Devlet�i Sanayilesme D�neminde Ekonomideki Gelismeler by qtTbWEB

VIEWS: 28 PAGES: 85

									 Devletçi Sanayileşme
Döneminde Ekonomideki
   Gelişmeler
     Üçüncü Bölüm
 http://www.yakupkucukkale.net
  adresinden indirebilirsiniz…
    Dönemin Başbakanları
4 Mart 1925 – 25 Ekim 1937  25 Ekim 1937 – 25 Ocak 1939
Mustafa İsmet Paşa (İnönü)    Mahmut Celal Bayar
Ekonomi Politikasındaki Değişikliğin
      Nedenleri
 Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşme özel
 sektörün inisiyatifine bırakılmıştı.
 Devlet sadece gerekli fiziki ve yasal alt yapıyı
 oluşturmak için çaba göstermiş,
 Diğer taraftan özel sektörün sanayi yatırımı
 yapabilmesi için de bir çok yoldan teşvikler
 sağlamıştır.
 Bu durum aslında kaçınılmazdı. Çünkü devletin
 pek fazla kaynağı yoktu, olan kaynaklar da
 yabancıların elinde bulunan sanayi ve madencilik
 kuruluşlarının millileştirilmesi için kullanılıyordu.
 Kapitülasyonlar ve yabancılara sağlanan
 imtiyazlar kaldırılmıştır,
 Gümrük tarifeleri yükseltilemese de dolaylı
 yollardan sanayi desteklenmiştir. Tüketim
 vergilerinin artırılması ve prim ödenmesi
 buna örnek olarak gösterilebilir.
 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
 tekrar yürürlüğe konması da bir diğer
 çabadır.
 Bu sayılan her türlü çabaya rağmen,
 sanayi sektörü diğer sektörlerden daha
 yavaş gelişmiştir.
  Bu yavaş gelişimin nedenleri şöyle özetlenebilir:
  Özel sektörün elinde yeterli sermaye yoktur,
  Bir miktar sermaye biriktirmeyi başaran özel
  sektör, daha karlı başka bir alan olan ticarete
  kaymaktadır,
  Sanayinin daha az kar getirmesinin nedeni, alt
  yapı eksikliği, teknik eleman bulma güçlükleri ve
  maliyet fazlalıklarıdır.
  1929 Büyük Buhran yılları, özel sektörün sanayi
  yatırımı yapmasını çok daha zor koşullara
  bağlamıştır.
 Rum ve Ermeni azınlıkların da ülkeden ayrılmış
 olması, sanayi sektörünü iyice zora sokmuştur.
 Bu nedenlerle, özel sektör kanalından
 sanayileşme çok yavaş ilerlemekteydi.
 Bunlara bir de 1930’lu yıllardan sonra buhranın
 daha çok hissedilmeye başlanan etkileri de
 eklenince, devletin piyasa içerisine etkin olarak
 girmesi yönündeki baskılar ağırlık kazandı.
 Bu dönemde ihracatımız miktar olarak artmış
 olsa da, tutar olarak azalmıştır. 1928’de 88.3
 milyon dolar olan ihracatımız 1932’de 48 milyon
 dolara düşmüştür.
  Tarım ürünleri fiyatlarındaki hızlı gerileme, dış
  ticaret hadlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir.
  1926’da 101.1 olan endeks, 1929’da 93.4,
  1930’da 90.2 ve 1931’de 81.8 olmuştur.
  Ülke içinde deflasyon olgusu yaşanırken TL’nin
  değerinde kayıplar oluşmaya başladı. Yapılan
  müdahalelerle değer kaybının önüne geçildi.
  Gümrük duvarları yükseltildi.
  Dış ticaret ikili antlaşmalara bağlandı.
  İthalata miktar kısıtlamaları getirildi.
  Bu tedbirler kısa sürede etkili oldu ve ödemeler
  bilançosu açıkları ortadan kalktı.
 Bu tedbirlere ek olarak; Şubat 1930’da TPKKK’nu
 çıkarıldı, Haziran 1930’da TCMB kuruldu ve
 1931’de faaliyete geçirildi, Bankalar
 Konsorsiyumu kuruldu.
 Bu tedbirler istikrarı sağlamak için yeterli
 olmuştur. Ancak, başlangıçta hiç arzulanmasa da
 devletin ekonomiye müdahalesi artmış oldu.
 Tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşü önlemek
 için, devlet alıcı olarak piyasaya girdi.
 Hemen ardından alınan bu ürünlerin işlenmesi
 için tesis kurma zorunluluğu ortaya çıktı.
 1929 büyük buhranı, batılı sanayileşmiş ülkeleri
 oldukça derinden etkilerken, SSCB gibi merkezi
 planlarla yönetilen ekonomileri pek fazla
 etkilememişti. Bu durum Türkiye’nin de planlı
 ekonomiye geçmesi gerektiği şeklindeki
 görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 Zaten batılı devletler de, devletin ekonomi
 içerisinde daha büyük ağırlık gösterdiği bir model
 Keynesyen modele geçiş yapmışlardı.
 Bu örneklerden hareket edilerek, Türkiye’nin de
 sanayileşmek ve krizin etkilerinden kurtulmak
 için plan yapması gerektiği düşünüldü.
 Zaten Osmanlı’da da sanayileşme çabaları
 devlet eliyle yürütülmüştü. Yani, devlet
 kanalıyla sanayileşme ya da planlı bir
 ekonomi modeli yabancısı olmadığımız bir
 ekonomik sistemdi.
 Planlı ekonomiye geçiş kararı alındıktan
 sonra, yapılacak planların SSCB’de olduğu
 gibi “Doktriner” değil “Pragmatik” olmasına
 karar verildi…
 Devletçi Sanayileşmenin Anlamı ve
      Temel İlkeleri
 Kimilerine göre Devletçilik, sosyalist sisteme
 geçişin ilk aşamasıdır.
 Kimilerine göre de, kapitalizm ile sosyalizm
 arasında, üçüncü bir alternatif ekonomik
 sistemdir.
 Ancak genel eğilim incelendiğinde her iki
 görüşün de yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır.
 Nitekim, sistemi ortaya koyanların yaklaşımları
 incelendiğinde, devletçiliğin aslında, dönemin
 koşullarından kaynaklanan, bir kalkınma stratejisi
 olduğu anlaşılır.
  Bu dönemde devletçiliğe geçişin bir diğer itici gücü
  de halkın her şeyi devletten beklemeye alışmış
  olmasıdır. İlk yıllarda, ekonomiyi tamamen özel
  sektöre bırakan anlayış toplumun alışkanlıklarına
  ters düşmüştür.
         Bu konuda Atatürk şöyle
        söylemektedir:

        “Halkımız zihniyet olarak devletçidir
        ki, her türlü ihtiyacını devletten talep
        etmek için kendinde hak görür”
 Devletçiliğin doktriner bir yanının olmadığını,
 sadece pragmatik unsurlar içerdiğini bu tür
 söylemlerden anlamaktayız.
 Hatta yetkililer devletçiliğe sosyalizm yakıştırması
 yapılmasından da rahatsızlık duyduklarını açıkça
 belirtmişler ve özellikle “mutedil devletçilik”
 ifadesini kullanmışlardır.
 Bu ifadeler devletçiliğin sosyalizm olmadığını
 ortaya koymaktadır; ancak, devletçiliğin
 sınırlarını çizmekte yetersiz kalmaktadır.
 Devletçiliğin doktriner bir yapısının olmaması,
 sınırlarının çizilmesini de zorlaştırmaktadır.
  Bu dönemde uygulanan devletçiliğin sınırlarını
   belirleyebilmek için, ihtiyaçlar doğrultusunda
   çözüme yönelik olarak (yani pragmatik olarak)
   neler yapıldığına bakmak gerekmektedir.
  O dönem devletçilik anlayışının prensipleri şu
   şekilde özetlenebilir:
1.  Amaç özel sektörün yerini almak, onu ortadan
   kaldırmak değildir. Piyasa ekonomisi yine
   geçerlidir.
2.  Özel sektörün yetersiz olduğu alanlarda
   devletin yatırım yapması, ilerde bu kuruluşların
   kendi ayakları üstünde durmaya
   başladıklarında halka arzı düşünülmüştür.
3.  Bu nedenle bu kuruluşlar AŞ olarak kurulmuş
   ve özerk çalışmaları gerektiğine inanılmıştır.
   Ancak bu durum (istisnalar hariç) günümüze
   kadar değişmemiş, süregelmiştir.
4.  Aynı alanda faaliyet gösteren özel sektör ve
   kamu kuruluşları, birbirleriyle rekabet
   etmemişler, tam tersine birbirlerini
   desteklemişlerdir.
5.  Devletçilik farklı alt sektörlerde farklı nitelikler
   göstermiştir. Örneğin tarım sektöründeki kamu
   kuruluşları, çiftçiye ucuz tohum temin etmek ve
   yeni teknikleri çiftçilere öğretmek gibi amaçlar
   benimsemiştir.
 Bu sayılan özelliklerden yola çıkarak,
 Türkiye devletçiliğinin tanımını şu şekilde
 yapmak mümkündür:
 “Devletçilik, özel girişimciliğin ve özel
  sermayenin işe yarar bir şey yapamayacak
  kadar zayıf olduğu bir ülkede, devletin
  ulusal kalkınma ve ulusal savunma temel
  amacıyla sınai faaliyette bir öncü, bir
  yönetici olarak öne çıkması durumudur”
  B.Lewis
 Devletçiliğin tanımı bu kadar açıkken, devlet
 müdahalesi kavramı daha karmaşıktır ve çok
 çeşitli olabilir.
 1923-32 döneminde uygulanan; millileştirme,
 devlet tekeli oluşturma, piyasalara ve fiyatlara
 dolaylı ve dolaysız müdahale, koruma ve teşvik
 uygulama gibi uygulamaların her biri devlet
 müdahalesi kavramı içinde yer alır. Devletçilikle
 karıştırılmamalıdır.
 1923-32 döneminde devlet müdahalesi çok
 yoğunken, devlet işletmeciliği az idi. Oysa
 1932’den sonra devlet işletmeciliği de oldukça
 yaygınlaşmıştır.
   Devletçi Sanayi Politikasının
       Uygulanışı
 İçinde bulunulan durum nedeniyle, devletçilik
 uygulamasının en yoğun uygulandığı sektör
 sanayi sektörü idi.
 Devletin imalat ve madencilik sektörlerinde
 girişimci rolünü üstlenmesi, çok yoğun
 tartışmaların sonunda alınmış bir karardır.
 Bir Sovyet uzmanlar grubuna hazırlatılan sanayi
 programı, 17 Nisan 1934’de benimsenerek
 “Birinci Sanayileşme Planı” adıyla yürürlüğe
 kondu.
 Birinci Sanayileşme Planı, bir plandan daha
 ziyade, devletin 5 yıl içinde yapmayı düşündüğü
 sanayi yatırımlarının listesi görünümündeydi.
 Ayrıca bu liste, ekonominin tüm sektörlerini
 kapsamadığı gibi, sanayi kesimindeki tüm devlet
 faaliyetlerini de kapsamıyordu.
 Projelerin yatırım tutarları, nasıl finanse
 edilecekleri, kurulacak fabrikaların ne kadar
 kapasiteye sahip olacağı, ekonomiye etkilerinin
 ne olacağı gibi, bir planda olması gereken bir çok
 bilgi, bu planda (ya da listede) yer almıyordu. Bu
 bilgiler daha sonraları hesaplanmıştır.
 Plan iç tutarlılıktan uzaktı, bir çok yatırım
 arasında bir bağıntı veya uyum yoktu.
 Yani plan aceleyle yürürlüğe konulmuş,
 henüz bitmemiş bir plan havasında idi.
 Planı hazırlayanlar, ilerde ihtiyaçlara göre
 yapılacak eklemelerle planın
 tamamlanacağını ileri sürmüşlerdir.
  1. BYSP’nın Temel Tercihleri ve
       Stratejileri
 Plan, Dünya ülkelerinin Türkiye’ye biçtiği
 “Tarımcı Ülke” rolüne bir başkaldırı
 niteliğindedir.
 Temel strateji, temel ihtiyaç maddelerinin
 ithal ikamesini sağlamaktır. Bu yolla döviz
 tasarrufu sağlanacak, dış ticaret açığı
 kapanacak ve TL’nin değeri muhafaza
 edilecektir.
  Plan kapsamına alınan sanayilerin
   hammaddelerinin ülke içinde olmasına
   özen gösterilmiştir. Bu tercih şu yararları
   sağlayacaktır:
1.  Hammaddenin dışarıdan alınmaması
   döviz tasarrufu sağlayacak,
2.  Sahip olduğumuz hammaddeler diğer
   ülkelere ucuza satılmayacak,
3.  Dışa bağımlılık azalacak,
4.  Diğer sektörlerde de bir canlanma
   yaratacak,
5.  İleriye ve geriye dönük sektörel
   bütünleşmenin oluşması sağlanacak,
6.  Sermaye ve teknik güç harekete
   geçecek,
7.  Ve son olarak, tarımda dengeli eşdeğer
   faaliyetlere olanak sağlayacaktı.
  Kuruluşların ticari esaslara göre işletilip
   kar etmeleri ve kendi yatırımlarını finanse
   etmeleri esas kabul edilmiştir.
  Kuruluş yeri seçiminde titiz
   davranılmıştır.
1.  Hammaddeye ve işgücüne olan yakınlık,
2.  Fabrikaların ülkeye dengeli dağılması,
3.  İç Anadolu gibi nispeten geri kalmış bölgelere
   öncelik verilmesi,
4.  Ve savunma kolaylığı önemli kriterler
   arasındadır.
  Bütün bunlara rağmen yine de yatırımlardan
   aslan payını Marmara ve Ege bölgesi almıştır.
  23 fabrikanın 9’u Marmara (İstanbul, Bursa ve
   İzmit), 4’ü Ege bölgesi’ndedir. İç Anadolu’ya
   ise biri Kayseri diğeri Ereğli olmak üzere 2 tane
   dokuma fabrikası kurulmuştur.
 BBYSP’nın giriş kısmında “Plana özel girişimciler
 tarafından kurulmasına imkan olmayan tesislerin
 dahil edileceği, bunun da özel girişimciler için
 daha geniş, daha yararlı endüstri imkanlarını
 yaratacağı”na ilişkin bir ifade konmuştur.
 Bu ifade devletin ekonomik kalkınmada özel
 sektörü tamamen dışlamadığını ve devletçilik
 uygulamasının zorunluluktan kaynaklanan geçici
 bir uygulama olduğunu göstermektedir.
 Nitekim devlet kurduğu tesisler arasına özel
 sektöre ucuz ara malı ve yatırım malı temin
 edebilecekleri tesisleri de eklemiştir.
  Planın diğer özellikleri de şunlardır:
1.  Kurulacak tesislerde dönemin en ileri
   teknolojileri kullanılacaktır,
2.  Teknolojinin yeni, işçi ücretlerinin düşük
   olması, üretim maliyetlerini düşürecektir,
  Bununla beraber, bazı tesisler kuruluşları
   sırasında, tasarlanandan daha büyük
   ölçekle kurulmak istenmiş, bu da hem
   kuruluş süresini uzatmış hem de
   maliyetlerin bir miktar yükselmesine yol
   açmıştır.
3.  Planda hedefler gelecekteki talepler
   yerine geçmişteki ithalat miktarları
   dikkate alınarak belirlenmiştir.
4.  Kararlar sektör düzeyinde değil, işletme
   ya da proje düzeyinde alınmıştır.
5.  Plan, devletin sanayi sektöründeki bütün
   girişimlerini kapsamamaktadır. Şeker ve
   maden kömürü işletmeciliği özel
   kanunlarla üretime devam etmiş, Tekel
   idaresi tekel ürünlerinin üretimini
   sürdürmüş, savunma sanayi ise Genel
   Kurmay’ın gözetimine bırakılmıştır.
  BBYSP’nında kurulması düşünülen 23 sanayi
   tesisi 5 grup altında toplanmıştır. Bu gruplar
   şunlardır:
1.  Dokuma Sanayi
  Yılda 103 milyon metre pamuklu dokuma ve
   2753 metre pamuk ipliği üretecek 5 fabrika
   kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
  Kastamonu’da kendir fabrikası kurulması
   planlanmış ancak bu fabrikanın kuruluşu plan
   döneminde değil ancak 1954’te olmuştur.
   Benzer şekilde Bursa’da kurulması planlanan
   yünlü kumaş fabrikası da 1938’de faaliyete
   geçmiştir.
2.  Maden Sanayi
  1938’de Karabük’te Demir Çelik
   Fabrikası, 1935’de Zonguldak’ta Semikok
   fabrikası, 1934’de Keçiborlu’da kükürt
   fabrikası, 1939’da Ergani’de bakır izole
   fabrikası kurulmuştur.
Karabük Demir Çelik Fabrikası        Keçiborlu Kükürt Fabrikası
   1938 – Karabük               1934 – Burdur
    Ergani Bakır İzole Fabrikası – 1939 – Diyarbakır
3.  Kağıt ve Selüloz Sanayi
  1936’da faaliyete başlayan İzmit kağıt
   fabrikası, 1936’da temeli atılan İzmit
   selüloz fabrikası ve II. Dünya Savaşı
   yıllarında faaliyete geçen İzmit İkinci
   kağıt ve kaolin fabrikası
SEKA İzmit Tesisleri – Kağıt – Selüloz – Kaolin Fabrikaları 1936
4.  Toprak, Seramik Sanayi
  İstanbul’da şişe ve cam fabrikası,
   Kütahya’da porselen fabrikası kurulması
   planlanmıştır. İstanbul Şişe-Cam 1935’de
   faaliyete geçmiş, ancak Kütahya Porselen
   fabrikası’nın inşaatına başlanamamıştır.
İstanbul Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1935 - Beykoz
5.  Kimya Sanayi
  Sülfürik asit, süper fosfat ve klor alkali
   fabrikaları plana konulmuş ancak
   inşaatına başlanamamıştır. Bunlardan ilk
   2’si Karabük’te ve sonuncusu da İzmit’de
   II. Dünya Savaşı yıllarında faaliyete
   geçmiştir.
 Bunların haricinde 1935’de Isparta’da bir
 gülyağı fabrikası ve 1934’de Bodrum’da
 sünger işleme tesisleri de açılmıştır.
 Planda öngörülen birçok tesis kısa süre
 içerisinde faaliyete geçmiş, faaliyete
 geçmeyen 4 fabrika ise daha sonraki
 yıllarda tamamlanmıştır.
 Bu açıdan bakıldığında planın oldukça
 başarılı olduğu söylenebilir.
 Planın finansmanı büyük ölçüde bütçe ile
 gerçekleşmiştir. Bir miktar iç borçlanma
 yapıldığı da görülmüştür. 44 milyon TL
 olması beklenen toplam maliyet 100
 milyon TL’yi aşmıştır.
 Yatırımların %36’sı dokuma %23’ü demir
 çelik sektörlerine tahsis edilmiştir.
 1932-38 yılları arasında Sovyetler
 Birliği’nden 14 milyon TL borç alınmış ve
 bu borç tamamen dokuma sanayi için
 kullanılmıştır.
 1936 yılında İngiltere’den 3 milyon sterlin
 (18 milyon TL) tutarında alınan borç ise
 Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın
 kurulmasında kullanılmıştır.
 1933 yılında Devlet Sanayi Ofisi ile Türkiye
 Sanayi ve Kredi Bankası’nın birleştirilmesi
 ile kurulan Sümerbank, planın
 işletilmesinden sorumlu tutulmuştur.
 Bu bankanın görevleri şu şekilde
 özetlenebilir:
1.  Devlete ait mevcut fabrikaları işletmek,
2.  Devletten sağlanacak sermaye ile ve
   hükümetin onayı ile yeni işletmeler
   kurmak,
3.  Mevcut sermaye sınırları içinde çeşitli
   sınai kuruluşlara iştirak etmek,
4.  Normal bankacılık ve kredi faaliyetlerini
   sürdürmek.
  Sümerbank 1938 yılında İktisadi Devlet
   Teşekkülü statüsü kazanmıştır.
 Sümerbank o yıllarda devletin sanayideki
 girişimciliğinin temsilcisi haline gelmiştir.
 1939’da sanayi çıktılarının %80’i ile
 %100’ü ve diğer bir çok alanda çıktının
 %50’den fazlası bu banka tarafından
 üretilmiştir.
 İş Bankası ve kısmen Ziraat Bankası da
 planda yer almışlardır.
 İş Bankası, İstanbul Şişe Cam, Keçiborlu
 Kükürt, Isparta Gülyağı ve Bodrum Sünger
 Fabrikalarını kurmuştur.
 1935 yılında kurulan Etibank ve Maden Tetkik ve
 Arama Enstitüsü de madenciliğin gelişmesinde
 önemli rol oynamışlardır.
 Devletçilik uygulaması BBYSP döneminde
 oldukça başarılı olmuştur. Gelirin çok düşük
 olduğu bir dönemde, küçümsenmeyecek
 düzeyde bir kaynak yatırımlara
 yönlendirilebilmiş, bir çok ithal ikamesi ürünün
 üretilmesi başarılmıştır.
 Erdoğan Alkin’e göre bunun nedeni, işletmecilik
 prensiplerine uyulması, karlılığın esas alınması ve
 yatırımların kuruluşlarca kendi kendilerine
 finanse edilmesidir.
                      2. saatin sonu
  İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı
 BBYSP’nın oldukça başarılı olmasından alınan
 cesaret ile 1936’da İBYSP’nın hazırlanmasına
 başlandı.
 100’den fazla fabrikanın kurulması planlanmıştı.
 Bu planda ara ve yatırım mallarının üretilmesi
 öncelikli olacaktı.
 Birinci planda yer almayan; elektrik üretimi,
 madencilik ve liman yapımı gibi alanlar da
 eklenmişti.
 Kimya, makine, deniz ulaşımı ve gıda
 sanayilerinde yaklaşık 112 milyon TL
 tutarında yatırım yapılması planlanmıştı.
 Hammaddenin yine yurt içinden temin
 edilmesi kararlaştırılmış, ancak daha büyük
 sermaye ve daha ileri teknoloji kullanılması
 istenmiştir.
 1935 yılında hükümete, sahipleri
 tarafından iyi işletilmeyen madenleri
 devletleştirme yetkisi veren bir kanun
 çıkarıldı.
 1937 yılında İBYSP ile birlikte yürütülecek bir
 maden programı kabul edildi.
 İBYSP’nın bir diğer özelliği de yurt içinde pek
 tüketilmeyen ancak yurt dışında oldukça fazla
 düzeyde talep edilen ve hammaddesi yurt içinde
 bulunan mamul maddeleri üretip ihraç etmekti.
 II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte bu plan
 yürürlükten kaldırılmıştır.
 1930’lu yıllarda, yabancıların elinde bulunan;
 demiryolları, limanlar, elektrik santralleri ve
 telefon şirketleri büyük ölçüde millileştirilmiş,
 aynı anda özkaynaklar etkin bir şekilde
 kullanılarak büyük yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
  BBYSP Kapsamı Dışındaki Sanayi
       Kuruluşları
 Özellikle İş Bankası’nın katılımıyla; Zonguldak
 Kömür İşletmesi, Alpullu, Eskişehir ve Turhal
 şeker fabrikaları kurulmuştur.
 İş Bankası ayrıca Yün-İş ve İpek-İş fabrikalarına
 iştirak etmiştir.
 Hershlag’a göre 1933-34 döneminde devlet,
 yukarıda sayılan bankalar aracılığı ile, tarım ve
 madencilik alanlarına 135 milyon TL tutarında
 yatırım yapmıştır.
 Bu dönemde özel sektör Teşvik-i Sanayi
 Kanunu’ndan yararlanmaya devam etmiş,
 gümrük duvarları ile yabancı rekabete
 karşı yoğun bir şekilde korunmuş, buna
 rağmen istenilen düzeyde gelişmemiştir.
 Bu dönemde devlet özel sektöre karşı
 soğuk bakmış, özel sektör devlete
 kuşkuyla yaklaşmıştır. Özel sektörün elde
 ettiği yüksek karlar devlet kademelerinde
 kıskançlık konusu olmuştur. Bu nedenle
 teşviklerin azaltılması dahi istenmiştir.
 Ayrıca, özel sektör sıkı bir denetime tabi
 tutulmuştur. Örneğin 1936 yılında sanayi
 ürünlerinin maliyetinin ve fiyatının saptanması
 hakkında 3003 sayılı kanun ve dış satışların
 denetimi ile ilgili 1936 tarihli yasa çıkarılmıştır.
 Bundaki amaç, gümrük duvarlarının
 yüksekliğinden yararlanarak fahiş fiyat belirleyip
 haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmektir.
 Bu kontrollerin rekabet yoluyla değil de
 kanunlarla yapılması, özel sektörün devlete bakış
 açısındaki kuşkuları artırmıştır.
 Bazı sanayiciler bazı alanlarda karteller oluşturup
 yüksek kazançlar sağlamak istemişlerdir.
 Örneğin yurtdışından pamuk ithal edip kumaş
 üretmek isteyen girişimcilere, “Fazla Üretim
 Nizamnamesi” gerekçe gösterilerek izin
 verilmemiştir.
 Özetle, bu dönemde özel sektör pek fazla teşvik
 alamamıştır.
 Ama yine de korumacı politika gereği ve yurt içi
 fiyatların yüksek olması nedeniyle büyük karlar
 elde etmişlerdir. Ama bu karlar sanayide değil,
 ticaret alanında olmuştur.
 Devletçi Sanayileşme
Döneminde Ekonomideki
   Gelişmeler
  Yatırımların Dağılımı
 Bu dönem, kıt kaynakların oldukça güç
 şartlar altında, iktisadi gelişme amacıyla
 başarılı bir şekilde devlet eliyle harekete
 geçirildiği bir dönemdir.
 1932-1940 yılları arasında yaklaşık 1,051.1
 milyon TL civarında sabit sermaye yatırımı
 yapılmıştır. Bunun yaklaşık %50’si özel
 sektör tarafından yapılmıştır.
 Tek başına bu rakam bile, devletin kıt
 kaynaklarla ne kadar önemli bir iş
 gerçekleştirdiğinin göstergesidir.
 Devlet bu dönemde yıllık ortalama 66.3 milyon
 TL yatırım yapmıştır.
 Bunun %29.1’i sanayi sektörüne, %27.8’i
 demiryollarına, %24.5’i karayollarına tahsis
 edilmiştir.
 Özel kesim ise yapmış olduğu toplam yatırımların
 %45.9’unu konut inşaatına, %23’ünü ticaret ve
 hizmete, %20’sini tarıma, geri kalan %11.2’sini
 ise sanayiye ayırmıştır.
 Özel kesimin üretken sektörlerdeki payı sadece
 %30 düzeyinde kalmıştır. Özel sektör daha çok
 konut inşaatı ve ticarete yönelmiştir.
  Kamu ve özel kesim yatırımlarının GSMH’ye
   oranı %7.8 civarındadır. Bu oran günümüzle
   karşılaştırıldığında oldukça küçük kalmaktadır.
  Ama 1929’daki %5’lik oran ve kişi başına milli
   gelir rakamlarının oldukça düşük olduğu
   hatırlanırsa, yine de hatırı sayılır bir iş yapıldığı
   ortadadır.
  Devletin yatırımlardaki payının bu kadar yüksek
   olması 2 nedene bağlanabilir:
1.  Mali kaynakları daha kolay harekete geçirmesi,
2.  Elinde teknokrat ve yetişmiş eleman
   bulunması.
 Şirketleşmenin ve sermaye piyasasının henüz
 gelişmediği bir ortamda, mali kaynaklara devletin
 daha kolay ulaşması, özel kesimin bu konuda
 zorlanması oldukça normaldir.
 --
 Bir iddiaya göre, o dönemde yapılan yatırımlar
 oldukça dengesiz ve uyumsuzdur.
 Kıt kaynakları sanayiye ve demiryolu
 yatırımlarına aktarma arzusu, yatırım kararlarının
 ekonomik kriterlerden ziyade politik, kültürel ve
 stratejik faktörlere bağlı olarak alınması bu
 çarpıklığı doğurmuştur.
  Ekonomik Sektörlerdeki Nicel ve
     Nitel Gelişmeler
 1929 bunalımının etkisi 1934’e kadar hissedilmiş,
 ancak bu tarihten sonra sanayileşme hamlesi
 başlatılabilmiştir.
 1933-38 döneminde GSMH yıllık ortalama %7.1
 oranında artmıştır.
 Sanayi üretimi artışı %7.8’tir.
 Bu dönemde milli gelirdeki artış oranları
 dalgalanmalar göstermiştir. Bunun nedeni
 tarımın hala ekonomide ağırlıklı sektör olmasıdır.
  Nitekim bu dönemde tarımın GSMH içindeki payı
  %40 civarındadır.
  1935’de kötü hava şartları nedeniyle tarımsal
  üretim azalınca, GSMH artış oranı %2.5’e
  gerilemiştir.
  1936’da hava koşulları çok iyi olduğunda ise,
  GSMH artış oranı %19.2 olmuştur.
  --
  Dönemim sonlarına doğru, yani 1936-38
  döneminde GSMH artış oranı, önceki yıllara göre
  çok büyük olmuştur. Ortalama %16’lara
  ulaşmıştır.
  Bunun başlıca 4 nedeni vardır:
1.  1936 yılında deflasyon olgusu son
   bulmuş, ekonomi canlanmıştır,
2.  1.BYSP’nın sonuçları alınmaya, yani
   sanayi üretimi artmaya başlamıştır,
3.  1936’dan sonra hava şartları iyi gitmiştir,
4.  Konjonktürün canlanma dönemine
   girilmiştir.
 İstihdamın sektörel dağılımında pek fazla
 bir değişme olmamıştır. Nüfusun hala
 %82’si tarım sektöründe istihdam
 edilmektedir.
 Kişi başına düşen GSMH, nüfus artışına
 rağmen, GSMH’deki hızlı yükseliş
 nedeniyle artmıştır.
 1933-35 döneminde 88-90 TL olan
 KBDGSMH, 1936-38 döneminde 106.7
 TL’ye yükselmiştir.
  Tarım Sektöründeki Gelişmeler
 Dönemin son yıllarında, iç talepteki artış ve hava
 koşullarının iyi gitmesine bağlı olarak tarımsal
 ürün arzı artmıştır, ekim alanları genişlemiştir.
 Buna rağmen gereken ilgiyi görmemiş, hatta
 ihmal edilmiştir.
 İstihdamın %82’sini, GSMH’nin yaklaşık %40’ını
 ve ihracatın %80’ini karşılayan bu sektör,
 yatırımların ancak %10’unu almıştır.
 Büyük buhrandan en fazla etkilenen sektör tarım
 olmuştur.
 Tarımsal hammadde fiyatlarındaki ciddi düşüş,
 tarımdan elde edilen hasılanın buhran öncesine
 göre %40 azalmasına neden olmuştur.
 İç ticaret hadlerindeki tarım aleyhine değişme de
 yine geçimini tarımdan sağlayan kesimin büyük
 gelir kayıplarına uğramasına neden olmuştur.
 Tarım sektörü ancak 1936’dan sonra kendini
 toplayabilmiştir.
 1930’lu yıllarda devlet tarıma da müdahale
 etmiştir. Ancak bu müdahale sanayi sektöründe
 olduğu gibi sistematik değil, daha çok acil
 sorunların çözümü amacıyla yapılmıştır.
 Bu müdahalelerden en önemlisi 1932 yılında
 yapılan sübvansiyon amaçlı buğday alımıdır.
 Bu amaçla 1932 yılında Ziraat Bankası’na bağlı
 olarak kurulan, 1938’de bağımsız bir KİT haline
 dönüşen TMO kurulmuştur.
 Bu tarih Türkiye’de destekleme alımlarının ve
 taban fiyat uygulamasının başlangıç yılı kabul
 edilir.
  Bu dönemde ciddi anlamda bir toprak bir
  reformu yapılmamış, sadece 1935 yılında
  göçmenlerin iskanı için Toprak İskan Kanunu
  çıkarılmıştır.
  Önceliği sanayiye veren hükümet bu konuya
  fazla zaman ayırmamıştır.
  --
  Tarımsal arazilerin işletmeler arasındaki dağılımı
  adil olmaktan uzaktı.
  Ortalama işletme büyüklüğü modern teknolojiler
  için uygun değildi.
  Örneğin tarımsal işletmelerin %65.1’i 32
  hektardan daha küçük bir arazide faaliyet
  gösteriyordu.
 Bu dönemde tarımsal kredilerin toplam krediler
 içindeki payı azalmıştır.
 1930’da 18 olan bu oran, 1938’de %15’e
 gerilemiştir. Çünkü Ziraat Bankası’nın verdiği
 krediler dönem içinde sadece %18 oranında
 artmıştır.
 Tarım sektörüne ciddi bir kamu yatırımı
 yapılmadığı gibi, kredi payı da azalmıştır.
 Tarım sektörüne her ne kadar gereken önem
 verilmese de, sanayi yatırımlarının artmasıyla iç
 talepte meydana gelişme, tarım sektöründe de
 gözle görülür bir canlanma yaratmaya yetmiştir.
Sanayi Sektöründeki Gelişmeler
 Özel kesim faaliyetleri bu dönem içinde,
 yüksek gümrük duvarlarıyla korunmasına
 ve Teşvik-i Sanayi Kanunu ile korunmaya
 devam etmesine rağmen, asıl gelişme
 kamu kesiminde olmuştur.
 1.BYSP kapsamında olan yatırımların ve
 kapsam dışı olan diğer yatırımların
 gerçekleştirilmesi, devletin ekonomik
 faaliyetlerini oldukça artırmıştır.
 Plan döneminin sonlarında sanayi
 sektörünün GSMH’deki payı %17’lere
 ulaşmıştır.
 1929-1939 döneminde sanayi üretim
 endeksi dünya genelinde 100’den 119’a
 çıkarken, Türkiye’de 100’den 196’ya
 çıkmıştır.
 1934-35 döneminde bir çok sanayi tesisi
 üretime başlamış, daha önce ithal edilen
 bir çok ürün yurt içinde üretilmeye
 başlanmıştır.
 Şeker, cam ürünleri, çimento, yünlü ve
 pamuklu dokuma ürünlerinde kısa süre
 içerisinde iç talebin %80’i karşılanabilir
 hale gelmiştir.
 1934’te demir-çelik, cam ve kağıt
 ürünlerinin karşılanma oranları %0 iken,
 1940’ta iç talebi karşılama oranı demir
 çelikte %32, camda %91 ve kağıtta %39’a
 ulaşmıştır.
 Teşvik-i Sanayi kanunundan yararlanan iş
 yeri sayısı dönem içinde sürekli olarak
 azalmıştır.
 1932’de 1473, 1939’da 1144 ve 1941’de
 1052 işyeri bu kanundan yararlanmıştır.
 Kanundan yararlanan işyeri sayısı
 toplamda azalmış olsa da, kamuya ait
 firmaların oranı giderek artmıştır. Yani bir
 bakıma devlet kendi kendine teşvik verir
 hale gelmiştir. Bu nedenle kanun 1942’de
 kaldırılmıştır.
 Özel kesime ait sanayi kuruluşlarında
 şirketleşme oranı çok düşüktü.
 Bu işletmelerin yarıya yakını tek kişiye ait,
 %17’si adi şirket, %13’ü kolektif şirket ve
 sadece %6’sı anonim şirketti.
 Bu rakamlardan, söz konusu işletmelerin
 küçük işletme olduğu sonucu çıkarılabilir.
 Bu işletmelerin %44’ü tarıma dayalı
 sanayi, %23’ü dokuma sanayinde
 yoğunlaşmıştı.
  Dönem içinde bu işyerlerindeki çıktı artış oranı
   ile istihdam artış oranı aşağı yukarı eşittir. Yani
   işgücü verimliliği değişmemiştir.
  Yatırımlar istihdam yaratmış, ancak verimliliğe
   etkide bulunmamıştır.
  Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:
1.  Nitelikli işgücü eksikliği,
2.  Ara ve yatırım mallarının düşük kaliteli oluşu,
3.  İhtiyaçlara uygun olmayan ürünlerin
   kullanılmasından doğan kayıplar,
4.  Ölçek hataları ve
5.  İş yeri kuruluş yerinin yanlış seçimi.
   Dış Ticaretteki Gelişmeler
 Bu dönemde dış ticaret sıkı kontrol altında
 yürütülmüştür.
 1929 tarihli Gümrük Kanunu ve 1930
 tarihli TPKKK, hükümete ithalatı dilediği
 gibi kısıtlama hakkı veriyordu.
 Ayrıca bu sıkı kontrol, ithal ikameci
 sanayileşme politikasına da uygundu.
  Bu dönemde uygulanan dış ticaret politikasının
   ilkeleri şunlardı:
1.  Türkiye’nin müşterilerinden mal satın almak,
2.  İçeride üretilen malların ithalatını yasaklamak,
3.  Diğer malların ithalatını ticaret antlaşmaları
   çerçevesinde serbest bırakmak,
4.  Dış ticaret fazlası elde etmek ve
5.  İhraç mallarının kalitesini artırıp,
   çeşitlendirmek.
  1932-38 döneminde dış ticaret hacminde önemli
  bir daralma olmuştur.
  Bu daralmanın en büyük nedenlerinden biri,
  TL’nin $ ve £ karşısında değer kazanmasıdır.
  Dış ticaret hacmi 1932’de en düşük seviyesine
  indikten sonra, 1937’de ihracat 1938’de ithalat
  100 milyon $ sınırını aşmıştır.
  Dış ticaret bilançosu sadece 1938’de açık
  vermiştir. Bunun nedeni 1937’de uygulanan
  geçici liberasyondur.
  Bu dönemde ithalattaki daralmanın nedeni, sıkı
  denetim ve ithal ikameci politika iken,
 İhracattaki daralmanın nedeni büyük buhrandır.
 İhracatın bileşiminde önemli bir değişiklik
 olmamış, hammadde ihracatı devam etmiştir.
 Dönemin sonuna doğru ithalatın
 kompozisyonunda değişiklik yaşanmıştır.
 Tekstilin ithalattaki payı %44’ten %27.5’e,
 gıdanın payı %17’den %4.3’e gerilerken, ara ve
 yatırım mallarının payı %14.5’den %37.2’ye
 yükselmiştir. Bunun nedeni de yine uygulanan
 ithal ikameci sanayileşme politikasıdır.
 Dönemin bir diğer değişikliği ise, Almanya’nın dış
 ticaretimizde ağırlığının artmasıdır.
 1932’de ithalatımızdaki payı %25 iken, 1938’de %46’ya,
 ihracatımızdaki payı ise %15’den %44’e ulaşmıştır.
 İtalya ve Fransa’nın payı gerilemiş, İtalya’nın
 ihracatımızdaki payı %10’a, Fransa’nın payı %3.3’e
 düşmüştür.
 Almanya’nın payındaki bu artış, yapılan ikili
 antlaşmalardan kaynaklanmaktadır.
 Almanya, Türkiye’nin ihraç mallarını yüksek fiyattan alıp
 Clearing hesaplarının açık vermesini sağlıyordu. Bu da
 Türkiye’nin ithalatta daha çok Almanya’yı tercih etmesine
 neden oluyordu. Tabii ki Almanya mal satarken, alışına
 benzer şekilde yüksek fiyattan mal satıyordu.
  Almanya’nın dış ticaretimizde bu kadar ağırlık
  kazanması hükümette rahatsızlık uyandırdı. Yeni
  partner arayışları devreye girdi. Bu süreçte
  İngiltere ile yakınlaşılmaya başlandı.
  1936 ve 1938’de İngiltere ile siyasi ve ticari
  antlaşmalar yapıldı.
  Ticari antlaşmaya göre, İngiltere Türkiye’ye (19
  milyon sterlin kredili olmak kaydıyla) makine,
  araç-gereç ve silah satışı yapacaktı.
  Bu kredinin 3 milyon sterlini Karabük Demir-Çelik
  fabrikasının yapımında kullanıldı.
  Kredi para olarak değil, ihraç malları yoluyla ayni
  olarak ödendi.
 Almanya’nın dış ticaretteki ağırlığını azaltmak için
 alınan bir diğer önlem, 1937 yılında diğer Avrupa
 ülkelerinden ithalatın kısmen serbest bırakılması
 olmuştur.
 Dış ticaret açığı ve döviz kıtlığı başlayınca bu
 liberasyondan vaz geçildi.
 Dış ticaret fazlasından elde edilen kazançlar ile,
 Osmanlı’nın borçları ödenmiş, millileştirme
 yapılmış ve sanayi tesisleri kurulmuştur.
 Yeni borçlar alınmış olsa da uzun vadeli dış
 borçlar 36 milyon TL azalmıştır.
  Yabancı Sermaye Yatırımları
 Yahya Sezai Tezel’e göre 1923-50 döneminde
 yabancı sermayeye karşı olunduğu ve Türkiye’ye
 hiç yabancı sermaye yatırımı gelmediği
 şeklindeki inanış yanlıştır.
 Tam tersine 1920’li yıllardan itibaren hükümetler
 yabancı sermaye çekebilmek için yoğun bir
 şekilde uğraşmışlardır.
 Tezel’e göre millileştirmeler yabancı karşıtlığının
 bir sonucu değildir.
 Nitekim TBMM Chester Projesi’ni
 onaylamış, ancak Musul ve Kerkük ülke
 sınırları dışında kaldığı için proje hayata
 geçmemiştir.
 1923 ve 24’te yapılan antlaşmalar ile,
 şirketlerin Osmanlı’dan aldıkları imtiyazlar
 devam ettirilmiştir. Osmanlı Bankası’da
 hükümete kredi verdiği için 1925 yılında
 devlet bankası imtiyazını devam ettirmiştir.
 Ancak, yabancı şirketlerin payı en fazla
 %49 şeklinde kısıtlanmıştır. %51’lik dilim
 yerli girişimcilerde olacaktır.
 Cumhuriyet kurulduğunda (tahminen) 94
 firmaya ait, 63.4 milyon sterlin (500
 milyon TL) dolayında yabancı sermaye
 bulunmaktaydı.
 1920’lerde ödenmiş sermayelerin %43’ü
 yabancı sermayedarlara aitti. Bu oran
 madencilik ve imalat sanayinde %67’ye
 kadar ulaşmıştı.
 Yabancı sermayenin 2/3’ü madencilik ve
 imalat, 1/3’ü ise sigortacılık, bankacılık ve
 iç-dış ticaret alanlarında idi.
 1926-33 döneminde yeni gelen yabancı
 sermaye 39.1 milyon TL yatırım yapmış,
 buna karşılık 39.9 milyon TL kar transferi
 gerçekleştirmiştir.
 Türkiye’de 1927’de 113, 1933’te 71
 yabancı firma sayılmıştır.
 1934-38 döneminde 32 yeni yabancı firma
 giriş yapmıştır.
 1926-50 döneminde 24 ayrıcalıklı yabancı
 kuruluş millileştirilmiş, bu amaçla 154.7
 milyon TL (faiz hariç) borçlanılmıştır.
   Para ve Maliye Politikaları
 1923-32 döneminde olduğu gibi, bu dönemde de
 sağlam para ve denk bütçe ilkelerinden taviz
 verilmemiştir.
 Bu dönemde para politikasını daha rahat
 uygulamak için iki önemli gelişme olmuştur.
 TPKKK ve TCMB kurulmuştur.
 TCMB ile yurtiçi emisyon düzene konulurken,
 TPKKK ile kambiyo sistemi düzene konup, TL’nin
 değer kaybı önlenmiştir.
  1933-38 döneminde emisyonda ciddi bir artış
  olmamıştır. 159 milyon TL’den 194 milyon TL’ye
  yükselmiştir. Yani 6 yılda %22 artmıştır.
  Banka mevduatları 190 milyon TL’den 294
  milyon TL’ye yükselmiştir. Artış oranı %54.7’dir.
  Yani mevduatlar da para arzı içinde tanımlanırsa
  %39.8’lik bir artış olmuştur. Yıllık ortalama ise
  %6.6’ya karşılık gelir.
  Aynı dönemde yıllık GSMH artış hızı %7.1
  olduğundan, ekonomiye ancak ihtiyaç duyulduğu
  kadar para arz edildiği söylenebilir.
  Yatırımların finansmanında zorlanılsa da bu
  yatırımlar asla para arzı artırılarak finanse
  edilmemiştir.
 1931-38 döneminde TL Sterlin karşısında değer
 kazanmıştır. 1930’da 1 sterlin = 10.32 TL iken,
 1938’de 6.16’ya gerilemiştir. Dolar kuru da 2.12
 TL’den 1.26 TL’ye gerilemiştir.
 Maliye politikasında da disiplin elden
 bırakılmamıştır. Dönem içinde bütçe açığı olan
 tek yıl 1931’dir.
 1934 yılında uygulamaya konulan BBYSP’nın
 masrafları büyük ölçüde (%70) bütçeden
 karşılandığı halde bütçe açık vermemiştir.
 Normal dönemde bütçenin yaklaşık %35-40’ını
 alan savunma harcamaları, yaklaşan II. Dünya
 Savaşı nedeniyle artmış olmasına rağmen açık
 verilmemiştir.
  Dış borç ana para ve faiz ödemeleri bütçenin
   yaklaşık %20-23’üne karşılık gelmiştir.
  Harcamalardaki bu artış, hükümeti yeni gelir
   arayışlarına itmiş ve bir dizi önlem alınmıştır.
   Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1.  Mevcut vergi yasaları düzenlenmiş, bazı yeni
   vergiler ihdas edilmiştir.
a.  1931’de ücretler üzerine Buhran vergisi
   konulmuş, 1935’de İl Özel İdaresi vergisine
   dönüştürülmüştür.
b.  1932’de Muvazene Vergisi,
c.  1935’de Hava Kuvvetlerine Yardım
   vergisi konulmuştur.
2.  Altyapı yatırımlarını finanse etmek için iç
   borçlanmadan yararlanıldığı olmuştur.
3.  En önemli gelir kaynaklarından biri tekel
   gelirleri olmuştur.
4.  Kısa ve uzun vadeli dış borçlanma yolu
   da alt yapı ve sanayi tesisi kurma için
   gereken maliyetin finansmanında
   kullanılmıştır.
  Atatürk Döneminde Ekonominin
    Kısa Bir Değerlendirmesi
  Anlatılan bölümün özeti şeklinde verilen bu
  başlık, okuma ödevi olarak öğrenciye
  bırakılmıştır.
                3üncü haftanın sonu

								
To top