Kurs SQL by km22df0

VIEWS: 22 PAGES: 93

									Materiały szkoleniowe
Podstawy języka SQL
                               Podstawy języka SQL
                                  Spis treści

Zawartość tabel wykorzystywanych na kursie __________________________________ 4
 Zawartość tabeli DEPT ________________________________________________________5
 Zawartość tabeli EMP _________________________________________________________5
 Zawartość tabeli SALGRADE __________________________________________________5
 Budowa tabel wykorzystywanych na kursie _______________________________________6

Relacyjny model danych ___________________________________________________ 8
 Operatory relacyjne ___________________________________________________________9
 Własności relacyjnej bazy danych _______________________________________________9

Przegląd języka SQL _____________________________________________________ 12
 Zasady SQL ________________________________________________________________13
 Ćwiczenia __________________________________________________________________27

Funkcje grupowe ________________________________________________________ 30
 Stosowanie funkcji grupowych _________________________________________________31
 Klauzula GROUP BY ________________________________________________________32
 Wybierane wyrażenia a funkcje grupowe ________________________________________33
 Klauzula HAVING___________________________________________________________34
 Kolejność występowania klauzul _______________________________________________35
 Ćwiczenia __________________________________________________________________36

Wybieranie danych z wielu tabel ____________________________________________ 38
 Złączenie równościowe _______________________________________________________39
 Złączenia nierównościowe _____________________________________________________40
 Ćwiczenia __________________________________________________________________42

Inne metody łączenia tabel ________________________________________________ 46
 Złączenia zewnętrzne _________________________________________________________47
 Połączenie tabeli samej ze sobą _________________________________________________47
 Operatory zbiorowe __________________________________________________________48


Strona 2
Podstawy języka SQL


 Ćwiczenia __________________________________________________________________ 51

Podzapytania ____________________________________________________________ 54
 Podzapytania zagnieżdżone ___________________________________________________ 55
 Podzapytania zwracające jeden wiersz __________________________________________ 55
 Podzapytania zwracające wiele wierszy _________________________________________ 56
 Ćwiczenia __________________________________________________________________ 61

Język definiowania danych ________________________________________________ 62
 Struktury danych ORACLE __________________________________________________ 63
 Tworzenie tabel _____________________________________________________________ 63
 Warunki integralności _______________________________________________________ 64
 Tworzenie tabeli przez zapytanie ______________________________________________ 69
 Zmiana definicji tabeli _______________________________________________________ 70

Język manipulowania danymi ______________________________________________74
 Wstawianie wierszy __________________________________________________________ 75
 Modyfikacja wierszy _________________________________________________________ 76
 Usuwanie wierszy ___________________________________________________________ 76
 Transakcje _________________________________________________________________ 77

Perspektywy ____________________________________________________________ 80
 Perspektywy________________________________________________________________ 81
 Tworzenie perspektyw _______________________________________________________ 81
 Usuwanie perspektywy _______________________________________________________ 82

Użytkownicy i uprawnienia ________________________________________________ 84
 Zarządzanie użytkownikami __________________________________________________ 85
 Uprawnienia w bazie Oracle __________________________________________________ 86
 Role _______________________________________________________________________ 89
                                       Strona 3
                    Podstawy języka SQL
      Zawartość tabel wykorzystywanych na kursie
Strona 4
Podstawy języka SQL
               Zawartość tabeli DEPT
DEPTNO    DNAME      LOC
----------  --------------  -------------
    10  ACCOUNTING    NEW YORK
    20  RESEARCH     DALLAS
    30  SALES      CHICAGO
    40  OPERATIONS    BOSTON               Zawartość tabeli EMP
EMPNO    ENAME    JOB       MGR HIREDATE    SAL   COMM  DEPTNO
---------  ----------  --------- --------- -------- --------- --------- ---------
   7839  KING     PRESIDENT      81/11/17   5000         10
   7698  BLAKE    MANAGER    7839 81/05/01   2850         30
   7782  CLARK    MANAGER    7839 81/06/09   2450         10
   7566  JONES    MANAGER    7839 81/04/02   2975         20
   7654  MARTIN    SALESMAN    7698 81/09/28   1250   1400    30
   7499  ALLEN    SALESMAN    7698 81/02/20   1600    300    30
   7844  TURNER    SALESMAN    7698 81/09/08   1500     0    30
   7900  JAMES    CLERK     7698 81/12/03    950         30
   7521  WARD     SALESMAN    7698 81/02/22   1250    500    30
   7902  FORD     ANALYST    7566 81/12/03   3000         20
   7369  SMITH    CLERK     7902 80/12/17    800         20
   7788  SCOTT    ANALYST    7566 82/12/09   3000         20
   7876  ADAMS    CLERK     7788 83/01/12   1100         20
   7934  MILLER    CLERK     7782 82/01/23   1300         10
             Zawartość tabeli SALGRADE
GRADE   LOSAL   HISAL
--------- --------- ---------
    1    700   1200
    2   1201   1400
    3   1401   2000
    4   2001   3000
    5   3001    9999
                                       Strona 5
                                Podstawy języka SQL
      Budowa tabel wykorzystywanych na kursie
Podczas kursu będziemy korzystać z uprzednio utworzonych tabel opisujących
zatrudnionych w pewnej firmie, ich wynagrodzenia i miejsca pracy. Firma dzieli się na
departamenty. Każdy pracownik należy do pewnej grupy zaszeregowania, w zależności od
wysokości pensji, którą otrzymuje.


Tabela DEPT — tabela zawierająca wszystkie departamenty

Kolumna       Opis
DEPTNO        Departament number — unikalny numer departamentu
DNAME        Nazwa departamentu — przechowywana w zapisie dużymi literami
LOC         Lokalizacja departamentu (miasto w którym znajduje się departament)


Tabela EMP — wykaz wszystkich pracowników

Kolumna       Opis
EMPNO        Employee number — unikalny numer pracownika
ENAME        Nazwisko pracownika — przechowywane w zapisie dużymi literami
JOB         Etat, stanowisko pracy
MGR         Identyfikator szefa (czyli EMPNO we wierszu szefa)
HIREDATE       Data zatrudnienia
SAL         Pensja
COMM         Prowizja naliczona od początku roku, dotyczy pracowników
           zatrudnionych na stanowisku SALESMAN
DEPTNO        Numer departamentu w którym zatrudniony jest pracownik. Wartość
           w tym polu musi odpowiadać jednemu i tylko jednemu wierszowi
           w tabeli DEPT
Strona 6
Podstawy języka SQL
Tabela SALGRADE — tabela „widełek” zaszeregowania

Kolumna      Opis
GRADE       Numer grupy zaszeregowania
LOSAL       LOW SALARY — dolna granica widełek płacowych dla stawki
         zaszeregowania GRADE
HISAL       HIGH SALARY — górna granica widełek
                                Strona 7
           Podstawy języka SQL
      Relacyjny model danych
Strona 8
Podstawy języka SQLRelacyjna baza danych jest to zbiór dwuwymiarowych tabel. Z modelem relacyjnym
powiązane są następujące pojęcia:
  tabela,
  kolumna,
  wiersz,
  pole.

Model relacyjny opiera się na pojęciach zaczerpniętych z algebry. Pojęcia te to:
  relacja,
  operator działający na relacjach i dający w wyniku relacje.

Relacje przedstawiane są w postaci tabel, zaś wybieranie danych z tabel to wynik działania
operatorów relacyjnych na tych tabelach.


               Operatory relacyjne
Wyróżniamy następujące operatory relacyjne:

SELEKCJA             pobieranie danych z relacji, w wyniku otrzymujemy
                 wszystkie wiersze, które spełniają zadany warunek
PROJEKCJA            operacja pobrania wszystkich wierszy, ale tylko wskazanych
                 kolumn z tych wierszy
ILOCZYN KARTEZJAŃSKI       wynik połączenia każdy z każdym wierszy z dwóch relacji
ZŁĄCZENIE            połączenie dwóch relacji poprzez pewne kryterium łączace
                 niektóre wiersze z obu relacji
SUMA ZBIOROWA          wszystkie wiersze z obu relacji
CZĘŚĆ WSPÓLNA          wiersze wspólne dla obu relacji
RÓŻNICA ZBIOROWA         wiersze, które występują w jednej, a nie występują w drugiej
                 relacji


          Własności relacyjnej bazy danych
Relacyjna baza danych ma następujące własności:
  baza jest widziana przez użytkownika jako zbiór tabel,
  nazwy tabel w bazie muszą być unikalne,
  tabele składają się wierszy i kolumn,
  językiem służącym do operowania na bazie danych jest język nieproceduralny oparty
   na algebrze relacji. Obecnie standardem jest SQL.
                                          Strona 9
                                Podstawy języka SQL


Tabele w relacyjnej bazie danych mają następujące własności:
  wiersze w tabeli muszą być różne,
  w tabeli nie ma kolumn o tej samej nazwie,
  kolejność wierszy jest nieokreślona,
  kolejność kolumn jest nieokreślona,
  wartości pól powinny być elementarne.
Strona 10
Podstawy języka SQL
           Strona 11
          Podstawy języka SQL
      Przegląd języka SQL
Strona 12
Podstawy języka SQLSQL jest oparty na wyrażeniach języka angielskiego. Jest językiem deklaratywnym —
podajemy tylko, co należy wykonać, ale nie specyfikujemy w jaki sposób.

Język SQL służy do następujących celów:
  specyfikowania zapytań,
  operowania danymi — DML (Data Modification Language) — wstawiania,
   modyfikowania i usuwania danych z bazy danych,
  definiowania danych — DDL (Data Definition Language) — dodawania do bazy
   nowych obiektów,
  sterowania danymi — DCL (Data Control Language) — określania praw dostępu do
   danych.


                Zasady SQL


Zapisywanie poleceń SQL

   Polecenia SQL mogą być rozmieszczone w kilku liniach. Koniec polecenia SQL
   zaznacza się średnikiem.
   Zaleca się umieszczanie klauzul od nowej linii.
   Można używać tabulacji.
   Nie wolno dzielić słowa pomiędzy linie.
   Obojętne, czy używamy małych czy wielkich liter, chyba że sprawdzamy zawartość
   pola.


Podstawowy blok zapytań SQL

Za pomocą polecenia SELECT uzyskujemy informacje z bazy.
Polecenie SELECT składa się co najmniej z klauzuli SELECT i klauzuli FROM.
W klauzuli SELECT wymieniamy interesujące nas kolumny.
W klauzuli FROM wskazujemy, skąd pobrać dane.

Aby pobrać nazwiska pracowników oraz ich zawód, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP;

ENAME    JOB
----------  ---------
KING     PRESIDENT
BLAKE    MANAGER
CLARK    MANAGER
JONES    MANAGER
MARTIN    SALESMAN
ALLEN    SALESMAN


                                       Strona 13
                                Podstawy języka SQL


TURNER   SALESMAN
JAMES    CLERK
WARD    SALESMAN
FORD    ANALYST
SMITH    CLERK
SCOTT    ANALYST
ADAMS    CLERK
MILLER   CLERK

Nazwy kolumn oddzielamy przecinkami.
Aby wybrać wszystko z danej tabeli wpisujemy * (gwiazdkę) zamiast listy kolumn.
SELECT *
FROM EMP;

EMPNO ENAME    JOB       MGR HIREDATE    SAL    COMM   DEPTNO
---- ----------  --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
7839 KING     PRESIDENT      81/11/17    5000          10
7698 BLAKE    MANAGER     7839 81/05/01    2850          30
7782 CLARK    MANAGER     7839 81/06/09    2450          10
7566 JONES    MANAGER     7839 81/04/02    2975          20
7654 MARTIN    SALESMAN    7698 81/09/28    1250    1400     30
7499 ALLEN    SALESMAN    7698 81/02/20    1600    300     30
7844 TURNER    SALESMAN    7698 81/09/08    1500     0     30
7900 JAMES    CLERK      7698 81/12/03     950          30
7521 WARD     SALESMAN    7698 81/02/22    1250    500     30
7902 FORD     ANALYST     7566 81/12/03    3000          20
7369 SMITH    CLERK      7902 80/12/17     800          20
7788 SCOTT    ANALYST     7566 82/12/09    3000          20
7876 ADAMS    CLERK      7788 83/01/12    1100          20
7934 MILLER    CLERK      7782 82/01/23    1300          10

W klauzuli SELECT mogę też być użyte:
  wyrażenia arytmetyczne,
  aliasy (nazwy zastępcze) kolumn,
  konkatenacja,
  literały.


Wyrażenia arytmetyczne

W wyrażeniu arytmetycznym mogą występować nazwy kolumn, stałe wartości liczbowe
oraz operatory arytmetyczne:
+    dodawanie
-    odejmowanie
*    mnożenie
/    dzielenie

Przykład
SELECT ENAME, SAL*12
FROM EMP;

ENAME     SAL*12
---------- ----------
KING      60000
BLAKE      34200


Strona 14
Podstawy języka SQL


CLARK      29400
JONES      35700
MARTIN     15000
ALLEN      19200
TURNER     18000
JAMES      11400
WARD      15000
FORD      36000
SMITH      9600
SCOTT      36000
ADAMS      13200
MILLER     15600

W wyrażeniach zachowywany jest następujący priorytet działań:
  mnożenie,
  dzielenie,
  dodawanie,
  odejmowanie.

Np. w wyrażeniu arytmetycznym 250 +12*34 najpierw zostanie obliczona wartość
wyrażenia 12*24, a do wyniku zostanie dodana wartość 250. Kolejność wykonywania
działań można zmienić przy pomocy nawiasów. Na przykład w wyrażeniu arytmetycznym
(250 +12)*34 najpierw zostanie obliczona wartość wyrażenia 250+12, a wynik zostanie
pomnożony przez 34.


Aliasy kolumn

Domyślne nagłówki kolumn możemy zastąpić innymi nazwami, które będą bardziej
znaczące.
Można używać polskich liter. Alias podaje się bezpośrednio po nazwie kolumny, której
nazwę chcemy zmienić. Spacje w aliasie nie są dopuszczane, można natomiast utworzyć
alias ze spacją biorąc całość w podwójne apostrofy.

Przykład
SELECT ENAME NAZWISKO, SAL*12 WYNAGR, COMM PROWIZJA
FROM EMP;

NAZWISKO  WYNAGR   PROWIZJA
---------- ---------- ----------
KING      60000
BLAKE      34200
CLARK      29400
JONES      35700
MARTIN     15000    1400
ALLEN      19200    300
TURNER     18000     0
JAMES      11400
WARD      15000    500
FORD      36000
SMITH      9600
SCOTT      36000
ADAMS      13200
MILLER     15600
                                      Strona 15
                                Podstawy języka SQL


Operator konkatenacji

Operator konkatenacji (||) pozwala na łączenie kolumny z kolumną, literałem, wyrażeniem
arytmetycznym lub wartością stałą. Argumenty są łączone i tworzą jedna kolumnę
wynikową.
Aby połączyć kolumny EMPNO i ENAME i opatrzyć je tytułem PRACOWNIK,
napiszemy:
SELECT EMPNO||ENAME PRACOWNIK
FROM EMP;

PRACOWNIK
--------------------------------------------------
7839KING
7698BLAKE
7782CLARK
7566JONES
7654MARTIN
7499ALLEN
7844TURNER
7900JAMES
7521WARD
7902FORD
7369SMITH
7788SCOTT
7876ADAMS
7934MILLERLiterały

Oprócz kolumn na liście SELECT mogą znajdować się literały (ciągi znaków lub liczby).
Wtedy dla każdego wiersza zostanie wypisana ta sama wartość literału:
SELECT ENAME PRACOWNIK, ' PRACUJE W DEPARTAMENCIE', DEPTNO DEPARTAMENT
FROM EMP;

PRACOWNIK   'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' DEPARTAMENT
-----------  ------------------------- -----------
KING     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 10
BLAKE     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
CLARK     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 10
JONES     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 20
MARTIN    'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
ALLEN     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
TURNER    'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
JAMES     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
WARD     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 30
FORD     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 20
SMITH     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 20
SCOTT     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 20
ADAMS     'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 20
MILLER    'PRACUJE W DEPARTAMENCIE' 10
Strona 16
Podstawy języka SQL


Obsługa wartości NULL

Jeśli wartość wiersza w kolumnie jest nieokreślona, to mówimy, że na ona wartość NULL.
Nie jest to tożsame z wartością 0.
Wartość wyrażenia w którym będzie występować wartość NULL również będzie NULL.
Dlatego też wyrażenie SAL*12+COMM zwróci NULL tam, gdzie COMM było równe
NULL.
SELECT ENAME, SAL*12+COMM
FROM EMP;

ENAME   SAL*12+COM
---------- ----------
KING
BLAKE
CLARK
JONES
MARTIN     16400
ALLEN      19500
TURNER     18000
JAMES
WARD      15500
FORD
SMITH
SCOTT
ADAMS
MILLER

Aby w wyrażeniu potraktować wartość NULL jako wartość różną od NULL, trzeba użyć
funkcji NVL.

SELECT ENAME, SAL*12+NVL(COMM,0) ROCZNE_WYN
FROM EMP;

ENAME   ROCZNE_WYN
---------- ----------
KING      60000
BLAKE      34200
CLARK      29400
JONES      35700
MARTIN     16400
ALLEN      19500
TURNER     18000
JAMES      11400
WARD      15500
FORD      36000
SMITH      9600
SCOTT      36000
ADAMS      13200
MILLER     15600


W powyższym przykładzie wartości różne od NULL zachowują swoją wartość, zaś
wartości NULL zostaną potraktowane jak 0.
Drugi parametr funkcji NVL określa, na jaką wartość należy zamienić wartość NULL:
NVL(DATA,'85/09/01')
NVL(NUMBER, 10)
NVL(MIASTO,'KRAKÓW')                                       Strona 17
                              Podstawy języka SQL


Eliminacja duplikatów

Domyślnie wyświetlane są wyniki zapytania bez eliminowania powtarzających się
wartości, np.:
SELECT DEPTNO
FROM EMP;

DEPTNO
----------
    10
    30
    10
    20
    30
    30
    30
    30
    30
    20
    20
    20
    20
    10Słowo kluczowe DISTINCT

Eliminację powtarzających się wartości uzyskujemy stosując słowo kluczowe DISTINCT
w klauzuli SELECT.
SELECT DISTINCT DEPTNO
FROM EMP;

DEPTNO
----------
    10
    20
    30

Można też zażądać wyspecyfikowania wzajemnie różnych list wartości poprzez podanie
w klauzuli SELECT wielu nazw kolumn.


   Słowo kluczowe DISTINCT odnosi się do wszystkich nazw kolumn
   występujących w klauzuli SELECT.

SELECT DISTINCT JOB, DEPTNO
FROM EMP;

JOB    DEPTNO
--------- ----------
ANALYST      20
CLERK       10
CLERK       20
CLERK       30
MANAGER      10Strona 18
Podstawy języka SQL


MANAGER       20
MANAGER       30
PRESIDENT      10
SALESMAN      30Klauzula ORDER BY

Aby określić kolejność, w jakiej będą zwracane wyniki, należy użyć klauzuli ORDER BY
(uporządkuj wg). Klauzula ORDER BY musi być ostatnią klauzulą polecenia SELECT.
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
ORDER BY ENAME;

ENAME    JOB
----------  ---------
ADAMS    CLERK
ALLEN    SALESMAN
BLAKE    MANAGER
CLARK    MANAGER
FORD     ANALYST
JAMES    CLERK
JONES    MANAGER
KING     PRESIDENT
MARTIN    SALESMAN
MILLER    CLERK
SCOTT    ANALYST
SMITH    CLERK
TURNER    SALESMAN
WARD     SALESMAN

Domyślnie dane są sortowane w porządku rosnącym (ASCENDING) — od najmniejszych
do największych liczb, od wcześniejszych do późniejszych dat, zaś ciągi znakowe są
sortowane wg ustawień NLS (określanych przy tworzeniu bazy danych).
Aby odwrócić kolejność sortowania należy użyć słowa DESC (DESCENDING) użytego
bezpośrednio po nazwie kolumny wyspecyfikowanej w klauzuli ORDER BY.
SELECT ENAME, JOB, HIREDATE
FROM EMP
ORDER BY HIREDATE DESC;

ENAME    JOB     HIREDATE
----------  ---------  ---------
ADAMS    CLERK    83/01/12
SCOTT    ANALYST   82/12/09
MILLER    CLERK    82/01/23
JAMES    CLERK    81/12/03
FORD     ANALYST   81/12/03
KING     PRESIDENT  81/11/17
MARTIN    SALESMAN  81/09/28
TURNER    SALESMAN  81/09/08
CLARK    MANAGER   81/06/09
BLAKE    MANAGER   81/05/01
JONES    MANAGER   81/04/02
WARD     SALESMAN  81/02/22
ALLEN    SALESMAN  81/02/20
SMITH    CLERK    80/12/17
                                      Strona 19
                               Podstawy języka SQL


Można sortować według kilku kolumn, wtedy po słowie kluczowym ORDER BY należy
podać nazwy kolumn, po których chcemy sortować.
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
ORDER BY DEPTNO, ENAME;

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
CLARK    MANAGER      10
KING     PRESIDENT     10
MILLER    CLERK       10
ADAMS    CLERK       20
FORD     ANALYST      20
JONES    MANAGER      20
SCOTT    ANALYST      20
SMITH    CLERK       20
ALLEN    SALESMAN     30
BLAKE    MANAGER      30
JAMES    CLERK       30
MARTIN    SALESMAN     30
TURNER    SALESMAN     30
WARD     SALESMAN     30
   Nazwy kolumn, po których sortujemy, muszą być wyspecyfikowane
   w klauzuli SELECT.

Sortowanie dotyczy tylko wyniku zapytania wyświetlanego na ekranie. Dane w tabelach
nie są sortowane.


Klauzula WHERE

Klauzula WHERE odpowiada operacji selekcji.
Klauzula ta specyfikuje kryteria doboru wierszy. Klauzula WHERE, o ile jest, musi
występować bezpośrednio po klauzuli FROM.
Operatory w klauzuli WHERE mogą być dwojakiego rodzaju:
  operatory logiczne,
  operatory SQL.


   Operatory logiczne

Dane znakowe i ciągi znaków w klauzuli WHERE muszą być ujęte w pojedyncze
apostrofy. Przy porównywaniu znaków Oracle rozróżnia małe i wielkie litery.
Strona 20
Podstawy języka SQL


Aby wybrać nazwiska, zawód i numer departamentu dla wszystkich zatrudnionych na
stanowisku CLERK, napiszemy:

SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE JOB='CLERK';

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
JAMES    CLERK       30
SMITH    CLERK       20
ADAMS    CLERK       20
MILLER    CLERK       10

Aby wybrać wszystkich zatrudnionych po 01.01.1982r., napiszemy:

SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE HIREDATE>'82/01/01'

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
SCOTT    ANALYST      20
ADAMS    CLERK       20
MILLER    CLERK       10

Można w klauzuli WHERE porównywać dla każdego wiersza wartości dwóch kolumn.
Np. żeby wybrać wszystkich, którzy otrzymują wyższą prowizję niż pensję, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE COMM>SAL;

ENAME   JOB    DEPTNO
---------- --------- ----------
MARTIN   SALESMAN     30   Operatory SQL

Wyróżniamy 4 operatory SQL, działające na wszystkich typach danych:
  BETWEEN... AND,
  IN (lista),
  LIKE,
  IS NULL.


Operator BETWEEN...AND

Operator BETWEEN...AND służy do sprawdzenia, czy wartość znajduje się w podanym
przedziale (wliczając w to krańce przedziału). Górna granica musi następować po dolnej.
                                       Strona 21
                                Podstawy języka SQL


Aby wybrać wszystkich, którzy zarabiają od 1000 do 1500, wliczając w to tych, którzy
zarabiają 1000 i 1500, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 1500;

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
MARTIN    SALESMAN     30
TURNER    SALESMAN     30
WARD     SALESMAN     30
ADAMS    CLERK       20
MILLER    CLERK       10Operator IN

Operator IN służy do sprawdzania, czy dana wartość znajduje się na wyspecyfikowanej
liście. Aby wybrać podwładnych osób o identyfikatorach 7839 i 7902, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE MGR IN (7839,7902);

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
BLAKE    MANAGER      30
CLARK    MANAGER      10
JONES    MANAGER      20
SMITH    CLERK       20

Dane znakowe występujące na liście należy ująć w pojedyncze apostrofy.


Operator LIKE

Operator LIKE służy do wybierania wartości odpowiadających podanemu wzorcowi.
Wzorzec tworzą dwa specjalne symbole:
  % (znak procent) — odpowiada dowolnemu ciągowi znaków,
  _ (znak podkreślenia) — odpowiada dokładnie jednemu dowolnemu znakowi.
Aby wybrać osoby, które jako drugą literę w nazwisku mają literę "A", napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '_A%';

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
MARTIN    SALESMAN     30
JAMES    CLERK       30
WARD     SALESMAN     30
Strona 22
Podstawy języka SQL


Aby wybrać osoby, których nazwisko składa się z pięciu liter, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '_____';

ENAME    JOB    DEPTNO
----------  --------- ----------
BLAKE    MANAGER      30
CLARK    MANAGER      10
JONES    MANAGER      20
ALLEN    SALESMAN     30
JAMES    CLERK       30
SMITH    CLERK       20
SCOTT    ANALYST      20
ADAMS    CLERK       20Operator IS NULL

Operator IS NULL służy do wyszukiwania wartości NULL.
Aby wybrać dane o osobach, które nie posiadają szefa, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE MGR IS NULL;

ENAME   JOB    DEPTNO
---------- --------- ----------
KING    PRESIDENT     10

Nie można napisać w klauzuli WHERE warunku MGR=NULL, gdyż wtedy Oracle nie
wyszuka żadnych wartości.


Operatory negacji

Operatory negacji służą do zaprzeczania warunkom w klauzuli WHERE.
!=             nie jest równy (VAX, UNIX, PC)
^=, _=           nie jest równy (IBM)
<>             nie jest równy (wszystkie systemy operacyjne)
NOT kolumna=        nie jest równy
NOT kolumna>        nie jest większy
NOT BETWEEN        nie jest w podanym przedziale
NOT IN           nie jest w zbiorze
NOT LIKE          nie jest zgodny z maską
IS NOT NULL        nie jest NULL
Aby wybrać wszystkie osoby, które nie zarabiają więcej niż 2000, napiszemy:

                                       Strona 23
                               Podstawy języka SQLSELECT ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE NOT SAL>2000;

ENAME   SAL
---------- ----------
MARTIN      1250
ALLEN      1600
TURNER      1500
JAMES       950
WARD       1250
SMITH       800
ADAMS      1100
MILLER      1300

Aby wybrać osoby, które nie otrzymują prowizji, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, COMM
FROM EMP
WHERE COMM IS NOT NULL

ENAME    JOB    COMM
----------  --------- ----------
MARTIN    SALESMAN    1400
ALLEN    SALESMAN     300
TURNER    SALESMAN      0
WARD     SALESMAN     500Tworzenie złożonych kryteriów

Do budowania warunków złożonych służą operatory AND (i) oraz OR (lub).
Warunek (X AND Y) jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy X jest prawdziwy i Y jest
prawdziwy.
Warunek (X OR Y) jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy X jest prawdziwy lub Y jest
prawdziwy.
Operator AND ma większy priorytet niż operator OR.

Aby wybrać wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowisku 'MANAGER'
i zarabiających więcej niż 2000, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL>2000
AND JOB='MANAGER'

NAME   JOB    SAL
---------- --------- ----------
BLAKE   MANAGER     2850
CLARK   MANAGER     2450
JONES   MANAGER     2975

Ponieważ operator AND ma wyższy priorytet niż operator OR, to poniższy przykład
znajdzie nam wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku 'CLERK' oraz te osoby
zatrudnione na stanowisku 'MANAGER', których zarobki przekraczają 1000.Strona 24
Podstawy języka SQL


SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL>1000
AND JOB='MANAGER' OR JOB='CLERK';

ENAME    JOB    SAL
----------  --------- ----------
BLAKE    MANAGER     2850
CLARK    MANAGER     2450
JONES    MANAGER     2975
JAMES    CLERK      950
SMITH    CLERK      800
ADAMS    CLERK      1100
MILLER    CLERK      1300

Poniższy przykład, w którym zastosowano nawiasy zmieniające kolejność wykonywania
działań wybierze tylko osoby zatrudnione na stanowisku 'CLERK' lub na stanowisku
'MANAGER', które przy tym zarabiają więcej niż 1000.
SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL>1000
AND (JOB='MANAGER' OR JOB='CLERK');

ENAME    JOB    SAL
----------  --------- ----------
BLAKE    MANAGER     2850
CLARK    MANAGER     2450
JONES    MANAGER     2975
ADAMS    CLERK      1100
MILLER    CLERK      1300Hierarchia operatorów

W każdym wyrażeniu, o ile nawiasy nie wskazują inaczej, operacje są wykonywane
począwszy od operatorów o najwyższym priorytecie. Jeśli dwa operatory o tym samym
priorytecie występują obok siebie, to są one wykonywane od lewej do prawej.
1. =, <>, <=, >=, >,<, BETWEEN…AND, IN, LIKE, IS NULL
2. NOT
3. AND
4. OR
Aby zapis był bardziej przejrzysty i w celu uniknięcia błędów, zaleca się stosowanie
nawiasów.


Krótki opis poleceń właściwych dla SQL*Plus

Pod SQL*Plus najczęściej uruchamiamy skrypty SQL-owe.
Najczęściej używane polecenia:

                                      Strona 25
                           Podstawy języka SQL


SPOOL plik;  wszystkie polecenia SQL do czasu wydania rozkazu SPOOL OFF będą
       zapisywane do pliku plik
@plik     uruchomienie skryptu plik
ed plik    edycja pliku plik w domyślnym edytorze
SPOOL OFF   kończy wysyłanie danych do pliku
DESC     wyświetla opis struktury tabeli
CONNECT    zmiana podłączenia do bazy
EXIT     wyjście z programu
Strona 26
Podstawy języka SQL
                   Ćwiczenia
1.Wybierz wszystkie dane z tablicy SALGRADE.
  GRADE   LOSAL   HISAL
--------- --------- ---------
    1    700   1200
    2   1201   1400
    3   1401   2000
    4   2001   3000
    5   3001   9999

2. Wybierz wszystkie dane z tablicy EMP.
  EMPNO  ENAME    JOB       MGR HIREDATE    SAL   COMM  DEPTNO
---------  ----------  --------- --------- -------- --------- --------- ---------
   7839  KING     PRESIDENT      81/11/17   5000         10
   7698  BLAKE    MANAGER    7839 81/05/01   2850         30
   7782  CLARK    MANAGER    7839 81/06/09   2450         10
   7566  JONES    MANAGER    7839 81/04/02   2975         20
   7654  MARTIN    SALESMAN    7698 81/09/28   1250   1400    30
   7499  ALLEN    SALESMAN    7698 81/02/20   1600    300    30
   7844  TURNER    SALESMAN    7698 81/09/08   1500     0    30
   7900  JAMES    CLERK     7698 81/12/03    950         30
   7521  WARD     SALESMAN    7698 81/02/22   1250    500    30
   7902  FORD     ANALYST    7566 81/12/03   3000         20
   7369  SMITH    CLERK     7902 80/12/17    800         20
   7788  SCOTT    ANALYST    7566 82/12/09   3000         20
   7876  ADAMS    CLERK     7788 83/01/12   1100         20
   7934  MILLER    CLERK     7782 82/01/23   1300         10

3. Wybierz wszystkie dane o pracownikach, których zarobki mieszczą się w przedziale
<1000,2000>.
ENAME     DEPTNO    SAL
---------- --------- ---------
MARTIN      30   1250
ALLEN       30   1600
TURNER      30   1500
WARD       30   1250
ADAMS       20   1100
MILLER      10   1300

4. Wybierz numery i nazwy departamentów, sortując według nazw departamentów.
  DEPTNO  DNAME
---------  --------------
    10  ACCOUNTING
    40  OPERATIONS
    20  RESEARCH
    30  SALES
                                       Strona 27
                                 Podstawy języka SQL


5. Wybierz wszystkie, wzajemnie różne stanowiska pracy.
JOB
---------
ANALYST
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN

6. Wybierz dane o pracownikach zatrudnionych w departamentach 10 i 20 w kolejności
alfabetycznej ich nazwisk.
  EMPNO  ENAME    JOB       MGR HIREDATE    SAL   COMM  DEPTNO
---------  ----------  --------- --------- -------- --------- --------- ---------
   7876  ADAMS    CLERK     7788 83/01/12   1100         20
   7782  CLARK    MANAGER    7839 81/06/09   2450         10
   7902  FORD     ANALYST    7566 81/12/03   3000         20
   7566  JONES    MANAGER    7839 81/04/02   2975         20
   7839  KING     PRESIDENT      81/11/17   5000         10
   7934  MILLER    CLERK     7782 82/01/23   1300         10
   7788  SCOTT    ANALYST    7566 82/12/09   3000         20
   7369  SMITH    CLERK     7902 80/12/17    800         20

7. Wybierz nazwiska i stanowiska pracy wszystkich pracowników z departamentu 20
zatrudnionych na stanowisku CLERK.
ENAME    JOB
----------  ---------
SMITH    CLERK
ADAMS    CLERK


8. Wybierz następujące informacje o wszystkich pracownikach, którzy posiadają szefa.
ENAME    JOB       SAL
----------  --------- ---------
BLAKE    MANAGER    2850
CLARK    MANAGER    2450
JONES    MANAGER    2975
MARTIN    SALESMAN    1250
ALLEN    SALESMAN    1600
TURNER    SALESMAN    1500
JAMES    CLERK      950
WARD     SALESMAN    1250
FORD     ANALYST    3000
SMITH    CLERK      800
SCOTT    ANALYST    3000
ADAMS    CLERK     1100
MILLER    CLERK     1300

9. Wybierz nazwiska i całkowite, roczne zarobki wszystkich pracowników.
ENAME   RENUMERATION
---------- ------------
KING       60000
BLAKE       34200
CLARK       29400
JONES       35700
MARTIN      16400
ALLEN       19500
TURNER      18000


Strona 28
Podstawy języka SQL


JAMES       11400
WARD        15500
FORD        36000
SMITH        9600
SCOTT       36000
ADAMS       13200
MILLER       15600

10. Wybierz następujące dane o tych pracownikach, którzy zostali zatrudnieni w 1982
roku.
ENAME     DEPTNO HIREDATE
---------- --------- ---------
SCOTT       20 09-DEC-82
MILLER      10 23-JAN-82

11. Wybierz nazwiska, roczną pensję oraz prowizję tych wszystkich pracowników, których
miesięczna pensja przekracza prowizję. Wyniki posortuj według malejących zarobków.
Jeśli dwóch lub więcej pracowników ma taką samą pensję, uporządkuj dane o nich według
nazwisk zgodnie z alfabetem.
ENAME   ANNUAL_SAL   COMM
---------- ---------- ---------
ALLEN      19200    300
TURNER     18000     0
WARD      15000    500

12. Spowoduj wyświetlenie następujących wyników.
Kto, gdzie, kiedy?
-------------------------------------------------------------------------------
KING pracuje na stanowisku PRESIDENT w zespole 10 od 17-NOV-81
BLAKE pracuje na stanowisku MANAGER w zespole 30 od 01-MAY-81
CLARK pracuje na stanowisku MANAGER w zespole 10 od 09-JUN-81
JONES pracuje na stanowisku MANAGER w zespole 20 od 02-APR-81
MARTIN pracuje na stanowisku SALESMAN w zespole 30 od 28-SEP-81
ALLEN pracuje na stanowisku SALESMAN w zespole 30 od 20-FEB-81
TURNER pracuje na stanowisku SALESMAN w zespole 30 od 08-SEP-81
JAMES pracuje na stanowisku CLERK w zespole 30 od 03-DEC-81
WARD pracuje na stanowisku SALESMAN w zespole 30 od 22-FEB-81
FORD pracuje na stanowisku ANALYST w zespole 20 od 03-DEC-81
SMITH pracuje na stanowisku CLERK w zespole 20 od 17-DEC-80
SCOTT pracuje na stanowisku ANALYST w zespole 20 od 09-DEC-82
ADAMS pracuje na stanowisku CLERK w zespole 20 od 12-JAN-83
MILLER pracuje na stanowisku CLERK w zespole 10 od 23-JAN-82
                                       Strona 29
        Podstawy języka SQL
      Funkcje grupowe
Strona 30
Podstawy języka SQLFunkcje grupowe służą do działania na grupach wierszy. Wynikiem funkcji grupowej jest
pojedyncza wartość dla całej grupy.
Jeśli nie wyspecyfikujemy inaczej, wszystkie wiersze tabeli są traktowane jako jedna
grupa.

Funkcja                   Wynik funkcji
AVG ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)      wartość średnia wyrażeń, NULL nie jest
                      uwzględniane
COUNT ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)     ilość wystąpień wartości wyrażeń różnych od
                      NULL, gwiazdka (*) użyta w miejscu
                      wyrażenia powoduje obliczenia ilości
                      wszystkich wierszy łącznie z duplikatami
                      i wartościami NULL
MAX ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)      maksymalna wartość wyrażenia
MIN ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)      minimalna wartość wyrażenia
STDDEV ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)     odchylenie standardowe wyrażeń, bez
                      uwzględniania wartości NULL
SUM ([DISTINCT | ALL] wyrażenie)      suma wartości wyrażeń, bez uwzględniania
                      wartości NULL
VARIANCE ([DISTINCT | ALL]         wariancja wyrażeń, bez uwzględniania wartości
wyrażenie)                 NULL

Kwalifikator DISTINCT ogranicza działanie funkcji grupowych do różnych wartości
argumentów.
Kwalifikator ALL jest domyślny — funkcje grupowe nie eliminują duplikatów.
Argumentami funkcji grupowych są liczby, a w przypadku funkcji MAX, MIN i COUNT
także daty, znaki i ciągi znaków.
Wszystkie funkcje grupowe, za wyjątkiem COUNT(*) ignorują wartości NULL.


           Stosowanie funkcji grupowych
Aby obliczyć średni zarobek w firmie, napiszemy:
SELECT AVG(SAL)
FROM EMP;

AVG(SAL)
----------
2073,21429

Zwróćmy uwagę, że została zwrócona jedna wartość dla wszystkich wierszy. Cała firma
jest tu traktowana jako jedna grupa.
                                       Strona 31
                               Podstawy języka SQLMożna nałożyć na to polecenie warunek w klauzuli WHERE, np. aby znaleźć minimalny
zarobek na stanowisku 'MANAGER', napiszemy:
SELECT MIN(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB='MANAGER';

MIN(SAL)
----------
   2450

Aby znaleźć, ilu pracowników pracuje w departamencie 10, napiszemy:
SELECT COUNT(*)
FROM EMP
WHERE DEPTNO=10;

COUNT(*)
----------
     3              Klauzula GROUP BY
Do podzielenia wierszy tablicy na grupy używamy klauzuli GROUP BY. Pojedynczą
grupę stanowią wszystkie wiersze, dla których wartości podane w klauzuli GROUP BY są
identyczne.
Aby obliczyć średnie zarobki w każdym departamencie, napiszemy:
SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;

DEPTNO    AVG(SAL)
----------  ----------
    10  2916,66667
    20     2175
    30  1566,66667

Przed grupowaniem możemy wyeliminować pewne wiersze za pomocą klauzuli WHERE:
SELECT JOB, MAX(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB<>'CLERK'
GROUP BY JOB;

JOB    MAX(SAL)
--------- ----------
ANALYST     3000
MANAGER     2975
PRESIDENT    5000
SALESMAN    1600

W klauzuli GROUP BY można podać kilka wyrażeń, wtedy wiersze będą grupowane
w mniejszych grupach.Strona 32
Podstawy języka SQLAby obliczyć minimalny zarobek w każdym departamencie w podziałem na stanowiska,
napiszemy:
SELECT DEPTNO, JOB, MIN(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB;

DEPTNO    JOB    MIN(SAL)
----------  --------- ----------
    10  CLERK      1300
    10  MANAGER     2450
    10  PRESIDENT    5000
    20  ANALYST     3000
    20  CLERK      800
    20  MANAGER     2975
    30  CLERK      950
    30  MANAGER     2850
    30  SALESMAN    1250        Wybierane wyrażenia a funkcje grupowe
Poniższe polecenie spowoduje obliczenie średnich zarobków w departamentach. Nie
będzie jednak zbyt użyteczne, bo nie będzie widoczne, która średnia odpowiada któremu
departamentowi.
SELECT AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;

AVG(SAL)
----------
2916,66667
   2175
1566,66667

Aby poprawić to polecenie, umieśćmy na liście wyboru klauzuli SELECT także numer
departamentu:
SELECT DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;

DEPTNO    AVG(SAL)
----------  ----------
    10  2916,66667
    20     2175
    30  1566,66667
   Na liście wyboru klauzuli SELECT mogą występować tylko i wyłącznie
   nazwy kolumn, które są przedmiotem działania klauzuli GROUP BY, chyba,
   że występują one jako argument funkcji grupującej.
                                       Strona 33
                               Podstawy języka SQL


              Klauzula HAVING
Do wybierania interesujących nas grup służy klauzula HAVING. W klauzuli HAVING
umieszczamy warunek wyrażony za pomocą funkcji grupowej.
Aby wybrać średnie zarobki dla grup zawodowych, gdzie maksymalne zarobki są wyższe
niż 2000, napiszemy:
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY JOB
HAVING MAX(SAL)>2000;

JOB    AVG(SAL)
--------- ----------
ANALYST     3000
MANAGER  2758,33333
PRESIDENT    5000

Klauzula HAVING może poprzedzać klauzulę GROUP BY lub odwrotnie.
Czasami to samo kryterium można wyrazić zarówno za pomocą klauzuli HAVING jak
i klauzuli WHERE.
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
HAVING JOB<>'CLERK'
GROUP BY JOB;

JOB    AVG(SAL)
--------- ----------
ANALYST     3000
MANAGER  2758,33333
PRESIDENT    5000
SALESMAN    1400

lub
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB<>'CLERK'
GROUP BY JOB;

JOB    AVG(SAL)
--------- ----------
ANALYST     3000
MANAGER  2758,33333
PRESIDENT    5000
SALESMAN    1400

W takiej sytuacji bardziej efektywne jest umieszczenie warunku w klauzuli WHERE.
Strona 34
Podstawy języka SQL
          Kolejność występowania klauzul
Wymagany porządek klauzul jest następujący:
1. SELECT lista wyrażeń
2. FROM tabela
3. WHERE warunek selekcji wierszy
4. HAVING warunek selekcji grup
5. ORDER BY wyrażenia
6. ;
                          Strona 35
                                Podstawy języka SQL
                    Ćwiczenia
1. Znajdź minimalną pensje w firmie.
 MINIMUM
---------
   800

2. Znajdź minimalną, maksymalną i średnią pensję w firmie.
 MIN(SAL) MAX(SAL) AVG(SAL)
--------- --------- ---------
   800   5000 2073,2143

3. Oblicz minimalną, maksymalną pensje dla każdego stanowiska pracy.
JOB    MINIMALNA_PENSJA MAKSYMALNA_PENSJA
--------- ---------------- -----------------
ANALYST        3000       3000
CLERK         800       1300
MANAGER        2450       2975
PRESIDENT       5000       5000
SALESMAN       1250       1600

4. Oblicz, ilu pracowników jest kierownikami (MANAGER).
 MANAGERS
---------
    3

5. Znajdź średnie miesięczne pensje oraz średnie roczne zarobki dla każdego stanowiska.
Uwzględnij prowizje.
JOB      AVSAL  AVCOMP
--------- --------- ---------
ANALYST    3000   36000
CLERK    1037,5   12450
MANAGER  2758,3333   33100
PRESIDENT   5000   60000
SALESMAN    1400   17350

6. Znajdź różnice między najwyższą i najniższą pensją.
DIFFERENCE
----------
   4200

7. Znajdź departamenty zatrudniające powyżej trzech pracowników.
  DEPTNO COUNT(*)
--------- ---------
    20     5
    30     6
Strona 36
Podstawy języka SQL


8. Sprawdź, czy wszystkie numery pracowników są rzeczywiście różne (używając
grupowania).

9. Podaj najniższe pensje wypłacane podwładnym swoich kierowników. Wyeliminuj grupy
o minimalnych zarobkach niższych niż 1000. Uporządkuj według pensji.
   MGR MIN(SAL)
--------- ---------
   7788   1100
   7782   1300
   7839   2450
   7566   3000
        5000
                                      Strona 37
               Podstawy języka SQL
      Wybieranie danych z wielu tabel
Strona 38
Podstawy języka SQL
              Złączenie równościowe
Chcemy uzyskać następującą informację: dla każdego pracownika znaleźć jego nazwisko,
zawód (tabela EMP) i nazwę departamentu, w którym pracuje (tabela DEPT).
W obu tych tabelach występuje kolumna DEPTNO, określająca numer departamentu
i zawierająca takie same wartości, mówiące o związku pomiędzy tymi tabelami.
Związek oparty o relację równości nazywamy związkiem równościowym (equi-join).
Warunek równości zapisuje się jak zwykły warunek, z tym, że wartości do porównania są
pobierane z różnych tabel.
Aby powiązać ze sobą logicznie tabele EMP i DEPT, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO=DEPT.DEPTNO;

ENAME    JOB     DNAME
----------  ---------  --------------
KING     PRESIDENT  ACCOUNTING
BLAKE    MANAGER   SALES
CLARK    MANAGER   ACCOUNTING
JONES    MANAGER   RESEARCH
MARTIN    SALESMAN  SALES
ALLEN    SALESMAN  SALES
TURNER    SALESMAN  SALES
JAMES    CLERK    SALES
WARD     SALESMAN  SALES
FORD     ANALYST   RESEARCH
SMITH    CLERK    RESEARCH
SCOTT    ANALYST   RESEARCH
ADAMS    CLERK    RESEARCH
MILLER    CLERK    ACCOUNTING

Razem z informacjami pobranymi z tablicy EMP otrzymujemy nazwy departamentów
pobrane z tablicy DEPT. Wiersze tabeli EMP są łączone z takimi wierszami tabeli DEPT,
dla których wartość EMP.DEPTNO pokrywa się z DEPT.DEPTNO.
Poprzedzenie nazwy kolumny nazwą tabeli jest wymagane tylko wtedy, gdy w tabelach
wymienionych w klauzuli FROM występuje kolumna o tej samej nazwie (DEPTNO).
Podanie samej nazwy kolumny byłoby niejednoznaczne. Chociaż wartość tego pola dla
obu tabeli jest taka sama, to ze względów składniowych wymagane jest wskazanie tabeli
z której będzie pobrana wartość.
W poniższym przykładzie w klauzuli SELECT jest wymagane odwołanie do tablicy
DEPT:
SELECT DEPT.DEPTNO, ENAME, JOB, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO=DEPT.DEPTNO
ORDER BY DEPT.DEPTNO;

DEPTNO    ENAME    JOB     DNAME
----------  ----------  ---------  --------------
    10  KING     PRESIDENT  ACCOUNTING
    10  CLARK    MANAGER   ACCOUNTING                                       Strona 39
                                 Podstawy języka SQL


      10  MILLER  CLERK   ACCOUNTING
      20  JONES  MANAGER  RESEARCH
      20  SCOTT  ANALYST  RESEARCH
      20  ADAMS  CLERK   RESEARCH
      20  SMITH  CLERK   RESEARCH
      20  FORD   ANALYST  RESEARCH
      30  BLAKE  MANAGER  SALES
      30  MARTIN  SALESMAN  SALES
      30  ALLEN  SALESMAN  SALES
      30  TURNER  SALESMAN  SALES
      30  JAMES  CLERK   SALES
      30  WARD   SALESMAN  SALESAliasy tabel

Aliasy, czyli nazwy zastępcze, ułatwiają pisanie zapytań. Aliasy definiuje się w klauzuli
FROM. Obowiązują one jedynie w zapytaniu, w którym są zdefiniowane. Należy używać
aliasów także w klauzuli SELECT, mimo iż tekstowo występuje ona wcześniej niż
klauzula FROM.

Przykład użycia aliasów:
SELECT D.DEPTNO, ENAME, DNAME
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO
ORDER BY D.DEPTNO;

Jeśli alias zostanie zdefiniowany dla tabeli, to oryginalnej nazwy tabeli nie wolno już
używać w tym zapytaniu.


              Złączenia nierównościowe
Złączenia nierównościowe (non-equi-join) nie są oparte o relację równości. Związek
pomiędzy wierszami dwóch tabel określa się poprzez zastosowanie innego operatora niż
równość.
Na przykład związek pomiędzy tabelami EMP i SALGRADE jest oparty na następujących
zasadach: określenie stawki zaszeregowania pracownika polega na wskazaniu do jakiego
przedziału (LOSAL, HISAL) należą jego zarobki.
Do utworzenia tego warunku zastosujemy operator BETWEEN…AND.
SELECT ENAME, SAL, S.GRADE
FROM EMP E, SALGRADE S
WHERE SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL;

ENAME   SAL    GRADE
---------- ---------- ----------
JAMES       950     1
SMITH       800     1
ADAMS      1100     1
MARTIN      1250     2
WARD       1250     2
MILLER      1300     2
ALLEN      1600     3


Strona 40
Podstawy języka SQL


TURNER      1500     3
BLAKE       2850     4
CLARK       2450     4
JONES       2975     4
FORD       3000     4
SCOTT       3000     4
KING       5000     5Reguły łączenia tabel

Ogólna zasada łączenia tabel:

   Minimalna liczba warunków łączących = liczba tabel —1
                               Strona 41
                               Podstawy języka SQL
                   Ćwiczenia
1. Wybierz nazwiska oraz nazwy departamentów wszystkich pracowników, w kolejności
alfabetycznej nazw departamentów.
ENAME    DNAME
----------  --------------
KING     ACCOUNTING
CLARK    ACCOUNTING
MILLER    ACCOUNTING
JONES    RESEARCH
SCOTT    RESEARCH
ADAMS    RESEARCH
SMITH    RESEARCH
FORD     RESEARCH
BLAKE    SALES
MARTIN    SALES
ALLEN    SALES
TURNER    SALES
JAMES    SALES
WARD     SALES

2. Wybierz nazwiska wszystkich pracowników wraz z numerami i nazwami
departamentów, w których są zatrudnieni.
ENAME     DEPTNO DNAME
---------- --------- --------------
KING       10 ACCOUNTING
BLAKE       30 SALES
CLARK       10 ACCOUNTING
JONES       20 RESEARCH
MARTIN      30 SALES
ALLEN       30 SALES
TURNER      30 SALES
JAMES       30 SALES
WARD       30 SALES
FORD       20 RESEARCH
SMITH       20 RESEARCH
SCOTT       20 RESEARCH
ADAMS       20 RESEARCH
MILLER      10 ACCOUNTING

3. Dla pracowników o miesięcznej pensji 1500 podaj ich nazwiska, miejsca usytuowania
ich departamentów oraz nazwy tych departamentów.
ENAME    LOCATION     DNAME
----------  -------------  --------------
KING     NEW YORK     ACCOUNTING
BLAKE    CHICAGO     SALES
CLARK    NEW YORK     ACCOUNTING
JONES    DALLAS      RESEARCH
ALLEN    CHICAGO     SALES
FORD     DALLAS      RESEARCH
SCOTT    DALLAS      RESEARCH
Strona 42
Podstawy języka SQL


4. Utwórz następującą listę pracowników z zaszeregowaniem ich do klas zarobkowych.
ENAME    JOB       SAL   GRADE
----------  --------- --------- ---------
JAMES    CLERK      950     1
SMITH    CLERK      800     1
ADAMS    CLERK     1100     1
MARTIN    SALESMAN    1250     2
WARD     SALESMAN    1250     2
MILLER    CLERK     1300     2
ALLEN    SALESMAN    1600     3
TURNER    SALESMAN    1500     3
BLAKE    MANAGER    2850     4
CLARK    MANAGER    2450     4
JONES    MANAGER    2975     4
FORD     ANALYST    3000     4
SCOTT    ANALYST    3000     4
KING     PRESIDENT   5000     5

5. Wybierz informację o pracownikach, których zarobki odpowiadają klasie 3.
ENAME    JOB       SAL   GRADE
----------  --------- --------- ---------
ALLEN    SALESMAN    1600     3
TURNER    SALESMAN    1500     3

6. Wybierz pracowników zatrudnionych w Dallas.
ENAME      SAL LOCATION
---------- --------- -------------
JONES      2975 DALLAS
FORD      3000 DALLAS
SMITH      800 DALLAS
SCOTT      3000 DALLAS
ADAMS      1100 DALLAS

7.Podaj następujące dane o wszystkich pracownikach, z wyjątkiem tych, którzy pracują na
stanowisku „CLERK”. Uporządkuj je według malejących zarobków.
ENAME    JOB       SAL   GRADE DNAME
----------  --------- --------- --------- --------------
JAMES    CLERK      950     1 SALES
SMITH    CLERK      800     1 RESEARCH
ADAMS    CLERK     1100     1 RESEARCH
MARTIN    SALESMAN    1250     2 SALES
WARD     SALESMAN    1250     2 SALES
MILLER    CLERK     1300     2 ACCOUNTING
ALLEN    SALESMAN    1600     3 SALES
TURNER    SALESMAN    1500     3 SALES
BLAKE    MANAGER    2850     4 SALES
CLARK    MANAGER    2450     4 ACCOUNTING
JONES    MANAGER    2975     4 RESEARCH
FORD     ANALYST    3000     4 RESEARCH
SCOTT    ANALYST    3000     4 RESEARCH
KING     PRESIDENT   5000     5 ACCOUNTING
                                       Strona 43
                               Podstawy języka SQL


8. Przygotuj następujące dane o wszystkich pracownikach osiągających dochody do
$36000 (włącznie) oraz tych, którzy pracują na stanowisku „CLERK”.
ENAME    JOB    ANNUAL_SAL  DEPTNO DNAME       GRADE
----------  --------- ---------- --------- -------------- ---------
JAMES    CLERK     11400    30 SALES         1
SMITH    CLERK      9600    20 RESEARCH        1
ADAMS    CLERK     13200    20 RESEARCH        1
MILLER    CLERK     15600    10 ACCOUNTING       2
FORD     ANALYST    36000    20 RESEARCH        4
SCOTT    ANALYST    36000    20 RESEARCH        4
KING     PRESIDENT   60000    10 ACCOUNTING       5
Strona 44
Podstawy języka SQL
           Strona 45
             Podstawy języka SQL
      Inne metody łączenia tabel
Strona 46
Podstawy języka SQL
              Złączenia zewnętrzne
Podczas łączenia tabel wiersz w tabeli nie mający swojego odpowiednika w drugiej tabeli
nie zostanie wybrany. Np. w przykładzie łączenia tabeli EMP i DEPT poprzez kolumnę
DEPNO nie został wybrany wiersz tabeli DEPT, gdzie DEPTNO=40 (departament
OPERATIONS), ponieważ nikt nie pracuje w tym departamencie.
Spróbujmy poprawić to złączenie tak, aby został również wybrany departament 40.
Uczynimy to za pomocą złączenia zewnętrznego (outer-join), gdzie wiersz w tabeli DEPT,
który nie ma swojego odpowiednika w tabeli EMP zostanie połączony z wierszem tabeli
EMP zawierającym same wartości NULL (mimo, że wiersz taki w rzeczywistości nie
istnieje).
Złączenie zewnętrzne oznaczamy znakiem (+) po tej stronie równości, która dotyczy tabeli
z niepełną informacją.
SELECT ENAME, D.DEPTNO, DNAME
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO(+)=D.DEPTNO;

ENAME   DEPTNO    DNAME
---------- ----------  --------------
KING        10  ACCOUNTING
CLARK       10  ACCOUNTING
MILLER       10  ACCOUNTING
JONES       20  RESEARCH
SCOTT       20  RESEARCH
ADAMS       20  RESEARCH
SMITH       20  RESEARCH
FORD        20  RESEARCH
BLAKE       30  SALES
MARTIN       30  SALES
ALLEN       30  SALES
TURNER       30  SALES
JAMES       30  SALES
WARD        30  SALES
          40  OPERATIONS

Operator złączenia zewnętrznego może występować tylko po jednej stronie równości.


           Połączenie tabeli samej ze sobą
Dzięki aliasom możemy połączyć tabelę samą ze sobą. Rozpatrzmy następujący przykład
— chcemy wybrać pracowników, którzy zarabiają mniej od swoich kierowników:
SELECT E.ENAME NAZW_PR,
    E.SAL PENS_PR,
    M.ENAME NAZW_SZ,
    M.SAL PENS_SZ
FROM  EMP E, EMP M
WHERE E.MGR=M.EMPNO
    AND E.SAL<M.SAL;
                                        Strona 47
                                Podstawy języka SQL


NAZW_PR   PENS_PR  NAZW_SZ  PENS_SZ
---------- ---------- ---------- ----------
BLAKE      2850 KING       5000
CLARK      2450 KING       5000
JONES      2975 KING       5000
MARTIN      1250 BLAKE      2850
ALLEN      1600 BLAKE      2850
TURNER      1500 BLAKE      2850
JAMES       950 BLAKE      2850
WARD       1250 BLAKE      2850
SMITH       800 FORD       3000
ADAMS      1100 SCOTT      3000
MILLER      1300 CLARK      2450

Jak widać w klauzuli FROM, odwołaliśmy się dwukrotnie do tej samej tabeli za pomocą
dwóch aliasów E i M.


               Operatory zbiorowe
Operatory zbiorowe używane są do działań na wynikach dwóch lub więcej zapytań
SELECT. Ważne jest, aby wszystkie zapytania, na których będziemy używać operatorów
zbiorowych zwracały te samy typy wierszy, np.: (liczba, ciąg znaków, ciąg znaków, data).


Operator UNION

Operator zbiorowy UNION jest używany do tworzenia sumy dwóch zbiorów wierszy
(wyników zapytania SELECT). Aby otrzymać wszystkie, wzajemnie różne wiersze
zwracane w wyniku dwóch poleceń SELECT, napiszemy:
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=30
UNION
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=10

JOB
---------
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN

Operacja UNION (podobnie jak inne operatory zbiorowe) powoduje automatyczną
eliminację duplikatów. Aby otrzymać w wyniku wszystkie wiersze z obu tabel należy użyć
operatora UNION ALL.
Strona 48
Podstawy języka SQL


Operator INTERSECT

Operator zbiorowy INTERSECT (przecięcie zbiorów) powoduje wybranie wierszy
wspólnych dla wyników obu zapytań SELECT.
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=30
INTERSECT
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=20

JOB
---------
CLERK
MANAGEROperator MINUS

Operator zbiorowy MINUS (różnica zbiorów) powoduje wybranie wierszy zwracanych
przez pierwszy rozkaz, nie zwracanych przez rozkaz drugi.
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=30
MINUS
SELECT JOB
FROM EMP
WHERE DEPTNO=20

JOB
---------
SALESMAN

Zapytanie może się składać z więcej niż dwóch zapytań SELECT połączonych
operatorami zbiorowymi. W takim przepadku najwyższy priorytet ma operator
INTERSECT, potem operatory UNION i MINUS (równe priorytety). W przypadkach
wątpliwych najlepiej stosować nawiasy.


Klauzula ORDER BY w zapytaniach z operatorami zbiorowymi

W zapytaniach z operatorami zbiorowymi można użyć klauzuli ORDER BY. Odnosi się
ona zawsze do wyniku zapytania i może być użyta tylko raz. Umieszcza się ją zawsze na
końcu zapytania. Ponieważ na listach wyboru poleceń SELECT nazwy mogą być różne,
w klauzuli ORDER BY specyfikuje się nie nazwę kolumny, tylko jej pozycję.
                                       Strona 49
                            Podstawy języka SQL


SELECT EMPNO, ENAME, SAL
FROM EMP
UNION
SELECT ID, NAME, SALARY
FROM EMP_HISTORY
ORDER BY 2;

Wyniki powyższego zapytania zostaną posortowane wg kolumny drugiej, czyli wg
nazwisk pracowników.
Strona 50
Podstawy języka SQL
                   Ćwiczenia
1. Znajdź departament w którym nikt nie jest zatrudniony.
  DEPTNO DNAME
--------- --------------
    40 OPERATIONS


2. Obok numeru i nazwiska pracownika podaj numer i nazwisko jego kierownika.
  EMPNO  ENAME     MGRNO MGR_NAME
---------  ---------- --------- ----------
   7698  BLAKE      7839 KING
   7782  CLARK      7839 KING
   7566  JONES      7839 KING
   7654  MARTIN     7698 BLAKE
   7499  ALLEN      7698 BLAKE
   7844  TURNER     7698 BLAKE
   7900  JAMES      7698 BLAKE
   7521  WARD      7698 BLAKE
   7902  FORD      7566 JONES
   7369  SMITH      7902 FORD
   7788  SCOTT      7566 JONES
   7876  ADAMS      7788 SCOTT
   7934  MILLER     7782 CLARK

3. Zmodyfikuj rozwiązanie poprzedniego zadania w ten sposób, aby wyświetlić także
informacje o pracowniku KING, który nie posiada szefa.
  EMPNO  ENAME     MGRNO MGR_NAME
---------  ---------- --------- ----------
   7839  KING
   7698  BLAKE      7839 KING
   7782  CLARK      7839 KING
   7566  JONES      7839 KING
   7654  MARTIN     7698 BLAKE
   7499  ALLEN      7698 BLAKE
   7844  TURNER     7698 BLAKE
   7900  JAMES      7698 BLAKE
   7521  WARD      7698 BLAKE
   7902  FORD      7566 JONES
   7369  SMITH      7902 FORD
   7788  SCOTT      7566 JONES
   7876  ADAMS      7788 SCOTT
   7934  MILLER     7782 CLARK

4. Znajdź takie stanowisko pracy (JOB), które było obsadzone zarówno w pierwszej
połowie 1982 roku jak i w pierwszej połowie 1983 roku.
JOB
---------
CLERK
                                        Strona 51
                               Podstawy języka SQL


5. Znajdź tych pracowników, którzy zostali zatrudnieniu przed przyjęciem do pracy ich
kierowników.

EMPLOYEE   HIREDATE  MANAGER   HIREDATE
----------  ---------  ----------  ---------
BLAKE    01-MAY-81  KING     17-NOV-81
CLARK    09-JUN-81  KING     17-NOV-81
JONES    02-APR-81  KING     17-NOV-81
ALLEN    20-FEB-81  BLAKE    01-MAY-81
WARD     22-FEB-81  BLAKE    01-MAY-81
SMITH    17-DEC-80  FORD     03-DEC-81

6. Podaj inny sposób rozwiązania zadania 1.
  DEPTNO DNAME
--------- --------------
    40 OPERATIONS
Strona 52
Podstawy języka SQL
           Strona 53
      Podstawy języka SQL
      Podzapytania
Strona 54
Podstawy języka SQL
             Podzapytania zagnieżdżone
Podzapytanie to polecenie SELECT zagnieżdżone w innym poleceniu SELECT.

   SELECT kolumna_1, kolumna_2, …
   FROM tabela
   WHERE kolumna = (SELECT kolumna
            FROM tabela
            WHERE warunek);

Podzapytanie to wewnętrzny SELECT wykonywany w pierwszej kolejności, po to, aby
jego wynik został użyty do wykonania zapytania zewnętrznego.


         Podzapytania zwracające jeden wiersz
Podzapytania zwracające pojedynczą wartość można traktować jak zwykłe wyrażenie.
Aby znaleźć pracowników zarabiających powyżej średniej, możemy postąpić następująco:

1. znaleźć średnią pensję:
SELECT AVG(SAL)
FROM EMP;

AVG(SAL)
----------
2073,21429

2. znaleźć pracowników, których pensja jest wyższa niż obliczona w poprzednim
zapytaniu pensja średnia.
SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL>(wynik zapytania z punktu 1)

Powyższe dwa rozkazy można połączyć w jeden:
SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL>(SELECT AVG(SAL)
      FROM EMP);

ENAME    JOB    SAL
----------  --------- ----------
KING     PRESIDENT    5000
BLAKE    MANAGER     2850
CLARK    MANAGER     2450
JONES    MANAGER     2975


                                      Strona 55
                               Podstawy języka SQL


FORD     ANALYST    3000
SCOTT    ANALYST    3000

Aby znaleźć wszystkich zatrudnionych na tym samym stanowisku co SMITH, napiszemy:
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
WHERE JOB=(SELECT JOB
      FROM EMP
      WHERE ENAME='SMITH');

ENAME    JOB
----------  ---------
JAMES    CLERK
SMITH    CLERK
ADAMS    CLERK
MILLER    CLERK        Podzapytania zwracające wiele wierszy
Jeśli w firmie pracowałoby więcej osób o nazwisku SMITH, to poprzednie podzapytanie
nie miałoby sensu. Co więcej zapytanie wewnętrzne zamiast pojedynczej wartości
zwróciłoby kolumnę wartości, co prowadziłoby do błędu w zewnętrznym zapytaniu.
Przekształćmy to zapytanie tak, aby wyszukiwało wszystkie osoby zatrudnione na
stanowiskach, na których pracuje jakikolwiek SMITH.
SELECT ENAME, JOB
FROM EMP
WHERE JOB IN (SELECT JOB
       FROM EMP
       WHERE ENAME='SMITH');

Spróbujmy teraz znaleźć pracowników, których pensja jest na liście najwyższych
zarobków w departamentach.
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP
WHERE SAL IN (SELECT MAX(SAL)
       FROM EMP
       GROUP BY DEPTNO);

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
BLAKE      2850     30
FORD       3000     20
SCOTT      3000     20
KING       5000     10

Rozważmy teraz sytuację, że w firmie pracuje osoba, której zarobki pokrywają się
z największym zarobkiem w danym departamencie, ona jednak pracuje w innym
departamencie. Powyższe zapytanie wypisze taką osobę, jako że nie został nałożony
warunek, aby osoba pracowała w departamencie, z którego pochodzi najwyższa pensja.
Strona 56
Podstawy języka SQL


Warunek, w którym porównujemy wiele wartości

Spróbujmy przerobić powyższe zapytanie:
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP
WHERE (SAL,DEPTNO) IN (SELECT MAX(SAL), DEPTNO
            FROM EMP
            GROUP BY DEPTNO);

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
BLAKE      2850     30
FORD       3000     20
SCOTT      3000     20
KING       5000     10

Powyższe zapytanie wybierze nam osoby, które zarabiają najwięcej w swoich działach —
został nałożony także warunek, aby osoba wybierana pracowała w dziale, do którego
należy najwyższa pensja.
Kolumny na liście wyboru wewnętrznego (w klauzuli WHERE lub HAVING) muszą
występować w kolejności i typach zgodnych z kolejnością i typami występującymi
w klauzuli SELECT zewnętrznego polecenia.


Operatory ALL i ANY

Operatory ALL i ANY można stosować w podzapytaniach zwracających więcej niż jeden
wiersz. Podaje się je w klauzulach WHERE i HAVING razem z operatorami
porównywania.
Operator ANY — wiersz zostanie wybrany, jeśli wyrażenie jest zgodne co najmniej z jedną
wartością wybraną w podzapytaniu.
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP
WHERE SAL > ANY (SELECT DISTINCT SAL
         FROM EMP
         WHERE DEPTNO=10);

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
KING       5000     10
BLAKE      2850     30
CLARK      2450     10
JONES      2975     20
ALLEN      1600     30
TURNER      1500     30
FORD       3000     20
SCOTT      3000     20


Najniższy zarobek w departamencie 10 wynosi 1300. Zapytanie wybierze wszystkich,
którzy zarabiają więcej niż 1300.
                                       Strona 57
                               Podstawy języka SQL


Aby nie były wybierane wielokrotnie te same zarobki (3000 jest większe i od 1300 i od
2450 — zostałoby wybrane dwukrotnie), często stosuje się razem z operatorami ALL
i ANY słowo kluczowe DISTINCT.
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP
WHERE DEPTNO=10;

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
KING       5000     10
CLARK      2450     10
MILLER      1300     10

Operator ALL — warunek musi być spełniony przez wszystkie wartości wybrane
w podzapytaniu.
Wybierzmy wszystkich pracowników, którzy zarabiają więcej niż ktokolwiek
w departamencie 30:
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP
WHERE SAL > ALL (SELECT DISTINCT SAL
         FROM EMP
         WHERE DEPTNO=30)
ORDER BY SAL;

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
JONES      2975     20
FORD       3000     20
SCOTT      3000     20
KING       5000     10

Najwyższy zarobek w departamencie 30 wynosi 2850. Zapytanie wybierze wszystkich,
którzy zarabiają więcej niż 2850.


Klauzula HAVING z zagnieżdżonymi zapytaniami

Podzapytania mogą występować również w klauzuli HAVING (przypominamy —
klauzula HAVING odnosi się do grup wierszy). Nie istnieje limit na liczbę poziomów
zagnieżdżania podzapytań.
Aby wybrać zawody, w których średnia płaca jest wyższa niż średnia płaca w zawodzie
'MANAGER', napiszemy:
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
HAVING AVG(SAL) > (SELECT AVG(SAL)
          FROM EMP
          WHERE JOB='MANAGER')
GROUP BY JOB;

JOB    AVG(SAL)
--------- ----------
ANALYST     3000
PRESIDENT    5000
Strona 58
Podstawy języka SQL


Aby wybrać stanowisko, na którym są najniższe średnie zarobki, napiszemy:
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
HAVING AVG(SAL) = (SELECT MIN(AVG(SAL))
          FROM EMP
          GROUP BY JOB)
GROUP BY JOB;

JOB    AVG(SAL)
--------- ----------
CLERK     1037,5Sortowanie danych w podzapytaniu

W podzapytaniu nie może występować klauzula ORDER BY. Klauzula ORDER BY
może wystąpić tylko raz dla całego zapytania i wtedy musi pojawić się jako ostatnia.


Zapytania skorelowane

Blok skorelowany jest szczególnym przypadkiem zagnieżdżonego zapytania. Zwykłe
podzapytanie jest wykonywane raz, na samym początku, a do jego wyników odwołuje się
zapytanie zewnętrzne. W przypadku zapytania skorelowanego podzapytanie jest
wykonywane dla każdego wiersza z zapytania zewnętrznego.

Aby znaleźć osoby, które zarabiają mniej niż wynosi średnia w ich zawodach, napiszemy:
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO, AVG(SAL)
FROM EMP E
WHERE SAL < (SELECT AVG(SAL)
       FROM EMP
       WHERE JOB=E.JOB)
ORDER BY JOB;

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
JAMES       950     30
SMITH       800     20
CLARK      2450     10
MARTIN      1250     30
WARD       1250     30Operator EXIST

W przypadku zapytań skorelowanych czasami interesuje nas tylko, czy wiersz spełniający
podane warunki istnieje. Wtedy stosujemy operator EXIST.
                                        Strona 59
                               Podstawy języka SQL


Aby za pomocą operatora EXIST znaleźć pracowników, którzy mają podwładnych,
napiszemy:
SELECT ENAME, SAL, DEPTNO
FROM EMP E
WHERE EXISTS (SELECT EMPNO
       FROM EMP
       WHERE EMP.MGR=E.EMPNO)
ORDER BY DEPTNO;

ENAME   SAL    DEPTNO
---------- ---------- ----------
KING       5000     10
CLARK      2450     10
JONES      2975     20
SCOTT      3000     20
FORD       3000     20
BLAKE      2850     30

Aby znaleźć departament, w którym nikt nie pracuje:
SELECT DNAME, DEPTNO
FROM DEPT D
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
         FROM EMP E
         WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO)
ORDER BY DEPTNO;

DNAME     DEPTNO
-------------- ----------
OPERATIONS       40

Zauważmy, że zapytanie wewnętrzne nie musi zwracać żadnej wartości z tabeli, istotne
jest, czy w ogóle zostanie zwrócony wiersz, a nie jego zawartość.
Strona 60
Podstawy języka SQL
                   Ćwiczenia
1. Znajdź pracowników zarabiających maksymalna pensję na ich stanowiskach pracy.
Uporządkuj ich według malejących zarobków.
JOB     ENAME      SAL
---------  ---------- ---------
PRESIDENT  KING      5000
ANALYST   FORD      3000
ANALYST   SCOTT      3000
MANAGER   JONES      2975
SALESMAN  ALLEN      1600
CLERK    MILLER     1300

2. Znajdź pracowników zarabiających minimalną pensję na ich stanowiskach pracy.
Uporządkuj ich według wzrastających pensji.
JOB     ENAME      SAL
---------  ---------- ---------
CLERK    SMITH      800
SALESMAN  MARTIN     1250
SALESMAN  WARD      1250
MANAGER   CLARK      2450
ANALYST   FORD      3000
ANALYST   SCOTT      3000
PRESIDENT  KING      5000

3 Wskaż dla każdego departamentu ostatnio zatrudnionych pracowników. Uporządkuj
według dat zatrudnienia.
  DEPTNO  ENAME    HIREDATE
---------  ----------  ---------
    30  JAMES    03-DEC-81
    10  MILLER    23-JAN-82
    20  ADAMS    12-JAN-83

4. Podaj następujące dane o pracownikach, których zarobki przekraczają średnią ich
departamentów. Uporządkuj według numerów departamentów.
ENAME     SALARY  DEPTNO
---------- --------- ---------
KING      5000    10
JONES      2975    20
FORD      3000    20
SCOTT      3000    20
BLAKE      2850    30
ALLEN      1600    30

5. Stosując podzapytanie, znajdź departamenty, w których nikt nie pracuje.
  DEPTNO DNAME
--------- --------------
    40 OPERATIONS
                                       Strona 61
            Podstawy języka SQL
      Język definiowania danych
Strona 62
Podstawy języka SQL
            Struktury danych ORACLE
   Nowe tabele mogą być tworzone także podczas pracy użytkowników z bazą danych.
   Pamięć dla tabel jest przydzielana w miarę potrzeb. Pamięć dla bazy danych jako
   całości przydzielana jest z góry, ale możliwe jest rozszerzanie jej rozmiarów przy
   zastosowaniu odpowiednich opcji.
   Struktury danych mogą być modyfikowane w trakcie pracy systemu (chyba, że
   akurat na nich dokonywane są zmiany przez użytkowników).
   Użytkownicy mogą zakładać własne, prywatne struktury.


                Tworzenie tabel
Nazwa tabeli musi być zgodna regułami nazewnictwa obiektów bazy danych Oracle:
  nazwa obiektu musi zaczynać się od litery;
  nazwa może zawierać litery, cyfry oraz znak podkreślenia. Możliwe, ale nie
  zalecanie jest używanie znaków $ i #;
  małe i duże litery są równoważne;
  długość nazwy nie może przekraczać 30 znaków;
  w obrębie bazy danych nie mogą istnieć dwa obiekty o tej samej nazwie — nazwa
  musi być unikalna;
  nazwa nie może być nazwą zastrzeżoną dla języka;
  jeśli nazwa nie spełnia tych zaleceń to musi być otoczona podwójnymi
  cudzysłowami. Wtedy rozróżniane są małe i wielkie litery.

Definiując tabelę musimy podać listę kolumn opisywaną przez nazwę kolumny, jej typ
i czasami długość przechowywanej wartości.


Typy kolumn

Każda kolumna musi mieć określony typ danych:

CHAR (n)     ciąg dowolnych znaków stałej długości, parametr n wskazuje
         maksymalną długość ciągu
VARCHAR2 (n)   ciąg znaków zmiennej długości, parametr n wskazuje maksymalną
VARCHAR (n)    długość ciągu
NUMBER (p,s)   liczba o precyzji p i skali s, precyzja (liczba cyfr znaczących) może
         przyjmować wartości od 1 do 38, skala (liczba cyfr po przecinku)
         wartości od -84 do 127
DATE       daty w przedziale między 1 stycznia 4712 roku a 31 grudnia 4712
         naszej ery, w dacie przechowywany jest tez składnik czasu


                                       Strona 63
                                Podstawy języka SQL


LONG       ciąg znaków zmiennej długości o maksymalnym zakresie 2 GB,
         w tabeli może być tylko jedna kolumna typu LONG
RAW (n)      ciąg bajtów o długości do n bajtów, maksymalne n=2000
LONG RAW     ciąg bajtów o maksymalnej długości do 2 GB, w tabeli może być tylko
         jedna kolumna typu LONG RAW
ROWID       do przechowywania adresów fizycznych wierszy


Polecenie tworzenia tabel

Do budowania tabel służy polecenie CREATE TABLE:

   CREATE TABLE nazwa_tablicy
   (nazwa_kolumny typ (rozmiar),
    nazwa_kolumny typ (rozmiar),
   …);

Przykład
Tworzenie tabeli DEPT:
CREATE TABLE DEPT
(DEPTNO   NUMBER(2),
 DNAME   VARCHAR2(12),
 LOC    VARCHAR2(12));              Warunki integralności
Podczas definiowania tabeli mamy możliwość określić, jakie warunki powinny spełniać
dane w wierszach wprowadzanych do tablicy. Warunki takie nazywa się warunkami
integralności (constraints).
Możemy zażądać, aby wypełnienie wartości w danej kolumnie było obowiązkowe, aby
wartości pochodziły z określonego zakresu, aby były unikalne itd.


Opcje NULL i NOT NULL

Podczas definiowania kolumn tabeli możemy zażądać, aby wiersze tej tabeli w polach tej
kolumny nie dopuszczały wartości nieokreślonych.

   CREATE TABLE nazwa_tablicy
   (nazwa_kolumny typ (rozmiar) [NULL | NOT NULL],
    nazwa_kolumny typ (rozmiar) [NULL | NOT NULL],
   …);Strona 64
Podstawy języka SQL


Opcja NULL (domyślna) oznacza, że pola tej kolumny mogą przyjmować wartość NULL.
Opcja NOT NULL oznacza, że pola tej kolumny muszą mieć określoną wartość, nie mogą
przyjmować wartości NULL.

Przykład
CREATE TABLE DEPT (
DEPTNO    NUMBER NOT NULL,
DNAME    VARCHAR2(12));Polecenie DESCRIBE

Aby zobaczyć, jakie tabele ma kolumny i jakie są na nie nałożone warunki, napiszemy:

   DESC [DESCRIBE] nazwa_tabeli;

Przykład
DESC DEPT;

Nazwa kolumny             Wartość       Typ
------------------------------    --------      ----
DEPTNO                NOT NULL    NUMBER(2)
DNAME                         CHAR(14)
LOC                          CHAR(13)Klauzula CONSTRAINT

Do definiowania innych niż NOT NULL warunków integralności służy klauzula
CONSTRAINT. Warunki mogą być wpisanie bezpośrednio przy definicji kolumny lub na
końcu po zdefiniowaniu wszystkich kolumn.

Warunek umieszczony przy definicji kolumny:

   CREATE TABLE nazwa_tablicy
   (...
   nazwa_kolumny typ (rozmiar)
   CONSTRAINT nazwa_warunku typ_warunku [warunek],
   …);
                                        Strona 65
                               Podstawy języka SQL


Warunek umieszczony po definicjach wszystkich kolumn:

   CREATE TABLE nazwa_tablicy
   (...
    nazwa_kolumny typ (rozmiar),
    …
    CONSTRAINT nazwa_warunku typ_warunku warunek,
    CONSTRAINT nazwa_warunku typ_warunku warunek,
    …);

  nazwa_warunku — jest identyfikatorem warunku integralności, nie jest wymagane
   jego podanie, ale wtedy system nada warunkowi własny, zazwyczaj nieczytelny
   identyfikator. Identyfikator jest potrzebny przy komendach włączających
   i wyłączających warunki integralności.
  typ_warunku — jeden z następujących: CHECK, PRIMARY KEY, UNIQUE,
   FOREIGN KEY.
  warunek — dodatkowe informacje w zależności od typu warunku, w przypadku
   umieszczenia klauzuli CONSTRAINT po definicjach kolumn warunek musi być
   zawsze określony.


Warunek CHECK

Określa warunek, jaki musi spełniać wartość w kolumnie każdego wstawianego wiersza,
warunek nie może się odwoływać się do innych tabel.

   CONSTRAINT CHECK (warunek logiczny);

Warunek logiczny musi być prosty, nie wolno stosować podzapytań. Nie wolno też
używać funkcji, których wartość zależy od okoliczności wywołania, np. SYSDATE czy
USER.

Przykład
CREATE TABLE emp
(...
 ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT upper_name_ch CHECK (ENAME=UPPER(ENAME)),
 ...);Warunek PRIMARY KEY

Definiuje klucz główny tabeli. Jeśli kluczem głównym jest jedna kolumna, wygodniej
warunek zapisać po definicji tej kolumny. W przypadku klucza głównego opartego na
kilku kolumnach wygodniej zdefiniować go po definicji wszystkich kolumn.
Strona 66
Podstawy języka SQL


Definicja warunku przy definicji kolumny:

   kolumna typ rozmiar CONSTRAINT nazwa_warunku PRIMARY KEY;

Definicja warunku po definicji wszystkich kolumn:

   CONSTRAINT nazwa_warunku
   PRIMARY KEY (kolumna_1, kolumna_2, …);

W tabeli może być tylko jeden klucz główny. Wszystkie kolumny wchodzące w skład
klucza głównego są obowiązkowe — nie musimy dodatkowo nakładać warunku NOT
NULL. Dla każdego wiersza zestaw wartości dla klucza głównego musi być unikalny —
inaczej Oracle zgłosi błąd.

Przykład
CREATE TABLE emp
( empno NUMBER(4) CONSTRAINT emp_pk PRIMARY KEY,
...);

lub
CREATE TABLE emp
( empno NUMBER(4),
...,
CONSTRAINT emp_pk PRIMARY KEY (empno),
...);Warunek UNIQUE

Definiuje klucz unikalny tabeli. Klucz unikalny jest podobny do klucza głównego, z tym,
że nie wymusza automatycznie warunku NOT NULL na swoich kolumnach.
Jeśli kluczem unikalnym jest jedna kolumna, wygodniej warunek zapisać po definicji tej
kolumny. W przypadku klucza opartego na kilku kolumnach wygodniej zdefiniować go po
definicji wszystkich kolumn.

Definicja warunku przy definicji kolumny:

   kolumna typ rozmiar CONSTRAINT nazwa_warunku UNIQUE

Definicja warunku po definicji wszystkich kolumn:

   CONSTRAINT nazwa_warunku UNIQUE (kolumna_1, kolumna_2,...)

W tabeli może być wiele kluczy unikalnych. Dla każdego wiersza zestaw wartości dla
klucza unikalnego musi być unikalny — inaczej Oracle zgłosi błąd. Warunek NOT NULL
można do kolumn klucza unikalnego dopisać osobno.
                                       Strona 67
                                Podstawy języka SQL


Przykład
CREATE TABLE dept
( dname VARCHAR2(12) CONSTRAINT dept_uk UNIQUE
...);Warunek FOREIGN KEY

Definiuje klucz obcy, reprezentujący związek z inną tabelą. Sprawia że, wartości kolumn
z tym kluczem mogą przyjmować tylko wartości z klucza głównego lub unikalnego innej,
wskazanej tabeli.
Jeśli kluczem obcym jest jedna kolumna, wygodniej warunek zapisać po definicji tej
kolumny. W przypadku klucza opartego na kilku kolumnach wygodniej zdefiniować go po
definicji wszystkich kolumn.

Definicja warunku przy definicji kolumny:

   kolumna typ rozmiar CONSTRAINT nazwa_warunku
             REFERENCES nazwa_tabeli lista_kolumn;

Definicja warunku po definicji wszystkich kolumn:

   CONSTRAINT nazwa_warunku
   FOREIGN KEY (lista kolumn tabeli definiowanej)
   REFERENCES nazwa_tabeli lista_kolumn;

Aby klucz obcy mógł być zdefiniowany musi być zdefiniowana wcześniej tabela, do której
klucz ten się odwołuje, a na zestawie kolumn wskazanym przez klucz obcy musi być
zdefiniowany klucz główny lub unikalny. Jeśli odwołujemy się do klucza głównego obcej
tabeli, to nie musimy specyfikować listy kolumn tego klucza.


Własności klucza obcego

   W tabeli z kluczem obcym nie można wstawić wiersza o wartościach klucza obcego
   nie mających odpowiedników w tabeli obcej.
   W tabeli z kluczem obcym nie można zmodyfikować wiersza na wartości klucza
   obcego nie mających odpowiedników w tabeli obcej.
   Z tabeli obcej nie można usunąć wiersza do którego odwołują się wartości klucza
   obcego innej tabeli. Można zażądać usuwania wraz z wierszem wszystkich wierszy
   w tabeli z kluczem obcym, do których ten wiersz się odwołuje. W tym celu przy
   klauzuli CONSTRAINT definiującej klucz obcy należy umieścić dyrektywę ON
   DELETE CASCADE.
Strona 68
Podstawy języka SQL


Przykład
W poniższej tabeli emp są zdefiniowane dwa klucze obce:
  deptno — z kolumną deptno tabeli dept,
  mgr — z kolumną empno tabeli emp i żądaniem usunięcia wszystkich pracowników
   w przypadku usunięcia szefa.
 CREATE TABLE EMP (
 EMPNO   NUMBER(4) CONSTRAINT EMP_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY,
 ENAME   VARCHAR(10),
 JOB    VARCHAR(9),
 MGR    NUMBER(4) CONSTRAINT EMP_SELF_KEY REFERENCES EMP (EMPNO),
 HIREDATE DATE,
 SAL    NUMBER(7,2),
 COMM   NUMBER(7,2),
 DEPTNO  NUMBER(2) NOT NULL
      CONSTRAINT EMP_FOREIGN_KEY FOREIGN KEY REFERENCES DEPT
      ON DELETE CASCADE);Klauzula DEFAULT

Klauzula DEFAULT służy do wskazania, jaka wartość ma być wstawiona do kolumny,
jeśli nie została określona konkretna wartość.

   ...
   kolumna typ (rozmiar) DEFAULT wyrażenie
   ...

Wyrażenie musi być proste, nie wolno stosować podzapytań, dozwolone są funkcje
SYSDATE i USER.


          Tworzenie tabeli przez zapytanie
Wynik zapytania można zapamiętać jako nowa tabelę.

   CREATE TABLE nazwa_tabeli
   [(nazwa_kolumny [NULL | NOT NULL], …)]
   AS SELECT zapytanie;

Lista nazw nowej tabeli może być pominięta, jeśli są poprawnie wskazane nazwy kolumn
w poleceniu SELECT.
Jeśli jest podana lista kolumn nowej tabeli, ilość pozycji musi się pokrywać z ilością
pozycji występującą na liście wyboru polecenia SELECT.
                                       Strona 69
                             Podstawy języka SQL


Przykład
Aby utworzyć tabelę EMP_CLERK, napiszemy:
CREATE TABLE EMP_CLERK
AS
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE JOB='CLERK';

Instrukcja przetworzona.

Opis utworzonej tabeli uzyskamy poleceniem DESC:
DESC EMP_CLERK

Nazwa kolumny         Wartość  Typ
------------------------------ --------  ----
EMPNO             NOT NULL  NUMBER(4)
ENAME                   VARCHAR2(10)
JOB                    VARCHAR2(9)
SAL                    NUMBER(7,2)              Zmiana definicji tabeli
Do zmiany definicji tabeli służy polecenie ALTER TABLE. Umożliwia ono dodawanie
nowych kolumn, zmianę maksymalnego rozmiaru wartości oraz zarządzanie warunkami
integralności.


Dodawanie kolumn

Do dodania nowej kolumny służy klauzula ADD.

   ALTER TABLE nazwa
   ADD nazwa_kolumny typ (rozmiar),
      nazwa_kolumny typ (rozmiar),
   ...);

Przykład
ALTER TABLE emp
ADD  adress VARCHAR2(40);
Strona 70
Podstawy języka SQL
Zarządzanie warunkami integralności

Warunki integralności dodajemy do tabeli tak jak kolumny, z tym, że używamy składni
takiej, jak przy definiowaniu warunków po definicjach kolumn.

   ALTER TABLE nazwa
   ADD (CONSTRAINT nazwa_warunku typ_warunku warunek,
   ...);

Sprawdzanie warunków integralności można włączać i wyłączać:

Włączanie:

   ALTER TABLE nazwa ENABLE CONSTRAINT nazwa_warunku;

Wyłączanie:

   ALTER TABLE nazwa DISABLE CONSTRAINT nazwa_warunku;

Podczas włączania sprawdzania warunków integralności Oracle sprawdza, czy wszystkie
wiersze tabeli spełniają zadane warunki. Jeśli choć jedno sprawdzenie zakończy się
błędem, to warunek nie zostanie włączony.

Warunek integralności można usunąć przy pomocy klauzuli DROP:

   ALTER TABLE nazwa
   DROP CONSTRAINT nazwa_warunku;


Modyfikacja definicji kolumny

Do modyfikowania definicji kolumny służy klauzula MODIFY:

   ALTER TABLE nazwa
   MODIFY nazwa_kolumny typ (rozmiar) [NULL | NOT NULL],
   ...);

Nie można zmienić kolumny w której występują wartości NULL na NOT NULL.
Do niepustej tabeli nie można dodać kolumny o własności NOT NULL.
Nie można zmniejszyć rozmiaru kolumny ani zmienić jej rozmiaru, jeśli kolumna nie jest
pusta.
                                       Strona 71
                                Podstawy języka SQL


Usuwanie tabel

Do usuwania tabel służy polecenie DROP TABLE.

   DROP TABLE nazwa;

Usunięcie tabeli powoduje:
  utratę wszystkich danych w niej zawartych i wszystkich indeksów związanych
   z tabelą,
  wszystkie perspektywy i synonimy oparte na tabeli tracą sens,
  polecenie jest automatycznie zatwierdzane (nieodwracalne),
  jeśli istnieją tablice, których klucze obce są powiązane z usuwaną tabela to usuwanie
   się nie powiedzie, chyba że dodamy na końcu klauzulę CASCADE
   CONSTRAINTS,
  tabelę usunąć może właściciel tabeli lub administrator bazy.


Zmiana nazwy tabeli

Nazwę tabeli zmieniamy poleceniem RENAME TABLE:

   RENAME TABLE stara_nazwa TO nowa_nazwa;
Strona 72
Podstawy języka SQL
           Strona 73
             Podstawy języka SQL
      Język manipulowania danymi
Strona 74
Podstawy języka SQL
              Wstawianie wierszy


Polecenie INSERT

Polecenie INSERT służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli:

   INSERT INTO nazwa_tabeli [(lista_kolumn)]
   VALUES (lista_wartości);

Przy wstawianiu do wszystkich kolumn tabeli nie musimy podawać listy kolumn, ale
wtedy musimy wartości wprowadzać w takiej kolejności, jaka była wyspecyfikowana
podczas polecenia CREATE TABLE. Z tego względu, aby uniezależnić się od
późniejszych modyfikacji tabeli bezpieczniej jest podawać listę kolumn w klauzuli
INSERT INTO.

Przykład
INSERT INTO dept (deptno, dname, loc)
VALUES (50, 'SERVICE', 'NEW YORK');

W każdym poleceniu INSERT można wstawić tylko jeden wiersz.
W poleceniu INSERT dopuszczalne są funkcje SQL dotyczące pojedynczych wierszy, nie
wolno natomiast używać podzapytań.


Wstawianie wierszy wybranych w podzapytaniu

Możemy wstawić do tabeli wiersze, które są wynikiem zapytania SELECT.

   INSERT INTO nazwa_tabeli [lista_kolumn]
   SELECT lista_wyrażeń
   FROM ...

W ten sposób możemy za pomocą pojedynczego polecenia INSERT wstawić wiele
wierszy.

Przykład
Aby skopiować do tabeli MANAGER wszystkich pracowników pracujących na
stanowisku MANAGER napiszemy:
                                     Strona 75
                                Podstawy języka SQL


INSERT INTO manager
SELECT (empno, ename, sal, job, hiredate)
FROM emp
WHERE job='MANAGER';               Modyfikacja wierszy


Polecenie UPDATE

Do zmiany zawartości wierszy służy polecenie UPDATE.

    UPDATE nazwa_tabeli [alias]
    SET kolumna = { wyrażenie | podzapytanie }
       [ , kolumna= { wyrażenie | podzapytanie } ...]
    [ WHERE warunek ];

Przykład
UPDATE     dept
SET      dname='MARKETING'
        loc='DENVER'
WHERE     deptno=20;    Jeśli nie wpiszemy klauzuli WHERE, to zostaną zmodyfikowane wszystkie
    wiersze tabeli.

W poleceniu UPDATE można używać podzapytań, zarówno zagnieżdżonych jak
i skorelowanych.


                Usuwanie wierszy


Polecenie DELETE

Do usuwania wierszy z tabeli służy polecenie DELETE.

    DELETE [FROM] tabela
    [ WHERE warunek ];

Warunek w klauzuli WHERE określa, które wiersze będą usunięte.
Przykład


Strona 76
Podstawy języka SQLDELETE FROM emp
WHERE job='MANAGER';

Zostaną usunięci prasownicy pracujący na stanowisku MANAGER.


                  Transakcje


Co to jest transakcja?

Transakcja to operacja zmiany stanu bazy, składającą się z wielu operacji aktualizacji
wierszy w tabeli. W przypadku przerwania operacji zmiany bazy w trakcie trwania
transakcji, baza powinna wrócić do stanu sprzed transakcji. Dopiero po zakończeniu
transakcji zmiany dokonane w czasie transakcji będą widoczne dla innych użytkowników.
Transakcja rozpoczyna się automatycznie podczas wykonywania pierwszej operacji
DML — zmiany stanu bazy i trwa do:
   jawnego zatwierdzenia transakcji — polecenie COMMIT. Zmiany stają się
   nieodwracalne i widoczne dla innych użytkowników;
   jawnego polecenia wycofania transakcji — polecenie ROLLBACK. Baza danych
   wraca wtedy do stanu sprzed transakcji;
   wykonania polecenia DDL (CREATE, ALTER, DROP). Każde takie polecenie jest
   transakcją i zatwierdza niezatwierdzoną transakcję wcześniejszą;
   zakończenia sesji aplikacji — w zależności od aplikacji transakcja jest albo
   zatwierdzana albo wycofywana;
   przerwania sesji — awaria sieci, brak zasilania — transakcje są wycofywane.

Transakcja powinna tworzyć spójną całość, należy unikać zbyt długich transakcji —
powinno się je zatwierdzać po wykonaniu części stanowiącej logiczną całość. Dzięki temu
oszczędzamy zasoby systemowe i umożliwiamy innym użytkownikom korzystanie
z wprowadzonych zmian.


Polecenie COMMIT

Polecenie to służy do jawnego zatwierdzania transakcji.

   COMMIT [WORK];

Polecenie to powoduje:
  zakończenie transakcji,
  zatwierdzenie zmian — stają się nieodwracalne,
  zmiany stają się widoczne dla innych użytkowników,
  usunięcie wszystkich blokad i wszystkich punktów zachowania.


                                       Strona 77
                                 Podstawy języka SQL


Wykonanie jakiegokolwiek polecenia DDL spowoduje taki sam efekt, jak wykonanie
polecenia COMMIT.


Polecenie ROLLBACK

Służy do jawnego wycofywania transakcji.

   ROLLBACK [WORK];

Polecenie ROLBACK powoduje:
  zakończenie transakcji,
  wycofanie wszystkich zmian dokonanych w sesji od początku transakcji,
  usunięcie wszystkich blokad i wszystkich punktów zachowania.


Punkty zachowania

Punkty zachowania stosuje się, aby podzielić transakcje na mniejsze części.

   SAVEPOINT nazwa_punktu_zachowania;

Wprowadzenie punktu zachowania pozwala wycofać transakcję do określonego punktu
zachowania, nie tracąc przy tym zmian wprowadzonych wcześniej.

Do wycofania zmian do ostatniego punktu zachowania służy następujące polecenie:

   ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] nazwa_punktu_zachowania;

Polecenie to:
  wycofuje część transakcji do podanego punktu zachowania,
  zachowuje ten punkt zachowania, ale powoduje utartę wszystkich późniejszych,
  zwalnia blokady założone przez polecenia wydane po tym punkcie zachowania.


Niejawne wycofanie

Niejawne całkowite wycofanie transakcji ma miejsce w przypadku np. przerwania sesji
użytkownika, awarii komputera, braku zasilania itp.
Niejawne częściowe wycofanie transakcji ma miejsce w przypadku błędu wykonania
polecenia. Wycofywane są wtedy zmiany dokonane przez ten błędny rozkaz.
Strona 78
Podstawy języka SQL


Automatyczny COMMIT

W SQL*Plus możemy wymusić automatyczne zatwierdzanie transakcji po każdym
poleceniu INSERT, UPDATE i DELETE.

   SET AUTO [COMMIT] ON

Dyrektywę odwołujemy poleceniem:

   SET AUTO [COMMIT] OFF
                                 Strona 79
      Podstawy języka SQL
      Perspektywy
Strona 80
Podstawy języka SQL
                  Perspektywy
Perspektywa (view) posiada następujące cechy:
  jest definiowana w oparciu o tabelę bazową lub inną perspektywę,.
  jest przechowywana w postaci definiującego ją rozkazu SELECT,
  nie przechowuje danych — operuje danymi zgromadzonymi w tabelach bazowych.
Perspektyw używamy, aby:
  ograniczyć dostęp do wszystkich danych z tabeli,
  ułatwić użytkownikom pobieranie rezultatów skomplikowanych zapytań,
  aby zwolnić użytkowników od wnikania w struktury danych,
  aby udostępnić użytkownikom dane bazowe sformatowane i przedstawione
   w czytelny sposób.


              Tworzenie perspektyw


Polecenie CREATE VIEW

Perspektywę tworzy się za pomocą polecenia CREATE VIEW:

   CREATE [OR REPLACE] VIEW nazwa_perspektywy
   [(lista_kolumn)]
   AS
   SELECT …

Lista_kolumn to lista nazw kolumn perspektywy, muszą one odpowiadać pozycjom
wyboru z listy SELECT.
Jeśli perspektywa o danej nazwie już istnieje, to aby utworzyć na jej miejsce nową musimy
usunąć starą lub użyć opcji OR REPLACE.

Przykład
Aby utworzyć perspektywę zawierająca niektóre dane o pracownikach zatrudnionych na
stanowisku 'MANAGER', napiszemy:
CREATE VIEW Emp_Manager
AS
SELECT empno, ename, sal, deptno
FROM emp
WHERE job='MANAGER';
                                        Strona 81
                                 Podstawy języka SQL


Perspektywy używa się jak zwykłej tabeli:
SELECT *
FROM Emp_Manager
ORDER BY ename;   W definicji perspektywy nie może występować klauzula ORDER BY.Użycie perspektyw

Perspektywy mogą służyć także do modyfikacji danych w tabeli bazowej.
Jeśli poprzez perspektywę zmodyfikujemy dane tabeli bazowej, może się okazać, że po
modyfikacji będą one niedostępne poprzez tą perspektywę. Aby uniknąć tego możemy
nałożyć opcję CHECK OPTION, tak aby nie były dozwolone takie modyfikacje wierszy,
które spowodują ich wyrzucenie poza perspektywę.

Przykład
CREATE VIEW Emp_Manager
AS
SELECT empno, ename, sal, job, deptno
FROM emp
WHERE job='MANAGER'
WITH CHECK OPTION;

System nie pozwoli teraz zmienić w wierszu pola job z MANAGER na inną wartość.


              Usuwanie perspektywy
Perspektywę usuwa się poleceniem DROP VIEW:

   DROP VIEW nazwa_perspektywy;

Perspektywa może być usunięta tylko przez jej właściciela lub administratora.
Strona 82
Podstawy języka SQL
           Strona 83
             Podstawy języka SQL
      Użytkownicy i uprawnienia
Strona 84
Podstawy języka SQLKażdy, kto rozpoczyna pracę z Oracle musi być zidentyfikowany poprzez podanie
identyfikatora i hasła, aby móc wykonać operacje, do których jako ten użytkownik jest
uprawniony.


            Zarządzanie użytkownikami
Za zarządzanie użytkownikami, ich uprawnieniami i zasobami odpowiedzialny jest
administrator. Może on:
  tworzyć i usuwać użytkowników,
  zmieniać hasła użytkowników,
  wymusić identyfikacje użytkowników przez system operacyjny,
  ograniczyć ilościowo zasoby, które może zajmować użytkownik,
  przydzielić domyślne miejsce w bazie, gdzie będą przechowywane obiekty
   użytkownika,
  zdefiniować uprawnienia użytkownika.
Dokładnie te zagadnienia są omawiane na kursach administracji.


Tworzenie użytkownika

Użytkownika tworzy administrator poleceniem CREATE USER:

   CREATE USER użytkownik
   IDENTIFIED BY hasło;

Tak utworzony użytkownik istnieje już w bazie, ale nie ma jeszcze żadnych uprawnień,
a w szczególności nie może podłączyć się do bazy.


Usuwanie użytkownika

Administrator usuwa użytkownika poleceniem DROP USER:

   DROP USER użytkownik;

Jeśli użytkownik jest właścicielem jakiś obiektów, to usunięcie się nie powiedzie, chyba że
na końcu dodamy słowo kluczowe CASCADE. Wtedy razem z użytkownikiem usuwane są
utworzone przez niego obiekty.
                                         Strona 85
                                  Podstawy języka SQL
Zmiana hasła

Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło. Służy do tego polecenie ALTER USER.

   ALTER USER użytkownik IDENTIFIED BY hasło;

Przykład
Jeśli użytkownik Adams chce zmienić hasło na 'tygrys', to pisze:
ALTER USER Adams IDENTIFIED BY tygrys;            Uprawnienia w bazie Oracle
W bazie danych Oracle istnieją dwa typy uprawnień:
  uprawnienia systemowe — prawo do wykonania określonej akcji lub wykonywania
  pewnych akcji na określonym typie obiektów,
  uprawnienia obiektowe — prawo do wykonywania określonej akcji na konkretnym
  obiekcie.


Uprawnienia systemowe

Istnieje ponad 80 różnych uprawnień systemowych. W celu ułatwienia pracy
administratorom uprawnienia są grupowane w tzw. role. Predefiniowane role to:

CONNECT      możliwość podłączenia do Oracle
RESOURCE      możliwość tworzenia tabel, sekwencji, indeksów i innych obiektów
DBA        możliwość zakładania innych użytkowników, możliwość dostępu do
          obiektów zastrzeżonych prze innych użytkowników


Nadawanie uprawnień systemowych

Do nadawania uprawnień służy polecenie GRANT:

   GRANT uprawnienie [, uprawnienie...] TO użytkownik;

Polecenie GRANT nadaje nowe uprawnienia użytkownikowi. Uprawnienia nadawane
kolejnymi poleceniami GRANT się kumulują.
Strona 86
Podstawy języka SQL


Odbieranie uprawnień systemowych

Do odbierania uprawnień służy polecenie REVOKE:

   REVOKE uprawnienie [, uprawnienie...] FROM użytkownik;

Polecenie REVOKE odbiera      wyspecyfikowane   uprawnienie  użytkownikowi,
pozostawiając inne bez zmian.


Dalsze przekazywanie uprawnień

Domyślnie użytkownik nie może przekazywać nadanych mu uprawnień innemu
użytkownikowi. Aby mógł to zrobić, podczas nadawania mu uprawnienia administrator
musi je nadać z opcją WITH ADMIN OPTION.

   GRANT uprawnienie [, uprawnienie...]
   TO użytkownik
   WITH ADMIN OPTION;


Uprawnienia obiektowe

Właścicielem obiektu jest użytkownik, który go tworzy. Jeśli użytkownik nie udostępnia
praw do swojego obiektu, to jedynie on i administrator władają tym obiektem.
Uprawnienia obiektowe definiują prawa użytkownika do obiektu innego użytkownika.


Nadawanie uprawnień obiektowych

Uprawnienia obiektowe nadajemy poleceniem:

   GRANT uprawnienie [, uprawnienie...]
   ON obiekt
   TO użytkownik [, użytkownik];

Poniższa tabela przedstawia najczęściej nadawane uprawnienia obiektowe.

Prawo      Obiekt
SELECT      wybieranie danych z tabeli lub perspektywy
INSERT      wstawianie wierszy do tabeli lub perspektywy
UPDATE      modyfikacje wierszy lub nieokreślonych kolumn tabeli lub perspektywy
DELETE      usuwanie wierszy z tabeli lub perspektywy                                       Strona 87
                               Podstawy języka SQL


ALTER      zmiana definicji kolumn tabeli
INDEX      indeksowanie tabeli
REFERENCES   odwołanie do tabeli w obcych kluczach
ALL       wszystkie prawa
EXECUTE     prawo wykonywania procedur, funkcji i pakietów

Przykład
Aby nadać użytkownikowi Scott prawa wyboru do swojej tabeli emp, użytkownik Adams
napisze:
GRANT SELECT
ON emp
TO Scott;Dalsze przekazywanie uprawnień

Domyślnie użytkownik nie może przekazywać nadanych mu uprawnień obiektowych
innemu użytkownikowi. Aby mógł to zrobić, uprawnienie musi być nadane z opcją WITH
GRANT OPTION.

   GRANT uprawnienie [, uprawnienie...]
   ON obiekt
   TO użytkownik
   WITH GRANT OPTION;

Przykład
Aby nadać użytkownikowi Scott prawa wyboru do swojej tabeli emp z prawem
przekazywania tego uprawnienia dalej, użytkownik Adams napisze:
GRANT SELECT
ON emp
TO Scott
WITH GRANT OPTION;Uprzywilejowanie typu PUBLIC

Aby przekazać prawo do obiektu wszystkim użytkownikom bazy, używamy opcji
PUBLIC:
GRANT SELECT
ON emp
TO PUBLIC;
Strona 88
Podstawy języka SQL


Odbieranie uprawnień obiektowych

Do odbierania uprawnień obiektowych służy polecenie REVOKE:

   REVOKE uprawnienie [, uprawnienie...]
   ON obiekt
   FROM użytkownik;


Akcje na obiektach innego użytkownika

Do obiektu innego użytkownika odwołujemy się następująco:

   nazwa_użytkownika.nazwa_obiektu

Przykład
Aby wybrać wszystko z tabeli emp użytkownika Adams, napiszemy:
SELECT *
FROM Adams.emp;

Aby ułatwić odwołania do obiektu, można stworzyć dla nich synonimy.


Synonimy

Dla obiektów można tworzyć nazwy zastępcze — synonimy:

   CREATE SYNONYM nazwa synonimu
   FOR [właściciel.]nazwa_obiektu;

Synonimy usuwa się poleceniem DROP SYNONYM:

   DROP [PUBLIC] SYNONYM nazwa_synonimu;


                    Role
Rola to zestaw uprawnień, jaki można przyznawać użytkownikom bazy. Rola może
zawierać zarówno uprawnienia systemowe jak i obiektowe. Dzięki rolom ułatwione jest
administrowanie bazą. Jeśli przykładowo dla kierowników działów zdefiniowana jest rola
KIEROWNICY, to chcąc wszystkim kierownikom nadać jakieś uprawnienie wystarczy
dodać je do roli KIEROWNICY.
                                       Strona 89
                              Podstawy języka SQL


Tworzenie roli

Rolę tworzy się poleceniem CREATE ROLE:

   CREATE ROLE rola
   [IDENTIFIED BY hasło];

Klauzula IDENTIFIED BY służy do określania hasła, przy pomocy którego użytkownik
identyfikuje się z rolą.


Definiowanie uprawnień roli

Uprawnieniami dla roli zarządzamy poleceniami GRANT i REVOKE, tak jak robiliśmy to
dla użytkownika. Każda zmiana uprawnień roli natychmiast skutkuje zmianą uprawnień
osób, które mają tą rolę nadaną.


Usuwanie roli

Do usunięcia roli służy polecenie DROP ROLE:

   DROP ROLE rola;
Strona 90
Podstawy języka SQL
           Strona 91
                                  Podstawy języka SQL
                                         IndeksA                       DESCRIBE, 66
ADD, 71, 72                  DISABLE, 72
ALL, 32, 49, 58, 59, 89            DISTINCT, 19, 32, 58, 59
ALTER, 71, 72, 78, 87, 89           DROP, 72, 73, 78, 83, 86, 90, 91
ALTER TABLE, 71, 72              DROP ROLE, 91
ALTER USER, 87                 DROP SYNONYM, 90
AND, 23, 25, 26, 41, 48            DROP TABLE, 73
AS, 70, 71, 82, 83               DROP USER, 86
ASCENDING, 20
AUTO, 80                    E
AVG, 32, 33, 34, 35, 37, 56, 59, 60      ENABLE, 72
                        EXECUTE, 89
B                       EXIST, 60, 61
BETWEEN... AND, 22
                        F
C                       FOR, 90
CASCADE, 73, 86                FOREIGN KEY, 67, 69, 70
CASCADE CONTRAINTS, 73             FROM, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
CHAR, 64, 66                   25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 50,
                         51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 76, 77, 78, 82,
CHECK, 67, 83                  83, 88, 90
COMMIT, 78, 79, 80
CONSTRAINT, 66, 67, 68, 69, 70, 72       G
COUNT, 32, 33, 37
                        GRANT, 87, 88, 89, 91
CREATE, 78
CREATE ROLE, 91
CREATE SYNONYM, 90
                        H
CREATE TABLE, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76  HAVING, 35, 36, 58, 59, 60
CREATE USER, 86
                        I
D                       IDENTIFIED BY, 86, 87, 91
DATE, 64, 70                  IN, 22, 23, 24, 26, 57, 58
DEFAULT, 70                  INDEX, 89
DELETE, 69, 70, 77, 78, 80, 88         INSERT, 76, 77, 80, 88
DESC, 20, 27, 66, 71              INTERSECT, 50
DESCENDING, 20                 INTO, 76, 77Strona 92
Podstawy języka SQL


IS NULL, 22, 24, 26                ROLLBACK, 78, 79
                          ROWID, 65
L
LIKE, 22, 23, 24, 26                S
LONG, 65                      SAVEPOINT, 79
                          SELECT, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
M                          24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 49,
                           50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 76, 77,
MAX, 32, 33, 35, 37, 57, 58             82, 83, 88, 89, 90
MIN, 32, 33, 34, 37, 38, 60            SET, 77, 80
MINUS, 50                     STDDEV, 32
MODIFY, 72                     SUM, 32

N                         T
NOT, 24, 25, 26, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 72    TO, 73, 79, 87, 88, 89
NULL, 18, 24, 25, 32, 48, 65, 66, 68, 70, 71, 72
NUMBER, 18, 64, 65, 66, 68, 70, 71         U
                          UNION, 49, 50, 51
O                         UNIQUE, 67, 68, 69
ON, 69, 70, 80, 88, 89, 90             UPDATE, 77, 80, 88
ON DELETE CASCADE, 69, 70
OR, 25, 26, 82                   V
ORDER BY, 20, 21, 36, 40, 41, 50, 51, 59, 60,
                          VALUES, 76
 61, 83
                          VARCHAR, 64, 70
                          VARCHAR2, 64, 65, 66, 67, 69, 71
P
                          VARIANCE, 32
PRIMARY KEY, 67, 68, 70              VIEW, 82, 83
PUBLIC, 89, 90
                          W
R
                          WHERE, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 40,
RAW, 65                       41, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 77,
REFERENCES, 69, 70, 89                78, 82, 83
RENAME TABLE, 73                  WITH ADMIN OPTION, 88
REPLACE, 82                    WITH GRANT OPTION, 89
REVOKE, 88, 90, 91                 WORK, 78, 79
                                             Strona 93

								
To top