In service Re Counseling Notification by HC120523153741

VIEWS: 47 PAGES: 2

									       Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
              4th ‘T’ Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041
                    ENTRANCE TEST CELL
       : Post Graduate Entrance Test – Medical, Dental, Ayurveda, Homoeopathy,
        Pharmacy, Nursing, Physiotherapy & Unani
       : Post Graduate Super Speciality Entrance Test
       : Under Graduate Counseling – Nursing, Pharmacy and Physiotherapy
        Website: www.rguhs.ac.in                 080-26961940

No: PGET11/Counselling/01/2011-12                  Date: 06.09.2011


              NOTIFICATION

   Pursuant to the orders of the Hon’ble Supreme Court of India
in SLP No. 16323-16336/2011, dated 01.08.2011, Rajiv Gandhi
University of Health Sciences, Bangalore will be conducting re-
counseling on 9th September 2011 for the In-service candidates of
Health and Family Welfare Services Department for admission to Post
Graduate Medical Courses for the academic year 2011-12.


   For other details refer to RGUHS website www.rguhs.ac.in &
HFW Department website www.karhfw.gov.in.

                            Sd/-
                   (Dr. D. PREM KUMAR)
                REGISTRAR & MEMBER SECRETARY
         Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
               4th ‘T’ Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041
                     ENTRANCE TEST CELL
        : Post Graduate Entrance Test – Medical, Dental, Ayurveda, Homoeopathy,
         Pharmacy, Nursing, Physiotherapy & Unani
        : Post Graduate Super Speciality Entrance Test
        : Under Graduate Counseling – Nursing, Pharmacy and Physiotherapy
        Website: www.rguhs.ac.in                   080-26961940


¸ÀASÉå: ¦fEn11/Pˤì°AUï/01/2011-12            ¢£ÁAPÀ: 06.09.2011

             C¢ü¸ÀÆZÀ£É
  WÀ£ÀªÉvÀÛ ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J¸ï.J¯ï.¦. £ÀA.
16323-16336/2011, ¢£ÁAPÀ 01.08.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ
¥ÀæPÁgÀ 2011-12 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉÆøïðUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§
PÀ¯Áåt  E¯ÁSÉAiÀÄ     ¸ÉêÁ¤gÀvÀ       C¨sÀåyðUÀ½UÉ        ¢£ÁAPÀ
09.09.2011 gÀAzÀÄ gÁfêï UÁA¢ü DgÉÆÃUÀå «eÁÕ£ÀUÀ¼À
«±Àé«zÁå®AiÀÄ, 4£Éà ‘n’ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
560041 E°è ºÉƸÀzÁV ªÀÄgÀÄ PË£Àì°AUï £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  ºÉaÑ£À  «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß        gÁfÃªï    UÁA¢ü     DgÉÆÃUÀå
«eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï www.rguhs.ac.in
ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï
¸ÉÊmï www.karhfw.gov.in UÀ¼À°è «Që¸À§ºÀÄzÀÄ.

                            ¸À»/-/-
                 (qÁ|| r. ¥ÉæêÀÄ PÀĪÀiÁgï)
                PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå
               PÁAiÀÄðzÀ²ð

								
To top