Og�lna wizja rozwoju transportu i komunikacji w wojew�dztwie by 452V5Yp

VIEWS: 5 PAGES: 28

									  Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 „Rozwój transportu w województwie
  zachodniopomorskim do 2015r”
      Józef Perenc Wydział Zarządzania i  1
          Ekonomiki Usług US
  W układzie międzynarodowym
  region zachodniopomorski ma
  ważne tranzytowe znaczenie.
   Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w
   układzie:


• północ - południe, ze Skandynawii do Europy
 Południowej i Południowo - Wschodniej
• wschód - zachód, z Europy Zachodniej do
 państw nadbałtyckich, Rosji, Białorusi i
 Ukrainy oraz dalej do Azji
          Józef Perenc Wydział Zarządzania i  2
              Ekonomiki Usług US
Główne drogi kołowe województwa to:

      E – 65 (3) – międzynarodowa, Świnoujście –
      Szczecin, Gorzów Wlkp. i dalej do granicy Polski
      z Czechami,
      E – 28 (6) – międzynarodowa, od granicy Polski –
      Szczecin – Koszalin – Gdańsk,
      nr 10 – krajowa, Szczecin – Stargard Szcz. – Piła
      – Bydgoszcz – Warszawa,
      nr 11 – krajowa, Kołobrzeg – Koszalin – Piła –
      Poznań.
         Józef Perenc Wydział Zarządzania i  3
            Ekonomiki Usług US
Główne linie kolejowe regionu
 zachodniopomorskiego to:

  zaliczana do układu AGC E-59 obejmująca dwa
  odcinki:
   - Świnoujście – Szczecin Dąbie,
   - Szczecin – Poznań – Wrocław,
  zaliczana do układu AGTC C-E-59 obejmująca
  dwa odcinki:
   - Świnoujście – Szczecin (pokrywa się z
    układem AGC),
   - Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra –
    Wrocław,
  Stargard Szczeciński – Koszalin – Gdańsk
     Józef Perenc Wydział Zarządzania i  4
        Ekonomiki Usług US
W zachodniej części regionu zlokalizowana
 jest droga wodna Odry wraz z węzłami:

    szczecińskim, obejmującym Odrę Zachodnią,
    Regalicę, Parnicę, Międzyodrze oraz jezioro
    Dąbie i posiadającym połączenia z Berlinem.
    świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce
    Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski,
    Kanał Mileński, Kanał Zbiorczy.
        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  5
           Ekonomiki Usług US
Droga krajowa nr 3 (E-65)
      + AGC E-59
Linia kolejowa

      + Wodna
 Odrzańska Droga

         =
Korytarz Transportowy
   Doliny Odry
    Józef Perenc Wydział Zarządzania i
       Ekonomiki Usług US
                      6
Porty morskie województwa:

• Świnoujście,
• Szczecin,
• Kołobrzeg,
•Police.
      Józef Perenc Wydział Zarządzania i  7
          Ekonomiki Usług US
 Porty lotnicze województwa:

Głównym portem lotniczym województwa jest
lotnisko w Goleniowie. Ponadto lotniska mniejsze
zlokalizowane są w Zegrzu Pomorskim, Szczecin-Dąbiu.

 Odrębną grupę stanowią byłe lotniska wojskowe w
 Chojnie, Kluczewie, Bagiczu i Bornem Sulinowie.         Józef Perenc Wydział Zarządzania i  8
             Ekonomiki Usług US
  Obciążenie ruchem i przewozami
  sieci transportowej województwa
       jest zróżnicowane.

Transport drogowy
W transporcie drogowym w ostatnich latach najwyższe obciążenia
odnotowano na odcinkach Goleniów-Szczecin (10950 poj/dobę),
Szczecin-Stargard Szczeciński (10168 poj/dobę), Szczecin-
Lubieszyn (7735 poj/dobę), Szczecin-Gorzów Wielkopolski
(7552), Świnoujście-Goleniów (6250 poj/dobę), Szczecin-
Koszalin (5926 poj/dobę). W strukturze tego ruchu uczestniczyło
około 15% samochodów ciężarowych.
           Józef Perenc Wydział Zarządzania i  9
              Ekonomiki Usług US
   Obciążenie dróg w województwie
zachodniopomorskim w znacznej mierze
pochodzi z zewnątrz. Stanowią je pojazdy
samochodowe z ruchu granicznego, który od
1990 do 2003r roku wzrósł około 20-krotnie.
   Dodatkowo w sezonie turystycznym na
drogi województwa wjeżdża około 8 - 11 mln
pojazdów kierujących się do miejscowości
wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku oraz
na Pojezierzu Pomorskim.

        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  10
           Ekonomiki Usług US
Transport kolejowy

   Przewozy kolejowe wykazywały w ostatnim
  dziesięcioleciu tendencję spadkową. W ostatnich
      latach na terenie województwa
 zachodniopomorskiego koleją przewożono 12,3 mln
             osób.
 Przewozy towarowe koleją na terenie województwa
zachodniopomorskiego kształtowały się w 2003r r. na
 poziomie 4,9 mln ton z nadania własnego oraz 14,3
         mln ton z przybycia.
                .
         Józef Perenc Wydział Zarządzania i  11
            Ekonomiki Usług US
  Porty

   W portach morskich województwa odnotowano
w 2003r przeładunki wynosiły 19,24 mln ton, z czego:
• 14,31 mln ton przypadało na port w Szczecinie i
Świnoujściu,
•7,99 mln ton na port w Świnoujściu.

•Na 2004r ZMPSziŚ zamierza przeładować 14,98 mln
ton


         Józef Perenc Wydział Zarządzania i  12
             Ekonomiki Usług US
Transport morski


   Armatorzy morscy posiadający siedziby na
terenie województwa zachodniopomorskiego
przewozili w ostatnich latach masę towarową na
poziomie 21-23 mln ton, (głównie w żegludze
nieregularnej 19,5 mln ton).
   Dominowały     jednak    przewozy
wykonywane pomiędzy portami obcymi 15-16
mln ton. Jest szansa na ładunki pochodzące z
„autostrad na morzu”
        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  13
            Ekonomiki Usług US
 Żegluga śródlądowa


    Na terenie województwa zachodniopomorskiego
koncentruje się ok. 70% i ogółu przewozów ładunków
żeglugą śródlądową w Polsce tj. ponad 6 mln ton
ładunków.
    Jeżeli wzrośnie zainteresowanie tą gałęzią – to
popyt może wzrosnąć do 12-14 mln ton.
          Józef Perenc Wydział Zarządzania i  14
              Ekonomiki Usług US
Przewozy kombinowane    W świetle danych o przewozach ogółem w
poszczególnych gałęziach transportu dane dotyczące
przewozów kombinowanych wskazują na ich marginalne
znaczenie, gdyż ich wielkość w 2003 r. oszacowano jedynie
na 18 tys. ton.
    Szacunek tych przewozów do 2015 wykazuje
szansę ponad 20 – krotnego wzrostu tych przewozów.
          Józef Perenc Wydział Zarządzania i  15
             Ekonomiki Usług US
Aktywność transportowa gospodarki i
 społeczeństwa wywołuje - obok
korzyści - również skutki negatywne
    Transport, obok przemysłu i energetyki, został
 uznany za głównego sprawcę degradacji środowiska
 naturalnego, zwłaszcza  w   zakresie  takich
 podstawowych skutków zewnętrznych transportu jak:
 skażenia powietrza, emisja hałasu i zagrożenia
 dla życia człowieka poprzez wypadki i zatłoczenie
 na trasach komunikacyjnych, zajętość terenu
 itp..
        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  16
           Ekonomiki Usług US
 Szacunek kosztów zewnętrznych transportu drogowego i
     kolejowego w układzie województwa
        zachodniopomorskiego


External cost     Transport drogowy           Transport kolejowy
           Polska woj. zach-pom.         Polska woj.zach-pom.
Skażenie powietrza  346,0     13,4            5,6     0,2
Wypadki       10 711,2   533,6           39,2     1,5
Hałas        3 080,0    124,5           430,4     17,2
Razem        14 137,2   671,5           475,2     18,9
            Józef Perenc Wydział Zarządzania i          17
                Ekonomiki Usług US
Które gałęzie rozwijać?
   W kształtowaniu i rozwoju systemu
transportowego i infrastruktury transportowej
w województwie należy promować przyjazne dla
środowiska i życia człowieka gałęzie i technologie
transportu, w tym przede wszystkim: kolej,
transport   kombinowany/intermodalny     w
lądowych i morsko-lądowych       łańcuchach
transportowych    oraz  transport   wodny
śródlądowy.
         Józef Perenc Wydział Zarządzania i  18
            Ekonomiki Usług US
Cel nadrzędnyStworzenie zrównoważonego, dostępnego i
zintegrowanego sytemu transportowego
stanowiącego podstawowy czynnik rozwoju
gospodarczego i społecznego województwa
zachodniopomorskiego
      Józef Perenc Wydział Zarządzania i  19
          Ekonomiki Usług US
 Cele strategiczne
    Cele podstawowe, to:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności
i gospodarki województwa zachodniopomorskiego.

2. Modernizacja infrastruktury i sytemu transportowego
zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej.

3. Integracja sieci transportowej województwa z krajową
i międzynarodową siecią transportową.


        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  20
            Ekonomiki Usług US
Cele szczegółowe
1. Włączenie korytarza transportowego Doliny Odry do sieci Europejskich
korytarzy transportowych ,
2. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu modernizacji i
rozwoju infrastruktury transportowej,
3. Utworzenie logistycznego centrum towarowego w województwie,
4. Promowanie – poprzez środki organizacyjne i ekonomiczno-finansowe –
rozwoju komunikacji publicznej w obsłudze ruchu pasażerskiego,
5. Zintegrowanie żeglugi morskiej i portów morskich z transportem lądowym
w ramach intermodalnych łańcuchów transportowych,
6. Integracja systemu transportowego województwa z systemami
transportowymi krajów regionu Morza Bałtyckiego,
7. Opracowanie strategicznego programu badań dla potrzeb rozwoju
transportu w województwie.
            Józef Perenc Wydział Zarządzania i    21
               Ekonomiki Usług US
             WIZJA 2015

   Wysoka jakość infrastruktury
transportowej regionu może przyciągnąć
kapitał i nowe inwestycje – powstają wtedy
nowe miejsca pracy, a transport jest jednym z
najważniejszych czynników rozwoju
gospodarczego województwa
zachodniopomorskiego.

       Józef Perenc Wydział Zarządzania i  22
           Ekonomiki Usług US
             WIZJA 2015

    Poprawa    parametrów    jakościowych
infrastruktury transportowej staje się na tyle istotna,
że może występować zjawisko przyciągania ładunków i
pasażerów do gałęzi transportu bardziej przyjaznych
środowisku naturalnemu tzn. do transportu kolejowego
a także w przewozach ładunków do żeglugi
śródlądowej( do drogi wodnej Odry).


       Józef Perenc Wydział Zarządzania i  23
           Ekonomiki Usług US
            WIZJA 2015

   W przewozach ładunków bardziej
proekologicznym przesunięciom
międzygałęziowym sprzyja rozwój transportu
kombinowanego/intermodalnego i projekt
Centrum Logistycznego oraz budowa bazy
przeładunku kontenerów i drobnicy na
Ostrowie Grabowskim

      Józef Perenc Wydział Zarządzania i  24
          Ekonomiki Usług US
            WIZJA 2015    Integracji     społeczeństwa   Pomorza
Zachodniego służy dobrze rozwinięty, łączący
wszystkie ważniejsze miasta, zmodernizowany
kolejowy i autobusowy transport regionalny.
Władze regionu ze względów społecznych
wspierają finansowo ten rodzaj transportu na
zasadzie zamawiania usług u operatorów
przewozów    Józef Perenc Wydział zakup
       (np.poprzez Zarządzania i  autobusów  25
            Ekonomiki Usług US
szynowych).
             WIZJA 2015
Zespół Morskich Portów Szczecin – Świnoujście
stanowi nowoczesny kompleks transportowy
gwarantujący wysoką jakość obsługi statków a tym
samym przyciągający ładunki do naszego regionu.
Tor wodny Zatoka Pomorska – Szczecin jest
zmodernizowany i pogłębiony do odpowiednich
parametrów a infrastruktura transportowa przedpola
portowego i samego portu jest w pełni dostosowana do
zwiększonego ruchu.


        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  26
           Ekonomiki Usług US
              WIZJA 2015
    Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę
nie tylko w obsłudze portów morskich lecz również w
obsłudze całego regionu. Sieć pociągów IC i Ex
zapewnia szybkie połączenia ze stolicą i innymi
aglomeracjami Polski.
    Stacja Szczecin Główny wraz ze stacją postojową
Zaleskie Łęgi pozwalają na utrzymanie szybkich
połączeń z Berlinem, dzięki czemu społeczeństwo
Pomorza Zachodniego uzyskuje dostęp do wielkiego
międzynarodowego lotniska a także do sieci pociągów
dużych prędkości(14.12.2004 EC w Szczecinie!)

        Józef Perenc Wydział Zarządzania i  27
            Ekonomiki Usług US
Szacunek potrzebnych środków finansowych na docelowy
     program rozwoju transportu w woj.
      Zachodniopomorskim do 2015r.

    »  Przeznaczenie      Wariant 1(min)    Wariant 2(oczek.)
    »  Transp.drogowy      3500,00        4500,00
    »  Transp.kolejowy     1200,00        2950,00
    »  Porty           750,00        1110,00
    »  Żegl.śródladowa      75,50         324,40
    »  Transp.lotniczy      164,50         164,50
    »  Kom.miejska        200,00         200,00
    »  Transp.kombinowany     14,00         95,50
    »  Centr..Logist.+ Ostr.Grab 330,00         460,00
    »  Razem          5535,0 mln zł     9803,9 mln zł


           Józef Perenc Wydział Zarządzania i       28
              Ekonomiki Usług US

								
To top