PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

Document Sample
PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA Powered By Docstoc
					            POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

                    PITANJA

                   I deo
1.  Kakav je uticaj informacione tehnologije na obavljanje ekonomske delatnosti?
2.  Koji su faktori uticali na razvoj informacione tehnologije?
3.  Kakva je veza    između   informaciono-komunikacione  tehnologije  i
   globalizacije?
4.  Kako su u svetu zastupljene informacino-komunikacione tehnologije?
5.  Kako razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija utiče na život
   pojedinca?
6.  Upravljački informacioni sistemi u globalnom okruženju.
7.  Upravljački informacioni sistemi u novoj ekonomiji.
8.  Osnovne komponente upravljačkih informacionih sistema.
9.  Klasifikacija informacionih sistema.
10. Klasifikacija informacionih sistema prema organizacionoj strukturi.
11. Informaciona infrastruktura.
12. Informaciona arhitektura.
13. Upravljački informacioni sistemi zasnovani na Webu.
14. Upravljanje informacionim resursima.
15. Transakciona obrada.
16. Funkcionalni informacioni sistemi.
17. Operativni, menadžerski i strateški informacioni sistemi.
18. Informaciona tehnologija kao podrška odlučivanju.
19. Inteligentni sistemi podrške poslovnom odlučivanju.
20. Sistem podrške pri donošenju grupnih odluka.


                   II deo
21. Osim zahteva klijenata, sa čime se današnja sistemska analiza suočava?
22. Koje su faze razvoja informacionog sistema?
23. Na čemu mora da bude zasnovano projektovanje informacionog sistema?
24. Koji opšti pristupi projektovanju informacionih sistema postoje?
25. U okviru spremnosti poslovnog sistema da prihvati novi informacioni sistem
  koje se sposobnosti posebno ispituju?
26. Koje ciljeve ima izrada idejnog projekta?
27. Koje aktivnosti obuhvata izvršni projekat?
28. Koje lične kvalitete treba da ima sistem-analitičar?

                    1
29. Koje su karakteristike poslova sistem-analitičara?
30. Koji su mogući razlozi otpora korisnika prema promenama?
31. Koji su načini prevazilaženja glavnih razloga otpora prema promenama?
32. Šta sistem-analitičar ne treba da radi?
33. Koji alti stoje analitičaru na raspolaganju pomoću kojih može lakše da definiše
  zahteve određenog poslovnog sistema?
34. Koji su osnovni elementi idejnog projekta?
35. Šte se želi ustanoviti snimanjem postojećeg stanja?
36. Šta treba da sadrži ocena funkcionisanja novog informacionog sistema?
37. Na koji način se može podeliti proces ocenjivanja projektovanog
  informacionog sistema?
38. Kada započinje funkcionisanje informacionog sistema?
39. U čemu je suština sistemskog pristupa?
40. Šta predstavlja dugoročni plan razvoja informacionog sistema?

                    III deo
41. Opišite podfaze faze dizajna informacionog sistema.
42. Navedite i opišite tipove izveštaja.
43. Opišite metode unošenja podataka.
44. Navedite i opišite neke od problema u pisanju softvera.
45. Opišite 5 uslova normalizacije podataka.
46. Koji su ciljeva dizajna softvera?
47. Kada razmišlja o mrežama, koje faktore analitičar treba da analizira?
48. Koji su razlozi koji govore u prilog modularne izgradnje programa?
49. Na koje načine mogu moduli da budu spojeni?
50. Navedite neke od tipova datoteka.
51. Na koje načine može da funkcioniše sistem obrade podataka?
52. Šta zahteva definicija programa?
53. Koje elemente treba da sadrži programska specifikacija?
54. Koje su popularne metode za konfigurisanje računara u distribuiranom
  sistemu?
55. Opišite prednosti upravljačkih sistema baza podataka u odnosu na klasične
  datoteke.
56. Opišite DML?
57. Šta su protokoli u računarskim mrežama?
58. Opišite osobine relacionih baza podataka.
59. Šta se postiže normalizacija podataka?
60. Opišite metod kontrolne cifre.


                      2
                   IV deo
61. Šta obuhvata faza implementacije?
62. Šta se prikazuje planom implementacije?
63. Koja pomoćna sredstva postoje pomaću kojih analitičari vrši raspored i
  planiranje svih aktivnosti u fazi implementacije?
64. Šta promovišu standardi koji se odnose na programiranje?
65. Opišite metod programiranja od dna ka vrhu.
66. Opišite metod programiranja od vrha ka dnu.
67. Šta omogućava pregledanje programa?
68. Šta se pokušava testiranjem programa?
69. Koji tipovi testiranja programa postoje?
70. Navedite i opišite načine uvođenja sistema.
71. Koju formu ima zvanično prihvatanje sistema?
72. Koje zasebne obuke uključuju najpopularnije tehnike obuke?
73. Šta treba da zadovolji dobra dokumentacija?
74. Šta spada u glavne probleme u vezi sa dokumentacijom?
75. Šta uključuje upravljačka dokumentacija?
76. Šta uključuje programska specifikacija?
77. Opišite kakva treba da bude korisnička dokumentacija.
78. Šta uključuje operativni priručnik?
79. Šta treba da obezbedi provera sistemskog interfejsa?
80. Kada analitičar i menadžer koji će odgovarati za sistem izdaju obaveštenje o
  prihvatanju svim zainteresovanim stranama?

                   V deo
81. Tipove revizije.
82. Faze revizorskog pristupa.
83. Ciljevi revizije informacionog sistema.
84. Osnovni segmenti revizije informacionih sistema.
85. Standardi koji postoje u oblasti revizije informacionih sistema.
86. Šta podrazumeva profesionalni odnos revizora?
87. Model rizika kao revizorski pristup.
88. Generalni programi revizije informacionih sistema.
89. Kontrolno okruženje informacionog sistema.
90. Kako se vrši evaluacija kontrola kritičnih aplikacija?
91. Šta se podrazumeva kontrola prenosa podataka?
92. Šta podrazumeva bezbedan logički pristup?
93. Nalazi u proceni rizika i revizorski dokaz.

                     3
94. Revizorske procedure.
95. Preliminarna primena revizorskih procedura.
96. Fizička sigurnost i zaštita resursa.
97. Budžet sektora za informacione tehnologije.
98. Revizija organizacije i dokumentacije aplikacije.
99. Kontrola ulaznih podataka.
100. Kontrola funkcionisanja i rezultata aplikacije.

                   VI deo
101. Pojam integralnih softvera.
102. Karakteristike ERP sistema.
103. Opišite evoluciju integralnih softvera.
104. Kako ERP softver može biti iskorišćen za unapređenje performansi
  preduzeća?
105. Komponente koje čine ERP sistem.
106. Interne komponente ERP sistema.
107. Eksterne komponente ERP sistema.
108. Kako se vrši implementacija ERP sistema?
109. Šta treba znati o investiranju u ERP softver?
110. Prednosti ERP sistema.
111. Nedostaci ERP sistema.
112. Koji je strategijski efekat ERP sistema?
113. Troškovi uvođenja ERP sistema.
114. Kakva je brzina sprovođenja ERP sistema?
115. Opišite vrste integralnih softvera.
116. SAP ERP softver.
117. Moduli SAP ERP softvera.
118. Oracle ERP softverska rešenja.
119. Microsoft ERP softver.
120. Open-source ERP sistemi.
                      4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:5/22/2012
language:Croatian
pages:4