ISTANBUL ZONE Zonguldak Carboniferous by 6X0tb9

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                                1
                 ISTANBUL ZONE


             Carboniferous of Zonguldak
Ağrali, B., 1969, Amasra Karbonifer havzasındaki bazı münferit kömür seviyelerinin palinolojik
    etüdü ve yaş tayinleri. TJKB, 12, 10-28.
Ağralı, B., 1969, Amasra ve Zonguldak havzalarındaki Alt Karbonifer seviyelerinin palinolojik
    mukayesesi. TJKB, 12, 95-112.
Ağralı, B., 1970, Amasra Karbonifer havzası mikrosporlarının incelenmesi. MTAD, 73, 49-148.
Ağralı, B., 1974, Kozlu bölgesi kömür damarlarının kısa nicel palinolojik etüdü ve Kılıç
    damarlar serisinin yaşı hakkında görüşler. MTAD, 82, 1-20.
Ağralı, B., Akyol, E., Konyalı, Y., Corsin, P. and Laveine, J.P., 1965, Nouvelles formes de
    spores et pollens provenant de charbons primaires et tertiaires de divers gisements turcs.
    Ann. Soc. Geol. Nord., 85, 169-182 (Lille).
Akgün, F., ve Akyol, E., 1992, Amasra-Bartın Karbonifer havzası kömürlerinin palinolojisi ve
    paleoekolojisi. Doğa - Türk Yerb. Derg., 1, 49-56.
Akyol, E., 1963, Etude palynologique de cing veines de houille de Gelik et de deux veines de
    lignite de Soma. Thesis Geol. Houiller, Univ. Lille No. 26, 41 p.
Akyol, E., 1968, Gelik civarındaki Sulu ve şüpheli Sulu damarlarının palinolojik korelasyonu.
    TJKB, 11, 30-50.
Akyol, E., 1971, Microflore de l’Oligocene inferieur recoltee dans une sondage pres d’Avcıkoru,
    Şile-Istanbul. Pollen et Spores 13, 117-133.
Akyol, E., 1974, Zonguldak Üzülmez bölgesi, Asma bölümündeki -50 kotlu galeri güney ve
    doğu kanatlarının kestiği Namuriyen ve Vestfaliyen A yaşlı damarların palinolojik
    incelemeleri. MTAD, 83, 47-108.
Anonymous, 1967, Geological maps of the Zonguldak area.
Arni, P., 1939, şimali Anadolu garbi kömür havzasındaki madencilik hakkında yeni jeolojik
    noktai nazarlar. MTAD, 4, 46-63.
Arni, P., 1941, Amasra taşkömür havzasında bir “bogheadkennel” kömürü zuhuru ve müsmir
    Karbonun stratigrafisi hakkında bazı mülahazalar. MTAD, 6, 481-500.
Artüz, S., 1957, Die Sporae Dispersae der türkischen Steinkohle von Zonguldak-Gebiet mit
    besonderer Beobachtung der neuen Arten und Genera. İÜFFM B, 22, 239-278.
Artüz, S., 1959, Zonguldak bölgesindeki Ali Molla, Sulu ve Büyük kömür damarlarının
    sporolojik etüdü. İÜFFMo, 15, 73 p.
Artüz, S., 1963, Die Spora dispersae der türkischen Steinkohle von Zonguldak-Gebiet. In H.T.
    Ames, G.O.W. Kremp and W. Riegel (eds.), Catalog of fossil spores and pollen, 20, 15-
    68, University Park, Penn.
Artüz, S., 1963, Amasra-Tarlaağzı kömür bölgesindeki kalın ve aradamarların Westfalein C
    mikrosprolojik etüdü ve korelasyon denemesi. İÜFFMo, 19.
Artüz, S., 1974, Zonguldak-Kozlu bölümündeki (Westfaliyen C) Hacı kömür damarının
    petrografik incelemesi. İÜFFMo, 24, 35 p.
Brongniart, A., 1866-1869, Flore Carbonifere. In P. de Tschihatcheff (ed.), Asie Mineure,
    Paleontologie, 75-81, Paris.
Dannenberg, A., 1935, Geologie der Steinkohlenlager. 582 p., Berlin.
                                                2

Dijkstra, S.J., 1952, Megaspores of the Turkish Carboniferous and their stratigraphic value.
    Rep. 18. Int. Geol. Congr. 10, 11-17.
Dijkstra, S.J., 1952, New Carboniferous megaspores from Turkey. Ann. and Magazine of
    natural History (12) 5, 102-104, London.
Dil, N, 1976,
Dil, N., 1980, Zonguldak Karbonifer havzasında ortaya çıkarılan denizel, somatr ve tatlısu
    kılavuz seviyeleri hakkında açıklama. Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni, 2, 213-224.
Dil, N. ve Konyalı, Y., 1978, Carboniferous of Zonguldak area. In Guidebook for the field
    excursion on the Carboniferous Stratigraphy, 5-23.
Egemen, M.R., 1958, On the significance of some new forms of Neuropteris gigantea Sternberg
    from the Carboniferous of Anatolia (Turkey). J. Paleont. Soc. India, 3, 179-184.
Egemen, M.R., 1962, On some xeromorphic plant forms from the upper boundary of the
    Carboniferous of Turkey. Pollen et Spores, 4, 341-342, Paris.
Egeran, N., 1945, Ereğli-Zonguldak kömür havzasının yaygınlığı üzerinde jeolojik imkanlar.
    MTA Bült., 34,
Ergönül, Y., 1964, New Megaspores in the Turkish Carboniferous basin and their vertical
    distribution. C.R. 5 Cong. Strat. Geol. Carbonifere, 3, 1151-1155, Paris.
Etheridhe, R, 1877, Notes on fossil plants from Kosloo. QJGS, 33, 532-533.
Görür, N., Monod, O., Okay, A.I., Şengör, A.M.C., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Sakınç, M., and
    Akkök, R. (1997) Palaeogeographic and tectonic position of the Carboniferous rocks of
    the western Pontides (Turkey) in the frame of the Variscan belt. Bulletin de la Société
    Géologique de France, 168, 197-205.
Garella and Huyot, 1854, Rapport sur les mines de houille d’Heraclee. Ann. Min. (5) 6, 173-
    234, Paris.
Granig, B., 1936, Die Steinkohlen Kleinasiens. Zeitschrift für praktische Geologie, 44, 35-42.
İbrahim-Okay, A.C. and Artüz, S., 1964, Die Mikrosporen der Steinkohlenflöze Domuzcu und
    ay (Westfal A) im Zonguldak Gebiet (Türkei). Forschritte Geol. Rheinland und
    Westfalen, 12, 271-284, Krefeld.
Jongmans, W.J., 1956, Notes paleobotaniques sur les bassins houilliers de l’Anatolie.
    Mededelingen Geol. Stichtung N.S., 9, 55-89, Maestricht.
Karayiğit, A.İ., Amasra (Bartın) havzasında sondajlarda kesiken kömür damarlarının petrolojisi
    ve kömürleşme derecesinin değişimi. A. Suat Erk Jeolojisi Simpozyumu Bildirileri, 343-
    355.
Konyalı, Y., 1963, Contribition l’etude des microspores du bassin houiller d’Amasra (secteur
    sud). Thesis Geol. Houillere Univ. Lille, No. 22, 153 p.
Loboziak, S and Dil, N., 1973, Sur l’age westphalien inferieur des couches de charbon sous la
    faille du Midi de la galerie - 200/34400A des mines de Çaydamar (Turquie) d’apres leur
    etude palynologique (microspores et megaspores). Rev. Paleobotany Palynology, 15,
    287-299.
Nakoman, E., 1968, Etude de la microflora des lignites d’Ağaçlı (İstanbul, Turquie). TJKB, 11,
    51-67.
Okay, A.C., 1944, Zonguldağın Kozlu serisine ait Çay-damar kömürü üzerinde mikroskopla
    yapılan kalitatif-petrografik etüd. MTA Derg., 37
Patijn, R.J.H., 1954, Şimali Anadolu kömür havzası Zonguldak-Kozlu sahası jeolojisi. Maden,
    20/21, 1-20.
Patijn, R.J.H., 1954, Kandilli-Armutçuk bölgesinin jeolojisi. Maden, 20/21, 21-28.
Patijn, R.J.H., 1954, Göbü Karboniferinde jeolojik bir araştırma. Maden, 20/21, 29-38.
Pelin, S., Çoşkun, B., 1995, Investigation of the origin of gas encountered in the Akçakoca-1
    well, western Black Sea. In Geology of the Black Sea Region, (eds. A. Erler, T. Ercan, E.
    Bingöl and S. Örçen), Mineral Resarch and Exploration Institute, Ankara, pp. 244-253.
                                                 3

Poole, H., 1856, On the coal of the northwestern districts of Asia Minor. QJGS, 12, 1-4.
Ralli, G. 1896, Le bassin houiller d’Heraclee. Ann. Soc. Geol. Belgique, 23, 151-267. Liege.
Simmersbach, B., 1903, Das Steinkohlenbecken von Heraklea in Kleinasien. Zeitschrift für
    praktische Geologie, II, 169-192.
Tan, T., 1954, Azdavay kömür yatakları arama işletmesi. Maden, 20/21, 102-108.
Tokay, M., 1962, Geological structure of the Amasra coal field (Zonguldak, Turkey). Symp. on
    Coal, Zonguldak, Turkey, 113-132.
Wagner, R.H., 1968, Upper Westphalien and Stephanien species of Alethopteris from Europa,
    Asia Minor and North America. Mededelingen Rijks Geol. Dienst Serie c III-1, No. 6,
    318 p. Maastricht.
Yahşıman, K., 1964, Some new megaspores in the Turkish Carboniferous and their stratigraphic
    values. C.R. 5. Congr. Int. Strat. Geol. Carbonifere, 3, 1261-1264, Paris.
Yalçınlar, İ., 1954, Sur la presence de schistes carboniferes et de plantes fossiles a l’W
    d’Istanbul. CRSGF 1954, 23-25.
Wilser, J.L., 1927, Die Steinkohlen in der Schwarzmeer-Umrandung, insbesondere bei
    Heraklea-Zonguldak (Nord-Anatolien). GR, 18, 1-37.
Zeiller, R., 1895, Sur la flore des depots houillers d’Asie Mineure et sur la presence, dans cette
    flore, du genre Phyllotheca. CRAcSc, 120, 1228-1231. Paris.
Zeiller, R., 1899, Etude sur la flore fossile du bassin houiller de’Heraclee. Mem SGF Paleont.
    21, 91 p. Paris.

								
To top