รู้จักกับ Gold Futures และ Silver Futures by st.ekkasit

VIEWS: 47 PAGES: 3

More Info
									               หางทองแสงมณี 2 (ตราหมีแพนดา) ตัวแทนซื้อขาย MTS GOLD FUTURES โทร. 044-267575

                รูจักกับ Gold Futures และ Silver Futures

  รายละเอียดสัญญา     50 Baht Gold Futures    10 Baht Gold Futures         Silver Futures

   ชื่อยอของสัญญา          GF              GF10              SV

   สินทรัพยอางอิง          ทองคําแทงความบริสุทธิ์ 96.5%         โลหะเงินความบริสุทธิ์ 99.9%

   ขนาดของสัญญา      ทองคําหนัก 50 บาท     ทองคําหนัก 10 บาท       โลหะเงินหนัก 100 ทรอยเอานซ

 ชวงหางของราคาขั้นต่ํา  10 บาท หรือคิดเปนมูลคา  10 บาท หรือคิดเปนมูลคา   1 บาท หรือคิดเปนมูลคา
    (Tick Size)     500 บาทตอ 1 สัญญา     100 บาท ตอ 1 สัญญา      100 บาท ตอ 1 สัญญา

 เดือนที่สิ้นสุดอายุสัญญา  เดือนกุมภาพันธ(G), เมษายน(J), มิถุนายน(M), สิงหาคม(Q), ตุลาคม(V) และธันวาคม(Z)
  (Contract Month)


              วันทําการกอนวันสุดทายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขาย
  วันซื้อขายวันสุดทาย   ในเวลา 16.55 น.
  (Final Trading Day)

 ชวงการเปลี่ยนแปลงของ   หากเกิน + 10% ของราคาที่ใชชําระราคาในวันทําการกอนหนา จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และ
              หลังจากเปดใหซื้อขาย จะขยายเปนไมเกิน + 20% ของราคาที่ใชชําระราคาในวันทําการกอน
 ราคาสูงสด (Price Limit)  หนา


              ชวงกอนเปดตลาด :     09:15  -  09:45  น.
              ชวงเชา :         09:45  -  12:30  น.
      ้
เวลาทําการซือขาย      ชวงกอนเปดตลาด :     14:00  -  14:30  น.
(Trading Hours)       ชวงบาย :         14:30  -  16:55  น.
              ชวงกอนเปดตลาด :     19:15  -  19:30  น.
              ชวงกลางคืน :       19:30  -  22:30  น.


  ราคาที่ใชชําระราคาวัน
     สุดทาย      London Gold AM Fixing x (15.244 / 31.1035)        London Silver Fixing
(Final Settlement Price)  x (0.965 /0 995) x (THB / USD)              x (THB / USD)


การชําระราคาและสงมอบ    ชําระราคาเปนเงินสด (Cash Settlement) ไมมีการสงมอบทองคําและโลหะเงินจริง


คาธรรมเนียม        ไมเกินกวา 50 บาท ตอ   ไมเกินกวา 10 บาท ตอ    ไมเกินกวา 5 บาท ตอ
              สัญญา โดยเรียกเก็บจาก
การซื้อขายและชําระราคา   ทั้งผูซื้อและผูขาย    สัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้ง   สัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้ง
                            ผูซื้อและผูขาย       ผูซื้อและผูขาย
                 หางทองแสงมณี 2 (ตราหมีแพนดา) ตัวแทนซื้อขาย MTS GOLD FUTURES โทร. 044-267575


รายละเอียดสัญญา 50 Baht Gold Futures              10 Baht Gold Futures             Silver Futures

เปาหมายระยะยาว        1700-1800 USD             1700-1800 USD               50-75 USD

กลยุทธการลงทุน      เลนสั้น เขาเร็วออกเร็ว เนนซื้อเมื่อยอตัว              เนนเขาเร็ว ออกเร็ว มี stop loss

ความผันผวน            ปานกลาง                 ปานกลาง                  มาก

                             - คาเงินดอลลารสหรัฐ
                             - อัตราเงินเฟอ
ปจจัยที่มีผลตอราคา                   - ภาวะสงคราม,ปญหาเศรษฐกิจทั่วโลก
                             -Demand and Supply
                             -อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ


เงินหลักประกัน           104,500                20,900                 21,660
                ขอแตกตางระหวางทองคําแทงและ GOLD FUTURES

                         ทองคําแทง                    โกลดฟวเจอรส

     เงินลงทุน              จายชําระเงิน 100%           วางเงินหลักประกันประมาณ 10% มูลคาสัญญา

    การสงมอบสินคา              ที่รานทอง                ใชวิธีชําระสวนตางราคาเปนเงินสด


   กลยุทธการทํากําไร          ทํากําไรไดเฉพาะขาขึ้น              ทํากําไรไดทั้งขาขึ้นและขาลง

                                           เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามราคาเสนอซื้อขาย
   ขอมูลราคาซื้อขาย     เปลี่ยนแปลงตามราคาสมาคมเฉลี่ยวันละ 1-4ครั้ง
                                                  ของนักลงทุน
                 ไมมีคาธรรมเนียม มีแตสวนตางราคาซื้อ-ขาย    มีคาธรรมเนียม 10 บาท/ทองคํา 1 บาท ของมูลคา
  คาธรรมเนียมการซื้อขาย
                          100 บาท               สัญญาแตมีสวนตางราคาซื้อขายเพียง 10 บาท

   ระยะเวลาการลงทุน             ระยะกลาง-ยาว                  ระยะสั้น (หรือวันตอวัน)

                                          ใชวิธีจายเช็ค โอนเงินผานธนาคาร ชําระผาน ATM
    วิธีการชําระเงิน        ชําระเปนเงินสดกับผูขายโดยตรง       หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) โดยมี กลต. และสํานักหัก
                                                    บัญชีกํากับดูแล
             หางทองแสงมณี 2 (ตราหมีแพนดา) ตัวแทนซื้อขาย MTS GOLD FUTURES โทร. 044-267575

              ประโยชนของ Gold Futures และ Silver Futures
   เปนเครื่องมือทํากําไรไดทั้งราคาขาขึ้นและขาลง
   ใชบริหารความเสี่ยง Port ทองคําแทงและโลหะเงินแทง
   ประหยัดคาใชจายในการทําธุรกรรม (Commission ต่ํา) และไมมีคาเก็บรักษาเมื่อเทียบกับ
   การลงทุนในทองคําแทงและโลหะแทงจริง
   เปดดําเนินการทั้งในเวลาทําการปกติและตลาดชวงค่ํา (Night Session) ของตลาดอนุพันธ
    ราคาโปรงใส เพราะราคา Gold Futures และ Silver Futures บนกระดาน TFEX
     ขึ้นกับ Demand และSupply ของผูลงทุนใน Gold Futures และ Silver Futures
   มีราคาเคลื่อนไหวตอเนื่องและ Tick Size เล็กเพียงแค 10 บาท ตอน้ําหนักทองคํา 1 บาท
   และ 1 บาทตอน้ําหนักโลหะเงิน 100 ทรอยเอานซ
   ชวยกระจายสินทรัพยการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนแตในหลักทรัพยอยางเดียว

                    กลยุทธการลงทุนเบื้องตน
                  ใน Gold Futures และ Silver Futures

กลยุทธเทรดตามทิศทางตลาด

การซื้อสัญญาทองคําลวงหนา (Long Position)
• นักลงทุนจะไดกําไรจากการซื้อสัญญาทองคําลวงหนา เมื่อราคาสัญญาลวงหนา เพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขาม จะขาดทุนเมื่อราคาสัญญาลวงหนาลดลง

การขายสัญญาทองคําลวงหนา (Short Position)
• นักลงทุนจะไดกําไรจากการขายสัญญาทองคําลวงหนา เมื่อราคาสัญญาลวงหนาลดลง
 ในทางตรงกันขาม จะขาดทุนเมื่อราคาสัญญาลวงหนาเพิ่มขึ้น

-เว็บไชตสําหรับการหาขอมูลเพิ่มเติม
WWW.SMNGOLD.COM , WWW.TFEX.CO.TH, WWW.THAIGOLD.INFO, WWW.KITCO.COM,
WWW.SETTRADE.COM, WWW.MTSGOLDFUTURES.CO.TH


สําหรับลูกคาที่สนใจซื้อทองคําแทงราคาReal Time และSilver สามารถติดตอไดที่หางทองแสงมณี2 โทร.044-267575

								
To top