Oppsummering: De fire systemene og sentrale stikkord by 6O8KEcw2

VIEWS: 385 PAGES: 21

									Plan for forelesning

 Endring i følge Busch m. fl. og den konseptuelle
 foretaksmodellen

 Endring i følge Irgens: den dynamiske organisasjon

 Endringsledelse i følge Grønhaug m. fl., kap 12 og 14
Oppsummering: De fire systemene og sentrale stikkord


Transformasjons Koalisjons-      Det          Ledelses-
- systemet   systemet        organisatoriske    systemet
                    atferdssystemet
Teknologi       Maktteorier   Organisasjonskultur  Lederrolleteorier
Teknologisk kjerne  Interesser    Uformelle normer og  Personlighets-
Organisasjons-    Bidrag og    rolleforventninger  teorier
struktur       belønning    Motivasjonsteorier  Ledelse og makt
Organisasjons-    Forhandlinger  Grupper og gruppe-  X og Y teori
former f.eks. enkel  transaksjoner  psykologi       Ledelse som
struktur og      Omgivelser- og  Belønningsteorier   funksjon og
matrise        nettverksteori  Forventningsteorier  utfordring
Radikale endringer

  Seks indikatorer for radikale endringer:
  1.  Flere gjensidige endringer i hele systemet
  2.  Utvikling av nye organisasjonsformer
  3.  Utvikling av flere nivåer av endringer på organisasjons-,
     avdelings- og individnivå
  4.  Endringer i tjenesteproduksjon- og distribusjon
  5.  Endringer i maktrelasjoner
  6.  Utvikling av ny kultur, ideologi og meningsstrukturer
Endringsledelse og endringsteorier

 Busch m.fl. sine konklusjoner: radikale
 organisasjonsendringer kan ikke skje uten
  Mobilisering av koalisjonssystemet

  Radikale endringer i det organisatoriske atferdssystem

  Radikal organisasjonsendring ved restrukturering av
  transformasjonssystemet

  Styrking av ledelsessystemet
Strategisk ledelse

 Består i å arbeide aktivt med foretakets
 eksistensgrunnlag (hvem er vi, hva er vår misjon, visjon
 og strategi?)

 Gap-analyser: fra nå-situasjon til ønsket-situasjon

  Endring av strategiske mål
  Endring av strategiske midler
  Utvikling av prosjekter som skal gjennomføres på kort sikt
  Utvikling av prosjekter som skal gjennomføres på lang sikt
Visjon og misjon

 Misjon handler om organisasjonens forretningsidè
  Misjonen forteller hvorfor organisasjonen eksisterer, hvem den
  er til for og hvilke produkter og tjenester den skal fremstille
  Organisasjonens nåværende mål og midler


 Visjon handler om hva organisasjonen ønsker for
 fremtiden
  Fremtidige mål og drømmer som organisasjonen har
  Idealtilstand
Politiske ledelsesprosesser
 Går ut på å arbeide aktivt med etablering av maktbase blant
 nøkkelinteressenter

 Sosial motivasjon og åpen kommunikasjon er stikkord for å oppnå
 dette.

 Sosial motivasjon: den enkelte medarbeider viser entusiasme, at
 han legger energi i prosessen og at han utvikler faglig kompetanse
 til å gjøre de nye tingene.
Innovasjonsledelse
 Når man har funnet ut hvilke tiltak man skal sette inn, trenger man
 en leder som kan få de ansatte til å tenke nytt

 Det er lov å eksperimentere

 Det er lov å sette opp nye prosjekter

 Feltherrens oppgave er å
   Sette i verk utviklingsprosessen
   Sette nye tiltak ut i livet som følges opp for å se virkningen
Endringsmodell

            Mobilisering av
           koalisjonssystemet Fornyelse av det
              Radikal      Styrking av
 Organisatoriske
           organisasjonsendring  ledelsessystemet
  atferdssystem           Restrukturering av
           Transformasjons
             systemet
Endringsfaser

             Eksponering og
            erkjennelsesfasen Stabiliseringsfasen            Klargjøringsfasen
            Omdanningsfasen
Modell for ledelse av radikale endringer


 Fase 1: Eksponerings- og erkjennelsesfasen
  Mobilisering av koalisjonssystemet
  Utviklingsfilosof (misjon) og strategikonsulent (samarbeid)
  Må skje i samarbeid med nøkkelinteressenter


 Fase 2: Klargjøringsfasen
  Styrking av ledelsessystemet ved å ivareta lederroller og
  ledelsesprosesser
  Instrumentelt lederskap for å fokusere på strukturering,
  kontroll, belønning som gir atferd som er i samsvar med
  endringene
Modell for ledelse av radikale endringer


 Fase 3: Omdanningsfasen
  Fornyelse av det organisatoriske atferdssystem
    Avdekke gamle verdier og normer og konfrontere dem med nye
    Nytt språk
  Restrukturering av transformasjonssystemet
    Fokus på teknologi, formell struktur, økonomi


 Fase 4: Stabiliseringsfasen
  Balansering av kontinuitet, innovasjon og endring
  Feltherrerollen, skal sørge for positiv utvikling av bidrags-
  belønningsbalansen
Irgens: Den dynamiske organisasjon
To måter å forstå verden på

              Tolkningsperspektivet
  Maskinperspektivet
              (verdiskapt verden)
  (faktaverden)
  Objektiv verden     Subjektiv verden

  Enfoldig leder      Mangfoldig leder

  Forutsigbar og styrbar  Uklar og fortolkende
  organisasjon       organisasjon
  Rasjonalitet og fakta  Følelser og engasjement
Et tredje perspektiv
 De to perspektivene i rendyrket form er ikke god nok for praksis,
 men de utfyller hverandre på en måte som kan skape ny innsikt

 Et dynamisk prosessperspektiv: det ligger noe i mellom den
 ”objektive” virkeligheten som maskinperspektivet forutsetter, og
 den ”subjektive” som tolkningsperspektivet avdekker

 Ja takk, begge deler
Praksis i et dynamisk perspektiv


Maskinperspektivet  Dynamisk perspektiv  Tolkningsperspektiv

Organisasjonen    Man er opptatt av   Organisasjonen
oppfattes som     prosessene i      oppfattes som uklar,
konkret, entydig og  spenningsfeltet    mangetydig og
gitt         mellom faktaverden   subjektivt konstruert
           og verdiverden
           Et synteseperspektiv
Grønhaug m.fl: Kap.12: Strategisk ledelse


 Organisasjonens strategi:
  Spiller en viktig rolle for å koordinere bedriftens ressurskrevende
  verdiaktiviteter og motivere medarbeidere, noe som er
  nødvendig for å nå bedriftens mål
  Bør ta utgangspunkt i en visjon (mulig og attraktiv framtid)
  Basert på analyse av indre og ytre forhold
  Må formuleres, kommuniseres og vinne oppslutning for å kunne
  realiseres
  Ledelsen viktig rolle i utforming og iverksetting
  Handler om forandring
  Strategiske beslutninger er veivalgsbeslutninger
Grønhaug m.fl: Kap.12
Strategiprosesser: Et eksempel
  1 Strategisk problem (diagnose)


       2 Strategiformulering

           3 Tolkning av strategien

                4 Konkretisering

                    5 Aktiviteter

                         6 Utfall
Grønhaug m.fl: Kap.12
Strategiske suksessfaktorer


 Vi kan øyne noen suksessfaktorer
  Sterk og realistisk visjon
  Engasjement hos toppledelsen
  Utvikle topplederteam og støtte team
  Kontinuerlig overvåke, analysere og skape tilgang til nye
  muligheter, herunder teknologiske
  Skape en følelse av retning man skal gå i
  Etablere kriterier for å vurdere nye muligheter
  Utvikle hensiktsmessig organisasjonskultur
Grønhaug m.fl: Kap.14: Endringsledelse


 Endringsledelse: Samlebetegnelse for ledelse av og i en
 rekke ulike typer og grader av endringer i
 organisasjoner
  Ledelse av og i endringsprosesser
 Stadier i forandringsprosesser
  Lewins (1951): Kraftfeltmodell – fasemodell
  3 faser: opptining (unfreezing), omforming (changing) og
  konsolidering (refreezing) (rekkefølgen viktig)
Grønhaug m.fl: Kap.14: Endringsledelse


 Grunner til motstand mot forandring (Connor 1992)
   Trussel mot verdier og idealer
   Avvisning av innblanding


 Håndtering av motstand
   Hvor intens er motstanden, informasjon av betydning,
   kommunikasjonsklima
  1. Snakk til folk direkte som personer
  2. Fortell folk sannheten
  3. Ta også med følelser
Grønhaug m.fl: Kap.14: Kritiske faktorer for vellykkethet
(Ulrich (1997)


  1.  Forankring av endring
  2.  Skape felles erkjennelse av behov
  3.  Skape en visjon
  4.  Mobilisere forpliktelser
  5.  Forandre systemer og strukturer
  6.  Overvåke fremgang
  7.  Få forandringen til å vare

								
To top