ADIYAMAN IL SAGLIK M�D�RL�G� by gNBwRaqt

VIEWS: 51 PAGES: 67

									ADIYAMAN İL SAĞLIK
  MÜDÜRLÜĞÜ
 İL PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİM
      BİRİM AMİRİ    HANDAN KUZPINARI
Handan KUZPINARI
Pardon Yanlış Kan Vermişiz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Meral Gültekin, Burdurlu tanınmış işadamı Mehmet
Berberoğlu'nun ameliyat sonrası ölümü ve ailesinin yanlış kan
verildiği iddiaları üzerine başlatılan araştırmanın
sonuçlandığını açıkladı. Prof. Gültekin, geçen hafta kalça
kırığı ameliyatı için hastaneye yatan ve ameliyattan iki gün
sonra ölen 83 yaşındaki Berberoğlu'na 0 Rh negatif yerine üç
ünite B Rh pozitif kan verildiğini söyledi. Mehmet
Berberoğlu'nun ölümü nedeniyle vicdan azabı çektiğini
belirten Başhekim; “Ancak ölümün yanlış kan transferinden
kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz araştırılıyor.” dedi.
4 Mart 2005
           Handan KUZPINARI
Yanlış Soru:            Suçlu kim?

Doğru Sorular:           Neden?
                  Nasıl?
                  Nerede?
         Handan KUZPINARI
Bir sürecin performansını iki temel parametre belirler:

       Sistem           İnsan

Juran     %85            %15
Deming     %98            %2
            Handan KUZPINARI
  Yılda 44.000-98.000 kişi önlenebilir
  tıbbi hatadan ölmektedir.
  Yılda 7000 kişi yanlış ilaç
  kullanımından ölmektedir.
  Tıbbi Hataların Yıllık maliyeti 17
  Milyar USD
  Hastane yatışlarının % 2’sinde
  istenmeyen (önlenebilir) ilaç hataları
  Bu hatalar ortalama yatış süresini 4,6
  gün uzatıyor.
  Hasta başına 4.700 USD ek maliyet
  getiriyor.

       Institute of Medicine 1999 Yılı Raporu - ABD
                 Handan KUZPINARI
   100 Milyon Saatte Ölüm İhtimali


  Gebe Olmak            1
  Tren Yolculuğu          5
  Evde Çalışmak           8
  Tarımda Çalışmak         10
  Trafikte Bulunmak         50
  İnşaatta Çalışmak         67
  Hava Yolculuğu          100
  Hastanede Yatmak         2.000


          Handan KUZPINARI
Sağlık hizmetleri risklerin doğru yönetilmesi gereken bir alan


      Kalite Yönetim Sistemine ihtiyacımız var.
             Handan KUZPINARI
 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ           DÜŞÜNME
BİRLİKTE       KARAR
           EYLEM
           DEĞERLENDİRME
      Handan KUZPINARI
    Sağlık Hizmetlerinde Kalite


Sağlık hizmetinin bireylere ve topluma eldeki en son
profesyonel bilginin ışığında ve arzu edilen sağlık
çıktılarına ulaşacak şekilde sunulmasıdır.
             Institute of Medicine, 1990
          Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık
      hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır.                  Sağlık kuruluşu, hizmetlere erişimi
                  engelleyebilecek her türlü engeli ortadan
                  kaldırmalıdır.

                  Sağlık kuruluşları sundukları hizmetler ve
                  hizmetlerden nasıl faydalanabileceği
                  konusunda toplumu bilgilendirmelidir.
              Handan KUZPINARI
Hastalar sağlık kuruluşu içinde ulaşmak istediği noktayı kolaylıkla
bulabilmelidir. (Hastane dışı ve içi yönlendirmeler yapılmalı, danışma
hizmeti verilmeli ve özellikle engelli vatandaşları için gerekli fiziksel
düzenlemeler)

Hastanın hastaneye girdiği anda durumunun değerlendirilmesi, acil
hastalara öncelik tanınması, ilgili birime yönlendirilmesi, gerektiğinde
diğer birimlerle koordinasyonun zamanında sağlanması gereklidir.
               Handan KUZPINARI
   Sağlıkta Kalite; sağlık kuruluşunda hastanın doğru
           değerlendirilmesidir.Hastanın ihtiyacı olan sağlık hizmeti ile buluşturulabilmesi için öncelikle etkili
bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gereklidir.
                Handan KUZPINARI
Laboratuvarların en önemli kalite göstergelerinden biri istenilen test
örneğinin zamanında, uygun koşullarda alınıp, kalite ve güvenilirliğinden
kuşku duyulmadan elde edilen sonuçların en kısa sürede hasta yararına
kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.
                Handan KUZPINARI
         Hasta hazırlığı
         örnek alma
                     Personel yetkinliği
   Raporlar              test isteği değerlendirmesi
         •ÖLÇ
         •DEĞERLENDİR
         •YARARLI BİLGİ
         HALİNE GETİR
                    Örnek kabulu ve
                    kaydı


Sonuç kaydı


          Kalite kontrolü    örnek transferi
           Test
           Handan KUZPINARI
Laboratuvarda rastlanabilecek riskler ve tehlikelerin gerektirdiği derecede
bir laboratuvar güvenlik programı oluşturulmalıdır.

Laboratuvar sonuçları tanımlandığı şekliyle zamanında verilmelidir.

Tüm laboratuvar cihazları, düzenli olarak kontrol edilir, bakımı ve
kalibrasyonu yapılarak kayıtları tutulmalıdır.

Klinik laboratuvar sonuçlarını yorumlamak ve raporlamak için her teste ait
referans aralıkları veya normal sınırlar belirlenmelidir.

Örneklerin toplanması, tanımlanması, güvenli bir şekilde taşınması ve
atılması için süreçler oluşturulmalıdır.

İnternal ve external kalite kontrol programları uygulanmalıdır.


              Handan KUZPINARI
Karşılaşılan riskler ve tehlikelere uygun bir radyasyon güvenlik programı
oluşturulmalıdır.

Radyoloji sonuçları tanımlandığı şekliyle zamanında verilmelidir.

Tüm tanıya yardımcı cihazlar, düzenli olarak kontrol edilmeli, bakımı ve
kalibrasyonu yapılarak kayıtları tutulmalıdır.

Radyoloji ünitelerinin izolasyonlarının yapılması gereklidir.

Çalışan güvenliği açısından dozimetre takipleri yapılmalı, kurşun yelek
giyilmesi sağlanmalıdır.
               Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru
        tedavinin uygulanmasıdır.                Hastanın değerlendirilmesinin
                ardından, ihtiyacı olan bakım
                hizmeti tanımlanmalı ve
                planlanmalıdır.

                Hastanın ihtiyacı olan sağlık
                hizmetini zamanında doğru bir
                şekilde alabilmesi sunulan hizmetin
                kalitesinin bir göstergesidir.
          Handan KUZPINARI
Hastanın ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir bakım sürecinden geçmesi için;

Uygulanacak tedavinin belirlenmesi,
Hastaya uygulanacak işlemlerin (anestezi, cerrahi, ilaç, beslenme)
planlanması,
Tedavisi ile ilgili tüm bilgilerin hasta ve yakınlarına verilmesi,
Onaylarının alınması,
Hemşirelik bakımının planlanması
Hasta kayıtlarının düzenli tutulması gereklidir.
              Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; hizmet sunumunda hasta ve yakınlarının
      haklarına saygı gösterilmesidir.         Hasta ve yakınları hastanın tedavisinin bir parçası
         haline getirilmelidir.

         Hasta ve yakınlarıyla güvene dayalı açık bir iletişim
         kurulmalı

         Hasta ve yakınları hakları ve sorumlulukları
         konusunda bilgilendirmelidir.

         Kişilerin değer ve inançlarına, mahremiyetlerine
         saygılı olunmalıdır.            Handan KUZPINARI
Hastalar hastalıkları, tedavileri hakkında anlayabilecekleri bir şekilde
bilgilendirilmelidir.

Yapılacak işlemler öncesinde hasta ve yakınlarından yazılı izin alınmalıdır.

Sağlık kuruluşları hastaların hekimlerini seçebilmelerine imkan verecek
düzenlemeler yapmalıdır.
                Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; hastaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir.
 Sunulan sağlık hizmetleri ile arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hasta
 ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

 Eğitim hasta ve ailesinin tedavi süreçlerine katılımını sağlayabilmelidir.
                Handan KUZPINARI
Sağlık kuruluşları hasta ve yakınlarını bakım
süreçleri ve kararları içinde yer alabilecek bilgi
ve becerilere sahip olacak şekilde eğitmelidir.

Potansiyel yan etkiler dahil, ilaçların güvenli ve
etkili kullanımı
Tıbbi ekipmanın güvenli ve etkili kullanımı
İlaçlar ile besinler arasındaki olası etkileşimler
Diyet ve beslenme
Rehabilitasyon teknikleri
                Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; çalışanlarımızın niteliklerinin geliştirilmesidir.
              Çalışanların iş tanımları yapılarak, görev ve
              sorumlulukları belirlenmelidir.

              Tüm çalışanların, işe başlarken veya bölüm
              değişikliklerinde yapacağı işin içeriğine
              yönelik oryantasyon eğitimi almaları
              sağlanmalıdır.
              Handan KUZPINARI
Çalışanların Tıp alanındaki gelişmeleri takip
edebilmelerine imkan sağlayacak çalışmaların
gerçekleştirilmesi gereklidir.

Çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerileri
geliştirmeleri için periyodik olarak eğitime
katılmaları sağlanmalıdır.
Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; hizmet sunum sürecinde bilginin doğru
           yönetilmesidir.


         Bir sağlık kuruluşunda bilgi yönetiminin odak
         noktasını, doğru bilginin kullanıcılara sürekli
         olarak aktarılması oluşturur.

         Kurum, hangi veri ve bilgilerin düzenli olarak
         toplanacağını belirlemeli ve bu verileri toplamaya
         yönelik bilgi yönetim sistemi altyapısını
         oluşturmalıdır.

         Veri ve bilgilerin;
           • Gizliliğinin nasıl korunacağı
           • Güvenliğinin nasıl sağlanacağı
           • Bütünlüğünün nasıl korunacağı
           planlanmalıdır.
           Handan KUZPINARI
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri sunulan tüm hizmetleri
kapsamalıdır.

Hasta kayıtları, tıbbi cihaz ve ilaç bilgileri, malzeme yönetimine ait
her türlü envanter ve stok bilgileri…vb. hastane bilgi yönetim sistemi
içinde izlenebilmelidir.

Bu bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve uygun şartlarda
saklanması gereklidir.

Kayıtlar ve bilgiler; kayıp, hasar görme, çalınma ve yetkisiz kişilerin
erişimine karşı korunur.
             Handan KUZPINARI
  Sağlıkta Kalite; sağlık tesisinin doğru ve güvenli bir biçimde
           çalışmasının sağlanmasıdır.


  Sağlık kuruluşları hastalar, yakınları ve çalışanları için tehlikeli ve riskli
  durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir tesis
  ortamı sağlamaya çalışmalıdırlar.  Fiziki çevrenin yönetimi
  Tesisin işleyişinin denetlenmesi
  Yangın emniyeti
  Mevcut risklerin azaltılması                  Bina Turları
  Hastalar, yakınları ve çalışanlar için
  emniyetli bir ortam oluşturulması


                  Handan KUZPINARI
Tüm kuruluşlar yangına karşı korunmak için planlama yapmalıdır.

Kuruluşun yöneticileri yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın
söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında
alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın emniyet planı, vb)
almalıdır.
              Handan KUZPINARI
Toplumsal olaylar, salgınlar ve afetlere yönelik planlama yapılmalıdır.

Acil durumlarda görev alacak personelin sorumlulukları ve diğer
kuruluşlarla gerçekleştirecekleri işbirlikleri, vb. önceden planlanmalıdır.

Plan tatbikatları periyodik olarak yapılmalıdır.
               Handan KUZPINARI
Sağlık kuruluşlarının; çeşitli kimyasallar, radyoaktif malzemeler,
kemoterapötik ajanlar, vb. tehlikeli maddelerin kullanımı, taşınması,
depolanması, imhası konularında bir planı, bir düzenlemesi olmalıdır.

Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli,
gerekli bakım ve onarımları yapılmalı, kullanıma hazır halde
bulundurulmalıdır.
               Handan KUZPINARI
Zorunlu hasta bakım ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24
saat şebeke ya da alternatif kaynaklardan

 • İçme suyu
 • Elektrik enerjisi

 kesintisiz olarak sağlanmalıdır.

Elektrik, temiz su, havalandırma, medikal gaz ve diğer kilit
sistemler düzenli olarak denetlenir, bakımları yapılır ve
gerektiğinde iyileştirilir.

Su kalitesi düzenli olarak izlenir (özellikle kronik renal
diyaliz ünitesinde kullanılan su).
      Handan KUZPINARI
Çalışanlar tesis yönetimi ve güvenlik programına ilişkin sorumlulukları
hakkında eğitilmelidir.

Çalışanlar yangın emniyeti, güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum
planlarında alacakları görevleri bilmelidirler.

Çalışanlar tıbbi ekipman ve destek sistemlerinin işletilmesi ve bakımı
konusunda eğitilmelidir.

Çalışanların bilgisi tatbikat, kurgulanmış olay ve diğer uygun metotlarla
periyodik olarak test edilmeli ve sonuçları raporlanmalıdır.
                Handan KUZPINARI
   Sağlıkta Kalite; hasta ve çalışan memnuniyetinin
            sağlanmasıdır.

Sağlık hizmetinin odak noktası insandır ve sunulan hizmetlerde gerek hasta
ve yakınlarının gerekse çalışanların memnuniyeti esastır.

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet anlayışı diğer sektörlerdeki memnuniyet
algısından farklıdır. Hastalar ve yakınlarının hizmet ile ilgili memnuniyetleri
daha çok bakım ortamının rahatlığı, ferahlığı, çalışanların ilgili, nazik, güler
yüzlü oluşlarıyla ilgilidir.
               Handan KUZPINARI
Kuruluş yöneticileri, sahip oldukları imkanlar doğrultusunda hastaların
memnuniyetini sağlayacak güvenilir, temiz, rahat ortamları sağlamalı,
çalışanlarının da işlerini keyifle yapabilecekleri tedbirleri almalıdır.
                Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol
            altına alınmasıdır. Sağlık kuruluşunun Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı olmalıdır.

 Bu programda kuruluş epidemiyolojik olarak önem taşıyan enfeksiyonları
 (Solunum yolu, üriner sistem, cerrahi alan enfeksiyonları gibi) belirlemelidir.

 Kuruluş, hastane enfeksiyon risklerini, hızlarını ve bu enfeksiyonlardaki
 eğilimlerini izlemeli, izlem sonuçlarını çalışanlarla paylaşmalıdır.

 Sağlık kuruluşu, hastalar, yakınları ve çalışanları için hastane enfeksiyonları
 riskini azaltmak için eğitimler vermelidir.
                 Handan KUZPINARI
Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasına Yönelik Faaliyetler-1


 • Özellikle girişimsel gereçler olmak üzere araçların temizlik ve
  sterilizasyonu
 • Çamaşır ve örtülerin temizliği
 • Enfekte atıkların ve vücut sıvılarının atılması
 • Kan ve kan ürünlerinin işlenmesi ve atılması
 • Mutfak temizliği, yiyeceklerin hazırlanması
 • Morg alanı ve işleyişinin düzenlenmesi
              Handan KUZPINARI
 Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasına Yönelik Faaliyetler-2
• Keskin uçlu atıklar ve iğnelerin atılması
• İmmün baskılanma veya diğer nedenlerle yüksek risk altındaki
 hasta veya personelin bulaşıcı hastalığı olan hastalardan ayrılması
• Kanamalı hastaların yönetimi
• Havalandırma sistemleri, laboratuvarlardaki biyolojik kaplar ve su
 ısıtıcılarının termostatları gibi mühendislik kontrolleri
                Handan KUZPINARI
Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasına Yönelik Faaliyetler-3           • Eldiven ve maske kullanılması gereken
            durumlar belirlenmeli ve doğru kullanımları
            sağlanmalıdır.

           • El yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerinin
            gerektiği yerler belirlenerek doğru şekilde
            uygulanmalıdır.
           Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; Sağlık kuruluşunun etkililiğin ve verimliliğinin
             sağlanmasıdır.Hizmet sunumunun yüksek maliyetlerle gerçekleştiği sağlık kuruluşlarında
etkililik ve verimlilik önemlidir.

Mevcut kaynakların, kurumun misyonu ve politikaları doğrultusunda etkili
ve verimli bir şekilde kullanması gereklidir.

Örneğin: Hastanede merkezi yatak yönetimine geçilerek yatak
kapasitesinin verimli kullanılması, bu konudaki yetki ve sorumluluk
zincirinin doğru bir şekilde kurulması, yatak devir hızı ve yatak işgal
oranlarının izlenerek yeni yatak politikalarının belirlenmesi, ameliyathane
verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemlerin alınması vb.
               Handan KUZPINARI
Sağlıkta Kalite; hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasıdır.
 Sağlık kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz etkileyebilecek
 pek çok faktör bulunmaktadır;

 Yanlış hasta kayıt bilgisi girilmesi,
 Yanlış ilaç uygulaması,
 Bilgilendirme eksikliği,
 Laboratuvar –radyoloji cihazlarının ve diğer ölçüm cihazlarının kalibre
 olmaması,
 Tesis güvenliğinde yaşanan aksaklıklar,
 İğne ucu yaralanmaları,
 Yanlış taraf cerrahisi,
 Hastane enfeksiyonları, hastaların transferinde yaşanılan olumsuz olaylar
 (Düşmeler ve yaralanmalar),

 Sağlık kuruluşlarının, süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar
 verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar
 yapmaları, hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve
 düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları gereklidir.
                Handan KUZPINARI
      Hasta Güvenliği Kapsamı - 1


  Yanlış taraf cerrahisi
  İntihar
  Sıra beklemeye bağlı ölümler
  Çocuk kaçırma
  Transfüzyon hataları
  Ameliyat komplikasyonları
  Ameliyat sonrası komplikasyonlar
  Ölümcül düşmeler
  İnfüzyon pompaları
  Kernikterus             Handan KUZPINARI
       Hasta Güvenliği Kapsamı - 2

  Görünüşü – okunuşu benzer ilaçlar
  Hatalı gaz / gaz karışımı verilmesi
  İğne – kesici alet yaralanmaları
  Tehlikeli kısaltmalar
  Ventilatorle ilişkili problemler
  Tedavide gecikme
  Karyolaya bağlı yaralanma - ölümler
  Hastane enfeksiyonları
  Cerrahi yanıklar
  Kemoterapi hataları
  Ameliyatlarda yabancı cisim unutulması
              Handan KUZPINARI
       Hasta Güvenliği Kapsamı - 3


  Kontamine ilaç veya kan kullanımı
  Hava embolisi
  Bebeğin yanlış aileye verilmesi
  Hastanın kaçması
  Tanı testlerinin yetersizliği
  Tanı hataları
  Son kullanma tarihi geçmiş tanı kitleri
  İlaç hataları
  Hipoglisemiye bağlı ölümler
  Yatak yaraları
  Tecavüz
  Elektrik şokuna bağlı ölüm


               Handan KUZPINARI
             JCAHO 2007
        Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri

  Hastanın kimliğinin doğru tanımlanması
  Bakım verenler arasında etkili iletişimin sağlanması
  Güvenli ilaç kullanımının sağlanması
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  Önemli ilaçların kullanım güvenliğinin geliştirilmesi
  Yanlış hasta ,yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi
  İlaçların doğru ve zamanında verilmesi
  Düşmelerin önlenmesi
  Cerrahi kaynaklı yanıkların önlenmesi
  Yüksek riskli hasta popülasyonunun değerlendirilmesi
  Bası yaralarının önlenmesi                 Handan KUZPINARI
            JCI 2006-2007
      Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri


1.  Hastanın kimliğinin doğru tanımlanması
2.  Bakım verenler arasında etkili iletişimin sağlanması
3.  Önemli ilaçların kullanım güvenliğinin geliştirilmesi
4.  Yanlış hasta ,yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi
5.  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
6.  Düşmelerin önlenmesi
                Handan KUZPINARI
Hasta güvenliği için neler yapabiliriz?
       Handan KUZPINARI
Hastanın Kimlik Bilgilerinin Doğru Tanımlanması
          Handan KUZPINARI
  Her hasta için yattığı sürece kol bandı takılması
  Hastaya ismi ile hitap edilmesi
  Hastanın tedavi ve bakım sürecinde tüm uygulamalardan önce hasta
  kimliğinin kontrolü
  -İlaç uygulamalarından önce
  -Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonundan önce
  -Laboratuvar ve radyoloji tetkiklerinden önce
  -Ameliyattan önce
  -Hasta transferinden önce
               Handan KUZPINARI
Bakım Sağlayanlar Arasında Etkili İletişimin Sağlanması


   Hastanın Bakımı Ve Bakım Sonuçları İle İlgili bilgiler;
   - Vardiya değişiminde ,
   - Vardiyalar arasında
   - Birimler arasında
   - Nakiller sırasında,doktor,hemşire ve diğer sağlık çalışanları arasında
   paylaşılmalıdır.
   Hastanın bakımına ilişkin bilgi ,hastayla beraber nakledilmelidir.
                 Handan KUZPINARI
Bakım Sağlayanlar Arasında Etkili İletişimin Sağlanması


  Hasta bilgileri mutlaka yazılı olmalıdır.

  Sözel /telefon direktifleri ile ilgili politika ve yöntemler belirlenmelidir.

  Ortak dil kullanımı
  -Hastanede kullanılan kısaltmalar
                 Handan KUZPINARI
  Önemli İlaçların Kullanım Güvenliğinin Geliştirilmesi

  Yazılışları okunuşları benzer ilaçların belirlenmesi ve ayrı yerlerde
   muhafaza edilmesi

  Narkotik ilaçlarının çift kilit altında tutulması

  İlaç konsantrasyonlarının standart hale getirilmesi

  Acil ilaçların hazır bulundurulması

  Eczane kapalı iken ilaçları temin etmenin bir yöntemi belirlenmesi ve
   tüm ekibin bu yöntemi bilmesi

  Acil ilaçların, kayıp veya hırsızlıktan korunması.


                  Handan KUZPINARI
Yanlış Hasta, Yanlış Taraf Cerrahisinin Önlenmesi


                   Ameliyat öncesi ünitede
                   Ameliyathaneye transfer
                    öncesinde
                   Ameliyathaneye kabulde
                   Anestezi öncesinde hastanın
                    kimlik bilgilerinin ve cerrahi
                    bölgenin kontrolü
          Handan KUZPINARI
       Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi


  Duyarlılık
  Uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi
  Enfeksiyon kontrol prosedürlerinin oluşturulması
  Risk yönetimi
  Yeterlik kaynak sağlama ve kaynakların etkin kullanımı
  Çalışanların eğitimi
               Handan KUZPINARI
           İlaç Hatalarının Önlenmesi

  Doğru hasta, doğru zaman, doğru ilaç, doğru doz uygulanması

  Çift order kontrolü

  İlaçların hasta adına paketlenmesi

  Hastanın yatış öncesi kullandığı ilaçların tespiti

  Taburculuk sonrası kullanılacak ilaçlar konusunda hastanın eğitilmesi
                  Handan KUZPINARI
           İlaç Hatalarının Önlenmesi

  İlaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin takibi

  İlaç yan etkilerinin gözlenmesi

  Tüm ilaç ve enjeksiyonlara etiket yapıştırılması

  İnsülin gibi uzun süreli kullanılacak flakonların üzerine açılma tarihi saat
  hemşirenin adının kaydedilmesi

  İlaçların uygun ortamda muhafazası
                  Handan KUZPINARI
            Düşmelerin Önlenmesi

  Düşme riskinin belirlenmesi
  Düşme riski olan hastanın tespiti
  Düşme önleme tedbirlerinin
  alınması
  Düşmelerin izlenmesi ve rapor
  edilmesi
  Hasta ve yakınlarının
  bilgilendirilmesi
  Düşme önleme uyarıcılarının
  kullanılması
  Güvenli ekipman kullanımı
                 Handan KUZPINARI
     Yanlış veya Uygun Olmayan Malzemenin
      Kullanımına Bağlı Hataların Önlenmesi


  Tüm tıbbi cihazların ve ekipmanın düzenli bakımının sağlanması
  Kalibrasyonlarının yapılması
  Kullanılan tüm sarf malzemelerin son kullanma tarihlerinin kontrol
  edilmesi
  Sterilizasyon sürelerinin kontrol edilmesi
  Tüm sarf malzemelerin kullanıcı tarafından uygunluğunun verilmesi
  Uygun ebatta malzemeler seçilmesi
                 Handan KUZPINARI
     Yabancı Cisim Unutulması ile İlgili Hataların
            Önlenmesi


  Operasyon öncesi
  Operasyon esnasında
  İnsizyon kapanmadan alet, spanç
  gibi ameliyatta kullanılacak tüm
  malzemelerin sayımı ve
  kaydedilmesi
  Operasyon için uygun ortam
  oluşturulması
                 Handan KUZPINARI
             Sağlıkta Kalite


  Çalışanlarımızın doğru ve iyi hizmet verebilmelerini sağlamak
  için atılan tüm adımlardır.

  Vatandaşlarımıza doğru ve iyi hizmet verebilmek için atılan
  tüm adımlardır.
              Handan KUZPINARI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ SAĞLAMAK
İÇİN HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİRİZ?
        Handan KUZPINARI
      15189       17025        HACCP-ISO 22000
ISO 14000      ISO 9000         ISO 17799        6 SİGMA
             Handan KUZPINARI
       JCI        OHSAS          TKY- EFQM
Handan KUZPINARI
               SİNERJİKalite ekip çalışmasının bir sonucudur.

Üst yönetimin desteği ve çalışanların katılımı ile başarıya ulaşılabilir.
               Handan KUZPINARI
        KALİTEYE BAKIŞ AÇIMIZ


Dosyalar arasına sıkışmış,
Belgelenen ancak uygulamada varlığı hissedilmeyen
Bir kalite anlayışına karşıyız.

Hastanın hizmete erişimini kolaylaştıran,
Doğru hastanın, doğru zamanda, doğru tedaviyle buluştuğu,
Hasta haklarının dikkate alındığı,
Önlenebilir hatalar yüzünden insanlarımızın zarar görmediği,
Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alındığı,
Hasta ve çalışan güvenliği konusunda uygulamaların gerçekleştirildiği,
Maliyet-etkililik prensibini dikkate alan,
Bir kalite yaklaşımı istiyoruz.
               Handan KUZPINARI
Handan KUZPINARI
Teşekkürler
       Handan KUZPINARI

								
To top