Nieuws- _ Annoncenblad van het Kanton.pdf

Document Sample
Nieuws- _ Annoncenblad van het Kanton.pdf Powered By Docstoc
					ZONDAG 19 APRIL 1891.                                            30' JAAR&ANG-                                           N' 45 .
     GAZETTE VAN TEMSCHE      Nieuws- & Annoncenblad van het Kanton.
                                                         kelijke verw  wondingen, doch schijnt door verstik- I in, dat het kasteel zooveel torens heeft als het
      TEMSCHE, 18 APRIL 1891                                         kin,; gestor rven te zijn, daar de moordenaar haar I jaai maanden, zooveel kamers als er -weken, en.
                                                                     j ,
   DE BISSCHOPPEN EN ONZE TAAL              Verschillig Nieuws.                                d
                                                         hoofd in eene sargie had gedraaid  dd
                                                            Mfunier wordt ais de moordenaar aanzien en op-
                                                                                       zooveel ramen als er dagen in 't jaar zijn
                                                                                         — Een blad meldt dat de benoeming van Slanlej,
  Over eenigen tijd hennnerde dekronyksclinjver      De ZWITSERSCHL C1!XE\, bereid door A
van het gentsche tijdschrift » het Belfort - met     Hertzog, apoihekei 2K, ruc de Gramonl te P.mjs     (.wocht Men denkt dat hij zich gezelfmoord heeft als gouverneur van den Kongo, eeue besliste zaak is
fierheid de woorden van Mgr Namèche «Zoowel        yn voorhanden in alle bel„'isthe jpoihiken 1 Ir 50     'V moeder der meid, vernomen hebbende in *at       — Dinsdig rond 8 ure -. avonds, heeft op de foore
by de walen al» bij de Vlamingen vau jongsaf de
kmdeien vlaamscli aauleeren, zou het sterkste
boluerk, de heilzaamste waarborg zijn voor de on
afhankelijkheid van ons vadeiland -, en van Mgr
                             Ie doos

                                       BERICHT.
                              Wij hebben de eer ou/e achtbai e klanten ter
                                                          f   •t van huis haie dochter diende was verleden van kuregem een eig ongeluk plaats gehad De zoon
                                                             k te Antwerpen Leweest om haie dochter te van tenen foorekramer, de kleine Picler Joos, 10
                                                          I , l,at meisjp hul sjeamwoorit eei«t haie jaar oud beiond zich aan een spel, waar men, om
                                                          eeiüeo<agen te zullen ui doen WJS ZIJ met hare ten innen met eenen zvvaren hamer op een blok
                                                         moeder maar medegegaan '
Laforet » Ik ben van degenen, die denken, dat       tennis te brengen, dat van af VRIJDAG 24                                      hout moet slaan om een ijzeren polichmelle langs eene
meii dienst bewijst aan de belgische nationaliteit,    APRIL aanstaande onze DRLKKERIJ PAPIER-                       (Lalcj             ijzeien bar tot op eene bepaalde hoogte te bVengen
als men dienst bewystaande vlaamsche taal, » en      HANDEL en LIKELRWIMvEL zullen overge-            Woensdag avond heeft men te Lier Meunier aan-       Een dronkaard, die ook wilde spelen, draaide zoo
van Mgr de Montpellier - Weest Vlamingen,         bracht zijn naat de hasteelstraat n' 11, in het      ehoiden Hij heelt bekend de dulibele moord ge- onbehendig den turner rond, dat hij de pelroollamp
blijft Vlamingen in uwe zeden, in uwe letterkunde,     nis laatst bewoond geweest door M Ant De        ileesrd te hebben In 7ijn bezit lieeft men juweelen trof die op den kleinen Joos viel Zijne kleederen
in uw onderwijs,'t is een waalsche bisschop, die      ,ateur.                         in geld gevonden                      vallen onmiddellijk vuur
de walen bemint, welke u dezen raad geeft,-         \\ y durven verhopen dat allen ons getrouwelijk      — Men meldt uit Vlamertinghe dat een jacht        Een getuige \an du tooneel, het gevaar bemerken-
en van uirdmaal Dechamps • Ik zet u aan om        lullen volgen en dat hun getal nog zal aangroeien      achter daar \prinoord is Men heeft zijn lijk ge     de dped onmiddellijk zijnen overjas uit en gelukte
uwe vlaamsche taal te beoefenen, ik zie er eeue      Jok 7iillen wij trie'iten ons steeds meer en meer    leel met messteken doorploegd gevonden Waar- er in met dn kleedingstuk de vlammen uit te doo-
waarborg in van nationaal behnud, •• en van Mgr      ran hunne gunst waardig te maken            schjilijk is ei wraakneming van «ïldstroopers in ven Nietiegenstainde de spoedige hulp, was het
Mermillod     •• Bemint en beoefent altijd het                                 t spel                           rechter been van den kleinen Joos vieeselijk ver-
vlaamscli, dip taal is het, welke uwe goede vlaam-                    DE UITGEVER                                    brand Naar hel policickommissanaat overgebracht,
sche reilen redt en redden zal, want t fransch is                                   — 0p7e Nationale Bank moet 12 milioen frank werd hem de noodige zorg toegediend door eenen
het voei tuig der omwenteling •                Bij ons nummer van liedf n behoort een bijblad    koperen stukken van 5 centen terug naar Frank- geneesheer Zijn toestand is zeer gevaailijk
   Ziehier echter een ander feit dat eemg in zgnen     — Zondag morgend iond 8 ure, heeft Flori-      •ijk zenden Die 12 milioen flank vertegenwoor-
                             mond Vanmeel, oud 40 jaar, wonende Knaptand-        igen 120 milioen stukken of 1 200 000 kilo koper      — Dinsdag namiddag, rond 4 uie, is een werk-
aard is en een treffend bew ijs onzer \ioegeie ze-
 den oplevert                       stiaat, te St-Nikolaas zich verhangen, Vanmeel     Om dit te vervoeien zijn 120 -wagons elk van man kladpotiei, Pieler Renenns genaamd, «elke
                             is machinist op de lijn van Waas            10 000 kilo noodig                     nerkzaam was aan den gevel van een huis in de
   De Antwerpsche bisschoppen Ambrosius Capello                                                              Miria-Iheresnstraat te M Joost-ten^oode, van
 en Aubertus Vanden Eede, die elkaar spoedig in        De man was sedpit eenige dager ziek en kon        — Dinsdag nacht heeft eene verschrikkelijke zijne ladder gevallen De ongelukkige die slechts 17
 het graf «aren gevolgd, hadden zich door zoovele      ijnen dienst niet waarnemen Dientengevolge trok    •»mp plaats gehad op den Antwerpschensteenweg jaar oud «as, is ernstig gekwetst
 volksliefde en goede werken weten te onderschei-     hij maar de helft van zijn loon Zijn toestand was    ;e Laeken                           Hij IS mar hel St Jansgasthuis overgebracht
 den, dat het magistiaat der Scheldesiad, alvorens    dus 7eer bekrompen en men veronderstelt dat dit       Rond middernacht zag een ban eelw achter van
 ei 7ou worden overaegaan tol het oenoemen van      hem tot 7ijne wanhopige daad heeft gedieven Hij      en ijzeren weg eenen dikken look stijgen uit een      — Een Zinnelooze policieagent, k    genaamd,
 den negenden bisschop, het noodig oordeelde bij     was weduwnaar en laat nu vier kinderen zonder      keldeivenstPi van het huis n 219              wonende in de Groote karmelietenstraat, te Brussel,
 den Raad van Brabant aan te dringen, opdat de      steun achter                         Dit huis is een sigarenwinkel, gehouden door de had leeds mee of drie maal opgesloten geweest in
 opvolger van den achtsten keikvoogd niet alleen       — Zondag laatst, rond den middag, werd er m de   echtgenooten van Roosbroeck, de verdiepingen het SI Jansliospitaal Maandag, rond den middag,
 een man van invloed, maar bovenal » een vlaam-      waleis, gelegen langs den openbaren weg vin Ant-    wolden dooreen lOtal huisgezinnen bewoond         kwam vrouw k den van dienslzijnde policiekora-
 sche redenaar • in de volle beteekems van het      werpen naai Geni, grondgebied Zwijndiecht, een        De barrpelwac'iter gaf onmiddehjk het alarm, missans vin den Grooten Zavel venviltigen, dat de
 woord zijn ?ou, kortom, de nieuwe bi&schop moest     kinderlijk ontdekt, welke scheen 7 tol 8 maanden oud  door deuren en venstei s open te stampen          ongelukkige andermaal door zinsverbijstering was
 rich met enkel laten - hooren - hy moest zich      ie zijn Uit hetvtalei gehuld zijnde, is het njar hel     Toen de pompiers, die onmiddelyk waien verwit aangedaan
 doen « ver&taan •. van mond lot mond           doodenhuis der gemeente o\ ei gebracht, alwaar het     igd ter plaatse kwamen, bevonden zij zich voor       Li waren verscheidene agenten noodig om hem in
   Het magistiaat schreef eenen brief, dien wij m    aaneen geneeskundig ondeizoek is onderworpen ge-     eene echte zee van vuur                  bedwing te houden De zinnelooze wilde zijne mak-
 deoorspionkelijke taal zouden opnemen, indien      worden t.eene teekens van geweld waren ei op te        Aan het venster van pene der verdiepingen ont- keis bijlenen men was verplicht hem een dwang-
 eenige onzer lezers ons niet dikwyls hadden ver-     uemei ken                        waarden zij eene vrouw met haar kind in den ai m vesl n n ie tiekkpn om hem naar het St Junshospi-
 klaaid, dat zij de stukken in eene vieemde taal                                 en die hartvel scheurende kipten lipt hooien, op liet taal over Ie brengen
 hevel bij vei taling leerden kennen.               Den indruk der wreede dubbele moord, ver-           dat de vlammen haai gin jen bereiken      — M-iuidu moigend \airde een sleper de Maas
   Ziehier den inhoud van dezen blief Ons magis-    leden week te Boigerhout gepleegd, is nog niet            , p sprong in de diepte Het kind weid op nilnj ue hpi„ in I uxenibinp Ivvee i/eren s „,"„,
 traat betieurt het vei lies van een zoo goeden en    uitgewisoht, of ee.n« andere c|ui»beUi moord wonJt          val gegiepen dooi eeuen pompiei en bleef i pendel (dm niet sleCngnns vooilliekBende Lens-
 volkslievenden bisschop en hoopt dat er ander-      uit Antweipen gemeld                   dus ongedeeld, de moeder werd licht gpwond         klips scheple een der schepen w uer en verdween in
 maal eenen bisschop zou benoemd worden, die de        De hei bei g • In de stad Uperen » Vondelstraat,     Op eene hoogere verdieping, waar de echtgenoo- de diepte
 taal des volks spreken zou               59, was bewoond door viouw Pelagie Raes, gebo      ten Moelland met hunne vijf kmdeien wonen, kon        Len »i HUI man bevond zich in de kabien en men
   De heeren van den Raad van Brabant, zegt de     lente Gent in 1851. Met haar woonde zekeren       den de moeder en drie kindei en 7ich redden, de va- vroeg zich af hoe men de ongelukkige uit zijnen nete-
 brief « weten wel dat de vreemde talen niet ver-     Meunier, steenkapper, geboren te Melin bij-Nyvel    dei en twee kinderen waren ech'er verplicht door lden toestand zou vei lossen, doch nauwelijks was
   staan wolden door de meeste onzer burgers en    in 1850 en wiens viouw insgelijks te Antwerpen      het venster te springen Alle drie werden zwaar het schip gezonken of de man \eischecn boven wa-
   dat onze buren van de zoogezegd gereformeerde    woont, op de Marnixplaats, 17              gewond opgenomen                      ter Hij weid leistond naar zijne woning o\erge-
   religie, daarvan bijna nooit gebruik maken Ook      Het meisje Maria Preyns, oud 21 jaar, geboren      Ferst ten 2 ure s nachts waren de pompiers het biachl De stuurman lieell de kooit-, gekregen en
   is het te vreezen dat als men ons eenen bisschop   te Brakel bij Nijvel en laatst gewoond hebbende te   vuur meester                        dinsdag avond was zijn toestand zeer onrustwek-
   geeft, die 7icb maar kan doen verstaan door     Brussel diende er als meid Zij woonde ei slechts       Eert policie-officierliet zich alsdan door een nieuw kend
   eenen taaiman, hij hier weinig profijt zal doen   sedert l April en wist nog niet goed bg wat sooit    toestel, aan eene leer gehecht, naar omhoog hij
                              van volkske zi| gevallen was                                             — Inden naclit van maandag tot dinsdag heel'
   onder deze bevolking, en nog minder onder die                                schen In eene der mansaidekamen ontwaardde eene schrikkelijke gebeuitems op eene hofstede
   van de buren, als deze zich hier zullen bevinden,    Meunier die een slecht voorgaande heeft, werkte   hij een ijselijk schouwspel
                              weinig, ook was de vrede weldra uit Zondag was                                   tussehen Scheldewmdeke en Munte plaats gehad
   zoo als dikwijls gebeurd in de plechtigste feest-                                 In eenen hnek van het vertrek lag het lijk der      Zekeie 1 eidinand De Backere, wonende te Zem-
   van hetjaar, en dewyl wij weten met welken      t er hevig ruzie s Vnjdags had vrouw Raes Meu     vrouw van Mulberg en voor het bed lagen de lijken merzake v as in den nacht op de hofstede gekomen
   lever de heeren van den Raad alles ter herte     nier op straat ge/et en de/e was gaan drinken      harei 18jange dochter en van haren 12jaugen en hij had eene ladder genomen om op den hooi-
   nemen wat kan dienen om ons heilig geloof te       Nu zondag nacht hoorde vrouw Baetens, die bo      oon
                              ven -woont, een hulgesclneeuw en een weinig later                                 sehelft te „'aan slapen
 bewaren, enz - vraagt het magistraat eenen Bis-                                    De lijken waren totaal verkoold             De bewoneis «aren ontwaakt en dachten dat
 schop, die de taal des volks verstaat          werd door hare dochters ook een angstkreet ge        Vadei Van Mulberg had zich door een zolder- een dief aan het weik was men schoot en De
   Het gevolg hiervan was, dat de nieuwe bisschop,   noord, doch ei werd geen acht op geslagen        venstpi kunnen redden en het was op het oogen- Backere nerd in den ondel buik getroften HIJ was
 Mgr Jan Ferdinand Vau Beughem, die nog het-         Maandag morgend bleven de luiken gesloten en     blik dat zij hem gingen volgen, dat zijne vrouw en zoo deerlijk gewond dat hij in den morgend tenge-
 zelfde jaar (1679) werd gewijd, in zijne hoedanig-    de bewoneis van boven, dachten dat madam van      zijne kmdeien door den rook weiden verstikt en volge zijnei wonden is overleden ondanks de zor-
 heid van geboren Biusselaar met beleid en ver-      beneden, met de meid op reis was gegaan zooals      neervielen
                              dit nog al eens gebeulde De gebuien dachten dat                                  gen welke hem weiden toegediend
 stand gedurende twintig jaar het bisdom van Ant-                                   In eene andere aanpalende mansardekamer vond       De gendaimen van Oosterzeple hebben een
 werpen bestuurde, en op zijne beurt door Vlamin-     het Cafeken van - Mieke uit de Pluim - zooals men    men het insgelijks verkoolde lijk van eenen weik- onnderzoek gedaan en het pai ket van Gent is dins-
 gen uit den heele, werd opgevolgd            madam noemde, door de policie gesloten was        inan, Lebrun genaamd bediende aan den tram
                                Eene dochtei van viouw Baetens keek, rond den                                 dag ter plaats geweest
   Indien het, voor het overige, nog moest bewezen                                  Volgens geruchten die tusschen het volk ver-       Onnoodi^ te 7eggen dat de wantrouwige schieter
 wolden hoe noodzakelijk het is dat de geestelijke    middag, door de glazen deur der kamer van de       spieid zijn, wordt de brand aan kwaadwilligheid ten zeeiste zijne daad betreurt
 hoogweerdigheidsbekleeders de taal Tan het volk      meid, en zag deres blooten voet uit het bed steken   toegeschreven
                                Men dacht dus dat de bewoners nog sliepen en                                    Later — De ongelukkige De Backere was ge-
 moeten kennen en %ei spreiden, dan hoeven wij en-                                   Het parket is reeds ter plaatse geweest en ken 1 als een braaf man, hy was een welstellend
  kel de wegslepende en grootsche predikatie val     zoo werd het avond Toen men des avonds nog        opende een onderz >ek
                              gpene beweging zag werd men ongerust en de po                                   veekoopman, getiouwd en vader van vijf kinders
  Mgr Stillemans te herinneien, welke ledenaar,                                     De schae is zeer aanzienlijk Het huis was ver      Maandag avond heeft hij nog bij den heer Bock-
  tijdens de laatstleden Augustivienng van het H      licie werd verwittigd, die om half negen aankwam,    zekerd
                              in de kamers dloug en de misdaad outdekte De                                    staele te Balegem eene pint bier gedionken, hij
  Saciament, in de Antwerpsohe hoofdkerk een ta-
  lert tentoon spreidde en eenen invloed teweeg      twee vrouwen waien schrikkelijk verminkt          — Een kasteel door eenen aartsbisschop van was min of meer bij drank Het slachtoffer was
                                Vrouw Raes had verscheidene wonden aan het      Salzburg in t laatste der 16" eeuw gebouwd, ge       slechts van voor in de \eertig jaren Dinsdag is de
  bracht, welke onmtwischbaar in het geheugen der
  Antwerpsche katholieken zullen blijven          hoofd en den arm, hetgeen doet vermoeden dat zij    naamd Dausberg is door zijne eigenares vei kocht weduwe met hare kinderen bij het lijk geweekt,
                (HET  HANDELSBLAD).     de Magen afgeweerd heeft De meid ook had schrik-    voor 23 000 gulden De aardigheid bestaat hier- men kan denken hoe hartverscheurend het tooneel

                              Wees bedaard, vrouw, ik kom met om uw lij-       den Hij had ook naar het lot van zijne i ' t a i en   kleeren en een paar schoenen   Hy benende ook
  Mengelwerk dei   « GAZETTE VAN TEMSCHE »                                                               dat7ijne viouw aan mets medeplichtig was
                          den te vergrooten, gij hebt van mij mets te vree-       van zijne kinderen gevraagd, en bij dit denkbeeld
                          zen Nog eens, wees bedaard en heb goeden moed '        had men een traan in zijn oog gezien            Walter Drummet kwam weidia voor de cnmi-
                            Bij deze woorden drukte hij de hand van den          t Was dedronkaardrdie zuneoiuelukKi^e vrouw-    neele lechtbauk welke hem tot den doodstraf
 De Vrouw van den Dronkaard             doktor, en beiden verlieten de ziekenkamer, ter-
                          wijl Trees een erkentenisvollen blik op hen wierp
                            Dry weken later was de zieke, dank aan de aan-
                                                          zoo hartverscheurend had doen lijden, die zijne
                                                          arme kinderen bijna van honger had laten stei ven,
                                                          eindelijk tot inkeer, tot beiouw gekomen, en had
                                                                                      veroordeelde en hem den bepaalden tijd aanduidde
                                                                                      binnen welken hy eene strafveizachnng kon ver-
                                                                                      zoeken N)g den/elfden dag dat dit vonnis tegen
                          houdende zorgen van den doctor get eel hersteld,        hij aan den knagenden woiui van zijn geweten      hem weid geveld, ontving Trees de toelating van
  Een oogenbhk zweeg zij, daarna ging zij aldus en hare vieu„'de van hare kindpren spoedig te          eindelijk niet meer kunnen weersi ui ? Men mocht    hem in ('e gevangenis te bezoeken. Roerend was
 voort                       kunnen omhelzen, in welker noodwendigheden           het denken, want met zoodia bevond ny zich in de    die bijeenkomst Met betraande oogen en snikkend
  Wat heb ik gedaan, dat gij mij zieke vrouw in eene liefdadige buurvrouw had voorzien, werd nog         gevangenis, of hij deed aan den ouderzoeksrechtei    vroeg hij vergiffenis aan zijne vrouw, voor het
 de gevangenis werpt! Wat moet ik getuigen ik vergroot, toen de rechtbank haar vervolgens van           eene volledige bekentenis van de euveldaad waar-    grievend leed en lijden dat hij haar had veroor-
 weet niets' En men zegt dat ik medeplichtig ben  alle medeplichtigheid vrijsprak                \an men hem beschuldigde Hi| vei haalde namelijk    zaakt, en ze^de, terwijl hy haar de hand drukte,
 Ik! Is myn lijden dan niet groot genoeg, dat men                                 dat hij een meisje, Justina tisinjjer, op den weg    dat hy zijn einde voelde naderen Zijne voorspel-
 ook nog op mij de schuld moet werpen! Komt mijn               V                  van Eisenbach naar Dulmer had ontmoet en met      ling werd bewaarheid den zesden dag na de uit-
 kinderen, ik zal eten voor u vragen , maar      Na verloop van eenigen tijd vernam men dat de       haar een gesprek had aangeknoopt Hij had van      spraak van het doodvonnis stierf hy, na een levend
  De zieke zweeg, de doctor naderde nu hare Ie verblijfplaats van Walter Diummel was ontdek           haar vernomen dat zij naar het dorp Dulmei ging,    berouw aan den dag gelegd te hebben
 gerstede en zag haar medelijdend aan       geworden en men had hem aangehouden              om er eenen post van dienstmeid te zoeken. Hy       In de toekomst van 1 iees weid door alle wel-
  — O, gy zut daar, mynheer! vroeg Trees, than:    Hij had zich ovengens, om zoo te zeggen, vrij        had hierop gezegd dat hij zich juist naar die ge-   denkende menschen van het dorp het meeste be-
 meer kalm Gelooft gy ook dat ik schuldig ben    willig m de handen van het gerecht overgeleverd        meente moest begeven en haar aangeboden om        lang gesteld, men wist wat 7ij had geleden , men
  — Neen, neen! zegde de geneesheer zichtbaa daar hem de bestaanmiddelen ontbraken, en hl.            haar te vergezellen, welk voorstel zy had aange     wist ook dat zy altijd eene vooibeeldige arbeid-
 geroerd, en hier is de rechter, die u dezen morge dooi eene erge kwijnziekte was aangetast, het ge-       nomen Onderwege was hij te weten geraakt dat      zame vrouw en moeder was geweest Het naai-
 heeft ondeinoord, hu zal waarschijnlijk      wone gevolg der dronkenschap, zijn gelaat was         zy al hare spaarpenningen namelijk vijftien tha-    werk, waaraan hare dochter Lina reeds goed kon
  Op h«t hooren van dat woord rechter, verloo mager en doodsbleek Een worm knaagde waar-             lers, bij zich had Bij het hooren van dat geld,     helpen, kwam haar van alle kanten toegevloeid en
 de 7i«ke hare kalmte weder en nep uit       schynlyk aan zgn hart Ja, zoo was het immers          was in hem dadelijk een helsch plan ontstaan hij    zy kon al/oo ruimschoots in het onderlioud van
  — O, laat hem hier niet komen! zijne tegen    aan de gendarmen, die hem gevankelijk opleidden        zou haar van het leven berooven en zich van die     haar huisgezin vooiziea, waarop Gods zegen
 woordigheid maakt mij bevreesd, hij zal mij voo; had hg verklaard dat hij sedert lang noch rus          som meester maken, om zijn gencverlust te vol      zichtbaar rustte
 de rechtbank doen brengen, en dan, .        noch duur meer had, dat hem eiken nacht de yse-        doen'Hij gaf aan dit denkbeeld, door den duivel
   De onderzoeksrechter ging tot haar en zeide o  lijkste beelden voor zijnen geest zweefden, die hem      hem ingeboezemd, toe, verworgde de ongelukkige
 goedig«n toon                   verschrikkelijk pijnigden en zyn hart verschetir-        beroofde het lijk van vijftien thalers, liet pakje
                                                                        Bij verandering van woonst.              tie B, n. 997w, groot 2 aren 10 c.; palende oost den Dam,
w.i^ De B.ickeie. heeft zoo liet .sdu|nt, niet weer          SOCIÈTE ANONYMK DE NAVIGATION                                                 zuid Juff. H. Van der Veken, west M. Flor Seghers en
                                      .. ESCATJT & RTJPEL-.                       Openbare VeikoopinR van twee              zuster, noord den heer Peiffer-De Cock.
kunnen spicUen, In.) heeft slecht de H. Oluskunnen
                                    M M les actionnaires, sont convoqués en assem-                                          Koop 5. — Eene party Zaailand in den Sompershoek-
onUangen.
                                  blee générale ordinaire, Ie MARDI 28 AVRIL
   Het vertrek van stoomboot » ACGÜSTE •• ge- courant, 1 lü heures du matin, au siege bocial
                                                                 'WOONHUIZEN met Erf                         wyk, ten kadaster gekend sectie B, n. 1002, groot 1 hec-
                                                                                                   taar 10 aren 70 c ; palende oost de kinderen .loannos
                                                                                                   Smet en den heer Kirel De Bock te Temsehe; zuid de lo-
schiedt 's morgens van Temsche om 6 ure en niet i Tamise.                                              aai* de Oever- en ftieuwstraten         ten 1,2 & 3, en M Flor Seghers en zuster west. de kin-
om 6 1/2 ui e, looals in onze uurtabe! ïsaangeduid.                                                —TE     TEMSCHE—                deren van wylen M. de burgemeester Wauters en de
                                             Ordie du Jout :                De Notaris VAN OE PERRE te Temsche, zal, kinderen Van Cleemputte te Teinsclie, noord de kinde-
 Servioe regulier entre Terneuzen & Londres               1° Rapport de la Gérance sur la marche des met tus<-chenkomst van zijnen ambtgenoot LYS- ren van wylen den neer Aug. Van Landeghem en koop
                                                                                                   6                      Boomwaarde tr. 845.
  Departs do TERNEL ZEN • tous les mercredis et same- aflaues pendant 1'exercu-eclmuie au Xl Novembre SENS te Lokeren, openbaar verkoopen, met 1/2 0/0                         In gebruik bij Fl. Vereautercn-Wittock, tot Kersa-
                                  1890.                               nstelpremie, de volgende eigendommeo:             vond 1891, mits Ir 150's jaars.
  'les marchandises destinées a l'embarquement donent         2° Depot du Bilan                        KOOP 1 — Eenen Eigendom bestaande in een fraai          Koop 6. — Eene party Zaailand in zeilden wyk. ten
 etre consignees, en transit, a Messieurs Little et Jolin-       3" Nomination d'un administrateur et d'un com- Woonhuis nietstagie en elf, hebbende gelijkvloers, win- kadaster voorkomende onder n. 929 der sectie B, groot
 ston a Terneu/en                          missaireen remplacement de ceux dont Ie niandat kel met jïpoute utnen, kamer, keuken, waschhuis, pomp: 71 aren 91) c„ palende oost denen \ anJoannes den heer       heer      Maes en
  Tout pru de transport ou autre renseignement peut                                          uis met in glas o\ ei dekte plaats, openecour. £ioot weik   zoon, zuid lot 5, west de kindei        w ylen
être obtenu en s'adressant a la Direction du chemin de est expire                                   lUis thans flienende voor srnis, lemisie niet paviljoen, een Aug. Van Landeghem, noord M. Ferd. Seghers te Tem-
Ier de Malines-Terneuzen a St. Nicolas, ou plus particu-        4° Decision i prendre quanta la prorogation de         .roogen kelder onder het huis en 2 kelders onder de smts- sche.                      Boomwaarde Ir. 210.
licromcnt a l'agent commercial du dit Cliemin de Ier        la duree de la societé.poui un nouveau terme (art.         p het \prdiep : dry slaapkamers en trapplaats, groote zol-    In pacht by Louis Heirbaut tot Kersavond 1891. mits
                      J GROSJEAN,       71 de la loi du 18 mal 1873).                   jeiing, ten kadastei gekend onder sectie D, n 77e, 66b, fr. 90 's jaars.
                    55. rue Leopold, a Liege.                                   56c en 661, groot 2 aren 30 c . palende oost de Nieuwstraat,     Koop 7. — Eene party Zaailand zeilden wyk en sectie,
                                                      LA DIRECTION.       iuid de Oeveifatiaat, west de heer Joannes Dominuus Boel n 934, groot 54 aren 70 c ; palende oost Juff \ a n Nae-
                                                                   [e Thielrode — Onmidlyke ingenottreding             men te St. Nikolaas, zuid M. Fl Bocklandt te St. Niko-
  OP 'T OOGENBUK DAT IEDEREEN                  A&twerpen IN ' T V E E R Antwerpen                   Laatst bewoond geweestdoor d'heer Cesar Steels        laas en M. Braeckman-Vydt te Temsche, west M. Ferd,
                                                                     KOOP2 — Eene Werkmanswoning nevens de voor- Seghers te Temsche, noord wed. en kinderen Van Lan-
 zijne kleerkas moet vernieuwen of haar in                                              gaande, ten kadaster prekend sectie D. n 65, groot 1 aar deghem-Goossens en Dame wed. \ a n Gansberghe-De
 overeenstemming brengen met liet nieuwe                     aan de Schelde, Van Dyckkaai,            20 c , palende oost de Nieuwstraat, ?uid koop 1. west de Sutter en kinderen te Temsche.           Boomwaarde ir. 540.
                                                                   beer Boel voorzeid, noord M Ch De Maejer te Temsche.         In pacht by Aug. Van Poeck tot Kersavond 1891, mits
 seizoen, zoekt men voor alles een maga- nabij de Smkerrui en Stoombootdienst Wilford                           Bewoond dooi Constant De Meester               fr. 59 's jaars.
 zijn op, dat, de laatste, mode volgend, het                     CAFE-RESTAURANT                     7TTHArpv- < INSTEL         \ MEI ( ™ ,        Koop 8—Eene party Zaailand in den Smeswyk, ten
                                                                       4ULJAU1.1N. j VERBLIJF 15 - (           '    kadaster gekend sect. B, n 831, groot 1 liectaar b aren
 bewustzijn hebbe van den smaak zijner                    Burgerskeiden en Alleibeste Dranken                                            10 c ; palende oost en zuid de kinderen Th Seghers, west
 klienten en de volmaaktheid van het werk                                                 Telkens epn' Vrijdag om 4 ure namiddag, ter de Smesstraat, noord Mad wed. en kinderen wylen M.
                                    SPECIALITEIT VAN YBCH & MOSSELEN               hotel «Au Pavilion du Commerce-, bij d'heer de burgemeester Van Raemdonck. Boomwaarde Ir. 550.
 met de geringheid der prijzen wete doen                                               Thomas De Corte, aan de kaai te Temsche.               In pacht by Smet \ ei lee tot Kersavond 1891, mits fr.
                                             —• Civiele Pi ijs —       I                                       160 's jaars.
 saêm te vallen. De                             OPENING IS AI'IUL       AANSTAANDE           Voor alle inlichtingen begeve men zich ter studie        Koop 9. — Eene party Zaailand in den Kapellaniewyk,
 DOME DES HALLES                                                            an genoemde Notarissen VAN DE PERRE & LYSSENS sectie B, n. 237, groot 55 aren 90 c ; palende oost M. Con-
                                                                                                    stantin Smet, te St Nikolaas & Juff. Van Aertrjck te
 is sedert lang geroepen dezen rol -\an
 weêrgalooze inrichting te vervullen, prach-
                                     Parine BiscJt-Renaux                     VLOEIMEERSGHEN
                                                                           Openbare Verkooping van goede           Mechelen zuid Mad wed. Van Pujmbroeck-Nonneman
                                                                                                    te St. Gillis (Waas), westM. De Baer-Heyndenckx te St
                                                                                                    Nikolaas noord de erfgenamen van Jufi. Maria Barbara
                                                                                                    De Bock te St. Nikolaas.          Boomwaarde ir. 280.
 tig voorzien onder het oogpunt van weef-                      FABRIEK 'IE DUFFEL
                                                                    heel dienstig voor het inrichten van alle nijverheden,        In pacht by wed Meersman te St Nikolaas, tot Kers-
 sels, van snede en van arbeid.                       Het beste en het \olmaakste voedsel voor                  GELEGEN TE CRUYBEKE              avond 1891, mits fr. 60 's jaars.
     Op dit oogenblik \indt men een bui-               jonse kinderen door de [.eueesheeren aanbevo-           tegen de Schelde en buiten de krijgsdienstbaarheden       Koop 10. — Eene party. Zaailandin den Oversprong-
                                     len voor hare bijzondere voedingskracht en                                           wyk, ten kadaster gekend sectie B. n. 1076a, groot 86
 tengewonen keus van CosTOMrN en LEME-                 hare volstrekte zuiverheid. Het gebiuik der            De Notaris VAN DE PERRE te Temsche, zal aren 90 c : palende oost Juff. Van Naemen en M. Van
 hLEKunGSTükkEiv v o o r H E L R C \ e n JO.NGELIIV-                                         openbaarlyk \erkoopen. met 1 2 o o instelpretme : Haelst-\ an Raemdonck beide te St. Nikolaas, west de
                                     FARINE BISCUIT voorkomt slechte spijsver-
 GEK in het Huis                                                             Eenen schoonen Eigendom, bestaande in zes aaneenpa- heeren en Juff. Orlay te Temsche, Boomwaarde fr. 440.noord M. Boel-Van
                                     tering, brdkingen, stuiptrekkingen, oiilsie          lende Vloeimeerschen. teer \oordeelig voor het lunchten Boxelaer te Thielrode
                                     king der ingewanden enz. — bevordeit de                                               Koop 11. — Eene party Zaailand in den/elfden wyk,
  Döme des Halles                           ontwikkeling dei beendeien en der tanden,
                                     versterktde7wakke gesieltenissen der herstel-
                                                                    van alle nrjverheidsgestichten, gelegen op eene lengte van
                                                                    meer dan 400 saetei s tegen de Schelde te Cruybeke, recht- sectie B, n. 1059a, groot 74 aren; palende oost M Alois
                                                                    o\ei de Scheopstimmerwwf der maatschappij Cockenll en Anné, zuid de kinderen Fr Seghers west de kinderen
                                                                    Imiten de krygsdienstbaarheden, verdeeld m de \olgende van wylen M. Aug Van Landeghem &. noord M. Frans
                                     lende zieken en ouderlingen — Talnjke ge-
 Hoek der Kaasrui & der Melkmarkt                    tuigschriften.
                                                                    koopen, behoudens het 1 echt van samenvoeging
                                                                      KOOP I — Kene partij Vloeimeersi'h, ten kadaster ge-
                                                                                                     Seghers te Temsche & M. Poppe-De Schepper, te St. Ni-
                                                                                                     kolaas.                  Boomw aarde fr. 145
                                                                                                       Beide laatste koopen in pacht by weezen Fr. Seghers,
                                     Verb ijgbaar Ie Temsche Apotheek TH. MILLER
      A1TWERPEKT                                                          kend sectie B, n. 475, groot 45 aren S0 centiaren: palende te Temsche, tot Kersavond 1891, mits 255 Ir. 's jaars.
                                                                      mrd M falool Pauwels en zuid de volgende koop           Koop 12 — Eene party Zaailand m den Vrouwenhof-
                                                                      KOOP 2 —Eene party Vloeimeersch galegen zuidwaarts wyk, sectie B, n 733. groot 26 aren 90 c ; palende oost
    INSTHLüT \OOR OOGZIEKTEN. — DociOR                                                 :n koop 1. ten kadaster gekend sectie B, n. 476. groot 52 M F. Van der Loo ei erven van M P. A. Claus te Tem-
  LACOMPTE — Alle dagen raadplegingenen onder-                   BERICHT                      aren 90 centiaren                        sche, zuid M' &Mej. Peerens te Temsche, west M. Ver-
  zoekingen '.ooi oogziekten in het instituut. Kouter-                                           KOOP 3                                  te Audenaarde, noord Juff. Van Aertryck
                                     De ondergeleelende heeft de eer het achtbaar pu- kend sectie — Eene pany Vloeimeersch ten kadaster ge- spierenen Wauman te Seveneecken. Boomw ir te Me-
                                                                            B, n 477, groot 30 ai enfcOcent palende ten chelen                             175.
  straat, van 'J tot 11 ure voormiddag, den Maandag, bliek van Temsche en omliggende gemeenten te be-                                                    In pacht by F Smet-Smet te Temsehe, tot Kersavond,
                                                                    noorden aan koop 2
  uitgezonderd.                                                              KOOP 4 — Eene partij Vloeimeersch gelegen zuid        1891, mits fr 30 's jaars.
                                   richten dal Inj zich sedert eenigen li)d pelaalst heeft als
    — Om de ziekte des bloeds, haarworm, puisten,                                          waarts \a« voorbanden koop, ten kadaster gekend sectie        Koop 13. — Eene party Land in den wijk Coppeldery,
  enz. te genezen, neemt eene Pil tegen de Gal
                                         BEHANGER EN GARrilERDER                B, n 47S, groot 26 ai en 40 centiaren              sectie C, n 440, groot 49 aren 60 c; palende oost M Ch.
  W a l t h e r y . — 1 fr. 25 de dooi. bij M. Miller, en 7ich als dusdanig aanbeveelt voor alles «at fijnen                KOOP 5 —Eene paity Vloeimeersch, ten zwden van Van Landeghem en de kinderen van wijlen M Aug Van
  apotheker, alhier.                        stiel betreft. Ook zijn magazijn is ruimschoots voor- koop 4, gekadastreerd onder sectie B, n. 479, voor eene Landeghem, zuid wed. Jos. De Meester en Juff. \aren-
                                   zien van alle soorten van MEUBELPAPIEBEN. te grootte van 37 aren 70 centiaien.                           donck west de erven van M. Jos Boodts te Temsche,
             DE BESTE MANIER
                                   beginnen van af 20 centiemen den 10I; alsmede var
                                                                                                             Broeckaert
                                                                      KOOP 6 — Eene partij Vloeimeersch gelegen zuid- noord Juff. by w" Henri te Cruybeke Temsche, tot Kers-
                                                                                                       In pacht         Verhulst
                                                                                                                           _ Boomw. ir. 420
    om De Beuckelaer's Cacao te beieiden.             al wat den sliei betreft.                     waalts van vooigaande, by kadastraal plan gekend onder avond 1891, mits fr. 61 's jaars te
     Roeit een loffielepel DE BEUKELAER's CACAO                                           sectie B, n 480 en 481, groot 63 aien 50 centiaren
                                     Door zijne zorgvuldige en trouwe bediening duifl         Alle de voorschreven eigendommen palen ten oosten aan      Koop 14. — Eene party Zaailand in den wyk voor den
  mei evenveel poedet suiker, m eene las, ijoed dooi een.
    Giet IN EENS o|> dit mengsel, eene hahe tas KOKEND hij eenieders gunst veihopen.
                                                                                                              ten kadaster gekend sectie C, n,
                                                                    de Schelde en ten westen aan M den Burggraaf Le Boucq Landmolen, ; palende oost de kinderen van238, groot
                                                                                                     55 aren 20 c                     wylen M.
  walei. roert goed om en \uit de taa niet koude of warme                   P. DE CLERCQ-MAES            de Benudignies                          Notans De Landtsheer te Rupelmonde & Mad Janssens-
  ongekookte) melk.                                     Zeedijk, n' 3, Temsche            De liefhebbers die verlangen voorschreven goederen te Smits & kinderen te St. Nikolaas, zuid Juff Van Lande-
                                                                    bezichtigen, wenden 7i''h tot d'heer Louis Vereeckeu te ghem & en Dame wed. en kinderen Ch. Boodts, west M
      Tiltfinj genezen van uwe Velkoudheden, Boratval-                                       Cluyheke, nabij den Watermolen,
   -9U3) hngen, Keelpun, Drukking, vraag aan uwe apothe-
  ker eene doos Voss Pillen Zy /.ijn het doelmatigste, het             BERICHT             tH                     ZIT DA GEN :
                                                                                                     Van Landeghem Vercouteren te Temsche. noord M. De
                                                                                                     Malander te Ronse.            BOomwaartle te. 315 -
                                                                                                       In pacht by B. Van Britsom te Temsche tot Kei's,-
  aangenaamste en liet goedUoipsfe \aual de geneesmiddelen        Ik ondergeteekende maak het geëerd publiek                 INSTEL      8 ) . , „ . ,„„,
  en wordt verkocht aan 0,75 c"» de doos — Ie Tenmche bekent dat mijn magazijn altijd voorzien is van                                                  avond 1891, mitsfr.60 's jaars.
  l)ij Th Miller-beLeuse, apotheker                                                         VERBLIJF 22 )          '                        Koop 15.
                                   alle soorten van MEUBELEN, sterk gemaakt en               Telkens een' Vrijdag om 3 ure namidd?g, ter           Eene party Zaailand in den Schouselhoekwyk, sectie
                                   schoon geschildert, volgens verzoek van den koo estaminet •• De Zeven Ster » bij Mees-Verscliooreu, D, n. 1937, groot 58 aren 40 e.; palende oost M. Leo "Van
         Trekkingen                     per, zooals: kassen te beginnen van fr. 13 en Cruybeke, dorp.                                    Roven en zoon, zuid M. Govaert en kinderen & M. Ch.
                                                                                                     De Dycker, west M. Smet-Varendonek, noord M. Ferd
    BERICHT — De bezitters van vreemde fondsen wor- meer, denne kleerkassen van fr. 25 en 50, bedstoe-                  Titels van eigendom en veihngsvoorwaurden berusten Seghers en /usters.                 Boomwaarde fr. 235.
  den DRINGEND aanzocht hunne koepons voor den ver-         len van fr, 12, bedstoelen met ressorts aan fr 40         t elks inzage ter studie van voornoemden Notans VAN DE       In pacht by Ch. L. Lauwers te Temsche, tot Kei s-
   \ aldag in te brengen.         Temsche, 18 April 1891.  kinderwiegen aan fr. 5, tafels aan fr. 4, koflei         PERRE, te Temsohe, Akkerstiaat                  avond 1891, mits fr. 60 's jaars.
                        CH. DE MAEYER.     met goed slot, dienstig voor studenten en dienst-                                                    GEMEENTE SINAY.
        GENT 1868. T r e k k i n g van 15 April 1891      boden, aan tr. 4,50, keukenstoelen aan fr 1,82,                  Openbaie Verkooping van                            Koop 16.
     126365 fr. 5,000; 146714 fr S.000; 72578 Ir. 1,000; 76077,
   141240 Ir 500. Betaling met 15 Mei 1891.
     De volgende premien zyn nog niet ontvangen • 8917,
                                    beste modestoelen aan fr. 2,30, kindei stoelen aai
                                    Ir. 1,10, 1,50 en 4 fr , m het zwart of in bet bruin
                                    schoone kerkstoelen, 7»art of bruin, aan fr. 4.
                                                                   Bouwmaterialen                              Eene party Zaailand met beplanten grond en weg, in
                                                                                                      den wyk Papelaer, ten kadaster gekend sectie A, n.
                                                                                                      444,445, 446, groot 63 aren 10 c , palende oost M de ad-
                                                                                                      vokaat De Keyser te Gent & M. Cardon-De Keyser te
   15337, 22154, 14b316fr 5.000; 24467, 56050 fr 2,000; 17007,      Komt zien en overtuigd u van de goede hoeda                     TE TEMSCHE.
                                                                                                      Destelbergen, zuid de Bandeloostraat, west M. Jan
   38585, 55108, 109236 fr. 1.000; 4013, 4650, 43592, 70291,     nigheid der meubelen en van de lage prijken.                                                         &
                                                                        De Notaris VAN DE PERRE te Temsche, zal Heyndnckx te Sinay < noord M. Geerts-Van Heek te
   79846, 115101, 14S678fr. 500.                     Ik beveel mij ook aan voor alles wat dei openbaar verkoopen op Maandag 20 Apnl 1891, Belcele.                                       Boomwaarde fr. 50.
          TURKYEN T r e k k i n g van I April         SCHRIJNWERKERSSTIEL betreft en verzelie;             om 8 ure des morgends:                        Koop 17. — Eene partij Zaailand in den wyk groote
     748040 fr 600,000; 105659 fr 60.000; 2863II, 389433 fr     schoon en sterk werk aan zeer lage prijzen.                                           I Ast sectie C, n 763 & 764, groot 1 hectaar 6 aren 70 c.i
                                                                        Eene partij materialen voortkomende van palende oost en noord M en Mcj. Schelfhaut te Smay,
   20 O00-105657, 300206, 310646. II42686, I348I8I, 1745393 fr.
   6,000 Betaling m e t I Mei 1891.
                                                Fr au 3 Quaihaeckx            afbraak en bestaande namelijk in: balken, kepers, zuid M Van der Stallcn-De Schepper te St. Nikolaas,
                                       UITHANGBORD » IN DEN QESCHII DERDEN BLOK *         gardingen, panlatten, plancher, ramen, deuren, west M. Norbert Sehelfhaut te feinay.
         BURGERSTAND van TEMSCHE                                                 sterken trap, eene partij gekuischten steen, pannen,         In gebruik by Frans D'Hooghe te Sinay, tot Kersavond
            Van 10 tot 19 April 1891.                   Aug. Wauteisstraat n" 41, Temsehe
                                                                     ovenscheel en kas, ijzeren trekroeden, enz., enz. 1891, mits fr. 80's jaars.
                                                                                                        Koop 18 — Eenen Eigendom bestaande uit Hooiland,
         Geboortens: Man. 7. Vrouw. 6.
                                                                        Komptante betaling van koopsommen en on- Land, Landweg en Kapbosch. in den Fondatiewyk, sect.
               Ovcrlijdens:
     Jan BogaertH, wever, 60 j , man \an Coleta Maes, Hosp
                                         Paardenmest.                      gelden.                             D n 52a, 53,54, 55 & 58a, samen groot 82 aren; palende
    — Kaiel Volckeuck, z. l> 75j., jongm , Eigeloo — Frans        Bij KEGELS-BAERT aan den Oostberg alhier,             De steen en pannen zullen verkocht worden op oost M. Geerts-Van Heek te Belcele, zuid M. enMej. Cop-
    Deyaert. 9 m en 13 d , Oostb — Alois .Anne, 6 d , Veile. — te koop 3 hoopen goed PEERDENMEST.
                                                                                                                 west M.M.
                                                                     den hof behoorende aan het huis be«oonddoor den pyn te Brussel, voornoemd, advokaat De Keyser en Car-
                                                                                                      don-De Keyser          noord dezelve en Juff Blom-
    Een doodgeboren kind                                                         leer Ant. De Lateur, Kasteelstraat; de overige maert te Gent.                      Boomwaarde fr. 200.
               Huwelijken :
     M Leo De Loose, handelaar,raetJuf» Maria Julia Ni-        Te huren terstond                        voorwerpen zullen zicli op de marktplaats be-            Koopen 16 & 18 zyn in gebruik by Louis Van Poecke
                                                                                                      te Sinay.totKersavond 1891, mits ir. 90 's jaars.
    colay, / li —Alfons Jozef Troubleyn, arbeider, met Sldo- de van ouds vermaarde herberg"DeKraai" vinden.                                                 De grondlasten der voormelde goederen worden door
    ma Brys», buishoudster, allen alhier               met schoone ruime schuur en stallingen, alles                                            den eigenaar gekweten.
                                                                                 Bij Licttatie.                 1/2 0,0 instelpremie te winnen.
       Zaal « liet Huis van Oostenrijk •• Boinhem         nieuw opgebouwd, staande te Basel, aan den Boter
                                     pot, alsook beste Zaailanden, met toestemming                Openbare Verkooping van beste               „ . „ , , . „ . ) INSTEL      20 APRIL ) ™ ,
                                                                                                         ZITDAGEN: j ygRBLUF 4 MEI ) ' * " *
    Symphonische uitvoering                      der eigenaren. — Zich te bevragen bij den ge-
                                     meente-sekretans De Winter te Basel.             Zaailanden & Bouwgronden                       telkens een' Maandag om 1 uur namiddas, te Tem-
                                                                                                      sche, ter estaminet - DE VRIJHEID - , bij wed. L.
                                                                                                      Van Brussel, hoek der Akkei- en Ka^teelstraten.
          OP ZONDAG 19 APRIL 1891                         ALLERSCHOONSTE                            TE TEMSCHE                   Voor de koopen 1,1 & 3 is een plan opgemaakt door
    ten i 1,2 ure zeer slipt, om te eindigen rond halfTuie                                                                        den gezworen landmeter Collemant fe Temsche, de
        met da welwillende medehulp van den heer            BOONSTAKEN                              ALSMEDE VAN ZAAILANDEN
                                                                                  TE SINAY
                                                                                                      scheiding dier loten aanduidende. — Voor inzage van
                                                                                                      dit nlan alsmede voor kennisneming der veihngsvoor-
    O. Sisseneir, laureaat Tan het Koninklijk Conservatorium te bekomen bij PETRLS DE BLOCK, kuiper, Cau-                                                 waarden vervoege men zich ter stuaie van den Notaris
     te Brussel & eerste Bassonist bij het 1* Regiment Gidsen    werberg Temsche.                            De Notaris VAN DE PERRE te Temsche, daar- V\N DE'PERRE te Temsche, Akkerstraat
               PROGRAMMA:
                  1» DEEL                       TE KOOP                       toe in rechte benoemd, ?al openbaar verkoopen,
                                                                      ten overslaan van Mijnheer de Vrederechter des
      1. « Paragraphe III -, openingstuk (Suppé). — hij JOANNES HEJII.HLU \EKCAUWEN, eene Kantons Temselre en met de pleegvormen der wet
    2. a •• Patrouille Anglaise», karakterstuk (Alberti), schoone, nieuwe, steik gi>uu,ikie K A R . in olmen van 12 Juni 1816, de volgende eigendommen af-
    b « Herbstblume •, melodie voor violoncelie solo hout, met bengels, zware ;!•>, duuliel lieilajt en allei- hangende \an de nalatenschap van wijlen juffrouw
                                                                                                      Elixir d'Anvers
    (Popper). — 3. » Lentegroet •• (Resch). — 4. besle ressO'K, kunnende eene viarht diagen *an Lucia Van Stappen, te Temsche overleden:                                     Gewaarborgde Gezondheidslikeur
    - Finale uit de 13' Symphome (Haydn).                                                                                         gedistileerd op gezondheidskruiden en
                                     1000 kilos. L>ienh111; vunr budeu. markikiamersen                GEilEEHTE TEMSCHE                          yaden en opgemaakt met 7iuvere kan-
                  2" DEEL                andere bedrijven.
      5. •• Roy Blass », openingstuk (Mendelssohn —      •                                     Koop 1. — Een perceel Bouwgrond aan de Hoogkamer-                dijsuiker; twee eere-diplomas op ge-
    6. a. «Rêvene» (Grech), b. * Loin du Bal-,                  Openbare Verkooping van het              straat. genomen uit de party land ten kadaster gekend                zondheidstentoonstellingen, te Bou-
                                                                      sectie B. n 1003, hebbende dit deel. eenen driehoek vor-              logne-aan-zee, voorgezeten door D'
    intermezzo (Gillet). — 7 -Fantaisie- voor basson
    solo. — 8 « Chansons de jeune fllle • , wals         TIJD- & NAGRAS                            mende, eene breedte ter straat van 43-50 meters en eene
                                                                      oppervlakte van 7 aren 61 c. volgens meting; palende
                                                                       noord aan den volgenden koop, oost M. Flor. Seghers en
                                                                                                                PASTEUR van Parys en te Oostende
                                                                                                                1888: 25 medailjen op Wereldtentoon-
    Jungmann.                                der dijken en straten van Tluelrode-Broek
    Tusschen het eerste & tweede deel 15 minuten rust                  TE THIELRODE,
                                                                       Dame w ed. Smet-Seghers, zuid de straat.                      stellingen; een enkel glas stilt de he-
                                                                                           Boomwaarde fr. 62.            i|vi»ste maag- en buikpijn ; een derde
             Prijzen der plastsen.               alsmede vaD de Biezen, Riet en Plodders              Koop 2. — Eenen bouwgrond nevens voorgaande lot,               jjliter aan een kolieklijdend paard of
        1' rang 1 frank. 2° rang 50 centiemen.                 der Schooren \an zelfden Polder.           deel makende van zelfde party land sectie B, n. 1003,               zwellend runder, bij malsclie gras ea
                                                                       hebbende eene breedte ter straat van 20 m. en eene heele
      Binnen de uitvoering der muziekstukken zullen          De Notaris VAN DE PERRE te Temsche verhlytemle, oppervlakte volgens gedane meting van 37 aren 39 c ;                        klavertijd opgegeven, redt deze op min
     de deuren geslottp blijven.                   zal op verzoek van het Bestuur van den polder Thielrode- palende oost voornoemde heer Seghers en Dame wed.                      Sdan 3 stonden, zooals 1500 gevallen,
                                     BroecK, op Donderdag 30 April 1891. om 3 ure namid- Smet-Seghers, zuid tot 1 en de straat, west lot 3 en                       verleden jaar bestatigd, getuigen.
                                     da", ter herberg « Pe Waiande - ten doipe van Thielrode, noord lot 5.                   boomwaarde fr. 170.              Gedistilleerd door
   Verandering van woonst                        opêntiasrhjk en op lijd van betaling, mits goede Boig, te
                                     koop aanbieden.                            Koop 3. — Eenen bouwgrond, zynde het overige of
                                                                       westwaartsche gedeelte der voormelde party land, heb-                F. X. de Beukelaer,
                                       Het Tijd & Nagras, alsmede de Naweule van
       De ondergeteekende maakt het publiek bekend <i»k, Bmnendyk, Zomerdijken en Broeekstraat, den Hoofd- bende eene breedte ter straat van 13-10 meters en eene
                                                              met alle de
     dat hij zyne woonst heeft overgebracht naar de Pledders, Riet&Biezen derschooren van gemeldên Poklei, oppervlakte van 38 aren 9 c , palende oost lot 2, zuid de                                ANTWERPEN.
     Akkerstraat, n'3* alhier. Door trouween spoedige te beginnen van het plaatschoor te Temsche, tot aan den straattewest den cynsgrond 5. kinderen Vanfr.210.
                                                                       putte Temsche, noord lot
                                                                                       der
                                                                                          Boomwaarde
                                                                                                 Cleem-      Allerlei likeuren van alle prijzen, gedistilleerd
     bediening hoopt Inj eenieders gunst meer en meer Veirsehoorkop te Thielrode.                             De dry eerste loten zyn in gebruik tot Kersavond 1891 en met echte suiker vervaardigd, siropen, groseil-
     té verwerven.                              Dit alles veideeld in memgnildige koopen.                                          le, enz.., zuiver fruit en suiker.
                                       Voor nadere inlichtingen zich te\erv oegen hij den Polder by M. Flor. Seghers, mits 150fr.'s jaars.
           J. JANSSENS-VAN COTTHEM,               wachter Paulus Van Buynder       De Dijkgraaf,         Koop 4 Eenen bouwgrond aan de Lei, in den Dam,
                  Seuoirimaker.                              Alb Van den Brpeclc        thans Sienende voor moeshof, ten kadaster gekend sec-
                                                                  1891                 ZOMERSAIZOEN                      1891
    Puik Klaverzaad                         Tijdhooi & Toemaat
zooals sedert vele jjren, ie bekomen hij VICTOR         aan civielen prijs bij VAN LANDEGHEM-VAN
                                 MIEGHEM in den Bee&tenhoek \c Tennsthe
                                                                    AANKOMST & TEKOOPSTELLING
VAN (,HEEM Veldstraat (Beeslenhoek) te Temsihe,                                                 \an dellooge en Rijke MEUNMGHEDLN A oor het Sai/oeu
aan civiele prijs
        .Australia, Africa, Cnili & Peru         BAKKERS                             Confeeties voor Dames, Robes, Zijde, Gemaakte Kledingstukken voor Heeren
W.       RAYDT              & C°e?icli N willen Hollaodsche O V E N zich A -
                          d
                          VEIE
                              dlleibebte
                                   aanschaffen, wenden
                                             PL
                                               to-
          ALGEMÏLNE AGENTEN
     SUIkChSIRAAl, 1, ANTWERPEN
                                   LEON Dfc. LOOSr Vlietstraat, Temsche —Onmo
                                   gelijke concurentie
hedeilandsch-Ameiikaanschc stoomvaattmaatschap-            De plaveien liepen ter magazijn van Emiel De
pil van Antweipen naai ISew Yoik langs Holland,           Wolf, aan de kaai beuitschipperop Rotteidam
                                                                Kammenstraat      74, hoek der Meutelstiaat         16-48-50,    o>er de   Auguslijnenkerk
       VLRTREIi. ALLE \RIJDAGEN
  1-klasfr 300, 8'klasfr 200 S'klasfi 112 50                TEN BUREELE DEZER
!\edei landsih-Amei ikaaniche stoomvaat maatschap-           IS VERSCHENEN EENE NIEUWE UTGAV E VAN
pij van Antwerpen naat Buenos Ayies, langs Holland
      \ERTREK 2 MAAL PER MAAND
     1' klas fr 640 — 3« klas fi 180
                                      Jules Verne's Wonderreizen                      Bijzondere tekoopstelling van gemaakte Kledingstukken
Geregeld v ertrek & overtochtsprijs van Antwerpen na'          Vit meet dan 12600 platen, volledig in ongeveer 110
M e u l Orleans     ü 145 Quebec A Montreal n 110        a/leveiwqen van 48 bladzijden die wekelijks zullen                    voor Mannen, Jongelingen & Kinderen
ban Antonio (Texas)    210 Winnipeg (Manitoba) 170        vitithijnen                         Peze artikelen eerst «eden eenuen «•£ doo, het HvusPlerre zeil op zulke GOEDKOOP* ^ O R ^ A R D K
San Francisco (Calif) 345 Van Corner Colombie                    Prijs 50 centiemen
Adelaide Melbourne-----    bntamque)     325
  & Sydnev        310 Congo (Loango)   425          Eene proefafleverin,: en prospectussen zijn ver-
                                                               g„„.le'köó'pwarèu aan dusdanige la„-e pnjzen te kunnen verk  "\ ESI ONS blauwe chevioL schoon afgemaakt in
Cape Tow n        322 Valparaiso     450         krijgbaar bij alle boekhandelaais waar men ïntee-    BROLKEIN scboone nieuwigheid, stiepen en^roiten
Duiban irui-v n . ~ . , 348 Rio de Janeiro
 ui uai. (Port Natal)              I'M         kenen kan                                                        salijn gevoerd, aanden on„eloonijk la„en prijs van
  Prospectus van 10 verschillige stoombootlynen vooi                                                             fr 2 50
                                                                                                                           9,75
alle landen alsook de lust dervertiekksn Beschiuvin           De betaling zal pel tien afleveringen geschieden   Broeken idem lan                        Idem vooi jongelingen               ^   8 90
                                                               Bioeken idem aan                 fi  3 50
gen worden op aanvraag gratis gezonden                bij middel van postk-vvittantie                                        4 50   Vestons fantaisiestoflen sclioona meuwiglieid
                                                                                               nieuw modul gevoerd m«satijn.geassorteeid fi 9,75
                                                                                        li
  Hetbeddegóed tafelgoedenievensmiddelen z u n i n a                      MEN ZEGGF HET V OOKT     BioeUen idem aan               ism t  6 ;>O
 onze prnzen begrepen Het vervoei van het reisgoed                                      Broeken enge schenieuwigheid « m e r e » ' l     8 90   \estons in zvvart kamgaren tijn gehoord en met
 lot aan t schip geschiedt kosteloos
                                   ALPH. SEYTZ-BOSSUYT                   Hroekeu Uem aan
                                                                  o , m , „ >»„»... 16 50 14-0 U^O enlloO
                                                                                        li
                                                                                        fi  9 90   satijn gevoerd
                                                                                               \estoin ingenpto gekamde wol geboord meuv, 12,50
  Einde Saizoen                                 Heelmeester-Dentist
                                       I E HAMMC.BIJ DENDERMOP.DE
                                                               COSTIUM COMPLEtT, vooi mannen in ?wd.t
                                                               of blauwe cheviot alle grootten gebooid en njn j,g^gQ
                                                               gevoerd,                      -™ en
                                                                                               model
                                                                                               \estons in zuivere wol blauw ot zwart nieuw 16,50
                                                                                               model
                                                                                                                        ""

                                                                                                                        ,"• 17,50
            HUIS                     opvolgetvanJ P Bossuyt, huis sinds 30jaai bestaande
                                    Is wekelijks ie raadplegen den \RIJDA(. m hel
                                                               Het/elfde, voor jongelingen          "
                                                                Costuum compleet voor mannen, in schoon enge ^ ZQ
                                                                sche fantaisie groote keus aan         " ,.'- =
                                                                                               Vestons in blauwo cheviot 2 rijen knoppen zijden
                                                                                               revel f*                      ' " 12,50
                                                                                                                        *

 WAUTERS-DE BEER                           Ilollandsch Hof bij Mr WAFÏFBFT ie Temsche voci
                                   alles wat de zielten m de heelkundige bewerkingen
                                   van den mond belreft, voor net plaatsen u n kunst-
                                   tanden en geheele gebitten, op goud, caoutchouc,
                                                                Heuelfde voor jongelingen           "
                                                                Custuum compleet voor mannen in zwarte f,e . „ gQ
                                                                kam Ie wol fijn genpt of diagonale
                                                                Idem voorionselieden              "
                                                                                        r *i
                                                                Costunm compleet vooi mannen in fijne gekamde „ . QQ
                                                                                               PARUTSSIS m schoone zwarte cheTiot kun
                                                                                               nendc dienen voor rouv/
                                                                                               Pardes^us in schoone nieuwigheid blauw zwart
                                                                                               otanduefantaisii-
                                                                                                                         'r
                                                                                                                a a n f i 3 i 2 b e n 6,50
                                                                                               K1NDI RCOS1UMEN nieuwste modellen, coquet
    IN DEN "GOEDKOOP                       enz zonderuittiekking van oude wortelen, wiimakeii
                                   der landen enz enz
                                         Alles aan zeer matige pi ijzen
                                                                wol schoon afgewerkt met satijn gevoerd
                                                                in heel njne gekamde wol (oprecht trouncostuum)
                                                                                       rr ^ ' ^
                                                                Co™uumcömp"f/i' tolmannen ,n fljne cheviot of 3 5 , 0 0
                                                                                               en «clioon afgewerkt aan
                                                                                               Kindercostumen in verschilllge modellen altyd
                                                                                               laatste nieuwigheid blouse matin metplroienen
                                                                                                                         ^


     AFSLAG                               A -B Begeelt zich op aanviaag ten huae          et HUIS PIERRE kan me,^genoeg de       derel G
                                                                                               andeie»ersiennj,en aanfr 14 7o 12 50 11 50 8 904

          OP QROOTEN DEELB
                                                                                      HUIS PIERRE
     Winterartikelen
 10 per honderd en op sommige 20 per hon-
 derd minder dan de^gewone vast- en aan-                                               Boomkweekerijen                     p g , gij d
                                                                                               Opgelet, gj die hoest!
 geteekende prijzen.                                                                                              t bewij
                                                                                                In drij dagen, gewaarborgde genezing met bewij-
                                                                GEBROEDERS DE WOLF                      zen, lei bekrachtiging van alle borslziektens, vall.n
    VERANDERING VAN WOONST.                                                          Boomkwedeis,                 gen, ontstekingen, asthma, benauwdheden, enz dooi
                                                                Gcdiplomeeide Boomteeltluniigen en Tmnaankggei s                  De Scott-Pillen
      C. DE MAEYER                                                          t e HAESDONK ( W a a s )                     DE DOOS FR 1,JO
 43,   KASTEELSTRAAT, 43                                                    Groote keuze van zwaieen rechte liooüstammige        samengesteld volgens de aanduidingen van D' Koch
           TEMSCHE                                                 riu.tboomen, Pvram.den, Leiboomen, enz vooi          van Berlijn en volgens de Inlste wetenschappelijke
       FOI\ DSEN £A KOEPONS                                               boonigiaidtn en fiuitlioven 111 de beste sooilen, ver-     beiulilen De stott pillen zijn aanbevolen dnor al de
                                                                                               vermaalde geneeskundisenvan de gansdie weield,
    AL. BRUYNEEL-LAEQUEMANS"                                                                   hooge en   ^      zij hebhen leeds meei dan 30 000 personen genezen,
         KAMEE1 STRAAT, TEMhCHE
   Magazijn van echte H o l l a n d s c h e S i g a r e n en                                Se^ror^=                            waanan er verscheidene ongeneesbaar verklaaidvva-
                                                                                               1 en
 S i g a r e t t e n , alle soorten van R o o k t a b a k k e n ,                               bonte bladeien, voor vollen s-iond, A?aeas voor vol-          Mijnheer Doctoor Seott
 zooaU Roisin, Richmond, Orient, hemois, Obouig,                                       len grond, Rhooodend.ons (hybriden) Unite en           Sedert tweejaien was ik terneei gedrukt ik hoesrte en
 M-\incent, Florida, enz alsook echle Hollandsche                                                                      v, as aangedaan aan de gal en ha 1 alle geneesmi Jdelen gs
                                                                Spoiregewassen, Haagplanten, veikujgbaai met dm        biuikt Twee (1 jozen van uwe ftcott Pillen hebben my in
 Rookiabakken Hecienbaai en Porlo-Rico — Spe-                                         eiiilen ent , enz                       8 dagen cene/en Ik was zoo veiandeid dat niemand mij
 «lalutil w n R o l t a b a k , Snuif t a b a k i an Eindhoven                                      Alles aan xeei maliqe pujzen            wilde gelooven     Uw verkleefde collega,
  II Atv DEL IN WIJNEN & STERKE DRANKEN                                              Cataloog en Prijslijst op aanvraag                     P WILLM1 docteur homoopathe,
                                                                                                           Haslenroth (Uuitschland)
   Alle soorten van Roode en Witte Wijnen Madere,                                       (1) rentoom,tellingïan Temsche 1890 - Fra verzili.rd
 Malaga, Porto, Champagne, enz — Sclnedanibclie                                        I ermetaal vooi Appels en Peren vooi boomgaal den alsook
 en Hasseltschc Genever, Cognac en Rhum (recht                                         L n veudverd Eer^etaal voor de tijnst. Tafelpe.en               JOIEF DE SMEDT,
 slieeksthen invoer) Alle gewone en fijne Likeuren                                                 1890 — \oo<iaai 1891           Kasteelstraat, Temsche, beveelt zich aan bij het
                                    Nijverheidstentoonstellinsc Antwerpen, Rubens           Najaai
    V ei koop m 'tgioot enro'( klein — Pnjslijst en                                                                     geëerd publiek, als gezworen LANDMETER en
 Stalen woiden op de eeiste aanviaag fianco ten huize
 gesteld
                                   Vring 1887 Diploma en /ilveren Medalie, de giootst
                                   onderscheidme toegekend aan                20000 zware enggezonde Fruitboomen               PRI1ZER — Hij hoopt de gunst der belangheb
                                                                                                benden te ven» ei v en
                                                                    Men vrage de kalalooa; en prijslijst dei
     WfMWMHMNflfMMHMM                                                       en Sieiaadboomen en Gewassen, Gom/oen,
     BÖRSTPIlLMYAOJEMAüWENi                                   oudste  Chnuigijn            Roozelaais, enz dei                Gekeveteerd koud Zeepzop
                                                    tandmeester
                                                  ïsdagelyks te raadple
                                                                   BOGMKWEEKERIJEN                       Onveigelijkbair vooi het in 't nieuw wasschen van
                                                                                                laken wollen, en zijden stollen
                                                                                                      — DE MESCH Mi" 0,50 —
                                                                          (3 1/2 HECTARE^
                                                  pen voor al wat de                                      Verknjgbaai bij 111 MILLER dpolhekei, Akker-
                                                  1 andheelkunde betreft    van Wed. VAN ESBROECK & Zoon
     Tegen Hoest,Verfcoudbeld,                                                                              straat, leniiiche
      Broncblet, Hescbtaeld, Kink-                              alsook voor het ïnzet-       te HA.ESDONCK (Waas )
      hoest* Tering* enx.                                   ten der                      lage Pi ijzen                  Beurs van Antwerpen, 16 April 1891,
                                                                  Talruke vergulde zihere en verzilverde EERME-                          101 1|4
      3 Gouden Mcdaütn en «n gerediploma
                                                                1ALENonverschillige Hof- en Landbouwienloon-
                                                                                                 België 3 1)2 o/o
                                                                                                                   9H i,4
             te Parijs, 1881
      De paitillenvan een zeer aangenamen smaak
                                         Volgens een geheel & Stelsel
                                    Kunsttanden nieuwGebitten
                                    zonder uittiekken der oude wortelen, zonder pijn
                                                                stellmgen bekomen voor de beste Boomgaaid-en
                                                                lafellruiten, alsook voor de meikwa rdiïste Koozen,
                                                                                                   » 3 ojo
                                                                                                   » 2 1/2 0/0           85 1|2
     mogen door eenieder genomen worden xoo            en zonder plaathaken of veeren                                               Gemeente kiediet   4 1'2     )U 0]0
     wel door de kleinste kinderen als door de                                       voorde schoonste Sparregen assen (coniferen) en Sie-                         115 1]2
                                         60, St. Jacobsmarkt,             raadplanlcn in onze tuinen aangekweekt en in over-
                                                                                                     »    1861 i o;o
     oudste menschen zij bevatten geene stoffen                                                                            »    1868 i 0/0        103  OjO
     die schadelijk voor de gezondheid zijn             recht over de St Annastraat, AWWERPEN         vloed te v ei krijgen                                             110  1|2
      De V e r g a u w e n ' a P a a t t U e n ver                                                                     Buurtspoorwegen 1885 'i 0|0
     zachten onmiddelijk den hoest en alle kort                                                                       Antweipen 2 1 2 1887             97  1[2
                                                                  "Goud- & Zilverwerk
     borstigheden Zij zijn onmisbaar voor de men
     schen die hunne stem \ermoeien
      De B o r s t p l U e n >an F . V e r g » " -
                                    P. J. MAES                             LAATSTE MrmVIGHEDZ\
                                                                        Vaste Prijzen
                                                                                                 Brussel
                                                                                                 Gent
                                                                                                  ,
                                                                                                         188b 1 1;2
                                                                                                        1868 3 ojo
                                                                                                         1880 3 o'o
                                                                                                                        98
                                                                                                                       108
                                                                                                                       102
                                                                                                                           3|4
                                                                                                                           0|0
                                                                                                                           1]4
     •wen hebben hunne proeven al lang gedaan
     en rijn het strafste geneesmiddel tegen de            Chirurgp-                                                        lu k fi 80
                                                                                                          1883 3 o o
                                                                                                         18Ö3 2 l i i
                                                                                                                       100
                                                                                                                        i'9
                                                                                                                           1/4
                                                                                                                           1|>
     borstkwalen.
      PRIJS VAN IEDER DOOS • 1 FE. 6 0
                                      Tandmeester,                       CANFYUT - WABIT                                1860 3 0/0         124  Oi(i
                                                                     Kasteelsliaat,  6, natij de Matkt             ,       1868 3 0/0         101 1|4
      DEPOT   APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND            gebreveteeid door Z                                                             1874 3 0/0         101 3i4
                                    wonende te Meclielen, Lange Sclnpstiaat                  TEMSCHE
            F. VERGAUWEN                                                                                 ,       1879 3 o;o         100 l|g
               ATOTREIEK
                                    brengt ter kennisaan het geeeid publiek van Temsche        -Reparation — Verwisseling                Veiviers    1873 3 ojo         105  1[2
                                    en omliggende plaateen, dat hij zich den tweeden             Op 't Kasteel te Bornhem.            Schaarbeek SO fi 1H73 3 ojo         51  1[4
      160, Anspachlaan, 160, Brunei               maandag\an elke maand tei estammet het Hemel-              '  Uit ter hand te koop. zeel           Doornijk  50 fi 1874 3 oio         51  0|0
      Elke doos worat 'raneo verzonden tegen een         njl van 8 uie's morgend>. tol 12 ure 's middags, zal
       postmandaat van 1fir$0 of II fottltgtU                                              ^ sehoone V0LKAL\ 1GE \ AARZEN,          Oostende zondei intiesi 1858         30  1(>
                                    laten bevinden                       ^ ^ ^ ^ ^ _ J met en bij de baat  >              Mechelen-Terneuzen 3 0|0          440  0|0
       van io centiemen,
                                     Op aanvraag der famihên zal hij zich insgelijks     Zich te bevragen bij den hovenier               Romeinen      1857 5 0|0        98  0;0
     telemsche fry Th Mtllei, apolhekei enm
                                    ter hunner woning wenden                                                  Ponlificalen 1860 64 b 0(0          96  3i4
           alle goede apotheken
                                                                        BANK VAN WAAS.                   OosleniijkMetaliieken              78 1(4
                                                                                                     •  ^atlonalen             78 1|2
                                                                   MM. Verwilghen, Wauters en C"                Hongane      1881 i ojo          00 1|2
                ïi     BORST-TABLETTEN                                            Banheiste St-i\dolaas,              spinje 4 oio                  76 0|0
       Qi
       O
       O
              m   5
                      het BESTE en zekei Me geneesmiddel tegen
                      al de borstziekten, Verkoudheden
                             LONGZIEKTEN         1
                                                        zeei aan
                                                        genamen
                                                                 gelasten zich met den a-inkoop en verloop van alle
                                                                    FONDSEN & WAARDEN
                                                                 ter beurzen van Antwerpen en Biussel verhandeld
                                                                                                 Poitugil
                                                                                                 Rusland
                                                                                                    ,
                                                                                                              'itlO
                                                                                                         1867-69 4 0|0
                                                                                                           1880 4 OlO
                                                                                                  Brazilien 4 1/9 1879
                                                                                                                         55 0|0
                                                                                                                         98 1|8
                                                                                                                         98 1[4
                                                                                                                         83 3[4
                                                                                                   ,d   4 1/2 1883             73 3[8
                      Hoest & Eitteling in de kee                  smaak vei ge              Temsche, Hulpkantooi                 ld   4 0/0 1889             69 1;4
  <s ~.
          S S I §>2           INFLUENZA                       makkelijken die            AUG & AD WAUTERS                  Argentijn 5 ojo 1886             71 1)2
          §8            beste hulpmiddeel tegen               Standaert s-Tabletten                                          » 4 1|2 0|0 1888            42 0/0
                                               het uitbrengen^ der slij-                                      Lruguiv 5 0|Q 1883              49 1)>
                         ASTHMA
                          fr 1-50                 men en gene7en den eigsten                Bericht.                   Cordova 1888 b 0/0              35 1 2
                                                                  THEOPHILE VAN ROSSEN JOOS, aan de                Turkije 1 O/o                 18 3/4
                                                 Hoest              markt te Rupelmonde, maakt het publiek              Bucharest 1869                64 1|<>
                                          Voor Aamborstigheid of Asthma        bekend, dat bij hem te bekomen zijn, aan zeer           Parijs 1871                 406 1|2
            8 2-a
                                        geen beter middel dan 3 of 4 Tabletten      voordeelige prijzen                        Rijsel 1860                 11.! OlO
                                      in den mond te laten smelten ZIJ herstellen       Duivenboonen, beestenboonen, witte boonen,             « 1863                  It.5 0|0
                c 2                                               tarwe meel, rogge meel, kortmeel, lrjzemeel en          Amiens 1871                 116 0|0
                                          aanstonds den adem                                                                      U I 0(0
                                                                 beste boekweitmeel, alsook beste taiwe bloem,           Boideaux 1863
                                   Algemeen Depot bij H STANDAERT apotheker          masteluin, spaansche tarwe, kiekeneten, zeme           Jsoorder depaiteniei l 1870         106 OiO
           iijSS-                       51 — Steenstraat, BRUGGE — 51                                                 Milancn 18b6                12 1|2
                                                                 len, enz
                                    Depot te TEMSCHE bij M Th Miller                                              \enetie 1869                  28 010
                                                                   Kempzaad en alle slach Vogelzaad
    Huidevetter sstraat, 49                                                                                      Inkoophuizen :
                                                                                                   Londen,     79, Woodstreet
    hoek der Commedicplaats                                                                                    Parijs,     54, me d'Aboukir
                                                                                                   Lyons,     3BIS, rue du Garet
                                                                                                   Roubaix,     14, rue d'Isly
  ANTWERPEN

                                      MARGELLIN                           BONNIN

                                                         GROOTE
B                   l                               M I & tal KO
                                         ZONDAG 19 APRIL
          AL6EMEENE TENTOONSTELLING
                          Maandag 20 April en volgende dagen


             ui
           bestaande in Costumen en Confectiën voor Dames en Meisjes
    gedrapeerde Rokken, Peignoirs, Zijden en Wollen Stoffen, Mousselmes & gedrukte Katoen,
        Draperijen voor Gonfectiën, Handschoenen, Witgoed, Zonneschermen, enz.


  Wij hebben onze pogingen verdubbeld om aan de Damen, aan al onze toogen, onvergelijkelijke assortimenten te kunnen aanbieden
  Al rip triikplpn ziin in eekende cijfers aeteekend en aan vaste prijzen.             .,.,.•
  Het ^ ó n n e e l z^l steed! met de Vootlte bereidwilligheid de fcames bedienen en de vereischte inlichtingen geven.
  Aan al onze ïoogen spreken de bedienden vlaamsch, fransch, duitsch en engelsch.
                                          g'neele 7()de, grosses c6tes, zeer goede                                  Poirrnnire Scliofsoh» cachemire, gru» of zwart, fyne
 Zwarte Wollen Stoffen & Halve-Rouw                         g
                                          k l
                                               (), g
                                          kwaliteit voor
                                                    costumen
                                                      t
                                                               Handschoenen ^S^X               H5?5« J 0.95 P e i g n o i r s
                                                                                       5?5J             |,„aliteit, /eer alerlyk mode! Fr 2 9 , 0 0
                                                      De meter
                                                               Zwarte Handschoenen
Zwarte Cheviot,ffSmT"'^^*hiSSlf'V°"                7 „ , . „ i . E"«:lla zuiveie zijde, gros grains, goede Q«n                       Het paar
                      De meter   "1 •**>
                                 Z w a r t e J aille ^ai,ie,tv'costumen De meter ö.OU
                                                                1
                                                                 stiksel Derhj
                                                                  i « L'^..»nn 'oor Dame», fgne katoe   katoen, hooge
                                                                                                Rokken in sehoone zwar'° Engelsche Cheviot
Zwarte Fransche Mérinos ^aiTe,. ™"' "*""' aliteit                    schikkingen, voor costumen n QA Zwarte kousen y             j« kwaiaeit et pa  . o„         in 3choone zwarte engeluche cheTiot, schoot in I
  breedte 0 90/0 95 c.          De meier   1.25      onfectie»              De meter O.MU                         Het paar 1.20          waaier geplooid, gegaroierd met twee rijen ;
                                     grijs, heliotrope mauve z' goeda kwaliteit * y/i                                     matte passementerie of jais, zeer gestoffeerd t-j t
          licht, middelmatig en donker, zeer goede
                                     voor garnituren en costumen De meter -*.OU Zwarte Kousen ?££SStiZT*\gSi                  2.45
          kwaliteit, breedte 0 95 cent . . „                                                                      vanachter                     Fr. H . «
                       Do meier 1.40 r . „ „ „ i , „ F a i l l p «wart, zunere zijde, beste kwaliteit. Zwarte Kousen ^            es,  halfzyde, g „ „            grijs of zwart, schoon weefsel, zuivere wol,
                                                                                  il.  Het paar i . y o           corsage, veste, in geassorleeide n/\ nn I
        schoon grys weefsel voor costumeu, , QU fr ranscne ï a u i e ,„„, ^yke toiletten              , „n                                                           Fr. ÖCT.UU
        breedte 90,10»        De metei l . » O                                                                   surah.
                                                      De meter * . o u Chales Serge des
            zwart en grys voor costumen 4 cache- .       J c « ' zwart, 7eer schoone kwaliteit, M OA     grootte l»20 vierkant.       '° "'"   Fr. 5-25 r - « I r . zwarte drap amazone, geborduurd empiecement
            poussiere, breedte 100 105 g iw                                                                    L.arriKS ^ ^g. laatste nieuwigheid           Fr J 0 . 5 0
                       De meter i . 4 0 Armure de bOie „euwestofv costumen Dem 5-90                zwarte fijne gloi.a, schoone keus van . Q «
                                                     twit,schoo- n ,        stokken                 Fr * • • ' "       ÏI    • \\r schoon drapdedame, grijaofzwart,
n ««f« D»AnkA 7uivere wol, nieuwe dessins ~ n u Foulards imprimés ^hot                    De meter ^                in Cbantllh kant. phssée accordeon         I i U i u i i v veiaierd met cabochoni, QA. (\(\
£Warte BrOChe („eed 100c           De meter Z »O    ne kwaliteit, breedte 54[56 c                            versierd met eenen schoo . « M/\      byval van den dag                 Fr i'r.Uv
p , p.      ï zuuerewol crèmegiys en7wart, laatste                                     nen noBUd in zyden lint, ryke zwarte stok» Fr 1 i .OU
I4OL6 LjneVdl nieuwigheid voor eostumen «j g «                                              in zwarte en witte percale, \ersiei d roet « atj           eogelach fantatsie laken, grijs . . u/-. I
   breedte 100 110 c.           De meter o. ZO       Katoen en wollen Mousselines                   met een biais.            Fr *•**'
                                                                                                        goede kwaliteit, sieihjk model. Fr 14.OÜ ,|
                                       I i n n p n zwart en wit, of mauve en wit, zeer        taffetas glacé, zwart, grys. mauve, violet, ver            grijze of zwarte dtagnale, pieces . Q
ijTepe UU J d p u u bijval >an het seizoen, ,3 « «                                                                                rapportées, nieuw model       Fr l v . w
                                       L i n n e n go^ekleur Noor kl»ederen „ „ „          sieid met twee uitgesneden volants . q - u
   breedte 100 110 c           De meter O.OU    en peignoirs, breedte 0 80 c De meter 125 en U.SO                                               rp -ïi      zwarte cote < he\al, gel» oord en
-. ., j ^ _ „ „ zanerewol open dessins, schoone          .   j „ ,i      „ „ m bollekens, bloemen, gestreept      zwarte, zunere wol, goede kwaliteit - QQ               > ï a i l i e u r ^jjair, i'sierlgk.Fr 2 5 . 0 0
 voile de Cannes „ „ t e stof voor r.uw, „ „,,           inSUeMulhOUSe , „ m teekenmgen, laatste nieu             alle grootten              Fr * ^ ^
   hreed 105,110 c.            De meter O.SW    wigheid, beste kwaliteit voor costumen        t AK p    , model corsetiere. in zeer schoone gryze coutil,                   gnjae alpaga geplooide halskraag
                                                                                                              rug m* plooien, nieuw model . „ „,.
 /1   1 u T 11 ~ effen met bollekens of dessins,                          De meter 175 en Ï.*«J tiOrSeiS e^|,,j baleine geeventailleerd in zijde, . , „ «                                Fr. 15.tJU
 GriekSOhe l U l l e s,g,iy^ voor costumen, r                                           versierd met geansorteei Ue brodei ie     Fr 1 1 . JU
                               Satins Rayés et Broches ?óstmnen"reed°t" fZ,
   breed 110[120 c      De meter 5 90. 4.90 en <-     70,80 c                  De meter l.WO Kragen Medicis g ' T g •"""""' '"'""' ™ "2.95 Pare-Poussière £Jj-, • 'jr^cT^T'                         "™
 V n i l o Alopripn °V«i sti epen en zijden strepen, zeer r»      i u T l^*-^ zeer tijD. effen en nieuwe dessins                                       sierlijk model.                  Fr «55.
 VOlle A l g e n e i l „jke „(,f voor cnstumen, , „n
   bleed 110(120c       De meter 5 90. 4 90 en * ™' Engelsche Zephirs ,„„^o»3o                  . n* Volant Chantilly '*ÏÏèn£*u£iïT£'m           4.90                 zeer schoon grijs, mod. Du « Q «p.
                                                                                                              chesse, m* sierl pelerine Fr *«/.UU
 Schotsche Cachemire „*ui'v'e°zM«ne kwa"^^,!                           De meter 1 «5. 1 75 en 1. 40 Corsage Surah ™"Ï;™ITW*™AÏ^F""            29 00 Mtintillpfi zwarte fransche faille, vooraten en rug gebor-
   llteitvnor costumen. Ineedte 120 c De meter       «1 » r«        J'   vimr zwaren r.iuw breede ge
                                      n engelsche crep,                                                 iUdliLUieb (juuni met jaia, mouwen gevormd . - ^ «
 rv                                                           15.S0
       » ~ „ « „ « zwart, gras, héliotr>pe. wit, voor Chales Grenadines ,,,^,„,„„ „.«toi zonder boord Groote keus van Passementwerk & Kanten
 D r a p S AmaZOne ^rnksAconfecties hfeedte „ Q «
                                                ^                                                  met 'l njen kanten on2rijen pluiedejaii Ki 1 ' ö '
                                                                                                Vicitpc gestreepte wol, voorsten en rondom versiei
    13uc.             De meter 7 90 en O «>U                                                                  Vlallca met zijde, kant en pasaementeiie de jai . « »
                                      Handschoenen, Witgoed, enz.                    Kleederen en Confectiën                                         KJ ïy.o
           ZIJDE!                  ,,   , .        peisisch^'aien gi ijs en zwai t, goede
                                                                                                             gevoederd met zijde, afgelegd met twee !
                                                                                                              rijen schoone Chantilljkact , o ^ »
                                                                        «tchoone 7warte en witte peicale met . „ ^
 Zwarte en Witte Surah ™^S,'^SS                H a n d s c h o e n e n Lwahteit.alle grootte 4 knop- „ , M        I™ met geplooide halskraag, g' kw Fr. 4.»U         en passementei ie dejais pendeloquée       Fr 4D.UU
    voor roatumen             De meter        pen hoogte                Het paar V. 10

I De Groote Magazijnen van AU LILAS zenden gratis en franco de stalen die gevraagd worden De
 verzendingen der aankoopen boven de 20 frank, worden vrachtvry gedaan voor Belgieë, Holland,
 Frankri k en Duitschland - Door hunne bijzondere inrichting kunnen de Groote Magazijnen van
 AU L I L A S ? i ? y d ] M ^ Ó l x ™ i G E N ROUW of EENIG ANDER HAASTIG TOILET leveren, op|
|maat, in 12 uren.
                     Ballons k Chormos zullen aan de kinderen gegeven worden
            DE MAGAZIJNEN ZIJN ELECTRISCH VERLICHT.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:5/23/2012
language:
pages:4
shensengvf shensengvf http://
About