Poziv za dostavljanje ponuda by 855L381

VIEWS: 47 PAGES: 73

									Služba nabavke i skladištenja  tel. +381 81 44 13 84  fax +381 81 44 12 39
                             zcg-nabavka@cg.yu
             KONKURSNA DOKUMENTACIJA
             ZA ISPORUKU REZERVNIH DJELOVA
                   SADRŽAJ


                       DIO I

                Poziv za dostavljanje ponuda

                       DIO II

                 Uputstva ponuđačima (UP)

                       DIO III

                 Lista podataka o ponudi
     DIO IV

 Opšti uslovi Ugovora (OUU)

      DIO V

Posebni uslovi Ugovora (PUU)

     DIO VI

  Tehničke specifikacije

     DIO VII

     Formulari
      2
      DIO I


Poziv za dostavljanje ponuda
        3
   Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl. list RCG,, br. 40/01)

           Željeznica Crne Gore a.d. Podgorica oglašava

            MEĐUNARODNO NADMETANJE br. 06/06

                  Predmet nadmetanja je:


 izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potpodnog struga , lokotraktora ,
       šina i kolosječnog pribora prema datoj specifikaciji :

LOT.1. Šine , skretnice i ukrštaj
   1. Šina tip S49 ( zatezne čvrstoće 90 A) UIC860         4200 tona
   2. Skretnica tip S 49-300-60                   kom.16.
                   0
   3. Skretnica tip S 49-200-6                   kom.12.
   4. Skretnica tip S 49-215-60                   kom.2.
                   0
   5. Skretnica tip S 49-180-7                   kom.3.
   6. Ukrštaj - dvostruka kolosječna veza za razmak kolosjeka 4,75 m (sastoji se od 2
     skretnice tipa S 49-200-60 , jedne skretnice tipa S 49-300-60 , jedne skretnice tipa S
     49-215-60 i ukrštaja od 120 )
LOT.2. Kolisječni pribor tipa ,,K,, za ugradnju na drvenim pragovima :
   1. rebrasta podložna pločica JŽS G1.101 ; JUS P.B1.150 ; UIC 864-6
                                  130.000 komada
   2. Pričvrsna pločica JUS P.B1.170 ; UIC 864-2         260.000 komada
   3. Tirfon JŽS G1.341 ( tip 1/ l=150 mm) ; UIC 864-1      522.000 komada
   4. Vijak oblika ,,T,, za pričvršćivanje pločica za šine sa šestougaonom glavom (komplet)
     JŽSG1.315 ; UIC 864-2 ; JŽS G1.330 ( tip M22 )
                                   260.000 komada
   5. Dvostruke elastične prstenaste podloške ,,groverov prsten,,
     JŽS G1.326 (tip24) ; UIC 864-3 ;              260.000 komada
   6. Vezica za šine JŽS G1.131 ; UIC 864-4             4.000 komada
   7. Vijak vezice za šine , sa šestougaonom navrtkom
     JUS M.B1.095 ; UIC 864-2                   12.000 komada

LOT.3. Impregnisana kolosječna građa
    Impregnisani bukovi pragovi , dimenzija 16x26x260 cm 20.000 komada
    Kvalitet u skladu sa UIC - 863 ( klasa I ) , impregnisani koristeći
    dvostruku RUEPING metodu uz primjenu ekološkog kreozotskog ulja
                         4
LOT.4. Podporni strug za obradu točkova osovinskih slogova bez
   izvezivanja
      Strug mora biti opremljenza vršenje sledećih operacija:
    –   Struganje profila na osovinskom sklopu montiranom na željezničkom vozilu sa
       dodatnim pričvršćavanjem ili bez pričvršćavanja u skladu sa tehnološkim
       programom.
    –   Struganje profila na osovinskom sklopu odvojenog obrtnog postolja izvezenog sa
       željezničkog vozila sa pridržavanjem u skladu sa tehnološkim programom.
    –   Struganje profila odvojenog osovinskog sklopa, izvezenog sa obrtnog postolja sa
       pričvršćivanjem na noseće površine na spoljnim rukavima osovina u skladu sa
       tehnološkim programom.
    –   Ravno struganje spoljnih frikcionih površina kočionih diskova lociranih:
       -  Na osovini između točkova osovinskih sklopova
       -  Montiranim na bočnim površinama točkova (potrebno je instaliranje dodatne
         opreme)


  LOT.5. Lokotraktor        kom.3

 Lokotraktor napravljen na bazi traktora za unutrašnju (radioničku) manevru sa mogućnošću
 vuče do 700t na nagibu pruge 1%.Lokotraktor treba na čeonom i zadnjem djelu da bude
 opremljen uređajem za kvačenje željezničkih vozila preko standardnog vlačnog uređaja (
 kuke tegljenika i zavojnog kvačila) prema propisima UIC-a.
 U slučaju kretanja po željezničkim šinama lokotraktor mora posjedovati kočnicu za bezbjedno
 zaustavljeanje prilikom manevre za brzinu do 5 km/h.


 LOT.6. Uređaj za ispitivanje zaostalih napona u točku

 Mjerni uređaj treba da se sastoji od :
 - Osnovni uređaj
 - Akumulator
 - Mjerna glava (ultrazvučni davač i prijemnik)
 - Mrežni ispravljač, punjač akumulatora
 - Etalon uzorak sa nultim unutrašnjim naponom
 - Komunikacioni kabal za vezu mjernog uređaja za vezu sa PC računarom
 - Komunikacioni program(disketa) za očitavanje podataka mjerenja.

 Ponuđači se pozivaju da podnesu ponudu za isporuku navedenih sredstava.
 Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45. i 46. Zakona
 o javnim nabavkama.
                         5
Da bi se kvalifikovao za dodjelu Ugovora, Ponuđač treba da ima finansijske, tehničke,
proizvode i kadrovske sposobnosti i kapacitete potrebne za izvršenje Ugovora.


Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu
preuzeti svakog radnog dana od ovlašćenog lica Vulić Vasilija u prostorijama Željeznice Crne
Gore A.D. Podgorica od 7 do 14 časova, počevši od 24.05.2006. godine zaključno sa
14.06.2006. godine do 12 časova.

Za dobijanje tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti pismeni zahtjev na fax +381 (0)81
441-239.

Ponuda treba da sadrži:
- Tačan naziv i adresu ponuđača
- Reference ponuđača
- Vrijednost izražena u € ( sa uračunatim PDV - om )
- Uslovi i način plaćanja
- Rok isporuke
- Garantni rok
- Dokaz o ispunjenju uslova iz PJN 4

Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od sljedećih kriterijuma:

- cijena                    40 bodova
- reference                   20 bodova
- kvalitet                   20 bodova
- uslovi plaćanja                10 bodova
- rok isporuke                 10 bodova

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 40.
Zakona o javnim nabavkama, dostavi činidbenu garanciju u iznosu od 10% od
vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz
nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i obratiti se drugom
ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvšiće se po osnovu metoda kvaliteta i troškova.
Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 7 do 12 časova zaključno sa
14.06.2006. godine u 12 časova, neposrednom predajom kod ovlašćenog lica Vulić Vasilija
tel. +381 81 441-372 ili +381 81 441-374.
Ponude (original + 3 kopije) dostaviti u zapečaćenom kovertu s naznakom," ne
otvaraj,, prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznačenim brojem
tendera na koverti, na adresu:
Željeznica Crne Gore A.D. Podgorica
Centar za nabavno-stovarišne poslove


                        6
Trg Golootočkih žrtava br. 13
81000 Podgorica
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano
odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda, 14.06.2006. godine u 12
časova i 30 minuta u prostorijama Željeznice Crne Gore A.D. Podgorica Trg
Golootočkih žrtava br. 13.
Neblagovremene, nezapečaćene, nepropisno obeležene i nekompletne sponude koje nisu u
skladu sa uslovima tenderske dokumentacije neće biti razmatrane.
Oglašavač zadržava pravo da ne izvrši izbor po ovom oglasu.


Kontakt osobe :      Tatijana Bulatović, dipl.ing.gr. tel. +381 81 441450
              Svetozar Davidović, dipl.ing.maš. tel. +381 81 441281

Svi dobavljači su dužni ispuniti formular F 2341 za dekleraciju nezavisnosti i dobezbijediti da
ovaj formular bude propisno potpisan i da predstavlja dio ponude.
                       7
             DIO II

       Uputstva ponuđačima (UP)              Odredbe

A.Uvod
1.  Izvor sredstava
2.  Podobni ponuđači
3.  Podobna dobra
4.  Cijena nadmetanja

B. Dokumentacija za nadmetanje
5.  Sadržaj dokumentacije za nadmetanje
6.  Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
7.  Amandman dokumentacije za nadmetanje

C. Priprema ponuda
8.   Jezik ponude
9.   Dokumenta koja obuhvataju ponudu
10.  Formular ponude
11.  Cijena ponude
12.  Valuta ponude
13.  Dokumenta koja utvrđuju podobnost ponuđača i kvalifikacije
14.  Dokumenta koja utvrđuju podobnost dobara i i usaglašenost sa
    dokumentima za nadmetanje
15.  Garancija ponude
16.  Period važenja ponuda
17.  Format i potpisivanje ponude

D. Podnošenje ponuda
18.  Pečaćenje i obilježavanje ponuda
19.  Rok za podnošenje ponuda
20.  Zakašnjele ponude
21.  Modifikacija i povlačenje ponuda

E. Otvaranje i vrednovanje ponuda
22.  Otvaranje ponuda od strane naručioca
23.  Ispitivanje ponuda
24.  Produženje važenja ponude
25.  Pretvaranje u jednistvenu valutu
26.  Vrednovanje i poređenje ponuda                8
       27.  Ugovaranje sa naručiocem

       F. Dodjela ugovora
       28.  Naknadana kvalifikacija
       29.  Kriterijumi za dodjeljivanje
       30.  Pravo naručioca da promijeni količine u vrijeme dodjeljivanja
       31.  Pravo naručioca da prihvati neku ponudu i da odbaci neku ponudu ili sve
          ponude
       32.  Obavještenje o dodjeli
       33.  Potpisivanje ugovora
       34.  Činidbena garancija
                   Uputstva ponuđačima

                     Glava A. Uvod
                     Član 1.
                   Izvor sredstava

1.1.  NARUČILAC: Željeznica Crne Gore a.d. Podgorica raspisuje javni konkurs za
    prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg Ponuđača za nabavku šina ,
    impregnisanih pragova , kolosječnog pribora , lokotraktora , potpodnog struga za
    obradu točkova bez izvezivanja i uređaja za ispitivanje zaostalih napona u točku .
    Naručilac namjerava da ovaj posao finansira iz kredita dobijenog od strane Vlade
    Republike Poljske .


                      Član 2.
                  Podobni ponuđači

2.1.  Ponuđači ne smiju povezani sada ili u prošlosti, posredno ili neposredno, sa
    preduzećem ili nekom od njegovih podružnica koje su angažovane od strane Vlade
    RCG u cilju obezbjeđenja konsalting usluga radi pripreme projekta, specifikacija, i
    drugih dokumenata koje treba koristiti pri javnoj nabavci dobara koje treba kupiti po
    ovom pozivu za ponude.

2.2.  Preduzeća ili firme koje su u vlasništvu Vlade mogu da dostavljaju ponude javnim
    ustanovama i da se takmiče sa privatnim sektorom samo ako nemaju profita od javnih
    fondova jer tako stečena prednost ima za ishod nelojalnu konkurenciju.
                       9
2.3.  Fizička ili pravna lica neće se smatrati podobnim za dodjelu ugovora ako: (1) su pod
    stečajem, (2) su plaćanja prema njima obustavljena u skladu sa sudskom presudom,
    izuzev presude kojom se utvrđuje stečaj, i koja za posledicu ima, u skladu sa domaćim
    zakonodavstvom, potpuni ili djelimični gubitak prava na upravljanje i raspolaganje
    sopstvenom imovinom, (3) je protiv njih pokrenut postupak koji podrazumijeva
    donošenje odluke o obustavi plaćanja i što može imati za posljedicu, u skladu sa
    domaćim zakonodavstvom, stečaj ili bilo koju drugu situaciju koja obuhvata potpuni ili
    djelimični gubitak prava na upravljanje i raspolaganje imovinom, (4) su pravosnažno
    osuđeni za krivično djelo ili privredni prestup, koji se odnosi na njihovo profesionalno
    ponašanje, osim u slučaju već izvršene kazne, (5) ako su u značajnoj mjeri dali
    neistinite podatke u vezi sa pozivom za dostavljanje ponude (6) ako su prekršili drugi
    ugovor sa naručiocem posla, pod uslovom da je njihova krivica za nepostupanje po
    odredbama ugovora utvrđena pravosnažnom presudom, (7) ako su osuđeni zbog mita
    ili potplaćivanja prema odredbama međunarodnih ugovora ili konvencija ili ako su
    nepodobni po istom osnovu i dokazima koje podnosi banka, ustanova ili organizacija
    koja obezbjeđuje fondove za opšti razvoj, javne investicije ili rekonstrukciju, (8) ili, ako
    su se služili korupcionaškim ili prevarnim metodama prilikom nadmetanja za ugovor u
    pitanju.
2.4.  U cilju utvrđivanja podobnosti za učestvovanje na pozivima za dostavljanje ponuda ili
    predloga i naknadno bude ugovorna strana, svi dobavljači koji učestvuju na
    nadmetanju pružiće zadovoljavajuće dokaze naručiocu o svojoj podobnosti na osnovu
    ovog Člana, dokaz o poštovanju svih nužnih, pravnih, tehničkih i finansijskih zahtjeva i
    o svojoj sposobnosti i postojanju odgovarajućih resursa da efikasno izvrše obaveze iz
    ugovora.
2.5.  U cilju davanja informacija svako podnošenje ponude ili predloga uključiće sljedeće
    podatke:

    a) dokument, izdat u roku od 90 dana od dana podnošenja, sačinjen u skladu sa
     domaćim propisima ili praksom, kojim se potvrđuje da 1) zadovoljava uslove
     navedene u ovom članu, i 2) da se nijedan od navedenih slučajeva iz ovog člana
     ne odnosi na njega;
    b) kopije originalnih dokumenata kojim je određeno osnivanje i ili pravni status,
     utvrđeno mjesto registracije i ili sjedišta kompanije u skladu sa statutom, i, ako je
     različito od prethodnih, mjesto centralne uprave preduzeća, ili ortačkog društva ili,
     u slučaju joint venture _a, svaka strana koja je sastavni dio dobavljača;
    c) detalje o iskustvu i prethodno obavljenim poslovima dobavljača ili svake od strana
     u okviru ortačkog društva, u pogledu ugovora slične prirode tokom posljednjih 5
     godina, i detalje o drugim zaključenim ugovorima, uključujući detalje o stvarnom i
     efektivnom učešću u svakom od takvih ugovora;
    d) glavne stavke opreme koju namjerava da koristi prilikom izvršenja ugovora, kada je
     to moguće;
    e) podatke koji se odnose na prirodu, uslove i modalitete podugovora, uvijek kada se
     zaključuje podugovor o nekom elementu ugovora čija cijena prelazi 10%
     predviđene cijene navedene u ponudi ili predlogu;
    f) Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju dobavljača ili svake strane u
     okviru joint ventur_a, kao što su bilans uspjeha, knjigovodstveni bilansi i izvještaji                        10
     revizora za poslednjih pet godina, predviđenu finansijsku projekciju za naredne
     dvije godine, i ovlašćenje izdato od strane dobavljača , ili ovlašćenog predstavnika
     joint venture_a da se mogu zatražiti podaci od banaka sa kojima dobavljač posluje;
    g) podatke koji se odnose na tekuće sudske ili arbitražne postupke, odnosno sporove,
     u koje je dobavljač uključen. Tražene informacije organičiće se na pitanja od
     neposrednog interesa za dodjelu ili izvršenje ugovora; i
    h) za preduzeća osnovana u RCG, dokaze da su izvršena, ili su u toku izvršenja,
     isplate koja se odnose na poreze, carine i druge obaveze prema RCG ili lokalnoj
     samoupravi.

2.6.  Dobavljači osnovani u RCG ohrabrivaće se da učestvuju u javnim nadmetanjima, čime
    će Vlada RCG podržati razvoj privrede; isti mogu podnositi ponude samostalno ili kao
    joint venture sa drugim dobavljačima osnovanim u RCG ili inostranstvu, ali takvo
    društvo ne smatra se obaveznim u pozivu za nadmetanje niti uslovom podobnosti.
                      Član 3
                     Podobna dobra

 3.1.Sva dobra, usluge koje treba isporučiti po ugovoru moraju imati svoje porijeklo iz zemalja
 koje su određene zakonom Republike Crne Gore i svi rashodi koji se ostvaruju po ugovoru
 se organičavaju na takva dobra.

 3.2. Radi ove klauzule, ¸¸ porijeklo¸¸ označava mjesto gdje se dobra gaje, proizvode ili
 kopaju iz rudnika, ili mjesto iz kojeg se dostavljaju pomoćne usluge.Dobra se proizvode kada
 izrada, obrada, ili značajan i veliki skup komponenti rezultira komercijalno priznatim
 prizvodom koji se znatno razlikuje po osnovnim karakteristikama ili po namjeni ili načinu
 upotrebe od svojih komponenti.

 3.3. Porijeklo dobara je različito od nacionalnosti ponuđača.

                       Član 4
                     Trošak nadmetanja

 4.1. Ponuđač snosi sve troškove koji su u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude, a
 naručilac koji je imenovan u listi podataka po ponudama, dalje označen sa ¸¸ naručilac¸¸ ,
 neće biti odgovoran ilii dužan da plati troškove, bez obzira na vođenje i ishod postupka
 nadmetanja.
                       11
              Glava B. Dokumentacija za nadmetanje

                       Član 5
               Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

 5.1. Tražena dobra, postupak nadmetanja, i rokovi ugovora su propisani u pozivu za
 nadmetanje. Pored poziva za nadmetanje, dokumentacija za nadmetanje uključuje:

 a)  Uputstva za ponuđače (UP);
 b)  Lista podataka op nadmetanju;
 c)  Opšte uslove ugovora (OUU);
 d)  Posebni uslovi ugovora (PUU);
 e)  Listu uslova;
 f)  Tehničke specifikacije;
 g)  Formular ponude i specifikaciju cijena;
 h)  Formular garancije ponude;
 i)  Ugovorni formular;
 j)  Formular činidbene garancije;
 k)  Formular banke ili garanciju osiguranja za avansno plaćanja; i
 l)  Formular ovlašćenja od proizvođača
 m)  Izjavu o samostalnosti

5.2.Od ponuđača se očekuje da ispita sva uputstva, formulare, rokove i specifikacije u
dokumentaciji za nadmetanje. Previd u dostavljanju svih traženih dokumenata za nadmetanje
ili u podnošenju ponude koja nije bitno prihvatljiva kada se tiče dokumentacije za nadmetanje
u svakom pogledu pada na rizik ponuđača i može rezultirati odbacivanjem njegove ponude.

                    Član 6
               Razrjašnjenje dokumentacije nadmetanja

6.1. Budući ponuđač koji zahtijeva neko razrješenje iz poziva za nadmetanje može obavijestiti
naručioca pismeno ili kablovski (u daljem tekstu, termin kablovski će se smatrati da uključuje
faks, fakscmil i e-mail) na adresu naručioca što je naznačeno u ITB odredbi 19.1. Naručilac
mora pismeno odgovoriti na svaki zahtjev za objašnjenjem dokumentacije iz poziva za
ponude, ako takav zahtjev primi najranije 12 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, a
kako je propisano u listi podataka o ponudama. Pismene kopije odgovora naručioca
(uključujući objašnjenje pitanja ali bez identifikovanja izvora ispitivanja) biće poslani svim
budućim ponuđačima koji su dobili dokumenta za nadmetanje.

                     Član 7

           Amandman na dokumentaciju za nadmetanje

7.1. Deset dana prije isticanja roka za podnošenje ponuda, naručilac, iz bilo kojeg razloga,
bilo na svoju inicijativu ili kao odgovor na traženo objašnjenje od strane budućeg ponuđača,
može amandmanom modifikovati dokumentaciju za nadmetanje.                       12
7.2. Svi budući ponuđači koji su dobili dokumentaciju za nadmetanje biće obaviješteni o
amandmanu pismenim ili kablovskim putem, i biće njime obavezani.
7.3. U cilju obezbjeđenja razumnog vremena ponuđačima kako bi pripremili ponude u skladu
sa amandmanom, naručilac po svojoj odluci i u izuzetnim slučajevima može produžiti krajnji
rok za podnošenje ponuda.


                Glava C: Priprema ponuda

                    Član 8.
                  Jezik ponude

8.1. Ponuda koju priprema ponuđač, kao i korespodencija i dokumenta u vezi ponude koja se
razmjenjuju između ponuđača i naručioca, moraju se pisati jezikom dokumentacije poziva na
nadmetanje. Pomoćna dokumenta i odštampani materijali koje dostavlja ponuđač može biti
na drugom jeziku pod uslovom da se dostavi i tačan prevod bitnih odlomaka na jeziku
dokumentacije poziva na nadmetanje, i u tom slučaju, pri tumačenju ponude prevod će biti
odlučujući.

                   Član 9
              Dokumenti koji čine ponudu

9.1.  Ponuda koju priprema ponuđač obuhvata sljedeće komponente:

    (a)  Formular ponude i specifikaciju cijena u skladu sa ITB odredbama 10,11 i 12

    (b)   Dokumentovani nepobitni dokaz koji je u skladu sa ITB odredbom 13 da je
    ponuđač podoban da podnese ponudu i da je kvalifikovan da realizuje ugovor ako se
    njegova ponuda prihvati:

    (c)  Dokumentovano nepobitni dokaz u skladu sa ITB odredbom 14 da dobra koja
       dobavljač treba da isporuči predstavljaju stvarno podobna dobra i da su u
       skladu sa pozivom za nadmetanje i

    (d)  Garanciju ponude u skladu sa ITB odredbom 15.                    Član 10
                   Formular ponude

10.1. Ponuđač mora ispuniti formular i odgovarajuću specifikaciju cijena koja je dostavljena u
dokumentaciji nadmetanja, prikazujući dobra koja treba isporučiti, kratak opis dobara, zamlju
porijekla, količinu i cijene.
                       13
                     Član 11
                   Cijena ponude

11.1. Ponuđač mora naznačiti na odgovarajućoj specifikaciji cijena jedinične cijene (kada je to
primjerno) i ukupnu cijenu dobara koje treba da se isporuči po ugovoru.

11.2. Cijene naznačene na specifikaciji cijena će se uvesti odvojeno na sljedeći način:

   (a)  Za dobra koja su ponuđena iz Republike Crne Gore
       (i)  cijena dobara koje su navedene za franko radove (franko radovi, franko
          tvornica, franko kladište, franko izložbeni prostor, ili maloprodaja, ako je
          primjenljivo) uključujući sve carine, porez na promet i ostale poreze koji
          su već plaćeni ili čije je plaćanje u toku:
          a. za komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sklapanju
            dobara čija cijena je navedena za franko radove ili franko tvornicu. ili
          b. na prethodno uvezena dobra stranog porijekla čija cijena je navedena
            za franko skladišta, franko izložbeni prostor, ili maloprodaju.

       (ii)  sve poreze na promet i ostale poreze koji će se morati platiti na dobra u
           zemlji naručioca kada se ugovor dodijeli
       (iii)  cijena za kopneni transport, osiguranje, i ostali lokalni troškovi koji
           proizilaze iz isporuke dobara do krajnje destinacije, ako je tako određeno
           u listi podataka za nadmetanje.
       (iv)  cijena ostalih (uzgrednih) pomoćnih usluga, ako do takvih dodje, a koje
           su navedene u listi podataka za nadmetanje.

   (b)  Za dobra koja su ponuđena iz inostranstva:

       (i)   Cijena dobra se mora navesti CIF imenujući luku destinacije, ili CIP
           granični prelaz, ili CIP mjeto destinacije, u RCG, kako je određeno u listi
           podataka o ponudi.
       (ii)  Pri navođenju cijena, ponuđač će imati slobodu da koristi transport preko
           prevoznika koji su registrovani u svakoj od podobnih zemalja. Slično
           tome, ponuđač može dobaviti osiguranje pomoćnih usluga od neke od
           podobnih zemalja izvora..
       (iii)  cijena dobara koja je navedena FOB luka isporuke (ili FCA, što može biti
           slučaj), ako je tako određeno u listi podataka o ponudi.
       (iv)  cijena dobara koja je navedena CFR luka destinacije (ili CPT što može
           biti slučaj), ako je tako određeno u listi podataka o ponudi.
       (v)   cijena kopnenog transporta, osiguranja, i ostalih lokalnih troškova koji
           proizilaze iz isporuke dobara od ulazne luke do krajnje destinacije, ako je
           tako određeno u listi podataka o ponudi.
       (vi)  Cijena (uzgrednih) pomoćnih usluga, ako do njih dodje, a koji su
           navedeni u listi podataka o ponudi.
                       14
11.3  Termini EXW, CIF, CIP, itd, se moraju rukovoditi pravilima koji su propisani u tekućem
    izudanju INCOTERM koji je objavila međunarodna Privredna Komora.

11.4. Ponuđač će odvojeno navoditi cijene komponenata u saglasnosti sa ITB odredbom
   11.2 koja je gore pomenuta isključivo u cilju olakšanja naručioca da poredi ponude i
   neće ograničavati pravo naručioca da zaključi ugovor po nekom od ponuđenih uslova.

11.5. Cijene koje ponuđač navede moraju biti fiksne za vrijeme realizacije ugovora i ne mogu
   podlijegati odstupanju, ukoliko nije drugačije određeno i ne mogu podlijegati
   odstupanjima, ukoliko nije drugačije određeno u listi podataka o ponudi. Ponuda koja
   se dostavi sa navedenom cijenom koja se mora usklađivati će se smatrati
   neprihvatljivom i biće odbačena, u skladu sa ITB odredbom 23. Ako, međutim, u skladu
   sa listom podataka o ponudi, cijene koje navodi ponuđač moraju biti podložne
   usklađivanju u toku realizacije ugovora, ponuda koja se dostavi sa fiksnom navedenom
   cijenom se neće odbaciti, već se smatrati da usklađivanje cijene iznosi nula.                     Član 12
                    Valute ponude

12.1. Cijene će se navoditi u sljedećim valutama:

    (a) za dobra i pomoćne usluge koje će ponuđač dostaviti iz RCG, cijene će se navoditi
      u Є ukoliko nije drugačije određeno u listi podataka o ponudi.

    (b) Za dobra koja će ponuđač isporučiti sa mjesta izvan RCG, cijene će se navoditi u
      valuti koja bude odgovarajuća. Ako ponuđač želi da bude isplaćen u kombinovanim
      iznosima u različitim valutama, može navesti cijenu u skladu sa tim, ali ne može
      koristiti više od tri strane valute. U smislu ove odredbe, evropska valutna jedinica
      (euro) takođe smatra podobnom valutom.

                   Član 13
        Dokumenta koja utvrđuju podobnost ponuđača i kvalifikacije

13.1.  U skladu sa ITB odredbom 9, ponuđač mora dostaviti, kao dio ponude, dokumenta
    koja utvrđuju podobnost ponuđača da podnese ponudu i kvalifikovanost da realizuje
    ugovor ako se njegova ponuda prihvati.

13.2.  Dokumentovani dokaz o podobnosti ponuđača da podnese ponudu će pokazati
    naručiocu da ponuđač u vrijeme podnošenja ponude iz podobne zemlje, onako kako
    je to definisano ITB odredbom 2.

13.3.  Dokumentovani dokaz o kvalifikacijama ponuđača da realizuje ugovor      ukoliko se
    njegova ponuda prihvati i mora utvrditi ispunjavanje zahtjeva naručioca:
                        15
   (a)  da, u slučaju kada ponuđač nudi isporuku dobara po ugovoru, a kada on ne
       proizvodi iste ponuđač mora biti valjano ovlašćen od strane proizvođača dobara
       da isporuči dobra u Crnu Goru:
   (b)  da ponuđač posjeduje finansijske, tehničke, i proizvodne sposobnosti koje su
       neophodne za realizaciju ugovora:
   (c)  da će ponuđača koji ne posluje na teritoriji RCG predstavlja ili će ga predstavljati
       zastupnik (ako mu se dodijeli ugovor) u RCG, koji će opremati i ispunjavati
       obaveze održavanja, popravljanja i zaliha rezervnih djelova koje su propisane u
       uslovima ugovora i/iii tehničkim specifikacijama: i
   (d)  da ponuđač ispunjava kvalifikacione kriterijume koji su navedeni u listi podataka
       o ponudi.
                     Član 14.

        Dokumenti koji utvrđuju podobnost dobara i usklađenost sa
            dokumentacijom za nadmetanje

14.1. U skladu sa ITB odredbom 9, ponuđač će obezbijediti, kao dio ponude, dokumenta
   koja utvrđuju podobnost i usklađenost sa dokumentacijom za nadmetanje svih dobara
   koja ponuđač želi da isporuči po ugovoru.

14.2. Dokumentovani dokaz o podobnosti dobara se sastoji od izjave o specifikaciji cijena
   zemlje porijekla ponuđenih dobara što se utvrđuje potvrdom o porijeklu koja se izdaje
   pri isporuci.

14.3. Dokumentovani dokaz o usklađenosti dobara sa dokumentacijom za nadmetanje može
   biti u obliku teksta, crteža, i podataka, i sastoji se od:

   (a)  detaljnog opisa bitnih tehničkih i činidbenih karakteristika dobara:

   (b)  spiska o svim pojednostima, uključujući dostupne izvore i tekuće cijene
       rezervnih djelova, posebnih alatki, isporuku i pomoćnih usluga, koji su
       neophodni za odgovarajuće i kontinuirano funkcionisanje dobara u toku perioda
       koji je određen u listi podataka o ponudi, od početka upotrebe dobara od strane
       naručioca: i

   (c)  komentara stavku-po –stavku u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca
       koji pokazuju bitnu prihvatljivost dobara prema tim specifikacijama, ili izjavu o
       odtupanju i izuzecima u odnosu na odredbe tehničkih specifikacija.

14.4. Za potrebe komentara koje treba da obezbijedi u skladu sa ITB odredbom
                       16
14.3(c) ponuđač mora naznačiti da standardi rada, materijala i opreme, kao i reference za
    trgovački naziv ili brojeve u katalogu koje određuje naručilac u tehničkim
    specifikacijama, treba da budu samo opisne a ne ograničavajuće (uslovne) prirode.
    Ponuđač može zamijeniti alternativne standarde, trgovačke nazive i/iii brojeve kataloga
    u ponudi, pod uslovom da se time pokazuje naručiocu da zamjene obezbjeđuju bitnu
    ekvivalentnost u odnosu koje su određene u tehničkim specifikacijama.

                    Član 15
                 Garancija ponude

15.1. U skladu sa ITB odredbama 9, ponuđač mora dostaviti, kao dio ponude, garanciju
   ponude u iznosu koji je određen u listi podataka o ponudi.

15.2. Garancija ponude je potrebna u cilju zaštite naručioca od rizika u pogledu ponašanja
   ponuđača, a koji bi garantovala mogući gubitak garancije, u skladu sa ITB odredbom
   15.7.

15.3. Garancija ponude se daje u valuti ponude ili u drugoj slobodnoj konvertibilnoj valuti, i
   ima jedan od sljedećih oblika:

   (a)  Bankarska ili garancija osiguranja ili neopozivi akreditiv koji izdaje ugledna
       banka iz RCG ili iz inostranstva, u obliku koji je obezbijeđen u dokumentaciji za
       nadmetanje ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za naručioca i koji važi
       trideset (30) dana nakon isteka važenja ponude: ili
   (b)  blagajnički ček ili sertifikovani ček.

15.4. Svaku ponudu koja nema garanciju u skladu sa ITB odredbama 15.1 i 15.3 naručilac
   će odbaciti kao neprihvatljivu, u skladu sa ITB odredbom 23.

15.5. Garancija ponude neuspješnog ponuđača će se odriješiti ili vratiti kao što je prije
   moguće ali ne kasnije od tridest (30) dana nakon isteka perioda važenja ponude koju
   propisuje naručilac u skladu sa ITB odredbom 16.

15.6. Garancija ponude uspješnog ponuđača će se odriješiti po potpisivanju ugovora od
   strane ponuđača, u skladu sa ITB odredbom 34, i obezbjeđenje činidbene garancije, u
   skladu sa ITB odredbom 35.

15.7. Garancija ponude može nadoknaditi štetu:

   (a)  ako je ponuđač povuče ponudu u toku perioda važenja ponude, a koju je
       odredio ponuđač u formularu ponude : ili
   (b)  u slučaju uspješnog ponuđač, ako ne:
       (i)  potpiše ugovor u skladu sa ITB odredbom 34
          ili
       (ii)  dotavi činidbenu garanciju u skladu sa ITB odredbom 35.
                       17
                    Član 16
                 Period važenja ponuda

16.1. Ponude važe u toku perioda koji je određen u listi podataka o ponudi nakon datuma
   otvaranja ponude, što propisuje naručilac, u skladu sa ITB odredbom 19. Ponudu koja
   važi kraći period naručilac će odbaciti kao neprihvatljivu.

16.2. U vanrednim okolnostima, naručilac može zatražiti od ponuđača pristanak za
   produženje perioda važenja. Zahtjev i odgovori na isti imaće pismeni (ili kablovski)
   oblik. Garancija ponude koja se obezbjeđuje po ITB odrdbi 15 takođe se na
   odgovarajući način produžava. Ponuđač može odbiti zahtjev, a da time ne gubi svoju
   garanciju ponude. Ponuđač koji odobri zahtjev ne treba, niti mu je to dozvoljeno, da
   modifikuje ponudu, osim u slučaju koji je određen u ITB odredbi 16.3

16.3. U slučaju ugovora sa fiksnom cijenom, zahtjevi za drugo i sljedeća produženja moraju
   predvidjeti odgovarajući mehanizam za podešavanje navedene cijene, koja odražava
   promjene u troškovima dodataka u ugovoru za produženi period.


                    Član 17
                Format i potpisivanje ponude

17.1. Ponuđač mora pripremiti original i određeni broj kopija ponude što je naznačeno u listi
   podataka o ponudi, jasno obilježavajući ,,ORIGINALNA PONUDA,, i ,,KOPIJA
   PONUDE,, već prema slučaju. U slučaju neslaganja, odlučujući je original.

17.2. Original i kopije ponude se kucaju ili pišu neizbrisivim mastilom i potpisuje ih ponuđač
   ili lice ili lica koja su propisno ovlašćena da obavežu ponuđača na poštovanje ugovora.
   Sve stranice ponude, osim neizmijenjenog štampanog teksta, inicijalima potpisuje lice
   ili lica koja potpisuju ponudu.

17.3. Svako umetanje, brisanje ili novo ispisivanje biće važeće samo ako ih inicijalima
   potpiše lice ili lica koja potpisuju ponudu.

                 Glava D. Podnošenje ponuda

                    Član 18
                Pečaćenje i obilježavanje ponuda

18.1. Ponuđač će zapečatiti original i svaku kopiju ponude u odvojenim kovertama i propisno
   ih obilježiti kao ,,ORIGINAL,, I ,,KOPIJA,,. Koverte se onda stavljaju i pečate u jednu
   zajedničku spoljnu kovertu.

18.2. Unutrašnje i spoljašnja koverta:

   (a)  se adresiraju na naručioca čija je adresa data u listi podataka o ponudi: and,                       18
   (b)  nose ime javne nabavke koje je naznačeno u listi podataka o ponudi, naslov
       poziva za ponude i broj koji je naznačen u listi podataka o ponudi, i izjavu: ,,NE
       OTVARAJ DO,,, treba da se završi do roka i datuma koji su određeni u listi
       podataka o ponudi, u skladu sa ITB odredbom 2.2.

18.3. Unutrašnje koverte takođe moraju imati ime i adresu ponuđača kako bi se ista mogla
   vratiti neotvorena u slučaju da se oglasi kao ,,zakašnjela,,.

18.4. Ako spoljašnja koverta nije zapečaćena i označena po ITB odredbi 18.2, naručilac
   neće snositi odgovornost ako se ista zaturi ili prijevremeno otvori.

18.5. Ukoliko nije drugačije određeno u listi podataka o ponudi zapečaćene ponude se
   odlažu u određene zaključane kutije kako je navedeno u listi podataka o ponudi

18.6. Kada je predviđeno u listi podataka o ponudi, odgovornost korišćenja elektronskog
   načina je na dobavljačima.

                   Član 19.
               Rok za podnošenje ponuda

19.1. Naručilac mora primiti ponude na adresu koja je određena ITB odredbom 18.2, ne
   kasnije od vremena i dtuma koji su određeni u listi podataka o ponudi.

19.2. Naručičac može, po svojoj odluci, produžiti rok za podnošenje ponuda mijenjajući
   dokumentaciju nadmetanja u skladu sa ITB odredbom 7, u kojem slučaju sva prava o
   obaveze naručioca i ponuđača na koje se odnosio prethodni rok važe i u produženom
   roku.

                    Član 20.
                  Zakašnjele ponude

20.1. Svaka ponuda koju naručilac primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda koji je
   naručilac propisao u skladu sa ITB odredbom 19, biće odbačena i neotvorena vraćena
   ponuđaču.                    Član 21
                Izmjena i povlačenje ponuda

21.1. Ponuđač može izmijeniti ili povući ponudu nakon podnošenja iste, pod uslovom da
   naručilac primi pismeno obavještenje o izmjeni, uključujući zamjenu ili povlačenje
   ponuda, prije roka koji je propisan za podnošenje ponuda 21.2. Obavještenje o izmjeni
   ili povlačenju ponuđač priprema, zapečaćuje, obilježava i salje u skladu sa odredbama
   ITB odredba 18. Obavještenje o povlačenju se može poslati i kablovski, ali uz                       19
   potpisanu potvrdu, na kojoj poštanski žig nije kasniji od krajnjeg roka za podnošenje
   ponuda.

21.2. Ponude se ne mogu mijenjati nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

21.3. Ponude se ne mogu povlačiti u međuvremenu između krajnjeg roka za podnošenje
   ponuda i isticanja perioda važenja ponude koji je određen u formularu ponude od
   strane ponuđača. Povlačenje ponude u toku ovog perioda može rezultirati time da
   ponuđač izgubi garanciju ponude, u skladu sa ITB odredbom 15.7.              Glava E: otvaranje i vrednovanje ponuda
                    Član 22
              Otvaranje ponuda od strane naručioca

22.1. Naručilac otvara sve ponude u prisustvu predstavnika ponuđača u vrijeme, datum i na
   mjestu koji su određeni u listi podataka o ponudi. Predstavnici ponuđača koji su
   prisutni potpisuju registar kao dokaz o njihovom prisustvu.

22.2. Imena ponuđača, modifikacije ili povlačenje ponuda, cijene ponude, popusti, postojanja
   i nepostojanje neophodne garancije ponude i drugi slični detalj koji naručilac, po svojoj
   odluci može smatrati odgovarajućim, objavljuju se na otvaranju. Ponude se ne
   odbacuju na otvaranju, osim zakašnjelih ponuda, koje se neotvorene vraćaju u skladu
   sa ITB odredbom 20.

22.3. Ponude (modifikacije koje su poslate u skladu sa ITB odredbom 21.2) koje nijesu
   otvorene i pročitane prilikom otvaranja ponuda neće se dalje razmatrati pri
   vrednovanju, bez obzira na okolnosti. Povučene ponude vraćaju se ponuđačima
   neotvorene.

22.4. Naručičac priprema izvještaj o postupku otvaranja ponuda.                    Član 23
                  Ispitivanje ponude

23.1. Sve ponude biće prvo ispitane sa ciljem da se utvrdi da li ispunjavaju minimalne
   zahtjeve o podobnosti koja je predviđena u pozivu za nadmetanje, da li su ponovažno
   potpisane, da li je uz ponudu dostavljena važeća garancija, kada je to predviđeno
   pozivom za nadmetanje, da lii su bitno prihvatljive u odnosu na poziv za nadmetanje, i
   da li su uredne.

23.2. Veće odstupanje rezultira odbacivanjem ponude dok manje odstupanje podliježe
   objašnjenju.                       20
23.3. U tom smislu sljedeće se neće tražiti, nuditi ili dozvoljavati:

       (a)  promjene u cijenama
       (b)  promjena suštine ponude i
       (c)  promjene koje čine da neprihvatljiva ponuda postane prihvatljiva.

23.4. Sljedeći slučajevi smatrat će se za veća odstupanja kada se tiču klauzula ponude:
   neodgovarajući arbitražni sud, prihvatljivi podugovori , neprihvatljiva dinamika izvršenja
   kada je vrijeme od suštinskog značaja, neprihvatljivi alternativni projekat i neprihvatljivo
   prilagođavanje cijene.

23.5. Sljedeći slučajevi će se smatrati za veća odstupanja kada se tiču statusa ponuđača:
   ukoliko je ponuđač nepodoban ili se nije kvalifikovao na prethodnoj kvalifikaciji, i
   ukoliko ponuđač nije pozvan na nadmetanje.

23.6. Sljedeći slučajevi će se smatrati za veća odstupanja kada se tiču dokumentacije
   ponude: neprihvatljiva ili nepostojeća garancija ponude, ili nepotpisana ponuda.

23.7. Sljedeći slučajevi će se smatrati za veća odstupanja kada se tiču datuma, vremena i
   mjesta podnošenja: svaka ponuda primljena nakon isteka datuma i vremena za
   podnošnje koji je utvrđen u pozivu za nadmetanje, i svaka ponuda podnešena na
   pogrešnom mjestu.

23.8. U slučaju da se utvrde veća odstupanja, ponude se neće uzimati u obzir, u slučaju da
   se neotvorene vratiće se kao takve ponuđaču.

23.9. U svim slučajevima odbacivanja biće upućen akt s obrazloženjem za odbacivanje a
   ponudač nema pravo da dopuni ili izmijeni ponudu na način koji bi istu učinio
   prihvatljivom.

23.10. Sljedeći slučajevi smatraće se za manja odstupanja: korišćenje šifara, razlika u
    standardima, razlika u materijalima, alternativni projekat, alternativni način izrade,
    izmjena načina naknade štete, ograničavanje odgovornosti i osiguranja, propust da se
    uključe manje stavke, utvrđene aritmičke greške, podugovori koji su nejasni ili sporni,
    različiti metodi izgradnje, razlika u konačnom datumu isporuke, razlika u dinamici
    isporuke, vrijeme završetka, kada ono nije od suštinskog značaja, neusaglašenost sa
    nekim lokalnim tehničkim propisima, rokovi plaćanja i bilo koji drugi uslov koji je od
    manjeg uticaja na ponudu.

23.11. U slučajevima koji nijesu izričito navedeni i kada postoji nedoumica o tome da li takav
    uslov predstavlja veće ili manje odstupanje primenjivaće se sljedeća pravila: kada je
    uticaj odstupanja na cijenu veći , isto će se smatrati za veće odstupanje, i kada je uticaj
    na cijenu manji, smatrat će se za manje odstupanje.
                        21
23.12. Aritmetičke greške se ispravljaju po sljedećim osnovama. Ako postoji neslaganje
    između jedinične cijene i ikupne cijene koja je dobijena množenjem jedinične cijene sa
    količinom, jedinična cijena će biti odlučujuća, a ispraviće se ukupna cijena. Ako
    dobavljač ne prihvata ispravljanje grešaka, njegova ponuda će se odbaciti, a garancija
    ponude se može izvršiti. Ukoliko postoji neslaganje između riječi i brojki, iznos izražen
    riječima će biti odlučujući.

23.13. U slučaju manjih odstupanja, biće dozvoljeno pismeno objašnjenje dobavljača, i, kada
    je to primjereno, dostavljanje ponude kao ispravke manjeg odstupanja, u slučaju kada
    dobavljač ne prihvata ispravku manjeg odstupanja, njegova ponuda se odbacuje.

23.14. U postupku vrednovanja i upoređivanja, sva manja odstupanja biće kvanfitikovana i
    novčano izražena.

23.15. O odbacivanju ponude dobavljač će se bez odlaganja i posmeno obavijestiti.

                    Član 24
                 Produženje važenja ponude

24.1. Javna ustanova može da produži rok važenja, ako je to opravdano izuzetnim
   okolnotima, pismenim zahtjevom o produženju svim dobavljačima prije isteka roka.

24.2. Kada je produženje odobreno isto će trajati minimalni period vremena koji je potreban
   da se izvrši vrednovanje, obezbijede potrebna odobrenja i dodijeli ugovor.

24.3. Zavisno od 24.4, u slučaju odobrenja produženja roka važenja učesnici na nadmetanju
   nemaju pravo da primijene cijenu navedenu u ponudi ili uslove ponude.

24.4. U slučaju ugovora u kojima su jedinične ili ukupne cijene navedene kao fiksne, zahtjev
   za drugim produšenjima može se koristiti odgovarajući mehanizam prilagođavanja
   cijena, radi uzimanja u obzir povećanja ili smanjenja cijena na tržištu.

24.5. Učesnici na nadmetanju imaju pravo da odbiju saglasnost za produženje roka važenja
   bez gubitka jemstva svoje ponude.

24.6. Ponuđači koji se saglase sa produženjem važenja svoje ponude obavezni su da
   obezbijede odgovarajuće produženje za svoje jemtvo ponude.

                    Član 25
              Konverzija u jedinstvenu valutu

25.1. Kada su cijene ponude izražene u dvije ili više valuta, sve cijene se konvertuju u
   jedinstvenu valutu, prema stopi, datumu stope i izvoru koji su određeni u listi podataka
   o ponudi.
                       22
                    Član 26
              Vrednovnje i upoređivanje ponuda

26.1. Za vrednovanje i upoređivanje ponuda koje su ocijenjene kao važeće u svrhu
   vrednovanja i upoređivanja, koristiće se isključivo metodi i kriterijumi predviđeni u
   pozivu na nadmetanje.

26.2. Cilj procjene ponude je u određivanju i izboru ponuđača sa najnižom obračunatom
   cijenom za dodjeljivanje.

26.3. Za ciljeve 26.2 i izbjegavanje nedoumica, najniža obračunata cijena ne mora
   neophodno biti i najniža podnešena ponua.

26.4. U toku određivanja najniže obračunate cijene, komisija za vrednovanje će, posebno
   preuzeti sljedeće procese, shodno mogućnosti primjene: provjera odstupanja, provjera
   propusta uz kvantifikaciju istih, primjenu popusta, ako je primjenljivo, razrješenje sa
   ponuđačima sumnjivih manjih odstupanja, monetarni proračun tih sumnjivih
   odstupanja, konverzija u jedinstvenu valutu, obračun i tabeliranje iznosa ponude,
   određivanje najnižih obračunatih cijena po redu rangiranja, naknadne kvalifikacije
   ponuđača, kada je to primjereno, spisak odbijenih ponuda, kada je to primjereno,
   donošenje odluke o odbacivanju svih ponuda kada je takav postupak opravdan,
   preporuka za dodjeljivanje, i pisanje izvještaja o vrednovanju ponude.

26.5. Svi relevantni činioci, osim cijene, koji će se razmatrati u cilju vrednovanja ponude i
   način na njihove primjene su predviđeni u pozivu za nadmetanje.

26.6. Svi činioci će biti monetarno proračunati i obuhvatiće-

       (a)  za robe, između ostalog, troškove prevoza i osiguranje, dinamiku
          plaćanja,  vrijeme    isporuke,  operativne   troškove,  efikasnost,
          kompatibilnost opreme, mogućnost obezbjeđenja usluga servisiranja i
          rezervnih djelova, odgovarajuću obuku, tehničke zahtjeve u pogledu
          sigurnosti, koristi ili gubitke po osnovu šteta po prirodnu okolinu.
       (b)  za radove, pored činioca navedenih pod (a), i u zavisnosti od (c), ako za
          izvođenje radova vrijeme predstavlja kritični faktor, vrijednost ranijeg
          završenja;
       (c)  vrijednost ranijeg završetka pod (b) se neće uzimati u obzir ukoliko, na
          osnovu kriterijuma utvrđenih u pozivu na nadmetanje, uključujući odredbe
          o odgovarjućim penalima za slučaj neblagovremene isporuke;

26.7. Za slučaj kada su dobavljači prethodno kvalifikovani, podaci podnijeti prilikom postupka
prethodne kvalifikacije će se provjeriti u vrijeme dodjele ugovora, a dodjela se može odbiti
ponuđaču koji više ne posjeduje sposobnost i resurske da uspješno izvrši ugovor.
                       23
26.8. Nakon otvaranja ponuda, svi podaci, koji se odnose na ispitivanje, razrješenje i
vrednovanje ponuda i preporuka, koje se odnose na dodjelu, neće se saopštiti ponuđačima ili
licima, koja nisu u zvaničnoj vezi sa postupkom sve dok se ne obavijesti uspješni ponuđač o
dodjeli.

26.9. U toku vrednovanja ponuda, naručilac može po svojoj odluci, tražiti od       ponuđača
    objašnjenje ponude. Zahtjev za objašnjenjem kao i odgovor moraju biti       u pisanoj
    formi, i ne smiju se zahtijevati, nuditi ili dozvoliti promjene u cijenama     ili suštini
    ponude.
26.10. Pri određivanju najniže obračunate cijene, naručilac će isključiti i neće uzeti  u obzir:

    (a) u slučaju stavki proizvedenih u RCG ili stavki stranog porijekla a koje se već nalaze
      u Crnoj Gori, poreze i carine koje će se plaćati za ove stavke ako se ugovor
      dodijeli dobavljaču sa prebivalištem u RCG;
    (b) u slučaju stavki stranog porijekla, porezi i carine koji će se plaćati u Crnoj Gori za
      ove stavke;
    (c) sva dopuštenja prilagođavanja cijena u toku perioda realizacije ugovora, ako je
      tako određeno u ponudi; i
    (d) ponude koje će uključivati sve poreze i dažbine koje se plaćaju na takve stavke po
      propisanom standardnom formatu koji će se popuniti na odgovarajući način.

26.11 Upoređivanje će se vršiti između EXW cijene dobara koja su ponuđena iz RCG, takva
cijena treba da uključuje sve troškove, kao i dažbine i poreze koji su plaćeni li treba da se
plate na komponente i sirovine koje su uključene ili treba da se uključe u dobra, i CIF
imenovanu odredišnu luku ( ili CIP granični prelaz, ili CIP imenovano odredište) i cijenu
dobara koja je ponuđena van RCG.

26.12 Vrednovanje ponude od strane naručioca će uzeti u obzir, pored navedene cijene
ponude u skladu sa UP odredbom 11.2, i jedan ili više sljedećih činilca kako je određeno u
listi podataka o ponudi, i kvantifikovano u UP odredbi 26:

    (a) cijenu domaćeg transporta, osiguranja,, i druge troškove u RCG koji proističu iz
      isporuke dobara do krajnjeg odredišta;
    (b) dinamiku isporuke koja je navedena u ponudi;
    (c) odstupanja u dinamici plaćanja od one koja je određena u posebnim uslovima
      ugovora;
    (d) cijenu komponenti, obaveznih rezervnih djelova; i usluge servisiranja;
    (e) dostupnost rezervnih djelova, isporuka i usluga servisiranja za opremu koja je
      navedena u ponudi na teritoriji RCG;
    (f) planirani radni i troškovi održavanja u toku radnog vijeka opreme;
    (g) rad i produktivnost ponuđene opreme; i ili
    (h) drugi specifični kriterijumi koji su navedeni u listi podataka o ponudi i ili u tehničkim
      specifikacijama.
                         24
26.13 Za činioce koji su sadržani u listi podataka o ponudi u skladu sa UP 26.12,
primjenjivaće se jedna ili više od sledećih metoda kvantifikacije, onoliko detaljno koliko je
izloženo u listi podataka o ponudi:

  (a) Domaći transport iz EXW luke ulaska graničnog prelaza, osiguranje i sporedni izdaci.

Domaći transport, osiguranje, i ostali sporedni troškovi isporuke dobara iz EXW /luke ulaska/
graničkog prelaza do planiranog mjesta koje je određeno u listi podataka o ponudi će biti
obračunati za svaku ponudu od strane naručioca na osnovu objavljenih tarifa od strane
željezničkih ili putnih agencija, osiguravajućih preduzeća, i /ili drugih odgovarajućih izvora. U
cilju olakšanja tog obračuna, ponuđač će u ponudi obezbijediti izračunate dimenzije i težinu
pošiljke i približnu EXW/CIF (ili CIP granični prelaz) vrijednost svakog paketa. Naručilac
dodaje gore navedenu cijenu na cijenu EXW/CIF/CIP graničnog prelaza.

  (b) dinamika isporuke.

    (i) Naručilac zahtijeva da se dobra pod pozivom za nadmetanje isporuče
      (transportuju) u vrijeme koje je određeno u listi uslova. Izračunato vrijeme za koje
      dobra stižu na planirano mjesto izračunaće se za svaku ponudu uz dodavanje
      razumnog internacionalnog i vremena za domaći transport. Uzimajući ponudu koja
      rezultira tim vremenom kao osnovu, ,,prilagođavanje,, isporuke će se za ostale
      ponude izračunati primjenom procenta, određenim u listi podataka o ponudi,
      EXW/CIF/CIP cijene za svaku nedelju kašnjenja u odnosu na osnovu, ato će se
      dodati cijeni ponude pri vrednovanju. Ranija isporuka neće dobiti poene
      (povlastice) ili

       (ii)  Dobra koja su obuhvaćena ovim pozivom treba isporučiti
           (transportnovati) u okviru prihvatljivog raspona sedmica, što je određeno
           u listi uslova. Ranije isporuke neće imati povlastice, a ponude koje
           određuju isporuku van ovog raspona tretiraće se kao neprihvatljive. U
           okviru ovog prihvatljivog raspona, sedmično prilagođivanje, kako je
           određeno u listi podataka o ponudi, dodaće se pri vrednovanju ponuđene
           cijene, ponuda čije isporuke su predviđene kasnije od najranijeg perioda
           isporuke u listi uslova.

    ili

       (iii)  Dobra koja su obuhvaćena ovim pozivom treba isporučiti (transportovati)
           u parcijalnim pošiljkama, kako je određeno u listi uslova. Ponude koje
           predviđaju isporuku ranije ili kasnije nego što je predviđeno moraju se
           prilagoditi pri ocjenjivanju tako što se doda cijeni ponude činilac koji je
           jednak procentu, a koji je određen u listi podataka o ponudi,
           EXW/CIF/CIP cijene po sedmici odstupanja od određene dinamike
           isporuke.

  (c)Odstupanja u dinamici plaćanja                        25
     (i)    Ponuđači navode cijenu ponude za dinamiku plaćanja koncipiranu u
          PUU. Ponude će se vrednovati na bazi ove osnovne cijene. Ponuđačima,
          je međutim dozvoljeno da navedu alternativnu dinamiku plaćanja i da
          naznače smanjenje cijene ponude koju žele da ponude za takvu
          alternativnu dinamiku plaćanja. Naručilac može razmatrati alternativnu
          dinamiku plaćanja koju nudi izabrani ponuđač.
          ili
     (ii)   PUU predviđa dinamiku plaćanja koju nudi naručilac. Ako ponuda
          odstupa od plana i ako se to odstupanje smatra prihvatljivim za
          naručioca, ponuda će biti vrednovana izračunavanjem kamate koja je
          dobijena na neke ranije uplate koje su u vezi sa rokovima koncipiranim u
          ponudi prilikom upoređivanja sa onima koji su predviđeni u ovom pozivu,
          po godišnjoj stopi određenoj u listi podataka o ponudi.

  (d)Cijena rezervnih djelova.

     (i)    Lista stavki i količina većih sastavnih djelova, komponenata, i izabranih
          rezervnih djelova koji će se vrlo vjerovatno tražiti u toku početnog perioda
          rada koji je određen u listi podataka o ponudi dodaje se tehničkim
          specifikacijama. Ukupna cijena ovih stavki, po jediničnim cijenama u
          svakoj ponudi, dodaće se ponuđenoj cijeni.

          ili
     (ii)   Naručilac će sastaviti spisak komponenti i rezervnih djelova velike
          upotrebe i velike vrijednosti zajedno sa izračunatim količinama upotrebe
          u početnom periodu rada koji je određen u listi podataka o ponudama.
          Ukupna cijena ovih stavki i količina izračunaće se na osnovu jediničnih
          cijena rezervnih djelova koje dostavlja ponuđač i dodavanjem na
          ponuđenu cijenu.
          Ili
     (iii)   Naručilac će izračunati cijenu upotrebe rezervnih dijelova u početnom
          periodu rada koji je određen u listi podataka o ponudi, na osnovu
          informacija koje dostavlja svaki ponuđač, kao i na osnovu prethodnih
          iskustava naručioca ili drugih javnih ustanova u sličnim situacijama.
          Takve cijene će se dodati na ponuđenu cijenu radi vrednovanja.

  (e) Obezbijeđenost rezervnih djelova i usluga servisiranja u RCG.

Cijena obezbjeđivanja minimalnih usluga servisiranja i inventara djelova od strane naručioca,
kao što je predviđeno u listi podataka o ponudi ili u nekom drugom dokumentu na
nadmetanje, ako su navedene odvojeno, dodaće se ponuđenoj cijeni.

  (f) Operativni troškovi i troškovi održavanja
                        26
S obzirom da operativni troškovi i troškovi održavanja dobara pod javnom nabavkom čine
veliki dio cijene radnog vijeka opreme, ti će se troškovi procijeniti u skladu sa kriterijumima
koji su određeni u listi podataka o ponudi ili tehničkim specifikacijama.

  (g) Rad i produktivnost opreme.

   (i) Ponuđači će navesti činidbenu garanciju ili efikasnost u odgovoru na tehničke
     specifikacije. Za svaki pad pri izvođenju ili efikasnosti ispod norme od 100,
     prilagođavanje količini koja je određena u listi podataka o ponudi dodaće se na
     ponuđenu cijenu, predstavljajući kapitalizovanu cijenu dodatnih operativnih
     troškova na radni vijek postrojenja, koristeći metodologiju određenu u listi podataka
     o ponudi ili u tehničkim specifikacijama.
     Ili
     (ii) Ponuđena dobra moraju imati minimum produktivnosti koja je određena
     relevantnom odredbom u tehniučkim specifikacijama kako bi se smatrala
     prihvatljivim. Vrednovanje će se zasnivati na jediničnoj cijeni stvarne produktivnosti
     ponuđenih dobara i prilagođavanje će se dodati na ponuđenu cijenu korišćenjem
     metodologije koja je određena u listi podataka o ponudi ili u tehničkim
     specifikacijama.
  (h) Posebni dodatni kriterijumi koji su naznačeni u listi podataka o ponudi i/iii tehničkim
    specifikacijama

Relevantna metoda vrednovanja se detaljno predstavlja u listi podataka o ponudi i/ili u
tehničkim specifikacijama.

                    Član 27
                Kontaktiranje sa naručiocem

27.1. U skladu sa UP odredbom 23, ponuđačima nije dozvoljeno da kontaktiraju sa
   naručiocem po bilo kojem pitanju u vezi sa ponudom, u periodu od otvaranja ponude
   do dodjele ugovora.

27.2. Svaki pokušaj ponuđača da utiče na naručioca pri odlučivanju o vrednovanju ponude,
   upoređivanju ponuda, ili dodjeli ugovora može imati za posljedicu odbacivanje njegove
   ponude.              Glava F: Dodjeljivanje ugovora

                    Član 28
                 Naknadna kvalifikacija

28.1. U slučaju nesprovođenja prethodne kvalifikacije, naručilac će odrediti, prema svojim
   zahtjevima, da li je izabrani ponuđač koji je podnio najnižu procijenjenu prihvatljivu
                       27
    ponudu, kvalifikovan da realizuje ugovor na zadovoljavajući način, u skladu sa
    kriterijumima koji su navedeni u UP odredba 13.3.

28.2. Određivanje će uzeti u obzir finansijske, tehničke, i proizvodne sposobnosti ponuđača.
   Zasnivaće se na ispitivanju dokumentovanog dokaza o kvalifikacijam ponuđača koje je
   isti dostavio, u skladu sa UP odredbom 13.3, kao i na osnovu ostalih informacija koje
   naručilac smatra neophodnim i odgovarajućim.

28.3. Pozitivno određenje će biti uslov za dodjeljivanje ugovora ponuđaču. Negativno
   određenje ima za posljedicu odbacivanje ponude, u kom slučaju naručilac će preći na
   sljedeću najnižu obračunatu ponudu da izvrši slično određivanje sposobnosti tog
   ponuđača da radi na zadovoljavajući način.

                     Član 29
                Kriterijumi za dodjeljivanje

29.1. U skladu sa UP odredbom 32, naručilac će dodijeliti ugovor uspješnom ponuđaču čija
   je ponuda određena kao bitno prihvatljiva i koja ima najnižu obračunatu cijenu, pod
   uslovom da je ponuđač ocijenjen kvalifikovanim da realizuje ugovor na zadovoljavajući
   način.

29.2. Izbor će se zasnivati na najnižoj obračunatoj ponuđenoj cijeni, na osnovu kvaliteta
   ponuđenih dobara, njihove raspoloživosti, konkurentnost i blagovremene isporuke.

29.3. Kada se nudi oprema, izbor se zasniva na najnižoj obračunatoj cijeni, na osnovu
   jedinične cijene stavki koje se dobijaju upotrebom opreme, i dodavanjem svih troškova
   koji su u vezi sa održavanjem u funkcionalnim uslovima, uključujući između ostalog i
   neophodne isporuke, alat, rezervne djelove, struju i usluge servisiranja.

29.4. Izbor će se vršiti po stavkama ili segmentima kako je predviđeno u listi uslova


                   Član 30
           Pravo naručioca da mijenja količine pri dodjeljivanju

30.1. Naručilac zadržava pravo da u vrijeme dodjeljivanja ugovora poveća ili smanji, po
   procentu koji je naznačen u listi podataka o ponudi, količinu dobara koja je prvobitno
   određena u listi uslova, bez promjene jedinične cijene ili ostalih rokova i uslova.

30.2. Naručilac zadržava pravo da remont pojedinih većih sklopova (vučni motori, glavni
   trafo i glavni kompresor) povjeri trećoj strani ako je to za njega povoljnije.

    Za navedene sklopove treba posebno dostaviti:

-  Za vučne motore, dio koji obuhvata obavezni remont a šta spada u dodatne radove sa
  cijenama (premotavanja rotora, premotavanja namotaja statora i sl.).                       28
-  Za glavni transformator – šta spada u obavezne a šta u dodatne radove sa cijenama

30.3. Dostaviti spisak obavezno zamjenljivih djelova.

30.4. Dostaviti spisak mogućih dodatnih radova za veće sklopove.


                   Član 31.
     Pravo naručioca da prihvati neku ponudu da odbaci neku ili sve ponude

31.1. Sve ponude se mogu odbaciti kada je u pitanju nedostatak konkurentnosti ili kada su
   sve ponude bitno neprihvatljive.

31.2. Za slučaj odbacivanja svih ponuda, razlozi koji opravdavaju odbacivanje će se ispitati i
   prije poziva novih ponuda, preduzeće se revizija opisa dobara.

31.3. Kada je odbacivanje posljedica činjenice da su sve ponude bitno neprihvatljive, mogu
   se pozvati isti dobavljači ili više njih da dostave nove ponude.
31.4. Ponude se neće odbacivati radi postizanja niže cijene.

31.5. Za slučaj odbacivanja svih ponuda odmah će se dostaviti obavještenje svim
   dobavljačima koji su dostavili ponude prije isteka roka važenja.

31.6. Naručilac u tom slučaju se neće smatrati odgovornim, niti prihvatiti bilo kakvu obavezu
   da obavijesti bilo kog od dobavljača o osnovama za odbacivanje ili poništavanje
   postupka.


                    Član 32
                  Obavještenje o dodjeli

32.1. Ugovor stupa na snagu kada se dobavljaču izda akt o prihvatu dobavljaču

32.2. Dobavljač neće morati, kao uslov za dodjelu, da preuzme odgovornosti koje nijesu
   predviđene u pozivu za nadmetanje ili da na neki drugi način bitno modifikuju ponudu u
   odnosu na oblik u kojem je dostavljena.

32.3. Nakon što uspješni ponuđač dostavi činidbenu garanciju u skladu sa UP odredbom 35,
   naručilac će odmah obavijestiti sve neuspješne ponuđače i osloboditi plaćanja njihove
   garancije ponuda, u skladu sa UP odredbama 15.


                    Član 33
                 Potpisivanje ugovora
                       29
33.1. U isto vrijeme kada naručilac obavijesti uspješnog ponuđača da je njegova ponuda
   prihvaćena, naručilac šalje ponuđaču i ugovorni formular koji je obezbijeđen u
   dokumentaciji za nadmetanje, a koji obezbjeđuje sve sporazume između strana.

33.2. U roku od 10 dana od prijema ugovorenog formulara, uspješni ponuđač mora potpisati
   i staviti datum na ugovor i vratiti ga naručiocu.

                   Član 34
                Činidbena garancija

34.1. U roku od deset dana od prijema obavještenja o dodjeli od strane naručioca, uslovi
   ugovora, u formularu činidbene garancije koji je obezbijeđen u dokumentaciji za
   nadmetanje, ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv naručiocu.

34.2. Previd uspješnog ponuđača da postupi u skladu sa zahtjevom UP odredbom 33 ili UP
   34.1 predstavlja dovoljan osnov za poništenje dodjele i gubitka garancije ponude, u
   kom slučaju naručilac može dodijeliti ugovor ponuđaču sa sljedećom najnižom
   obračunatom ponudom ili može pozvati na dostavljanje novih ponuda.
                      30
    DIO III


Lista podataka o ponudi
      31
                  Lista podataka o ponudi


Sljedeći specifični podaci o dobrima koja treba obezbijediti procesom javne nabavke, moraju
upotpuniti, dopuniti odredbe iz uputstva ponuđačima (UP). U slučaju nesaglasnosti, odredbe
iz ovog dokumenta će biti odlučujuće u odnosu na odredbe iz UP

                     Uvod

UP 1.1.    Naziv javne ustanove:           Željeznica Crne Gore a.d. Podgorica
UP 1.1.    Izvor sredstava:              Kredit Vlade Republike Poljske
UP 1.1.    Naziv javne nabavke:            Nabavka šina ,skretnica , kolosječnog
                             pribora , impregnisanih pragova ,
                             lokotraktora , podpodnog struga za
                             obradu točkova i uređaja za mjerenje
                             zaostalih napona u točku
UP 1.1.    Naziv ugovora:               Ugovori za nabavku navedene opreme
UP 4.1.    Ime naručioca:               Željeznica Crne Gore a.d. Podgorica
UP 6.1.    Adresa, telefon, fax naručioca:      Trg golootočkih žrtava br. 13 +381
                             (0)81 44 13 84


                  Ponuđena cijena i valuta

UP 11.2 Navedena cijena će biti u EUR paritet CIP Podgorica.
     Ponuđač će navesti jedinačne cijene i ukupnu vrijednost ponude.
UP 11.5 Cijena mora biti fiksna
UP 12.1 (a) Ne primjenjuje se.

                  Priprema i podnošenje ponuda

UP 13.3 (d) Uslovi kvalifikacije su tehnički prihvatljiva ponuda.
UP 14.3 (b) Ne primjenjuje se.

UP 15.1 Iznos garancija ponude 3% od vrijednosti ponude.

UP 16.1 Period važenja ponude je 90 dana.

UP 17.1. Broj kopija: original i tri kopije
UP 18.2 (a) Adresa za podnošenje ponuda. Željeznice Crne Gore, Služba za nabavku i
skladištenje, Trg Golootočkih žrtava br. 13, 81000 Podgorica
UP 18.2 (b) Naslov (naziv) poziva na nadmetanje i broj: Nabavka šina ,skretnica , kolosječnog
 pribora , impregnisanih pragova , lokotraktora , podpodnog struga za obradu točkova i
 uređaja za mjerenje zaostalih napona u točku .
                        32
UP 18.5 Mjesto kutije i/iii određenje da li će se ponude dostaviti u kutiji, određenom licu ili da
se mogu primati faksom ili e-mailom. Lice za prijem ponuda je Vulić Vasilije, telefon 441-372,
kancelarija br. 56.
UP 19.1. Rok za podnošenje ponude je 14.06.2006. godine do 12,00 časova.
UP 22.1 Vrijeme, datum i mjesto za otvaranje ponuda je 14.6.2006. godine u 12,30 časova u
prostorijama Željeznice Crne Gore.
                  Vrednovanje ponude

UP 25.1. Ne primjenjuje se.
UP 26.12 Činioci za vrednovanje ponude su: cijena, uslovi plaćanja, reference, garancija,
servis, tehnička pomoć i rok završetka radova.

Up 26.13 (a) Domaći transport od EXW /ulazne luke/graničnog prelaza (naziv mjesta javne
nabavke), osiguranje i sporedni troškovi. Ponuđač mora obezbijediti: izračunate dimenzije i
otpremnu težinu svakog paketa. Približne EXW/CIF/CIP vrijednosti svakog paketa.
(ove informacije nijesu potrebne kada je ponuđač pozvan da dostavi ponudu u skladu sa UP
odredbom 11.2 (a) (iii) ili UP odredbom 11.2 (b) (iv).)

UP 26.13 (b) Opcija (i) ili opcija (ii) ili opcija (iii)
Dinamika isporuke.
Relevantni parametri u skladu sa odabranom opcijom:
Prilagođavanje izraženo u obliku procenta,
ili
prilagođavanje izraženo u iznosu u valuti vrednovanja ponude,
ili
prilagođavanje izraženo u obliku procenta
(stopa u iznosu od jedne polovine (0.5) procenta sedmično je razumna cifra.
Procenat naknađene štete koji je određen u PUU treba biti veći.)

UP 26.13 (c) (ii) Odstupanje u dinamici plaćanja. Godišnja kamatna stopa.

UP 26.13 (d) Cijena rezervnih dijelova
(odredite primjenljivi metod- (i), (ii) ili (iii)-činioce (tj. broj godina) i reference i dodatak
tehničkim specifikacijam, prema potrebi)

UP 26.13 (e) Rezervni djelovi i usluge servisiranja nakon prodaje u RCG
(Minimalne uslužne mogućnosti i dijelovi inventara ili referenca na tehničke specifikacije)

UP 26.13 (f) Operativni troškovi i troškovi održavnja
Činioci za izračunavanje radnog vijeka:
    (i) broj godina rdnog vijeka (preporučljivo je da radni vijek ne prelazi uobičajeni period
    prije planiranog velikog remonta dobara uključujući opremu, dobra, postrojenja,
    isporuke)
    (ii) operativni troškovi (tj. gorivo i/ili drugi energenti, jedinična cijena,, i godišnji i ukupni
    operativni zahtjevi)
                          33
     (iii) troškovi održavanja (tj. rezervni djelovi-bez dupliranja gore navedene odredbe
     26.5 (d) zahtjevi-i/ili drugi energenti) i
     (iv)    stopa, u obliku procenta, koju treba koristiti za popust budućih godišnjih
           troškova obračunatih po gore pomenutim (ii) i (iii) u sadašnju vrijednost.          Ili

Poziv za metodologiju koja je određena u tehničkim specifikacijama ili na drugom mjestu u
dokumentaciji za nadmetanje.
(Ugovorene nadoknade štete koja je određena u PUU biće veća od povoljnosti vrednovanja.)

UP 26.13 (g) Rad i produktivnost opreme
(Odredite primjenljive procedure i činioce prilagođavanja (u valuti koja se koristi za
vrednovanje ponude, kada je to primjereno), prema potrebi. Činilac prilagođavanja se treba
primjenjivatina normu koja se mora koristiti i koja mora biti određena u tehničkim
specifikacijama ili će biti vrijednost koja je obavezna u prihvatljivoj ponudi sa najboljom
garantovanom realizacijom ili produktivnošću, ugovorna nadoknada štete koja je određena u
PUU mora biti veća od povoljnosti vrednovanja.

UP 26.13 (h) Detalji o metodi vrednovanja ili referenca u tehničkim specifikacijama.

                  Dodjeljivanje ugovora


Oglašavač zadržava pravo da ne izvrši dodjelu ugovora ukoliko ponude budu bitno
neprihvatljive.
                       34
    DIO IV

OPŠTI USLOVI UGOVORA
     35
         Opšti uslovi ugovora
          Tabela odredaba


1.  Definicije
2.  Prijavljivanje
3.  Zemlja porijekla
4.  Standardi
5.  Upotreba ugovornih dokumenata i informacija
6.  Autorska prava
7.  Činidbena garancija
8.  Inspekcije i testiranje
9.  Pakovanje
10.  Isporuka i dokumenti
11.  Osiguranje
12.  Transport
13.  Uzgredne pomoćne usluge
14.  Rezervni djelovi
15.  Garancija
16.  Plaćanje
17.  Cijene
18.  Izmjena narudžbenice
19.  Amandman na ugovor
20.  Ustupanje ugovora
21.  Podugovori
22.  kašnjenja pri realizaciji od strane dobavljača
23.  Nadoknada štete
24.  Prekid zbog propusta (prekršaja)
25.  Viša sila
26.  Raskid zbog nesolventnosti
27.  Jednostavni raskid
28.  Razrješenje sporova
29.  Glavni jezik
30.  Primjenljivi zakon
31.  Obavještenja
32.  Porezi i takse
                36
                 Opšti uslovi ugovora

                     Član 1
                     Definicije

1.1.  U ovom ugovoru, sljedeći terminise moraju tumačiti na sljedeći način:
(a)  ,,Ugovor,, znači sporazum između naručioca i dobavljača, kao što je upisano u
    ugovornom formularu koji su potpisale strane, uključujući sve dodatke i dopune i sva
    uključena dokumenta po preporuci iz ovog dokumenta ,
(b)  ,,Cijena ugovora,, označava cijenu koja se plaća dobavljaču po ugovoru za potpunu i
    odgovarajuću realizaciju ugovornih obaveza.
(c)  ,,Dobra koja ukljčuju opremu, dobra, postrojenja, isporuke,, označava svu opremu,
    mašineriju, i/ili druge materijale koje dobavljač po ugovoru treba da obezbijedi
    naručiocu.
(d)  ,,OUU(GCC),, označava opšte uslove ugovora koji su sadržani u ovom odjeljku.
(e)  ,,PUU (SCC).,, označava posebne uslove ugovora.
(f)  ,,Naručilac,, označava organizaciju koja kupuje dobra, kako je imenovana u PUU.
(g)  ,,Republika Crna Gora,, je Republika Crne Gora
(h)  ,,Dobavljač,, označava pojedinca ili preduzeće koji dostavljaju dobra po ovom ugovoru.
(i)  ,,Mjesto projekta,, kada je primjereno, označava mjesto ili mjesta koja su određena u
    PUU.
(j)  ,,Dan,, označava kalendarski dan.

                     Član 2.
                     Primjena


2.1.  Ovi opšti uslovi se primjenjuju u takvom stepenu da ih ne mogu mijenjati odredbe iz
    ostalih dijelova ugovora.

                    Član 3.
                  Zemlja porijekla

3.1.  U cilju ove odredbe, ,,porijeklo,, označava mjesto gdje se dobra iskopavaju iz rudnika,
    gaje, ili proizvode, ili sa kojeg se dobijaju pomoćne usluge. Dobra se proizvode kada,
    izrada, obrada, ili značajno i veliko sklapanje komponenti ima za posljedicu
    komercijalno priznati novi proizvod koji je bitno različit po osnovnim karakteristikama ili
    po namjeni ili upotrebi, od svojih sastavnih dijelova.

3.2.  Porijeklo dobara se razlikuje od nacionalnosti dobavljača.
                        37
                     Član 4
                     Standardi

4.1.  Dobra koja se isporučuju po ovom ugovoru moraju biti usklađena sa standardima koji
    su pomenuti u tehničkim specifikacijama, i u slučaju kada nije pomenut primjenljiv
    standard, sa ovlašćenim standardima koji odgovaraju zemlji porijekla dobara. Takvi
    standardi moraju biti najnovijeg izdanja od strane institucije u pitanju.
                   Član 5.
          Upotreba ugovorenih dokumenata i informacija

5.1.  Dobavljaču nije dozvoljeno, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane naručioca,
    da pokaže ugovor, ili neku odrebu istog, ili neku specifikaciju, plan, crtež, obrazac,
    uzrok, ili informacije koje dostavlja naručilac ili neko u njegovu korist u vezi sa istim,
    bilo kojem licu osim onima koje zapošljava dobavljač pri realizaciji ugovora. Otkrivanje
    informacije nekom zaposlenom licu će se vršiti povjerljivo i biće u mjeri samo koliko je
    potrebno u svrhu realizacije.

5.2.  Dobavljaču nije dozvoljeno, bez prethodne pismene potvrde da koristi dokumente ili
    informacije osim za ciljeve realizacije ugovora.

5.3.  Svaki dokument, osim samog ugovora predstavlja svojinu naručioca i vratiće se sa
    svim koprijama naručiocu po završetku dobavljačeve činidbe po ugovoru, ako to
    zahtijeva naručilac.

                     Član 6.
                   Industrijska prava

6.1.  Dobavljač će zaštititi naručioca od svih zahtjeva treće u pogledu industrijskih prava,
    zaštitnog znaka, ili prava na proizvodni projekat koji proističu iz upotreba dobara ili bilo
    kojeg njihovog dijela u RCG.

                     Član 7.
                  Činidbena garancija

7.1.  U roku od deset dana od prijema obavještenja o dodjeli ugovora, uspješni ponuđač
    mora dostaviti naručiocu činidbenu garanciju u iznosu koji je određen u UPP.

7.2.  Dobitak od činidbene garancije se mora platiti naručiocu kao nadoknada gubitka koji je
    posljedica previda dobavljača da ispuni obaveze po ugovoru.
                        38
7.3.  Činidbena garancija se mora odrediti u valuti ugovora, ili u slobodno konvertabilnoj
    valuti koja je prihvatljiva naručiocu i biće u jednom od sljedećih oblika:

       (a)  bankarska garancija ili garancija osiguranja, ili neopozivi akreditiv koji
          izdaje ugledna banka sa teritorije RCG ili inostranstva, a koji su
          prihvatljivi za naručioca, na formularu koji je obezbijeđen u dokumentaciji
          za nadmetanje ili nekom drugom formularu koji je prihvatljiv za naručicoa:
          ili

       (b)  gotovinski ili ovjereni ček

7.4.  Činidbena garancija će se osloboditi plaćanja od strane naručioca i vratiti dobavljaču
    ne kasnije od trideset (30) dana od datuma ispunjavanja obaveza koje dobavljač ima
    pri realizaciji ugovora, uključujući sve garancijske obaveze, ukoliko nije drugačije
    određeno u PUU.

                    Član 8
                 Inspekcije i testiranja

8.1.  Naručilac ili njegov predstavnik ima pravo da pregleda i/ili testira dobra u cilju
    utvrđivanja njihove usklađenosti sa specifikacijama ugovora bez dodatnih troškova za
    naručioca. PUU i tehničke sposobnosti moraju odrediti koje preglede i testiranja
    naručilac zahtijeva i gdje treba da se obave. Naručilac mora blagovremeno pismeno
    obavijestiti dobavljača, o identitetu svih predstavnika koji su prihvaćeni za ove svrhe.


8.2.  Pregledi i testiranja se mogu obavljati u prostorijama dobavljača ili njegovog
    podugovarača na mjestu isporuke, i/ili na krajnjem odredištu dobara. Ako se obavlja u
    prostorijama dobavljača ili njegovih podugovarača, sva razumna sredstva i pomoć,
    uključujući pristup crtežima ili podacima o proizvodnji besplatno se obezbjeđuju
    inspektorima.

8.3.  Ako pregledana ili testirana roba nijesu u skladu sa specifikacijama, naručilac može
    odbaciti dobra, a dobavljač mora ili zamjeniti odbačena dobra ili napraviti takve izmjene
    koje su peophodne za ispunjavanje zahtjeva specifikacija i to besplatno.

8.4.  Pravo naručioca da pregleda, testirai, kada je potrebno, odbaci dobra nakon što stignu
    u RCG ne može se ograničavati ili uskraćivati iz razloga što su dobra prethodno
    pregledana, testirana i odobrena od strane naručioca ili njegovih predstavnika prije
    otpremanja dobara iz zemlje porijekla.

8.5.  Dobavljač se ne može u skladu sa OUU odreedbe 8 osloboditi garancije ili drugih
    obaveza po ugovoru.

8.6.  Kada je obezbijeđen uzorak, dostavljena dobra moraju mu biti slična u svakom
    pogledu.                         39
8.7.  Kada su dobra odbačena ili imaju nedostatak, naručilac mora neuspješnom dobavljaču
    uputiti zahtjev za ispravljanjem u cilju zamjene odbačenih ili dobara sa nedostacima. U
    slučaju da 10 dana nakon prijema zahtjeva za ispravljanjem dobavljač ne uspije da
    odgovori ili predloži zamjenu odbačenih dobara sa nedostacima po ugovoru, naručilac
    ima prvo da kupi takva dobra na nekom drugom mjestu i naplati posebne troškove i
    ostale troškove kojima se izložio, tako što će ta sredstva oduzeti od činidbene
    garancije ili neizmirene uplate, već prema slučaju.

                    Član 9
                    Pakovanje

9.1.  Dobavljač mora obezbijediti pakovanje dobara koje je potrebno u cilju sprečavanja
    oštećenja ili kvarenja u toku prevoza do krajnjeg odredišta, kako je označeno u
    ugovoru. Pakovanje mora biti dovoljno jako da podnese grubo rukovanje, izloženost
    ekstremnim temperaturama, soli i padavinama u toku prevoza, kao i skladištenja na
    otvorenom. Pri određivanju veličine i težine kutija za pakovanje uzima se u obzir, kada
    je to primjerno, udaljenost krajnjeg odredišta dobara kao i način rukovanja u toku
    prevoza.

9.2.  Pakovanje, obilježavanje, i dokumentovanje unutar i van paketa moraju biti strogo
    usaglašeni sa posebnim zahtjevima koji su izričito određeni ugovorom, uključujući
    dodatne zahtjeve, ako ih ima, koji su određeni u PUU, i u svim naknadnim
    instrukcijama koje nalaže naručilac.

                    Član 10
                 Isporuka i dokumenta

10.1. Isporuku dobara vrši dobavljač u skladu sa uslovima koji su određeni u listi uslova.
   Detalje i/ili ostala dokumenta koja dobavljač treba da obezbijedi su određeni u PUU.

10.2. Za ciljeve ugovora, ,,EXW,, ,,FOB,, ,,FCA,, CIF,, ,,CIP,, i ostali trgovački termini
   koji se koriste da opišu obaveze strana moraju imati značenja koja su im određena
   tekućim izdanjem INCOTERMS, a koji objavljuje međunarodna trgovinska komora.


10.3. Dokumenta koje dobavljač treba da dostavi su određeni u PUU.


                    Član 11
                    Osiguranje

11.1. Dobra koja se isporučuju po ugovoru se moraju potpuno osigurati u slobodno
   konvertibilnoj valuti od gubitka ili štete koja proizilazi iz proizvodnje ili nabavke,
   transporta, skladištenja, ili isporuke na način koji je određen u PUU.
                       40
11.2. Kada naručilac zahtijeva isporuku dobara po CIF ili CIP osnovama, dobavljač uređuje i
   plaća kargo osiguranje, navodeći naručioca kao korisnika. Kada je isporuka po FOB ili
   FCA osnovama, osguranje će biti odgovornost naručioca.

                    Član 12
                    Transport

12.1. Kada se od dobavljača po ugovoru zahtijeva da dobra isporuči FOB, transport dobara,
   do i uključujući mjesto ukrcavanja dobara na brod u luci određenoj za utovar,
   obezbjeđuje i plaća dobavljač, a cijena istog se uključuje u cijenu ugovora. Kada se od
   dobavljača po ugovoru zahtijeva da dobra isporuči FCA, transport dobara i isporuku
   pod nadzorom prevoznika u mjesto koje naručilac određuje ili neko drugo dogovoreno
   mjesto uređuje i plaća dobavljač, a cijena istog se uključuje u cijenu ugovora.

12.2. Kada se od dobavjača zahtijeva po ugovoru da isporuči dobra CIF ili CIP, transport
   dobara do odredišne luke ili drugog odredišnog mjesta u RCG, što se određuje u
   ugovoru, obezbjeđuje i plaća dobavljač, a cijena istog se uključuje u cijenu ugovora.

12.3. Kada se od dobavljača po ugovoru zahtijeva da transportuje robu do određenog mjesta
   u RCG, koje je definisano kao mjesto realizacije projekta, transport ddo takvog
   odredišnog mjesta u RCG, uključujući osiguranje i skladištenje, što se određuje u
   ugovoru, obezbjeđuje dobavljač, a troškovi istih se uključuju u cijenu ugovora.

12.4. Kada se od dobavljača po ugovoru zahtijeva da isporuči dobra CIF ili CIP, ne
   postavljaju se ograničenja pri izboru prevoznika. Kada se od dobavljača po ugovoru
   zahtijeva (a) da isporuči dobra FOB ili FCA, i (b) da obezbijedi u korist i o trošku
   naručioca prevoznike za međunarodni transport, dobavljač može urediti alternativne
   prevoznike ako određeni prevoznici ili domaći prevoznici nijesu na raspolaganju za
   prevoz dobara u periodu koji je određen u ugovoru.                   Član 13
                Uzgredne pomoćne usluge

13.1. Od dobavljača se može zahtijevati da obezbijedi neke od ili sve od sljedećih pomoćnih
   usluga, uključujući dodatne pomoćne usluge, ako do istih dodje, a koje su određene u
   PUU:

   (a)  Izvođenje ili nadzor sklapanja na licu mjesta i/ili pokretanje isporučenih dobara
   (b)  Obezbjeđivanje alata za sklapanje i/ili održavanje isporučenih dobara
   (c)  Obezbjeđivanje detaljnih priručnika rada i održavanje za svaku odgovarajuću
       jedinicu isporučenih dobara
   (d)  Realizaciju, nadzor, održavanje i/ili remont isporučenih dobara za period za koji
       su se strane dogovorile, pod uslovom da ova usluga ne oslobađa dobavljača
       garancijskih obaveza koje ima po ugovoru                       41
       i,
    (e)  Obuku osoblja naručioca, na postrojenju i/ili na licu mjesta za sklapanje,
       pokretanje, rad održavanje, i/ili remont isporučenih dobara.

13.2. O cijeni koju naplaćuje dobavljač za uzgredne pomoćne usluge, ako nijesu uključene u
   cijenu ugovora za dobra, strane se moraju dogovoriti unaprijed i pri tom se ne mogu
   prelaziti preovladavajuće stope ili cijene koje dobavljač naplaćuje od drugih strana za
   slične pomoćne usluge.

                    Član 14
                   Rezervni djelovi

14.1. Kao što je određeno u PUU, od dobavljača se može zahtijevati da obezbijedi neke ili
   sve od sljedećih materijala, obavještenja, i informacije koje se odnose na rezervne
   djelove koje dobavljač proizvodi ili distribuira:

    (a)   Takve rezervne djelove koje naručilac može izabrati da kupi od dobavljača, pod
        uslovom da taj izbor ne oslobađa dobavljača garancijskih obaveza koje ima po
        ugovoru, i
    (b)   U slučaju prekida proizvodnje rezervnih djelova:
      (i) blagovremeno obavještavanje naručioca o mogućem prekidu, što će mu dati
        dovoljno vremena da nabavi potrebne stavke i
      (ii) uz takav prekid, naručiocu besplatno obezbjheđuje planove, crteže, i
        specifikacije rezervnih dejova, ako se to traži.                     Član 15
                     Granacije

15.1. Dobavljač garantuje da su dobra isporučena po ugovoru nova, nekorišćena, najnoviji
modeli, i da sadrže sva nova poboljšanja u dizajnu i materijalima, ukoliko drugačije nije
određeno ugovorom. Dobavljač dalje garantuje da sva dobra koja su isporučena po ugovoru
nemaju nedostataka, koji bi nastali iz dizajna, materijala, ili izrade (osim kada je dizajn i ili
materijal tražen specifikacijama naručioca) ili nekog čina ili propusta dobavljača, a koje bi se
mogle razviti normalnom upotrebom isporučenih dobara u uslovima koji prevladavaju u RCG.

15.2 Garancija važi dvanaest (12) mjeseci nakon što se dobra, ili dio istih isporuče i prihvate
na krajnjem odredištu koje je navedeno u ugovoru, ili osamnaest (18) mjeseci nakon datuma
otpremanja iz luke ili mjesta utovara u izvornoj zemlji, u zavisnosti koji je period ranije
utvrđen, a ukoliko nije drugačije određeno u PUU.

15.3. Naručilac mora odmah pismeno obavijestiti dobavljača o svim reklamacijama koje su
obuhvaćene ovim garancijama.
                        42
15.4. Po prijemu takvog obavještenja, dobavljač mora, u roku koji je određen u PUU i
razumno brzo, popraviti ili zamijeniti dobra sa nedostacima ili djelove istih i to besplatno
osim, kada je to primjereno, cijenu domaće isporuke popravljenih ili zamijenjenih dobara,
dijelova od EXW, ulazne luke ili mjesta do krajnjeg odredišta.

15.5 Ako dobavljač, nakon što je obaviješten, ne uspije da ispravi nedostatak ili nedostatke
u roku koji je određen u PUU, a koji je razumnog perioda, naručilac može po potrebi
preduzeti ispravke na rizik i trošak dobavljača, a bez štete po druga prava koja naručilac
može imati prema dobavljaču po ugovoru.


                       Član 16.
                       Plaćanje


16.1 Metod i uslovi uplata koje treba izvršiti prema dobavljaču po ovom ugovoru biće
   određeni u PUU.
16.2 Zahtjev ili zahtjevi dobavljača za uplatom se podnose naručiocu u pismenoj formi, uz
   fakturu koja sadrži opis, kada je to prikladno, isporučenih dobara i realizovanih
   pomoćnih usluga, i uz dokumenta koja se podnose u skladu sa OUU odredba 10, a
   nakon ispunjavanja ostalih obaveza koje su navedene u ugovoru.
16.3 Naručilac vrši uplate odmah, ali ne kasnije od šezdeset (60) dana nakon što dobavljač
   dostavi fakturu ili zahtjev.
16.4 Valuta ili valute u kojima se vrši uplata dobavljaču po ovom ugovoru određuju se u PUU
   u zavisnosti od sljedećeg opšteg principa: uplata se vrši u valuti ili valutama u koje
   dobavljač zahtijeva u ponudi.                       Član 17
                       Cijene


17.1 Cijene koje dobavljač naplaćuje za isporučena dobra i realizovane pomoćne usluge
   neće odstupati od cijena koje je dobavljač naveo u ponudi, s izuzetkom mehanizama za
   prilagođavanje cijena po PUU ili zahtjeva naručioca za produženjem važenja ponude,
   već prema slučaju.

                       Član 18
                    Izmjena narudžbenica


18.1 Naručilac može uvijek, pismenim nalogom dobavljaču u skladu sa OUU odredba
31,izvršiti izmjene u okviru opšteg obima ugovora u jednoj ili više od sljedećih stavki:
                      43
(a) Crteže , planoce, ili specifikacije, kada se dobra koja treba obezbijediti po ugovoru moraju
  posebno proizvoditi za naručioca;
(b) Metodu otpremanja ili pakovanja;
(c) Mjesto isporuke i/ili
(d) Pomoćne usluge koje dobavljač treba da obezbijedi.

18.2 Produženje ugovora ne prelazi plus ili minus od 15% ; produženje predstavlja promjenu
obima ugovora po dobrovoljnom izboru naručioca.

18.3.Ako neka od ovih promjena uzrokuje povećanje ili smanjenje cijene, ili potrebnog
vremena da dobavljač realizuje odredbe ugovora, sprovodi se pravično prilagođavanje cijene
ugovora ili dinamike isporuke, ili i jednog i drugog, i mora se izdati amandman na ugovor.
Svaki zahtjev dobavljača za prilagođavanjem po ovoj odredbi se mora podnijeti u roku od
trideset (30) dana od datuma kada dobavljač primi nalog za promjenama od strane naručioca.


                       Član 19
                     Amandman na ugovor

19.1U skladu sa OUU odredba 18, ne mogu se vršiti produženja ili modifikacije uslova
ugovora osim pisanim amandmanom koji potpisuju strane.

                       Član 20
                     Prenošenje obaveza


20.1 Dobavljaču nije dozvoljeno da prenosi na drugog, u cjelini ili djelimično, obaveze koje
treba da izvrši po ugovoru, osim uz prethodno odobrenje naručioca.                        Član 21
                       Podugovori

21.1 Dobavljač    mora obavijestiti naručioca pismenim putem o svim dodijeljenim
podugovorima po ovom ugovoru, u sluačaju kada to nije određeno u ponudi. Tako
obavještenje, u originalnoj ponudi , ne oslobađa dobavljača odgovornosti i obaveza koje ima
po ugovoru.

21.2 Podugovori moraju biti u saglasnosti sa odredbama OUU odredba 3.
                       44
                      Član 22
              Kašnjenja dobavljača u realizaciji ugovora

22.1 Isporuku dobara i realizovanje pomoćnih usluga vrši dobavljač u skladu sa vremenskom
dinamikom koju je propisao naručilac u listi uslova.

22.2 Ako se u toku realizacije ugovora, dobavljač ili njegov podugovarač ili podugovarači
suoče se uslovima koji sprečavaju pravovremenu isporuku dobara ili realizaciju pomoćnih
usluga, dobavljač mora odmah obavijesti naručioca pismenim putem o kašnjenju, njegovom
vjerovatnom trajanju i uzroku, odnosno uzrocima. Odmah po prijemu obavještenja od strane
dobavljača, naručilac procjenjuje situaciju i po sopstvenoj odluci može produžiti dobavljačevo
vrijeme za realizaciju, sa ili bez nadoknade štete, u kojem slučaju produženje odobravaju
strane amandmanom na ugovor.

22.3 Osim ako nije drugačije određeno u OUU odredba 25, kašnjenje dobavljača u izvršenju
obaveza isporuke čini ga obaveznim da nadoknadi štetu u skladu sa OUU odredba 23,
ukoliko se o produženju vremena ne dogovore u skladu sa OUU odredba 22.2 bez primjene
nadoknade štete.


                   Član 23
                  Nadoknada štete

23.1. U skladu sa OUU odredba 25, ako dobavljač ne uspije da isporuči neka ili sva dobra ili
   da realizuje pomoćne usluge u roku koji je određen u ugovoru, naručilac mora, bez
   štete po druga sredstva predviđena ugovorom, oduzeti od cijene ugovora, kao
   naknadu štete iznos koji je ekvivalentan procentu koji je određen u PUU isporučene
   cijene zakašnjelih dobara ili nerealizovanih pomoćnih usluga za svaku sedmicu ili dio
   iste, kašnjenja do stvarne isporuke ili realizacije, do oduzimanja maksimalnog procenta
   koji je odrđen u PUU. Kada se jednom maksimum dostigne, naručilac može razmatrati
   raskid ugovora u skladu sa OUU odredba 24.

                    Član 24.
                 Prekid zbog prekršaja

24.1. Naručilac, bez nanošenja štete na neka druga sredstva za kršenje ugovora, pismenim
   obavještenjem o prekršaju koji se šalje dobavljaču, može raskinuti ovaj ugovor u cjelini
   ili dijelom:

   (a)  Ako dobavljač ne uspije da isporuči neko ili sva dobra u vremenskom roku koji
       je odrđen u ugovoru, ili u okviru produženja istog, a koje je odobrio naručilac u
       skladu sa OUU odredba 22, ili
   (b)  Ako dobavljač ne uspije da ispuni druge obaveze po ugovoru.

24.2. U slučaju da naručilac prekine ugovor u cjelini ili djelimično, u skladu sa OUU odredba
   24.1, naručilac može javnom nabavkom dobaviti, po uslovima i načinom koji mu se                       45
   čine prikladnim, dobra ili pomoćne usluge koje su slične onima koja nijesu isporučena,
   i dobavljač će biti obavezan prema naručicu za svako prelaženje cijena za slična dobra
   ili pomoćne usluge. Međutim, dobavljač mora nastaviti realizovanje ugovora u mjeri u
   kojoj ugovor nije raskinut.
                     Član 25
                     Viša sila

25.1. Uprkos odredbama OUU odredaba 22, 23 i 24, dobavljač neće biti odgovoran za
   gubitak činidbene garancije, naknadu štete, ili prekid zbog prekršaja ako i do razmjera
   do kojih njegovo kašnjenje u realizaciji ili drugi propust u ostvarivanju obaveza po
   ugovoru je posljedica više sile.

25.2. U cilju ove odredbe, ,,viša sila,, označava događaj koji je van kontrole dobavljača, a ne
   uključuje njegovu krivicu ili nehat, i nije predvidiv. Neki od takvih događaja su zakoni
   RCG koji su u njenoj nadležnosti, ratovi ili revolucije, požari, poplave, epidemije,
   karantini, ili embargo na prevoz.

25.3. Ukoliko nastane situacija više sile, dobavljač mora odmah pismeno obavijestiti
   naručioca o toj situaciji i njenom uzroku. Ukoliko naručilac ne donese drugačija
   pismena uputstva, dobavljač mora nastaviti ostvarivanje svojih obaveza po ugovoru
   koliko je moguće, i mora tražiti sva razumna alternativna sredstva realizacije koja
   nijesu spriječena nastupanjem više sile.


                    Član 26
                 Prekid zbog nesolventnosti

26.1. Naručilac može u svakom trenutku prekinuti ugovor ako dobavljač ode pod stečaj ili
   postane nesolventan na neki drugi način. U tom slučaju, prekid se vrši bez nadoknade
   dobavljača, pod uslovom da taj prekid ne šteti ili utiče na pravo preduzimanja neke
   radnje ili sredstava koje je priraslo ili će prirasti naručiocu.

                    Član 27
                  Jednostavni raskid

27.1. Naručilac, pismenim obavještenjem dobavljaču, može raskinuti ugovor, u cjelini ili
   djelimično, u svkom prikladnom trenutku. Obavještenje o raskidu mora navesti da je
   do prekida došlo zbog interesa naručioca, mjeru u kojoj se raskida realizacija ugovora
   od strane dobavljača i datum kada raskid nastupa.
                       46
27.2. Dobra koja su kompletna i spremna za otpremanje u roku od trideset /30) dana nakon
   što dobavljač dobije obavještenje o raskidu moraju biti prihvaćena od strane naručioca
   po rokovima, uslovima i cijenama ugovora. Za preostala dobra naručilac može izabrati:

   (a)  da se neki dio dovrši i isporuči po uslovima i cijenama ugovora, i/ili
   (b)  da otkaže ostatak i plati dobavljaču dogovoreni iznos za djelimično kompletirana
       dobra i za materijalne i dijelove koje je dobavljač prethodno dobavio.                    Član 28
                 Razrješavanje sporova

28.1. U cilju sprečavanja nepotrebnih sporova, strane moraju upućivati svoje prigovore u
   pismenom obliku strani na koju se odnose.

28.2. Nakon prijema prigovora, naručilac ili dobavljač mora proslijediti pismeni odgovor
   drugoj strani u roku od 10 dana po prijemu prigovora.

28.3. U cilju razrješenja sporova koji nastaju sa dobavljačima koji su osnovani u RCG,
   mjesto za rješenje sporova biće Republika Crne Gora.

28.4. Kao prvi korak, strane moraju pokušati sa miroljubivim rješenjem u roku od 30 dana
   nakon prijema pismenog obavještenja o sporu.

28.5. Strani dobavljači se mogu odlučiti za korišćenje međunarodne arbitraže ukoliko
   prihvataju UNCITRAL pravila arbitraže.

                    Član 29
                   Glavni jezik

29.1. Sva korespodencija i ostala dokumenta koja se odnose na ugovor a koja se
   razmjenjuju između strana moraju se pisati na istom jeziku.

                    Član 30
                 Primjenljivi zakon

30.1. Ugovor se mora tumačiti u skladu sa zakonima RCG.

                   Član 31
                   Obavještenja

31.1. Svako obavještenje koje jedna strana daje drugoj u skladu sa ovim ugovorom drugoj
   se strani šalje pismeno ili kablovski, faksom, ili faksimilom i potvrđuje se pismenim
   putem na adresu strane koja je određena u PUU.
                       47
31.2. Obavještenje proizvodi dejstrvo po isporuci ili na datum naznačen na obavještenju, u
   zavisnosti od tog koji je kasniji.

                    Član 32
                   Porezi i takse

32.1. Strani dobavljač je u potpunosti odgovoran za sve poreze, takse, takse na licencu, i
   ostale takve dažbine koje se nameću van RCG.

32.2. Dobavljač sa prebivalištem u RCG je u potpunosti odgovoran za sve poreze, takse,
   takse na licencu, itd., koje nastaju u periodu do isporuke ugovorenih dobara naručiocu.
                       48
    DIO V

POSEBNI USLOVI UGOVORA
     49
POSEBNI USLOVI UGOVORA (PUU)


br,  Odredbe          Izjave koje se obično traže
1.  Definicije         Ime naručioca, ime dobavljača, ime i mjesto porijekta
7.  Činidbena garancija    Iznos kao procenat cijene ugovora i vrsta činidbene
                 garancije
8   Inspekcija i testiranje  Vrsta, učestalost, metode i lokacija za inspekcije i
                 testiranja
9   Pakovanje         Posebna obilježavanja i pakovanja
10  Isporuka i dokumenta    Spisak dokumenata koje treba obezbijediti: fakture
                 dobavljača, tovarni list, pakovni list, sertifikat o
                 osiguranje,   garantni  sprtifikat  proizvođača    ili
                 dobavljača, sertifikat o inspekciji, sertifikat o porijeklu,
                 sertifikat o standardima, potvrda od prevoznika
11  Osiguranje         Osiguranje, obično za 110% CIF ili CIP vrijednosti,
                 vrsta osiguranja, obično svi rizici.
13  Sporedne      pomoćne Moraju se obezbijediti detalji o svim potrebnim
   usluge           pomoćnim uslugama
14  zahtjevi za rezervnim Normalno će uključivti alate i dijelove za preventivno
   dijelovima         održavanje
16  Plaćanje          Uslovi i metodi plaćanja se detaljno prikazuju. Navode
                 se valute plaćanja.
17  Formula za reviziju cijena Za ugovor od 18 mjeseci i više, formula za reviziju
                 cijena u skladu sa PJN. 20.3 i F.20.3.4.1 se može
                 uključiti.
23  Nadoknada štete      Iznos nadoknade štete se može odrediti primjenljivom
                 stopom
31  Obavještenja        Navode se adrese strana u cilju obavještenja.
                       50
              POSEBNI USLOVI UGOVORA

   Veza sa OUU

Posebni uslovi Ugovora koji slede dopunjavaju Opšte uslove Ugovora. Ako postoji sukob
između njih, ovde sadržane odredbe će imati prednost u odnosu na one iz Opštih uslova
Ugovora. Odgovarajući član iz Opštih uslova je dat u zagradi.

(Član 1)  Definicije
PUU 1.1.(g) Naručilac je: Željeznica Crne Gore a.d., Centar za nabavno-stovarišne poslove,
      Trg Golootočkih žrtava br. 13, 81000 Podgorica.

(član 7)   Činidbena garancija
PUU 7.1.   Iznos garancije je 10% od vrijednosti ponude

(član 8)   Pregled, ispitivanje i prijem robe
PUU 8.6   Pregled i ispitivanje prije otpreme robe i za njen konačni prijem će se sprovesti u
       skladu sa uputstvima iz tehničkih specifikacija.

(Član 9)   Ambalaža i otprema
PUU 9.3   Roba treba da bude transportovana tako da se spreči njeno oštećenje ili
       propadanje u prevozu do odredišta.
       Utovar i transportovanje robe koja se otprema željeznicom mora da bude u
       skladu sa UIC karta br. 1.6.6. RIV.
       Otpremni dokument koji prati materijal u prevozu mora da sadrši sledeće
       podatke
       (a)  naziv i oznaka proizvođača (remontera)
       (b)  ime i adresa isporučioca,
       (c)  Ugovor/broj poružbine i naziv robe
       (d)  datum investicione opravke,
       (e)  uverenje o ispitivanju,
       (f)  količina isporuke,
       (g)  datum isporuke
       (h)  ime primaoca
       (i)  odredište
       (j)  uputstvo zaprimenu bezbjednosnih mjera

(Član 10)  Isporuka i dokumenta
PUU 10.2.  (b)  Za robe isporučene iz zemlje Naručioca, po isporuci robe, isporučilac će
          poštom dostaviti sledeće dokumente Naručiocu:
       (i)  račune isporučioca sa detaljnim opisima koji prikazuju količine, jedinične
          cijene i ukupne sume
                       51
      (ii)  otpremnicu, prijemnicu željezničkog prevoznika, prijemnicu drumskog
          prevoznika

      (iii)  sertifikat o garanciji proizvođača ili isporučioca

      (iv)  sertifikat o pregledu, izdat od strane ekspertizne agencije za pregled, kao
          i izvještaj o pregledu sačinjen od strane fabrike isporučioca

      (v)   dokument o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, koji po prijemu robe
          ovjerava Naručilac


(Član 15)  Garancija kvaliteta
      PUU 15.2    Tehničke garancije su definisane u TEHNIČKOM DELU
      PUU 15.4    U slučaju reklamacije Naručioca, a da bezbjednost saobraćaja nije
      ugrožena, reklamira roba će se ustanoviti zajedničkim pregledom predstavnika
      isporučioca i Naručioca i isporučilac će preduzeti adekvatne mjere radi
      otklanjanja nedostataka. Ako nedostatak bude potvrđen, roba će se zamijeniti i
      Naručilac neće imati troškova tj. Isporučilac će snositi sve troškove ispitivanja,
      prevoza itd. Reklamirana roba zavisno od slučaja treba da budu vraćeni
      isporučiocu na stručni pregled ako on to bude tražio. Ako se ne postigne
      saglasnost tokom gore pomenutog pregleda i provere, stvar će se izneti pred
      arbitra(e) prihvatljivog za obe strane da reši spor. Troškove će snositi strana za
      koju se utvrdi da je odgovorna.

(Član 16)  Plaćanje
      Način i uslovi plaćanja isporučiocu po ovom Ugovoru biće kao u prihvaćenoj
      ponudi i isporučioca koja je sastavni dio ugovora

(Član23)  Ugovorne kazne za kašnjenje
PUU 23.1  Važeća stopa jedan (1) procenat za nedelju dana od vrijednosti Ugovora za
      zakasnelu robu
      Maksimalni odbitak (5) procenata od vrijednosti Ugovora.

(Član 24)  Raskid zbog propusta
PUU 24.1  (c)  Ako roba ne ispunjava određene parametre kvaliteta iz ponude, odnosno
         tehničkih specifikacija.

(Član 28)  Rješavanje sporova
PUU 28.3  Mehanizam za rješavanje sporova po OUU Čl. 28 će biti kao što slijedi:

      (a)   U slučaju spora između naručioca i isporučioca ako je on državljanin
          zemlje naručioca spor će biti iznet na odlučivanje/arbitražu po zakonima
          zemlje naručioca
      (b)   U slučaju spora između Naručioca i inostanog Isporučioca spor će biti
          iznet na arbitražu po propisima o arbitraži UNCITRAL.                        52
       (c)  Mjesto arbitraže je Podgorica, Državna zajednica Srbija i Crna Gora.
       (d)  Postupak arbitraže će se voditi na jeziku koji je važeći jezik Ugovora.

Bez obzira na to što je spor iznet pred arbitražu:
       (a)   Ugovorene strane će nastaviti da izvršavaju svoje obaveze po Ugovoru
           ukoliko se ne budu drugačije sporazumjele, i
       (b)   Naručilac će platiti isporučiocu sve iznose koje mu duguje..

(Član 29.  Važeći jezik
PUU 31.1   Važeći jezik biće srpski

(Član 31)  Obavještenja
PUU 31.1.  Adresa naručioca za dostavu obavještenja: Željeznica Crne Gore a.d., Centar
       za nabavno-stovarišne poslove, Trg Golootočkih žrtava br. 13, 81000
       Podgorica.
          Kontakt osobe:   Davidović Svetozar, dipl.maš.ing. + 38181 44 12 80
                   Bulatović Tatijana , dipl.ing.  + 38181 44 14 50

Adresa isporučioca za dostavu obavještenja: (biće popunjeno prilikom potpisivanja Ugovora)
                       53
    DIO VI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
     54
LOT.1. Šine , skretnice i ukrštaj
   7. Šina tip S49 ( zatezne čvrstoće 90 A) UIC860         4200 tona
   8. Skretnica tip S 49-300-60                   kom.16.
                   0
   9. Skretnica tip S 49-200-6                   kom.12.
   10. Skretnica tip S 49-215-60                  kom.2.
                   0
   11. Skretnica tip S 49-180-7                   kom.3.
   12. Ukrštaj - dvostruka kolosječna veza za razmak kolosjeka 4,75 m (sastoji se od 2
     skretnice tipa S 49-200-60 , jedne skretnice tipa S 49-300-60 , jedne skretnice tipa S
     49-215-60 i ukrštaja od 120 )
LOT.2. Kolisječni pribor tipa ,,K,, za ugradnju na drvenim pragovima :
   5. rebrasta podložna pločica JŽS G1.101 ; JUS P.B1.150 ; UIC 864-6
                                  130.000 komada
   6. Pričvrsna pločica JUS P.B1.170 ; UIC 864-2         260.000 komada
   7. Tirfon JŽS G1.341 ( tip 1/ l=150 mm) ; UIC 864-1      522.000 komada
   8. Vijak oblika ,,T,, za pričvršćivanje pločica za šine sa šestougaonom glavom (komplet)
     JŽSG1.315 ; UIC 864-2 ; JŽS G1.330 ( tip M22 )
                                   260.000 komada
   5. Dvostruke elastične prstenaste podloške ,,groverov prsten,,
     JŽS G1.326 (tip24) ; UIC 864-3 ;              260.000 komada
   6. Vezica za šine JŽS G1.131 ; UIC 864-4             4.000 komada
   7. Vijak vezice za šine , sa šestougaonom navrtkom
     JUS M.B1.095 ; UIC 864-2                   12.000 komada

LOT.3. Impregnisana kolosječna građa
    Impregnisani bukovi pragovi , dimenzija 16x26x260 cm 20.000 komada
    Kvalitet u skladu sa UIC - 863 ( klasa I ) , impregnisani koristeći
    dvostruku RUEPING metodu uz primjenu ekološkog kreozotskog ulja

                    LOT 4
     Potporni strug za obradu točkova osovinskih slogova bez izvezivanja


  1.   Primjena
          U pitanju je kontrolisani specijalni strug sa dva suporta, (tip roll through) dizajniran za
     obradu profila točkova i kočionih diskova koji se primjenjuju u željezničkom vozilima, bez
     potrebe za izvezivanje istih sa vozila. Mašina treba da obezbjedi obradu točkova i kočionih
     diskova na željezničkim vozilima. Univerzalni potpodni strug takođe treba da omogući obradu
     netipičnih osovinskih sklopova na željezničkim vozilima. Mašina će biti montirana u bazi u
     obliku kanala. Relevantni crteži baze moraju biti i obezbijeđeni. Mašina će biti montirana ispod
     šina, u skladu sa pruženom dokumentacijom što omogućuje rad u roll through sistemu.                           55
    Manevrisanje vozila iznad mašine se vrši putem nepomičnih i pomičnih šina povezanim sa
    šinama u radionici. Vozila će biti postavljena na mašinu putem vučne opreme.

2.   Sposobnost:
    Na mašini treba da se vrše sledeće operacije:
    –    Struganje profila na osovinskom sklopu montiranom na željezničkom vozilu sa dodatnim
        pričvršćavanjem ili bez pričvršćavanja u skladu sa tehnološkim programom.
    –    Struganje profila na osovinskom sklopu odvojenog obrtnog postolja izvezenog sa
        željezničkog vozila sa pridržavanjem u skladu sa tehnološkim programom.
    –    Struganje profila odvojenog osovinskog sklopa, izvezenog sa obrtnog postolja sa
        pričvršćivanjem na noseće površine na spoljnim rukavima osovina u skladu sa
        tehnološkim programom.
    –    Ravno struganje spoljnih frikcionih površina kočionih diskova lociranih:
        -  Na osovini između točkova osovinskih sklopova
        -  Montiranim na bočnim površinama točkova (potrebno je instaliranje dodatne opreme)

3. Tehnička podaci
Širina kolosjeka                                 1,435 mm
Max. prečnik obrade                                1,500 mm
Min. prečnik obrade                                600 mm
Min. razmak između osovina dva kinematiski povezana osovinska           1,300 mm
sklopa montirana na jednom obrtnom postolju
Max. širina točka                                 150 mm
Min. širina točka                                 90 mm
Max. opterećenje po jednom osovinskom sklopu                   30,000 daN
Min. opterećenje vozila po jednom osovinskom sklopu bez korišćenja        12,000 daN
uređaja za pričvršćivanje
Beskonačno promjenljiva brzina struganja                     do 85 m/min
Beskonačno promjenljivo pomjeranje suporta, u opsegu od:             do 1,500 mm/min
                                         0.5-2.5 mm/rev.
4.   Ciklusi na mašini
      Mašina treba da obavlja zadatak (struganje osovinskog sklopa) u automatskom ciklusu.
    Takođe treba da je moguće kontrolisati mašinu i ručnim putem.


5.     TEHNIČKI OPIS
5.1.    Tijelo
                          56
      Glavno tijelo mašine treba da se sastoji od dva stuba napravljena od livenog čelika
    postavljenih na zajedničkoj ploči. Vodeći put treba da je napravljen od čeličnih blokova,
    ojačan i uzemljen. Dizajn mašine treba da obezbjedi visoku efikasnost obrade. Strug treba da
    omogući obradu osovinskih sklopova simultano sa dva suporta sa poprečnim presjekom
    strugotine od 10 mm2 za svaki suport, bez prekomjernih vibracija.
5.2.  Suporti
        Mašina jtreba da je opremljena sa dva suporta. CNC sistem sa tehnološkim softverom
    treba da osigurava simultanu kontrolu pomjeranja suporta (oba suporta se kreću u dvije ose
    pod kontrolom CNC sistema). Precizan sistem za mjerenje pozicije osigurava traženo
    finiširanje na površini i preciznost obrade. Svako od suporta treba da je zasebno u vezi sa
    točkom preko uređaja za pozicioniranje.Vrh vijenca točka i unutrašnja strana oboda točka su
    geometrijske osnove za uređaj za pozicioniranje. Suporti treba da se sastoje od tijela od
    livenog čelika i čeličnih klizača za koje su fiksirane noževi profila. Suporti su horizontlano
    pokretni duž čeličnih vođica hoda poprečnog nosača a čelični klizač je vertikalno pokretan na
    vođicama hoda baze suporta. Pogon suporta treba da vrše motori sa beskonačno
    promjenljivim brzinama i sistema kugličnih zavojnih vretena i navrtki. Klizne površine čeličnih
    klizača treba da su su ojačane i uzemljene.Treba da postoji mogućnost izmijei parametara
    struganja preko ručne kontrole na CNC panelu tokom ciklusa obrade profila u skladu sa
    programom.
    Potrebno je da ne postoji skretanje alata tokom obrade točkova malih prečnika i/ili pojava
    ravnih površina na površini kotrljanja. Maksimalno primjenljiva sila struganja je 2,000 daN.
5.3.  CNC kontrola
    Mašina treba da je opremljena CNC sistemom, i električnim pogonom.
       Ovaj električni kontrolni sistem treba da je u skladu sa standardima i sertifikovan je u
    skladu sa CE oznakom i ISO 9001 sistemom kvaliteta. Specijalni filteri u električnom sistemu
    treba da ispunjavaju Evropske Standarde koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti (EMI).
    Električni i kontrolni aparati treba da se nalaze u odvojenim kontrolnim ormarićima.
5.4.  Kontrolni panel
        CNC kontrolni panel treba da se nalazi sa desne strane mašine, ispod šina mašine.
    Panel treba da je fiksiran na visećoj dogradi i da se može lako prilagoditi zahtjevima
    rukovaoca. Mašina takođe treba da bude opremljena sa pomoćnim kontrolnim panelima za
    opsluživanje dodatne opreme. Mašinom treba da može rukovati jedna osoba koja ne mora
    da posjeduje znanja što se tiče elektronike, programiranja i sl.
    Specijalni softver koji uključuje grafički prikaz (opciono) rada mašine treba da olakša rad
    mašine. To je naročito korisno kada mašinu koristi više od jednog rukovaoca.
5.5.  Uređaj za mjerenje
        Radi preciznog struganja, CNC sistem mora dobiti preciznu informaciju o stvarnom
    položaju suporta u odnosu na oba točka i njihove prečnike. U tu svrhu potrebno je instalirati
    mjerne glave na oba suporta. Mjerne glave su hidraulički pomjerljive do radnih pozicija. PLC
    program kontroliše pokrete suporta do točkova i utvrđuje njihovu poziciju. Udaljenost između
    unutrašnjih strana točkova se takođe provjerava (treba da bude u okviru tražene tolerancije).
    Mjerne glave kao i tehnološki softver treba da omogućavaju automatsko utvrđivanje
    neophodnog reprofilisanja dubine struganja. Proces mjerenja se kontroliše od strane
    tehnološkog programa koji uključuje sve podatke za mjerenje maksimalnog prečnika
    osovinskog sklopa nakon reprofilisanja. Mjerenje točkova i njihove istrošenosti se vrši putem


                        57
    mjernih glava integrisanih sa sistemom hoda suporta. U zavisnosti od programa, mjerne
    glave treba da vrše sledeće funkcije:
    –  Mjerenje širine kolosjeka.
    –  Mjerenje obima točka.
    –  Mjerenje visine vijenca točka.
    –  Qr mjerenje.
    –  Mjerenje širine vijenca točka.
    –  Mjerenje prečnika točka dinamičkom metodom (posredno mjerenje obima oba rotirajuća
      točka).
    –  Mjerenje istrošenosti površine kotrljanja točka.
    –  Ostalo u skladu sa dogovorom.

               Mjerenje visine vijenca točka
                                           QR Mjerenje

                                             Mjerenje širine vijenca točka

           Mjerenje obima točka


          Mjerenje širine kolosjeka                  Mjerenje prečnika točka dinamičkom metodom
                  Mjerenje istrošenosti površine kotrljanja točka
5.6.  Profilisanje točkova & alati za struganje.

       Svi traženi profili moraju biti zauvijek memorisani u CNC sistemskoj memoriji (hard
    disk). Jedan program za obradu jednog profila treba biti obezbjeđen uz mašinu UIC 510-2.
    Prelazni profili će biti izvršeni na bazi zadate širine vijenca točka u skladu sa zahtjevima
    Kupca sa podjelom bilo koje vrijednosti.


       U zavisnosti od stepena istrošenosti obrtnog sklopa utvrđene na bazi rezultata ciklusa
    mjerenja, kontrolni sistem treba automatski da dijeli slojeve koji se trebaju ukloniti u adekatan
    broj prolaza za grubu obradu plus jedan prolaz za finiširanje tako da ne pređe programiranu
    dubinu struganja. To sprečava moguće proklizavanje valjaka na datom stepenu pričvršćivanja
    frikcionih valjaka. Rukovalac na ekranu može da izabere maksilmalnu dubinu struganja.
    Prečnik struganja koji je predložio sistem ispunjava kriterijume minimalnog sloja koji treba da
    se ukloni da bi se dobio novi puni profil točka (ekonomični prečnik). Potrebno je obezbjeditit
    da rukovalac može da izabere drugi prečnik struganja koji je sistem predložio.
      Prije prolaza za finiširanja, rukovalac može restartovati mjerni ciklus da bi dobio
    dopunske rezultate finiširanja za struganje.
                               58
        Svi bitni parametri struganja kao što su brzina struganja, rotacija osovinskog sklopa,
     radno pomicanje su prikazani na ekranu tokom procesa obrade zasebno za svako od
     suporta.

        Dvosjekli noževi se primjenjuju za obradu profila. Noževi treba da su opremljeni sa
     ostavama i ulošcima svjetski poznatih proizvođača. Ulošci noževa treba da su opremljeni sa
     adekvatno oblikovanim površinama za lomljenje strugotina.

        Dizajn alata za struganje treba da omogući laku i brzu izmjenu uložaka za struganje u
     slučaju prethodnog loma, bez potrebe za skidanje osovinskog sklopa sa mašine.

5.7.   Glavni pogon
         Podpodni strug treba da je opremljen pogonom trenjem putem pogonskih valjaka.
     Svaki točak osovinskog sklopa treba da se oslanja na dva valjka koji se pokreću preko
     odvojenih motora beskonačno promjenljivih brzina. Valjci treba da su napravljeni od visoko
     kvalitetnog ojačanog i uzemljenog čelika. Odvojeni hidraulični cilindri i specijalni fleksibilni
     elemeti treba da osiguravaju stalno prijanjanje valjaka uz točkove. Pogonski valjci moraju da
     obezbjeđuju stalan kontakt sa točkovima osovinskog sklopa bez obzira na stepen
     pohabanosti i oblik točka.
     Spoljni prečnici pogonskih valjaka mogu biti dovedeni u pravo stanje preko brušenja,
     smanjujući svoj maksimalni prečnik do 10 mm.
5.8.   Sistem za sprečavanje proklizavanja.
     Da bi se izbjeglo proklizavanje između pogonskih kližača i osovinskog sklopa, mašina treba
     da je opremljena sa “Sistem za provjeru i sprečavanje proklizavanja klizača u odnosu prema
     točkovima osovinskog sklopa“.

5.9.   Korekcija greške i dijagnostikovanje rada mašine.
5.9.1.  Mašina treba da ima mogućnost automatske korekcije greške. Tokom struganja profila
     upoređuju se pravi prečnik sa traženim prečnikom imajući u vidu razliku u zadnjem prolazu.
5.9.2.  Dijagnostikovanje problema u radu mašine može biti obezbjeđeno kao dio dodatne opreme.
     Uzrok za pojavu problema koji treba ukloniti će biti prikazan na panelu rukovaoca.

5.10.  Centriranje osovinskog sklopa.
     Radijalno centriranje osovinskih sklopova (po vertikali) sa ležištima osovinskih sklopova na
     spoljnim ili unutrašnjim rukavcima treba da se vrši uz pomoć mašine. Vertikalni hod spoljnih
     rukavaca se vrši putem hidrauličnih motora i zavojnih navrtnja.
     Valjci vrše aksijalno centriranje osovinskog sklopa. Svaki točak osovinskog sklopa locira
     valjak koji se nalazi na unutrašnjoj strani oboda točka.
     Potrebno je da sistem ne zahtijeva aksijalno centriranje preko ležišta osovinskog sklopa.

5.11.  Hvataljke vozila
     U slučaju da je opterećenje osovinskog sklopa manje od 12,000 daN, za efikasnije struganje
     potrebna je primjena specijalnog pričvrsnog uređaja. Pričvrsni podmetači treba da se
     montiraju na rukama pričvrsnog uređaja i zamjenljivi su i prilagodljivi obliku spoljnih
     osovinskih ležišta.


                          59
5.12.  Hidraulika
    Mašina treba biti opremljena hidraulikom koja vrši sledeće funkcije:
    –  Podizanje osovinskog sklopa sa šina i saradnja sa sistemom sistemom pričvršćivanja
       hodom valjaka.
    –  Hod kućišta osovinskog sklopa (radijalno centriranje).
    –  Hod i pričvršćivanje valjaka osovinskog sklopa (aksijalno centriranje).
    –  Vertikalni hod stuba pričvrsnog uređaja.
    –  Horizontalni hod ruke uređaja za pričvršćivanje.
    –  Hod uvlačujućih šina.
    –  Hod glava za mjerenje početnih tačaka.
    –  Napajanje strujom dodatnih uređaja.
    U slučaju nestanka struje u hidrauličnom sistemu, manometarski relej isključuje mašinu.

5.14.  Sistem za podmazivanje
    Sistem za podmazivanje treba da obezbjedi u svakom trenutku kvalitetno podmazivanjevrši
    sledeće funkcije:
    –  Prenos koji je montiran u zatvorenom tijelu mašine je podmazan putem mućkanja uljem.
    –  Klizne površine suporta i pokretne jedinice i zavrtnji su automatski podmazani preko
       fidera koji se prihranjuje iz centralnog rezeorvara sa mazivom.
    U slučaju nekorektnog vršenja funkcije sistema za podmazivanje, prikazaće se relevantna
    poruka na ekranu kontrolnog panela i tada se može zaustaviti mašina ili jedan od njenih
    djelova.


5.15.  Obezbjeđenja i zaštita
5.15.1. Mašina će biti opremljena vratima koja će štititi rukovaoca od metalnih opiljaka. Na vratima se
    nalazi prozor sa ojačanim staklom i dodatno ojačana sa željeznom mrežom što omogućuje
    bezbjedno i dovoljno nadgledanje oblasti struganja.
5.15.2. Hod CNC kontrolisanih osa treba da je ograničen do granice na koju se programira sklopka i
    do sklopki za hitno zaustavljanje.
5.15.3. Glavna sigurnosna sklopka (STOP dugme) je locirana na svakom od kontrolnih panela i u
    sistemu pokretanja vozila.
5.15.4. Kvarovi u sistemima podmazivanja i u hidrauličnom sistemu se signalizuje na kontrolnom
    panelu i tada električne blokade isključuju mašinu.
5.15.5. Kanali u bazi za električne i hidraulične provodnike su zaštićeni sa metalnim poklopcima.
    Nadalje, električni provodnici su smješteni u cinkom obložena kućišta.
5.15.6. U slučaju nestanka struje tokom procesa struganja, suporti sa noževima se povlače da bi se
    izbjegao lom reznih ploča.                          60
5.16.  Osvjetljenje
     Mašina treba da je opremljena sa svijetlom za svako suport, koje je zaštićeno od opiljaka, i
     koje osigurava dobru vidljivost područja za obradu.

6. Dodatne informacije.

U okviru dodatne opreme, mašina može biti opremljena i sa:

6.1 Sistem za daljinsku kontrolu putem telekomunikacionog modema.

6.2.  Sistem za uklanjanje opiljaka.

6.3.  Uređaj za struganje spoljnih frikcionih površina kočionih diskova, lociran između točkova na
    osovini, fiksiran na bočnim stranama točkova i na spoljnim rukavcima osovine osovinskog
    sklopa (sa strane spoljnih spoljnih točkova). na unutrašnjoj strani suporta, za struganje
    kočionih diskova, locirane između točkova na osovini,

  Ciklus obrade kočionog diska uključuje:
    - hod suporta ručnim putem do koordinata za grubo struganje diskova (JOG mod),
    - grubo struganje diskova (JOG mod),
    - hod suporta ručnim putem do koordinata za početak struganja (JOG mod),
    - prethodno setovanje pravca struganja i odstupanja za struganje i preostalih parametara,
    - start tehnološkog programa struganja diska/diskova (istovrtemeno možete obrađivati dva
     diska)
    - AUTO mod
    - hod suporta ručnim putem u početnu poziciju (JOG mode).

6.4.  Sistem manevrisanja vozila do iznad mašine na principu vučne sajle

6.5.  Sistem za ispuštanje prašine uključuje:
    - Urešaj za ispuštanje prašine sa sistemom filtera, lociranim na odvojenim bazama pored
      mašine,
    - mlaznice za usisavanje, montirane na svakom suportu sa fleksibilnom cijevi za spajanje sa
      pomenutim uređajem.

6.6.  Uređaj za podizanje za obradu dva osovinska sklopa kinematski povezana na obrtnom
    postolju.

6.7.  Testni osovinski sklop sa programiranjem za testiranje mjernog sistema.
                         61
                      LOT 5
                     Lokotraktor

1.Opis

   Lokotraktor napravljen na bazi traktora za unutrašnju (radioničku) manevru sa mogućnošću vuče
do 700t na nagibu pruge 1%.Lokotraktor treba na čeonom i zadnjem djelu da bude opremljen
uređajem za kvačenje željezničkih vozila preko standardnog vlačnog uređaja ( kuke tegljenika i
zavojnog kvačila) prema propisima UIC-a.
U slučaju kretanja po željezničkim šinama lokotraktor mora posjedovati kočnicu za bezbjedno
zaustavljeanje prilikom manevre za brzinu do 5 km/h.
                     LOT 6
           Uređaj za ispitivanje zaostalih napona u točku


1.Opis


 Mjerni uređaj treba da se sastoji :
- Osnovni uređaj
- Akumulator
- Mjerna glava (ultrazvučni davač i prijemnik)
- Mrežni ispravljač, punjač akumulatora
- Etalon uzorak sa nultim unutrašnjim naponom
- Komunikacioni kabal za vezu mjernog uređaja za vezu sa PC računarom
- Komunikacioni program(disketa) za očitavanje podataka mjerenja.
                        62
 DIO VII

FORMULARI
  63
                Formulari uzorci


1.  Formular ponude i specifikacija cijene (aneksirano)
2.  Specifikacije cijena (aneksirano)
3.  Prihvatno pismo (aneksirano)
4.  Formular garancija ponude (vidite F 26.1.4.1.)
5.  Formular ugovora (aneksirano)
6.  Formular činidbene garancije (vidite F 40.4.1.)
7.  Formular ovlašćenja proizvođača (aneksirano)
8.  Formular deklaracije o samostalnosti (vidite F 23.4.1.)
9.  Poziv na pregovaranje F.48.4.1.
                      64
Formular br. 1 Formular ponude i specifikacije cijena

Datum:
Poziv na javno nadmetanje br: 02/06

Za: (ime i adresa naručioca)
Gospoda i/ili gospođe:

Nakon ispitivanja dokumenata za nadmetanje uključujući amandmane br. (upisati brojeve), čiji
prijem je ovim propisno potvrđen, mi, dolje potpisani, nudimo da dostavimo i isporučimo (opis
dobara uključujući opremu, robe, postrojenja, isporuke) u skladu sa spomenutom
dokumentacijom za nadmetanje u iznosu od (ukupni iznos ponude slovima i ciframa) ili takve
druge iznose što može biti utvrđeno u skladu sa specifikacijom cijena koja je takođe
priložena i čini dio ove ponude.

Mi preuzimamo, ako naša ponuda bude prihvaćena, da isporučimo dobra u skladu sa
dinamikom isporuke koja je određena u listi uslova.

Ako naša ponuda bude prihvaćena, mi ćemo dobiti garanciju od banke ili osiguravajućeg
preduzeća u iznosu koji je ekvivalentan _________procenta cijene ugovora za blagovremenu
realizaciju ugovora, u obliku koji propisuje naručilac.

Saglasni smo da se pridržavamo ove ponude za period od (broj) dana od utvrđenog datuma
za otvaranje ponude po odredbi 22 uputstava ponuđačima, obavezivaće nas i može se
prihvatiti u svakom trenutku prije isticanja tog perioda.

Do pripreme i izvršenja formalnog ugovora, ova ponuda, sa vašim pismenim prihvatnim
pismom istoga, će činiti obavezujući ugovor između nas.
Shvatamo da vi nijeste obavezni da prihvatite najnižu kao ni bilo koju drugu ponudu koju
dobijete.


Potpisano ______________na dan______________________20__________.[potpis]         [u svojstvu]
Propisno ovlašćen da potpiše ponudu za i u korist
                       65
   Formular 2: Specifikacija cijena za dobra koja su ponuđena iz
                inostranstva

Ime   ponuđača   __________________________________Broj         poziva    na
nadmetanje___________

Strana __________od __________

Dostavite tabelu koja će uključivati:
Stavku, opis, zemlju porijekla, količinu i jedinične cijene: Porezi i carine koje se plaćaju u
Republici Crnoj Gori se moraju tabelirati posebno u skladu sa a) i b) UP 26.10

 jedinična cijena FOB ili FCA luka ili mjesto utovara (odredite luku ili mjesto) ili
 jedinična cijena CIF ulazna luka (odredite luku) ili CIP imenovano
mjesto (odredite granični prelaz ili odredišno mjesto)
dostavite ukupnu cijenu CIF ili CIP po stavci (količina pomnožena cijenom)
Jedinična cijena domaće isporuke do krajnjeg odredišta i jedinina cijena ostalih sporednih
pomoćnih usluga, kada je prikladno biće uključene.

Potpis ponuđača _____________________________________________________

Napomena: U slučaju neslaganja između jedinične i ukupne cijene, jedinična cijena će biti
odlučujuća
__________________________________________________________________________
_
            Specifikacija cijena za domaća dobra koja se nude iz
                  Republike Crne Gore

Imer ponuđača______________________________IFB_______________Strana
___________od ____________

Dostavite tabelu koja uključuje:
Stavku, opis, zemlju porijekla, količinu i jedinične cijene: Porez i carine koje se plaćaju u
Republici Crnoj Gori sae tabeliraju odvojeno u sklaldu sa a) i b) UP
26.10.
 jedinična cijena EXW po stavci
 Cijena lokalnog rada, sirovina i komponenti (sastavnih djelova)
 Ukupna cijena EXW, po stavci
 Jedinična cijena po krajnjem odredištu stavke i jedinična cijena ostalih
  sporednih usluga.
Porez na promet i drugi porezi koji se plaćaju ako se ugovor dodijeli.
Potpis ponuđača ________________

NPOMENA: U slučaju neslaganja između jedinične i ukupne cijene, jedinična cijena će biti
odlučujuća.                       66
Napomene o standardnom formularu prihvatnog pisma
Prihvatno pismo je osnovni oblik ugovora kao što je opisano u uputstvima ponuđačima. Ovaj
standardni formular prihvatnog pisma treba ispuniti i poslati uspješnom ponuđaču tek nakon
izvršenja vrednovanja ponuda i odobrenja             Formular br. 3: Prihvatno pismo
                (zaglavlje naručioca)

                                Datum ( __________)


Za: _________________________________________________________________
         (ime dobavljača)


____________________________________________________________________
        (adresa dobavljača)

Faks br : _________________

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je vaša ponuda od ____/____/______za izvršenje
_________________(naziv ugovora i broj identifikacije, u obliku u kojem su dti u podacima o
ugovoru) po cijeni ugovora koja je ekvivalentna ________, _________(iznos u broju i
slovima) ____________(ime valute), kako je korigovana i kodifikovana u skladu sa
uputstvima ponuđača, se ovim prihvata.
Od Vas se ovim zahtijeva da obezbijedite u roku od 10 dana činidbenu garanciju u obliku i
iznosu koji su predviđeni u uputstvima ponuđačima. Propust pri dostavljanju činidbene
garancije će predstavljati dovoljan osnov za otkazivanje dodjele i gubitka garancije ponude.

__________________________________
Obavezni potpis naručioca

Datum potpisivanja: _______/______/_______

Dodatak: Formular ugovora
                      67
              Standardni formulari javnih nabavki

Datum               ___/____/_____/        _____________________
odobravanja
Datum od stupanja         ___/____/_____/        Komisija za javna nabavke
na snagu
Strana              1    od    1      Standardni formular  F26.1.4.1.

Naslov: Garancija ponude

UPUTSTVA:
1. Kada je neophodno, ovaj neispunjen formular biće dio dokumentacije za nadmetanje;
2. Kada je neophodno, ovaj formular će biti popunjen i priložen uz ponudu, i
3. U odgovarajućem slučaju umjesto,,banka,, biće navedeno ,,osiguravajuće društvo,,.


S obzirom na to da je (ime ponuđača) (u daljem tekstu Ponuđač) dostavio svoju ponuda na dan
(datum dostavljanja ponude) za isporuku (ime i/ili opis dobara/radova) (udaljem teksktu PONUDA)

Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da se obavezujemo da ćemo Mi (ime banke) iz
(ime Države), sa registrovanom koncelarijom u (adresa Banke) )u daljem tekstu Banka) ili naši
pravni sledbenici izvršiti plaćanje iznosa od ________u korist (ime Naručioca) (u daljem tekstu
Naručilac).
Ovjerava glavnim pečatom banke na dan ______________

USLOVI ove obaveze su:

1. Ako ponuđač povuče svoju PONUDU tokom perioda vaaženja, naznačenog od strane
  Ponuđača u formularu PONUDU, ili
2. Ako Ponuđač, pošto je obaviješten o prihvatanju PONUDE od strane Naručioca u toku perioda
  važenja ponude: (a) ne potpiše ili odbije da potpiše formulaar ugovora, ako je isti neophodan, ili
  (b) Ako ponuđač ne obezbijedi ili odbije da dostavi garanciju izvođenja, u skladu sa Uputstvima
  ponuđačima

MI preuzimamo na sebe obavezu da platimo Naručiocu sumu do gore navedenog iznosa po
prijemu ovog pismenog zahtjeva, pri čemu Naručilac ne mora da dokaže svoj zahtjev, pod
uslovom da je u istom naveo da je iznos čije se plaćanje zahtijeva dospio s obzirom na nastupanje
jednog ili više uslova, kao i da je naznačio uslov ili uslove koji su nastupili.

Ova garancija važi 30 (30) dana uključujući dan po isteku roka važenja ponude.
Svako potraživanje po osnovu ove garancije treba da stigne u Banku prije isteka gore navedenog
datuma.

Potpis banke _________________________________________________
                        68
               Formular br. 5 Formular ugovora

OVAJ SPORAZUM zaključen _______dana ________godine _______između Željeznice
Crne Gore A.D. Podgorica iz Republike Crne Gore (dalje u tekstu ,,naručilac,,) kao jedne
strane i (ime dobavljača) iz (grad i država dobavljača) (dalje u teksktu ,,dobavljač) kao druge
strane:

BUDUĆI DA je naručilac koji je pozvao na dostavljanje ponuda za određena dobra, (kratak
opis dobara) prihvatio ponudu od dobavljača za isporuku tih dobara u iznosu od (cijena
ugovora slovima i brojem) (dalje u tekstu ,,cijena ugovora,,)

OVIM SPORAZUMOM UGOVORENO JE KAKO SLIJEDI:
1. U ovom sporazumu riječi i izrazi će imati ista značenja kao što su im data u odgovarajućim
  uslovima ugovora.

2. Sljedeći dokumenti će se smatrati, čitati i tumačiti kao dio ovog sporazuma, a to su naime:

(a)   Formular ponude i specifikacija cijena koje dostavlja ponuđač
(b)   Lista uslova
(c)   tehničke specifikacije
(d)   Opšti uslovi ugovora
(e)   Posebni uslovi ugovora (podaci o ugovoru) i
(f)   Obavještenje naručioca o dodjeli

3. Pri razmatranju plaćanja koje treba da izvrši naručilac prema dobavljaču kao što je dalje
  pomenuto, dobavljač ovime ugovara sa naručiocem dostavljanje dobara i isporuku
  nedostataka radi usaglašenosti sa odredbama ugovora, u svim pogledima

4. Naručilac ovim utvrđuje plaćanje dobavljaču s obzirom na snadbijevanje dobara i ispravku
  nedostatka istih, cijenu ugovora ili druge takve svote koje se moraju platiti po odredbama
  ugovora u vrijeme i na način koji je propisan ugovorom

ZA POTVRDU istog strane su odlučile da se ovaj sporazum izvrši u skladu sa odgovarajućim
zakonima dana i godine koji su gore prvo navedeni.

Potpisao, zapečatio i dostavio
(ime predstavnika) (za naručioca)
u prisustvu (ime svjedoka)   ZA NARUČIOCA                         ZA IZVRŠIOCA
                       69
Standardni formulari za javne nabavke

Datum odobrenja        ____/____/____/    _________________________
Datum stupanja na       ___/_____/____/      Komisija za javne nabavke
snagu
Strane             1  od   1     Standardni formulari  F.40.4.1.

Naslov: Garancija izvođenja

INSTRUKCIJE:

1. Ovaj formular biće ispunjen od strane Garanta, kada se to zahtijeva
2. ,,Banka, će biti izmijenjeno sa ,,osiguravajuće društvo,, kada je odgovarajuća

              Formular za garanciju izvođenja

S OBZIROM na to da je (naziv dobavljača) (u daljem tekstu: Dobavljač) u skladu sa
Ugovorom br. (referentni broj ugovora) od (datum) _____/____/____/ da isporuči (opis
dobara, usluga, radova) ( u daljem tsktu Ugovor)

I S O BZIROM na to da ste u navedenom Ugovoru predviđeli obavezu da Dobavljač
obezbijedi bankarsku garanciju od strane renomirane banke na predviđeni iznos kao
obezbjeđenje za to da je Dobavljač izvršio svoje obaveze u skladu sa Ugovorom.

I S OBZROM na to da smo se mi saglasili da dobavljaču izdamo garanciju:

Mi ovim putem potvrđujemo da smo Garanti i da smo prema vama obavezni u ime i za
račun Dobavljača do ukupnog iznosa od (iznos garancije naveden ciframa i riječima) kojim
se obavezujemo da ćemo vam isplatiti po vašem prvom pismenom zahtjevu kojim
izjavljujete da je Dobavljač prekršio ugovor, i bez primjedbi ili sporova, bilo koju sumu ili
sume u okviru (iznos garancije) kako je gore navedeno, bez neophodnosti da vi fokažete ili
pokažete osnovne ili razloge vašeg zahtjeva ili sume koja je u istom navedena.
Ova garancija važi _________datum ____/____
Datum, potpis i pečat Garanta, (adresa).
                        70
             Formular ovlašćenja proizvođača


Za: (ime naručioca) (vidite odredbu 13.3. (a) uputstva ponuđačima)

BUDUĆI DA (ime ponuđača) koji su poznati i ugledni proizvođači (ime i/ili opis dobara) i ime
fabrike u (adresa fabrike)

Ovime ovlaščuje (ime i adresa zastupnika) da dostavi ponudu, i kasnije pregovara i potpiše
ugovor sa Vama po pozivu na nadmetanje br. (pozivanje na ponudu iz poziva za nadmetanje)
za gore pomenuta dobra uključujući opremu, robe, postrojenja, isporuke koje mi proizvodimo.

Mi ovim produžavamo našu punu garanciju i garanciju u skladu sa odredbom 15 opštih
uslova ugovora za dobra koja nudi gore navedeno preduzeće u skladu sa ovom pozivnicom
na ponude


_________________________________________________
  (Potpis u ime i u korist proizvođača)

Napomena: Ovo ovlašćenje mora biti u zaglavlju proizvođača i mora ga potpisati nadležno
lice a koje ima ovlašćenja da obaveže proizvođača. Ponuđač treba da ga uključi u ponudu.
                      71
Standardni formulari za javne nabavke

Datum o       ___/____/___   _________________________________________
odobravanja
Datum stupanja   __/____/____        Komisija za javne nabavke
na snagu
Strana       1 od   1    Standardni formular         F.23.4.1.

Naslov: Aneks za izjavu o nezavnisnosti od strane dobavljača koji učestvuju

Da bi ponuda bila bitno prihvatljiva, ovaj dodatak biće potpisan od strane dobavljača koji
učestvuje i biće sastavni dio svakog prijedloga za usluge ili bilo koje ponude za dobra ili
radove. Ovaj dodatak nije potreban u okviru šoping metode ilu uslučaju nabavke putem
direktnog sporazuma. Ovaj dodatak prati standardne pravne i administrativne zahtjeve u
saglasnosti sa Zakonom o javnim nabavkama. Isti predstavlja dio rokova i uslova za svaki
ugovor i predstavljaće osnov za tužbu od strane Vlade Republike Crne Gore uslučaju kršenja
ugovora. Lice koje potpisuje ovu izjavu biće lice koje je ovlašćeno da potpiše ponudu ili
prijedlog u ime dobavljača, učesnika.


UPUTSTVA ZA DOBAVLJAČE UČESNIKE
Molimo potpišite ovaj formular i priložite ga uz ponudu
________________________________________________________________________
 U skladu sa Članom 23 Zakona o javnim nabavkama, ako i ostalim odredbama Zakona,
 uključujući članove u okviru Glave 19, ,,Kaznene odredbe,,.

IZJAVLJUJEMO
Priznajući važnost postupka nadmetanja koji će se odvijati na osnovu slobodne i pravedne
konkurencije a ne kao predmet zloupotreba, tajnih sporazuma, zavjera ili nepravednog
uticaja, izjavljujemo da smo ovu ponudu pripremili nazavisno.

POTVRĐUJEMO
Ovim potvrđujemo da (i) nismo ponudili ili dali, i nećemo ponuditi ili dati direktno ili indirektno
preko posrednika ili treće strane, bilo kakav neprikladan posticaj ili nagradu bilo kojem
državnom službeniku, njihovim srodnicima, ili poslovnim partnerima u cilju dobijanja ili
zadržavanja ovog ugovora ili druge neprilične koristi, (ii) nismo sa drugim licima sklopili tajni
sporazum, niti ćemo takav sporazum sklopiti u cilju neopravdanog ograničenja konkurencije
za ovaj ugovor.

PRIZNAJEMO
Mi ovim potvrđujemo da priznajemo materijalno značenje ove izjave za Vladu Crne Gore kao i
da razumijemo Zakon o javnim nabavkama i Pravila o javnim nabavkama koja iz njega
proističu.

Ovlašćeni potpisnik
Datum potpisivanja _____/____/____/


                        72
           Standardni formulari za javne nabavke

Datum odobrenja     ___/____/_____     ______________________________
Datum stupanja      ___/____/____       Komisija za javne nabavke
na snagu
Strana          1   od   1    Standardni formular    F.48.4.1.

Naslov: Pismo: Poziv na pregovaranje

JAVNA USTANOVA ____________
Datum. (____________)
Za: Ime i adresa dobavljača usluga
Predmet: Vaš prijedlog za (kratki opis usluga ili broj predmeta)

Gospodine, Gospođo,

Ovim pismom želimo da Vas zvanično obavijestimo da je Vaš prijedlog za (kratki opis usluga
ili broj predmeta) vrednovan i rangiran kao prvi u skladu sa kriterijumima koji su određeni u
zahtjevu za prijedlog.U skladu sa tim, obavještavamo Vas da će se održati pregovaranje, a u
slučaju da pregovaranje sa Vam ne uspije, na pregovaranje će se pozvati kandidat koji je
sledeći po rangu.

Pozivamo Vas na preliminarno pregovaranje (mjesto, datum i vrijeme). Podsjećamo Vas da
ste u potpunosti odgovorni i da snosite sve troškove koji nastanu prilikom pregovaranje.
Međutim, u slučaju da se ugovor dodijeli Vama, troškovi će biti nadoknađeni.

Prvo se vrši pregovaranje o tehničkim aspektima koji su uključeni u Vaš prijedlog. plan
implementacije, vremenski okvir, raspoloživost kadra: ukoliko se postigne sporazum o
tehničkim pitanjima , nastavljaju se pregovori o pravnim i finansijskim pitanjima, uključujući
primjenljive stope, rokove plaćanja, rokove i uslove ugovora.

Bili bismo zahvalni ako biste u što ranijem roku potvrdili ovu pozivnicu uz prilog imena i titula
ovlašćenih predstavnika za pregovranje u Vašu korist. U nadi da će ovi pregovori razultirati
obostranim sporazumom,
S poštovanjem,                      (__________________)
                        ovlašćeni potpis

NAPOMENA: pismo se može modifikovati s ciljem uključivanja elektronskog načina
pregovaranja
                        73

								
To top