; โครงการเทรดทอง
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

โครงการเทรดทอง

VIEWS: 44 PAGES: 5

โครงการเทรดทอง โปรแกรมที่เราจะใช้มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอะไรบ้าง และเราจะสามารถนามาใช้ในการทากาไรอย่างไรบ้างมาดูกันครับ

More Info
 • pg 1
									โครงการเทรดทอง


สาหรับ

  1.                         ่
     คนที่เล่นทอง comex หรื อ millennium trader(แต่คาธรรมเนียมแพง) ตรงนี ้เป็ นอีกทางเลือกในการเล่น
     future เพราะ SET50 future ตอนนี ้ต้ องวาง 7 หมื่นบาท แต่ใน gold comex เราวาง ไม่ถึง 4 หมื่นในสัญญา

                                                        ุ
     เล็ก และเปิ ด 23 ชม. / วัน เราสามารถวางจุด stop ได้ ไม่ต้องลุ้นว่าเปิ ดตลาดมาจะกระโดดขึ ้น ลงเท่าไหร่ทกวัน
     หรื อคนที่เทรด gold future ก็ได้ เช่นกันครับ
  2.                     ่
     คนที่เทรดทองไทย (เราจะสามารถวิเคราะห์คาเงินไทย และทองในตลาดโลกไปได้ ด้วย) สาหรับข้ อมูลข้ างล่าง
                                          ่
     อาจจะงง แต่อยากให้ ข้อมูลครบๆ เลยจะอธิบายเยอะหน่อย แต่ผมจะพยายามทาให้ ทาดูงายขึ ้น โดยการสรุปให้
                   ่                  ั
     ว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่นาเล่น โดยวิเคราะห์จาก indicator ที่นกเทรดระดับโลกเขาพัฒนาขึ ้นมาครับ
  3.                         ่    ั           ่
     และในอนาคตเราก็จะมีในส่วน short term trading ซึงจะให้ สญญาณเข้ า ออกได้ เร็วยิงขึ ้น

           ่ ่                                     ั
โปรแกรมที่เราจะใช้ มีคาใช้ จายเริ่มต้ นอะไรบ้ าง และเราจะสามารถนามาใช้ ในการทากาไรอย่างไรบ้ างมาดูกนครับ

  1.                                    ่
     ข้ อมูล future, ค่าเงิน + ข้ อมูล COT รวมถึง LW sentiment ตรงนี ้มีคาใช้ จ่าย 36,000 บาทต่อปี เป็ นข้ อมูล
     End of day ครับ

  2.                  ๊             ่
     เครื่ องมือของ Joe dinapolli เดียวผมจะอธิบายด้ านล่างอีกทีวาเครื่ องมือเขาทาอะไรได้ บ้าง 13,000 บาท
  3. Perfect pattern from larry เป็ นโปรแกรม scan pattern 13,000 บาท

  4.  ค่าโปรแกรม 26,000 บาท และในอนาคตเราสามารถ update (80,000 บาท)

    ่
ค่าใช้ จายเบื ้องต้ น 92,000 บาท เบื ้องต้ นที่ผมคิดไว้ ถ้ าใครสนใจใน 6 เดือนแรก เราจะจ่าย 5,000 บาท และผมจะทา
                         ุ
หน้ าที่ update รูปทองและ indicator เหล่านี ้ให้ ทกวัน + ค่าเงินไทย/US ให้ ด้วย และใน 6 เดือนหลังถ้ ามันประสบ
                             ่
ความสาเร็จ เราจะนาเงินในครึ่งปี หลัง มา upgrade program ทีผมจะต้ องใช้ เงินอีกประมาณ 8 หมื่นบาท เพื่อพัฒนา
ระบบ และ เครื่ องมือให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในอนาคต แต่ผมอยากให้ สมาชิกเอากาไรมาต่อยอดกันมากกว่า ถ้ าสมาชิก
                 ่       ่         ่         ่
ไม่ได้ กาไร ถือว่าเป็ นการลงทุนทีผิดพลาด แต่ก็นาจะเป็ นเงินทุนที่นาจะรับได้ และจุดมุงหมายของผมก็ไม่อยากให้ สมาชิก
                       ่
เอาเงินตัวเองมาต่อยอดตรงนี ้ 6 เดือนแรก จุดมุงหมายแรกคือการทาให้ สมาชิกทุกคนมีกาไร

            ั        ั   ั                    ั
ก่อนที่เราจะมาทาความรู้จกโปรแกม เรามารู้จกคนที่พฒนาโปรแกรมคร่าวๆก่อนครับ ถ้ าใครอยากรู้จกก็ลอง search หา
เพิ่มเติมจากใน internet ดูนะครับ

  1. Larry William ผมอธิบายคร่าวๆ ก่อนคนนี ้ เป็ นคนที่ได้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเทรด future ด้ วยเงิน

                              ่
     จริ ง จากเงิน 3 แสนบาท เพิ่มเป็ น 60 ล้ านบาทก่อนทีจะจบการแข่งขันด้ วยเงิน 30 ล้ านไป ในระยะเวลา 1 ปี และ
      ่                                    ้
     อยูในตลาด future และตลาดหุ้นมา 50 ปี ครับ เป็ นนักเทรด และผู้สอนด้ วย ดังนันฝี มือการเทรดคงไม่ต้องพูดถึง
  2. Joe dinapolli ฉายาเขาคือ God of fibo ครับ เจ้ าพ่อ fibo ครับ เขาพัฒนาเครื่ องมือ และ indicator ต่างๆ

     เพื่อให้ เขาเทรดได้ ดีขึ ้น มีประสบการณ์ในการเทรดมา 40 กว่าปี ล่ะครับ คนนี ้ก็เชื่อใจได้ ครับ ค่าเรี ยนกับเขาวัน
     เดียวก็ 4 หมื่นล่ะครับ 3 วันก็เป็ นแสนครับ นี่เป็ น basic นะครับ ถ้ าคอรส advance ก็อีกราคาครับ

       ่ ่
เดี๊ยวเรามาดูวาสิงที่เราจะได้ รับมีอะไรบ้ าง เรามาเริ่ มจาก program กันก่อนครับ

  1.  โปรแกรม
       GOLD package (26,000 บาท) อันนี ้คือส่วนที่เราจะซื ้อในช่วงเริ่ มแรกครับ ต้ องมีเราก็สามารถเขียนสูตร

       และใส่เครื่ องมือเข้ าไปได้ โดยผมคิดว่าส่วนนี ้ ผมคงต้ องเขียนสูตรของ larry แสดงสัญญาณ buy, sell ของ
                                   ุ
       larry สัก 2 ระบบมาประกอบ แล้ ว capture ภาพ update ให้ ทกวันแต่ขอศึกษาวิธีการเขียนสูตรใน

                ่
       โปรแกรมนี ้สักไม่นาเกินเดือนครับ ส่วนเครื่ องมือของ Joe และ larry ก็แน่นอนว่า update ให้ เช่นกันครับ

                                     ่
     Feature: ในอนาคต ผมจะทาการ upgrade เป็ น plantinum 80,000 บาท ซึงสามารถ พัฒนาระบบ และ

           ่                                          ้
     back test เพือให้ ได้ ผลกาไรสูงสุด และเขายังให้ ข้อมูลย้ อนหลัง 40 ปี ในทุก time frame ด้ วย ดังนันเราจึง

                                                ุ
     สามารถนาไปทดลองย้ อนหลังในกราฟ time frame ต่างๆ ว่า time frame ไหนที่จะให้ ผลตอบแทนดีสด และ
                                          ่
     drawndown มาก รวมถึงอัตราการ win/loss เพื่อใช้ ในการเล่น day trade ครับ (ซึง metastock ก็ทาได้ แต่

                                                     ้
     ไม่แน่ใจว่าละเอียดเท่าหรื อไม่) และเรายังสามารถ add plugin เพื่อเพิ่มระบบ และเรี ยนรู้ระบบ ระยะสัน ระยะ
     ยาวของ นักเทรดชื่อดังๆ ของโลก เพื่อเอามาทดลองใช้ ได้ ด้วยอีกครับ (ทุกอย่างมันคิดตังหมด - -! แต่ถ้าเราไม่
           ่               ้
     หยุดพัฒนา ก็นาจะเป็ นเรื่ องดีนะครับ) ดังนันในช่วงแรก เราจึงเอาเฉพาะ function ที่ผมคิดว่าจาเป็ นก่อน

     http://www.genesisft.com/comparison.php

  2.                       ั                ั
     ข้ อมูล COT, OI และ LW sentiment เราจะมาดูกนครับ ข้ อมูลพวกนี ้ มีประโยชน์กบเราอย่างไร
   ข้ อมูลข้ างล่างเส้ นแดง คือข้ อมูลที่เราจะได้ รับ จะประกอบ Commercial(อารมณ์เหมือนกับ ต่างชาติบ้านเรา),
   large investor(กองทุน), small speculator(รายย่อย) ครับ และ OI จากรู ปเราจะเห็นว่าเมื่อเส้ นแดง long

                              ่
   เยอะๆ เราก็มีโอกาสเห็นหุ้น bullish และเมื่อเส้ นแดงอยูต่าๆ ตลาดก็มีโอกาสปรับตัวลงครับ นี่คือข้ อมูลส่วนแรก
   ที่เราจะได้ จากโปรแกรมนี ้

                                       ุ
   LW sentiment กราฟก็จะคล้ ายข้ างบน แต่จะบอกอารมณ์ตลอดว่า นักวิเคราะห์มีมมมอง bullish ขนาดไหน

         ่        ่
   เพราะ สมมุติวา commercial อยูนอกตลาดเยอะ short เยอะ และราคาวิ่งขึ ้นพร้ อมกับ sentiment ของตลาด
   นักวิเคราะห์เชียร์ bullish มากๆ ตลาดมักจะปรับตัวลงแรง เพราะทุกคนมองขึ ้นหมด

   นอกจากนี ้ยังมีรายละเอียด ปลีกย่อยอีก ที่เราต้ องดูประกอบ ตรงนี ้ ผมจะพยายามคัดกรองให้ ว่าตรงไหนจะเป็ น
        ่
   สัญญาณที่นาสนใจ ถ้ าเราดูข้อมูลพวกนี ้ประกอบ concept จะทาให้ ง่ายต่อการเทรดครับ ตรงนี ้ แค่ชี ้ให้ เห็นว่า
   เราจะได้ อาไรจากข้ อมูลที่เราซื ้อมากกว่า

                                         ่
   เรื่ องข้ อมูลสุดท้ าย เป็ นเรื่ องค่าเงินครับ เราจะสามารถวิเคราะห์ ค่าเงินทัวโลก นอกจากการเทรดทองแล้ ว ผมว่า
                                            ่
   เราน่าจะใช้ ประโยชน์ในการช่วยวิเคราะห์ fund flow ในตลาดหุ้นไทยด้ วยเช่นกัน รวมถึงทัวโลกด้ วย ตรงนี ้ผม
             ึ
   เท่าที่ตรวจสอบมารู้สกจะมี USD/THB ด้ วย จะทาให้ เรารู้แนวโน้ มว่า รายใหญ่กาลังขนเงินเข้ า หรื อออกจาก
   ประเทศเราครับ

                   ่
   Feature: ในอนาคต ผมก็วางแผนไว้ วา หลังจาก upgrade ในส่วนของโปรแกรม แล้ วเราจะพัฒนาข้ อมูลเป็ น

                  ั               ้
   ส่วนของ real time เพื่อจะได้ พฒนาระบบ และวิธีการเทรดในระยะสัน และสัญญาณการเข้ าออก ที่รวดเร็ วมาก
   ขึ ้น3.  เครื่ องมือของ Joe dinapolli
   DiNapoli levels
   The Proprietary Oscillator Predictor
   The Proprietary MACD Predictor
   The DiNapoli Preferred Stochastic
   The DiNapoli MACD
   The DiNapoli Detrended Oscillator
   The Thrust Scanner (optional)
   And properly configured Displaced Moving Average
  ยกตัวอย่างครับ
  เครื่ องมือนี ้จะช่วยให้ เราตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจถือขึ ้นไปทา high ต่อหรื อไม่ ในกรณีที่กราฟชนแนวต้ าน fibo
  ครับ และยังมี pattern ของโจ และการใช้ DMA ของโจเพื่อหาจุดกลับตัวด้ วยเช่นกันครับ และเครื่ องมืออื่นๆอีก
  http://www.fibnodes.com
4. Larry williams’ patterns for profit
  อันนี ้จะเป็ นเครื่ องมือช่วย scan รูปแบบของกราฟทีเ่ คยเกิดขึ ้นในอดีตครับ เพื่อหาความน่าจะเป็ นในอนาคตดัง
  รูปครับ
5.            ่ ่
   ในอนาคตเราก็สามารถทีจะเพิมเครื่ องมือต่างๆ เข้ าไปได้ อีก รวมถึงระบบต่างๆ เช่นกันครับ          ้                                            ่
นี ้คือรายละเอียดทังหมดครับ เพราะผมเริ่ มตะหนักว่าเราไม่ควรหยุดกับที่ เลยมี project เกี่ยวกับเครื่ องมือที่ชวย
                                            ้
วิเคราะห์ทางการเงิน เพราะทุกอย่างค่าใช้ จ่ายมันเยอะเหลือเกิน และนี ้ก็เบื ้องต้ นเท่านัน ถ้ าเรายังจะพัฒนาไปอีก เรา
                   ั     ่                 ั
ก็ต้องการเงินหมุนขึ ้นไป เพื่อไม่ให้ ตวเราหยุดทีจะพัฒนาครับ และการพัฒนาก็อยากให้ พฒนาไปในทางที่เป็ นสากล
       ้                 ่
มากขึ ้น ดังนันตรงนี ้จึงเป็ น idea เพราะค่าใช้ จายค่าความรู้ในหมวดทางการเงินนี ้มันแพงเหลือเกิน อย่างเช่น คอรส
                                      ่
ของ dr. van k tarp คอร์ สนึงของเขาก็เป็ นแสนแล้ วครับ workshop และแน่นอน สิงเหล่านี ้ผมก็จะนาเข้ ามาพัฒนา
   ่
ในกลุมของเราด้ วยเช่นกัน และยังมีอีกหลายอย่างที่นอกเหนือจาก larry William และ joe dinapolli เช่นกัน มูลค่า
ต่อไปในอนาคตขององค์ความรู้พวกนี ้ ก็ต้องเป็ นหลักล้ านแน่นอนครับ แต่เราจะทาอย่างไรให้ เราไม่ต้องจ่ายเยอะ

ผมเลยมี idea ตรงนี ้ขึ ้น โดยเริ่ มจากเงินลงทุน ผมคิดว่าน่าจะ 5,000 บาทใน 6 เดือนแรก และเราจะมาทากาไรกันให้
                                                   ่
สม่าเสมอ เพื่อจะใช้ เงินกาไร ในการพัฒนาต่อไป คงไม่ดีแน่ถ้าเราต้ องจ่ายในส่วนของเงินทุนเราไปเรื่ อยๆ นันคือ fail
              ่
ตรงนี ้ ผมก็ยอมรับว่ามันเสียงครับ เพราะถ้ า 6 เดือนไม่ประสบความสาเร็ จ project ก็คงเดินต่อไปไม่ได้ เช่นกัน แต่ถ้า
ประสบความสาเร็ จ ผมก็ขอให้ สทธิ์กบผู้ร่วมชะตากรรม ^^ ในการก่อตังก่อนนะครับ
              ิ ั                ้ถ้ าใครมีความเห็นอย่างไร ลองเสนอแนะมาดูนะครับ จะได้ เป็ น idea กันครับ

boyles

								
To top