?????? ? ?? ????????? ???? ?? ?? ?? ? ? ppt

Document Sample
?????? ? ?? ????????? ???? ?? ?? ?? ? ? ppt Powered By Docstoc
					ภาวะผู้นาหลังยุควีรบุรุษ
      โดย
    ไมตรี คงนุกล
         ู
                บทนา
ผู้นา คือ วีรบุรุษ เป็ นยอดคนที่สามารถนาพาองค์กรให้รอดพ้นความ
  ยากลาบากท่ามกลางมรสุ มแต่ผเู ้ ดียว และในเวลาแห่งความซับซ้อนเฉก
        ั                    ้    ้
  เช่นปัจจุบนนี้ คงจะไม่เป็ นการฉลาดเลยที่จะเชื่อว่าผูนาหรื อผูบริ หาร
                        ้
  เพียงหนึ่งคนจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ผูนาคนเดียวไม่สามารถที่
  จะรับมือกับความเร่ งด่วนของการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันเพื่อความอยู่
              ้
  รอด รวมทั้งการที่ตองยกระดับความต้องการของลูกค้าให้เป็ นอันดับ
                          ้
  หนึ่งในเป้ าหมายขององค์การ เพราะฉะนั้น ภาวะผูนาที่มีประสิ ทธิภาพ
                      ้
  และประสิ ทธิผลต่อองค์การ ต้องเป็ นภาวะผูนาของคนหลายๆคนที่แทรก
     ่ ั่                       ู้
  ซึมอยูทวๆไปในทุกระดับชั้นขององค์การ ไม่ใช่เพียงแค่ผนาหนึ่งหรื อ
         ่
  สองคนที่อยูระดับสูงสุ ดเท่านั้น
    ิ
ประวัตความเป็ นมาของแนวคิดของภาวะผู้นาหลังยุค
วีรบุรุษ
• ชาวสกอตในศตวรรษที่ 18 กล่าวไว้วา ผูนาคือผูช้ ีทางโดยยินดี
                 ่ ้    ้
  กรุ ยทางเป็ นคนแรก (to show the way by going first)
•                  ั
  ศตวรรษที่ 19 หลังยุคการปฏิวติอุตสาหกรรมก็จะเริ่ มแพร่ จาก
  ระดับรัฐเข้าสู่การเน้นเรื่ องของภาวะผูนาในองค์กร
                     ้
•                       ้
  เข้าศตวรรษที่ 20 (ค.ศ.1990) จะมองเรื่ องผูนาเป็ นเรื่ องของกรอบ
                   ั
  ของกระบวนการแห่งการมีปฏิสมพันธ์ ว่าด้วยอานาจและ
  อิทธิ พลระหว่างผูนาและลูกน้องที่ต่างก็พ่ ึงพาซึ่ งกันและกัน
           ้
      ประวัติความเป็ นมาของแนวคิด (ต่ อ)

• ประมาณปลายปี 1990 ภาวะผูนาแบบเน้นภารกิจเป็ นหลักก็เริ่ มผันตัวเอง
             ้
          ้
 และพัฒนาเป็ นผูนาแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leader) ที่เน้น
 ความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม (cooperation and participation)
 ระหว่างเจ้านายและลูกน้องควบคู่ไปกับการเน้นเนื้องานมากขึ้น      ซึ่ง
 นับว่าเป็ นทิศทางที่ดีเพราะการบูชาวีรบุรุษเดิมๆ เริ่ มอ่อนข้อลงเล็กน้อย
 อานาจและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเจ้านาย        ลูกน้องและทีมงาน
 กลายเป็ นฐานของรู ปแบบความสัมพันธ์ในองค์กร
    แนวความคิดของคาว่ าภาวะผู้นาหลังยุควีรบุรุษ
      (post-heroic leadership)
• เป็ นแนวคิดทางตะวันตก ที่สดและใหม่อุบติข้ ึนในยุคมิลเลนเนียมนี่เอง ที่มี
                    ั
            ั
  ความเป็ นสากลานุวฒน์ (universalism)ในตัวเอง มันคือเรื่ องของการ
  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ในเรื่ องของความหมายของความ
      ้
  เป็ นผูนา (What it means to be leader) มีการปรับกรอบการมองโดยท้าทาย
  ความหมายดั้งเดิมของผูนาที่เคยมุ่งเน้นกันแบบมุ่งมันกับความสาเร็ จของ
             ้             ่
  ปัจเจกบุคคล (the primacy of individual achievement) เรื่ องของพิธีกรรม
                   ้               ้
  ต่างๆ นานาทัศนะของความเป็ นผูนาที่แสดงถึงความเป็ นอัศวินขี่มาขาว มาให้
  ความหมายความสาคัญกับการให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคน ทุกภาคส่ วน
                                    ื ่
  ขององค์การให้ได้รับการชี้แนะแนวทาง เพื่อให้สามารถเป็ นบุคคลที่ยนอยูบน
  ความสาเร็ จที่เกิดจากแรงดลบันดาลใจภายในของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็ น
        ั่                       ้
  แรงจูงใจที่ยงยืน และในที่สุดทั้งองค์การและปัจเจกก็จะเป็ นผูที่ชนะด้วยกัน
  ทั้งคู่
      คุณลักษณะภาวะผู้นาหลังยุควีรบุรุษ

 ตามแนวคิดของแบทแมนและสแนล (Bateman & Snell. 2002: 398-399)
   ได้เสนอคุณลักษณะภาวะผูนาหลังยุควีรบุรุษ ในศตวรรษที่ 21 ไว้วา
                ้                 ่
    ้
   ผูนาหลังยุควีรบุรุษจะมีคุณลักษณะสาคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
       ั
1. การใช้วิสยทัศน์ในการสร้างแรงจูงใจ ปลุกร้าวพลังบุคลากร(Using vision
   to motivate and inspire)
2. การ มอบอานาจการตัดสิ นใจบุคลากรทุกระดับ (Empowering employee
   at all levels)
  คุณลักษณะสาคัญ 5 ประการ ของผู้นา (ต่ อ)
3. การรวบรวม/สร้างคลังความรู ้ขององค์กรและบริ หารให้เกิดการ
   แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในองค์กร
(Accumulating and sharing internal knowledge)
4. การศึกษาติดตามวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
   (Gathering and integrating external information)
5. ความกล้าตัดสิ นใจ เปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร
   (Challenging the status qua and enabling creativity)
      ิ
1. การใช้ วสัยทัศน์ ในการสร้ างแรงจูงใจ ปลุกร้ าวพลัง
บุคลากร (Using vision to motivate and inspire)
Manasse (1986: 150-173) อธิบายว่า วิสยทัศน์ที่ผนาเกี่ยวข้อง
                   ั     ู้
          ั
  ประกอบด้วยวิสยทัศน์ 4 ประเภท ได้แก่

1.  วิสัยทัศน์ องค์การ (Organizational vision)
2.  วิสัยทัศน์ เชิงอนาคต (Future vision)
3.  วิสัยทัศน์ ส่วนบุคคล (Personal vision)
4.  วิสัยทัศน์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision)
      ิ                ื่
หลักการใช้ วสัยทัศน์ ในจูงใจและดลบันดาลใจผู้อน
1.           ั
   สื่ อความหมายให้ชดเจน
2.  จงแน่วแน่ในปณิ ธาน
3.         ้
   ให้การยอมรับผูอื่น
4.  ให้มีการแข่งขันกันอย่างมิตรภาพ
5.  ให้เขาทีละน้อย
6.  กระชับความสัมพันธ์ส่วนตัว
7.  ให้เขาได้เห็นผลงานและรางวัล
8.  เชื่อในตัวเขา
2. การมอบอานาจการตัดสิ นใจบุคลากรทุกระดับ
(Empowering employee at all levels)
                4E
E1= Envisioning หรื อ Shared Vision หรื อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม)
E2= Enabling การประคับประคองให้กาลังใจเมื่อคนเหล่านี้อ่อนล้า
E3= Energizing การชาร์ จไฟให้เกิดความกระตือรื อร้นและความมี
 ชีวิตชีวา
                   ่
E4= Ensuring เพื่อสร้างความมันใจได้วา งานจะต้องเสร็ จตรง
               ่
 เป้ าหมายได้อย่างแน่นอน
Empowerment จะเกิดผลสาเร็ จด้วยดี ต้องอาศัยปั จจัย
ต่อไปนี้
1. ต้องสร้างความรู้สึกว่างานที่ทานั้นมีความหมาย (Meaning)
2. ให้ผปฏิบติสามารถที่จะตัดสิ นใจใดๆ ได้เอง (Self-
     ู้ ั
   Determination)
3.       ู้ ั
   การทาให้ผปฏิบติเกิดความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
                  ่
   (Self-Efficacy)
4.            ู้ ั
   สร้างความเข้าใจดีแก่ผปฏิบติถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น
   (Impact)
     ข้อดีของการมอบอานาจการตัดสิ นใจ

1. ก่อให้เกิดความรักผูกพันต่องานสูงขึ้น
2. มีความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ มากขึ้นต่องานในบทบาทที่ได้รับ
   มอบหมายให้รับผิดชอบ
3.                   ้
   มีความมันคงแน่วแน่มากขึ้นยามที่ตองเผชิญกับอุปสรรคใน
       ่
   การทางานหรื อเมื่องานเกิดภาวะชงักงันขึ้น
4.  สามารถเกิดการคิดสิ่ งใหม่ วิธีการใหม่ และต้องพยายาม
   หาทางทาให้สาเร็ จให้จงได้
   ข้อดีของการมอบอานาจการตัดสิ นใจ (ต่อ)

6. มีระดับความพึงพอใจในงานสูงขึ้น
7. มีความผูกพันต่อองค์การสู งขึ้น
      ้
8. มีจานวนผูลาออกจากงานลดลง
      จุดอ่อนของการมอบอานาจตัดสิ นใจ

1. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลและให้การฝึ กอบรม
2. ต้องสิ้นเปลืองแรงงานของบุคลากรประเภทที่มีความสามารถทางานที่
  ต้องใช้ความรู ้สูงไปมากกว่าปกติ
3. คุณภาพของงานให้บริ การขาดความสม่าเสมอ
4. ถ้ามีพนักงานบางคนที่ตดสิ นใจผิดพลาด หรื อทิ้งงานกลางคันจะ
             ั
  ก่อให้เกิดความเสี ยหายด้านงบประมาณมาก
5. ลูกค้าอาจเกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบติที่ไม่เสมอภาคและเท่าเทียม
                     ั
  กัน
    จุดอ่อนของการมอบอานาจตัดสิ นใจ (ต่อ)

   ้
6. ผูบริ หารระดับกลางมักจะต่อต้านเนื่องจากเชื่อว่าตนอาจสู ญเสี ย
  อานาจและถูกคุกคามจากการใช้แนวคิดดังกล่าว
7. อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ เนื่องจากบางครั้งพนักงานอยาก
                   ู้
  ได้รับอานาจการตัดสิ นใจมากกว่าที่ผบริ หารระดับสูงเต็มใจจะ
  มอบให้
3. การรวบรวม/สร้ างคลังความรู้ขององค์ กร และ
            ่
บริหารให้ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ภายในองค์ กร
(Accumulating and sharing internal knowledge)
Paul Michelman ได้กล่าวไว้ในวารสาร Harvard
 Management Update. 2548.
“สาเหตุสาคัญที่องค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู ้
 และไอเดียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเต็มที่ก็
 เนื่องมาจากปัญหาที่สาคัญ 3 ประการ”
        ่
  สาเหตุสาคัญทีองค์กรไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ จาก
       ความรู้ และไอเดียต่ างๆ
• ประการแรก ก็คือ ขาดกระบวนการหรื อขั้นตอนอย่างเป็ นทางการที่
    ้
 กระตุนหรื อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู ้ ไอเดียต่างๆ
 ภายในองค์กร

• ประการที่สอง ก็คือ บุคลากรขาดแรงจูงใจที่จะแบ่งปันหรื อถ่ายทอด
                                 ่
 ความรู ้ หรื อถ้าในอีกนัยหนึ่งก็คือ บุคลากรไม่ได้ประโยชน์ (ไม่วาจะเป็ น
 ในเชิงรางวัล ผลตอบแทน หรื อสิ่ งจูงใจ) ในการถ่ายทอดความรู ้ภายใน
 องค์กร
       ่
สาเหตุสาคัญทีองค์ กรไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ความรู้ และไอเดียต่ างๆ (ต่ อ)

• ประการสุดท้าย ก็คือเรายังคิดว่าการมีความรู้ คือ การ
 มีอานาจ (Knowledge is Power)
                     ่
4. การศึกษาติดตามวิเคราะห์ ข่าวสารทีเ่ กียวข้ องกับองค์ กร
(Gathering and integrating external information)
ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้เพิมคุณค่าเมื่อสามารถลดต้นทุนเวลา และพยายามช่วยให้
      ่
  สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน หรื อการแบ่งปั นความรู ้ได้
                     ่ ั
  อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกบการจัดการความรู้ การ
  จัดการเนื้อหา กาหนดบทบาทความรู ้ ซึ่งการจัดการความรู ้น้ น ั
  มีเครื่ องมือจานวนมากที่สามารถช่วยเหลือบุคคลและองค์กรให้
  สามารถเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
           ่
5. กล้ าตัดสิ นใจ เปลียนแปลง สร้ างนวัตกรรมใหม่ ในองค์ กร
(Challenging the status qua and enabling creativity)

                ่  ้    ้
การท้ายต่อสภาพความเป็ นอยูของผูนา กระตุนให้คนตระหนักใน
  ความจาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โดยปัญหาที่พบมี 2
  ลักษณะ
 ปัญหาทางเทคนิค เป็ นปัญหาที่มีคาตอบและวิธีแก้ไขชัดเจน
    ่
  อยูแล้ว ปั ญหาประเภทนี้ไม่ส่งผลกระทบมากนัก
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลง Adaptive change ไม่มีคาตอบ
  สาเร็ จรู ป ที่จะสังหรื อกาหนดได้จากภายนอก
            ่
             สรุป
        ่
อาจกล่าวได้วา การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนาหลังยุควีรบุรุษ
                     ้
จะสะท้อนเรื่ องโครงสร้างหน้าที่ของอานาจ        (power
structure) ที่อาจเปลี่ยนไปเนื่องจากว่า ภาวะผูนาแบบ  ้
               ้
โพสต์เฮโรอิกนี้ ต้องการขุดคุยถึงโครงสร้างระดับลึกของ
องค์การ (deep structure) ที่เดิมที่อาจจะไม่มีใครเคย
เปิ ดเผยหรื อเปิ ดโปงมาก่อน นับว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายๆเลยที่จะ
    ู้ ุ
ทาให้ผกมอานาจเก่าอย่าง CEO ขององค์การหรื อเจ้านาย
ในระดับที่ลดหลันลงมาจะยอมแบ่งปั นอานาจที่เคยมี เคย
          ่
      ั
เป็ นให้กบทีมลูกน้องหรื อใครๆ ก็ตามในองค์การนั้นๆ
           สรุ ป (ต่อ)

โดยเฉพาะในบริ บทของสังคมไทย ที่มีระดับโครงสร้าง
ของอานาจทางสังคมลดหลัน (hierarchical structure) จะ
               ่
รับมืออย่างไรกับแนวคิดของโพสต์เฮโรอิกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 นี้ ผูเ้ ขียนในฐานะผูบริ หารสถานศึกษา จึงมุ่งหวังที่
              ้
จะนาแนวคิดภาวะผูนาแบบโพสต์เฮโรอิกไปสู่ การวิจย
            ้                ั
เพื่อค้นหาความเป็ นรู ปธรรม ในวงการศึกษาให้ชดเจนขึ้น ั
             ้
เพราะมีความเชื่อว่าผูชนะคือ ผูเ้ รี ยนซึ่ งถือว่าเป็ นผลิตผล
สุ ดท้ายของการบริ หารสถานศึกษา

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:5/23/2012
language:Thai
pages:22