150 poglavarstvo zapisnik 10 02 09

Document Sample
150 poglavarstvo zapisnik 10 02 09 Powered By Docstoc
					REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Klasa: 022-05/08-01/40
Ur.broj: 2168/02-05/007-08-1
Medulin, 06. veljače 2009.
                            OPĆINSKOM POGLAVARSTVU
                             OPĆINE MEDULIN                 SKRAĆENI ZAPISNIK
      sa 150. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Medulin održane
        10. veljače 2009. godine (utorak ) s početkom u 16,00 sati

Prisutni: načelnik Emil Jukopila, Ivica Rogulj, Edo Matošević, Tea Rosanda, Josip Zidarić
Ostali: Suzana Racan Stern, Dušanka Mihaljević

Načelnik pozdravlja sve prisutne, otvara 150. sjednicu Općinskog poglavarstva, te za
sjednicu predlaže dnevni red kao u pozivu uz pristigle nadopune. Josip Zidarić daje
primjedbu kako mu nisu dostavljeni materijali za točku Ad.10 te predlaže da se ista skine s
dnevnog reda. Primjedba se prihvaća te se Ad.10 skida s dnevnog reda.
Uvodno načelnik Emil Jukopila iznosi informacije o dostavljenom izvješću od strane
Albaneža d.o.o.

DNEVNI RED

 1. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 145., 146. i 147. sjednice općinskog
   Poglavarstva
 2. Donošenje zaključka o zaključivanju ugovora o sufinanciranju obalnog zida
 3. Donošenje zaključka u predmetu naplate komunalnog doprinosa Velgo
 4. Donošenje zaključka u svezi zamolbe za kompenzaciju dijela komunalnog doprinosa
   OROZ d.o.o.
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na glavni projekt u postupku ishođenja
   građevinske dozvole -Minčić Daliborka
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na glavni projekt u postupku ishođenja
   lokacijske dozvole -Marić Stjepan
 7. Donošenje zaključka o otkupu nekretnina
  7.1.  Lorencin Vesna
  7.2.  Ferjančić Miriana
  7.3.  Kapuralin Vladimir
  7.4.  Mihovilović Romeo
 8. Donošenje zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
  8.1.  Mišković Ana
  8.2.  Monza tre
 9. Donošenje zaključka o zaključivanju ugovora o pružanju usluga sistemske (
   protuepidemiske ) dezinsekcije i deratizacije
 10. Donošenje zaključka o odgovorima sudionika u javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi za
   PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.
 11. Razno

 NADOPUNA DNEVNOG REDA:
 11.1. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na projekt u postupku ishodovanja
    građevinske dozvole – Buić Marijan
 11.2. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu planova
    zaštite i spašavanja
                                              1
Ad.1. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 145., 146. i 147. sjednice
općinskog Poglavarstva
Zapisnici sa 145., 146. I 147. sjednice jednoglasno su usvojeni.

Ad.2. Donošenje zaključka o zaključivanju ugovora o sufinanciranju obalnog zida
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                     Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se prijedlog ugovora o sufinanciranju izgradnje potpornog zida na rivi u Medulinu
sa Turističkom zajednicom Općine Medulin u tekstu koji prileži ovom zaključku.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora iz točke I. ovog Zaključka.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage zaključak Općinskog poglavarstva Klasa:022-05/08-
01/17, Urbroj: 2168/02-05/07-08-7 od 10. srpnja 2008. godine

Ad.3. Donošenje zaključka u predmetu naplate komunalnog doprinosa Velgo
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                    ZAKLJUČAK
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Općine Medulin i
Prezelj Marije u tekstu koji prileži ovom zaključku.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel da nakon potpisivanja ugovora i uplate dugovanja za
komunalni doprinos i pripadajućih kamata izuzme iz ovršnog postupka stan13 k.č. br. 156/1
zgr. k.o. Medulin.

Ad.4. Donošenje zaključka u svezi zamolbe za kompenzaciju dijela komunalnog
doprinosa OROZ d.o.o.
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                  ZAKLJUČAK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin daje svoju suglasnost za potpisivanje Ugovora o
prijeboju te prijenosu prava vlasništva u predmetu naplate komunalnih doprinosa,
Klasa:UP/I-944-09/08-02/14 i Klasa:UP/I-944-09/08-02/15 u tekstu koji prileži ovom
Zaključku.
Navedenim se Ugovorom vrši prijeboj potraživanja Općine Medulin prema Oroz d.o.o. Pula,
Paduljski put 92 na ime plaćanja komunalnih doprinosa određenih Rješenjima od
27.studenoga 2008. godine,Klasa:UP/I-944-09/08-02/14 i :UP/I-944-09/08-02/15 i to na način
da se od ukupnog iznosa od 333.214,00 kn odbije vrijednost udjela 308/1272 k.č. 716/7 k.o.
Medulin u površini od 308,00 m2 koja je procijenjena na 98,194415 EUR-a po m2 odnosno
ukupno 30.243,88 EUR-a, odnosno 217.756,00 kn u vlasništvu Bilicki Marta te se prenosi
pravo vlasništva na udio 308/1272 k.č. 716/7 k.o. Medulin u korist Općine Medulin,a ostatak
komunalnog doprinosa u iznosu od 115.458,00 kn stranka se obvezuje uplatiti danom
potpisivanja Ugovora o prijeboju.
Navedeni udio 308/1272 k.č. 716/7 k.o. Medulin predstavlja dio planske prometnice u naselju
Medulin.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora s prijebojem radi naplate
komunalnog doprinosa, te prijenosom prava vlasništva za kojeg je dana suglasnost.

Ad.5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na glavni projekt u postupku
ishođenja građevinske dozvole -Minčić Daliborka
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                     ZAKLJUČAK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju u Istarskoj županiji - odsjek u Puli, za očitovanjem Općine Medulin na glavni projekt
                                              2
u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja više stambene
građevine na građevnoj čestici k.č. 887/5 k.o. Medulin, investitor: Minčić Daliborka, Auer
Welschbach str.18, Traum, Austrija, zajednički broj projekta: 23/05 od veljača 2007.godine,
glavni projektant: Ljubica Dugandžić dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, očituje se kako slijedi:
Mišljenja smo da je glavni projekt sukladan svim uvjetima iz pravomoćne lokacijske KLASA:
UP/I-350-05/05-01/657, URBROJ: 2163-04-02-06-13 od 11. prosinca 2006. koji se odnose
na akte koje je donijela Općina Medulin (planovi, odluke i dr.) koji su vrijedili u trenutku
izdavanja lokacijske dozvole.
Ad.6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na glavni projekt u postupku
ishođenja lokacijske dozvole -Marić Stjepan
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći


                    ZAKLJUČAK
Općinsko poglavarstvo općine Medulin po zahtjevu izrađivača idejnog projekta Constructa
d.o.o. Pula za davanjem suglasnosti o uvjetima građenja od strane Općine Medulin u
postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje više stambene
građevine na građevnoj čestici koju čini k.č 1089/30 i 1659/11 k.o.Medulin u naselju Medulin,
investitor: Stjepan Marić, Via prati dei Vizi 18A, 6616 Losone (Švicarska), u svemu prema
idejnom rješenju br.47/08 izrađenom od Constructa d.o.o. Pula, projektant i ovlašteni arhitekt
Miranda Dobran, ing.građ., Općinsko poglavarstvo očituje se kako slijedi:
Idejno rješenje i glavni projekt za namjeravani zahtjev u prostoru moraju biti izrađeni u skladu
s Prostornim planom uređenja Općine Medulin ("Službene novine općine Medulin" br. 2/07) -
dalje u tekstu: "PPUO Medulin" kao i sa Odlukama Općinskog vijeća Općine Medulin, te sa
zakonima, pravilnicima, propisima i tehničkim normama koji su važeći u Republici Hrvatskoj.
Mišljenja smo da je idejni projekt sukladan odredbama i elementima PPUO Općine
Medulin

Ad.7. Donošenje zaključka o otkupu nekretnina
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći


                   ZAKLJUČAK
Ad.7.1. Lorencin Vesna

Općina Medulin kupiti će od Lorencin Vesne k.č. br. 1245/7 k.o. Medulin površine 453 m2
m2 na kojima je planirana izgradnja prometnice u Medulinu po cijeni od 296.715,00 kn
Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se na način da se u roku od 15 dana isplati iznos
od 100.000,00 KN, iznos od 100.000,00 kn isplatit će se 01. travnja 2010. i iznos od
96.715,00 kn 01. listopada 2010. godine.
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin da      zaključi Ugovor o   kupoprodaji s bitnim
elementima kako je ranije navedeno.
Za provedbu ovog zaključka financijska sredstva planirana su proračunom za 2009. godinu,
te će se stranci isplatiti iznos od 100.000,00 kn ( stavka R 162 ),dok je ostatak planiran
projekcijom proračuna za 2010 godinu .


                   ZAKLJUČAK
Ad.7.2. Ferjančić Miriana

Ovlašćuje se Načelnik da s gđom Ferjančić Mirianom zaključi ugovor o kupoprodaji k.č. br.
971/96 površine 52 m2 uz kupoprodajnu cijenu od 5.096 EUR-a ( 37.710,00 kn) te,
obzirom da je Proračunom za 2009. planiran iznos od 100.000,00 kn , da zaključi
predugovor o kupoprodaji dijela k.č. br. 971/38 i 971/6 k.o. Pomer uz naknadu od 98,00                                               3
EUR-a/m2, uz obvezu da se imenovanoj isplati iznos od 62.289,00 kn, što predstavlja
naknadu za 86 m2, dok će se ostatak naknade isplatiti 2010. godine nakon izvršene
parcelacije, sukladno projektu.                   ZAKLJUČAK
Ad.7.3. Kapuralin Vladimir

Općina Medulin kupiti će od Vladimira Kapuralina k.č. br. 352/24 k.o. Premantura
površine 119 m2 na kojima je planirana izgradnja prometnice u Premanturi po cijeni od
95.961,60 kn. Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se u roku od 15 dana.
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin da    zaključi Ugovor o  kupoprodaji    s bitnim
elementima kako je ranije navedeno.
Za provedbu ovog zaključka financijska sredstva planirana su proračunom za 2009. godinu,
( stavka R 175 i 175.1 ).


                   ZAKLJUČAK
Ad.7.4. Mihovilović Romeo

Općina Medulin kupiti će od Mihovilović Romea k.č. br. 24/7 površine 224 m2 na kojima je
planirana izgradnja prometnice Paredine po cijeni od 140,00 EUR-a/m2.
Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se na slijedeći način:
a) iznos od 100.000,00 kuna platit će se u roku 15 dana od uknjižbe Općine Medulin i
b) iznos od 132.000,00 kuna platit će se do 15.07.2010.godine
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin da zaključi Ugovor o kupoprodaji        s bitnim
elementima kako je ranije navedeno.
Za provedbu ovog zaključka financijska sredstva planirana su proračunom za 2009. godinu,
dok je ostatak planiran projekcijom proračuna za 2010 godinu ( stavka R 173 i 171) .

Ad.8. Donošenje zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
- Mišković Ana
- Monza tre
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                    NATJEČAJ
                 za prodaju nekretnina

Predmet prodaje:

red. br.  k.č. br.           k.o.     površina   početna cijena
1.     928/68            Medulin    26      50.000,00 kn
2.     210             Pomer     99      162.000,00 kn


Uvjeti nadmetanja
Svaki sudionik nadmetanja (pravna ili fizička osoba) dužna je pismenu ponudu dostaviti
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Medulin.
Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

  OPĆINA MEDULIN,ZA NATJEČAJ - Za kupnju nekretnina –
  "NE OTVARAJ" , 52203 Medulin,Centar 223                                              4
2. Sudionik u nadmetanju u ponudi treba navesti slijedeće:
- ime i prezime i adresu stanovanja odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe
- dokaz o državljanstvu, odnosno izvod iz sudskog registra
- redni broj i oznaku nekretnine za koju se nadmeće
- iznos cijene koju nudi s tim da ne može biti niža od utvrđene početne cijene
3. Svaki sudionik nadmetanja dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti dokaz o uplati
  jamčevine u iznosu od 10% početne cijene nekretnine .
  Jamčevina se uplaćuje na žiro račun općine Medulin broj :
2484008-1826300008 s naznakom u pozivu na broj odobrenja:
  poziv za fizičke osobe: 22 7757 – datum rođenja
  poziv za pravne osobe: 21 7757- MB
s naznakom “jamčevina za natječaj-prodaju nekretnina” u opisu uplatnice
4. Sudionik koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od 8 dana od poziva sklopiti ugovor o
kupoprodaji. Kupoprodajna cijena plaća se odmah po potpisivanju ugovora.
5. Općina Medulin pridržava pravo da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
6. Porez na promet nekretnina, kao i ostale izdatke u svezi       predajom u posjed i
prijenosom prava vlasništva snosi kupac. Kupac sam osigurava posjed nekretnina.
7. Predmetne nekretnine prodaju se u viđenom stanju.
8. Ponude za natječaj moraju se podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su
nepotpune odbacit će se.
9. Najpovoljnijem natjecatelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu . Natjecatelju
  koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana utvrđivanja
  najpovoljnijih natjecatelja u natječaju.
10. Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude nakon
  primitka obavjesti da je izabran kao najpovoljniji natjecatelj, ili ne pristupi sklapanju
  ugovora o kupoprodaji ili ne uplati preostali iznos u roku od 8 dana od dana primitka
  obavjesti da je izabran kao najpovoljniji natjecatelj.
11.Poglavarstvo Općine Medulin zadržava pravo poništiti natječaj u odnosu na oglašenu
  nekretninu, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razloge poništenja natječaja.
12. Javno otvaranje ponuda biti će 03. ožujka 2009. godine u 13,00 sati u prostorijama
  Općine Medulin, Medulin, Centar 223/I.
13.O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obavješteni nakon donošenja odluke o
  utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja, koju donosi poglavarstvo Općine Medulin.
14.Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu Općine Medulin u Medulinu Centar
  223 ili na tel. tel. 385 654.


                    ODLUKU
           o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
              putem prikupljanja pisanih ponuda

    Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine kako slijedi:

red. br. k.č. br.           k.o.      površina  početna cijena
1.     928/68           Medulin    26     50.000,00 kn
2.     210             Pomer     99     162.000,00 kn
Ovlašćuje se Općinski načelnik za objavu natječaja za prodaju nekretnine, u prihvaćenom
tekstu.
Imenuje se povjerenstvo za otvaranje ponuda za kupnju nekretnina u sastavu:
    1. Suzana Racan Stern, predsjednik
    2. Silvija Perica , član
    3. Marko Cukon, član
Zadužuje se Povjerenstvo da o otvaranju pristiglih ponuda sastavi zapisnik, te istog dostavi
Poglavarstvu radi donošenja Odluke o kupoprodaji navedene nekretnine.
                                               5
Ad.9. Donošenje zaključka o zaključivanju ugovora o pružanju usluga sistemske (
protuepidemijske ) dezinsekcije i deratizacije
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                  ZAKLJUČAK
Prihvaća se ponuda tvrtke Sani.tres d.o.o. iz Pule, Dobricheva 17 za obavljanje usluga
sistemske ( protuepidemiske ) dezinsekcije i deratizacije u 2009. godini uz naknadu od
65.500,00 kn uvećano za PDV, te se ovlašćuje Načelnik Općine Medulin da potpiše
ugovor o obavljanju usluga.
Financijska sredstva za provedbu ovog zaključka osiugurana su proračunom za 2009.
godinu (stavka R 118).

Ad.10. Donošenje zaključka o odgovorima sudionika u javnoj i ponovljenoj javnoj
raspravi za PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.
Skinuto s dnevnog red ate se upućuje na donošenje na jednoj od slijedećih sjednica
Općinskog poglavarstva.

Ad.11.1. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na projekt u postupku
ishodovanja građevinske dozvole – Buić Marijan
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                     ZAKLJUČAK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju u Istarskoj županiji - odsjek u Puli, za izjašnjenjem Općine Medulin na glavni projekt
u postupku ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija polu
ugrađene stambene građevine na k.č. 280 k.o. Pomer, investitor: Buić Marjan, Kneza
Ljudevita Posavskog 6, Zagreb, zajednička oznaka projekta: 25/06, od rujna 2007.godine,
glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta: Ljubica Dugandžić dipl.ing.arh. –
ovlašteni arhitekt, očituje se kako slijedi:
Budući da je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za predmetni zahvat u prostoru
predan dok je DPU Pomer bio na snazi (DPU Pomer prestao važiti od 01.travnja
2008.godine), glavni je projekt rađen prema izvodu iz tada važećeg DPU Pomer. Mišljenja
smo da je glavni projekt sukladan tada važećem DPU Pomer, a podaci o usklađenosti
odnosno neusklađenosti predmetnog glavnog projekta s Prostornom planu uređenja Općine
Medulin ("Službene novine općine Medulin" br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin",
Odluka o mirujućem prometu ("Službene novine općine Medulin" br. 1/04) - dalje u tekstu
Odluka o mirujućem prometu i DPU Pomer dani su u tablici.

Ad.11.2. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu planova
zaštite i spašavanja
Predmet iznosi pročelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći:

                   ZAKLJUČAK
Prihvaća se Rješenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu planova zaštite i
spašavanja (procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, operativnih
planova te planova civilne zaštite) Općine Medulin.


                     RJEŠENJE
o imenovanju članova Radne grupe za izradu planova zaštite i spašavanja (procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, operativnih planova te planova
civilne zaštite) Općine Medulin.
                                              6
                     Članak 1.
Za članove radne grupe imenuju se:
  1. Lucio Lorencin
  2. Edo Matošević, zdravstvo
  3. Vedrana Sontag, gospodarstvo
  4. Marija Vareško, izrada zemljovida i promet
  5. Denis Stipanov, Služba zaštite i spašavanja VZIŽ
  6. Ivica Rogulj

                    Članak 2.
Za koordinatora radne grupe imenuje se Lucio Lorencin.

                      Članak 3.
Zadaća radne grupe je da prikupi potrebne podatke, da izradi navedene planove i procjenu,
te da ih u obliku prijedloga dostavi Poglavarstvu na daljnje razmatranje.
                      Članak 4.
Rok izrade procjene i planova je 01.04.2009.
                      Članak 5.
Administrativno – tehničke poslove za radnu grupu obavlja Jedinstveni upravni odjel.Dovršeno u 16:50h
Zapisnik vodila                 OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Dušanka Mihaljević                OPĆINE MEDULIN
                         Predsjednik : Emil Jukopila, dipl.oec
                                              7
8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:5/23/2012
language:Bosnian
pages:8