1214465858 Konkurs 24 06 by 855L381

VIEWS: 16 PAGES: 21

									                     Crna Gora
                    Vlada Crne Gore
                    UPRAVA ZA ŠUME
     Broj: 2846
     Pljevlja, 25.06.2008.godine


Na osnovu čl.52. i čl. 53. Zakona o šumama (''Sl.list RCG br.55/00''), i čl. 4. Odluke Vlade
Crne Gore o utvrđivanju početne visine koncesione naknade za korišćenje šuma u 2008.
godini, Uprava za šume raspisuje

                 KONKURS
            ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE
 1.   PREDMET KONKURSA 1.1. Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnim jedinicama Uprave za
 šume u sjevernom šumskom području po gazdinskim jedinicama na 7 (sedam) i 15
 (petnaest) godina.
                                     3
 1.2. Ukupna drvna masa koja je ponuđena u ovom Konkursu je 49.541 m u 12 gazdinskih
 jedinica u sjevernom šumskom području. 1.3.  Ugovori o korišćenju šuma će stupiti na snagu od dana potpisivanja Ugovora . 1.4.Gazdinske jedinice za koje su istekle posebne osnove gazdovanja šumama danom
 raspisivanja Konkursa, sječivi etat će biti precizno utvrđen danom usvajanja novih posebnih
 osnova, stoga podaci dati u tabeli broj 1 za te gazdinske jedinice imaju orijentacioni karakter. 1.5.Posebne osnove i radne karte za sve gazdinske jedinice koje su predmet ovog Konkursa
 sastavni su dio konkursne dokumentacije.
2.   SVRHA DUGOROČNIH UGOVORA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA


2.1.Svrha svakog dugoročnog ugovora za korišćenje šuma je realizacija utvrđenog plana
sječe i plana izgradnje i održavanja puteva koji su definisani posebnom osnovom za
gazdinsku jedinicu za koju se dostavlja ponuda.


2.2.Ponuđač je u obavezi da o svom trošku izvodi radove na održavanju i izgradnji puteva
za gazdinske jedinice koje dobija na korišćenje, u skladu sa Planskim dokumentima i
Zakonom.


3.1.1. UČESNICI NA KONKURSU

3.1.1.1. Konkurs je otvoren za sva pravna lica.

3.1.2. Ponude za Konkurs

3.1.2.1. Ponude slati na adresu: UPRAVA ZA ŠUME - ul.Miloša Tošića bb 84210 Pljevlja,
Crna Gora, sa naznakom PONUDA     - NE OTVARAJ, upakovane prema uputstvima iz
konkursne dokumentacije.

4. GAZDINSKE JEDINICE KOJE SE DAJU NA KORIŠĆENJE
       4.1. SJEVERNO ŠUMSKO PODRUČJE
       Tabela br.1

                                                     Početna cijena
                                    Godišnja orijentaciona                   Vrijeme
                            Otvor                       Koncesione
 Područna       Gazdinska      Površina          bruto sječiva masa                    korišćenja    Iznos
                            enost                         nakn.                        Napomena
  jedinica       jedinica       (ha)               (m³)                        od-do     depozita
                            (m¹/ha)                         €
                                                                  (godina)
                                  četinari  lišćari    ∑      četinari    lišćari
   1             2        3     4            5                6         7       8          9
 BERANE    ''Skrivena''          1.414     10   3.500     150     3.650  15.20      5.50    7      11.345
Ukupno            1                    3.500     150     3.650
        ''Rečka rijeka-                                                                Ugovor stupa na snagu
        Vranještica''          2.292     12     400     800     1.200   10,30      6,50    7       1.957     danom donoš.p.osnove

                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Maganik''           3.303     8    1.700    1.600     3.300   7,30      4,50    7       4.118     danom donoš.p.osnove
 KOLAŠIN
        ''Vučje''            4.247     5          5.300     5.300           4,50  2008-2014    5.008
                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Trebaljevo-Lipovo''      1.821     11         5.700    5.700            4,50    7       5.386     danom donoš.p.osnove

Ukupno           4                     2.100   13.400   15.500
                                                                               Ugovor stupa na snagu
PODGORICA    ''Vučji potok''         1.466   18,5      494    5.779     6.273   14,00      6,50        7  9.341     danom donoš.p.osnove
Ukupno             1                    494    5.779     6.273
DANILOVGRAD   ''Štitovo''           2.471   9,42    1.907    1.391     3.298   9,00     7,50   2008-2014    5.795
Ukupno             1                    1.907    1.391     3.298
                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Župa – Štitovo''       8.686   9,08    1.030    4.038     5.068  10,00      5,50         7  6.827   danom donoš.p.osnove
 NIKŠIĆ
                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Bijela gora''         4.171  10,53      417    2.446     2.863  10,00      5,50         7  3.701   danom donoš.p.osnove

Ukupno            2                     1.447    6.484     7.931
                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Župa – Piva''         6.636   4,8     158    6.618     6.776   8,00     5,50       15   16.948   danom donoš.p.osnove
PLUŽINE
                                                                               Ugovor stupa na snagu
        ''Vojnik – Brezna''       4.194   5,1     408    1.879     2.287   6,00     3,50       15    4.061   danom donoš.p.osnove

Ukupno           2                      566    8.497     9.063
ŠAVNIK     ''Komarnica – Dragišnica''   4.411   2,7    1.227     2.59     3.826  10,50      6,50   2008-2014    3.059
Ukupno             1                    1.227    2.599     3.826
  5. Uslovi za učešće na Konkursu

Kod dostavljanja svojih ponuda, Ponuđači moraju poštovati sve instrukcije, forme, odredbe i
specifikacije sadržane u ovoj konkursnoj dokumentaciji.
Ponude koje su u predviđenom roku dostavljene bez svih traženih podataka i dokumentacije neće se
uzeti u razmatranje.
Komisija za vrijednovanje ponuda može ocijeniti samo podatke koji su sadržani u ponudama.
Komisija za vrijednovanje ponuda ne može ocijenjivati nešto što nije navedeno u ponudi!
Uspješnom Ponuđaču će se dodijeliti Ugovor na osnovu ponude, a dijelovi ponude će postati dio
Ugovora.
Kršenje ponude dostavljene na Konkursu dovešće do raskida Ugovora.

     5.1 .Ponuđač mora biti pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti
       šumarstva, u skladu sa čl.9., a u vezi čl.16. Zakona o šumama.
     5.2 . Ponude se podnose za svaku gazdinsku jedinicu posebno.
     5.3 . Jedan Ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu za jednu gazdinsku jedinicu.
     5.4 . Jedan Ponuđač ima pravo podnijeti ponude za više gazdinskih jedinica, u skladu
       sa ovim Konkursom.
     5.5 . Ponuda ne smije biti data alternativno, uslovno ili modifikovano ni u jednom dijelu.
     5.6 . Ukoliko jedan Ponuđač dostavi ponude za više gazdinskih jedinica, uslovi iz ovog
       Konkursa za tog Ponuđača biće primjenjeni kumulativno za sve ponude koje je
       podnio.
     5.7 . U tom slučaju, Ponuđač je dužan naznačiti na svakoj ponudi da je podnio
       ponude za više gazdinskih jedinica, navodeći spisak gazdinskih jedinica na svakoj
       od svojih ponuda.
     5.8 . Ponuđač može podnijeti ponudu samo ako je prethodno otkupio konkursnu
       dokumentaciju za gazdinsku jedinicu za koju podnosi ponudu.
     5.9 . Preuzimanje dokumentacije po ovom Konkursu može se izvršiti svakog radnog
       dana u vremenu od 11 do 14 h u Upravi za šume, najkasnije do 16.07.2008.god.
       do 14 časova po lokalnom vremenu, uz prethodno priložen dokaz o uplati za otkup
       dokumentacije za pojedinu gazdinsku jednicu.
     5.10 . Cijena otkupa konkursne dokumentacije je 2.500,00€ po svakoj gazdinskoj
       jednici. Uplata se vrši na uplatni račun br. 832-6189-60 Uprava za šume-Budžet
       Crne Gore. Ovaj iznos je nepovratan.
     5.11 . Uprava za šume izdaće potvrdu o otkupljenoj konkursnoj dokumetaciji.
     5.12 . Ponuđač mora dostaviti dokaz o uplati depozita ponude u iznosima koji su dati u
       Tabeli br.1. Uplata ovog depozita se vrši na žiro račun br 510-20515-90 –
       Sindikalna organizacija Uprave za šume.
     5.13 Uplata depozita mora sadržati naziv gazdinske jedinice za koju je uplata izvršena.
     5.14 O prijemu ponude, Uprava za šume izdaće Ponuđaču pisanu potvrdu sa
       naznačenim tačnim datumom, danom i časom prijema ponude.
     5.15 . Uplaćena nakanda za konkursnu dokumentaciju i dostavljena ponuda sa
       cijelokupnom dokumentacijom se neće vraćati Ponuđačima.
     5.16 . Uprava za šume ima pravo da zahtijeva od Ponuđača da u slučaju potrebe
       omogući ovlašćenim licima Uprave za šume provjeru svih podataka ponude.
     5.17 . Ukoliko ovlašćena lica utvrde da ponuda sadrži podatke koji ne odgovaraju
       stvarnom stanju kod Ponuđača, takva ponuda biće odbačena.
     5.18 . Uprava za šume može odustati od zaključenja Ugovora sa bilo kojim od
       Ponuđača ili svim Ponuđačima, takođe može poništiti dio ili cijelokupni Konkurs
       bez bilo kakvog obrazloženja ili naknade.
   5.1.1. Minimalni kadrovsko- tehnički uslovi za Ponuđače
  Svaki Ponuđač dužan je ispuniti sledeće minimalne kadrovsko tehničke uslove na dan podnošenja
  ponude :

     5.1.1.1.  Za ponudu koja obuhvata poslove na korišćenju šuma do 6000 m³ bruto drvne
           mase Ponuđač mora ispunjavati sledeće uslove:

     Kadrovi u radnom odnosu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
       Minimalno jedan inženjer šumarstva;
       Minimalno dva šumarska tehničara;
       Minimalno osam radnika KV šumarske struke ili osam radnika sa min. 2 godine
        iskustva na poslovima korišćenja šuma.

      Materijalno - tehnička sredstva u svojini ili zakupu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora:
       3 motorne pile;
       2 para radnih grla;
       1 šumski traktor.

     5.1.1.2.  Za ponudu koja obuhvata poslove na korišćenju šuma do 12000 m³ bruto drvne
           mase Ponuđač mora ispunjavati sledeće uslove:

     Kadrovi u radnom odnosu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
       Minimalno dva inženjera šumarstva;
       Minimalno tri šumarska tehničara;
       Minimalno petnaest radnika KV šumarske struke ili petnaest radnika sa min. 2 godine
        iskustva na poslovima korišćenja šuma.


      Materijalno - tehnička sredstva u svojini ili zakupu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
:
         6 motornih pila;
         4 para radnih grla;
         2 šumska traktora.


     5.1.1.3.  Za ponudu koja obuhvata poslove na korišćenju šuma preko 12000 m³ bruto
           drvne mase Ponuđač mora ispunajavati sledeće uslove:

    Kadrovi  u radnom odnosu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
         Minimalno tri inženjera šumarstva;
         Minimalno pet šumarskih tehničara;
         Minimalno 21 radnik KV šumarske struke ili 21 radnik sa min. 2 godine iskustva na
         poslovima korišćenja šuma.

      Materijalno tehnička sredstva u svojini ili zakupu za cijelo vrijeme trajanja Ugovora :
        10 motornih pila;
        4 para radnih grla;
        3 šumska traktora.
     5.1.1.4. Za ponudu za više od jedne gazdinske jedninice, od kojih se barem jedna nalazi
          van teritorije opštine u kojoj je sjedište Ponuđača ili su gazdinske jednice iz
          ponuda na području dvije opštine, taj Ponuđač mora ispunjavati i dodatne uslove
          i to :
        Minimalno još jedan inženjer šumarstva, preko minimalnih uslova
        Minimalno još dva šumarska tehničara, preko minimalnih uslova
        Minimalno pet radnika KV šumarske struke ili pet radnika sa min. 2 godine iskustva na
        poslovima korišćenja šuma, preko minimalnih uslova.

  U formularima u prilogu Konkursa od Ponuđača će se tražiti da dostave informacije o
 kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti, date u standardizovanom formatu.

 Prethodne podatke, kao i kapacitete za primarnu, sekundarnu i finalnu preradu ocjenjivaće
 Komisija Uprave za šume na osnovu jasnih kriterijuma za vrijednovanje.

6. DOSTUPNOST INFORMACIJA

  6.1. Za sve potrebne informacije u vezi ovog Konkursa biće zadužena kontakt osoba
    Spajić Snežana tel. 089/323-578 Fax 089/323-730 e -mail.cgsume@cg.yu;

  6.2. Ponuđači mogu pismeno zahtijevati razjašnjenje Konkursa i konkursne dokumentacije, po
    otkupu konkursne dokumentacije. Ovakav zahtjev mora prispjeti kod kontakt osobe putem
    pošte, faxa ili e-maila, najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

    6.3. Na sve zahtjeve prispjele pod ovim uslovima biće odgovoreno u roku od tri dana od dana
      prispjeća.

  6.4. Podnošenjem ponude Ponuđači izjavljuju da su im Konkurs i konkursna dokumentacija
    jasni, te da je bez prigovora prihvataju, po tumačenju Uprave za šume.
  7. OTVARANJE PONUDA
7.1.   Ponuda mora u svemu odgovarati uslovima predviđenim ovim Konkursom i konkursnoj
     dokumentaciji.
7.2.   Ponuda mora prispjeti ili biti predata Upravi za šume najkasnije 18.07.2008. godine,
     do 12 sati bez obzira na način predaje ili slanja.
7.3.   Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani podnosioci ponuda,
     odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, biće održano 1 sat nakon isteka roka za prijem
     ponuda, dana 18.07.2008.god. u 13 sati u prostorijama Uprave za šume ul.Miloša Tošića bb
     84210 Pljevlja.
7.4.   Ponude koje pristignu Upravi za šume, posle utvrđenog dana i časa neće biti razmatrane.
  8. VRIJEDNOVANJE PONUDA

8.1.  Vrijednovanje tehničkih ponuda - Kvalitet svake tehničke ponude se vrijednuje u skladu
    sa utvrđenim kriterijumima i bodovima.
8.2.  Vrijednovanje finansijskih ponuda- Nakon završetka vrijednovanja tehničkih ponuda
    izvršiće se vrijednovanje finansijskih ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijumima i
    bodovima.


    9. ODABIR PONUĐAČA

9.1.   Odabir najpovoljnije ponude se vrši vrijednovanjem tehničkog kvaliteta i cijene u odnosu
    60/40.
9.2.  Konačna odluka po ovom Konkursu biće donijeta u roku od 30 dana od dana javnog
    otvaranja ponuda.
9.3.  Ukoliko ponuda ili više ponuda jednog Ponuđača ne bude zadovoljila sve uslove Konkursa,
    takva ponuda ili sve ponude biće bez razmatranja odbačene.
9.4.  Ponuda mora biti važeća najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda.
9.5.  Ukoliko Ponuđač odustane od ponude ili odbije da zaključi ponuđeni Ugovor, Uprava za
    šume ima pravo zadržati iznos uplaćen na ime depozita, kao i da zaključi Ugovor sa drugim
    najpovoljnijim Ponuđačem za tu gazdinsku jedinicu.


    10. OBAVJEŠTENJE O ISHODU KONKURSA

10.1. Ponuđačima koji zaključe Ugovor za korišćenje šuma uplata depozita će biti tretirana kao
   avansna uplata po Ugovoru.
10.2. Ponuđačima koji ne budu izabrani po ovom Konkursu ovaj depozit biće vraćen u roku od
   7 dana od dana konačnosti odluke po ovom Konkursu.
10.3. Ukoliko Ponuđač ima primjedbi na postupak izbora najpovoljnijih ponuda može uložiti
   žalbu. Žalba se podnosi Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, u roku od 7
   dana od dana obavještenja o ishodu Konkursa.

    11. KRITERIJUMI ZA VRIJEDNOVANJE PONUDA

    Kadrovski i tehničko - tehnološki uslovi......................................60 bodova
    Ponuđena visina koncesione naknade.......................................40 bodova

    OSTALE VAŽNE INFORMACIJE ZA PONUĐAČE

    12. Mijenjanje ili povlačenje ponude
 12.1. Ponuđači mogu mijenjati ili povući svoje ponude pisanim obavještenjem prije isteka roka
    za dostavljanje ponuda.
 12.2. Nijedna ponuda se ne može mijenjati nakon isteka tog roka.


    13. Troškovi pripreme ponude
  13.1. Svi Ponuđači su odgovorni za svoje troškove i izdatke povezane sa pripremom i
    podnošenjem ponude na ovaj Konkurs.
   14. Komisija za vrijednovanje ponuda
  15.1. Sve ponude vrijednuje Komisija za vrijednovanje ponuda koju formira Direktor Uprave za
     šume svojim Rješenjem, a čine je predstavnici Uprave za šume.


   15. Pravo na poništenje ponude ili diskvalifikaciju ponude

      15.1. Poništenje
 15.1.1. U slučaju poništenja Konkursa, Ponuđači će biti obaviješteni u pisanoj formi o poništenju
     od strane Uprave za šume ugovorne strane uz navedene razloge za poništenje.
 15.1.2. Ukoliko se Konkurs poništi prije otvaranja spoljašnje koverte bilo koje ponude, ponude
     će se neotvorene i zapečaćene vratiti Ponuđačima.
 15.1.3.  Poništenje se može izvršiti u sledećim slučajevima:
 a) kada je konkursni proces neuspješan, odnosno, kada nijesu prispjele kvalitativno ili finansijski
   povoljne ponude ili ukoliko nema nikakvog odziva;
 b) kada izuzetne okolnosti ili viša sila onemogućavaju normalno izvršenje uslova Konkursa;
 c) kada sve tehnički povoljne ponude ne ponude početne cijene za traženu gazdinsku jedinicu;
 d) kada se jave nepravilnosti u postupku, pogotovu u slučajevima kada je to onemogućilo
   korektnu konkurenciju.

 ►Uprava za šume zadržava pravo da se u bilo kojoj fazi povuče iz procesa odabira ili
 vrijednovanja ponuda.

  15.2. Pravo na odbijanje/ diskvalifikaciju ponuđača

 Uprava za šume zadržava pravo da odbije ili diskvalifikuje ponuđača u sledećim slučajevima:

a) Ukoliko se ponuda dostavi kasno, ako je netačna, ako je nepotpuna pa i komisija smatra
  nemogućim za ocjenjivanje, ili ukoliko ne uspije da ispuni ostale uslove Uprave za šume oko
  dostavljanja dokumenata o kojima su Ponuđači obaviješteni;
b) Ukoliko je ponuđač kriv za ozbiljno pogrešno tumačenje konkursnih uslova;
c) Ukoliko postoji neka promjena identiteta, kontrole, finansijskog stanja ili ostalih faktora koji utiču
  na odabir i/ili proces evaluacije koji utiče na Ponuđača ;
d) Ukoliko postoji osnovana sumnja da su se Ponuđači međusobno dogovorili na štetu Uprave za
  šume oko uslova Konkursa.
               UPUTSVO ZA PODNOŠENJE PONUDA

► DOKUMENTACIJA PONUĐAĆA TREBA DA SADRŽI:


    TEHNIČKI DIO PONUDE i
    FINANSIJSKI DIO PONUDE

 Ponuda mora biti predata u zapečaćenoj koverti (Koverta br.1) sa jasno ispisanim nazivom
 Ponuđača, naznakom PONUDA - NE OTVARAJ i nazivom      gazdinske jedinice na koju se
 ponuda odnosi.


   Sadržaj ponude (Koverta br.1) su tri zapečaćene koverte sa nazivima i to :

 Koverta br.2 –sa nazivom - TEHNIČKI DIO PONUDE
 Koverta br.3 – sa nazivom – PRATEĆA DOKUMENTACIJA
 Koverta br. 4 – sa nazivom- FINANSIJSKI DIO PONUDE I INVESTICIONI PROGRAM

 Tehnička ponuda i Finansijska ponuda treba da budu u samo jednoj kopiji.


► Tehnički dio ponude- Koverta broj 2

 Tehnička ponuda obuhvata sledeća dokumenta:

Obrazac 1

   a)  Podaci o Ponuđaču - Formular za svako pravno lice koje se javilo na Konkurs . Formular se
      nalazi u prilogu konkursne procedure. Ovaj formular treba popuniti jasno i nedvosmisleno.

Obrazac 2

   b)  Pregled ponude - Formular o neophodnim informacijama koji jasno identifikuje pravno lice.

Obrazac 3

   c) Tehnička osposobljenost - Formular koji sadrži tehničke informacije o kadrovima , iskustvu
     koje je preduzeće imalo u sječi drveta i drvopreradi, održivom razvoju šumarstva i
     drvoprerade kao i finansijske sposobnosti preduzeća.
  ►Prateća dokumentacija – Koverta broj 3
   Koverta broj 3 sa nazivom prateća dokumentacija mora da sadrži dokaze o ispunjenju uslova
Konkursa i konkursne dokumentacije, koji će biti sistematizovani u jedan uvezani dokument, na način
koji onemogućava manipulaciju (uvezano jemstvenikom i pečatirano), i to sledećim redosledom:
  1.Potvrda o registraciji iz CRPS i važeći statut preduzeća;
  2.Rješenje o razvrstavanju izdato od MONSTAT-a;
  3.Rješenje poreske uprave o PIB;
  4.Rješenje poreske uprave za PDV;
  5.Karton deponovanih potpisa iz poslovne banke;
  6.Ovlašćenje o zastupanju Ponuđača - Formular "PUN";
  7.Diploma ili drugi odgovrajući dokument kojim se dokazuje stručna sprema za šumarskog
  inženjera, šumarskog tehničara, i KV radnika šumarske struke, za sva lica iz pregleda ponude;
  8.Potvrda poslodavca o radnom iskustvu za KV radnike koji nisu šumarske struke, a navedeni su u
  pregledu ponude;
  9.Ugovori o radu za sve zaposlene;
  10.Obrasci M1, M3, ROD 1, za sve zaposlene;
  11. Račun ili ugovor ili računovodstveni dokument kojim se dokazuje svojina opreme i
  mehanizacije;
  12. Važeća radna dozvola ili rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uslova za mašine u
  primarnoj preradi drveta za najmanje period Ugovora o korišćenju, koje su u svojini ili zakupu
  Ponuđača;
  13.Izjava odgovornog lica da Ponuđač proizvodi polufinalni proizvod od drveta;
  14. Izjava odgovornog lica da Ponuđač proizvodi finalni proizvod od drveta;
  15.Pisana bezrezervna izjava ovlašćenog računovođe ili revizora da Ponuđač ima finansijski efekat
  poslovanja u iznosu od _______ € , u poslednje dvije godine ;
  16. Kopije Ugovora sklopljenih sa Upravom za šume CG u posledenje tri godine sa sumarno
  iskazanom bruto drvnom masom svih Ugovora;
  17.Dokaz o otkupu konkursne dokumentacije - potvrdu koju će izdati Uprava za šume, i dokaz o
  uplati depozita;
  18.Izjava Ponuđača da će njegova ponuda važiti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda;
  19. Uvjerenje da se ne vodi proces stečaja ili likvidacije;
  20. Revidovani računi za prethodne tri fiskalne godine plus trenutni nacrt računa do danas.

  ► Finansijski dio ponude i investicioni program-Koverta broj 4

  Finansijska ponuda se dostavlja u formatu Obrasca br.4
     Ova koverta mora sadržati jasan, nedvosmislen i bez mogućnosti drugačijeg tumačenja ,
     numerički i slovni novčani iznos koncesione naknade, izražen u eurima (€) po m3, bruto
     drvne mase, po vrsti drveta na paritetu f-cco panj dubeće viđeno stanje, u skladu sa
     Tabelom 1 iz Konkursa.
     Naknada po čl.33 Zakona o šumama nije uključena u koncesionu naknadu i biće posebno
     obračunata, u skladu sa posebnim propisom.

     Obrazac za finansijsku ponudu treba popuniti posebno za SVAKU gazdinsku jedinicu za
     koju Ponuđač dostavlja ponudu. Svi obrasci finansijskih ponuda se predaju u ISTOJ koverti
     –finansijska ponuda.
     U koverti broj 4, zajedno sa obrascem broj 4- finansijska ponuda dostavlja se i investicioni
     program.
     Svako kršenje ovih pravila (npr. nezapečaćene koverte) se smatra kršenjem pravila i
     dovešće do odbijanja ponude.
Obrazac 1: Podaci o ponuđaču
Molimo popunite bijela polja. VAŽNA napomena: - Ponuda se može odbiti zbog nepotpunih odgovora, ili u slučaju da
se dokaže da su dostavljeni podaci netačni.
Br.  Pitanje
    Smjernice za ponuđače: Ukoliko isti Ponuđač dostavi ponudu za neku drugu gazdinsku jedinicu, neophodno
    je navesti sve gazdinske jedinice za koje su prema ovom tenderu dostavljene ponude (iskoristite posebnu
    stranicu ukoliko je potrebno). Za svaku od tih jedinica treba da ispunite odvojeni Obrazac 2.

    Navedite nazive gazdinskih jedinica za koje dostavljate ponudu:

    a)
    b)
    c)
    d)
    e)

A.   Firma
  Važeći naziv Ponuđača/ pravnog
A.1 lica

    Sjedište Ponuđača
A.2
    Registarski broj Ponuđača iz CRPS:
A.3
    Godina registracije
A.4
    PDV broj
A.5

    Smjernice za Ponuđače: Od Ponuđača se traži da u pisanoj formi sa zaglavljem firme i potpisom ovlašćene
    osobe potvrdi da se može tražiti mišljenje navedene banke u bilo kojoj fazi trajanja Konkursa ili realizacije
    Ugovora.


    Navedite naziv i adresu banke
A.6
    deponenta Ponuđača


    Broj bankovnog računa
A.7

    PIB / matični broj Ponuđača
A.8
    Adresa sjedišta Ponuđača
A.9
    Tel/Fax
A.10
   Ime i prezime osobe ovlašćene
   za kontakte u okviru ovog
A.11
   Konkursa

    Izjave
B.

    Da li je Ponuđač u stečaju?


    Smjernice za Ponuđače: Važna napomena - Priložite potvrdu kojom se potvrđuje da proces stečaja ili likvidacije
    nije u toku. Uprava za šume neće potpisati Ugovor sa Ponuđačem koji se nalazi u procesu stečaja
  Da li je Ponuđač u vlasničkom odnosu sa nekim
  drugim privrednim društvom koje je već
  registrovano kao koncesionar i/ili drugi
  potencijalni Ponuđač u trenutku trajanja
  Konkursa ili dostavljanja ponude?
  Ukoliko jeste, molimo navedite ime(na) drugih
B.1 preduzeća u kojima je Ponuđač vlasnik kapitala,
  akcija i sl.

   Da li kod Ponuđača neko drugo pravno lice ima vlasničkog udjela u
B.2                                         DA    NE
   trenutku dostavljanja ponude?


    Ukoliko je odgovor potvrdan na pitanja B1 ili B2,
B.3  molimo navedite sve podatke u priloženom
    obrascu izjave dioničara.


    Smjernice za Ponuđače: Ovaj podatak se traži kako bi se obezbijedila transparentnost
    vlasništva kompanija Ponuđača i da bi se obezbijedilo da isto preduzeće ne dostavlja ponude za
    različite koncesije pod različitim nazivima.

  Da li je neki sud ili pravosudni organ utvrdio da je vaše preduzeće u
B.4 protekle 3 godine prekršilo Zakon o šumama za djela iz čl.37 i 64 (tačke    DA    NE
  5,6,7,8,9,10) i Krivičnog zakonika čl.324 i čl. 325.

B.5 Ako jeste, navedite pojedinosti.

C.  Izjava

   Ovim potvrđujemo da su svi gore navedeni podaci tačni, kao i dolje navedeno preduzeće koje
   dostavlja ovu ponudu individualno ili kao dio konzorcijuma:


     • nije trenutno i nije bilo u protekle 3 godina u stečaju, nesolventno,
                                          DA    NE
    niti je bilo predmet takvih postupaka;
     • je preduzeće protiv kog nije pokretan krivični postupak vezano za
                                          DA    NE
    rad ili struku;
     • nije zloupotrijebilo svoje poslovanje ili struku;            DA    NE
     • nije propustilo da ispuni sve obaveze u dijelu plaćanja doprinosa za
                                          DA    NE
    svoje zaposlene;

     • nije propustilo da ispuni obaveze u dijelu plaćanja poreza;       DA    NE


     • potvrđuje da će ova ponuda važiti najmanje 90 dana od dana
                                          DA    NE
    otvaranja ponuda;

     • potvrđuje da nije u konfliktu interesa, saglasno Zakonu o konfliktu
                                          DA    NE
    interesa.

D.   Potpis

   Svojeručni potpis (ovlašćena osoba):

   Ime i prezime:

   Ponuđač (naziv i pečat ponuđača) :
Obrazac 2: Pregled ponude

Molimo označite u bijelim poljima da li je dokument podnešen ili nije.

Ponuđač

Gazdinske jedinice

                                               Dostavio
Naslov dokumenta                                       DA/NE
1.Potvrda o registraciji iz CRPS i važeći statut preduzeća
2. Rješenje o razvrstavanju izdato od MONSTAT
3. Rješenje poreske uprave o PIB
4. Rješenje poreske uprave za PDV
5. Karton deponovanih potpisa iz poslovne banke
6. Ovlašćenje o zastupanju Ponuđača - Formular "PUN"

7.Diploma ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje stručna sprema za šumarskog
inženjera, šumarskog tehničara, i KV radnika šumarske struke, za sva lica iz pregleda
ponude.

8. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu za KV radnike koji nisu šumarske struke, a
navedeni su u pregledu ponude.
9. Ugovori o radu za sve zaposlene.


10. Obrasci M1, M3, ROD 1, za sve zaposlene.

11. Račun ili ugovor ili računovodstveni dokument kojim se dokazuje svojina opreme i
mehanizacije.

12.Važeća radna dozvola ili rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uslova za mašine u
primarnoj preradi drveta za najmanje period Ugovora o korišćenju, koje su u svojini ili
zakupu Ponuđača.


13.Izjava odgovornog lica da Ponuđač proizvodi polufinalni proizvod od drveta.
14. Izjava odgovornog lica da Ponuđač proizvodi finalni proizvod od drveta.
15. Investicioni program.

16. Pisana bezrezervna izjava ovlašćenog računovođe ili revizora da Ponuđač ima
finansijski efekat poslovanja za drvnu industriju u iznosu od ______eura, u poslednje dvije
godine.

17. Kopije Ugovora sklopljenih sa Upravom za šume CG u posledenje tri godne sa
sumarno iskazanom bruto drvnom masom svih Ugovora.

18. Dokaz o otkupu konkursne dokumentacije - potvrdu koju će izdati Uprava za šume i
dokaz o uplati depozita.

19.Izjava Ponuđača da će njegova ponuda važiti najmanje 90 dana od dana otvaranja
ponuda.
20. Uvjerenje da se ne vodi proces stečaja ili likvidacije.
21.Revidovani računi za prethodne tri fiskalne godine plus trenutni nacrt računa do danas.
Obrazac 3: Tehnička osposobljenost

Molimo popunite bijela polja prema pitanjima, osim polja za bodove, koja će popuniti komisija.

Ponuđač

Gazdinske jedinice
   Da li Ponuđač ispunjava minimalne kadrovske
                           Da        Ne
   i tehničke uslove za korišćenje šuma?
A  Operativni kapacitet za korišćenje šuma - utvrđivanje "maksimalne zapremine"

   Smjernice za Ponuđače                   Smjernice za vrijednovanje ponuda

   Ovi podaci ne doprinose tehničkom zbiru "bodova".
   Podaci su potrebni za utvrđivanje Vašeg učinka tokom
   protekle tri godine i provjeriće se u odnosu na podatke  Na osnovu utvrđene maksimalne zapremine, Ponuđač
   Uprave za šume.                      na osnovu konačnog skora može da bude izabran samo
   Podaci će se iskoristiti da se utvrdi "maksimalna     za broj jedinica za koje je ukupna zapremina manja od
   zapremina" sirovine, koja se može dodijeliti preduzeću  njegove maksimalne. Kod sledećih jedinica izabraće se
   na preradu, ukoliko to preduzeće bude uspješno u     Ponuđač sa najvišim ukupnim skorom od preostalih
   procesu nadmetanja. Uprava za šume zadržava pravo     Ponuđača.
   da izvrši procjenu realnih granica na osnovu tehničke
   osposobljenosti Ponuđača.
  Koje je ugovore za korišćenje šuma vaše
A.1 preduzeće potpisalo sa Upravom za šume u                m³             €
  protekle tri godine, izraženo u m³ i €?
   2005 ->

   2006 ->

   2007 ->
   Koju drvnu masu smatrate da ste u mogućnosti da:
A.2 a) posječete i b) preradite godišnje (prosjek)             m³
  tokom narednih 7-15 godina?
   a) kapacitet za sječu (m³ trupaca godišnje)

   b) kapacitet za primarnu preradu (m³ trupaca
   godišnje)
   c) kapacitet za polufinalnu i finalnu preradu (m³
   rezane građe godišnje)
A.3 Kadrovi za korišćenje šuma
   Smjernice za Ponuđače
   Od Ponuđača se traži da dostave podatke za svakog zaposlenog u preduzeću, koji će biti zadužen
   za praćenje određenih operacija .
   Molimo navedite:
   Broj šumarskih inženjera
   Broj šumarskih tehničara
   Broj radnika na sječi
   Ukupan broj zaposlenih na korišćenju šuma

A.4 Oprema za sječu, izvoz, otpremu i izgradnju šumskih puteva

   Smjernice za Ponuđače
   Ponuđač treba da ima jasan dokaz da je oprema i mehanizacija u njegovom posjedu ili zakupu, da
   zapošljava osposobljene i obučene radnike u oblasti sječe i izgradnje šumskih puteva .
   Molimo navedite sledeće podatke:
                                                              Broj
1.  Oprema za sječu, izvoz, otpremu
   Motorne pile
   Sredstva za izvoz:
    -šumski zglobni traktor...........................................       .................................................................. _____
   -traktori....................................................................  .................................................................. _____
   -žičare.....................................................................   ................................................................. _____
   -vitla........................................................................  ................................................................. _____
   Sredstva za utovar i prevoz:
   -dizalice ..................................................................   ................................................................. _____
   -kamioni..................................................................    ................................................................. _____
   Sredstva za izvoz(vučna grla)................................. ................................................................. _____
   Mehanizacija za izgradnju i održavanje puteva
   -buldozeri................................................................    ...................................................................  _____
   -bageri ....................................................................   ...................................................................  _____
2.
   -grejderi ..................................................................   ...................................................................  _____
   -valjci ......................................................................  ...................................................................  _____
   - ________..............................................................     ...................................................................  _____


   Primarna pilanska prerada
A.5


   Smjernice za Ponuđače
   Opišite svoje kapacitete za primarnu preradu:
   Lokacija i naziv objekta

   Vlasništvo objekta

   Kapacitet primarne pilanarske linije (m³ godišnje)
   Iskorišćenost u pilani (procenat trupaca
   prerađenih u proizvode)
   Proizvodi

   Ulaganja u novu opremu za primarnu preradu (€)

   Obim proizvodnje u poslijednje tri godine                                       m³

   2005 ->

   2006 ->

   2007 ->
   Potvrda o ispunjenju minimalnih tehničkih uslova
                                            Da                 Ne
   za rad
   Broj radnika:......................................

                                            Da                 Ne
   Zaštita životne sredine, sertifikati, standardi
A.6 Sekundarna i finalna prerada

   Smjernice za Ponuđače
   Ponuđać dostavlja dokaz da posjeduje kapacitet i opremu za sekundarnu i finalnu preradu kao i
   dokaz o finalnom proizvodu.
   Lokacija i naziv objekta

   Vlasništvo objekta
   Kapacitet sekundarne i finalne linije (m³ godišnje)

   Korišćenje drvnog otpada

   Zaštita životne sredine,sertifikati, standardi

   Proizvodi

   Obim proizvodnje u poslijednje tri godine                  m³

   2005 ->

   2006 ->

   2007 ->

   Dokaz da proizvodi polufinalni i finalni proizvod   Da           Ne

   Broj radnika

   Sertifikat i/ili dokaz o proizvodnji biomase     Da           Ne

A.7 Doprinos održivom razvoju šumarstva i drvoprerade
   Investicioni program

   Smjernice za Ponuđače
   Ponuđač dostavlja investicioni program o ulaganju u nove tehnologije i proširenje djelatnosti finalne
   prerade u vrijeme trajanja korišćenja
   Ukupne investicje €

B   FINANSIJSKA SPOSOBNOST

   Smjernice za Ponuđače

   Kriterijumi za vrijednovanje su validni bilansi finansijskog poslovanja Ponuđača.

b.1  Ostvarena dobit u poslijednje 3 godine                    €

   2005 ->

   2006 ->
   2007 ->
Obrazac 4: Ponuđena cijena (u odvojenoj koverti)

Molimo popunite bijela polja.

Ponuđač

Gazdinska jedinica

Struktura ponuđene cijene

                                 3  Ukupna ponuđena vrijednost
Vrsta              Ukupna količina  Cijena po m
                                       godišnje
                     3
                    (m )        €           €
Lišćari

Četinari


Ukupno
OBRAZAC br.5   IZJAVA DIONIČARA

Naziv preduzeća: ……………………………………………………..


Navedite sledeće informacije/ podatke za svakog dioničara.
                         Br. dionica u                Naziv druge korporacije(a) u kojima
                                 % dionica u vlasništvu
Br.  Ime dioničara   Adresa dioničara     vlasništvu                  dioničari posjeduju dionice već
                                    dioničara
                         dioničara                registrovane kao postojeće koncesionare.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10
                      KRITERIJUMI I PODKRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE PONUDA:
            kadrovi, oprema, kapaciteti za primarnu, polufinalnu i finalnu preradu,finansijska sposobnost i cijena

    TEHNIČKO VRIJEDNOVANJE                MAX.Br.
                               BODOVA
  A  KADROVI ZA KORIŠĆENJE ŠUMA               15
    Šumarski inženjer                        Ponuda sa najvišim brojem zaposlenih na korišćenju šuma boduje se sa 15 bodova
    Šumarski tehničar                        a ostale se boduju po formuli
    Radnici na korišćenju                      a/b x 15 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)
      OPREMA ZA: sječu, izvoz, utovar,
B                                13
      prevoz i izgradnju šumskih puteva
                                    Ponuda sa najvišim brojem motornih pila vrijednuje se sa 1 bodom a ostale se boduju
                                    prema formuli
B.1.  Sredstva za sječu (motorne pile)             1
                                    a/b x 1 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)

                                    Ponuda sa najvišim brojem vučnih grla vrijednuje se sa 1 bodom a ostale se boduju prema
                                    formuli
B.2.  Sredstva za izvoz (vučna grla)              1
                                    a/b x 1 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)

                                    Ponuda sa najvišim brojem šumsksih traktora vrijednuje se sa 7 bodova a ostale se boduju
                                    prema formuli
B.3.  Sredstva za izvoz (šumski traktori)           7
                                    a/b x 7 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)

                                    Ponuda sa najvišim brojem kamiona registrovanih za utovar i prevoz vrijednuje se sa 2
    Sredstva za utovar i prevoz(dizalice i             boda a ostale se boduju prema formuli
B.4.                               2
    kamioni)                             a/b x 2 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)

    Sredstva za izgradnju šumskih puteva              Ponuda sa najvišim brojem (buldozeri, utovarivači, bageri, grejderi, valjci i drugo)
B.5.  (buldozeri, utovarivači, bageri, grejderi, valjci i   2   vrijednuje se sa 2 boda a ostale se boduju prema formuli
    dr.)                               a/b x 2 (a=ponuđeni broj, b= najviši ponuđeni broj)
  C   PRIMARNA PILANSKA PRERADA               8
                                    Svaki Ponuđač dobiće 4 boda koji dostavi rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih
C.1.  Postojanje mašina za pilansku preradu          4
                                    uslova za mašinu za primarnu preradu
                                    Ponuda sa najvišim brojem radnika u primarnoj preradi vrijednuje se sa 4 boda a ostale se
                                    boduju prema formuli
C.2.  Radnici u pilanskoj preradi               4
                                    a/b x 4 (a=ponuđeni broj, b=najviši ponuđeni broj)
        POLUFINALNA I FINALNA
D                             14
           PRERADA
                                 Svaki Ponuđač dobiće 6 bodova koji dostavi ovjerenu izjavu odgovornog lica da proizvodi
     Proizvodnja polufinalnih i finalnih
                                 polufinalni i finalni proizvod (elementi za namještaj, furnir, drvene ploče, prozori, vrata,
D.1.   proizvoda (elementi za namještaj, drvene      6
                                 namještaj i sl.)
     ploče, furnir, prozori, vrata, namještaj i dr.)
                                 Ponuda sa najvišim brojem radnika u polufinalnoj i finalnoj preradi vrijednuje se sa 6
                                 bodova a ostale se boduju prema formuli
D.2.   Radnici u polufinalnoj i finalnoj preradi     6
                                 a/b x 6 (a=ponuđeni broj, b=najviši ponuđeni broj)

     Posjedovanje sertifikata i proizvodnja
D.3.                            2  Svaki Ponuđač dobiće 2 boda koji dostavi sertifikat i/ili dokaz o proizvodnji biomase
     biomase
 E       INVESTICIONI PROGRAM            3
     Ponuđač dostavlja investicioni program o
                                 Ponuda sa najvišim investicionim ulaganjem (€) u nove tehnologije i proširenje djelatnosti
     ulaganju u nove tehnologije i proširenje
E.1.                               finalne prerade vrijednuje se sa 3 boda, a ostale prema formuli
     djelatnosti finalne prerade u vrijeme
                                 a/b x 3 (a=ponuđeno ulaganje, b=najviše ponuđeno ulaganje)
     trajanja korišćenja
  F     FINANSIJSKA SPOSOBNOST            7
                                 Ponuda sa najvišim finansijskim efektom , ostvarena dobit u poslednje tri godine
                                 vrijednuje se sa 7 bodova, a ostale se boduju prema formuli:
F.1.   Ostvarena dobit u poslednje tri godine       7
                                 a/b x 7 (a=ostvarena dobit, b=najviša ostvarena dobit)

       TEHNIČKO VRIJEDNOVANJE            60
       FINANSIJSKO VRIJEDNOVANJE
                                 Ponuda sa najvišom vrijednosti za ponuđenu količinu vrijednuje se sa 40 bodova, a ostale
     Cijena bruto drvne mase (četinari, lišćari po      se boduju prema formuli:
     m³)  F                     40  a/b x 40 (a=ponuđena vrijednost, b=najviša ponuđena vrijednost)


    UKUPNO (TEHNIČKO +
      FINANSIJSKO)                  100
     VRIJEDNOVANJE

								
To top