106 file 3 by 7iQKpLLN

VIEWS: 149 PAGES: 70

									Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 1.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Wiederholung                Nastavna jedinica: EinführungsstundeCilj obrade nastavne jedinice: upoznati se s temama i načinom rada
Zadaci:
- razgovarati o praznicima
- upoznati se s nastavnim sadržajima i načinom rada
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
1) Uvodni dio sata                                 - razgovor
  Vodi se neformalan razgovor o tome kako su učenici proveli ljeto, jesu li    - plenum
  imali priliku koristiti njemački jezik, kada i kako.

2) Glavni dio sata
  Učenici u parovima pregledavaju udžbenik i teme u njemu, a potom se vodi -      razgovor
  razgovor o tome koje im se teme čine zanimljivim. Učenici potom po sjećanju -    plenum,
  nabrajaju teme, a nastavnik ih zapisuje na ploču. Zatim nastavnik ukratko      frontalno
  izlaže što će se sve raditi u okviru tih tema.

3) Završni dio sata
  Nastavnik podsjeća učenike na pravila ponašanja tijekom nastave, njihove     -  napomene
  obveze i prava. Također napominje koji je pribor na satu obavezan.        -  frontalno
  Objašnjava kako će pratiti i vrednovati njihov rad.
  Prije završetka sata nastavnik obavještava učenike da se već sljedeći sat piše
  inicijalni test.Plan ploče:      Themen

        Urlaubspläne              Partnerschaften
        Zukunftsvisionen            Menschen wie du und ich
        Fakten und Zeitzeugen          Berufsleben
        …
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 2.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Wiederholung                   Nastavna jedinica: InitialprüfungCilj obrade nastavne jedinice: pisana provjera radi definiranja nivoa znanja
Zadaci:
- uporaba prezenta
- oblikovanje rečenica
- postavljanje pitanja
- uporaba osobnih i posvojnih zamjenica

Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: test


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata
    Nastavnik dijeli ispite i daje upute. Učenici pregledaju test i eventualno -  upute
    postavljaju pitanja, ako im nešto nije jasno vezano uz rješavanje zadataka. -  frontalno
    Nastavnik napominje da je cilj testa samo provjera razine znanja, a ne
    ocjenjivanje.

  2) Glavni dio sata                               -  pisanje
    Učenici rješavaju test.                           -  individualno

  3) Završni dio sata
    Nastavnik upozorava učenike na istek predviđenog vremena rješavanja i    -  napomene
    skuplja testove.                              -  frontalno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 3.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:Kannst du mir bitte helfen?        Nastavna jedinica: Ich kann das nicht

Cilj obrade nastavne jedinice: opisati probleme, zamoliti za pomoć
Zadaci:
- voditi kratki razgovor i zamoliti za promoć
- zatražiti informacije
- ponoviti značenje i uporabu modalnih glagola
- razvijanje vještine slušanja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD
Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                              - izlaganje
   Nastavnik objašnjava način bodovanja i vrednovanja.            - frontalno
   Učenici dobivaju na uvid svoje testove, a zatim ih analiziraju u paru - čitanje
   kako bi samostalno uočili greške i razumjeli njihove uzroke. Nakon toga - individualno
   u plenumu se čitaju točni odgovori pri čemu se za svaki zadatak - rad u paru,
   ponavljaju pravila jezičnih zakonitosti koje su u tom zadatku        plenum
   provjeravane.
  2) Glavni dio sata
   LB/6/1 Fotografija kao impuls za razgovor: učenici komentiraju - razgovor
   fotografiju (nastavnik može usmjeravati razgovor postavljajući pitanja: - plenum
   Was macht Stefan? Wie sind die Hausaufgaben? Braucht er Hilfe?...)    - slušanje
   Zatim učenici slušaju kratki razgovor između Stefana i Annette.
   Nakon slušanja bilježe se glagoli können (sposobnost, zamolba) i
   müssen.
   LB/6/3: Gledajući fotografiju, čitajući tekst i slušajući zvučni zapis - slušanje
   učenici uočavaju dodatne primjere opisivanja poteškoća, izražavanja - govorenje
   molbe za pomoć te davanje niječnog odgovora uz obrazloženje. Nakon - rad u paru
   slušanja učenici u parovima uvježbavaju uvedene strukture (LB/6/2, 4),
   dok nastavnik obilaskom parova pazi na točnost izvedbe zadatka.
   LB/7/5 Nakon opisa slike (Wo spielt die Situation? Wohin möchte die - razgovor
   Frau fahren? Wie?...) učenici čitaju dijelove dijaloga kako bi tijekom - plenum
   slušanja mogli rekonstruirati ispravni redoslijed. Provjera razumijevanja - čitanje,slušanje
   slijedi povezivanjem značenja rečenica na hrvatskom.           - individualno
  3) Završni dio sata
   LB/7/6 Uvježbavanje – uz pomoć reda vožnje učenici u paru samostalno - govorenje
   rade slične dijaloge. HA: AB/4, 5/ 1 - 6                 - rad u paru

Plan ploče:
            PROBLEM                BITTE
        Ich kann diese Aufgabe nicht lösen. Kannst du mir helfen?

           AUSREDE
        Tut mir Leid, ich muss jetzt zum Englischunterricht.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 4.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Kannst du mir bitte helfen?         Nastavna jedinica: Ich kann das nichtCilj obrade nastavne jedinice: opisati probleme, zamoliti za pomoć
Zadaci:
- koristi modalne glagole za izražavanje molbi i opisivanje obveza
- poticanje vještina čitanja, govorenja i pisanja
- koristiti usvojeni vokabular i strukture u novim situacijama
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Kontrola domaće zadaće – provjera usvojenosti modalnih glagola i        - frontalno
   vokabulara.(AB/4, 5/ 1-6)

  2) Glavni dio sata
   LB/8/7 učenici čitaju tekst o djevojci Anji koja svaki dan putuje na posao   -  rad na tekstu
   u München. Provjera razumijevanja: označiti tvrdnje vezane uz tekst      -  individualno
   richtig / falsch. Rečenice se čitaju u plenumu kako bi se provjerila točnost  -  plenum
   rješenja.
   LB/7/ABC Sprechen - transfer usvojenih struktura i vokabulara na nove     -  govorenje
   situacije: – na temelju zadanog opisa situacije učenici u parovima       -  rad u paru
   pripremaju Rollenspiele.

  3) Završni dio sata                                -  govorenje
   Nakon kratkog ponavljanja zamolbi i odbijanja uz obrazloženje (LB/8/8),    -  plenum
   učenici započinju pisati kratak tekst obavijesti prema zadanim         -  pisanje
   natuknicama (LB/8/ ABC Schreiben – dovršiti kao HA)              -  individualno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 5.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Kannst du mir helfen?    Nastavna jedinica: Wie hilfst du deiner Gesundheit?


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o zdravom načinu života
Zadaci:
- čitati oglase
- govoriti o razlozima za bavljenje sportom
- ponoviti modalne glagole, izraziti mogućnost, želju, dozvolu
Korelacija: TZK, biologija
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
1) Uvodni dio sata                                 - čitanje
  Kontrola HA (LB/8/ABC Schreiben) – nekoliko učenika čita svoje poruke.     - frontalno

2) Glavni dio sata
  LB/9/9 Učenici čitaju oglase „Fit und gesund in Düsseldorf“, nakon čega     -  rad na tekstu
  rješavaju vježbu vokabulara (AB/6/7 - povezivanje aktivnosti i lokacija), pri  -  individualno
  čemu se ponavlja i uporaba prijedloga in s dativom. Nakon toga se uz pomoć
  uvježbanog vokabulara vode kratki dijalozi temeljeni na informacijama iz    -  govorenje
  oglasa (LB/9/9).                                -  rad u paru
  LB/9/11 Učenici se na primjeru upoznaju s funkcijom glagola wollen te na
  temelju natuknica vode slične kratke dijaloge kao uvod u tekst o razlozima za
  bavljenje sportom.
  LB/10/12 Učenici se podijele u grupe zadužene za pojedine osobe te tijekom   -  slušanje
  slušanja u tablicu unose tražene podatke (kojim se sportom bave i zašto), a   -  rad u grupi
  nakon toga svaka grupa u plenumu izvještava o osobi za koju je bila       -  plenum
  zadužena.

3) Završni dio sata
  Transfer usvojenih znanja - razgovor o tome bave li se učenici sportom,     -  razgovor
  kojim i zašto.                                 -  plenum
  HA: AB/6-8/8 - 12Plan ploče:      Warum treibst du Sport?

    Name
    Sportart
    Warum?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 6.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Kannst du mir helfen?    Nastavna jedinica: Wie hilfst du deiner Gesundheit?


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o zdravom načinu života
Zadaci:
- koristiti modalne glagole za izražavanje sposobnosti, želje, obveze
- dati obrazloženje koristeći weil-rečenicu
Korelacija: TZK
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
1) Uvodni dio sata                                 - razgovor
  Warum treibst du Sport?(LB/10/12) – ponavljanje.                - plenum

2) Glavni dio sata
  Učenici navode razloge za bavljenje sportom, nastavnik ih bilježi na ploči i  -  razgovor
  uvodi konstrukciju s veznikom weil – učenici usporedbom primjera        -  plenum
  uočavaju da u zavisnim rečenicama konjugirani glagol ne stoji na drugom
  nego na zadnjem mjestu.
  AB/8–9/13, 14: učenici rješavaju zadatke u radnoj bilježnici kako bi usvojili  -  pisanje
  struktruru zavisno-složene uzročne rečenice.                  -  individualno
  LB/10/13: uvođenje glagola dürfen – učenici slušaju zvučni zapis i
  istovremeno čitaju tekst, a nakon toga markiraju u tekstu načine kako su    -  čitanje,slušanje
  formulirani prijedlozi, kako se pita za dopuštenje, kako se nešto odbija uz   -  individualno
  obrazloženje te kako se izražava žaljenje.                   -  plenum
  LB/ 10/14: Kako bi uvježbali upotrebu modalnih glagola, učenici u        -  govorenje
  parovima izvode kratke dijaloge prema zadanim natuknicama.           -  rad u paru

3) Završni dio sata
  AB /9–12/15 –24: Učenici u parovima rješavaju zadatke kako bi uvježbali -      pisanje
  uporabu modalnih glagola – dijelom i kao HA.              -      rad u paru
Plan ploče:      Warum treibst du Sport?

        Warum treibst du so viel Sport? Ich will unbedingt fit und gesund bleiben.
    →    Ich treibe so viel Sport, weil ich unbedingt fit und gesund bleiben will.

        Warum trainiert Boris jeden Tag? Er möchte Profispieler werden.
    →    Boris trainiert jeden Tag, weil er Profispieler werden möchte.

            …,      ……………………….              .
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 7.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Kannst du mir helfen?  Nastavna jedinica: Behinderte Jugendliche in der SchuleCilj obrade nastavne jedinice: informirati se o učenicima s posebnim potrebama i njihovoj
                 svakodnevici
Zadaci:
- ponoviti modalne glagole
- ponoviti zavisno složene rečenice
- poticati vještine čitanja, govorenja i pisanja
Korelacija: biologija, etika
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata
    Kako bi ponovili modalne glagole nastavnik potiče učenike da govore o -     razgovor
    svojim vještinama i sposobnostima (Ich kann gut schwimmen. / Kannst -      plenum
    du reiten?...). Zatim nastavnik skreće pažnju na to da ima učenika s
    posebnim potrebama koji zbog toga ne mogu samostalno vršiti neke
    radnje – učenici rješavaju LB/12/17 (individualno, kontrola u plenumu).

  2) Glavni dio sata
    Učenici u grupama diskutiraju o problemima s kojima se učenici s      -  razgovor
    posebnim potrebama susreću u školi, a zaključke prezentiraju pred      -  rad u grupi,
    razredom. Nakon toga učenici uspoređuju svoje pretpostavke i zaključke     plenum
    o svakodnevici učenika s poteškoćama čitajući tekst o Rolandu (LB/12-    -  rad na tekstu
    13/19A,B). Tijekom čitanja markiraju se tražene informacije koje se     -  individualno,
    unose u tablicu. U prvoj fazi rada na tekstu učenici rade individualno, a  -  rad u paru
    zatim radom u paru i prepričavanjem na temelju natuknica provjeravaju
    jesu li razumjeli pročitani tekst.

  3) Završni dio sata
    LB/ 13/ ABC Sprechen - transfer usvojenog znanja: Rollenspiel prema -      razgovor
    zadanim natuknicama.                        -      rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 8.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Kannst du mir helfen?             Nastavna jedinica: Jobs und Berufe

Cilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- zatražiti informacije o redu vožnje i prometnim vezama
- javiti se na oglas za zapošljavanje
- razvijanje vještina slušanja, čitanja, govorenja i pisanja
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, CD, grafoskop
Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
 1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Ponavljanje i sumiranje prorađene cjeline s ciljem aktivacije usvojenih - rad u paru
   znanja i vokabulara – učenici provode samovrednovanje izvršavajući
   zadatke „Sag es auf Deutsch“, AB /13/27.

 2) Glavni dio sata
   LB/ 116 / 2: Kako bi učvrstili stečeni vokabular učenici rješavaju zadatak   -  pisanje,
   spajanja odgovarajućih pojmova na hrvatskom i njemačkom. Zatim taj       -  rad na tekstu
   vokabular uvježbavaju čitajući tekst o vezama vlakova i markirajući izjave   -  individualno
   vezane uz njega kao točne ili netočne, LB/ 117/3.               -  rad u paru
   LB/116/1: učenici slušaju najave sa željezničkog kolodvora i u skladu sa    -  slušanje
   zvučnim zapisom rečenice označavaju kao točne ili netočne. Točnost svojih   -  rad u paru
   rješenja učenici provjeravaju usporedbom sa rezultatima kolege iz klupe.
   LB/119/5: Učenici rješavaju Lückentext nadopunjavajući ga ponuđenim      -  pisanje
   izrazima – na taj način ponavljaju određene gramatičke strukture, ali se i   -  individualno
   upoznaju s jednim od tipova zadataka kakvi se pojavljuju u ispitima      -  plenum
   državne mature. Nakon provjere točnosti rješenja (grafoskop, folija)
   nastavnik skreće učenicima pozornost na tekstnu vrstu (pismo) – učenici
   uočavaju karakteristike takve vrste pisma (Anrede, , Haupteil, Gruß,      -  razgovor
   Unterschrift) te nadopunjavaju elementima koje bi trebalo imati formalnije   -  plenum
   pismo koje pišemo nepoznatim osobama (Ort, Datum, Einleitung…) – to je
   priprema za pisanje pisma kojim se javljamo na oglas za zapošljavanje.

 3) Završni dio sata
   LB/118/4 Učenici čitaju oglas kojim se traži Au-Pair i nakon toga navode -    čitanje
   što bi sve trebalo napisati u pismu kojim se javljaju na taj oglas te kako bi -  plenum,
   pismo trebalo izgledati.                             individualno
   HA: napisati pismo
Plan ploče:           Einen Brief schreiben
                                            Ort, Datum
        Anrede         Sehr geehrte Familie Horst,
        Einleitung       ich habe Ihre Anzeige gefunden…
        Hauptteil        …….
        Schluss         Ich freue mich auf Ihre Antwort.
        Gruss          Mit besten Grüßen
        Unterschrift      xy
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 9.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:So hat das neue Jahrtausend begonnen Nastavna jedinica: (Un)wichtige Ereignisse

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o događajima iz prošlosti
Zadaci:
- informirati se o važnim događajima iz prošlosti
- samostalno istraživati, tražiti materijale o zadanoj temi
Korelacija: povijest
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, računalo s pristupom internetu,
                 slikovni materijal

Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Nastavnik inicira razgovor postavljajući pitanja o događajima iz 20.      - plenum
   stoljeća koje učenici smatraju značajnim – navodi se bilježe na ploči.

  2) Glavni dio sata
   Nastavnik na pano stavlja slikovni materijal koji ilustrira događaje koji se  -  razgovor
   tematiziraju u LB/16/1 (svjetsko nogometno prvenstvo, slike srušenih      -  plenum
   tornjeva WTC un New Yorku…) te poziva učenike da ih pridruže
   događajima zabilježenim na ploči (ako svi nisu spomenuti tijekom
   prikupljanja asocijacija, dodati ih prije pokazivanja slika).
   LB/16/1A: Nastavnik dijeli učenike u sedam grupa od kojih svaka dobiva     -  rad na tekstu,
   po jedan tekst o povijesnim događajima koje trebaju pročitati te ih spojiti    istraživanje
   sa slikama i naslovima. Ako to dozvoljavaju tehničke mogućnosti, učenici    -  rad u grupi
   će na internetu potražiti dodatne informacije o događajima za koje su
   zaduženi; u suprotnom nastavnik može donijeti materijale iz knjižnice,
   novine, časopise…

  3) Završni dio sata                             -     prezentacije
   Grupe prezentiraju ostalim učenicima rezultate svojih istraživanja -        plenum
   izvještavajući kratko o događaju o kojem su na panou izložili i slikovni
   materijal.
   HA: AB/14/1-4(vježbe vokabulara)


Plan ploče:      Wichtige Ereignisse

        - der 2. Weltkrieg
        - der 11. September 2001
        -…
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 10.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:So hat das neue Jahrtausend begonnen           Nastavna jedinica: Perfekt

Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti tvorbu i uporabu perfekta za opisivanje prošlih događaja
Zadaci:
- formulirati pravila tvorbe perfekta
- uvježbati korištenje perfekta za izražavanje prošlosti
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata
    Kontrola HA (AB/14/1-4) radi provjere usvojenosti vokabulara.       -   razgovor
    Uz pomoć materijala sa panoa s prethodnog sata učenici prepričavaju -      plenum
    važne događaje 20.st. – nastavnik najvažnije informacije bilježi na ploči
    što će kasnije poslužiti za uvođenje perfekta, a učenici rješavaju zadatak
    LB/17/2.

  2) Glavni dio sata
    Nakon zaključka da se radi o prošlosti, nastavnik postavlja pitanje kako se -  razgovor
    u njemačkom jeziku izražava prošlo događanje. Učenici rješavaju zadatak -    rad u paru,
    LB/17/3 – popunjavaju tablicu sa infinitivima i perfektom. Na temelju      plenum
    primjera ispisanih na ploči te dodatnih primjera iz zadatka, učenici
    pokušavaju formulirati pravilo (pomoćni glagol+particip perfekta).
    Zatim učenici unose participe u odgovarajuće stupce tablice LB/17/4 i na
    temelju toga izvode pravilo(predmetak ge-, nastavak –t/-en, promjena u
    osnovi, bez predmetka ge-…).

  3) Završni dio sata
    Uvježbavanje perfekta: LB/17/ABC Sprechen – učenici na temelju -         govorenje
    natuknica pričaju o prošlim događajima koristeći pri tome upravo -        frontalno
    vježbane oblike perfekta.
    HA: AB/15-16/5-10

Plan ploče:       Was ist passiert?

    Königin Elisabeth II.      hat      ihr 50. Thronjubiläum      gefeiert.
    Viele Sänger           haben     für die Queen          gesungen.
    Die Fußball-WM 2002       hat       in Süd-Korea und Japan     stattgefunden.
    Die Klasse 2A          ist       nach Hildesheim         gefahren.

                 HILFSVERB                      PARTIZIP
                                        ge- ________ -t
                                        ge- ________ -en
                                        --- ________ -t
                                        --- ________ -en
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 11.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: So hat das neue Jahrtausend begonnen Nastavna jedinica: Wann ist was passiert?Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati tvorbu i uporabu oblika prošlog vremena
Zadaci:
- govoriti o prošlim događajima
- koristiti perfekt
- izražavati vrijeme događanja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   LB/19/7: učenici povezuju datume i događaje kako bi aktivirali        - plenum
   predznanja o izražavanju vremena i prošlosti.

  2) Glavni dio sata
   Učenici iz zadatka ispisuju varijante odgovora na pitanje Wann? i      -  pisanje
   formuliraju pravilo korištenja prijedloga am/im.               -  rad u paru
   Da bi uvježbali uporabu vremenskih prijedloga učenici rješavaju zadatke
   AB/17-18/13, 14.
   Učenici slušaju zvučni zapis o tome kako su Marion i Katja provele      -  slušanje,
   praznike i njihove odgovore (Wohin?Wann?Wie lange? Mit wem?Was?)         pisanje
   unose u tablicu, AB/19/16.                          -  rad u paru
   Izražavanje vremena učenici uvježbavaju radeći kratke dijaloge prema     -  govorenje
   zadanom modelu uz zadani vokabular (LB/19/10:Wo?Wann?Was?).         -  rad u paru

  3) Završni dio sata
   Usvojena znanja učenici učvršćuju govoreći o sebi, odnosno o -          govorenje
   događajima koji su njima bili važni 2002. (LB/19/9).     -          plenumPlan ploče:       Wann?

        - am 11. September 2001
        - im Juni 2002
        - im Jahr 2002
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 12.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: So hat das neue Jahrtausend begonnen    Nastavna jedinica: Perfekt/Präteritum

Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati tvorbu i uporabu oblika prošlog vremena
Zadaci:
- govoriti o prošlim događajima
- koristiti perfekt i preterit
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Učenici govore o tome što su radili prethodni dan kako bi ponovili      - plenum
   izražavanje prošlih događaja, AB/18/15, LB/20/12, 18. Na primjerima se
   ponavlja tvorba perfekta s naglaskom na participu glagola koji završavaju
   na –ieren.

  2) Glavni dio sata
   Nastavnik postavlja pitanja Wo warst du gestern?Was hattest du mit?      -  govorenje
   Učenici na primjerima zadatka LB/20/11 uočavaju da se za izražavanje     -  frontalno
   prošlosti ne koristi samo perfekt – uvodi se preterit glagola sein i haben.
   Nastavnik im objašnjava da se u govornom jeziku glagoli sein i haben
   često koriste u preteritu, a ne u perfektu.
   Kako bi uvježbali preterit, učenici rješavaju zadatke u radnoj bilježnici,  -  pisanje
   AB/17/11, 12.                                 -  rad u paru
   Za uvježbavanje prepričavanja prošlih događaja učenici rješavaju zadatke
   AB/20,21/18,21. Učenici međusobno kontroliraju točnost rješenja, u
   slučaju neslaganja pitaju nastavnika.

  3) Završni dio sata
   LB/20/ABC Sprechen: Transfer usvojenih znanja – učenici na temelju -       govorenje
   zadanih natuknica izvještavaju o odmoru na kojem su bili.     -       rad u paru


Plan ploče:       Präteritum

        Ich war gestern in der Schule. Ich hatte meine Schulbücher dabei.            SEIN         HABEN

    ich       war          hatte
    du       warst         hattest
 er, sie, es      war          hatte
    wir       waren         hatten
    ihr       wart         hattet
    sie       waren         hatten
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 13.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:So hat das neue Jahrtausend begonnen   Nast. jedinica:Berühmte Persönlichkeiten

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o datumima određenih događaja
Zadaci:
- govoriti o poznatim osobama i njihovim biografijama
- koristiti redne brojeve za navođenje datuma
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Vodi se neformalan razgovor o poznatim osobama s njemačkog govornog      - plenum
   područja. Nastavnik pita učenike što znaju o životima osoba poput
   Alberta Einsteina, Ludwiga van Beethovena, Ferdinanda Porschea…

  2) Glavni dio sata
   LB/21/13: Učenici se informiraju o datumima rođenja i smrti poznatih     -  rad na tekstu
   osoba te na temelju primjera zaključuju kako se izražava datum, odnosno    -  plenum
   kako se tvore i koriste redni brojevi.
   LB/21/14: Za uvježbavanje izricanja datuma i rednih brojeva učenici      -  govorenje
   izvode „lanac“ – prvi postavlja pitanje, drugi odgovara i postavlja pitanje  -  plenum
   trećem…
   LB/21/15, 16: učenici izrađuju listu rođendana svih učenika u razredu
   koju zatim i komentiraju.

  3) Završni dio sata
   Učenici uvježbavaju uporabu rednih brojeva u izricanju datuma         -  pisanje
   rješavajući vježbe u radnoj bilježnici, AB/20-21/19,20, 22          -  individualno
   HA: AB/22-23/23-26 (uvježbavanje perfekta i preterita)


Plan ploče:       Berühmte Persönlichkeiten

        Wann ist Thomas Mann geboren?
        Am sechsten Juni 1875(achtzehnhundertfünfundsiebzig).

        WANN?

    am 1.   ersten
     2.   zweiten
     3.   dritten
     4.   vierten
        ……

     20.  zwanzigsten
     21.  einundzwanzigsten
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 14.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: So hat das neue Jahrtausend begonnen    Nastavna jedinica: Jobs und Berufe


Cilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- samostalno istraživati izvore informacija
- prikupiti informacije o sajmovima
- informirati se o ponudama hotela i putničkih agencija
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, računala s pristupom internetu


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata
   Kroz razgovor se ponavlja što su učenici saznali o prošlim događajima, a   -  razgovor
   kako bi ih usmjerio na novu temu nastavnik im postavlja pitanje znaju li   -  plenum
   gdje se mogu informirati o tome što nas čeka u budućnosti i kako se
   razvijaju informatičke znanosti.

  2) Glavni dio sata
   LB/120/1: Učenici čitaju kratki tekst o sajmu CEBIT u Hannoveru i      -  rad na tekstu,
   komentiraju podatke iz 2007. Nakon toga učenici na navedenoj         -  rad u grupi
   internetskoj stranici samostalno traže aktualne podatke kako bi mogli
   nadopuniti predloženi tekst.
   LB/121/2: Učenici na temelju na internetu prikupljenih aktualnih       -  pisanje,
   informacija o sajmu nadopunjavaju tabelu natuknicama, preformulirajući      govorenje
   kompleksne rečenice i strukture koje su našli na internetskoj stranici    -  rad u grupi
   sajma. Unutar grupe učenici na temelju natuknica koje su unijeli u tablicu
   jedan drugom usmeno prenose informacije koje su saznali.

  3) Završni dio sata                               -  pisanje
   Učenici sažimaju pronađene informacije nadopunjavajući Lückentext.      -  rad u grupi
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 15.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:So hat das neue Jahrtausend begonnen        Nastavna jedinica:KontrollarbeitCilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti jezičnog gradiva
Zadaci:
- znati konjugirati modalne glagole i ispravno ih upotrijebiti u rečenici
- oblikovati zavisne uzročne rečenice
- koristiti glagole u perfektu
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit I


Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - objašnjenja
    Nastavnik dijeli testove. Učenici ih pregledavaju i mogu postaviti pitanja,  - frontalno
    ako im nije jasno nešto vezano uz rješavanje zadataka.

  2) Glavni dio sata                                -  pisanje
    Učenici rješavaju pismenu provjeru.                      -  individualno

  3) Završni dio sata
    Nastavnik upozorava učenike na istek vremena i završetak rada te skuplja
    testove.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 16.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: So hat das neue Jahrtausend begonnen        Nastavna jedinica: AnalyseCilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške
Zadaci:
- uočiti i analizirati vlastite pogreške
- razmisliti o načinu ispravljanja pograšaka
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: Kotrollarbeit I


Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    Nastavnik objašnjava način bodovanja i vrednovanja.           - frontalno

  2) Glavni dio sata
    Učenici dobivaju na uvid svoje testove. Najprije individualno, a zatim -   čitanje,
    usporedbom sa kolegom iz klupe analiziraju svoja rješenja te kod krivih   razgovor
    pokušavaju doći do točnog odgovora. Nakon toga čitaju se točni odgovori -  individualno,
    uz objašnjenja zašto mora biti tako riješeno.                rad u paru,
                                          plenum
  3) Završni dio sata
    Učenici određuju svoja slaba područja kako bi ih dodatnim radom mogli  -  individualno
    ispraviti.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 17.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?  Nastavna jedinica: Körper ; Runter vom Sofa

Cilj obrade nastavne jedinice: imenovati dijelove tijela
Zadaci:
- proširiti vokabular
- govoriti o funkciji pojedinih dijelova tijela
Korelacija: biologija, TZK
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, grafoskop, folija, CD
Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
   LB/25: Slika kao impuls za razgovor – učenici promatraju i komentiraju - plenum
   fotografiju, nastavnik ih potiče pitanjima: Wo sind Jugendliche auf dem
   Foto? Was machen sie?(→Gymnastik) Warum machen sie Gymnastik?
   (→für ihre Gesundheit) Was tust du für deine Gesundheit?

  2) Glavni dio sata
   Nastavnik donosi velike kopije slike ljudskog tijela (LB/26/1) i kartice s  -  razgovor
   nazivima dijelova ljudskog tijela, a učenici u grupama kartice pridružuju   -  rad u grupi,
   numeriranim dijelovima. Kad su grupe gotove s radom, uspoređuju svoja       plenum
   rješenja s rješenjima ostalih grupa, a skupna kontrola slijedi preko folije
   na grafoskopu.
   LB/26/2: Učenici dijelove tijela povezuju s određenim radnjama kako bi    -  govorenje
   utvrdili vokabular i ponovili uporabu glagola können. Nakon zajedničkog    -  plenum
   formuliranja primjera (Mit dem Mund kann man singen, sprechen…)        -  pisanje,
   učenici nastavljaju rad u parovima. Učenici rečenice zapisuju u bilježnice.  -  slušanje
   Po završetku radu učenici slušaju zvučni zapis LB/26/3 radi kontrole     -  individualno
   svojih rješenja.                               -  plenum
   LB/26/4 Uz pomoć usvojenog vokabulara učenici izvode kratke dijaloge     -  govorenje
   prema zadanom modelu, pri čemu paze i na ispravnu strukturu rečenice ,    -  rad u paru
   odnosno na red riječi u upitnim i izjavnim rečenicama.

  3) Završni dio sata
   LB/27/5: Učenici slušanjem zvučnog zapisa i istovremenim čitanjem
   dijaloga ponavljaju strukturu Wie geht es dir/ Ihnen? i uočavaju razliku u  -  čitanje,
   pitanju ovisno o tome postavljamo li ga odrasloj osobi ili djetetu te       slušanje
   pronalaze u tekstu načine kako će se netko požaliti na određene        -  razgovor
   zdravstvene tegobe. Kako bi ponovili oblike osobnih zamjenica u dativu,    -  plenum
   učenici rješavaju AB/25/5, 6, a zatim rade kratke dijaloge o zdravstvenim
   problemima, LB/27/7.
   HA: AB/24-26/1-10

Plan ploče:       Körperteile

        Mit dem Mund kann man singen, sprechen, ….
        Mit der Nase kann man….?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 18.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?   Nastavna jedinica: Hilfe!Was soll ich tun?

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati zdravstvene tegobe
Zadaci:
- govoriti o tome kako se osjećamo
- usvojiti nazive osnovnih zdravstvenih tegoba i bolesti
- formulirati savjete koristeći glagol sollen i imperativ
Korelacija: biologija
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - govorenje
   Ponavljanje radi aktivacije predznanja – učenici u „lancu“ jedan drugom - plenum
   postavljaju pitanje Wie geht es dir? i žale se na određene tegobe: Mit
   tut/tun……weh.U završnoj fazi igre nastavnik na temelju simptoma (Mein
   Hals tut mir weh.) pokušava otkriti bolest (Hast du vielleicht Husten?)

  2) Glavni dio sata
   LB/28/9: Učenici uz pomoć ponuđenog vokabulara i slika pokušavaju      -  govorenje
   povezati simptome i bolesti.                        -  rad u paru
   LB/28/10: Učenici se raspituju o tome kako se netko osjeća, a u slučaju
   bolova raspituju se od kad simptomi traju: Seit wann?Seit gestern. Nakon
   zajedničkog rješavanja primjera učenici nastavljaju razgovore u paru uz
   pomoć tablice s vokabularom.
   LB/28/11: proširivanje vokabulara – učenici bolesti povezuju sa slikama i  -  razgovor
   nazivima lijekova i aktivnosti koje mogu pomoći (Schnupfen-         -  plenum
   Nasentropfen).
   LB/29/12: Učenici čitaju dijalog i prema zadanom modelu daju savjete:
   Bleiben Sie im Bett, wenn Sie Grippe haben.
   Rauche nicht mehr!

  3) Završni dio sata
   LB/27/8: Učenici čitaju mišljenja Inge, profesorice tjelesnog i učenice   -  rad na tekstu
   Franziske o fizičkoj aktivnosti i odnosu mladih prema sportu. Kao      -  individualno
   provjeru razumijevanja učenici dovršavaju započete rečenice u skladu s   -  razgovor
   tekstom pri čemu im nastavnik pomaže objašnjavajući nepoznate riječi.    -  plenumPlan ploče:       Ratschläge

        Ich habe Kopfschmerzen. Soll ich vielleicht Aspirin nehmen?
        Ja, nimm Aspirin, das hilft gegen Kopfschmerzen.
        Frau Becker, nehmen Sie lieber Schmerztabeletten.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 19.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?Nast.jedinica: Macht es wie die Hollywoodstars

Cilj obrade nastavne jedinice: davati savjete koristeći imperativ
Zadaci:
- usvojiti vokabular na temu prehrambenih navika i zdravog života
- koristiti imperativ za davanje savjeta
Korelacija: biologija
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Ponavljanje: Mir tut……weh. Was soll ich tun? (aktivacija predznanja)      - plenum

  2) Glavni dio sata
   LB/29/13: Učenici čitaju tekst u kojem liječnica Christine govori o      -  rad na tekstu,
   prehrambenim navikama i zdravom životu. Razumijevanje teksta            pisanje
   provjerava se tako da učenici u paru prema modelu na ploči popunjavaju     -  individualno,
   tablicu u koju unose opise nezdravog načina života, posljedice i savjete za  -  plenum
   rješenje. Kontrola u plenumu. U nastavku se objašnjava nepoznati
   vokabular.
   Nakon toga učenici povezuju izjave o načinu života, odnosno          -  rad na tekstu
   zdravstvenim činjenicama sa savjetima. Po spajanju odgovarajućih        -  plenum
   rečenica učenici analiziraju markirane oblike glagola te njihovim
   grupiranjem prema tome kome su savjeti upućeni (jedna ili više osoba, iz
   poštovanja) izvode pravilo kako se tvori imperativ te popunjavaju tablicu
   AB/28/14.

  3) Završni dio sata
   Učenici rješavaju zadatke AB/28/15-18 radi uvježbavanja imperativa       -  pisanje
   HA: AB/27/ 11-13                                -  rad u paru

Plan ploče:
  Ungesunde
               Folgen        Ratschläge           Erklärung
  Gewohnheiten
Falsches Essen,     Erhöhter       Sich auf die Mahlzeit   Etwa 20 Minuten bis das
Bewegungsarmut     Cholesterinspiegel,  konzentrieren – satt mit  Gehirn einSättigungsgefühl
            Übergewicht…     weniger Essen       signalisiert
Zu wenig trinken        Ratschläge – Imperativ

    Mach Urlaub und fahr ins Gebirge!    → DU: Stamm (Infinitv ohne –en)
    Ruf sofort den Arzt an!
    Iss keine fetten Speisen!
    Esst ein Schinkenbrot!         → IHR: Stamm + t
    Trinken Sie keinen Kaffe mehr!     →SIE(Höflichkeitsform): 3.Person Plural
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 20.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?           Nastavna jedinica: Briefe

Cilj obrade nastavne jedinice: formulirati savjete koristeći imperativ
Zadaci:
- tvorba i uporaba imperativa
- davati savjete
Korelacija: biologija
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                            - razgovor
    Kontrola HA, AB/27/ 11-13 - ponavljanje vokabulara i struktura - frontalno
    potrebnih da se opiše tegobe i da savjete za poboljšanje zdravstvenog
    stanja.

  2) Glavni dio sata
    LB/30/14A: Učenici čitanju pismo koje je Claudia uputila svoj prijateljici  -  rad na tekstu,
    Petri tražeći je savjet jer se ne osjeća dobro. Tijekom čitanja učenici     pisanje
    bilježe Claudijine probleme. Nakon čitanja u plenumu se razgovara o     -  individualno
    Claudijinim problemima, pri čemu se objašnjava nepoznati vokabular, a    -  razgovor
    zatim učenici daju prijedloge što bi Claudija mogla učiniti da poboljša   -  plenum
    svoje zdravstveno stanje.
    LB/30/14B, C: Učenici čitaju Petrin odgovor i uspoređuju ga s vlastitim   -  rad na tekstu
    savjetima. Zatim u tablici povezuju problem, posljedice i savjete.      -  rad u paru,
    LB/31/15: Učenici još jednom čitaju Petrino pismo i označavaju u tekstu     plenum
    savjete koje je direktno dala Claudiji. Zatim to uspoređuju s prepričanim
    savjetima (Petra sagt, Claudia soll aufhören zu rauchen.) kako bi uočili
    da se savjeti mogu formulirati na više načina (imperativ, sollen).

  3) Završni dio sata
    LB/31/ABC Sprechen - transfer stečenih znanja – Rollenspiel: učenici u
    razgovoru opisuju simptome svoje bolesti, pitaju prijatelja za savjet i
    traže sredstvo protiv glavobolje.                    -    razgovor
                                        -    rad u paru


Plan ploče:       Petra schreibt             Was sagt Petra?

        Hör auf zu rauchen!           Petra sagt, Claudia soll aufhören zu rauchen.
        Geh wieder ins Fitnessstudio!      Petra sagt, Claudia soll….
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 21.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?     Nastavna jedinica: Für die Gesundheit?Cilj obrade nastavne jedinice: davati informacije o problemima
Zadaci:
- opisivati probleme i njihove posljedice
- davati savjete
Korelacija: biologija
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata
   Potaknuti nastavnikovim pitanjima učenici daju primjere zdravog, -        razgovor
   odnosno nezdravog načina života – kao jedna od loših navika koja utječe -     plenum
   na zdravlje spominje se i pušenje. Nastavnik najavljuje tekst na tu temu.

  2) Glavni dio sata
   LB/32/16A: Učenici čitaju izjave troje ljudi na temu „Rauchen“ i       -  rad na tekstu
   popunjavaju informacijama priloženu tablicu. Na temelju prikupljenih     -  individualno
   informacija učenici govore o tome zašto su neki od njih počeli pušiti i    -  govorenje
   pokušavaju li prestati. Zatim se učenici podijele u male grupe unutar kojih  -  plenum, rad
   diskutiraju o postavljenim pitanjima, LB/32/ABC Schreiben. Na temelju       u grupi
   rasprave učenici kao HA pišu sastavak na temu „Rauchen“.           -  pisanje
                                          -  individualno
  3) Završni dio sata
   LB/33/17A: Učenici testiraju vlastiti odnos prema zdravlju rješavajući
   test i čitajući vrednovanje. Na temelju testa pripremaju pitanja koja će u  -  rad na tekstu
   intervjuu postaviti nekom od svojih suučenika (LB/33/17B).          -  individualno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 22.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Was tust du für deine Gesundheit?      Nastavna jedinica: WiederholungCilj obrade nastavne jedinice: ponoviti obrađeno gradivo
Zadaci:
- govoriti o brizi za zdravlje
Korelacija: biologija, TZK
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
   Učenici pričaju o tome kako se brinu za svoje zdravlje (sich regelmäßig - plenum
   vom Arzt untersuchen lassen, sich gesund ernähren, nicht rauchen…)

  2) Glavni dio sata
   LB/34/18: Učenici slušaju tekst u kojem Hedi i Martin govore o tome što  -  slušanje
   čine za svoje zdravlje i održavanje dobre forme pri čemu rečenice 1-11  -  individualno
   trebaju pridružiti odgovarajućoj osobi. Točnost mogu kontrolirati
   prilikom drugog slušanja ili čitajući tekst.
   AB/29-31/19-26: Učenici rješavajući vježbe utvrđuju tijekom cjeline    -  pisanje
   naučeni vokabular i gramatičke strukture.                 -  rad u paru

  3) Završni dio sata
   LB/34/ABC Sprechen - transfer stečenog znanja: učenici prijatelju koji  -  govorenje
   vodi nezdrav život prema natuknicama govore zašto bi trebao promijeniti  -  rad u paru
   način života i ponuditi mu pomoć pri tome.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 23.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Klassenarbeit                    Nastavna jedinica: ProvjeraCilj obrade nastavne jedinice: provjera pismene kompetencije
Zadaci: oblikovati vođeni sastavak na zadanu temu
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala:


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - upute
   Nastavnik daje upute za rad i zadaje teme na koje učenici pišu sastavke  - frontalno

  2) Glavni dio sata
  3) Učenici odabiru temu i pišu sastavak.                   -  pisanje
                                         -  individualno
  4) Završni dio sata
   Nastavnik upozorava učenike na istek vremena i skuplja sastavke.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Redni broja sata: 24.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Korrektur                        Nastavna jedinica: vježbanjeCilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške
Zadaci:
- ispravak pogrešaka
- ponavljanje i vježbanje
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - izlaganje
    Nastavnik objašnjava način ispravljanja i ocjenjivanja sastavaka       - frontalno

  2) Glavni dio sata
    Nastavnik dijeli učenicima listu s najčešćim greškama koje su se -        čitanje,
    pojavljivale u sastavcima – učenici u parovima analiziraju greške i        analiza
    pokušavaju ih ispraviti – točna rješenja uz objašnjenje se čitaju u -       rad u paru
    plenumu.

  3) Završni dio sata                               -  čitanje,
    Učenici dobivaju na uvid svoje sastavke, a zatim ispravljaju svoje greške i    pisanje
    korigiraju sastavke.                             -  individualno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 25.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall                     Nastavna jedinica: UnfallortCilj obrade nastavne jedinice: opisivati situacije u prometu
Zadaci:
- proširiti vokabular vezan uz promet
- izvještavati o nesreći koristeći prošlo vrijeme
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD, grafoskop, folija


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
   AB/32/1: Nastavnik prikazuje na foliju kopirani crtež iz radne bilježnice, - plenum
   a učenici na odgovarajuća mjesta unose nazive prikazanih predmeta i
   osoba – uvodi se vokabular vezan uz promet.

  2) Glavni dio sata
   LB/38/1, 2: Učenici vođeni pitanjima opisuju situaciju prikazanu na     -  razgovor
   crtežu: Was siehst du hier? Wie viele Personen siehst du? Was machen    -  plenum
   sie?, a zatim dodatno opisuju crtež opisujući gdje se tko / što nalazi te
   tako ponavljaju i prijedloge s dativom (vježba povezivanja).
   LB/39/3: Učenici su ogovarajući na pitanja i koristeći natuknice opisali  -  govorenje
   situaciju nakon prometne nesreće. Nastavnik im postavlja pitanje Wie ist  -  plenum
   der Unfall wohl passiert? Wer ist am Unfall schuld?, a učenici iznose
   svoje pretpostavke o tome kako se dogodila nesreća.
   LB/39/4: Učenici najprije čitaju rečenice kojima se opisuje kako je došlo  -  čitanje,
   do nesreće, a zatim tijekom slušanja numeriraju rečenice kako bi        slušanje
   rekonstruirali pravilni redoslijed događaja.                -  individualno,
   Drugo slušanje služi za provjeru točnosti rješenja.               plenum
   LB/40/6: Učenici u parovima povezuju dijelove rečenica, čime nastaje
   opis nesreće.                                -  rad na tekstu
   LB/40/7: Učenici nadopunjavaju rečenice odgovarajućim glagolima       -  rad u paru
   ponuđenima u okviru – provjera u plenumu.

  3) Završni dio sata
   AB/33/2: Učenici ponavljaju pravila tvorbe i uporabe perfekta.     -    pisanje
   HA: AB/33-34/3 – 7: Učenici rješavaju zadatke kako bi uvježbali -        rad u paru
   prijedloge uz dativ za izražavanje nekretanja / nalaženja na određenom
   mjestu.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 26.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall                      Nastavna jedinica: Im Verkehr

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati situacije vezane uz promet
Zadaci:
- opisati prometnu nesreću
- koristiti perfekt
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    Nakon kratkog ponavljanja (opis prometne nesreće: Das Auto ist gegen - plenum
    einen Baum gerast. Dia Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto
    rausgeholt… ) nastavnik pita učenike Wie geht es weiter? Učenici čitaju
    izjave i „oblačićima“, LB/41/9 i formuliraju pretpostavke o mogućem
    razvoju događaja. Nastavnik pomaže s riječima koje učenicima nedostaju
    na njemačkom i tako polako uvodi novi vokabular (den Fahrer auf die
    Trage legen, den Verkehr regeln, der Stau löst sich auf…).

  2) Glavni dio sata
    LB/41/10: Učenici čitaju tekst i rečenice koje opisuju nastavak događaja    -  rad na tekstu
    pridružuju odgovarajućim slikama. Nakon provjere u plenumu učenici       -  individualno,
    ponovno čitaju tekst, ali ovaj put markirajući glagole te njima          plenum
    nadopunjavaju rečenice u zadatku LB/42/11 – učenici uočavaju sličnost s    -  SOS
    glagolima u LB/40/7 (stehen, liegen, sitzen, hängen), ali i određenu        (sammeln –
    razliku – pitanja u LB/42/12 pomažu učenicima da uoče da se ovaj put        ordnen-
    radi o glagolima kretanja koji odgovaraju na pitanje Wohin? i koji iz sebe     systematisier
    zahtijevaju prijedloge s akuzativom.                        en)
    Kako bi uvježbali novi niz glagola i ponovili akuzativ, učenici rješavaju   -  rad u paru
    zadatke AB/35-36/8-12.

  3) Završni dio sata
    LB/43/13, 14: Učenici opisuju mjesto nesreće odnosno događaje nakon -       pisanje,
    nesreće koristeći ponuđeni vokabular i prijedloge s dativom i akuzativom.     govorenje
    HA: AB/37-40/13-21                            -    rad u paru

Plan ploče:   Wo?                       Wohin?

         an,auf, in, hinter, neben, vor, zwischen unter, über

    liegen      auf dem Boden          legen       auf die Trage
    sitzen      auf der Bank          sich setzen    auf die Bank
    stehen      am Straßenrand         stellen      an den Baum
    hängen      vor der Tankstelle       hängen      vor die Tankstelle
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 27.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall            Nastavna jedinica: Mehr Sicherheit für Kinder…

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o sigurnosti u prometu
Zadaci:
- proširivanje vokabulara vezanog uz promet
- opisivati situacije u prometu
- postavljati pitanja vezane uz sigurnost u prometu
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Ponavljanje: učenici opisuju kako se dogodila nesreća prikazana na crtežu  - plenum
   na str. 38.

  2) Glavni dio sata
   LB/39/5: Učenici čitaju tekst s tematikom sigurnosti u prometu.       -  rad na tekstu
   Nakon čitanja učenici odgovaraju na postavljena pitanja: najprije rade -    rad u paru
   bilješke u natuknicama, a zatim na temelju njih pokušavaju preformulirati
   rečenice iz teksta i svojim riječima kratko prepričati osnovne informacije.
   Za govorenje o ovoj temi učenici se pripremaju u grupama u kojima
   prikupljaju ideje o tome što se je dogodilo, što je dovelo do nesreće,
   reakcijama svjedoka.


  3) Završni dio sata
   LB/40/ABC Sprechen: U ulozi očevica učenici prepričavaju kako se      -  govorenje
   dogodila nesreća.                              -  rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 28.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall                 Nastavna jedinica: Panne auf der A9Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati posljedice prometnih nesreća
Zadaci:
- govoriti o situacijama u prometu
- čitati autentične tekstove (novinske vijest)
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                     Metode i oblici
                                    rada
  1) Uvodni dio sata                         - razgovor
   Kontrola HA (AB/37-40/13-21) – provjera usvojenosti vokabulara i - frontalno
   gramatike (prijedlozi s dativom i akuzativom)

  2) Glavni dio sata
   LB/44/15: Učenici nakon kratkog opisa mogućih posljedica prometne      -  razgovor
   nesreće čitaju vijest iz novina o nesreći s tragičnim posljedicama – prije  -  plenum
   samog čitanja nastavnik kroz razgovor uvodi nove riječi           -  rad na tekstu
   (Warnblinkanlage einschalten, auf dem Standstreifen stehen lassen…).     -  individualno,
   Nakon čitanja učenici spajaju odgovarajuće dijelove rečenica, a točnost     rad u paru,
   rješenja provjeravaju usporedbom s partnerom u klupi. Učenici zatim u      plenum
   paru rekonstruiraju točan redoslijed rečenica. Dodatna provjera
   razumijevanja je u plenumu – učenici odgovaraju na pitanja vezana uz
   pročitani tekst, LB/44/16.
   Nastavnik postavlja pitanje Warum ist zu diesem tragischen Unfall      -  razgovor
   gekommen? Was sollte man in einer solchen Situation tun?, a učenici     -  plenum
   iznose svoje komentare i prijedloge. Nakon toga učenici slušaju tekst u   -  slušanje,
   kojem policijski inspektor objašnjava kako treba postupati u slučaju kvara    pisanje
   na autocesti. Učenici tekst slušaju dva puta, pri čemu nadopunjavaju     -  individualno
   praznine odnosno kontroliraju svoja rješenja.

  3) Završni dio sata
   Učenici radi utvrđivanja vokabulara rješavaju zadatke u radnoj bilježnici,  -  pisanje
   AB/41/22, 23                                 -  rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 29.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall      Nastavna jedinica: Jugendliche beim VerkehrssicherheitstagCilj obrade nastavne jedinice: raspravljati o sigurnosti u prometu
Zadaci:
- postavljati pitanja
- utvrditi usvojeni vokabular
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
    Kontrola HA (AB/41/ 22, 23)                        - frontalno

  2) Glavni dio sata
    Nakon podsjećanja na tragične posljedice prometnih nesreća i njihove   -  razgovor
    uzroke, učenici potaknuti nastavnikovim pitanjima daju prijedloge kako  -  plenum
    bi mlade trebalo educirati o pravilnom ponašanju u prometu (uvodi se i
    novi vokabular). Učenici zatim čitaju tekst o edukativnom programu    -  rad na tekstu
    Verkehrssicherheitstag. Učenici u paru analiziraju tekst, formuliraju   -  rad u paru
    pitanja na temelju onih postavljenih na ploči i u natuknicama bilježe
    odgovore na ta pitanja. Zatim iz perspektive policijskog inspektora i   -  govorenje
    jednog mladića opisuju postojeće ponašanje mladih u prometu (uzroci,   -  plenum
    posljedice) te ono koje bi bilo poželjno. To služi i kao ponavljanje i
    utvrđivanje vokabulara potrebnog za vježbu pisanja u kojoj učenici
    trebaju napisati bilješku o prometnoj nesreći, LB/45/ABC Schreiben –
    HA

  3) Završni dio sata
    AB/41/24 – samoevaluacija: učenici procjenjuju koliko su dobro usvojili  -  govorenje
    gradivo obrađeno u ovoj cjelini na temelju uspješnosti izvršenja     -  rad u paru
    postavljenih komunikativnih zadataka (pitaj/reci na njemačkom)


Plan ploče:       Verkehrssicherheitstag

        Wer?
        Warum?
        Wo?
        Wie?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 30.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Ein Unfall                  Nastavna jedinica: Jobs und BerufeCilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- razvijati vještine slušanja, čitanja, govorenja i pisanja
- utvrditi vokabular
- postavljati pitanja
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - slušanje
   LB/128/1: Učenici slušaju prometne vijesti s radija i biraju koji je     - individualno
   odgovor od po tri ponuđena točan. Vježba služi i kao priprema za maturu
   jer se učenici upoznaju s tipovima zadataka na ispitima državne mature. -     razgovor
   LB/128/2: Učenici vježbaju kako formulirati pitanje – postavljaju jedan -     rad u paru
   drugom pitanja na temelju odslušanog teksta, odnosno zaokruženih točnih
   odgovora.

  2) Glavni dio sata
   LB/128/3: Učenici vježbaju vještinu slušanja – nakon što su pročitali    -  slušanje
   kratak Lückentext tijekom slušanja nadopunjavaju informacije koje      -  individualno,
   nedostaju. Provjera točnosti – tijekom drugog slušanja.              rad u paru
   LB/129/4: Učenici čitaju tekst, a zatim tijekom slušanja označavaju     -  rad na tekstu
   rečenice kao točne ili netočne. Tijekom drugog slušanja učenici korigiraju  -  rad u paru
   netočne rečenice.
   Vježba vokabulara: učenici još jednom slušaju tekst iz prethodnog      -  slušanje,
   zadatka te ga nadopunjavaju riječima koje nedostaju.               pisanje
                                          -  rad u paru

  3) Završni dio sata
   Nastavnik daje svoje komentare o mogućnostima i uspjehu svakog -         razgovor
   pojedinog učenika i najavljuje zaključne ocjene.             -    plenum
   Nastavnik i učenici razgovaraju o načinu radu u proteklom polugodištu te
   se dogovaraju o planu i iznose prijedloge za iduće polugodište.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 31.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Urlaubspläne                  Nastavna jedinica: Urlaubsziele

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati način kako se provodi odmor
Zadaci:
- opisivati destinacije gdje bi željeli provesti odmor
- koristiti wenn-rečenice
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
    Vodi se neformalan razgovor o tome kako su učenici proveli praznike, - plenum
    nastavnik ga potiče pitanjima: Wo warst du in den Winterferien? Hast du
    eine Reise gemacht? Was machst du am liebsten in den Ferien? Warum?
    Mit wem verbringst du gern deine Ferien?Wo?
  2) Glavni dio sata
    LB/48/1:Učenici gledaju fotografije i opisuju ih, govore koja im se od - razgovor
    destinacija čini najzanimljivija i zašto, a zatim rješavaju test kako bi - plenum
    saznali kojem tipu turista pripadaju. U plenumu učenici komentiraju - rad na tekstu
    rezultate, a na temelju njih drugi im učenici preporučuju za njih idealno - individualno
    mjesto za odmor.
    LB/49/2: Učenici se čitajući tekst upoznaju sa životnim navikama mladih - rad na tekstu
    ljudi, odnosno s načinom kako žele upoznati svijet koji ih okružuje. - individualno
    Nakon toga učenici govore kamo bi oni otputovali u različitim - razgovor
    situacijama (wenn ich relaxen will, wenn ich den Nervenkitzel suche…)   - plenum
    Nastavnik nekoliko primjera rečenica bilježi na ploču, a učenici uočavaju
    strukturu zavisno složene rečenice s veznikom wenn.
    Nastavnik bilježi na ploči nekoliko destinacija koje bi učenici željeli
    posjetiti. Učenici se prisjećaju da na pitanje Wohin? uz glagol kretanja
    koriste prijedloge s akuzativom. Korištene priloge mjesta učenici
    kategoriziraju: Land/Stadt, Meer/See, Insel… i izvode pravilo o uporabi
    prijedloga nach, an, auf, in.
  3) Završni dio sata
    AB/42-43/1-4: učenici rješavaju zadatke da bi uvježbali uporabu
    prijedloga uz zemljopisne pojmove, te rečenice s veznikom wenn.
Plan ploče:       Wohin fährst du, wenn…….?

        Ich fahre ans Meer, wenn ich relaxen will.
        Ich fahre nach Deutschland, wenn ich Deutsch lernen möchte.

        ………………….. ,             ………………………              .


        Wohin fährst du in Urlaub?
        nach Deutschland
        auf die Insel Rügen
        ans Meer…
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 32.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Urlaubspläne              Nastavna jedinica: (Un)wichtig im Urlaub

Cilj obrade nastavne jedinice: izražavanje mišljenja na temu odmora
Zadaci:
- koristiti dass-rečenice za izražavanje mišljenja
- izražavati stavove
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Nastavnik potiče razgovor o tome gdje učenici rado provode praznike i     - plenum
   zašto (ponavljanje vokabulara).

  2) Glavni dio sata
   LB/49/4: Učenici provode u razredu anketu o tome gdje provode         -  anketa,
   praznike. U tablicu nacrtanu na ploči pored već ispisanih destinacija     -  pisanje
   učenici unose svoja imena. Nakon toga zbrajaju se rezultati da bi se     -  govorenje
   vidjelo koje su destinacije najpopularnije, izračunavaju se postoci, crtaju  -  plenum
   grafikoni i komentiraju rezultati ankete (Die meisten Schüler (…%)
   fahren an die Adria. Nur wenige fahren ins Gebirge…).
   Nastavnik postavlja pitanje nekom od učenika: Weißt du, dass Marko      -  razgovor
   nach Split fährt? i bilježi ga na ploču. Učenici uočavaju strukturu      -  plenum
   zavisno složene rečenice.
   LB/50/6: Učenici čitaju rečenice uz fotografiju i uočavaju na koji se način
   može izraziti mišljenje – ponavlja se korištenje dass-rečenice.

  3) Završni dio sata
   Radi uvježbavanja uporabe dass- rečenica učenici rješavaju zadatke -       pisanje
   AB/45/5-7.                             -       rad u paruPlan ploče:           Urlaubsziele

            Wohin?            Wer?
        -  ans Meer
        -  nach Österreich
        -  ins Gebirge        Ich habe gehört, dass Marko nach Split fährt.

            …….. ,      …………          .
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 33.                        Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Urlaubspläne                    Nastavna jedinica: WetterCilj obrade nastavne jedinice: govoriti o vremenu
Zadaci:
- razgovarati o provođenju odmora
- opisivati vremenske prilike
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - igra
   Učenici kroz igru „Koffer packen“ ponavljaju wenn-rečenice i prijedloge - plenum
   uz zemljopisne nazive, LB/51/12.

  2) Glavni dio sata
   LB/52/13: Učenici na temelju crteža usvajaju vokabular za opisivanje   -  slušanje
   vremenskih prilika. Zatim slušaju zvučni zapis i unose nazive gradova u  -  individualno
   kojima vladaju prikazani vremenski uvjeti. Radi uvježbavanja vokabulara  -  pisanje
   učenici rješavaju zadatke AB/47-49/13-17. Rješavanjem zadataka 18, 19   -  rad u paru
   ponavljaju se i wenn- i dass-rečenice.
   LB/52/15: Učenici nastavljaju uvježbavati wenn-rečenice radeći kratke   -  govorenje
   dijaloge prema zadanom modelu.                      -  rad u paru

  3) Završni dio sata
   LB/52/ABC Schreiben: Na temelju natuknica učenici pišu razglednicu    -  pisanje
   poznanicima iz Stuttgarta (transfer usvojenih znanja).          -  individualno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 34.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Urlaubspläne                  Nastavna jedinica: Urlaubstypen

Cilj obrade nastavne jedinice: razgovarati kako drugi ljudi vole provoditi odmor
Zadaci:
- formulirati prijedloge
- pisati pismo
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Uvod u temu – LB/53/16: Učenici gledaju fotografije četiri osobe, čitaju   - plenum
   kratke podatke o njima te iznose pretpostavke o tome kakav bi odmor oni
   odabrali (pri tome koriste dass-rečenice).

  2) Glavni dio sata
   LB/54/17: Učenici podijeljeni u grupe čitaju tekst u kojem osobe sa -      rad na tekstu,
   fotografija opisuju svoj idealni odmor. Svaka se grupa informira o jednoj    razgovor
   osobi koju zatim prezentira ostatku razreda. Nakon predstavljanja tih -     rad u grupi,
   osoba učenici uz rečenice ispod teksta upisuju imena osoba na koje se te -   plenum
   izjave odnose.

  3) Završni dio sata
   LB/55/ABC Schreiben: Učenici se pripremaju za pisanje pisma – -         napomene
   nastavnik ih pita po čemu se takvo formalno pismo razlikuje od pisma -     frontalno
   koje bismo pisali nekom prijatelju (oslovljavanje, završetak pisma,
   pozdrav…) – karakteristike se bilježe na ploču, a učenici prema zadanom
   modelu pišu pismo kao HA (priprema za sličan tip zadatka na maturi).Plan ploče:       Einen formellen Brief schreiben


Absender
Empfänger
                               Ort, Datum
Anrede
.
.
.
Schluss
Gruss
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 35.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Menschen wie du und ich(?)            Nastavna jedinica: Wer ist wie?

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati i uspoređivati osobe
Zadaci:
- razgovarati o poznatim osobama
- uspoređivati osobine koristeći komparativ i superlativ
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
    Nastavnik piše na ploču izraz berühmt sein a učenici iznose što to za njih - plenum
    znači i dopisuju svoje asocijacije na ploču (nastavnik pomaže s
    vokabularom ako učenici nešto ne mogu izraziti na njemačkom).

  2) Glavni dio sata
    Nastavnik pita učenike koje su im osobe s njemačkog govornog područja    -  razgovor
    poznate, koga bi naveli kao berühmt. Nakon što su učenici naveli      -  plenum
    nekoliko poznatih osoba, nastavnik na ploču piše imena slavnih Nijemaca
    i njihova zanimanja te potiče učenike da ih točno spoje (tome se mogu
    pridodati i slike tih osoba).
    LB/58/1: Učenici čitaju kratke tekstove o pet slavnih osoba s njemačkog   -  rad na tekstu
    govornog područja. , a zatim od zadanih elemenata u tablici slažu      -  pisanje
    rečenice kojima opisuju po čemu su navedene osobe slavne.          -  rad u paru
    LB/59/3: Učenici nastavljaju opisivati slavne osobe izricanjem svog
    mišljenja o njima – imenima osoba pridružuju pridjeve, a zatim       -  govorenje
    formuliraju rečenice prema zadanom modelu u oblačićima na slici,      -  plenum
    LB/59/4: Nastavnik pitanjima potiče učenike da uspoređuju opisane
    osobe: Wer ist jünger? Wer ist attraktiver? Wer sieht sensibler aus?... i
    bilježi njihove odgovore na ploči.
    Učenici analiziraju rečenice, traže što im je zajedničko (usporedbe) i
    pokušavaju formulirati pravilo o tvorbi i uporabi komparativa i
    superlativa.

  3) Završni dio sata
    Učenici uvježbavaju komparaciju pridjeva rješavajući zadatke AB/52- -      pisanje
    53/1-6.                               -      rad u paru


Plan ploče:       Wer ist wie?

        Miroslav Klose war der beste Torschütze der WM 2006.
        Michael Schumacher ist der reichste Pilot der Formel 1.
        Claudia Schiffer ist jünger als Sabine Christiansen.
           ….. sieht besser aus als …….
           ….. finde ich am sympathischsten.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE


Redni broja sata: 36.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Menschen wie du und ich(?)    Nastavna jedinica: Der sportichste, dieschlanksteCilj obrade nastavne jedinice: uspoređivati karakteristike (komparativ i superlativ)
Zadaci:
- stupnjevati pridjeve
- uspoređivati osobe
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    Ponavljanje – učenici još jednom opisuju slavne osobe i međusobno ih - frontalno
    uspoređuju, a zatim nastavnik postavlja pitanja Wisst ihr, wie alt der
    älteste Mensch der Welt ist? Wie groß ist der größte Mensch der Welt?...
    i tako ih uvodi u tematiku sljedećeg teksta.

  2) Glavni dio sata
    LB/60/5: Učenici čitaju tekst o raznim rekordima, a za provjeru         -  rad na tekstu
    razumijevanja spajaju podatke u tablici (Wer? Wann? Leistung?). Oblike     -  individualno,
    pridjeva iz teksta unose i na odgovarajuća mjesta u tablici LB/62/9 te       rad u paru
    nadopunjavaju i ostale oblike kako bi ponovili tvorbu komparativa i
    superlativa.
    Komparacija se uvježbava i komentiranjem ankete o omiljenim           -  govorenje
    glumcima, LB/61/7, te provođenjem slične ankete u razredu, LB/61/8.       -  plenum

  3) Završni dio sata
    Transfer usvojenog znanja – učenici izražavaju svoje mišljenje o -         govorenje,
    suučenicima i izrađuju top-ljestvicu prema određenim osobinama, LB/61-       pisanje
    62/6A, B (Klassenbild).                        -      plenum
    HA: AB/54-56/7-14
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 37.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Menschen wie du und ich(?)              Nastavna jedinica: KleidungCilj obrade nastavne jedinice: govoriti o odjevnim navikama
Zadaci:
- stupnjevati pridjeve
- usvojiti nazive odjevnih predmeta i pridjeve koji ih opisuju
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    Nastavnik donosi uvećanu i razrezanu kopiju slike iz zadatka LB/62/10 - - plenum
    kako bi ponovili nazive odjevnih predmeta, učenici slikama pridružuju
    odgovarajuće nazive. Nakon toga učenici slike odjevnih predmeta
    pridružuju pojedinim osobama i obrazlažu svoje mišljenje o tome kome
    pristaje kakva odjeća prema primjeru rečenica u oblačićima uz sliku na
    str.63.

  2) Glavni dio sata
    Kao uvod u sljedeći tekst nastavnik pita učenike Was trägst du gern?     -  razgovor
    Was ziehst du an, wenn du zu einer Party gehst?...              -  plenum
    LB/63/11: Učenici čitaju tekst „Was tragen die Jugendlichen?“ i
    odgovaraju na pitanja kako bi provjerili jesu li razumjeli tekst. Radi    -  rad na tekstu
    kontrole točnosti rješenja učenici u paru naizmjence postavljaju pitanja i  -  rad u paru
    odgovaraju na njih.

  3) Završni dio sata
    LB/64/11: Učenici uvježbavaju vokabular sortirajući odjevne predmete     -  govorenje
    (Was trägt er? Was trägt sie?), a zatim iznose svoje mišljenje o       -  rad u paru
    pojedinim odjevnim predmetima (Was findest du eleganter/
    bequemer/schicker…?) (LB/64/12) čime se ponavlja i komparacija
    pridjeva.                                  -  pisanje
    Učenici uvježbavaju novousvojeni vokabular, AB/57/15-17           -  rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 38.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Menschen wie du und ich(?)         Nastavna jedinica: Adjektivdeklination

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati odjevne predmete
Zadaci:
- stupnjevati pridjeve
- deklinirati pridjeve
- davati savjete na temu odijevanja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
   Ponavljanje – učenici prepričavaju tekst „Was tragen die Jugendlichen?“ - plenum
   opisujući odjevne predmete popularne među mladima.

  2) Glavni dio sata
   LB/64/13: Učenici opisuju kako su odjevene osobe na crtežima, nastavnik     -  govorenje
   rečenice bilježi na ploči. Učenici analiziraju zabilježene primjere       -  plenum
   (član+pridjev+imenica) i nadopunjavaju tablicu LB/64/14 kako bi
   formulirali pravilo o deklinaciji pridjeva iza neodređenog člana u
   nominativu i akuzativu. Nastavnik im skreće pažnju na to da su oblici
   pridjeva isti u oba padeža osim kod muškog roda.
   LB/65/15: Učenici čitaju tekst o odabiru odjeće i pokušavaju          -  rad na tekstu
   rekonstruirati pravilan redoslijed rečenica. Nakon toga slušaju zvučni     -  plenum
   zapis razgovora između Claudije i Karin te provjeravaju jesu li točno
   riješili zadatak.
   Markirane dijelove rečenica nastavnik piše na ploču, a učenici u svoje
   bilježnice i analiziraju što se je obliku pridjeva promijenilo sad kad ispred
   njih stoji određeni član. Učenici izvode popunjavaju tablicu LB/65/17 i
   izvode pravilo o deklinaciji pridjeva s određenim članom.

  3) Završni dio sata
   AB/58-60/18-26: Učenici rješavanjem zadataka uvježbavaju deklinaciju -       pisanje
   pridjeva s određenim i neodređenim članom.              -       rad u paru

Plan ploče:       Was tragen sie?

        Sie trägt ein schickes Kostüm und modische Stiefel.
        Er trägt einen eleganten Anzug.


            Was ziehst du an?

       Das blaue Abendkleid ist nicht so modisch. Soll ich die abgetragenen Jeans anziehen?
       Und der neue Minirock?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 39.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben          Nastavna jedinica: Was macht man in diesem Job?Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti nazive nekih zanimanja i aktivnosti vezanih uz njih
Zadaci:
- proširivanje vokabulara s područja poslovnog života
- navoditi vještine potrebne za obavljanje zanimanja
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    LB/70/1: Slika kao impuls za razgovor – nastavnik postavlja pitanje Was - plenum
    ist die Frau / der Mann von Beruf?, a učenici iznose svoje pretpostavke
    povezujući osobe sa ponuđenim zanimanjima i obrazlažu te pretpostavke
    opisujući osobe sa fotografija (aktivacija znanja usvojenih u prethodnoj
    cjelini).

  2) Glavni dio sata
    LB/70/2: Nakon što su saznali što su osobe A, B i C po zanimanju,      -  govorenje
    učenici razgovaraju o tome koje su vještine i osobine potrebne u tim     -  plenum
    zanimanjima. U plenumu se navodi jedan primjer koji nastavnik bilježi i   -  rad u grupi
    na ploču da posluži kao model za objašnjenja – uvodi se konstrukcija
    um+zu+Infinitiv. Učenici se zatim dijele u grupe i razgovaraju o
    aktivnostima u pojedinim zanimanjima i osobinama koje su u tom        -  govorenje
    zanimanju važne. Po završetku rada u grupama učenici rezultate        -  plenum
    prezentiraju ostalim grupama koje ih mogu komentirati i nadopunjavati.

  3) Završni dio sata
    AB/62/1, 2: vježbe vokabulara – učenici još nekim zanimanjima        -  rad u paru
    pridružuju osobine koje smatraju važnim, a zatim opisuju aktivnosti u tim
    zanimanjima.
Plan ploče:       Was braucht man in diesem Job?        Man muss gut aussehend sein, um als Model zu arbeiten.

           ……………………… ,            ……….               .
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 40.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben          Nastavna jedinica: Was macht man in diesem Job?


Cilj obrade nastavne jedinice: opisati određena zanimanja
Zadaci:
- govoriti o vještinama potrebnim u određenim zanimanjima
- govoriti o prednostima i nedostacima određenih zanimanja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Nastavnik postavlja pitanja, a učenici nabrajaju koje zadatke imaju     - plenum
   bodyguard, Model, Managerin, te kakvi moraju biti ljudi koji žele raditi u
   tim zanimanjima.

  2) Glavni dio sata
   LB/71/3: Nastavnik dijeli učenike u grupe sa po četiri učenika. Učenici   -  kombinirana
   čitaju tekstove u kojima četvero ljudi govori o svom zanimanju, ali svaka    vježba
   se grupa koncentrira na samo jedan aspekt tog zanimanja: Vorteile,        čitanja,
   Nachteile, Gehalt (grupe označiti brojevima 1, 2, 3). Svaki učenik unutar    pisanja,
   grupe radi bilješke u svoju bilježnicu. Nakon što grupe završe s prvom      govorenja
   fazom rada, učenici se izmiješaju u nove grupe od po tri učenika – po    -  rad u grupi
   jedan iz grupa 1, 2 i 3 kako bi zajedno rekonstruirali priče o sve četiri
   osobe, njihovim zanimanjima, prednostima i nedostacima tih zanimanja.    -  govorenje
   Nakon završetka druge faze rada svaka grupa predstavlja po jednu osobu.   -  plenum

  3) Završni dio sata
   AB/62-63/3A – D: učenici provjeravaju koliko su razumjeli obrađeni      -  pisanje
   tekst odgovarajući na pitanja, odnosno nadopunjavajući tekst riječima    -  rad u paru
   koje nedostaju.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 41.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben         Nastavna jedinica: Ganz normale, alltägliche Berufe

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati prednosti i nedostatke zanimanja
Zadaci:
- izražavati želje i namjere
- koristiti konstrukciju um+zu+Infinitiv
- govoriti o izboru zanimanja i obrazložiti ga
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                      Metode i oblici
                                     rada
  1) Uvodni dio sata                          - govorenje
   LB/72/5: Kettenfragen – Učenici u „lancu“ postavljaju jedan drugom - plenum
   pitanje „Was willst du werden?“ i ponavljaju nazive zanimanja.

  2) Glavni dio sata
   AB/64/4, 5: proširivanje vokabulara – uvode se nazivi još nekih       -  govorenje,
   zanimanja, učenici povezuju nazive na njemačkom i hrvatskom jeziku te      pisanje
   izvode oblike za muški i ženski rod.                     -  rad u paru,
   LB/72/4: Učenici na ponuđenoj listi označavaju osobine kojima bi opisali
   sami sebe, a zatim govore u kojim bi zanimanjima te osobine bile važne
   te koje su osobine važne u njihovom zanimanju iz snova. Nakon toga      -  govorenje
   prelazi se na opis aktivnosti i zadataka u određenim zanimanjima.      -  plenum
   Nastavnik postavlja pitanje Was macht eigentlich (ein Koch)?, a učenici
   navode koji su to zadaci s kojima će se oni susretati u svom zanimanju,   -  govorenje
   odnosno opisuju čime se bave obavljajući praksu za svoje zanimanje. Na    -  rad u paru
   taj se način opisuju i druga zanimanja za koja su navedene aktivnosti u
   zadatku LB/72/6.
   LB/73/7: Ponavlja se struktura uvedena u zadatku LB/70/2
   (um+zu+Infinitiv) – nastavnik postavlja pitanje Was muss man können,
   um als Friseur arbeiten zu können? , a učenici navode potrebne vještine
   za pojedina zanimanja. Zatim se zajednički čita tekstove u oblačićima    -  rad na tekstu
   LB/73/8 da bi se uočio drugi način izražavanja namjere. Učenici analizom   -  plenum
   dolaze do zaključka kad se može koristiti konstrukcija um+zu+Infinitiv,
   odnosno kad se mora koristiti damit-rečenica.

  3) Završni dio sata
   AB/65-66/6-9: Učenici vježbaju izražavanje namjere rješavajući zadatke    -  pisanje
   u radnoj bilježnici                             -  rad u paruPlan ploče           Wozu?

  Ich werde alles tun, damit du Flugkapitän werden kannst.

  Man muss Software-Programme entwickeln können, damit man als Programmierer arbeiten kann.

  Man muss Software-Programme entwickeln können, um als Programmierer arbeiten zu können.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 42.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                   Nastavna jedinica: Zukunftspläne


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o planovima za budućnost
Zadaci:
- govoriti o zanimanjima
- izražavati razloge
- uvježbati uporabu genitiva
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - govorenje
   Kettenübung – prvi učenik u krugu navodi neko zanimanje, idući mora     - plenum
   navesti potrebnu osobinu, a treći navodi aktivnost u tom zanimanju.
   Četvrti učenik uvodi novo zanimanje i lanac se nastavlja.

  2) Glavni dio sata
   LB/73/9: Učenici slušaju intervju u kojem četvero mladih ljudi govori o   -  slušanje
   svom zanimanju iz snova i razlogu zašto su ga odabrali. Slušajući tekst   -  individualno
   učenici uz razloge unose odgovarajuća imena osoba i njihova odabrana     -  govorenje
   zanimanja. Nakon slušanja učenici na temelju bilježaka govore što bi tko   -  plenum
   od četvero mladih želio postati i zašto.
   LB/74/10A:    Učenici opisuju pojedina zanimanja pridružujući im     -  govorenje
   prikladne pridjeve. Zatim od tih pridjeva i naziva zanimanja slažu      -  plenum
   rečenice izražavajući svoje mišljenje kao odgovor na pitanje Wie findest
   du die Arbeit einer / eines….? Nastavnik pitanje zapisuje na ploču i     -  govorenje
   upozorava učenike na specifičnosti genitiva. Učenici uvježbavaju       -  rad u paru
   korištenje izraza u genitivu, LB/74/11, AB/ 67-68/12-16.

  3) Završni dio sata
   LB/73/ABC Sprechen: Učenici na temelju zadanih natuknica vode        -  govorenje
   razgovor o odabiru zanimanja (transfer usvojenog znanja)           -  rad u paruPlan ploče:       Genitiv

    Wie findest du die Arbeit eines Schauspielers?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 43.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                    Nastavna jedinica: Arbeitssuche

Cilj obrade nastavne jedinice: javiti se na oglas za zapošljavanje
Zadaci:
- čitati i razumjeti oglase za zapošljavanje
- pisati životopis
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    LB/75/12: slika kao impuls za razgovor – učenici promatraju sliku - plenum
    internetske stranice s oglasom za zapošljavanje, nastavnik navodi da se
    radi o oglasu i pita Wo ist diese Anzeige erschienen? Wo kann man noch
    Anzeigen finden? Wer schreibt Anzeigen? Warum?

  2) Glavni dio sata
    Učenici čitaju tekst oglasa i u parovima popunjavaju tablicu traženim    -  rad na tekstu
    informacijama. Radi kontrole odgovori se čitaju u plenumu.         -  rad u paru
    LB/76/13: Nakon razgovora o radnom mjestu koje se nudi i uvjetima koje   -  razgovor
    moraju zadovoljavati kandidati, učenici čitaju prijavu Karin Stein na    -  plenum
    natječaj. Uz informacije iz životopisa učenici u parovima formuliraju
    odgovarajuća pitanja, LB/76/14. Nastavnik skreće učenicima pažnju na
    formu teksta, odnosno na to da se životopis kao prilog molbi za posao
    piše tabelarno, u natuknicama.
    AB/69/17: Iz teksta prijave za radno mjesto Martine Baum učenici izvlače  -  rad na tekstu
    podatke potrebne za pisanje životopisa te ih unose u tablicu.        -  rad u paru

  3) Završni dio sata
    AB/70/18: Nastavnik podsjeća učenike na formu formalnog pisma (adrese    -  pisanje
    pošiljatelja i primatelja, način oslovljavanja…), a zatim učenici u     -  rad u paru
    parovima pišu tekst pisma temeljen na podacima iz životopisa.
    HA: javiti se na oglas za posao, priložiti životopis


Plan ploče:  Bewerbung                Lebenslauf

        Absender                persönliche Daten

        Empfänger               Schulbildung

        Betreff                Ausbildung

        Anrede                 Berufserfahrung

         ……..                 besondere Kenntnisse
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 44.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                 Nastavna jedinica: FernbeziehungenCilj obrade nastavne jedinice: govoriti o utjecaju poslovnog na emocionalni život
Zadaci:
- govoriti o zanimanjima i poslovnim obvezama
- navoditi nedostatke i prednosti zanimanja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
   Ponavljanje – učenici govore o zanimanju kojim bi se željeli baviti,     - plenum
   njegovim prednostima i nedostacima te iznose pretpostavke kako bi posao
   mogao utjecati na emocionalni život.

  2) Glavni dio sata
   LB/77/16: Učenici čitaju tekst o tome kako odvojenost zbog posla utječe    -  rad na tekstu
   na emocionalni život. Razumijevanje se provjerava tako što učenici u     -  rad u paru
   paru među ponuđenima biraju točan odgovor, odnosno završetak
   rečenice. Učenici prepričavaju tekst sažimajući osnovne informacije iz
   teksta.
   LB/78/17: Učenici slušaju intervju s dvije nezaposlene osobe koje govore   -  slušanje
   o tome kako nezaposlenost utječe na njihov život. Tijekom slušanja      -  individualno
   učenici u tablicu upisuju tražene podatke. Tijekom drugog slušanja      -  rad u paru
   informacije uspoređuju sa susjedom iz klupe.

  3) Završni dio sata
   LB/78/Phonetik: Učenici uvježbavaju točan izgovor i intonaciju        -  govorenje
   ponavljanjem zvučnog zapisa.                         -  rad u paru
   AB/71/20, 21: učenici rješavaju zadatke radi učvršćivanja usvojenog      -  pisanje
   znanja.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 45.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                  Nastavna jedinica: Jobs und BerufeCilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- govoriti o utjecaju posla na emocionalni život
- informirati se o stresu na radnom mjestu (uzroci i posljedice)
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik

Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Učenici kroz vođeni razgovor ponavljaju kako posao može utjecati na     - plenum
   emocionalni život.

  2) Glavni dio sata
   LB/140/1: Učenici čitaju uvodni tekst o posljedicama stresa na radnom -      rad na tekstu
   mjestu na zdravlje pojedinca „Zu viel Arbeit? Ausgebrannt!“       -    rad u grupi
   Nakon diskusije o stresu na radnom mjestu potaknute uvodnim tekstom
   učenici podijeljeni u grupe čitaju primjere utjecaja prekomjernih napora
   na poslu na živote pet osoba. Svaka se grupa bavi jednim aspektom teme
   stres: znakovi upozorenja, posljedice, savjeti za ublažavanje sindroma.
   Nakon što su učenici u grupama proanalizirali tekstove i markirali
   informacije za koje su bili zaduženi, predstavnici grupa unose podatke u
   raster koji se nakon toga stavlja na pano.

  3) Završni dio sata
   LB/141/2: Uz pomoć rastera izvješenog na panou učenici izjave pripisuju   -  govorenje
   odgovarajućoj osobi te daju prijedloge što bi ta osoba trebala promijeniti  -  plenum
   u svom životu kako bi smanjila stres i njegove posljedice.Plan ploče:           Ausgebrannt:

      Person, Beruf     Warnzeichen     Folgen       Lösung
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 46.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                  Nastavna jedinica: Jobs und BerufeCilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- govoriti o utjecaju posla na emocionalni život
- informirati se o stresu na radnom mjestu (uzroci i posljedice)
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Učenici potaknuti pitanjima nastavnika govore o tome po čemu se       - plenum
   prepoznaje stres, kakve posljedice po zdravlje stres može imati, te daju
   savjete kako smanjiti stres na radnom mjestu.

  2) Glavni dio sata
   LB/140/3: Učenici čitaju i analiziraju tekst o Katrin Weber tražeći u    -   rad na tekstu
   njemu uzročno-posljedične veze stresa na radnom mjestu i zdravstvenog    -   rad u grupi
   stanja te daju savjete za poboljšanje stanja.
   Nakon što su se informirali o simptomima stresa, učenici uz pomoć testa   -   rad na tekstu
   (LB/143/4) pokušavaju utvrditi u kojoj su mjeri oni sami izloženi stresu  -   individualno,
   označavajući simptome koje primjećuju kod sebe i učestalost njihovog
   pojavljivanja.

  3) Završni dio sata
   Transfer: Učenici u malim grupama izvještavaju o rezultatima testa, a    -   govorenje
   ukoliko je test pokazao da su pod stresom, drugi im učenici daju savjete  -   rad u grupi
   kako da ga smanje i umanje njegove posljedice po svoje zdravlje.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 47.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                   Nastavna jedinica: KontrollarbeitCilj obrade nastavne jedinice: provjera usvojenosti jezičnog gradiva
Zadaci:
- komparirati i deklinirati pridjeve kao bi se opisale i usporedile osobe i stvari
- izricati namjeru damit-rečenicom / grupom um+zu+Infiniviv
- koristiti zavisno složene rečenice
- opisivati smjer kretanja, odnosno gdje se tko ili što nalazi
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: Kontrollarbeit 3


Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - objašnjenja
    Nastavnik dijeli testove. Učenici ih pregledavaju i mogu postaviti pitanja,  - frontalno
    ako im nije jasno nešto vezano uz rješavanje zadataka.

  4) Glavni dio sata                                -  pisanje
    Učenici rješavaju pismenu provjeru.                      -  individualno

  5) Završni dio sata
    Nastavnik upozorava učenike na istek vremena i završetak rada te skuplja
    testove.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 48.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Berufsleben                     Nastavna jedinica: KorrekturCilj obrade nastavne jedinice: uočiti i ispraviti vlastite pogreške
Zadaci:
- uočiti i analizirati vlastite pogreške
- razmisliti o načinu ispravljanja pogrešaka
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: Kotrollarbeit 3Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
    Nastavnik objašnjava način bodovanja i vrednovanja.            - frontalno

  2) Glavni dio sata
    Učenici dobivaju na uvid svoje testove. Individualno pokušavaju ispraviti -  čitanje,
    svoje greške, a nakon toga se u plenumu čitaju točni odgovori kako bi     individualno,
    učenici dobili potvrdu da su uspješno korigirali pogreške.          plenum

  3) Završni dio sata
    Učenici određuju svoja slaba područja kako bi ih dodatnim radom mogli   -  individualno
    ispraviti.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 49.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen            Nastavna jedinica: Wichtige Ereignisse


Cilj obrade nastavne jedinice: čitati i razumjeti relacije političkih događaja
Zadaci:
- pričati o prošlim događajima
- upotrebljavati preterit
Korelacija: povijest
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica

Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                            - razgovor
    Nastavnik postavlja pitanje Welche Ereignisse haben das 20.Jahrhundert - plenum
    gekennzeichnet? Was findest du besonders wichtig? , a učenici navode
    svoje asocijacije koje nastavnik bilježi na ploču. Kad učenicima
    ponestane ideja, nastavnim im pokazuje slike četiri u tekstu LB/82/1
    opisana događaja i pita učenike prepoznaju li ih.

  2) Glavni dio sata
    Nastavnik na ploču piše četiri naslova koje učenici pokušavaju pridružiti -   rad na tekstu
    već prije prikazanim slikama.                       -   rad u paru
    LB/82/1: Učenici čitaju kratke tekstove o važnim događajima 20. stoljeća,
    a zatim u paru odgovaraju na u zadatku postavljena pitanja kako bi
    provjerili koliko su dobro razumjeli prezentirane događaje.
    Wann fanden die Olympischen Spiele in München statt? Wann baute die
    DDR eine Mauer in Berlin? Wann fiel die Berliner Mauer?....
    Točnost odgovora učenici kontroliraju provjerom s drugom grupom.
    Nakon kontrole nastavnik objašnjava vokabular ako još ima nepoznatih
    riječi i izraza.

  3) Završni dio sata
    AB/72/1, 2: Radi uvježbavanja vokabulara učenici rješavaju vježbe u     -  pisanje
    radnoj bilježnici.                             -  rad u paru


Plan ploče:        Wichtige Ereignisse

    (Assoziationen)

München feierte seine Olympiade.        In der Nacht zum 13.August 1961 begann die DDR,
Die Stimmung war recht heiter,         eine Mauer in Berlin zu bauen.
fröhlich und locker.

                     In der Nacht vom 20. zum 21. Jul 1969 um 3.56 Uhr landete
                     der erste Mensch auf dem Mond.

Der Fall der Mauer war der Anfang vom Ende der DDR.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 50.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen            Nastavna jedinica: Zeitzeugen berichten

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prošlim događajima
Zadaci:
- upotrebljavati preterit
- razumjeti političke odnose
Korelacija: povijest
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD
Artikulacija nastavne jedinice                       Metode i oblici
                                      rada
  1) Uvodni dio sata                           - razgovor
   Učenici kratko prepričavaju osnovne informacije o na prethodnom satu - plenum
   obrađenim važnim događajima 20. stoljeća.

  2) Glavni dio sata
   LB/83/2: Učenici slušaju izjave sudionika navedenih događaja i povezuju     -  slušanje
   imena intervjuiranih osoba i događaja kojima su te osobe svjedočile.       -  individualno
   Tijekom drugog slušanja učenici u grupama bilježe informacije: Was        -  rad u grupi
   passierte? Wann? Wer erlebte das? Was sagt er/sie dazu? Nakon slušanja
   učenici tvore četiri nove grupe kako bi objedinjavanjem informacija
   složili izvještaj o tome što je svaka od četiri intervjuirane osobe doživjela.
   Objedinjene izvještaje grupe prezentiraju ostalim učenicima u plenumu.      -  govorenje
   Nastavnik skreće učenicima pažnju na glagolski oblik koji se je pojavio u    -  plenum
   izvješćima – preterit. Učenici čitaju tekstove LB/83/2, potcrtavaju glagole
   te ih razvrstavaju u tablicu LB/85/4 pridružujući ih njihovim infinitivima.
   Uspoređujući oblike u infinitivu i u preteritu, učenici formuliraju pravilo
   o tvorbi preterita za slabe i jake glagole.

  3) Završni dio sata
   AB/73-75/3-8: Učenici rješavaju zadatke u radnoj bilježnici kako bi       -  pisanje
   uvježbali tvorbu i upotrebu preterita.                      -  rad u paruPlan ploče:               Zeitzeugen

   Was passierte?


     Wann?

    Wer erlebte
     das?

   Was sagt er/sie
     dazu?
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 51.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen       Nastavna jedinica: Probleme der JugendlichenCilj obrade nastavne jedinice: upoznati se s problemima mladih
Zadaci:
- proširivanje vokabulara
- uvježbavanje preterita
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Uz slike Bernda Asbranda i Klausa Strucka (str.83) nastavnik potiče     - plenum
   učenike na pretpostavke o njihovoj mladosti – kako su mladi živjeli 1969,
   1989…, kakve su probleme imali, razlikuje li se to od života današnje
   mladeži.

  2) Glavni dio sata
   LB/86/6: Učenici čitaju tekst o problemima mladih ljudi u Njemačkoj,     -  rad na tekstu
   formuliraju pitanja uz tekst i postavljaju ih svom susjedu kako bi      -  rad u paru
   međusobno provjerili razumijevanje teksta. Nastavnik pomaže
   objašnjavajući nepoznate riječi i izraze.
   Vezano uz rečenicu u tekstu „Vergessen die Erwachsenen zu oft, dass sie   -  govorenje
   selber einmal jung waren?“ nastavnik pokazuje učenicima fotografiju     -  plenum,
   Gerda Gaisera   i daje osnovne informacije o njegovoj dobi i         rad u paru
   zanimanju(LB/86/7), a zatim potiče učenike na pretpostavke o njegovom
   životu kad je imao 16 godina. Nakon pretpostavki učenici glagolima u
   preteritu nadopunjavaju rečenice Als ich 16 war, …
   LB/87/8: Učenici slušaju zvučni zapis kako bi provjerili točnost rečenica.  -  slušanje
                                          -  individualno
  3) Završni dio sata
   LB/87/10: Učenici na temelju zadanih natuknica i rečenica u oblačiću uz   -  pisanje,
   sliku pokušavaju na sličan način ispričati svoju biografiju           govorenje
                                          -  rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 52.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen             Nastavna jedinica: Temporalsätze

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prošlosti
Zadaci:
- koristiti preterit
- izraziti vremenske odnose koristeći vremenske rečenice
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - govorenje
   Nekoliko učenika pričaju svoje biografije koristeći pri tome als-rečenice, - frontalno
   nastavnik nekoliko primjera bilježi na ploču.

  2) Glavni dio sata
   LB/88/12A – uvodi se i veznik wenn. Učenici čitaju tekst u oblačićima    -  govorenje
   (razgovor između majke i kćeri) i prema zadanom modelu nastavljaju     -  rad u paru,
   voditi kratke razgovore – nastavnik model rečenice bilježi na ploču.    -  rad u grupi
   Učenici vježbaju u parovima, nastavnik prati odvijanje vježbe, a zatim
   postavlja pitanje Und wie ist es jetzt? Was passiert, wenn du eine
   schlechte Note bekommst? – nekoliko učenika odgovara, a zatim        -  govorenje
   započinju vježbu „lanac“ (LB/88/13) kako bi uvježbali korištenje wenn-   -  plenum
   rečenice. Početnu rečenicu nastavnik piše na ploču. Po završetku vježbe
   učenici analiziraju primjere na ploči kako bi izveli zaključak o upotrebi
   veznika als i wenn (jednom u prošlosti/ ponavljanje u prošlosti,
   sadašnjost). Da bi uvježbali uporabu tih veznika, učenici rješavaju     -  pisanje
   AB/76/11-13.                                -  rad u paru
   Nastavnik napominje učenicima da se veznicima wenn i als izražavaju
   istovremene radnje, ali da se vremenskim rečenicama mogu opisati i     -  rad na tekstu
   drugačiji vremenski odnosi. Da bi na primjerima vidjeli i druge veznike,  -  plenum
   učenici spajaju rečenice LB/84/3 kojima se opisuju povijesni događaji u
   Njemačkoj – nakon provjere točnosti spojenih rečenica učenici analiziraju
   značenje veznika nachdem, bevor, währendi definiraju pravilo. Za
   rečenice s veznikom nachdem analiziraju još nekoliko dodatnih primjera
   (LB/85/5)   kako   bi  uočili  način   slaganja   vremena
   (pluskvamperfekt+preterit/ perfekt+prezent).
  3) Završni dio sata
   Za uvježbavanje značenja i uporabe vremenskih rečenica učenici       -  pisanje
   rješavaju AB/77-81/14-24.                          -  rad u paru

Plan ploče:          Wann?

        Als ich drei Jahre alt war, kam ich in den Kindergarten.
        Wir machten eine Sprachreise nach Deutschland, als ich in der 1. Klasse war.
        Wenn ich eine schlechte Note bekam, ärgerte sich der Opa sehr.
        Wenn ich eine Klassenarbeit schreiben muss, bin ich sehr nervös.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 53.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeizeugen            Nastavna jedinica: Der erste SchultagCilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prvom danu u školi
Zadaci:
- proširivanje vokabulara
- koristiti vremenske rečenice
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                           Metode i oblici
                                          rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   LB/89/14: Učenici gledaju sliku uz zadatak i iznose pretpostavke o tome   - plenum
   gdje se nalazi grupa mladih ljudi i zašto (Schule, Unterricht).

  2) Glavni dio sata
   LB/89/14: Učenici slušaju zvučni zapis kako bi odredili koja je tema     -  slušanje
   teksta. Zatim zajedno čitaju rečenice, objašnjava se nepoznati vokabular.  -  rad u paru
   Nakon toga učenici ponovno slušaju Sandrino prisjećanje na prvi dan
   škole i pri tome zaokružuju točna rješenja.
   LB/89/15: Na temelju osnovnih informacija o Sandrinom prvom danu u      -  pisanje
   školi iz zadatka 14 učenici u parovima sažimaju Sandrin izvještaj      -  rad u paru
   dovršavajući već započete rečenice. Na kraju se još jednom sluša tekst
   kako bi se provjerila točnost rješenja.
   LB/90/16: Kako bi uvježbali novi vokabular učenici Lückentext        -  pisanje,
   nadopunjavaju riječima koje nedostaju. Kao kontrola još se jednom sluša     slušanje
   Sandrino prisjećanje, a zatim se objašnjava eventualno preostali nepoznati  -  rad u paru,
   vokabular.                                    plenum

  3) Završni dio sata
   Transfer usvojenog znanja – učenici se prisjećaju svog prvog dana u     -  govorenje
   novoj školi.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 54.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen           Nastavna jedinica: Der erste SchultagCilj obrade nastavne jedinice: govoriti o prvom danu u školi
Zadaci:
- koristiti prošlo vrijeme za govorenje o prošlosti
- provoditi i komentirati anketu
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                       Metode i oblici
                                      rada
  1) Uvodni dio sata                            - razgovor
   Nastavnik piše na ploču naslov Mein erster Schultag, a učenici iznose - frontalno
   sjećanja i dojmove o tome.

  2) Glavni dio sata
   LB/90/ABC Schreiben: Učenici formuliraju odgovore koji bi mogli biti     -  govorenje
   ponuđeni uz pitanja u anketi – to se bilježi na ploči, a kad je anketa    -  pisanje
   oblikovana, učenici na ploči rješavaju anketu unoseći plusove uz       -  plenum
   odgovore koji se odnose na njih. Kad su svi učenici unijeli svoje      -  rad u grupi
   odgovore, rezultati se zbrajaju (četiri grupe, svaka je zadužena za jedno
   pitanje), grafički prikazuju (tablica, dijagram, grafikon…) i komentiraju.

  3) Završni dio sata                               -  govorenje
   LB/90/ Phonetik, AB/81/25, 26: učenici rješavaju postavljene zadatke     -  pisanje
   kako bi učvrstili usvojeni vokabular i gramatičke strukture.         -  individualno,
                                            rad u paruPlan ploče:       Mein erster Schultag

  1. Wie hast du dich an diesem Tag gefühlt? a) aufgeregt ++++
                        b) nervös+++
                        c) froh +
2. Wie waren die ersten Stunden in der Schule? a) interessant ++++++
                        b) langweilig ++
                          …….
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 55.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Fakten und Zeitzeugen            Nastavna jedinica: Jobs und BerufeCilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- proširiti i utvrditi vokabular
- razvijati vještine čitanja, pisanja, govorenja
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, internet


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Nastavnik započinje razgovor o tome gdje se možemo detaljnije        - plenum
   informirati ako smo zainteresirani za povijesti (internet, knjižnica,
   muzej…), a zatim učenici navode svoje asocijacije uz pojam Museum.

  2) Glavni dio sata                               -   rad na tekstu
   LB/145/2: Učenici čitaju kratak uvodni tekst o muzejima te dovršavaju    -   govorenje
   započete rečenice informacijama iz teksta ili prema vlastitim znanjima i  -   plenum
   pretpostavkama.
   LB/146/4: Učenici podijeljeni u grupe započinju prema naputcima       -   istraživanje
   istraživanje o nekom njemačkom ili hrvatskom muzeju.            -   rad u grupi
   LB/146/5: Učenici u grupama popunjavaju tablicu kako bi se pripremili
   za predstavljanje odabranog muzeja.

  3) Završni dio sata
   Grupe predstavljaju muzeje prema zadanim kriterijima te objašnjavaju    -   prezentacija
   zašto su se za njih odlučili.                        -   plenumPlan ploče:
               Museum
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 56.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen      Nastavna jedinica: Wie wird die Welt 2025 aussehen?Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o budućnosti
Zadaci:
- formulirati pretpostavke o budućnosti svijeta
- koristiti futur I
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
   Nastavnik postavlja pitanje Wie stellst du dir die Welt im Jahr 2025 vor?, - plenum
   a učenici iznose svoje vizije budućnosti.

  2) Glavni dio sata
   LB/94/1: Učenici jedan po jedan čitaju 12 rečenica o tome kako bi se -      rad na tekstu,
   svijet mogao razvijati do 2025. pri čemu se objašnjava i nepoznati        govorenje
   vokabular te pri tome biraju odgovore ovisno o tome slažu li se s -       plenum
   tvrdnjom ili ne ili su neodlučni. Učenici zbrajaju svoje bodove, čitaju
   rezultate i na temelju toga dobivaju procjenu jesu li optimisti ili pesimisti.
   Nastavnik na ploču piše nekoliko primjera rečenica iz teksta te potiče -     sammeln –
   učenike na zaključak kako se u njemačkom jeziku izražava buduće         ordnen –
   vrijeme.Učenici analizom dolaze do pravila werden+Infinitiv.           systematisier
                                            en (SOS)
  3) Završni dio sata
   AB/82-83/1-6: Učenici uvježbavaju tvorbu i uporabu futura rješavajući    -  pisanje
   zadatke u radnoj bilježnici.                         -  rad u paruPlan ploče:       Zukunft ausdrücken – Futur I

        Die Menschen werden länger leben.
        Die Umwelt wird noch verschmutzter sein.

        Hilfsverb WERDEN    + INFINITIV    = FUTUR I
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 57.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen        Nastavna jedinica: Was wird das Morgen bringen?


Cilj obrade nastavne jedinice: iznositi pretpostavke o budućnosti
Zadaci:
- formulirati pretpostavke o budućnosti
- koristiti futur I
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
   Nastavnik prezentira povećane crteže iz zadatka LB/95/3 – učenici - plenum
   opisujući crteže iznose svoje pretpostavke o budućnosti svijeta (Schule
   der Zukunft, von Berlin nach Sidney in nur 2 Stunden…).

  2) Glavni dio sata
   LB/95/3A: Učenicici zajedno čitaju naslove, pridružuju ih slikama, a    -  govorenje
   zatim samostalno čitaju pet tekstova i pridodaju im već sparene slike i   -  plenum
   naslove. Nakon provjere točnosti i objašnjavanja nepoznatog volabulara   -  rad na tekstu
   učenici još jednom čitaju tekstove i u njma markiraju oblike futura     -  pisanje
   (ponavljanje). Zatim se uvježbava futur rješavanjem zadataka LB/96/6, 7.  -  individualno

  3) Završni dio sata
   LB/96/ABC Sprechen: vođeni razgovor – učenici prema naputcima vode     -  govorenje
   razgovor o tome kako zamišljaju svijet u 2030. godini (transfer usvojenih  -  rad u grupi
   znanja).
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 58.                          Nadnevak:_____________

Nast. cjelina: Zukunftsvisionen  Nast. jedinica: Was werdet ihr nach dem Schulabschluss machen?

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o planovima za budućnosti
Zadaci:
- koristiti futur I za iznošenje planova za budućnost
- razgovarati na temu nada i strahova mladih vezano uz budućnost
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD

Artikulacija nastavne jedinice                    Metode i oblici
                                   rada
  1) Uvodni dio sata                         - izlaganje
   Nekoliko učenika govore o svojim očekivanjima za 2030. (sažetak - frontalno
   LB/96/ABC Sprechen).

  2) Glavni dio sata
   LB/96/9: Nastavnik postavlja pitanje Wie kann man wissen, was die       -  govorenje
   Zukunft bringt? – učenici iznose pretpostavke, a zatim gledaju crtež dok   -  slušanje
   se uvodi pojam Wahrsagerin. Učenici nakon toga slušaju tekst i markiraju   -  plenum
   što je proročica rekla mladiću o njegovoj budućnosti.
   Nakon slušanja učenici prepričavaju proročanstva i pri tome ponavljaju
   dass-rečenice: Die Wahrsagerin sagt ihm voraus, dass er einen
   Studienplatz bekommen wird.
   LB/97/10: Nastavnik najavljuje slušanje idućeg teksta zaključkom da      -  slušanje,
   većina mladih već razmišlja o tome što će raditi nakon završene škole.      pisanje
   Učenici najprije čitaju 8 izjava koje su dale intervjuirane osobe, a zatim  -  individualno
   za vrijeme slušanja teksta uz svaku izjavu unose ime osobe koja je to
   izjavila. Tijekom drugog slušanja učenici imaju zadatak zabilježiti pitanja  -  slušanje
   koja je novinarka postavila tijekom intervjua. Nakon slušanja učenici u    -  rad u paru
   plenumu iznose pitanja, a nastavnik ih preformulirana ponavlja i zapisuje   -  plenum
   na ploču te pita učenike što se je promijenilo. Učenici uspoređuju oblike
   upravnih i neupravnih pitanja te izvode zaključak o vezniku i redu riječi.

  3) Završni dio sata
    LB/97/12: Učenici preoblikuju pitanja iz upravnih u neupravna, a točnost  -  pisanje
    provjeravaju slušanjem zvučnog zapisa LB/98/13               -  rad u paru
    HA: AB/85-87/10-16: Učenici rješavaju vježbe iz radne bilježnice kako bi  -  slušanje
    utvrdili uporabu upravnih i neupravnih pitanja.               -  plenum
Plan ploče:       Indirekte Fragen

    „Tobias, wirst du nach Spanien fahren? „
    Die Interviewerin möchte wissen, ob Tobias nach Spanien fahren wird.
    „Dirk, wo möchtest du studieren?“
    Sie fragt, wo Dirk studieren wird.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 59.                         Nadnevak:_____________

Nast. cjelina: Zukunftsvisionen  Nast. jedinica: Was werdet ihr nach dem Schulabschluss machen?


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o planovima za budućnosti
Zadaci:
- koristiti futur I za iznošenje planova za budućnost
- razgovarati na temu nada i strahova mladih vezano uz budućnost
- pisati formalno pismo
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                        Metode i oblici
                                       rada
  1) Uvodni dio sata                            - razgovor
   Kontrola HA (AB/85-87/10-16) – usporedbom s kolegom iz klupe učenici - rad u paru
   kontroliraju svoja rješenja.
   LB/98/14: Učenici uvježbavaju formu upravnih i neupravnih pitanja kroz
   kratke dijaloge.

  2) Glavni dio sata
   LB/97/11: Nakon kratkog ponavljanja kakve planove nakon završetka -       govorenje
   škole imaju Sonja, Lara, Dirk i Tobias, učenici govore i o vlastitim -     rad u grupi,
   planovima za budućnost – najprije u malim grupama, a zatim se o tome      plenum
   izvještava u plenumu.

  3) Završni dio sata
   LB/98/ABC Schreiben: Učenici započinju s pripremama za pisanje       -  pisanje
   formalnog pisma – u grupi učenici najprije diskutiraju o tome kako će    -  rad u grupi,
   formulirati pitanja koja moraju postaviti, a zatim se podsjećaju na       individualno
   obilježja formalnog pisma. Zatim učenici započinju samostalno pisati
   svoja pisma, dovršavaju ih kao HA.Plan ploče:       Einen formellen Brief schreiben

        Absender

        Empfänger

                                   Ort, Datum

        Anrede

        Einleitung

        ……
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 60.                            Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen                 Nastavna jedinica: Zukunftsangst?Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o budućnosti
Zadaci:
- izražavati strah od toga što donosi budućnost
- proširivati vokabular
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                     Metode i oblici
                                    rada
  1) Uvodni dio sata                          - razgovor
   Nastavnik piše na ploču naslov Zukunftsanst? Zukunftshoffnung?, a - plenum
   učenici iznose svoje pretpostavke o njegovom značenju.

  2) Glavni dio sata
   LB/99/15: Učenici čitaju uvodni dio teksta (Zeilen 1-18) i definiraju temu    -  rad na tekstu,
   teksta (susret mladih ekologa u Berlinu 2002., radionica na temu           govorenje
   „Putovanje u budućnost“).                            -  plenum
   Nastavnik zamoli učenike da se užive u situaciju i da poput sudionika
   radionice sjednu u krugu na pod zatvorenih očiju te slijede naputke, a      -  slušanje
   zatim im polako čita tekst priče „Reisebeschreibung“.              -  frontalno,
   Po završetku čitanja nastavnik potiče učenike da međusobno razmjene         plenum
   dojmove, a tek nakon toga učenici se vraćaju na svoja mjesta i nastavljaju    -  čitanje
   čitati tekst. Po čitanju teksta učenici rješavaju zadatak razumijevanja     -  individualno
   (richtig/falsch).

  3) Završni dio sata
   Poput sudionika radionice u Berlinu učenici izrađuju slike budućnosti      -  govorenje
   koju su „vidjeli“ slušajući tekst. Slike se izlože tako da ih svi mogu vidjeti  -  rad u grupi
   i zatim zajedno komentirati.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 61.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen                Nastavna jedinica: Zukunftsangst?


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o budućnosti
Zadaci:
- izražavati nadu i strah od toga što donosi budućnost
- proširivati vokabular
- koristiti dopusne rečenice
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica


Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   Učenici pričaju o tome čemu se nadaju i čega se u budućnosti boje.     - plenum

  2) Glavni dio sata
   LB/100/16: Učenici ponovno čitaju zadnji dio teksta sa strane 99 (Zeilen  -  čitanje
   66-117) i dovršavaju započete rečenice povezujući ih sa ponuđenim      -  pisanje
   završecima. U plenumu se provjeravaju rješenja, a nastavnik nekoliko    -  rad u paru
   primjera bilježi na ploču. Učenici čitaju primjere iz zadatka LB/100/117
   kako bi uočili primjere dopusnih rečenica.
   AB/89-91/20-25: Učenici rješavaju zadatke u radnoj bilježnici kako bi    -  pisanje
   uvježbali strukturu i uporabu dopusnih rečenica.              -  rad u paru

  3) Završni dio sata
   LB/100/17: Učenici u grupama diskutiraju o tome što njih najviše plaši   -  govorenje
   kad razmišljaju o budućnosti.                        -  rad u paruPlan ploče:       Konzessivsätze

Die meisten Bilder zeigen schreckliche Zukunftsvisionen. Trotzdem glauben die Jugendlichen, dass
eine bessere Zukunft möglich ist.

Obwohl die meisten Bilder schreckliche Zukunftsvisionen zeigen, glauben die Jugendlichen, dass eine
bessere Zukunft mögliche ist.

       ………………………………………….                 ,        …………………..
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 62.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen               Nastavna jedinica: Zukunftsangst?


Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o budućnosti
Zadaci:
- izražavati nadu i strah od toga što donosi budućnost
- proširivati vokabular
- koristiti dopusne rečenice
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD


Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                              - razgovor
   Učenici pričaju o tome čemu se nadaju i čega se u budućnosti boje te na  - plenum
   taj način ponavljaju i uvježbavaju vokabular.

  2) Glavni dio sata
   LB/101/18: Učenici čitaju uvod u intervjue sa Stefanie i Oliverom te -    slušanje
   sedam izjava koje slijede. Prije slušanja objašnjava se nepoznati -      individualno,
   vokabular. Tijekom slušanja učenici uz svaku izjavu unose ime osobe na    rad u paru
   koju se ona odnosi. Nakon slušanja učenici svoja rješenja uspoređuju s
   kolegom u klupi.

  3) Završni dio sata
   LB/101/ABC Sprechen – transfer usvojenih znanja: učenici u paru vode   -  govorenje
   razgovor prema zadanim natuknicama.                    -  rad u paru
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 63.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Zukunftsvisionen              Nastavna jedinica: Jobs und BerufeCilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- proširiti i utvrditi vokabular
- razvijati vještine čitanja, pisanja, govorenja
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik

Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - razgovor
   LB/148/1: Učenici zajedno gledaju sliku, čitaju pitanja vezana uz      - plenum
   budućnost koja si postavlja Stefan i objašnjavaju nepoznati vokabular.

  2) Glavni dio sata
   LB/148/1 - Jobs mit Zukunft: Učenici u parovima čitaju popis djelatnosti  -   govorenje
   budućnosti i pridružuju im pripadajuća zanimanja.              -   rad na tekstu
   LB/149-150: Učenici u parovima čitaju 10 kratkih tekstova o pojedinim    -   rad u paru,
   zanimanjima i nadopunjavaju prazna mjesta odgovarajućim vokabularom.       rad u grupi
   Po dva para spajaju se u male grupe i uspoređuju svoja rješenja.

  3) Završni dio sata
   Učenici u grupama pišu sličan tekst o svojem području rada i svojem     -   pisanje
   zanimanju                                  -   rad u grupi
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 64.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften               Nastavna jedinica: Kontaktanzeigen

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o odnosima među ljudima
Zadaci:
- čitati i razumjeti novinske oglase
- opisivati osobe
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                         Metode i oblici
                                        rada
  1) Uvodni dio sata                             - razgovor
    LB/103: slika kao impuls za razgovor – učenici gledaju i opisuju sliku s - plenum
    vjenčanja, iznose svoje asocijacije i pretpostavke.

  2) Glavni dio sata
    LB/104/1: Učenici čitaju reklamni oglas agencije Tatiane Schwarzkopf,    -  rad na tekstu,
    nastavanik pitanjima potiče razgovor: Womit beschäftigt sich Tatiana      govorenje
    Schwarzkopf? Was macht eine Partnervermittlungagentur? Wer wendet      -  plenum
    sich an eine Partnervermittlungsagentur?...
    LB/105/2: Nastavnik postavlja pitanje In welcher Rubrik einer Zeitung    -  rad na tekstu
    findet man die Anzeigen?, učenici biraju među ponuđenim odgovorima.     -  rad u grupi
    Nakon uvoda u temu učenici se dijele u šest grupa – svaka grupa dobiva
    jedan oglas koji analizira i tražene podatke upisuje u tablicu. Kad grupe
    završe s radom, u plenumu na temelju prikupljenih informacija
    prezentiraju osobe koje preko oglasa traže partnere. Nakon predstavljanja  -  prezentacija
    osoba nastavnik pokazuje slike šest osoba (LB/105/3) koje učenici      -  plenum
    pokušavaju pridružiti odgovarajućim osobama na temelju opisa iz oglasa.
  3) Završni dio sata
    LB/106/6: Provjera razumijevanja – učenici još jednom čitaju oglase i    -  rad na tekstu
    opise osoba pridružuju odgovarajućem oglasu.                -  rad u paru
Plan ploče:
                  Hochzeit        Wer?

        Alter

        Aussehen

        Typ

        Hobbys

        Sie/Er sucht
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 65.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften        Nastavna jedinica: Bist du ein romantischer Typ?

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o odnosima među ljudima
Zadaci:
- čitati i razumjeti novinske oglase
- opisivati osobe
- deklinirati pridjeve
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - govorenje
   Učenici opisuju osobe iz oglase i što one traže.              - plenum
   AB/92/1: Učenici povezuju odgovarajuće pridjeve i imenice, nastavnik
   primjere bilježi na ploču. Učenici uočavaju različite nastavke pridjeva i
   podsjećaju se na pravila deklinacije uz određeni i neodređeni član.

  2) Glavni dio sata
   LB/106/5: Učenici na temelju primjera izvode pravilo o deklinaciji -      rad na tekstu
   pridjeva i upisuju u tablicu odgovarajuće nastavke. Učenici zajedno čitaju -  plenum
   primjere LB/106-107/4, 7 i uočavaju razlike u deklinaciji ovisno o vrsti
   člana ispred imenice i pridjeva.
   LB/108/10: Učenici čitaju deset rečenica u testu Bist du ein romantischer
   Typ?, nastavnik objašnjava nepoznati vokabular, učenici označavaju
   određene radnje kao sehr / nicht so / gar nicht romantisch, te zbrajaju
   bodove u skladu sa svojim odgovorima. Zatim svako za sebe čita
   vrednovanje na temelju prikupljenih bodova.
   Učenici još jednom čitaju deset rečenica iz testa i pri tome potcrtavaju sve
   nastavke pridjeva. Učenici u grupama analiziraju primjere i grupiraju ih
   prema padežima, rodu imenica i vrsti člana te na temelju uočenih razlika
   formuliraju pravila o deklinaciji pridjeva (LB/108/11, 12, 13).
   LB/107/8: Učenici spajaju dijelove rečenica ponuđene u tablici pazeći pri
   tome na oblike pridjeva u dativu.

  3) Završni dio sata
    Učenici uvježbavaju deklinaciju pridjeva rješavajući zadatke u radnoj
    bilježnici AB/92-96/2-20.
Plan ploče:      Deklination der Adjektive

        Was für ein…?                Was für ….. sucht sie/er?

        ein fröhliches Wesen             ein fröhliches Wesen
        ein guter Charakter              guten Charakter
        eine charmante Partnerin           eine charmante Partnerin
         ……..
        Wer ist das?                 Wen sucht sie/er?

        der sportliche Mann              den sportlichen Mann      ……
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 66.                           Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften                  Nastavna jedinica: Sternzeichen

Cilj obrade nastavne jedinice: opisivati osobe i njihove karakterne osobine
Zadaci:
- proširivati vokabular
- opisivati sebe i druge
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica
Artikulacija nastavne jedinice                            Metode i oblici
                                           rada
  1) Uvodni dio sata                                - razgovor
    Nastavnik pita učenike koje se još rubrike osim Kontaktanzeigen mogu     - plenum
    naći u novinama (neki su nazivi već uvedeni u LB/105/2) – očekuje se da
    učenici spomenu i Horoskop.

  2) Glavni dio sata
    LB/109/14: Nastavnik pita učenike znaju li kako glase nazivi njihovih    -  govorenje
    horoskopskih znakova na njemačkom (uvodi se novi vokabular).         -  plenum
    Nastavnik na ploču piše nazive horoskopskih znakova, a zatim pokazuje
    slike koje te znakove ilustriraju – učenici slike pokušavaju pridružiti
    njihovim nazivima. Učenici na slici u udžbeniku kontroliraju jesu li dobro
    povezali sliku i naziv. Nakon toga učenici navode kada su rođeni i što su
    u horoskopu. Nastavnik ih pita koje su osobine tipične za osobe rođene u
    pojedinim znakovima: LB/109/15 – učenici znakovima pridružuju        -  rad na tekstu
    pridjeve kojima se opisuju karakterne osobine. Da bi provjerili svoje    -  rad u grupi
    pretpostavke, učenici čitaju tekst Was kennzeichnet die verschiedenen
    Sternzeichen?, LB/110/16.
    LB/110-111/16, /17: Učenici još jednom čitaju tekst o karakteristikama
    pojedinih horoskopskih znakova i pri tome markiraju dijelove rečenica u
    genitivu.
    LB/111/18: Učenici analiziraju prikupljene pridjeve, vođeni postavljenim
    pitanjima uočavaju razlike pojedinih primjera i pokušavaju formulirati
    pravilo o nastavcima pridjeva u genitivu te na temelju toga nadopunjavaju
    tablicu LB/111/19.
    AB/101-102/26-29: Učenici rješavaju zadatke u radnoj bilježnici da bi
    uvježbali deklinaciju pridjeva.
  3) Završni dio sata                                -  pisanje
    AB/99-100/21-24: Da bi uvježbali novouvedeni vokabular, učenici       -  individualno
    rješavaju zadatke u radnoj bilježnici.
Plan ploče:       Adjektive im Genitiv

    Er kann dabei auf die Hilfe der anderen Personen verzichten.

    Sie braucht die Anleitung eines starken, energischen Mannes.

    Deshalb braucht er die Hilfe einer geduldigen, praktischen Frau.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 67.                         Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften              Nastavna jedinica: Auf Partnersuche

Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o odnosima među ljudima
Zadaci:
- opisivati osobe
- govoriti o poželjnim osobinama kod partnera
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, radna bilježnica, CD
Artikulacija nastavne jedinice                       Metode i oblici
                                      rada
  1) Uvodni dio sata                            - razgovor
   Nastavnik piše na ploču pojam Traumpartner, a učenici nabraju osobine - plenum
   koje bi krasile takvu osobu.

  2) Glavni dio sata
   LB/111/21: Nastavnik dijeli učenike u pet grupa i dodjeljuje im zadatke -  slušanje,
   tijekom slušanja – svaka od grupa bilježi određenu vrstu informacija     pisanje
   (Name+Alter, Beruf, Familienstand, Hobbys und Interessen, -         rad u grupi
   Traumpartner). Za vrijeme slušanja svi učenici unutar jedne grupe bilježe
   tražene informacije u svoje bilježnice. Nakom slušanja učenici unutar
   grupa uspoređuju i nadopunjuju svoje bilješke, a zatim odlaze u nove
   grupe. Nove grupe se formiraju tako da iz svake od prethodnih grupa
   bude zastupljen po jedan predstavnik. Na temelju svih prikupljenih
   informacija nove grupe sastavljaju profil osoba koje su se predstavile u
   intervjuima.

  3) Završni dio sata                             -  prezentacija
   U plenumu grupe prezentiraju po jednu od osoba u intervjuu.       -  plenum


Plan ploče:
                   Traumpartner
Name

Alter

Beruf

Familienstand

Hobbys

Traumpartner
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 68.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften               Nastavna jedinica: Jobs und Berufe

Cilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- čitati i razumjeti novinske oglase
- opisivati osobe
Korelacija: stručni predmeti
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, CD

Artikulacija nastavne jedinice                      Metode i oblici
                                     rada
  1) Uvodni dio sata                           - razgovor
   Kroz razgovor o potrazi za idealnim partnerom ponavlja se vokabular - plenum
   vezan uz temu Partnerschaften.

  2) Glavni dio sata
   LB/153/3: Nastavnik najavljuje tekst u kojem se iznosi mišljenje o     -   slušanje
   Heiratsinstitute, učenici čitaju rečenice koje će tijekom slušanja     -   individualno
   nadopunjavati. Tekst se sluša dva puta kako bi učenici mogli zabilježiti  -   govorenje
   opširne informacije. Nakon drugog slušanja učenici čitaju svoja rješenja  -   plenum
   kako bi provjerili točnost.
   LB/154/5: Učenici čitaju tekst o istraživanju stava prema temi Chatten im  -   rad na tekstu
   Internet. U malim grupama učenici diskutiraju o pitanjima postavljenim u  -   rad u grupi
   oglasu.

  3) Završni dio sata
   Nakon rada u grupama učenici na temelju prikupljenih informacija pišu e- -    pisanje
   mail o kojem iznose svoje mišljenje o temi Chatten im Internet.     -    individualno
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVERedni broja sata: 69.                          Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina: Partnerschaften               Nastavna jedinica: Jobs und Berufe

Cilj obrade nastavne jedinice: transfer općeg jezika u poslovni u kontekstu zanimanja
Zadaci:
- čitati i razumjeti rezultate ankete
- opisivati osobe
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, materijal za plakate
Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                              - govorenje
    Nekoliko učenika čita svoje e-mailove, u plenumu se komentira - plenum
    upoznavanje partnera putem interneta.

  2) Glavni dio sata
   LB/152/1: Učenici čitaju rezultate ankete na temu Wovor hat die deutsche -   rad na tekstu,
   Jugend Angst?. Uz pomoć ponuđenog vokabulara učenici opisuju i         govorenje
   komentiraju rezultate istraživanja.                    -  plenum
   Učenici provode anketu s istim pitanjem u svojem razredu – najprije se na
   ploču zabilježi sve ono što u učenicima budi strah (Arbeitslosigkeit,
   Alleinsein, Armut…), a zatim se učenici dizanjem ruku (ili dolaskom pred
   ploču i stavljanjem plusa uz pojedine navode) izjašnjavaju o svojim
   bojaznima. Nakon što se svi učenici izjasne o svim strahovanjima,
   provodi se zbrajanje rezultata i izrada rang-liste.

  3) Završni dio sata
   Učenici izrađuju plakat s naslovom Wovor hat die kroatische Jugend -      prezentacija
   Angst? – izrađuje se grafikon s rezultatima ankete te popratni tekst u -    rad u grupi
   kojem se ti rezultati opisuju.
Srednja škola:_______________________________________________________________________________
Nastavnik/ca:_______________________________________________________________________________
Nastavni predmet: Njemački jezik

            PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

Redni broja sata: 70.                        Nadnevak:_____________

Nastavna cjelina:Wiederholung                    Nastavna jedinica: Zensuren

Cilj obrade nastavne jedinice: analiza uspjeha
Zadaci: analizirati i vrednovati načina rada
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala:

Artikulacija nastavne jedinice                          Metode i oblici
                                         rada
  1) Uvodni dio sata                               - izlaganje
   Nastavnik komentira rezultate rada svakog učenika te zaključuje ocjene.   - frontalno

  2) Glavni dio sata
   Učenici poticani pitanjima nastavnika analiziraju rad tijekom protekle -    razgovor
   nastavne godine, ocjenjuju koje su im se teme i načini rada najviše, a koji -  plenum
   najmanje sviđali te iznose svoje prijedloge i očekivanja za slijedeću
   nastavnu godinu.

  3) Završni dio sata                              -  pisanje
   Učenici putem anonimne ankete daju ocjenu rada nastavnika.         -  individualno

								
To top