Bosna i Hercegovina - Get Now DOC by mM10r0

VIEWS: 18 PAGES: 21

									 Bosna i Hercegovina

 Kanton Sarajevo

 Ministarstvo finansija
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
 ZA PERIOD 2012.- 2014. god.
       Sarajevo, 2011. godina
              1
                       SADRŽAJ
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2012.-2014.g. .. 3
Poglavlje 2: Srednjoročna makroekonomska prognoza ................................... 3
Poglavlje 3: Srednjoročna makroekonomska prognoza i fiskalna strategija
      Kantona Sarajevo ............................................................................... 9
Poglavlje 4: Upravljanje potrošnjom javnog sektora ....................................... 16
Poglavlje 5: Strategija upravljanja javnim dugom ........................................... 19
Poglavlje 6: Prihodi Kantona Sarajevo,Grada,općina i vanbudžetskih
       fondova za period 2012-2014 g (tabele). ...................................... 22
Prihodi Kantona Sarajevo za period 2012-2014 godina (tabela) ....................... 22
Prihodi Grada Sarajeva i općina za period 2012-2014 godina (tabela) ............. 23
Prihodi vanbudžetskih fondova za period 2012-2014 godina (tabela) ............... 67
Konsolidovana tabela prihoda za period 2012-2014 godina (tabela) ............... 70
Poglavlje 7: Rashodi Kantona Sarajevo,Grada,općina i vanbudžetskih
       fondova za period 2012-2014 g.(tabele) ..................................... 71
Tabela 1: Postojeći program (budžetski korisnici) ........................................... 71
Tabela 2:Prijedlog dodatne visoko–prioritetne potrošnje(budžets. korisnici) 255
Tabela 3:Predložena opcija uštede (budžetski korisnici) ................................ 438
Tabela 4:Sažetak po programima (budžetski korisnici) .................................. 577
Tabela 1: Postojeći program (općine) ............................................................. 657
Tabela 2:Prijedlog dodatne visoko–prioritetne potrošnje(općine) ................. 784
Tabela 3:Predložena opcija uštede (općine) ................................................... 911
Tabela 4:Sažetak po programima (općine) ................................................... 1035
Tabela 1: Postojeći program (vanbudžetski korisnici) .................................. 1059
Tabela 2:Prijedlog dodatne visoko–prioritetne potrošnje(vanbudž.korisn.i) 1092
Tabela 3:Predložena opcija uštede (vanbudžetski korisnici) ........................ 1124
Tabela 4:Sažetak po programima (vanbudžetski korisnici) .......................... 1154
Konsolidovana tabela rashoda za period 2012-2014 godina (tabela)........... 1166
                           2
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period
       2012.-2014.g.


Tokom proteklih godina Institucije BiH, kao i entitetske i kantonalne vlade u Bosni i Hercegovini
su sprovele niz budžetskih reformi s ciljem jačanja, upravljanja i planiranja u oblasti javnih
finansija. Ove reforme su imale dva osnovna cilja: razviti proces srednjoročnog planiranja
prioritetnih politika i budžeta, te unaprijediti nivo povezanosti odluka o raspodjeli budžeta sa
ekonomskim, socijalnim i drugim prioritetima zemlje.Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da postavi makroekonomske, fiskalne i sektorske
politike u centar budžetskih procesa, prepoznavajući da je godišnji budžet jedan od osnovnih
instrumenata kojima se realizuju ciljevi Srednjoročne razvojne strategije, kako Kantona, tako i
viših nivoa vlasti.
Ovim dokumentom, na osnovu definisanih ekonomskih pokazatelja važećih za šire društveno –
ekonomsko okruženje utvrđuje se, koliko je moguće oprezno, fiskalna pozicija, odnosno fiskalni
kapacitet Kantona u trogodištem periodu.
Poglavlje 2: Srednjoročna makroekonomska prognoza

Uvod


U ovom Poglavlju su dati osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze na kojima
su zasnovane preliminarne procjene Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH za 2012.-2014.
god.
                        3
Osvrt na makroekonomske trendove u Bosni i Hercegovini za period 2008.-2014.g.


           Makroekonomski pokazatelji za period 2008-2014
                    Zvanični Procjene
                    podaci   DEP           Projekcije
Indikator                2008   2009  2010  2011    2012  2013  2014
Nominalni BDP u mil KM         28,167  27,843 28,426 30,082 32,483 35,309 38,506
Nominalni rast u %             15.5%  -1.2%  2.1%  5.8%    8.0%  8.7%  9.1%
BDP deflator (prethodna godina = 100)    107.6  101.1  101.5  102.6   102.4  103.2  103.3
Realni BDP u mil KM (prethodna godina 26,175   27,547 27,995 29,331 31,731 34,211 37,28
= 100)
Realni rast u %               7.3%  -2.2%  0.5%  3.2%    5.5%  5.3%  5.6%
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih
cijena u %                 7.4%  -0.5% 2,10% 4,50% 1,90% 1,70%        1,8% 
Potrošnja u mil KM            28,295 27,619 28,556 30,636 32,571 34,595 36,872
Vladina potrošnja u mil KM          5,57   5,75  5,922  6,218   6,529  6,79  7,13
Privatna potrošnja u mil KM        22,725 21,869 22,633 24,417 26,042 27,804 29,742
Investicije u mil KM            7,954  5,837  4,883  5,351   6,254  7,348  8,488
Vladine investicije u mil KM         843   748   860   946   1,117  1,284  1,438
Privatne investicije u mil KM        6,722  5,203  4,159  4,556   5,296  6,23  7,224
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a     15.3% 15.0% 12.4% 10.7% 12.0% 13.9% 15.9%
Vladina štednja u % BDP-a          1.1%  -1.2%  0.6%  1.0%    1.5%  1.5%  1.5%
Privatna štednja u % BDP-a         14.3% 16.1% 11.8%     9.7% 10.5% 12.4% 14.4%
Bilans tekućeg računa u mil KM       -3,635 -1,668   -1,35  -2,12 -2,347 -2,433 -2,382
Bilans tekućeg računa u % BDP-a      -12.9%  -6.0%  -4.7%  -7.0%   -7.2%  -6.9%  -6.2%
Nominalni Rast uvoza u %          14.4% -22.8%   7.1% 15.1% 11.9% 11.6% 11.6%
Nominalni Rast izvoza u %         11.9% -15.8% 20.1% 13.6% 14.4% 15.3% 15.7%

Naplata indirektnih poreza u BiH

Na naplatu indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u 2010. godini uticali su brojni faktori, na
prvom mjestu, makroekonomski trendovi u BiH i zemljama iz okruženja i EU, koji su najznačajniji
ekonomski partner BiH, a osim toga, naplata prihoda od indirektnih poreza u 2010.g. bila je u
značajnom stepenu determinirana efektima primjene Zakona o akcizama i Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Zbog početka primjene novog Zakona o akcizama polovinom
2009.godine efekti uvođenja dodatne putarine za autoputeve ostvarili su se samo u prvom
polugodištu 2010.g. dok su efekti povečanja posebne akcize na cigarete bili raspoređeni tokom
cijele 2010.g. Dinamika efekata prihoda od akciza bila je značajno određena i poslovnim


                         4
odlukama kompanija iz duhanske industrije, te su najveći prihodi zabilježeni u januaru, nakon
povećanja stope posebne akcize 1.1.2010.g. i u decembru 2010.g. pred novo povećanje stope.
Turbulentna kretanja naplate prihoda od indirektnih poreza su se stabilizirala tek pred kraj godine,
zahvaljujući rastu cijena koji je doveo do rasta prihoda i rasta prihoda od akciza pred novo
povećanje posebne akcize (1.1.2011.g.). Visok rast prihoda u posljednja dva mjeseca je doveo do
rasta prihoda od indirektnih poreza od 8,3% na godišnjem nivou.1
U 2010. godini Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) naplatila je ukupno 4,801 mlrd KM neto
prihoda od indirektnih poreza. Naplaćeni iznos predstavlja 8,3 % više nego u istom periodu
2009.godine. Rast prihoda iznad projektovanih rezultat je snažnog rasta naplate u poslijednja dva
mjeseca 2010.g. Pored snažnih mjesečnih oscilacija 2010.godinu obilježio je stabilan rast prihoda
od indirektnih poreza, koji je iznad rasta potrošnje i ekonomskih aktivnosti, što potvrđuje činjenicu
da porezi na potrošnju u vrijeme krize padaju brže od ekonomske aktivnosti, dok u vrijeme
ekonomskog uspona rastu brže od rasta ekonomije. Međutim, i pored veće naplate u 2010.g. u
odnosu na prethodnu godinu, nivo naplate iz 2008.g. još nije dostignut. Veća naplata PDV-a u
odnosu na 2009.g. rezultat je i manje isplaćenih povrata PDV-a u 2010.g. u odnosu na prethodnu
godinu. Udio povrata PDV-a u odnosu na bruto prihode (PDV-e i ukupne) je smanjen. To je
rezultat snažnog rasta povrata PDV-a po osnovu međunarodnih projekata u posljednje dvije
godine, ali i smanjenja investicija i ekonomskih aktivnosti koje podrazumjevaju duže periode
ulaganja ili sezonski karakter djelatnosti.
Prihodi od carina u toku 2010.g. usporili su svoj pad, a razlog je planirana dinamika ukidanja
carina na uvoz robe porijeklom iz EU, prema kojoj je već veliki dio uvoza pod bescarinskim
režimom.
Kada je riječ o akcizama mjesec decembar donio je enorman rast prihoda od akciza na duhan, što
je rezultat povećanja stope posebne akcize od 01.01.2011.g. i gomilanje zaliha označenim „starim“
markicama sa cijenom iz 2010.g. koje će se prodavati po novim cijenama. Osim toga, akcize na
naftne derivate, nakon snažnih mjesečnih turbulencija, veći su za 3,61%, ali je začuđujuće
zabilježen ozbiljan pad prihoda kod akciza na kahvu (Indeks 2010/2009 iznosi (-13,38%)), dok je
bolja naplata prihoda od akciza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića posljednjih mjeseci
ublažila ukupan negativan rezultat za 2010.g.
Kada se sve rezimira može se zaključiti da je 2010.godina donijela oporavak prihoda od
indirektnih poreza i njihov rast od 8,3% i očekuje se da će se nivo prihoda iz 2008.g. dostići u
2011.g. Najveći porast prihoda (oko 6%) odnosi se na prihode od akciza na duhanske proizvode,
dodatnu putarinu i pripadajući PDV uslijed izmjena u politici akciza u 2010.g, dok se ostali dio
rasta prihoda PDV odnosi na porast potrošnje. Obzirom da silazni trend naplate prihoda od akciza
na kahvu nije zaustavljen stupanjem na snagu novog Zakona o akcizama, potrebno je analizirati
model oporezivanja kahve akcizom i njegovu primjenu.
Slijedi grafički prikaz naplate indirektnih poreza u poslijednje četiri godine:
1
  Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, Bilten broj 66, str 1-8.

                                 5
                   Naplata indirektnih poreza ( u mlrd KM)
            5
           4,9
           4,8
           4,7               4,926           4,801
           4,6
           4,5
                  4,643
           4,4
           4,3
           4,2                         4,437
           4,1
                  2007        2008        2009  2010

                         naplata indirektnih poreza


Prosječna godišnja inflacija u BiH u 2010. iznosi 2,1%. U četvrtom kvartalu u odnosu na treći
kvartal 2010.g. zabilježen je rast cijena za 2,0%. Struktura indeksa potrošačkih cijena pokazuje da
je najveći prosječni rast cijena zabilježen kod alkoholnih pića i duhana od 11,9%, dok su najveća
smanjenja na godišnjem nivou zabilježena u odjeljcima odjeće i obuće 5,7%.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz u 2010. godini iznosi 7.095 mil
KM, što je za 28,3 % više u odnosu na 2009. godinu, a ukupni uvoz iznosi 13.616 mil. KM, što je
za 10,26 % više u odnosu na 2009. godinu. Prema osnovnim industrijskim grupacijama prema
ekonomskoj namjeni u okviru izvoza i uvoza imamo slijedeće:
U toku 2010. godine u BiH je zabilježen deficit vanjskotrgovinske razmjene, što ukazuje na
činjenicu da Bosna i Hercegovina skoro dva puta više uvozi nego što izvozi.
U decembru 2010. godine broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 688.944. Struktura
zaposlenih prema djelatnostima kazuje da je 19,3% zaposleno u prerađivačkoj industriji, a 18,4% u
djelatnosti u kojoj je svrstana trgovina na veliko i malo i popravak motornih vozila i motocikla te
predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo. U djelatnosti javne uprave i odbrane te obavezno
socijalno osiguranje uposleno je 10,5%, a u obrazovanju 8,7% zaposlenih. U navedenim granama
zaposleno je 57% ukupnog broja zaposlenih u BiH. Prosječna neto plaća u BiH u četvrtom
kvartalu 2010. godine iznosila je 818 KM i veća je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za
1,7 %.

Poseban osvrt na pretpostavke i prognoze makroekonomskog okvira za Federaciju Bosne i
Hercegovine

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine industrijska proizvodnja u 2010. godini u
odnosu na 2009. godinu veća je za 4,2%.2 Posmatrano po područjima industrijskih djelatnosti u
2010. godini u odnosu na prethodnu godinu u mjesecu decembru u sva tri područja koja čine
industrijsku proizvodnju (rudarstvo, prerađivačka industrija i snadbijevanje električnom energijom,
plinom i vodom) zabilježen je rast obima industrijske proizvodnje.


2
  Bilten Centralne banke BiH, broj 4, str.22.

                                6
Vanjskotrgovinska razmjena u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini iznosi 13.470 mil
KM, što je za 15,2 % više u odnosu na 2009. godinu. Izvoz u 2010. godini iznosi 4.871 mil KM,
što je za 28,6 % više u odnosu na 2009.godinu, dok uvoz iznosi 8.599 mil KM, što je za 8,8 %
više u odnosu na 2009. godinu. Deficit u 2010. godini iznosi 3.728 mil KM. Pokrivenost uvoza
izvozom u 2010. godini je 56,6 indeksnih poena.
Prema evidenciji pripadajućih službi Federalnog zavoda za zapošljavanje o registriranoj
nezaposlenosti, ukupan broj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH u 2010. godini iznosi 364.929
osoba, dok broj zaposlenih iznosi 424.598 osoba.
Godišnji prosjek isplaćene neto plaće po zaposlenom u 2010. godini u Federaciji BiH iznosi
826,93 KM, što je za 2,4% više u odnosu na godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u
Federaciji BiH u 2009.g.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za DOB 2012 – 2014 za FBiH

Projekcije prihoda od indirektnih poreza preuzete su u aprilu tekuće godine od strane Odjeljenja za
makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanja, a raspodjela
tih prihoda korisnicima u Federaciji BiH urađena prema GAP-ovom modelu raspodjele, koristeći
propisanu formulu raspodjele tih prihoda utvrđenu Zakonom o pripadnosti javnih prihoda.
Projekcije ukupnih prihoda koje je dala OMA odražavaju očekivanu naplatu indirektnih poreza u
2011.godini od 5.074,5 mil KM ili 5,7% više nego u 2010. godini, dok se u ostalim godinama
uključuju efekti povećanja posebne akcize na duhan, kao i kontinuirani rast, prihoda od indirektnih
poreza u 2012., 2013. i 2014. godini u visini od 7,4%, 6,7% i 7,5% respektivno, u skladu sa
očekivanim rastom ekonomije BiH.
Međutim, pripadajući dio tih prihoda korisnicima u Federaciji, u skladu sa metodologijom
raspodjele s Jedinstvenog računa, zavisi od troškova finansiranja države i utvrđenoj visini plana
otplate spoljnog duga.
Koeficijent raspodjele između entiteta rađen je na bazi prosječnog koeficijenta za period januar-
decembar 2010.godine i januar-mart 2011.g., kao i novog privremenog koeficijenta od aprila
2011.godine, usvojenog na sjednici UO UIO 10.05.2011.g., tako da se radi o privremenim
koeficijentima raspodjele do donošenja Odluke Upravnog odbora UIO o konačnim koeficijentima
na bazi podataka o krajnjoj potrošnji i konačnim poravnanjima između entiteta za period primjene
privremenih koeficijenata raspodjele, što također može uticati na pripadajuća sredstva Federacije
BiH.
Planirani dio sredstava za FBiH u 2011.godini, zbog neusvajanja konačnih koeficijenata raspodjele
entitetima od strane UO UIO, umanjen je i za povrat indirektnih poreza RS-u, prema prijedlogu
FBiH u cilju poravnanja doznačenih prihoda entitetima u periodu 2006-2009 i prvo polugodište
2010.g.
Upravo iz tih razloga, a zbog nepoznanice o konačnim izdvajanjima za finansiranje BH institucija,
kao i konačnog iznosa povrata u cilju poravnjanja, koje još uvijek nije konačno, Sektor za poreznu
politiku i javne prihode u Federalnom ministarstvu finansija je izradio dva scenaria i to:

    -  Prvi scenario je u skladu sa budžetom BH institucija usvojenim od strane Vijeća
      ministara BiH 31.3.2011. godine, na temelju kojeg je u prvobitnom prijedlogu
      budžeta planirani iznos prihoda s JR UINO smanjen sa 880.000.000 na 807.000.000
      KM u 2011.godini, uz nepoznanicu planiranog iznosa za naredne godine za koje se
      rade projekcije

                        7
      -    Drugi scenario se odnosi na planirani iznos sredstava za BH insitucije u skladu sa
          rastom ukupnih indirektnih poreza na JR, što bi trebalo biti predmet dogovora
          Fiskalnog vijeća BiH, odgovornog za utvrđivanje fiskalnog okvira za BiH, kao i
          predstojeće misije MMF-a.

Vlada Kantona Sarajevo, kao osnovu za izradu Smjernica i ciljeva fiskalne politike Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, usvojila je drugi scenario, kao povoljni za Kanton.
U sljedećem tabelarnom pregledu prikazan je scenario II FBiH:
   II scenario-Izvršenje prihoda na Jedinstvenom računu za 2010. g. i revidirane projekcije prihoda na Jedinstvenom računu za 2011. g. i
                          projekcije za period 2012-2014 godina


                                   Izvršenje 2010.     2011.*     2012.*    2013.*    2014*
Projecirani neto prihodi JR sa putarinama 0,10KM/l           4.800.592.151    5.074.500.000 5.448.600.000 5.816.000.000 6.250.700.000
Putarina 0,10KM/l                            123.003.475     122.500.000 131.900.000 138.900.000 146.800.000
Projecirani neto prihodi JR za korisnike budžeta            4.677.588.676    4.952.000.000 5.316.700.000 5.677.100.000 6.103.900.000
Država                                  689.000.000     728.273.000    782.165.202   834.570.271   897.163.041
Raspoloživi iznos za raspodjelu                    3.988.588.676    4.223.727.000 4.534.534.798 4.842.529.729 5.206.736.959
Udio Federacije u prihodima na JR *                  2.568.252.248    2.706.712.962 2.901.195.364 3.098.250.521 3.331.270.306
Vanjski dug /Federacija/                         188.876.000     234.090.000    244.890.000   284.150.000   315.490.000
Sredstva na ime povrata po osnovu sukcesije                11.962.499      19.318.337
Udio Federacije u prihodima na JR nakon otplate vanjskog
duga i sukcesije                            2.367.413.749    2.453.304.625 2.656.305.364 2.814.100.521 3.015.780.306
Udio Federacije u prihodima na JR za budžet Federacije BiH        857.003.777     888.096.274    961.582.542 1.018.704.389 1.091.712.471
Udio Federacije u prihodima na JR za budžete kantone          1.218.744.598    1.262.961.221 1.367.466.001 1.448.698.948 1.552.523.702
Udio Federacije u prihodima na JR za budžete općina           199.336.238     206.568.249    223.660.912   236.947.264   253.928.702
Udio Federacije u prihodima na JR za Direkcije cesta u FBiH        92.329.136      95.678.880   103.595.909   109.749.920   117.615.432
Udio putarine 0,10KM/l za Federaciju BiH                 64.978.533      67.171.500    70.888.500    74.711.700    74.711.700


Izvor podataka: OMA od 15.10.2010.                           Februar 2011.g.
                                            Sektor za
                                            poreznu politiku i
Napomena:                                        javne prihode
*Koeficijent raspodjele između entiteta rađen je na bazi prosječnog koeficijenta za period januar-decembar 2010.godine i januar-april 2011.g., kao i novog
privremenog koeficijenta od maja 2011.godine, koji je usvojen na sjednici UO UIO 10.05.2011.g. , tako da se radi o privremenim koeficijentima raspodjele do
donošenja Odluke Upravnog odbora UIO o konačnim koeficijentima na bazi podataka o krajnjoj potrošnji i konačnim poravnanjima između entiteta za period
primjene privremenih koeficijenata raspodjele, što može uticati na pripadajuća sredstva Federacije BiH
* Planirani dio sredstava za FBiH umanjen je prema prijedlogu FBiH za povrat indirektnih poreza RS-u u cilju poravnanja doznačenih prihoda entitetima u periodu
2006-2009 i prvo polugodište 2010.g.
* Podaci o izdvajanju sredstava za finansiranje funkcija BH institucija odražavaju rast indirektnih poreza za 2011.g. i period 2012-2014.g.
*Ukupna putarina umanjena za povrat u 2010 u iznosu od 633.357 KM
Projekcije prihoda od direktnih poreza za DOB 2012 – 2014 za FBiH

Projekcija prihoda od direktnih poreza odražava između ostalog izvršenje za period primjene
Zakona o porezu na dohodak i novog Zakona o porezu na dobit i rađene su po ustaljenoj
metodologiji, prateći makroekonomske pokazatelje (GDP-nominalni i relani rast GDP-a, inflacija,
potrošnja, investicije), uz praćenje godišnjih i sezonskih trendova ostvarenja prihoda u prethodnim
godinama i izmjena propisa koji tretiraju određene oblasti.
Naime, Zakon o porezu na dohodak je u primjeni od 2009.godine i u prvoj godini primjene
pokazuje pad naplate tih prihoda u odnosu na čitav niz poreza koji je zamijenio porez na dohodak,
dok se u 2010.godini stabilizuje naplata tih prihoda i koja je uključujući i zaostale obaveze poreza
na dohodak veća za 6% u odnosu na 2009.godinu. Prateći trendove rasta tih prihoda i za prva tri

                                        8
mjeseca 2011.godine, kao i ukupnog rasta makroekonomskih pokazatelja, te rasta zapošljavanja u
BiH, kako u 2011.godini za 0,5%, tako i u narednim godinama, od 2,1% u 2012.godini do 2,7% u
2014.godini, projekcije prihoda od poreza na dohodak odražavaju porast u narednim godinama, uz
adekvatno praćenje učešća zaostalih obaveza, koje uključuju reprogramirane obaveze utvrđene u
postupku prinudne naplate i u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do
31.12.2008. godine, a uplaćivanje i raspoređivanje istih vrši se na način i prema propisima koji su
važili do tog datuma. Napominjemo da ukupne projekcije poreza na dohodak uključuju povrate po
osnovu više uplaćenog poreza na dohodak, na osnovu podataka Porezne uprave o broju zahtjeva i
rješenja za povrat za 2010.godinu.
Efekti naplate prihoda od poreza na dobit od uvođenja novog Zakona o porezu na dobit, pokazuju
stalni rast za kantonalne budžete, a koji se različito odražavaju za svaki kanton pojedinačno.
Naime, posmatrajući naplatu u kantonalnim budžetima u 2009.godini, ovi prihodi su udvostručeni
u odnosu na prvu godinu primjene Zakona, dok u 2010.godini bilježe pad u odnosu na
2009.godinu 13%, ali je još uvijek značajno povećanje u odnosu na nivo ostvarenja prije donošenja
novog Zakona od 64%, budući da je novim zakonskim rješenjima smanjena stopa poreza na dobit
privrednih društava sa 30% na 10%, ali s druge strane proširena porezna osnovica, zbog novog
pristupa kada je riječ o poreznim olakšicama.

Rizici projeciranih prihoda od indirektnih i direktnih poreza za FBiH

Rizici ostvarenja projeciranih prihoda mogu biti odstupanje od predviđenog ekonomskog rasta,
nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih
poreza i nepredviđene promjene istih i dr), makroekonomske pretpostavke, razvoj drugih događaja
(promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr).

Poglavlje 3: Srednjoročna makroekonomska prognoza i fiskalna
strategija Kantona Sarajevo

Od 2006. do 2008. g. industrijska proizvodnja na nivou Kantona Sarajevo, Federacije BiH, pa i
Države bilježila je stalni rast. Međutim, u 2009.g. kada započinje period evidentno ozbiljnih
problema u poslovanju bh.privrede izazvanih svjetskom ekonomskom krizom industrijska
proizvodnja je zabilježila pad za 5,5%. Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku
Kantona Sarajevo indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo u 2010.
godini u odnosu na 2009. godinu je manji za 1,8%, dok je indeks prerađivačke industrije manji za
3,4%. U okviru industrijske proizvodnje smanjenje u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je kod:
proizvodnje hrane i pića za 1,4% manje, proizvodnja celuloze za 46,4% manje, proizvodnja baznih
metala za 18,5% manje, proizvodnje duhanskih proizvoda za 17,5% manje. Povećanje u okviru
industrijske proizvodnje u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je kod: proizvodnja tekstila za
5,1% više, proizvodnja hemikalija za 6,8% više, reciklaža za 23,7% više, te proizvodnja namještaja
i ostala prerađivačka industrija za 202,7% više.
U industriji Kantona registrovano je 17.593 zaposlena radnika što predstavlja 14,8% ukupnog
broja zaposlenih radnika u Kantonu Sarajevo. U prerađivačkoj industriji Kantona u pomenutom
periodu prosječna neto plaća po zaposlenom iznosila je 740,22 KM, što je niže za 1,6% u odnosu                        9
na prosjek neto plaće u ovoj privrednoj oblasti za godinu prije. Slijedeći tabelarni pregled
ilustrovat će ciklična kretanja industrijske proizvodnje u proteklim godinama u Kantonu Sarajevo3:

                                              I-XI 2010/
                   2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
                                               I-XI 2009
            BiH        113,5    113,5     120,9      83,5    100,9
            FBiH        110,4    108,6     107,9      88,4    103,4
            KS         108,5    121,8     123,8      94,5    98,5

Vanjskotrgovinska razmjena u Kantonu Sarajevo u 2010. godini iznosi 3.785 mil KM, što je za 4,8
% više u odnosu na 2009. godinu. Izvoz u 2010. godini iznosi 833 mil KM, što je za 17,4% više u
odnosu na 2009. godinu, dok uvoz iznosi 2.952 mil KM, što je za 1,7% više u odnosu na 2009.
godinu. Deficit u 2010. godini iznosi 2.119 mil KM, što je za 3,4 % manje u odnosu na 2009.
godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u 2010. godini je 24,4 indeksnih poena. Iz slijedećeg
grafičkog prikaza može se vidjeti vanjskotrgovinska razmjena u 2008., 2009. i u 2010.g.


                Uporedni pregled izvoza i uvoza za 2008., 2009. i
                        2010. godinu
          4500
          4000
          3500      4278

          3000
          2500                                 2952
                               2902
          2000
          1500
          1000
           500                                    833
                      830            709
            0
                    2008            2009            2010

                           uvoz     izvoz


Ukupan broj zaposlenih u mjesecu decembru 2010. godine na području Kantona Sarajevo je
118.459 osoba, što predstavlja smanjenje broja zaposlenih za 0,5 % u odnosu na prošlu godinu.
Od ukupanog broja zaposlenih u 2010.g. 58,2% je zaposleno u privrednim djelatnostima ili 69.156
osoba. Od toga se najveći broj radnika bavi trgovinom i to 21.905 osoba. U Kantonu Sarajevo u
mjesecu decembru registrovano je 68.907 nezaposlenih lica od čega su 41.673 osobe žene. Iz
slijedećeg grafičkog prikaza vidi se odnos nezaposlenih osoba u ovisnosti o stručnoj spremi.3
  www.pksa.com.ba Privredna komora Kantona Sarajevo, Glasnik privredne komore broj 86., str br 4.

                                10
                   Nezaposlenost prema stručnoj spremi

                                VSS
                                      VŠS
                          NKV    8,1%
                                     1,40%
                         32,3%
                                        SSS
                                       28,7%
                         PKV             NSS
                         0,70%            0,60%
                              KV     VKV
                             27,50%   0,60%


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2010. godine u Kantonu
Sarajevo iznosi 1.018,84 KM. Povećanje neto plaće u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu
iznosi 2,7%.4
Posmatrano po privrednim grupama prosječne neto plaće iznose: oblast posredovanja 1.485,10
KM, električna energija, plin i voda 1.292,59 KM, poljoprivreda, lov i šumarstvo 848,80 KM,
rudarstvo 613,89 KM, građevinarstvo 593,26 KM.

Iz slijedećeg tabelarnog pregleda5 može se sagledat ukupan broj stanovnika na dan 30.06.2010.g. u
Kantonu Sarajevo kao i zaposlena lica po oćinama 31.12.2010.g., i to:


             OPĆINA         UKUPNO STANOVNIŠTVO ZAPOSLENA LICA
                           (30.06.2010.)     (31.12. 2010.)
        CENTAR                        69.889      38.879
        HADŽIĆI                       22.727       3.651
        ILIDŽA                        59.271      16.198
        ILIJAŠ                        18.436       2.003
        NOVI GRAD                      124.742      20.867
        NOVO SARAJEVO                    73.394      23.134
        STARI GRAD                      42.580       9.766
        VOGOŠĆA                       23.038       3.632
        TRNOVO                        2.495        329
        KANTON SARAJEVO
        ukupno                            436.572          118.459
        FEDERACIJA BiH                       2.337.660          416.598
        % UČEŠĆA KS U FBiH                       18,68           28,43


4
  http://www.pksa.com.ba/poslovni_ambijent/I_2011.pdf
5
  Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, BILTEN 1/2011 JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, str.br.4.

                                11
Iako je početkom 2011. godine, po prvi put nakon izbijanja ekonomske krize, došlo do povećanja
neto naplaćenih prihoda od indirektnih poreza u odnosu na isti period 2008. godine, kao uspješne
godine, potrebno je zadržati opreznost u donošenju zaključaka i pozitivnih očekivanja.
Okončanje recesije u većini zemalja u koje Bosna i Hercegovina izvozi svoje proizvode i usluge
pokrenulo je i neka pozitivna kretanja u našoj privredi krajem 2009. godine, takav trend nastavljen
je u 2010 i 2011. godine. Nažalost, pozitivne promjene uočljive su samo u pojedinim
makroekonomskim pokazateljima i privrednim sektorima, dok je privreda u cjelini još uvijek
daleko od stvarnog oporavka.
Program mjera za ublažavanje globalne ekonomske krize i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, te
ostvarivanje ušteda u budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina,
vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač Federacija BiH je još uvijek aktuelan, obzirom
da su protekle godine ostavile značajne posljedice po privredu BiH, a budući period ne predstavlja
siguran i kontinuiran rast i često su pristutne oscilacije koje utiču na neizvjesnost i zahtjevaju
dodatne mjere opreza.
Kanton Sarajevo krajem 2010. g nije donio Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajev za 2010.g.
zbog aktuelne izborne godine. U martu mjesecu 2011. godine usvojen je Budžet Kantona Sarajevo
za 2011.g. koji će biti jedan od temeljnih odrednica i determinanti Smjernica i ciljeva fiskalne
politike u 2012.g.

    U sljedećem tabelarnom pregledu predstavljen je nivo ostvarenih prihoda u 2010.godini. U
ukupnom prihodnom potencijalu, planiranom u 2010. godini, u segmentu finansiranja uključen je
iznos od 35 miliona KM koji nije ostvaren na ime podrške nižim nivoima vlasti iz sredstava
MMF-a. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i stvarnih rashoda na dan 31.12 2010.godine,
negativnog predznaka u iznosu od 36,1 miliona KM i istovremeno predstavlja dodatno
optererećenje za rashodni dio Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu. Međutim, u
2011.godini u ukupnom prihodovnom potencijalu, u segmentu finansiranja ponovo je uključen
iznos od 35 miliona KM na ime podrške nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a i 10 miliona
KM direktnog zaduživanja.
    Kada je upitanju podrška MMF-a u srednjoročnom periodu 2012-2014 godina, još uvijek
nema pouzdanih informacija, tako da ista nisu ni predviđena.

Projekcija prihoda u 2012-2014. godini odražava dinamiku priliva u proteklom periodu 2011.
godine, pri čemu se posebno vodilo računa o projekciji prihoda koji imaju značajno učešće u
strukturi, kao što su prihodi od inirektnih poreza, porez na dohodak i porez na dobit preduzeća.
                        12
                KONSOLIDOVANI PRIHODI KANTONA SARAJEVO

                                         Ostvareno   Budžet Kantona Procjena Budžeta Procjena Budžeta Procjena Budžeta
                                Ostvareno
            Prihodi i primici           2010. godine
                                         01.01.-30.04.  Sarajevo za  Kantona Sarajevo Kantona Sarajevo Kantona Sarajevo
                                          2011.g.     2011. g.    za 2012.g.    za 2013. g.   za 2014. g.

                                  1          2        3        4        5        6

  I   PRIHODI                       609.308.479 199.008.573       653.609.220   675.667.200   707.663.500    747.550.800

 A   PRIHODI OD POREZA                  549.724.622 169.400.505       554.550.600   595.078.900   626.970.200    666.757.500

711000  Porez na dobit pojedinaca i preduzeća         37.199.784     12.021.447    39.365.600    37.190.600   39.100.800    41.226.000
711100     Porez na dobit građana             1.664.165      363.863    2.000.400    1.150.000    1.150.000     1.150.000
711200     Porez na dobit preduzeća            35.535.619     11.657.584    37.365.200    36.040.600   37.950.800    40.076.000
713000  Porez na plaću i radnu snagu              4.373.678      620.586    3.200.000    2.250.000    2.250.000     2.250.000
714000  Porez na imovinu                    7.566.827     4.101.713    8.002.700    7.930.000    7.930.000     7.930.000
715000  Domaći porez na dobra i usluge ( zaostali porezi)   4.012.833   421.061        4.273.500    3.367.500    3.367.500     3.367.500
716000  Prihodi od poreza na dohodak             96.165.081 31.611.635        98.666.600   103.192.300   107.029.600    111.225.900
717000  Prihodi od indirektnih poreza, od toga:       400.232.651 120.530.403       400.517.500   440.848.500   467.012.300    500.508.100
717121  Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
     Kantonu                       358.250.177 107.792.462       358.315.000   394.259.300   417.679.900    447.614.000
717131  Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
     Direkcijama cesta                    8.323.710     2.553.885     8.350.000    9.340.900    9.871.400    10.605.000
717141  Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
     jedinicama lokalne samouprave             33.658.764     10.184.056    33.852.500   37.248.300    39.461.000    42.289.100
719000  Ostali porezi (zaostali)                 15.552       39.162      359.200     155.000     145.000      135.000
777000  Prihodi po osnovu zaostalih obaveza           158.215       54.498      165.500     145.000     135.000      115.000
 B   NEPOREZNI PRIHODI                   45.706.511     24.537.664    84.502.320   66.032.000    66.137.000    66.237.000
721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine       1.073.232      286.765     2.439.600    1.650.000    1.650.000     1.650.000
722000 Naknade i takse, prihodi od sopst. djelatnosti i
    neplanirane upla.                    37.551.765     21.777.638    74.425.720   56.745.000    56.850.000    56.950.000
723000 Novčane kazne                      7.081.514     2.473.261     7.637.000    7.637.000    7.637.000     7.637.000
 C   TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE              13.877.346     5.070.404    14.556.300   14.556.300    14.556.300    14.556.300

731000  Tekući transferi iz inostranstva             63.537       42.355
732110  Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti       12.906.964     4.853.071    14.005.700   14.005.700    14.005.700    14.005.700
732120  Donacije                         906.845       41.329
733110  Donacije                                  133.649      550.600     550.600     550.600      550.600
 II   RAČUN FINANSIRANJA                  43.345.735      981.039    52.294.500    5.720.300    5.770.300     5.670.300

811000 Kapitalni primici                     4.461.952      668.276     2.500.000    2.200.000    2.250.000     2.150.000
813000 Primici od primljenih otplata               5.072.083      312.763     4.794.500    3.520.300    3.520.300     3.520.300
814320 Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a                       35.000.000
814330 Primici od direktnog zaduživanja            33.811.700              10.000.000

 III  VIŠAK PRIMITAKA IZ 2010. GODINE I VIŠAK
     NAMJENSKIH PRIHODA NAD NAMJENSKIM
     RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA                   0  10.596.280    10.596.280        0        0         0
     Preneseni višak primitaka od direktnog
     zaduživanja iz 2010.g. (domaći dugoročni krediti)             7217928      7217928
     Preneseni višak primitaka iz ESKROW računa iz
     2010.g. (primici od privatizacije preduzeća)                1711850      1711850
     Preneseni višak namjenskih prihoda nad
     namjenskim rashodima iz prethodnih godina                 1.666.502     1.666.502

             UKUPNO I - III            652.654.215 210.585.892       716.500.000   681.387.500   713.433.800    753.221.100

 IV   PRIHODI OPĆINA                    107.284.230             157.699.600   127.415.400   127.889.100    120.821.400
 V   PRIHODI VANBUDŽETSKIH FONDOVA            381.718.428             391.375.100   383.005.600   390.453.800    398.319.200

             UKUPNO     I-V         1.141.656.873 210.585.892 1.265.574.700 1.191.808.500 1.231.776.700          1.272.361.700
                                         13
POLITlKA PRIHODA U 2012. GODINI

Imajući u vidu sve naprijed navedene činjenice, kao i ukupnu ekonomsku situaciju u kojoj se
nalazi Federacija BiH i kantoni, prihodi u 2012. godini će se planirati u skladu sa nezvaničnim
procjenama koje je sačinilo Federalno ministarstvo finansija, a na osnovu prognoza
makroekonomskih pokazatelja izrađenih od strane Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), kao i
daljoj primjeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u skladu sa dinamikom smanjenja i
ukidanja carina na uvoz dobra porijeklom iz EU, te primjenom čl. 21 Zakona o akcizama, koji
podrazumjeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH sa minimalnim standardima u EU.

Struktura i kretanje najvažnijih kategorija prihoda Budžeta Kantona Sarajevo za period
2012.-2014. godinu

    Projekcija prihoda koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH
pripadaju Kantonu, u 2012. godini, osim što se temeljila na evidentiranom prilivu za period januar-
april 2011.godine, koji odražava primjenu, kako postojećih, tako i novih i izmijenjenih propisa,
zasniva se i na respektovanju relevantnih činjenica sistematizovanih u stavovima i preporukama
Federalnog inistarstva finansija BiH o mogućem trendu rasta prihoda.

    U prognoziranju prihoda značajno mjesto zauzima planiranje i očekivani priliv prihoda od
indirektnih poreza i kao što je već naznačeno, oslanja se na nezvanične projekcije Federalnohg
ministarstva finansija i u direktnoj je vezi sa utvrđenim koeficijentom učešća Kantona Sarajevo u
raspodjeli na nivou FBiH (Uputstvo koje se donosi za svaku budžetsku godinu i u 2011. godini
iznosi 28,831%), iz jednostavnog razloga što indirektni porezi u strukturi ukupnih prihoda Kantona
Sarajevo učestvuju sa oko 57,8%.

    Projekcija takođe mora obuhvatiti i realne kvantifikacije direktnih prihoda, posebno sa
aspekta novih odnosa u raspodjeli istih sa općinama, što je definisano izmjenjenim odredbama
Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema kojim jedinicama
lokalne samouprave pripada 1,79% od prihoda po osnovu poreza na dohodak.

    Prihodi od indirektnih poreza u Kantonu Sarajevo su predstavljeni prihodima od indirektnih
poreza koji pripadaju Kantonu, prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne
samouprave, s obzirom da je članom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene
novine FBiH“, broj 22/06,22/09 i 43/09), regulisano da se njihovi prihodi uplaćuju u Budžet
Kantona Sarajevo, kao i prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve
Kantona Sarajevo, kao budžetskom korisniku.

Iz tabelarnog pregleda se vidi da indirektni porezi koji pripadaju Kantonu, ne uzimajući u obzir
indirektne poreze koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i Direkciji za puteve, rastu u
odnosu na 2011. godinu, na osnovu projekcije Federalnog ministarstva finsnaija.

    Imajući u vidu da je na nivou Federacije BiH donesen Zakon o porezu na dohodak koji se
primjenjuje od 01.01.2009. godine, porez na dohodak je predstavljen na način što su porezi, koji
po definiciji predstavljaju porez na dohodak, u 2012. godini planirani u dvije grupe, porezi koji                        14
predstavljaju zaostale obaveze po osnovu poreza na dobit građana i poreza na plaću, te porez na
dohodak koji je regulisan novim Zkonom.
Projekcije prihoda od poreza na dohodak, sa stopom od 10% uz osnovni lični odbitak od 300 KM
mjesečno, sadržane su u predstavljanom tabelarnom pregledu, po konzervativnom pristupu i uz
pretpostavku da će doći do modernizacije Porezne uprave u FBiH, uspostavom centralnog registra
poreznih obveznika, što bi trebalo da obazbijedi efikasnu naplatu prihoda.

    Ukupni porez na dohodak, koji predstavlja sintetički izraz dosadašnjih poreza građana, u
2012. godini se planira u iznosu od 103.192.300 KM i za 4,58% je veći u odnosu na 2011. godinu.

    Iz tabelarnog pregleda, takođe je vidljivo da se ukupni prihodi od poreza u 2012. godini
očekuju u iznosu od 595.078.900 KM ili 7,30% više u odnosu na prethodnu godinu i predstavljaju
87,33% ukupnog prihodnog potencijala 2012. godine.
    Na neporezne prihode se odnosi 66.032.000 KM, dok se od tekućih transfera i donacija
u 2012. godini očekuje 14.556.300 KM.
    Segment finansiranja u 2012. godini se planira u iznosu od 5.720.300 KM ili 0,83%
prihodnog potencijala budžeta te godine.

    Na osnovu iznesenog se vidi da je ukupni prihodni potencijal Kantona Sarajevo u 2012.
godini iznosi 681.387.500 KM ili 4,90% manje u odnosu na prethodnu godinu, a manji je zbog
toga što u Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu podrške nižim nivoima vlasti iz sredstava
MMF-a, koja je u 2011. godini planirana u iznosu od 35 miliona KM, neće biti. Kreditna sredstva
u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planirana su iznosu od 10 miliona KM, a u ovom
momentu nije poznato da li će se i koliko moći zadužiti Kanton Sarajevo u 2012.g.

    Kada se posmatra projekcija budžetskih prihoda Kantona Sarajevo u 2012.godini zajedno
sa prihodima općina i vanbudžetskih fondova, vidi se da isti iznosi 1.191.808.500 KM, u kojem
budžetski prihodi učestvuju sa 57,17%, općine sa 10,69%, dok se na prihode vanbudžetskih
korisnika odnosi 32,14%
                       15
       Poglavlje 4: Upravljanje potrošnjom javnog sektora

       U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima i budžetske
       reforme u Bosni i Hercegovini. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom
       planiranju budžeta i prikazuje politike koje su neophodne kako bi se izrada planova potrošnje i
       budžetski plafoni stavila u kontekst.


       Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za
       period 2012-14 godine.                               Izvršeno       Plan     Procjena            Procjene
                                2010        2011.      2012.        2013.         2014.
        611000 Plate i naknade troškova zaposlenih  KM 224.356.180  KM 224.519.194   KM 228.538.294   KM 229.958.494     KM 231.385.894

        612000 Doprinosi               KM 22.736.387  KM 22.828.500    KM 23.301.300    KM 23.523.550     KM 23.616.750

        613000 Izdaci za materijal i usluge      KM 61.834.349  KM 61.675.706    KM 62.026.006    KM 62.533.606     KM 64.272.806

        614000 Tekući transferi           KM 269.086.042  KM 244.331.100   KM 247.364.400   KM 249.320.850     KM 256.653.600

812000 822000 823000 Kapitalni izdaci            KM 64.659.857  KM 91.472.400    KM 82.159.200   KM 107.886.300     KM 134.252.950


UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA
          Rashodi finansirani iz budžeta     KM 617.256.727  KM 607.253.700     KM 608.583.900   KM 613.469.150     KM 637.814.250

            Rashodi finansirani iz vlastitih   KM 22.362.393  KM 34.677.600    KM 32.977.900    KM 57.921.250     KM 70.535.350
            sredstava
            Rashodi finansirani iz donacija    KM 3.053.695    KM 2.895.600   KM 1.827.400    KM 1.832.400      KM 1.832.400

  Tekući grant jedinicama lokalne samouprave        KM 34.027.703  KM 33.852.800    KM 37.248.300    KM 39.461.000     KM 42.289.100
 Neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajed.       KM 450.000     KM 450.000    KM 450.000     KM 450.000       KM 450.000
      Višak rashoda nad prihodima            KM 36.170.293  KM 36.170.300
         Tekuća rezerva                KM 75.000     KM 1.200.000    KM 300.000     KM 300.000       KM 300.000
         SVEUKUPNO                 KM 713.395.811  KM 716.500.000   KM 681.387.500   KM 713.433.800     KM 753.221.100
                                       16
Plate i naknade u javnom sektoru
Ukupna očekivana potrošnja na plate i naknade u Kantonu Sarajevo iznosi 227.256.494 KM u
2012. godini, u 2013. godini iznosi 228.715.494 KM, dok u 2014. godini iznosi 231.918.894 KM.

           Plaće i naknade i broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo
             Izvršenje    Plan          Projekcije
              2010.     2011.     2012.    2013.         2014.
 Ukupno plaće i
            224.356.180 224.519.194 228.538.294 229.958.494 231.385.894
 naknade
 Ukupni broj
 zaposlenih u
             12.818     12.894     12.970     12.973     12.983
 javnom sektoru
 kantona
U broj zaposlenih u javnom sektoru kantona uključeni su i zaposleni na fakultetima i ustanovama nauke.Izdaci za materijal i usluge

Ukupna kantonalna budžetska potrošnja na materijal i usluge za 2012. godinu se planira u iznosu
od 62.026.006 KM.

Naprijed izneseni navodi se mogu vidjeti iz tabele koja slijedi:

                                          KM
              2010.   2011.   2012.            2013.   2014.
  Izdaci za materijal i 61.834.345 61.675.706 62.026.006          62.533.606 64.272.806
  usluge
                          17
      Tekući transferi

      Ukupni tekući transferi Kantona Sarajevo za budžetske korisnike iz Budžeta se procjenjuju na
      247.364.400 KM u 2012. godini. Za 2013. i 2014. godinu se očekuje potrošnja u iznosu
      249.320.850 KM i 256.653.600 KM.
      Iz sljedećeg tabelarnog pregleda se može sagledati ukupno planirani tekući transferi za period
      2012-2014:
                                      BKS za 2011.
             BUDŽETSKI KORISNIK                         2012. DOB   2013. DOB   2014.DOB
                                       godinu

                  1                      2       3       4       5
Skupština Kantona Sarajevo,poslanici i političke partije            1.200.500   1.200.500   1.200.500   1.200.500
Služba za skupštinske poslove KS                            0       0       0       0
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS             27.500     27.500     27.500     27.500
Kabinet Premijera                                 237.500    237.500    237.500    237.500
Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo                          0       0       0       0
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo                      0       0       0       0
Služba za protokol                                   0       0       0       0
Press služba                                      0       0       0       0
Ured za kvalitet Kantona Sarajevo                            0       0       0       0
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove                     60.000     71.000     71.000     71.000
Ministarstvo pravde i uprave                          3.795.000   3.800.000   3.805.000   3.815.000
Kantonalni sud u Sarajevu                                0       0       0       0
Općinski sud u Sarajevu                                 0       0       0       0
Kantonalno tužilaštvo                                  0       0       0       0
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo                          3.000     3.000     3.000     3.000
Ministarstvo za boračka pitanja                        14.566.600   15.887.100   16.398.600   17.696.500
Fond memorijala Kantona Sarajevo                          2.300     2.300     2.300     2.300
Ministarstvo saobraćaja                            10.428.300   10.428.300   10.428.300   10.428.300
Direkcija za puteve                                700.000    700.000    700.000    700.000
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Uprava za geodetske
                                        36.414.800   36.414.800   36.414.800   36.414.800
imovinsko-pravne poslove i JU Vrelo Bosne
Ministarstvo stambene politike                          128.000    128.000    128.000    128.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova                          65.700     65.700     65.700     65.700
Ministarstvo privrede                              5.763.300   5.654.600   5.654.600   6.154.600
Kantonalna uprava za šumarstvo                          777.500    777.500    777.500    777.500
Ministarstvo finansija                             9.887.600   10.300.200   11.271.100   13.180.000
Ministarstvo zdravstva                             2.785.000   2.817.000   2.818.400   2.983.600
Ministarstvo obrazovanja i nauke                        80.494.200   80.494.200   80.494.200   80.494.200
Ministarstvo kulture i sporta i JU Kulture i sporta               6.960.600   7.020.600   7.080.600   7.360.600
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i JU
                                        68.501.700   69.782.100   70.175.250   73.321.000
socijalne zaštite
Stručna služba za zajedničke poslove                          0       0       0       0
Profesionalna vatrogasna brigada                          19.100     39.600     54.100     79.100
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo                           0       0       0       0
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo                  1.362.900   1.362.900   1.362.900   1.362.900
Zavod za informatiku i statistiku                            0       0       0       0
Kantonalna uprava civilne zaštite                         150.000    150.000    150.000    150.000
Direkcija za robne rezerve                               0       0       0       0
UKUPNO                                    244.331.100  247.364.400  249.320.850  256.653.600
                                       18
      Kapitalni izdaci

      Ukupni kapitalni izdaci Kantona Sarajevo iz Budžeta se procjenjuju na 82.159.200 KM u 2012.
      godini. Za 2012. i 2013. godinu se očekuje potrošnja u iznosu 107.886.300 KM i 134.252.950 KM.

      Iz sljedećeg tabelarnog pregleda se može sagledati ukupno planiranI kapitalni izdaci za period
      2012-2014:

                                      BKS za 2011.
             BUDŽETSKI KORISNIK                         2012. DOB   2013. DOB   2014.DOB
                                       godinu

                  1                      2       3       4       5
Skupština Kantona Sarajevo,poslanici i političke partije              10.000     10.000     10.000     10.000
Služba za skupštinske poslove KS                          10.000     10.000     10.000     10.000
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS                0        0       0       0
Kabinet Premijera                                    0        0       0       0
Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo                          0        0       0       0
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo                      0        0       0       0
Služba za protokol                                 5.000      5.000     5.000     5.000
Press služba                                    4.000      4.000     4.000     4.000
Ured za kvalitet Kantona Sarajevo                          5.000      5.000     5.000     5.000
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove                     322.200     200.000    200.000    237.600
Ministarstvo pravde i uprave                            16.000     20.000     20.700     21.000
Kantonalni sud u Sarajevu                             10.000     20.000     20.000     20.000
Općinski sud u Sarajevu                              10.000     10.000     10.000     34.000
Kantonalno tužilaštvo                               10.000     10.000     10.000     10.000
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo                          5.000      5.000     5.000     5.000
Ministarstvo za boračka pitanja                        11.148.000   10.820.000   10.890.000   13.370.000
Fond memorijala Kantona Sarajevo                        1.562.100    1.619.400   1.712.100   2.262.100
Ministarstvo saobraćaja                             8.279.800    8.279.800   8.279.800   8.279.800
Direkcija za puteve                               1.074.000    3.917.500   3.917.500   3.917.500
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Uprava za geodetske
                                        12.240.000   14.082.300   14.563.300   16.576.600
imovinsko-pravne poslove i JU Vrelo Bosne
Ministarstvo stambene politike                         3.328.000    3.473.000   3.686.000   3.982.800
Ministarstvo unutrašnjih poslova                        7.336.900    2.800.000   2.800.000   2.800.000
Ministarstvo privrede                              3.254.800    3.538.700   5.236.100   7.143.800
Kantonalna uprava za šumarstvo                         11.076.300    5.146.300   5.146.300   5.146.300
Ministarstvo finansija                             12.168.300   14.895.100   37.825.100   48.408.300
Ministarstvo zdravstva                             1.920.100    1.970.100   2.020.100   2.070.100
Ministarstvo obrazovanja i nauke                        4.856.300    4.269.200   4.269.200   10.706.550
Ministarstvo kulture i sporta i JU Kulture i sporta                954.000    1.113.000   1.255.000   2.575.900
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i JU
                                          591.300    191.300    191.300    691.300
socijalne zaštite
Stručna služba za zajedničke poslove                       250.000     250.000    250.000    250.000
Profesionalna vatrogasna brigada                         402.300     432.300    444.400    472.300
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo                        45.000     36.500     39.900     31.900
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo                   100.000     100.000    100.000    100.000
Zavod za informatiku i statistiku                         22.000     32.100     36.800     56.300
Kantonalna uprava civilne zaštite                        7.956.000    2.228.100   2.228.100   2.228.100
Direkcija za robne rezerve                           2.500.000    2.665.500   2.695.600   2.821.700
UKUPNO                                     91.472.400   82.159.200  107.886.300  134.252.950
                                       19
Poglavlje 5: Strategija upravljanja javnim dugom

Postojeće obaveze za servisiranje INO kredita za DOB 2012-2014. godine obračunate su
prema otplatnim planovima i kursnoj listi CBBiH, a date su u prilogu, tabela 1.3.
Radi se o dugoročnim kreditima, kojima je finansirana obnova ratom uništenih objekata i
infrastrukture u Kantonu Sarajevo, kreditu za finansiranje Projekta urbane infrastrukture
(koji je još u fazi inplementacije), Projekat nastavka izgradnje i opremanje Centralnog
medicinskog bloka KCUS iz kredita Saudijskog razvojnog fonda, odobren je od
Skupštine Kantona donošenjem Odluke o odobravanju zaduživanja u iznosu od
14.450.000 USD, kao i kredit IBRD-WB (Svjetska Banka) vrijednosti 23.600.000 EUR,
za rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda u Butilama i rekonstrukciju
kanalizacione mreže.

Također, pored kredita MMF-a za podršku budžetima, iz 2009. godine, obračunate su i
obaveze za novi kredit MMF-a (35 mil KM, iz III tranše Stand by aranžmana planiran
Budžetom 2011. godine). Iz sredstava Austrijskog kredita, planirane su otplate za
Projekat nabavke medicinske opreme za KCUS i Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah
Nakaš", Projekat nabavke opreme za Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš", kao i
Projekat nabavke opreme za laboratorije Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u
Sarajevu. Obračunate su i obaveze za nove kredite domaćih banaka u iznosu od 10 mil
KM, koji su planirani Budžetom za 2011. godinu.
Pored ovog, Kanton Sarajevo u fazi je pregovaranja sa međunarodnim finansijskim
institucijama oko novih kreditnih zaduženja, kojima bi se finansirali prioritetni
infrastrukturni projekti u oblasti zdravstva, saobraćaja i vodosnabdijevanja.
U toku su i aktivnosti u vezi Projekata Izgradnje novih saobraćajnica, koji bi se finansirao
kreditom EBRD-a (Evropske Banke za Obnovu i Razvoj), vrijednosti 37.500.000 EUR,
ali postoji problem obezbjeđivanja finansijskih sredstava za eksproprijaciju na trasi
planiranih saobraćajnica.
Kreditom EBRD-a finansirala bi se i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže
(vrijednosti 30.000.000 EUR), a za ovaj projekat održani su zvanični pregovori oko
kreditnih uslova.
                      20
   Pregled obaveza za servisiranje postojećih i novih kredita:

 Struktura       2011.             2012.             2013.            2014.
  obaveza   glavnica    kamata     glavnica    Kamata     Glavnica    kamata    Glavnica   kamata
Obaveze za
postojeće    12,083.400    3,430.815   14,850.120   2,989.163   34,654.342   2,985.812  23,541.865   2,310.730
kredite
Obaveze za
planirane       0,00   *1.905.400      0,00   2,471.650   3,125.757   3,445.898  24,821.400   6,029.824
kredite
UKUPNO:     12,083.400    5,336.215   14,850.120   5,460.813   37,780.009   6,431.711  48,363.266   8,340.550
   Tokom implementacije novih kredita potrebno je da resorna ministarstva planiraju
   sredstva na ime vlastitog učešća, kojima bi se plaćao PDV, carina i dr. troškovi. Pregled
   vlastitog učešća ministarstava (pozicija 613997) dat je u sljedećoj tabeli:


   VLASTIT. UČEŠĆE
                    2012.        2013.          2014.
   MINISTARSTAVA
    Minist. saobraćaja-         EBRD          EBRD
    Direkcija za ceste       4,889.575,00      4,646.650,00          0,00
                      EBRD          EBRD
    Minist. prost. uređ.    4,817.450,00    4,817.450,00
     i zašt. okoliša            WB          WB           WB
                 500.000,00     950.000,00       245.175,00
     UKUPNO:         10,207.025,00     10,414.100,00      245.175,00
                                21

								
To top