เตรียมความพร้อมสำหรับ Night Session by st.ekkasit

VIEWS: 33 PAGES: 4

More Info
									            เตรียมความพรอมสําหรับ Night Session

      เนื่องดวย ตลาดอนุพันธเตรียมเปดทําการซื้อขายโลหะเงินลวงหนา หรือซิวเวอรฟวเจอรส (Silver
Futures) พรอมขยายเวลาซื้อขายของ Gold Futures และ Silver Futures ไปถึงเวลา 22.30 น. โดยเริ่มตั้งแตวัน
จันทรที่ 20 มิถุนายน 2554 เปนตนไป

    ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอใหขอมูลเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการซื้อขายดังกลาว ดังนี้


1. สินคาที่สามารถซื้อขายได
   Gold 50 Futures
   Gold 10 Futures
   Silver Futures

2. หนาจอที่ใชงานได
   One Click
   Streaming Pro
   Streaming-D
   Web Page

3. ตารางเวลาการซื้อขาย

     Product อื่นๆ ของ TFEX      Product ที่มีการซื้อขายในชวง Night Settlement Date
  09.15-09.45 Pre Morning         09.15-09.45 Pre Morning          T+1
  09.45-12.30 Morning Session       09.45-12.30 Morning Session        T+1
  12.30-14.00 Intermission1        12.30-14.00 Intermission1         T+1
  14.00-14.30 Pre Afternoon Session    14.00-14.30 Pre Afternoon Session     T+1
  14.30-16.55 Afternoon Session      14.30-16.55 Afternoon Session       T+1
  16.55     Market Close       16.55-18.30 Intermission2         T+1
                      18.30-19.15 Intermission3         T+2
                      19.15-19.30 Pre Night           T+2
                      19.30-22.30 Night Session         T+2
                      22.30     Market Close        T+2
4. การแสดงขอมูลในระบบชวง Night Session

 ประเภทขอมูล       Product ที่มีการซื้อขายในชวง Night       Product อื่นๆของ TFEX
ขอมูลเรียลไทม  แสดงราคาเรียลไทม                    แสดงราคาปด ณ สิ้นวัน
                                      ตามปกติ
Intraday Chart   เนื่องดวย Night Session จะถูกนับเปน new trade ดังนั้น แสดงกราฟของชวง
          กราฟจะถูกลางและจะเริ่มแสดงขอมูล Night Session เปน Morning และ Afternoon
          เริ่มตนวัน โดยขอมูล Morning Session และ Afternoon Session ตามปกติ
          Session ของวันรุงขึ้นจะถูกแสดงตอจากขอมูล Night
          Session นี้
Historical Date  เนื่องดวย Night Session จะถูกนับเปน new trade ดังนั้น แสดงขอมูลตามปกติ
          จะแสดงขอมูลโดยถือวา Night Session เปนขอมูลของวัน
          ทําการถัดไป

5. Market Status

   Time       Market Status  Order Status                Note
06.05       Close        Pending (OF)
06.05 (approx)   Close        Pending (W)
09.15-09.45    Pre Morning     Queuing (SX)            สงเขาตลาดตามปกติ
09.45-12.30    Morning Session   Queuing (SX)            สงเขาตลาดตามปกติ
12.30-14.00    Intermission1    Pending (W)
14.00-14.30    Pre Afternoon    Queuing (SX)
14.30-16.55    Afternoon Session  Queuing (SX)
16.55-18.30    Intermission2   Cannot send order                         
                               สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อขายที่ยังไมจับ คูได
18.30-19.15    Intermission3    Pending (W)      รอสงคําสั่งเขาระบบ TFEX ในชวง Pre Night
19.15-19.30    Pre Night      Queuing (SX)
19.30-22.30    Night Session    Queuing (SX)
22.30       Market Close    Pending (OF)      เริ่มสงคําสั่งไดตั้งแต 22.45 เปนตนไป
22.30-06.00    Market Close    Pending (OF)      คําสั่งจะอยูในระบบจนถึง 06.05 ของวัน
                               ถัดไป
หมายเหตุ:
 สินคาที่ไมไดอยูในชวง Night Session สามารถสง Offline Order ไดตั้งแตเวลาประมาณ 17.15 น เปนตนไป
 สินคาที่อยูในชวง Night Session สามารถสง Offline Order ไดตั้งแตเวลาประมาณ 22.45 น เปนตนไป
6. การสงคําสั่งชวง Night Session
   6.1 คําสั่งซื้อขายของ Product ที่ไมได Trade ชวง Night Session
     ไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยกอนเขาสูชวง Night Session ระบบจะทําการเปลี่ยน orders ที่ไม Match
ในชวง Morning และ Afternoon Session ใหเปน Expired Orders และจะเริ่มสง Offline Orders ไดตั้งแตเวลา
17.15 น. ตามปกติ

  6.2 คําสั่งซื้อขายของ Product ที่ Trade ชวง Night Session
    6.2.1 คําสั่งการซื้อขาย จะคงอยูตลอดวันปฏิทิน ทําใหรอบคําสั่งซื้อขาย เริ่มจากชวงเชา ไป บาย
              ่
          และจบทีชวงค่ํา [ Morning T, Afternoon T and Night T ]

       คําสั่งซื้อ-ขาย ของ Gold Futures และ Silver Futures ที่สงในชวงเชาและบาย ที่ยังไมถูกจับคู
    match หากไมไดยกเลิก order กอน 16.55 น ระบบซื้อขายจะยก Order ที่คางมาเปนคําสั่งซื้อ-ขาย
    ในชวงค่ําดวย ดังนั้น หากทานไมตองการใหคําสั่งซื้อขายดังกลาวเขาสูระบบการซื้อขายชวงค่ํา กรุณา
    ทําการยกเลิกคําสั่งตั้งแตเวลา 17.15 น เปนตนไป ระบบซื้อขายจะลางคําสั่ง ที่คางอยูทั้งหมดภายหลัง
    ตลาดปดชวงค่ําเวลา เวลา 22.30 น.

    6.2.2                        ้
         ชวง Intermission 2: จะไมสามารถสงคําสั่งซือขายใหมได แตสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อขาย
         เดิมได
    6.2.3  ชวง Intermission 3: สามารถสงคําสั่งซื้อขายได โดยจะมีสถานะเปน Pending (W) ซึ่งจะรอ
         สงคําสั่งเขาระบบ TFEX ในชวง Pre Night ตอไป
    6.2.4  คําสั่งที่สงชวง Pre Night และ Night Session: จะสงเขาตลาดตามปกติ
    6.2.5  คําสั่งที่สงชวงหลัง Night Session
          เริ่มสงไดตั้งแตเวลาประมาณ 22.45 น (หลังจบชวง Night Session ประมาณ 15 นาที )
          มีสถานะเปน Offline
    6.2.6  ราคา Ceiling & Floor ในชวงค่ํา ตลาดจะคํานวณและกําหนด price limit ใหม โดยอางอิง
                                   ้
         จาก daily settlement price ลาสุด (คํานวณหลังสินการซื้อขายชวงบาย) โดย order ที่ยัง
         ไมไดรับการจับคูนั้นจะคงอยูในระบบก็ตอเมื่อ order นั้น มีราคาเสนอซื้อขายไมเกินกวาชวง
         price limit ใหมที่คํานวณได
7. ระยะเวลาการแสดงขอมูล Orders ที่เกิดในชวง Night Session ในระบบ
  Orders ที่เกิดในชวง Night Session ของวันที่ T จะถูกแสดงอยูในระบบจนถึงชวงเชาเวลาประมาณ 6.05 น
(ตอนที่ระบบเซ็ทเทรดนําขอมูล upload files เขาระบบ) ของวันที่ T+2

8. รอบการชําระเงิน (Clearing Date): การคํานวณสถานะเพื่อพิจารณาหลักประกัน(Margin) และ การ
  ชําระเงิน (settlement) จะเริ่มจาก ชวงค่ําของวันกอนหนา รวมกับ ชวงเชา และชวงบาย [NightT-1 ,
  Morning T and Afternoon T ]
9. การคํานวณคานายหนา จะคิดตามรอบการชําระเงิน (settlement) คือ คิด คํานวณแบบตั้งแตสัญญาแรก
  ของชวงค่ําของวันกอนหนา รวมกับ ชวงเชา และชวงบาย [Night T-1 ,Morning T and Afternoon T ]

10. วงเงินและหลักประกัน
   ยอดการซื้อขายที่เกิดในชวงกลางคืน จะมีการคํานวณสะสม แลวนําไปปรับยอดตั้งตน(ที่มีการคํานวณ
     จาก Settlement ในชวงบาย) กอน ขึ้นระบบในตอนเชา
   การบันทึกผลกําไรขาดทุน ณ ทุกสิ้นวันทําการ (Daily Marked-to-market) จะทํา ณ สิ้นชวงบาย

11. อื่น ๆ
   ในการซื้อขายภาคกลางคืน ทางบริษัทจะไมดําเนินการ Call / Force กับลูกคา แตจะดําเนินการในเชา
     วันถัดไป
   ในระบบซื้อขายชวงปกติ เห็นรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในคืนที่ผานมา
   Series ใหมจะเกิดกอน last trading day 1 วัน (โดยเกิดในชวงภาคค่ํา)
   การแสดงขอมูลการซื้อขายของตลาดอนุพันธของแตละวัน จะเปนผลรวมของปริมาณการซื้อขายของ
   ชวงกลางคืน ( T) และ การซื้อขายในชวงเชาและชวงบายของวันที่ T+ 1
   เนื่องจากมีการคํานวณยอดตั้งตนใหมการสงคําสั่งอาจมีการคํานวณคา commission ที่ระบบ Front
   แตกตางจากปกติเล็กนอย ขอใหพิจารณาคา commission ที่ถูกตองจากใบยืนยันการซื้อขายเปนหลัก

								
To top