OKVIRNI NASTAVNI PLAN IP ROGRAM IZ SOCIOLOGIJE by 1V9SbF03

VIEWS: 234 PAGES: 5

									 OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ZA SOCIOLOGIJU1.    SVRHA I CILJ PREDMETA
   -  upoznavanje učenika s prvim i najvažnijim spominjanjem čovjeka i društva za koje
     svjedoče religija, poezija i filozofija
   -  ovladavanje osnovnim pojmovima, kategorijama i terminima neophodnima za razu-
     mijevanje društva kao globalne pojave u neprestanom kretanju, procesu i promjeni
   -  pomaganje učenicima pri upoznavanju, razumijevanju i smislenom povezivanju pet
     osnovnih tema ili oblasti sociologije: društva, društvenih skupina, društvenih pojava,
     društvenih struktura i oblika ljudske društvene svijesti
   -  stvaranje kod učenika jasne predodžbe i saznanja o zakonitostima društvenoga razvit-
     ka u oblicima i okvirima slobode na duhovnim i moralno-etičkim osnovama i
     vrijednostima
   -  osposobljavanje učenika za prepoznavanje, uočavanje i tijek različitih životnih situaci-
     ja, problema društvene sredine u kojoj žive, shvaćanje osnova, izvora, uzroka i znače-
     nja različitih oblika odnosa među ljudima
   -  razvijanje učenikove humanističke vizije i vrijednosne orijentacije i kritičkog i
     konstruktivnog odnosa prema društvenoj zbilji
   -  upoznavanje s ljudskom osobom i njezinom sviješću, savješću, karakterom i mentalite-
     tom
   -  usvajanje znanja o osnovnim sociološkim pojmovima i njihova uporaba pri
     razumijevanju i objašnjavanju društvenih pojava
   -  usvajanje znanja o osnovnim i metodološkim postupcima sociologije
   -  razvijanje sposobnosti za kritičko vrjednovanje društvenih pojava u privatnom,
     radnom i društvenom okruženju
   -  stjecanje razumijevanja čovjeka kao stvaralačkog i djelatnog bića
   -  razvijanje pozitivnog odnosa prema načelima demokracije, pluralizma pravde,
     ekologije, društvene komunikacije, slobode, svijesti o kulturnim razlikama
   -  razvijanje komunikativnih sposobnosti tolerancije i odgovornosti prema drugima
   -  razvijanje sposobnosti za razumijevanje različitih struktura, političkih, kulturnih,
     vjerskih i ostalih

                                                1
2.    PROGRAMSKI SADRŽAJI


NASTAVNI PREDMET: Sociologija
RAZRED: treći (3.)
TJEDNI/GODIŠNJI FOND SATI: jedan (1)/trideset pet (35)
ZADAĆE


   -  razvijanje sposobnosti za razumijevanje cjeline društvenog života koja nastaje kao
     rezultat procesa sublimacije prirodnih, ekonomskih, kulturnih, socijalnih, psiholoških i
     političkih čimbenika
   -  razvijanje sposobnosti razumijevanja društvenog života, normativnih vrijednosnih
     sustava, lokalne, regionalne i nacionalne zajednice kroz povijesnu distancu
   -  razvijanje sposobnosti procjene i kritičkog vrjednovanja političkih inicijativa, odluka i
     akcija
   -  razvijanje izraženijeg odnosa prema društvenoj pravdi, prepoznavanju nejednakosti i
     zalaganje za aktivan odnos prema uzrocima
   -  razvijanje sposobnosti povezivanja sociološkog znanja s drugim znanstvenim
     područjima
   -  razvijanje sposobnosti za otklanjanje predrasuda u društvu i društvenih fenomena
     uopće
   -  razvijanje sposobnosti i spremnosti za društveni aktivizam i vlastite stavove o
     praktičnim društvenim akcijama
   -  razvijanje sposobnosti kritičkoga vrjednovanja, kretanja u modernom društvu, pravno-
     političkim institucijama građanskoga društva, ekonomiji, tehnologiji, masovnoj kulturi
   -  osposobljavanje učenika za samostalan rad i permanentno obrazovanje
                                                2
PROGRAMSKE CJELINE I TEME                   BROJ SATI

Pojam sociologije i povijesni razvoj sociologije kao     5
znanosti

Društveni identitet, interakcija i društvena stratifikacija  8

Obitelj i religija                      8

Politika i ekonomija                     7

Metode znanstvenog istraživanja u sociologiji         7
                                     3
PROGRAMSKE CJELINE I TEME           PROGRAMSKI SADRŽAJI

Pojam sociologije i povijesni razvoj      Što je sociologija?
sociologije kao znanosti            Osnivači sociologije
                        Sociologija kao znanost
                        Suvremene teorijske perspektive
                        Osnovni pojmovi sociologije
Društveni identitet, interakcija i društvena  Oblikovanje socijalnog identiteta
stratifikacija                 Društvena interakcija
                        Društvena stratifikacija
                        Socijalizacija
Obitelj i religija               Sociološko određenje religije
                        Što je obitelj?
                        Teorijske koncepcije o obitelji
                        Tipovi obitelji u BiH
                        Razvoj modernih obitelji
                        Suvremena obitelj: promjene i problemi
                        Brak i alternativni stilovi življenja
Politika i ekonomija              Moć i vlast
                        Država i društvo
                        Tipovi političkih poredaka
                        Političke stranke
                        Kapitalizam i industrijalizam
                        Globalizacija
Metode znanstvenog istraživanja u sociologiji Važnost metoda za znanost
                        Metoda i metodologija
                        Anketa
                        Intervju
                        Pokus
                        Analiza sadržajaLiteratura

  1. Fanuko, N.: Sociologija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

                                            4
3.   KADROVSKI UVJETI   1. Profesor/profesorica sociologije
                      5

								
To top