JZU UNIVERZITETSKA KLINIKA ZA RADIOLOGIJA by KyG0zhq5

VIEWS: 240 PAGES: 10

									      JZU UNIVERZITETSKA KLINIKA ZA RADIOLOGIJA
      P R A V I L N I K

        ZA STRU^NO OSPOSOBUVAWE I OBRAZOVANIE
         NA RABOTNICITE VO JZU UNIVERZITETSKA
             KLINIKA ZA RADIOLOGIJA-SKOPJE
2009 god.
       Vrz osnova na ~len 16 stav 1 alinea 1 od
Statutot na JZU Univerzitetska klinika za radiologija-
Skopje, ~len 154 od Zakonot za rabotni odnosi (Sl. vesnik
na RM br. 62/05) kako i ~len 56, 57 i 59 od Poedine~niot
kolektiven dogovor vo dellot za pravata, obvrskite i
odgovornostite na rabotnicite i rabotodavecot, Upravniot
odbor na JZU Univerzitetska klinika za radiologija na
svojata sednica odr`ana na den
25.02.2009 godina ednoglasno go usvoi sledniot:                         P R A V I L
N I K

za
           stru~noto osposobuvawe i obrazovanie na
rabotnicite
           vo JZU Univerzitetska klinika za
radiologija-Skopje1. OP[TI ODREDBI

^len 1
          So ovoj Pravilnik se ureduvaat:
programata za stru~no osposobuvawe i obrazovanie, formite
na stru~no osposobuvawe i  obrazovanie, postapka za
stru~no osposobuvawe, prava i obvrski na rabotnicite i
rabotodava~ite, finansirawe na stu~noto osposobuvawe i
obrazovanie, plata i drugi prava vo tekot na usovr{uvaweto
na zdravstvenite rabotnici vo JZU Univerzitetska Klinika za
radiologija  (vo ponatamo{niot tekst Klinika).


^len 2
         Rabotnikot ima pravo na stru~no
osposobuvawe vo zavisnost od procesot na rabota, koga toa e
vo interes na rabotodava~ot.
         Rabotnikot e dol`en stru~no da se
osposobuva do kolku rabotodava~ot go upati na stru~no
osposobuvawe.
         Dokolku stru~noto osposobuvawe i
obrazovanie e organizirano za vreme na rabotnoto vreme,
vremeto pominato za toa }e se smeta kako redovno rabotno
vreme, a rabotnikot }e gi ima site prava kako da bil na
rabota.
         Obemot na stru~noto osposobuvawe i
obrazovanie }e se ureduva soglasno so te`inata i vidot na
stru~noto osposobuvawe.
         Specijalizacijata i subspecijalizacijata
na zdravstvenite rabotnici se vr{i vo soglasnost so
propisite od Zakonot za zdravstvena za{tita.2. PROGRAMA ZA STRU^NO OSPOSOBUVAWE I
  OBRAZOVANIE

^len 3
         Stru~noto osposobuvawe i obrazovanie na
rabotnicite vo Klinikata se vr{i vrz osnova na Programa za
stru~no osposobuvawe i obrazovanie.
         Programata od stav 1 na ovoj ~len ja
utvrduva i donesuva direktorot na Klinikata.


^len 4
         Programata za stru~no osposobuvawe i
obrazovanie, direktorot na Klinikata ja nosi na po~etokot
na sekoja godina.
         Programata od stav 1 na ovoj ~len mo`e da
se menuva i adaptira.


^len 5
         Programata za stru~no osposobuvawe i
obrazovanie sodr`i:
         -stru~na literatura i publikacija koja }e
se nabavuva za potrebite na Klinikata;
         -utvrduvawe na potreba od specijalizacii
odnosno subspecijalizacii;
         -utvrduvawe na potrebata od edukacija na
visokoobrazovnite nastavni kadri (magistri, doktori na
nauka);
         -utvrduvawe na potrebata od u~estvo na
seminari, kongresi i simpoziumi, kako i opredeluvawe na
maksimalen broj na zdravstveni rabotnici koi }e zemat
u~estvo ili poseta na istite;
         -potrebni sredstva za realizacija na ovaa
Programa se od buxetot na Klinikata.
3. FORMI NA STRU^NO OSPOSOBUVAWE
  I OBRAZOVANIE

^len 6
         Stru~noto osposobuvawe i obrazovanie se
odviva vo pove}e formi:
         a)specijalizacija;
         b)subspecijalizacija;
         v)post diplomski studii (magistratura i
doktorati);
         g)upatuvawe na stru~ni sovetuvawa,
kongresi, kursevi, simpoziumi
          i sli~no;
         d)upatuvawe na prakti~na rabota vo druga
zdravstvena ustanova;
         |)Stru~ni sovetuvawa i predavawa;
         e)sledewe na stru~ni publikacii (doma{ni
ili stranski);
         `)rabotni sostanoci.

 a) Specijalizacija

^len 7
      Zdravstvenite rabotnici i zdravstvenite
 sorabotnici mo`at da specijaliziraat pod uslovi utvrdeni
 so Zakonot za zdravstvena za{tita.


 ^len 8
      Dokolku direktorot na Klinikata potrebata od
 lice za specijalizacija mo`e da ja zadovoli od redot na
 vrabotenite, na istite im nudi dogovor za vrabotuvawe na
 rabotno mesto ,,doktor po medicina na specijalizacija po
 radiologija,, a se vo soglasnost so Programata na
 Ministerstvoto za zdravstvo so koja se utvrdeni potrebite
 od specijalizacii na Klinikata.


 ^len 9
       Dokolku potrebata od lekari na
 specijalizacija po radiologija direktorot ne mo`e da ja
 zadovoli od redot na vrabotenite, raspi{uva oglas.
       Pri izborot kandidatite analogno }e se
 primenuvaat odredbite od Zakonot za rabotni odnosi koi se
 odnesuvaat na zasnovawe na rabotnen odnos.
   ^len 10
         Zdravstveniot rabotnik, odnosno sorabotnik za
   vreme na rabotniot odnos, ili pred toa, mo`e da se stekne
   so pravo na privatna specijalizacija.
         Dokolku taa specijalizacija realno se
   sovpadne so potrebite na Klinikata, direktorot mo`e da
   donese re{enie so koja istata ja prifa}a za potrebite na
   Klinikata.
         Vo toj slu~aj specijalizacijata na
   zdravsteniot rabotnik }e ima ,,javno-privaten,,
   karakter, odnosno odnosite so rabotnikot }e se uredat so
   poseben dogovor so koj }e se podelat pravata i obvrskite
   me|u rabotnikot i rabotodava~ot.


   ^len 11
         Pravata i obvrskite na rabotnikot na
   specijalizacija po radiologija vraboten vo Klinikata, se
   regulira so sklu~uvawe na poseben dogovor.
         Doogovorot od predhodniot stav treba da
   sodr`i:
         -vreme i traewe na specijalizacijata;
         -finansiski obvrski na Klinikata kon
   specijalizantot i kon Fakultetot;
         -obvrski na specijalizantot kon Klinikata vo
   pogled na dol`inata na vremeto koe treba da go pomine
   posle zavr{uvaweto na specijalizacijata;
         -na~in na nadomest na {teta vo slu~aj na
   prekinuvawe na specijalizacijata ili neispolnuvawe na
   obvrskite po dogovorot.


^len 12
         Rabotnicite na specijalizacija, po
zavr{uvaweto na turnusite se dol`ni da go polo`at ispitot
vo rok od 3 (tri) meseci.
         Dokolku vo predvideniot rok rabotnikot ne
go polo`i zavr{niot ispit, za ponatamo{noto anga`irawe vo
Klinikata }e sklu~i dogovor za vrabotuvawe kako doktor po
medecina.b)  Subspecijalizacija

^len 13
        Direktorot na Klinikata potrebata od
subspecijalizacii ja zadovoluva od redot na vrabotenite
lekari specijalisti radiolozi so ponuda na dogovor za
vrabotuvawe na rabotno mesto ,,doktor specijalist na
subspecijalizacija,, soglasno Programata na Ministerstvoto
za zdravstvo.


^len 14
        Pome|u liceto upateno na subspecijalizacija
i Klinikata po odnos na stru~noto usovr{uvawe se sklu~uva
poseben dogovor.
        Po odnos na pravata i obvrskite na
dogovornite strani, analogno }e se primenuvaat ~lenovite 11
i 12 od ovoj Pravilnik.


^len 15
        Zdravstvenite rabotnici odnosno
zdravstvenite sorabotnici mo`at da subspecijaliziraat
dokolku gi ispolnuvaat uslovite utvrdeni so Zakonot za
zdravstvena za{tita.


v)  Postdiplomski studii (magistratura i doktorati)

^len 16
        Zaradi formirawe na kadri od vakov tip,
Klinikata utvrduva potreba od magistri, odnosno doktori na
nauki.
        Rabotnicite se upatuvaat na obrazovanie vo
smisla na stav 1 od ovoj ~len so re{enie na direktorot na
Klinikata.
        Pravata i obvrskite me|u rabotnikot i
Klinikata se ureduvaat so poseben dogovor pri {to analogno
}e se primenuva ~lenot 11 od ovoj Pravilnik.

g) Upatuvawe na stru~ni svetuvawa, kongresi,
  kursevi, simpoziumi i sli~no

^len 17
        Upatuvawe na rabotnicite od Klinikata na
stru~ni sovetuvawa, kongresi, kursevi, simpoziumi i sli~no
vo zemjata ili vo stranstvo ima za cel istite da se
zapoznaat so dostignuvawata vo medicinata i pokonkretno vo
radiologijata, da gi prezentiraat svoite nau~ni
dostignuvawa i rezultati, da vovedat prakti~na primena na
novite dostignuvawa i da gi prenesat dobienite soznanija na
ostanatite rabotnici vo Klinikata.^len 18
       Rabotnicite vo Klinikata }e se upatuvaat na
usovr{uvawe soglasno ~len 17 od ovoj Pravilnik soglasno
potrebite na Klinikata.
       Potrebata od vakov tip na usovr{uvawe ja
utvrduva direktorot na Klinikata.
^len 19
       Na sovetuvawe, kursevi, kongresi, seminari,
simpoziumi i sl. se upatuvaat rabotnici:
       -koi u~estvuvaat so svoj trud i predgodno
prifaten od organizatorot;
       -ako nivnoto u~estvo e od poseben interes za
Klinikata;
       -ako nivnite rabotni zada~i sodr`inski se
vrzani so temata na sovetuvaweto, kongresot, seminarot i
sl.
       -ako trudot {to se prezentira e delo na
koavtori, toga{ }e bide upaten nositelot na temata.


^len 20
       Molbata so potrebnata dokumentacija za vakov
vid na stru~no osposobuvawe, rabotnikot ja upatuva do
direktorot, odnosno do Upravniot odbor na Klinikata.


^len 21
       Odlukata za upatuvawe na rabotnikot na
stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe ja donesuva i dogovorot
go potpi{uva direktorot.
       Stru~noto osposobuvawe i usovr{uvawe na
rabotnicite se vr{i preku u~estvo i poseta na stru~ni
sobiri, kongresi, seminari, interni kontinuirani edukacii,
kursevi, sekcii i intersekciski sostanoci, a vo soglasnost
so programa za stru~no osposobuvawe i drugi formi na
stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe. Programata za stru~no
osposobuvawe i usovr{uvawe na rabotnicite ja predlaga
direktorot a ja donesuva Upravniot odbor.
       Molbata na rabotnicite za slu`beno patuvawe
zaedno so potrebnata dokumentacija, rabotnikot ja dostavuva
do Stru~niot kolegium za dobivawe soglasnost za slu`beno
patuvawe. Po dobienata soglasnost rabotnikot se upatuva na
u~estvo na kongresi ili seminari so re{enie izdadeno od
direktorot na Klinikata.

d)Upatuvawe na prakti~na rabota vo druga
  zdravstvena ustanova

^len 22
       Klinikata mo`e da upati rabotnik i vo drugi
zdravstveni ustanovi i institucii vo zemjata i vo
staranstvo za stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe preku
prakti~na rabota so cel sovladuvawe na novi metodi na
rabota ili ako so nabavkata na nova aparatura se javi
potreba za prakti~no osposobuvawe za rabota so istata, a se
vo soglasnost so potrebite na Kliniktata.
       Klinikata }e upati rabotnik na prakti~na
rabota:
       -ako rabotnikot se zanimava so taa rabota;
       -ako so pro{iruvawe na rabotnite zada~i se
predviduva nova
        sodr`ina na istite;
       -ako rabotnikot teoretski e podgotven za
opredelena problematika,
        a ima potreba od prakti~na rabota;
       -ako za toa postoi opravdan interes.
       Odredbite od ~len 21 od ovoj Pravilnik
soodvetno }e se primenuvaat pri noseweto na odluki i
re{enija za ovoj vid na osposobuvawe.

|) Rabotni sostanoci

^len 23
       Rabotnite sostanoci-stru~nite kolegiumi se
odr`uvaat vo Klinikata na nivo na rakovoditeli na
oddelenija i slu`bi a prisustvuva i glavniot radiolo{ki
tehnolog ili glavnata medicinska sestra.
       Istite slu`at za zapoznavawe na rabotnicite
so site teoretski, prakti~ni i tehni~ki naviki za
izvr{uvawe na rabotnite zada~i.


^len 24
       So stru~nite sostanoci rakovodi direktorot na
Klinikata.
       Na~inot na rabota, sostavot i nadle`nosta na
stru~niot kolegium e utvrdeno so Statutot na Klinikata.

e) Sledewe na stru~ni publikacii i literatura

^len 25
       Sledeweto na stru~nite poblikacii i literatura
e od interes za vr{eweto na rabotnite zada~i na sekoj
rabotnik.
       Klinikata vo ramkite na svoite materijalni
mo`nosti obezbeduva potrebna literatura i stru~ni
publikacii.

`) Stru~ni sovetuvawa i predavawa

^len 26
       So cel za pogolem broj na rabotnici da se
zapoznaat so sovremenite nau~no-medicinski dostignuvawa,
zdravstvenata ustanova organizira stru~ni sovetuvawa i
predavawa.
       Predava~i na tie sovetuvawa mo`at da bidat
istaknati rabotnici kako od oblasta na radiologijata taka i
od drugi visokoobrazovni ustanovi.

4. FINASIRAWE NA STRU^NOTO
  OSPOSOBUVAWE I OBRAZOVANIE

^len 27
       Finansiraweto na stru~noto osposobuvawe i
obrazovanie e regulirno so Kolektivniot dogovor za
zdravstvenata dejnost na Republika Makedonija.

5. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI


^len 28
       Pravilnikov vleguva vo sila 8-ot den od
denot na negovoto objavuvawe na oglasnata tabla na
Klinikata.Pretsedatel na Upravniot odbor na JZU

Univerzitetska klinika za

radiologija,
dipl. pravnik Blagoja Bocevski

								
To top