak 97.
 alineja 10. ZZP).
Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja

• Nužne pretpostavke:
• suradnja i izmjena podataka kroz jedinstvene
 baze podataka o prisutnim reklamacijama i
 pritužbama potrošača (Centralni informacijski sustav
 za zaštitu potrošača pri MINGORP-u) ,
 za vrijeme prije sklapanja ugovora,
 za vrijeme redovite otplate i kod
 dospjelih i nepodmirenih obveze, otkaza
 ugovora i prisilnih mjera naplate kredita
  Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja

INSTITUCIJE SUSTAVA
  Potrebno je da “institucije sustava” nadležna ministarstva i regulatori
  “osiguraju razmjenu podataka i informacija” o svim predmetima u
  svezi s bankarstvom i financijama, po kojim je okončan postupak, a u
  kojima se radi o
•  prigovorima i reklamacijama potrošača na okolnost “neprimjene ili
  nedovoljne i netransparentne primjene zakonskih odredbi“ od strane banaka
  (ovlaštena Savjetovališta i Centralni informacijski sustav za zaštitu
  potrošača pri MINGORP-u) ,
•  svim predmetima po kojima je okončan postupak, a vođeni su u postupku
  mirenja pri Sudovima časti (HGK, HOK, HUP),
•  svim predmetima u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku pred
  nadležnim sudovima, po kojima je okončan postupak, ali radi dugotrajnog
  sudskog postupka i broj utuženih predmeta kao statistički podatak,
•  broj predmeta u ovršnom postupku pokrenutom putem Javnih bilježnika
  (kao statistički podatak o broju neurednih predmeta)
Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja

INSTITUCIJE SUSTAVA
 Temeljem dobivenih podataka i informacija moguće je
• odgovorno djelovanje institucija sustava jasno svakog od
 njih u okviru “svojih nadležnosti i ovlasti”, ali
• istodobno moguće je osigurati “pravo javnosti na
 informacije”, putem web stranica svake od nadležnih
 institucija, a putem objavljenih i dostupnih podataka
 moguće je osigurati i
• interakciju javnosti i potrošača, što neosporno osigurava,
• veće povjerenje javnosti i zainteresiranih potrošača
 u nadležne institucije sustava, koje sada ne uživaju
 pretjerano povjerenje građana
Aktualni problemi potrošača kod sklapanja
ugovora o kreditu

     Zahvaljujem na pažnji!

        Marija Duljković dipl.oec,
  stalna sudska vještakinja za bankarstvo i financije
        mduljkovic@gmail.com

								
To top