V�rtetim nga Policia by f3Sh3H5

VIEWS: 46 PAGES: 2

									HENDERSON
ASSET PROTECTION

Pozita : Roje e Sigurimit të Vendit

Kompania Henderson Asset Protection LLC shpall konkurs për disa vende të lira për poziten Roje e
Sigurimit të Vendit për qytetet e cekura në tabelë.                        Qytetet
                        Prishtinë
                       Fushë Kosovë
                         Pejë
                         Prizren
                         Gjilan
                      Mitrovica Jugore
                      Mitrovica Veriore
                       Zubin Potok
                         Zveqan
                        Leposaviq
                        Shtërpc


Kriteret cilat kërkohen të plotësohen për pozitën e lartë cekur:

    Diploma e Shkollës se Mesme
    Eksperienca e punës (të ofroni dëshmi se keni punuar së paku 6 muaj në 12 muajt e kaluar)
    Mos të ketë të kaluarën kriminale

Për të marrë Aplikacionin për Punësim në Henderson Asset Pretection LLC Rr. Ekrem Rexha 28 Dragodan
Prishtinë, ju duhet ti keni me vete edhe këto dokumente që ti prezentoni në Departamentin e Burimeve
Njerëzore te HAP:

  1. Vërtetim nga Policia
    Së pari ju duhet të merrni Vërtetimin nga Stacioni Qëndror Policor I komunës tuaj. Ky vërtetim
    duhet të jetë valid 15 ditë nga dita e marrjes. Origjinali I këtij vërtetimi duhet të prezantohet në
    Departamentin e Burimeve njerëzore të HAP.
    Pas marrjes së këtij vërtetimi nga Stacioni Qëndror Policor I komunës tuaj ju duhet që të aplikoni
    edhe për dokumentin si në pikën 2:  2. Certifikaten nga Gjykata Komunale
    Certifikaten nga Gjykata Komunale që nuk jeni nën hetime. Të jetë valide 15 ditë nga dita e
  marrjes dhe origjinali I kësaj certifikate duhet të prezantohet në Departamentin e Burimeve
  Njerëzore.

3. Letërnjoftimin e Kosoves
  Të keni Letërnjoftimin valid të lëshuar nga Republika e Kosoves4. Diploma e Shkollës së Mesme
  Të keni një koplje të Diplomës së Shkollës së Mesme dhe kjo duhet të prezentohet në
  Departamentin e Burimeve Njerëzore.5. Bllok/Flet për shënime
  Të gjithë aplikantët duhet të marrin me vete një bllok për shënime për të marrë informatat
  shtesë rreth aplikmit në HAP.  Dokumentet e lartëcekura duhet të prezentohen në Departamentin e Burimeve Njerëzore

  për të marrë Aplikacionin për Punësim.  Aplikantët mund të paraqiten në HAP nga e Hëna deri të Premten (ditëve të punës) nga

  ora 16:00 deri në ora 17:00

								
To top