Fece Vilma by 7iQKpLLN

VIEWS: 15 PAGES: 19

									VARSTVO OKOLJA TER VARNO IN ZDRAVO DELO-
   POMEMBEN SEGMENT DRUŽBENE
  ODGOVORNOSTI V DRUŽBI GORENJE,d.d.
       mag. Vilma FECE
             2006

                 Proizvodnja in prodaja
Temeljna dejavnost je:      velikih gospodinjskih
                 aparatov


                 krovna družba Gorenje,
Skupino Gorenje sestavlja:    d.d. ter 47 družb od
                 tega 33 v tujini

                 90% prodaje - Med
Izvoz              največjimi slovenskimi
                 neto izvozniki
Evropski tržni delež       4%
Prisotnost v           70 državah
Prodaja pod lastno blagovno
                 72%
znamko
                 10.500
Število zaposlenih

Število velikih gospodinjskih
                 3,7 mio kosov
aparatov
                             Odvisne družbe v tujini  Predstavništva
            Poslanstvo
             Skupine Gorenje
                           Vrednote Skupine
Želimo postati najbolj izviren, v oblikovanje
 usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom na       Gorenje
 svetu!
            Vizija Skupine
             Gorenje        Poštenost
Ustvarjamo izvirne, tehnično dovršene,
 vrhunsko oblikovane ter uporabnikom in     Odprtost
 okolju prijazne izdelke za prijeten dom.
                        Lojalnost
Osredotočeni smo v povečevanje
 zadovoljstva potrošnikov, ob tem pa na     Kreativnost
 družbeno odgovoren način ustvarjamo
 vrednost za lastnike, zaposlene in druge    Ambicioznost
 deležnike podjetja.
      Družbena odgovornost v Gorenju
Načrtovan pristop k družbeni odgovornosti je osnova za
zagotavljanje njene učinkovitosti, zato je še toliko bolj pomembno,
da so v Gorenju sprejete in zapisane naslednje vrednote:

•korporacijska identiteta,
•uravnoteženo pričakovanje lastnikov in zaposlenih,
•izdelava in trženje človeku prijaznih izdelkov in storitev ter
•negovanje odnosov s potrošniki in poslovnimi partnerji.


Koncept družbene odgovornosti je v Gorenju vgrajen v strategijo
poslovanja, pri tem pa ima varstvo okolja pomembno vlogo.
Ključna področja družbene odgovornosti v Gorenju:

•  odgovornost do zaposlenih:
  število zaposlenih in izobrazbena struktura, skrb za izobraževanje in
  usposabljanje zaposlenih, skrb za mlade in perspektivne kadre, razvoj
  kadrov, merjenje zadovoljstva zaposlenih, skrb za zdravstveno varstvo
  zaposlenih, krepitev socialne varnosti zaposlenih z dodatnim
  zavarovanjem, skrb za varno in zdravo delo, komuniciranje z
  zaposlenimi
•  odgovornost do uporabe izdelkov in storitev:
  zagotavljanje varnosti izdelkov, zagotavljanje okolju prijaznih izdelkov
  in storitev, izpolnjevanje jamstvenih in servisnih obveznosti, merjenje
  zadovoljstva potrošnikov
•  odgovornost do ožje in širše družbene skupnosti:
  kultura, šport, šolstvo, zdravstvo, humanitarno sodelovanje
•  odgovornost do naravnega okolja
CECED (evropsko združenje proizvajalcev gospodinjskih aparatov):

Leta 2005 ustanovilo delovno skupino za družbeno odgovornost ( Task Force
  for Corporate Social Responsibility) in pripravilo kodeks obnašanja (
  Ceced Code of Conduct):

•  kodeks zajema celotno delovanje podjetja na vseh lokacijah, spoštovanje
  zakonodajnih zahtev ter obvezo o komuniciranju do zaposlenih in dobaviteljev

•  prepoved prisilnega dela in zaposlovanja otrok, pravično plačilo za opravljeno delo,
  prepoved izpostavljenosti telesnemu kaznovanju ter različnim oblikam nadlegovanja
  in zlorab, pravica do svobodnega združevanja in kolektivnih pogajanj

•  podjetje mora ravnati v skladu z okoljskimi predpisi in standardi, zagotovljeno mora
  biti varno in zdravo delovno okolje, vključena je požarna varnost

•  letno poročanje           GORENJE JE PODPISNIK KODEKSA
•  1975 – postavitev lastne čistilne naprave za čiščenje odpadnih
  tehnoloških voda

•  1985 – oblikovan oddelek Ekologija ( začetek enotnega
  strateškega obvladovanja varstva okolja                MEJNIKI
•  1993 – opustitev CFC pri proizvodnji hladilno-zamrzovalnih
  aparatov                             VARSTVA OKOLJA V
•  1994 – nadomestitev cianidnega in kislega bakrenja z dvojnim
  nikljanjem na liniji kromanja                     GORENJU

•  1998 – 2000 – postavitev 3 novih lakirnic za lakiranje z laki v
  prahu

•  2000 – okoljska sanacija po požaru v obratu Galvana

•  2000 – certifikat ISO 14001

•  2004 – vpis v EMAS register
EMAS          ISO 14001
začetni okoljski    le priporoča
pregled
okoljski vidiki z
dodatnimi        okoljski vidiki
zahtevami
podrobne zahteve    notranje presoje
za presojanje
okoljska izjava     /
              Dodatne zahteve glede na ISO 14001
       • v celoti izpolnjevanje zakonskih zahtev
       • nenehno izboljševanje (primerjava dejanski rezultatov s cilji)
       • komuniciranje-okoljska izjava
      OKOLJSKA IZJAVA
                       NAMEN:
• Posredovati javnosti in drugim zainteresiranim strankam okoljske informacije o vplivih na okolje
ter njenemu nenehnemu izboljševanju
• Priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici,
pogodbenikih in zaposlenih
                       VSEBINA
•izjava o verodostojnosti okoljskih podatkov
• predstavitev podjetja
  dejavnost
  šifra dejavnosti (29.710 proizvodnja električnih gos. naprav)
  obseg dejavnosti vključene v sistem EMAS
  proizvodnja (opis, količina)
•razvoj (izdelka, tehnologije in organizacije)
• naložbe (v povezavi z varstvom okolja- izdelek, tehnologije)
• politika varstva okolja (besedilo v izvirni obliki)
• sistem ravnanja z okoljem (opis ključnih področij - politika,
 poslovnik, programi, presoje, poročilo za javnost, okoljska
 odgovornost
• ocenjevanje vplivov na okolje (opis metodologije, seznam vidikov)
• okoljski podatki
    materialna bilanca
    izpolnjevanje okvirnih ciljev
    izpolnjevanje izvedbenih ciljev
• cilji varstva okolja za prihodnje obdobje
• izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev (izjava)
POMEMBNI OKOLJSKI VIDIKI V GORENJU

Leta 1998-2003: odpadki, energenti, emisije v zrak in vodo (nikelj)

Leta 2004-2006: proizvod

Leta 2007 : proizvod
Okvirni cilji do leta 2003 glede na izhodiščno leto1997
Vidik                   Enota    1997    2003    doseženo
zmanjšanje količine
-nevarnih odpadkov           kg/izdelek   0,55    0,18    -51

-deponiranih odpadkov          kg/izdelek   1,14    0,44    -31racionalna raba energentov
-poraba vode              m3/izdelek   0,56    0,19    -48

-poraba zemeljskega plina        m3/izdelek   1,93    1,03    -20


- znižanje emisije organskih topil za    %     400 t    9,7 t    -98
- zmanjšanje emisije prahu za        %      18 t   2,185 t   -89
- zmanjšanje koncentracije niklja iz    %    0,65mg/l  0,37mg/l   -43
CČN
-količina proizvedenih aparatov           1 843 126  2 768 773
    Izpolnjevanje ciljev varstva okolja
vidik              enota     2000     2001    2002  2003  2004  2005  2006
zmanjšanje količine
- nevarnih odpadkov      kg/izdelek    0,30     0,25    0,25  0,18  0,21  0,21  O,15
- sekundarnih surovin     kg/izdelek    4,45     4,68    4,23  4,23  4,33   -    -
- deponiranih odpadkov     kg/izdelek    1,01     0,75    0,49  0,44  0,36  0,33  0,30
racionalna raba ener.
- poraba vode         m3/izdelek    0,30     0,21    0,18  0,19  0,20   0,20  0,18
- poraba električne energije  kWh/izdelek   20,82     21,95    21,62  22,24  22,39  23,09  23,00
- poraba toplotne energije   kWh/izdelek   15,81     15,05    12,47  13,28  13,72  13,42  11.43
- poraba komp. zraka      m3/izdelek   21,66     19,49    15,09  13,45  17,47  15,29  16.06
- poraba zemeljskega plina   Nm3/izdelek   1,16     1,09    1,02  1,03  1,02   1,04  1,04
- znižanje emisije              realizirano    -     -    -    -    -    -
organskih topil
- zmanjšanje emisije prahu          realizirano     -     -    -    -    -    -
- zmanjšanje koncentracije                 realizirano   -    -    -    -    -
Ni iz CČN
   Okoljski cilji 2006-2010
• uvedba zahtev direktive RoHS

• razgradnja odpadnih električnih in elektronskih naprav

• zmanjševanje količine nastalih nevarnih odpadkov

• zmanjševanje količine nastalih deponiranih odpadkov

• racionalna raba energentov
  Izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev

Na osnovi spremljanja zakonskih (na področju emisij v vode, emisij v zrak,
odpadkov, hrupa, embalaže, kemikalij, energentov, graditve objektov ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) in drugih zahtev s področja
varstva okolja, skrbnega okoljskega pregleda delovanja družbe, rezultatov
okoljskih monitoringov in spremljajoče dokumentacije ter rezultatov
inšpekcijskih pregledov ocenjujemo, da je delovanje družbe Gorenje, d.d.
skladno z zakonskimi in drugimi zahtevami, ki so podane z zahtevami ISO
14001 in EMAS.

Posebej poudarjamo, da izpolnjujemo vse z zakonom določene mejne
vrednosti za naslednja področja okolja: odpadne vode, emisije v zrak ter
hrup, ki so specifično določene za našo dejavnost. Za ostala prej našteta
področja mejne vrednosti niso predpisane.
                       cca. 200 pravnih aktov
 Cilji varnega in zdravega dela
        IMENOVANI CILJI              2005       2006
Število poškodb                      191        184


Pogostost (P)                       20          20


Resnost (R)                        403      438


Znižanje ravni hrupa v delovnem okolju        Plan 2006-2010   PPA:4-6 dB (A)


% izobraževanja in usposabljanja (vsi zaposleni)     20 %        73 %

% neustrezne pazljivosti, kot vzrok za poškodbe na
                             31 %        34 %
  DM
Pregled delovne opreme: Razmerje med poročili -
  obratovalnimi dovoljenji in pregledi       242 / 669 (36 %)  400 / 615 (65%)
  strojev/naprav
Enoten sistem varstva okolja ter
 varnega in zdravega dela,
      vključno
   s požarno varnostjo


    ISO 14001
     EMAS
    OHSAS 18001

      •poslovnik
      •postopki
      •navodila za delo
      •cilji
      •programi
Poslovna učinkovitost okoljskega delovanja
                            (www.advance-project.org)

•  Mednarodna skupina evropskih okoljskih raziskovalnih inštitutov se je v
  okviru projekta Advance Project lotila velikega podviga: pod drobnogled
  je vzela poslovno (finančno) učinkovitost okoljskih vidikov delovanja 65-
  ih evropskih proizvodnih podjetij iz 16 držav in 18 gospodarskih panog
•  Kot v poročilu poudarjajo evropski raziskovalci, so na podlagi javno
  objavljenih informacij (letna, okoljska in trajnostna poročila ter druge
  informacije) merili tako imenovano trajnostno vrednost podjetij (angl.
  sustainable value). Gre za prvi tovrstni pristop k analizi okoljskih vidikov
  poslovanja podjetij, ki govori povsem v jeziku finančnih strokovnjakov in
  managerjev


       Gorenje se je uvrstilo v sam vrh – na tretje mesto
  “Sodobno velemestno življenje je kot
mravljišče s specializirano delitvijo
dela:ljudje so kakor v panju stlačeni
vsak v svojo satovnico, ne poznajo niti
soseda niti njegovega dela, so drug
drugemu napoti, in vendar zaradi
specializacije in delitve dela eden brez
drugega ne morejo živeti.

   dr. Anton TRSTENJAK

								
To top