SANITARNA INSPEKCIJA by 2ERC62sG

VIEWS: 155 PAGES: 12

									           Crna Gora
      ___________________________
         Ministarstvo zdravlja
    IZVJEŠTAJ O RADUODSJEK ZA POSLOVE ZDRAVSTVENO - SANITARNE
         INSPEKCIJE
    01.07.2009. – 31.07.2009. GODINE
                Glavni zdravstveno – sanitarni inspektor
                      dr Ljiljana Jovićević
     Rimski trg br. 46, PC Vektra 81000 Podgorica
    TEL: (+382) 20 242-276; FAX: (+382) 20 242-762
         www.mzdravlja.gov.me
 Inspektori Odsjeka za poslove zdravstveno-sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja
vrše nadzor nad sprovođenjem mnogobrojnih zakonskih propisa:
   Zakon o bezbjednosti hrane ( Sl.list CG, broj 14/07),
   Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. list RCG, broj 39/04),
   Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.list RCG, broj 39/03),
   Zakon o sanitarnoj inspekciji (S.list RCG, broj 56/92),
   Zakon o zdravstvenoj inspekciji ( Sl.list CG, broj 79/08),
   Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.list RCG, broj 32/05 ),
   Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte
    upotrebe (S.list SRCG, br. 26/73,4/88),
   Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda
   ( Sl. list RCG, broj 52/04),
   Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
    (S.list SFRJ, br. 53/91...),
   Zakon o zaštiti potrošača (Sl.list RCG, broj 26/07),
   Zakon o vodama (Sl.list RCG, broj 27/07), i drugi zakoni.

  U vršenju inspekcijskog nadzora primjenjuju se i mnogobrojna podzakonska akta koja
prate gore navedene zakone.               SANITARNA INSPEKCIJA


 Odjeljenje sanitarne inspekcije obavlja poslove i radne zadatke u oblasti sanitarnog
nadzora u 8 područnih jedinica i to:

    PJ Podgorica - Podgorica, Cetinje i Danilovgrad,
    PJ Nikšić - Nikšić, Plužine i Šavnik,
    PJ Pljevlja - Pljevlja i Žabljak,
    PJ Berane - Berane, Plav i Rožaje ,
    PJ Bijelo Polje -B.Polje,Mojkovac i Kolašin,
    PJ Bar - Bar i Ulcinj,
    PJ Budva - Budva i Tivat,
    PJ H.Novi - H.Novi i Kotor


  U ovom periodu vršen je pojačan inspekcijski nadzor u skladu sa Planom aktivnosti za
ljetnju turističku sezonu u primorskim opštinama.
Sanitarni nadzor se obavlja:                                           2
  Po zahtjevu stranke :
   -preventivni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata pod sanitarnim
   nadzorom,
   -na graničnim prelazima u poslovima zdravstvenog nadzora nad hranom i
   predmetima opšte upotrebe
  Po službenoj dužnosti:
  - nadzor nad objektima, prostorijama, uređajima, opremom, namještajem,
 priborom, namjenskim prevoznim sredstvima, licima pod sanitarnim i zdravstvenim
 nadzorom i zdravstveni nadzor nad hranom, predmetima opšte upotrebe i vodom za
 piće,
 - nadzor nad licima, njihovim stvarima i saobraćajnim sredstvima u međunarodnom
 saobraćaju.

Sanitarna inspekcija poseban akcenat u inspekcijskom nadzoru stavlja na:
  kontrolu snabdijevanja stanovništva vodom za piće i ispunjavanja propisanih
  higijensko-sanitarnih zahtjeva u odnosu na objekte, uređaje i opremu za
  vodosnabdijevanje,
  nadzor nad zdravstvenom ispravnošću hrane, objektima za proizvodnju i promet
  hrane, kao i objektima za kolektivni smještaj i ishranu ljudi ( hoteli, odmarališta,
  kampovi i sl.),
  nadzor nad zdravstvenim stanjem lica koja svojom djelatnošću mogu ugroziti
  zdravlje drugih ljudi i dr.
                                           3
                UNUTRAŠNJI NADZOR

  Sanitarni inspektori angažovani u unutrašnjem nadzoru vršili su redovne i kontrolne
nadzore objekata iz nadležnosti kao i vanredne po nalogu i zahtjevima ili predstavkama
stranaka, u cilju izdavanja sanitarnih saglasnosti i preduzimanja mjera radi sprečavanja i
suzbijanja zaraznih bolesti, komunalnih problema i dr.
 U julu 2009.godine sanitarni inspektori koji su angažovani u unutrašnjem nadzoru
izvršili su ukupno 1 818 inspekcijskih nadzora, od toga 1 126 redovnih, 335 vanrednih i
357 kontrolnih. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u proteklom mjesecu utvrđene su
482 nepravilnosti, što predstavlja 26,51% u odnosu na ukupan broj izvršenih nadzora.
Donijeto je ukupno 796 rješenja, zaključaka i ukazivanja.
Ukupno je donijeto 292 rješenja o izdavanju sanitarnih saglasnosti na osnovu čega je
naplaćeno 18 676,07€.
Donijet je jedan zaključak i 220 ukazivanja, ostala rješenja odnosila su se: na otklanjanje
nedostataka 55, zabranu rada objekata i uređaja 4, zabranu rada licima bez izvršenog
obaveznog zdravstvenog pregleda 116, privremeno stavljanje van prometa hrane 10,
uništenje hrane i p.o.u. 39, zabrana proizvodnje hrane 2, dostavljanje dokumentacije 28 i
29 rješenja o odobrenju prenosa posmrtnih ostataka.
U ovom periodu zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom inspekcijskih nadzora izrečeno je
ukupno 296 mandatnih kazni u iznosu od 32 505,00€ a naplaćeno 246 u iznosu od 26
960,00€.
 U proteklom mjesecu zbog isteklog roka za upotrebu i drugih neispravnosti uništeno je
ukupno 259,92 kg hrane i 1,05 kg p.o.u., a stavljeno van prometa 55,00 kg hrane. Uzeto
je za laboratorijska ispitivanja 202 uzorka hrane, 73 uzorka vode i 868 briseva.
Izvršeno je ukupno 370 rješenja i ukazivanja koja je bilo potrebno kontrolisati i to 51 iz
prethodnog perioda i 319 iz tekućeg mjeseca. Ostalo je 110 rješenja i ukazivanja iz jula
mjeseca za kontrolu u narednom periodu.
                                             4
Tabela br 1:  Prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora sanitarnih inspektora  po
djelatnostima

         INSPEKCIJSKI NADZORI PO DJELATNOSTIMA


                                 BROJ
                   VRSTA
 REDNI BROJ                            IZVRŠENIH
                 DJELATNOSTI
                                 NADZORA


    1.    TRGOVINA                        382


    2.    UGOSTITELJSTVO                     1 127


    3.    ZDRAVSTVENE USTANOVE                   7


                                     1
    4.    VASPITNO OBRAZOVNE USTANOVE    5     INDUSTRIJSKI OBJEKTI                   1


         OBJEKTI ZA PROIZVODNJU HRANE I
    6                                 32
         PEDMETA OPŠTE UPOTREBE

    7.    OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA                28


    8.    ZANATSKE RADNJE                     85


    9.    OSTALO                         155
                                         5
Tabela br 2: Prikaz zbirnog izvještaja sanitarnih inspektora u unutrašnjem nadzoru

Ukupan broj inspekcijskih nadzora
                                       1 818
Ukupan broj utvrđenih nepravilnosti                      482
Ukupan broj rješenja, zaključaka i ukazivanja                 796
Ukupan broj rješenja o sanitarnoj saglasnosti                 292
Iznos naplaćenih sanitarnih saglasnosti                 18 676,07€
Ostala rješenja, zaključci i ukazivanja                    504
Broj izrečenih mandatnih kazni                        296
Iznos naplaćenih mandatnih kazni                      26 960€
Podnijeto zahtjeva za pokretanje prekršajnog post.               /
Uzeto uzoraka hrane, vode i briseva                     1 143
Uništeno hrane i p.o.u. u proizvodnji i prometu u kg             260,97

Stavljeno van prometa hrane u kg                        55
Izvršeno rješenja i ukazivanja                         370
                     UVOZ

 Sanitarna inspekcija radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Crne
Gore na graničnim prelazima i drugim mjestima gdje se vrši carinjenje, vrši sanitarni
nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i nad saobraćajnim sredstvima u
međunarodnom saobraćaju. Pored toga sanitarni inspektori vrše sanitarni nadzor i nad
uvozom hrane, predmeta opšte upotrebe i otrova.
  U periodu od 01.07.2009. – 31.07.2009. godine kontrolisano je 210 drumskih
vozila, 143 broda (24 domaća i 119 stranih brodova).
  Sanitarnim nadzorom obuhvaćeno je ukupno 26 658 putnika u međunarodnom
saobraćaju, od kojih su 3 139 domaći i 23 519 strani.
 Izdate su 143 dozvole za slobodan saobraćaj brodova.
Po osnovu 15 podnijetih zahtjeva, izvršen je pregled otrova u količini 71 755 kg.
 Podnijet je u izvještajnom periodu ukupno 851 zahtjev, na osnovu kojih je pregledano
4 834 369 kg predmeta opšte upotrebe. Ukupno je uzeto 66 uzoraka radi ispitivanja
zdravstvene ispravnosti. Svi ispitivani uzorci su bili ispravni.
                                           6
 Na zahtjev Uprave carina izvšen je pregled kozmetičkih sredstava u količini od 132 kg
(zaplijenjena roba) i utvrđeno da ista nemaju propisane deklaracije i pojedinim je istekao
rok upotrebe te su ista uništena u skladu sa propisima.
U izvještajnom periodu podnijeto je 1 897 zahtjeva, na osnovu kojih je pregledano 36
959 497,00 kg hrane kojoj je odobren uvoz i promet. Uzeta su 194 uzoraka za
laboratorijska ispitivanja. Svi ispitivani uzorci su bili ispravni.

Prilikom pregleda brodova, hrane i predmeta opšte upotrebe, po osnovu naplate
Republičke administrativne takse naplaćeno je ukupno 97 310,00€. Po osnovu naknade
za zdravstveni pregled pošiljki na račun MZ naplaćeno je ukupno 15 242,31€.
Ukupno je naplaćeno 112 552,31€.

FINANSIJSKI EFEKAT

Na račun MZ uplaćena sredstva ukupno 33 918,38 €
(18 676,07€ za izdavanje sanitarnih saglasnosti i 15 242,31 € za zdravstveni pregled
pošiljki prilikom uvoza).
Na račun Bužeta CG uplaćeno je 124 270,00€ (97 310,00€ po osnovu Republičke
administrativne takse za pregled pošiljki pri uvozu i pregled brodova i 26 960,00€ po
osnovu naplate mandatnih kazni inspektora).
Ukupno naplaćeno 158 188,38€.

Tabela br. 3: Prikaz zbirnog izvještaja sanitarnih inspektora na graničnim prelazima i
mjestima carinjenja u julu 2009.godine
                      Domaći
       Broj     Broj aviona    Strani
Kontrola   preg-             Br.drumskih vozila      210
sredst. u ledanih     Suvozemna     Br. vozova
međuna-   sreds.    sredstva
rodnom    po vrsti   Broj brodova   Domaći             24
saobrać-   saobra-
                      Strani            119
aju     ćaja
       izdato svjedodžbi o izvršenoj deratizaciji
       izdato svjedodžbi o oslobođenju od deratizacije
       izdato dozvola za Slobodan saobraćaj
                                     143

KONROLA       Domaći                         3 139
PUTNIKA       Strani                        23 519
           Broj lica stavljenih pod
ZDRAVSTVENI     zdrvstveni nadzor
NADZOR NAD      Kolera                                            7
PUTNICIMA     MalarIja
          broj donijetih rješenja
          podijeljeno upozorenja

KONTROLA IZOTOPA (broj sprovedenih rješenja)

TRANZIT      broj pošiljki                15
UVOZ OTROVA    pregledano kg               71 755
          broj prijava (zahtjeva)           851
          broj pregledanih vrsta p.o.u.
UVOZ
PREDMETA      pregledano kg               4 834 369
OPŠTE       broj uzoraka po vrstama p.o.u.        66
UPOTREBE
          Republička administrativna taksa     29 680,00€
          MZ – zdravstveni pregled         4 653,52€
          broj prijava (zahtjeva)           1 897
UVOZ        broj pregledanih vrsta hrane
HRANE       pregledano kg               36 959 497
          broj uzoraka po vrstama hrane        194
          Republička administrativna taksa     66 915,00€
          MZ -zdravstveni pregled          10 588,79€
PRIMJENA      broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog
KAZNENIH      postupka
ODREDBI
                                     8
              ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA


 Zdravstvena inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa
u oblasti zdravstvene zaštite, kao i nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera
zdravstvene zaštite.
Zdravstvena inspekcija vrši nadzor u pogledu:
   Ispunjenosti uslova zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti
    propisane zakonom i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.
   Vršenja uvida u ostvarivanje zdravstvene zaštite i prava pacijenata u
    zdravstvenoj ustanovi.
   Postupa po prigovorima građana kojima je uskraćeno pravo na zdravstvenu
    zaštitu, odnosno koji nijesu zadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom ili
    postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove.
   Kontroliše primjenu sredstava i metoda za obavljanje laboratorijskih analiza i
    drugih dijagnostičkih metoda, nijihove usaglašenosti sa odgovarajućim
    standardima.
   Kontroliše način vođenja i korišćenje medicinske dokumentacije i evidencija.
   Kontroliše način propisivanja lijekova.
   Kontroliše uslove i način izdavanja lijekova.

  U izveštajnom periodu izvršeno je ukupno 125 inspekcijskih nadzora od kojih je 89
redovnih, 26 vanrednih i 10 kontrolnih inspekcijskih nadzora.

Tabela br 4: Prikaz broja izvršenih inspekcijskih nadzora zdravstvene inspekcije u julu
2009. godine


                                    01.07.2009-
 ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA         VREMENSKI PERIOD
                                    31.07.2009.

                                      89
                      Redovni nadzori


 Ukupan broj       125       Vanredni nadzori
                                      26
 nadzora

                                      10
                      Kontrolni nadzori                                           9
   Zbog utvrđenih nepravilnosti u ovom periodu zdravstveni inspektori su preduzimali
zakonom predviđene mjere i radnje: donijeto je tri rješenja o zabrani obavljanja
djelatnosti, šest rješenja o otklanjanju nedostataka i 10 ukazivanja. Jedan objekat je
zatvoren pečaćenjem. Izrečene su četiri mandatne kazne i naplaćene u iznosu od 660€.
  U julu mjesecu podnijeta je jedna prijava za krivično djelo i pet zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka,riješena su dva u izvještajnom periodu. Na rješenje
Ovlašćenog službenika za vođenje prekršajnog postupka podnijeta je jedna žalba Vijeću
za prekršaje.
 U proteklom mjesecu zdravstveni inspektori su izdali i 20 rješenja o odobrenju
prenošenja posmrtnih ostataka.
   Prilikom kontrolnih inspekcijskih nadzora utvrđeno je da je izvršeno 11 rješenja i
ukazivanja koja je bilo potrebno kontrolisati i to šest iz prethodnog perioda i pet iz
izvještajnog, dok je osam rješenja ostalo za kontrolu u narednom periodu.
Dva rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti iz prethodnog perioda nijesu izvršena te su
subjektima nadzora zbog neizvršenja rješenja izrečene novčane kazne kao upravne
mjere zaključkom. Iznos izrečenih novčanih kazni putem zaključaka iznosi 3000€.
   Dvije žalbe izjavljene ministarstvu u prethodnom periodu na rješenja zdravstvenog
inspektora su u izvještajnom periodu riješene tako što su odbijene.
                                           10
 Tabela br. 5 : Prikaz preduzetih mjera i radnji zdravstvene inspekcije u julu 2009. godine


                   Preduzete mjere i radnje

Broj donijetih rješenja o otklanjanju
nepravilnosti i ukazivanja                           16

Broj rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti
                                        3
Prinudno zatvorenih objekata ( pečaćenjem )
                                        1

Broj rješenja o povlačenju lijekova iz prometa
                                         /

Broj rješenja-odobrenja za prenos posmrtnih ostataka
                                        20

Broj izrečenih i naplaćenih mandatnih kazni i iznos             660€


Podnijeto zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod
Odjeljenja za vođenje prekršajnog postupka                   5

Riješeno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod
Odjeljenja za vođenje prekršajnog postupka                   2

Podnijeto prijava za krivično djelo
                                        1

Izvršeno rješenja i ukazivanja                         11

Nije izvršeno rješenja                             2

Broj zaključaka o izrečenoj novčanoj kazni kao upravnoj mjeri i
iznos                                     3000€

Broj podnešenih žalbi na rješenja inspektora                   /

Broj riješenih žalbi                              2
                                             11
12

								
To top