Sozluk3

Document Sample
Sozluk3 Powered By Docstoc
					                    SÖZLÜK

                      A
   aç›k formül   :  Moleküldeki atomlar›n birbirine ba¤lanma düzenini gösteren
             formül
   aktiflik    :  Elementlerin bileflik oluflturma e¤ilimi.
   alkenil grubu  :  Alkenlerden bir H atomunun ayr›lmas›yla oluflan grup.
   anestezik    :  Vücuda al›nd›¤›nda geçici duyu yitimine neden olan madde.
   antifriz    :  Donma noktas›n› düflüren madde.
   arenler     :  Aromatik hidrokarbonlar için kullan›lan özel ad.

                      B
   basit formül  :  Moleküldeki atomlar›n en küçük tam say›larla ifade edildi¤i
             formül.
   benzil grubu  :  C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup.
   benzin     :  Ham petrol dam›t›l›rken 70 -200°C s›cakl›k aral›¤›nda elde
             edilen hidrokarbonlar›n kar›fl›m›.
                      D
   dallanma    :  C atomlar›n›n oluflturdu¤u bir temel yap›ya (ana zincir), bir
             ya da daha fazla say›da atom ya da grubun ba¤lanmas›.
   dezenfektan   :  Mikrop öldürücü madde.
   dimer      :  Ayn› iki molekülün moleküller aras› ba¤larla birleflmesi sonucu
             oluflan molekül.

                     E
   enantiyomer   : Birbirinin, üst üste çak›flmayan ayna görüntüleri olan optik
            izomerlerden her biri.
   enol      : ‹kili ba¤ oluflturmufl C atomlar›ndan herhangi birine -OH
            grubunun ba¤lanmas›yla oluflan bileflik.
   enzim      : Canl› bünyesinde gerçekleflen kimyasal tepkimeleri
            h›zland›ran bileflik.

                     F
   faz       : Bir sistemde özellikleri bak›m›ndan bir bütün oluflturan madde
            topluluklar›ndan her biri.

   fenil grubu   : Benzenden bir H atomunun ayr›lmas›yla oluflan, C6H5-
            formülündeki grup.

                     G
   grizu      : Hava ile metan (hacimce %5-15) gaz›n›n patlay›c› kar›fl›m›.


190
                  ‹
invert fleker  : Sakarozun asidik hidroliziyle oluflan ve eflit mol oran›nda
         glikoz ile früktoz içeren kar›fl›m.
izomer     : Molekül formülleri ayn›, yap› formülleri farkl› olan
         bilefliklerin her biri.

                 K
katalizör   : Bir tepkimenin h›z›n› art›ran madde.
katran     : Organik maddelerden dam›tma yoluyla elde edilen; siyah
         renkli, suda çözünmeyen, ya¤ k›vam›nda hidrokarbon karfl›m›
         olan s›v›.
kok      : Tafl kömürünün havas›z ortamda ›s›t›lmas›yla oluflan madde.

                 M
monomer    : Bir polimerin elde edildi¤i en basit yap›daki molekül.

                 O
odun ruhu   : Odunun havas›z ortamda kuru kuruya ›s›t›lmas›yla oluflan,
         büyük miktarda metil alkol içeren s›v› madde.

                  P
pil      : Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüfltü¤ü sistem.
polimer    : Çok say›da küçük molekülden (monomer) oluflan karmafl›k
         yap›l› ve uzun zincirli molekül.

                 R
rasemat    : Optikçe aktiflik gösteren bir bilefli¤in sola ve sa¤a çeviren
         enantiyomerlerinin eflit miktardaki kar›fl›m›.

                  S
sabun     : Doymufl ya¤ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH
         çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde.

                  Y
ya¤      : Ya¤ asitlerinin gliserinle oluflturdu¤u madde.
                                        191

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/23/2012
language:
pages:2