Info BRI 5 3 2010 by 7iQKpLLN

VIEWS: 34 PAGES: 27

									    IPA IIIC – Regionalna konkurentnost
Projekt tehničke pomoći za učinkovitu provedbu Sheme
 dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu


      INFORMATIVNA RADIONICA
        Zagreb, 5.ožujka 2010.


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
           gospodarstva
    Struktura prezentacije
I) Postupak preliminarnog odabira projektnih
  ideja
•  Javni poziv (objava, kriteriji prihvatljivosti)
•  Administrativna provjera pristiglih projektnih
  ideja
•  Odbor za odabir projektnih ideja
•  Kriteriji odabira
•  Dobri primjeri
•  Najčešće pogreške
II) Projekt tehničke pomoći


  • Iskaznica projekta
  • Projektni tim
  • Aktivnosti projekta tehničke pomoći
    • Modul 1
    • Modul 2
(III) Nastavne aktivnosti
 • Pripremni sastanci s potencijalnim korisnicima
  tehničke pomoći
 • Konačni odabir projektnih ideja
 • Potpisivanje sporazuma s korisnicima
  tehničke pomoći
IV) Pitanja i odgovori
Javni poziv
- poziv objavljen 14.prosinca 2009.
- rok za podnošenje projektnih ideja 31. siječanj 2010.
- Kriteriji prihvatljivosti:
  - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000
  - prihvatljivi podnositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne
samouprave, županijske ili lokalne razvoje agencije, javne ustanove,
javna poduzeća u većinskom vlasništvu JR(L)S, županijske /općinske
turističke zajednice (10 županija)
 - vrste projekata: (i) razvoj nove ili postojeće poslovne infrastrukture u
postojećim poslovnim zonama i novim ili postojećim poslovnim
inkubatorima te drugim poslovnim subjektima koji podupiru razvoj malog i
srednjeg poduzetništva; ii) razvoj i nadogradnja javne turističke
infrastrukture.
 - provedba projekata: max. 18 mjeseci
Administrativna provjera


(i) Rok za podnošenje prijava: sve prijave stigle su
  na vrijeme
(ii) Prihvatljivost vrijednosti cjelokupne investicije,
  bespovratnih sredstava, podnositelja projektne
  ideje/ partnera, vrste projekata;

- eliminirane su četiri projektne ideje
Odbor za odabir projektnih ideja

- Predsjedatelj odbora(MRRŠVG)
-Tajnica odbora (Projektni tim)
- Procjenitelji/Evaluatori - MRRŠVG (2)
              - MINGORP (2)
              - Projektni tim (1)
              - SAFU (1)
Kriteriji odabira
- prate logiku prijavnog obrasca (lokacija,
 ciljevi, relevantnost projekta,uporište u RCOP-u,
 ŽRS/ROP,opravdanost projekta s obzirom na
 potrebe/probleme,korisnici,opis aktivnosti,učinak
 projekta (kratkoročni/ dugoročni),budžet,
 očekivani izvori financiranja, opis
 podnositelja,sposobnost podnositelja za
 provedbu projekta (iskustvo, resursi),projektni
 partneri, zrelost/pripremljenost projekta;
Primjeri
   Kriterij: aktivnosti
 Opis kriterija: da li su jasno opisane aktivnosti u okviru projekta s
   naznakom tko će biti zadužen za njihovu provedbu
   (nositelj/partner/suradnik); Da li su sve aktivnosti prihvatljive?
   Da li predložene aktivnosti uistinu pridonose ostvarivanju
   ciljeva koje projekt ima? Da li su aktivnosti provedive?
 Bodovi: 5 – aktivnosti su praktične, prikladne, povezane s
       očekivanim rezultatima;
     3 – poveznica između aktivnosti i rezultata postoji ali je
       slaba/nedovoljno obrazložena;
     1 - poveznica nije vidljiva
Primjeri
  Kriterij: Kratkoročni i dugoročni učinak projekta
Opis kriterija: Da li je projekt održiv? Da li postoje financijski i
 administrativni kapacitet koji omogućava održivost projekta i po
 završetku granta/bespovratnih sredstava?
Bodovi: 10 – Održivost projekta je neupitna s obzirom na postojanje
       financijskih i institucionalnih kapaciteta;
     5 – Vrlo vjerojatno će projekt biti održiv i po završetku
       provedbe ali u ovoj fazi ne postoji konkretan dokaz;
     1 – Vrlo vjerojatno projekt nije održiv, jer izgleda da potrebni
       resursi / kapaciteti neće biti osigurani nakon završetka
       provedbe;
Dobri primjeri prijava projektnih ideja
  Turistički info centar – Biograd n/m; Poslovni
  inkubator BRODIN - Grad Slavonski Brod; Poslovna
  zona BIJELO BRDO – Općina Erdut; itd.
-  Uklapanje u kriterije
-  Kvalitetno napisana prijava
-  Realan budžet projekta
-  Uključenost partnera
-  Odgovornost prema projektu od strane
  podnositelja/partnera (“ownership”)
Najčešće pogreške
  Nejasan opis aktivnosti
  Loše/krivo opisana relevantnost projekta
  Nejasno opisan učinak projekta
  Nerealan budžet
  Nije vidljiva održivost projekta
IPA IIIC”Potpora učinkovitoj provedbi
 sheme bespovratnih sredstava za
  poslovnu infrastrukturu u okviru
 operativnog programa regionalne
      konkurentnosti”
  Charalampos Panorios – Voditelj projekta
   Anja Celio-Cega – Suradnik na projektu
     ISKAZNICA PROJEKTA
 Ugovaračko tijelo: SAFU
 Glavni korisnik: MRRŠVG (UIRR)
 Traje do lipnja 2012
 Provode ga konzorcij HCL Consultants,
 LDK i WYG
 Vodeći partner: HCL Consultants
  Philopappou 36 11741 Athens Greece
  Tel: + 30 210 924 0885 Fax + 30 210 924 0769
  E-mail: office@hcl-consultants.com
  Web Site: www.hcl-consultants.com
      PROJEKTNI TIM

o  Charalampos Panorios (Voditelj projekta)

o  Spomenka Djurić (Stručnjak za pripremu i
  provedbu projekata)

o  Anja Celio-Cega (Suradnik na projektu)
       PROJEKTNI TIM
Za potrebe projekta biti će angažirani i
short term stručnjaci iz sljedećih područja:

  Stručnjaci za razradu aplikacijskog formulara
  Stručnjaci za izradu cost benefit analize
  Stručnjaci za izradu tehničke dokumentacije
  Stručnjaci za pomoć u provedbi projekata
AKTIVNOSTI TEHNIČKE POMOĆI

  Aktivnosti projekta mogu se podijeliti na 2
  modula:
  o  Modul 1: Priprema projekata – pripremiti, od vaših
    projektnih ideja, projekte koji će biti prihvatljivi za prijavu na
    natječaj za bespovratna sredstva iz područja poslovne i turističke
    infrastrukture

  o  Modul 2: Provedba projekata – pomoći korisnicima kojima
    su odobrena nepovratna sredstva
         MODUL 1
  Tehnička pomoć za projekte koji se
  prijavljuju na sljedeći natječaj za
  bespovratna sredstva

  Najmanje 20 projekata iz 10 odabranih
  županija će dobiti tehničku pomoć
   MODUL 1 - AKTIVNOSTI
Tehnička pomoć u sklopu modula 1 će se sastojati
od:
 Unaprijeđivanje projektnih ideja (ukoliko je to
 potrebno)
 Izrada projektne aplikacije uključujući svu
 potrebnu projektnu dokumentaciju (aplikacijski
 formular, cost-benefit analiza, tehnička
 dokumentacija)
 Kontinuirana obuka i radionice za aplikante
          MODUL 2
 Tehnička pomoć svim korisnicima kojima
 su odobrena bespovratna sredstva
 Pomoć će biti usmjerena na:
  o  Sekundarna nabava
  o  provođenje EU smjernica za komunikaciju i
    vidljivost
  o  pripremu izvještaja o provedbi
  MODUL 2 - AKTIVNOSTI
 Predstavljanje metodologije i alata za
 provedbu kao i konkretna pomoć prilikom
 provedbe projekata
 Pružanje ad hoc pomoći korisnicima
 bespovratnih sredstava putem helpline-a
 Radionica o provedbi projekata
KONTAKTI PROJEKTNOG UREDA

       Heinzelova 69/4
      (u sklopu MRRŠVG)
       tel: 01 6391 989
       fax: 01 6391 925

 Dodatne informacije o projektu, dokumentima i
 nadolazećim aktivnostima možete pronaći na
     www.mrrsvg.hr pod projekti
Nastavne aktivnosti
   Pripremni sastanci (“kick-off”) sa podnositeljima svih
   preliminarno izabranih projektnih ideja
 -  Održavanje sastanaka: ožujak-travanj
   Konačni odabir projektnih ideja koje će dobiti
   tehničku pomoć
 -  Nakon održanih pripremnih sastanaka
   Potpisivanje sporazuma s korisnicima TP
Nastavne aktivnosti II - Sporazum
 Sporazum definira:
 (i) Obveze korisnika TP:
 • Radni prostor
 • Djelatnike koji će surađivati sa stručnjacima i kojima
  će ovi prenijeti svoja znanja (JPP)
 • Raspoloživost potrebne postojeće dokumentacije kao
  i pomoć prilikom prikupljanja dodatne potrebne
  dokumentacije
 • Po potrebi – prostor za održavanje seminara i
  radionica
Nastavne aktivnosti III - Sporazum
(ii) Prava korisnika TP:
• pomoć u pripremi projekata koja uključuje doradu
  projektne ideje u prihvatljivi projekt i pripremu cjelokupne
  dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, uz
  izravan rad s djelatnicima uključenim u JPP i zajedničkim
  radionicama - korisnici će sami kontrolirati rad stručnjaka
  a potvrđivat će ga potpisivanjem radnih satnica (time-
  sheets)
Sporazum potpisuju MRRŠVG i korisnik

    Raspoređivanje timova i obavještavanje korisnika
  -  Kraj travnja
    HVALA NA PAŽNJI !

    Ines Franov Beoković
(ines.franov-beokovic@mrrsvg.hr)

								
To top