Kvalitet zivota dr Lapcevic apr by 2ERC62sG

VIEWS: 44 PAGES: 14

									Kvalitet života u vezi sa
    zdravljem

 Prim. dr Mirjana Lapčević
• “Kvalitet života se definiše kao percepcija
 pojedinaca o sopstvenom položaju u životu u
 kontekstu kulture i sistema vrednosti u
 kojima žive, kao i prema svojim ciljevima,
 očekivanjima, standardima i interesovanjima.
 To je široki koncept koga čine fizičko
 zdravlje pojedinaca, psihološki status,
 materijalna nezavisnost, socijalni odnosi i
 njihovi odnosi prema značajnim
 karakteristikama spoljašnje sredine.”(SZO)
• Iako lekari i drugi zdravstveni radnici mogu
 dati sveukupnu kliničku procenu težine
 oboljenja bolesnika ili stepena pogoršanja,
 neprikladno je da lekari procenjuju kvalitet
 života bolesnika. Informacija o kvalitetu
 života se može dobiti samo od strane
 bolesnika, jer samo bolesnici imaju
 direktan uvid u svoja osećanja i misli .
( Spilker B, editor. Quality of life trials. In: Guide to clinical trials. New York: Raven
Press, 1991:370-8.)
• Ljudi imaju različita očekivanja u vezi toka
 bolesti, a i sama očekivanja se menjaju tokom
 vremena.
• Sve je podložno promenama što i jeste suština
 dinamičkog modela kvaliteta života.
• Ispitivanje kvaliteta života i mogućnosti za
 njegovo unapređenje su posebno važni i
 prioritetni ne samo u javno-zdravstvenim, već i u
 kliničkim disciplinama imajući u vidu povećanje
 očekivanog trajanja života, porasta učestalosti
 FR i HNO sa kojima su mnogi ljudi prinuđeni da
 žive.(Nakajima H. Bringing Health to Life. Promotion 8. Education 1995; 2 (4): 7-8.)
Kvalitet života sa RA je najniži
među hroničnim bolestima
              Lundvist J et al. Eur J Health Econ (2008) 8 (Suppl 2): S33-S106
• Sekcija opšte medicine SLD-a za
 I Kongres opšte medicine Srbije sa
 međunarodnim učešćem 2010. godine
 zajedno sa ORS-om i Udruženja reumatologa
 Srbije, a uz podršku Kompanije Roche
 organizuje multicentrično istraživanje “Kvaliteta
 života obolelih od reumatskih bolesti Srbije”.
Zašto?• Zato što reumatske bolesti narušavaju
 kvalitet života
 – Hroničnim bolom
 – Smanjenom pokretljivošću
 – Smanjenom radnom sposobnošću
 – Jatrogenim efektima
• Rezultati ovog istraživanja daće smernice u
 budućem radu sa ovom populacijom bolesnika,
 koja nije mala:
  – Lekarima opšte medicine
  – Reumatolozima
  – Rukovodiocima
  – Planerima zdravstvene zaštite
   - Ministarstvu zdravlja Republike Srbije
   - RZZZO
• Zdravlje je sveobuhvatno
  – fizičko
  – psihičko i
  – socijalno blagostanje (SZO).

• Narušavanjem harmoničnog odnosa između ove
 tri komponente zdravlja dolazi do razvoja HNB.
• Svi mi izloženi smo povremeno akutnom i/ili
 hriničnom stresu.

• Za stresnu situaciju koristimo izraz stresor.
 Stresor može da bude fizički, infektivni,
 psihički, psihosocijalni i dr.
• Hronični emocionalni činioci (stimulusi, stresovi)
 mogu izazvati biološke, funkcionalne i organske
 promene isto kao hronični infektivni, traumatski
 ili toksični činioci.
Psihosomatika


• Medicinska disciplina koja posebno istražuje
 uticaj psihičkih činilaca na nastanak, razvoj,
 ishod, lečenje i rehabilitaciju svih oboljenja u
 medicini
• Posebno su važna ona oboljenja u kojima je
 psihički etiološki faktor snažan
• Reumatoidni artritis je jedno od takvih
• Tačna adresa pri plaćanju članarine!
• Otvorili smo veb sajt www.ors.rs
• Na osnovu njega koristićemo, za sad, sledeće
 e-mail adrese
  – udruzenje@ors.rs
  – mlapcevic@ors.rs
  – nis@ors.rs
  – vma@ors.rs
  – novisad@ors.rs
  – uzice@ors.rs

								
To top