ispitna pitanja by 2D1WNV

VIEWS: 34 PAGES: 2

									                  ISPITNA PITANJA



1. Rani istorijski i teorijski izvori nastanka sociologije?
2. Učenje srednjovekovnih mislilaca kao izvor socioloških teorija?
3. Novovekovna misao kao podsticaj za nastanak sociologije?
4. Učenje socijal-utopista kao neposredan izvor nekih socioloških teorija?
5. Društveni uslovi u kojima je nastalo Kontovo učenje?
6. Društvo kao „kolektivni organizam“, kao „veliko biće“
7. Kontovo shvatanje klasa?
8. Kontovo shvatanje tri istorijska doba u razvoju društva?
9. Život i delo Ogista Konta
10. Kontov opšti doprinos teoriji o društvu?
11. Kontovo shvatanje geneze društvenih i političkih institucija?
12. Kontovo shvatanje suvereniteta?
13. Šta je suština Kontovog pozitivizma?
14. Rezime Kontovih ideja o društvu
15. Spenserovo shvatenje zakona evolucije?
16. Kako Spenser primenjuje zakon evolucije na društvo?
17. Spenserovo shvatanje evolucije društva kroz četiri faze?
18. Osnove političke vlasti i društvenih institucija prema Spenserovom mišljenju?
19. Spenserovo shvatanje države?
20. Rezime Spenserovih društvenih i političkih teorija
21. Osnovni teorijski stavovi Ludviga Gumplovica?
22. Osnovni elementi Marksove „kritike svega postojećeg“
23. Marksovo shvatanje čoveka?
24. Marksovo shvatanje otuđenja?
25. Marksovo shvatanje društva?
26. Marksovo shvatanje klasa i klasne borbe?
27. Osnovne karakteristike psiholoških teorija o društvu?
28. Mišljenje Vilfreda Pareta o društvenoj strukturi?
29. Teorija elita Vilfreda Pareta?
30. Psihologija gomile Gistava le Bona?
31. Le Bonova psihologija socijalne evolucije?
32. Psihologija revolucije Gistava le Bona?
33. Tardova sociološka teorija politike?
34. Istorijski kontekst nastanka Dirkemove sociološke teorije?
35. Dirkemovo shvatanje sociologije kao nauke o „društvenim činjenicama“?
36. Tri pravila Dirkemove sociološke metode?
37. Dirkemovo poimanje „organske solidarnosti“?
38. Dirkemov pojam društvene anomije?
39. Metodologija Dirkemove sociologije?
40. Pojam društvene činjenice kod Dirkema?
41. Dirkemovo shvatanje podele rada?
42. Dirkemovo proučavanje samoubistva?
43. Dirkemova teorija religije?
44. Osnovne karakteristike formalističke teorije u sociologiji?
45. Kako Georg Zimel shvata društvenu interakciju?
46. Zimelovo shvatanje strukture društvenih grupa?
47. Zimelovo shvatanje metoda sociologije?
48. Zimelovo razmatranje uticaja novca na društvo?
49. Pojam sociologije kod Ferdinanda Tenisa?
50. Tri oblasti sociologije prema shvatanju F. Tenisa?
51. Tenisovo shvatanje zajednice i društva?
52. Osnovni sociološki pojmovi F. Tenisa?
53. Tenisova teorija javnog mnenja?
54. Veberova teorija društvenog delovanja?
55. Veberovo shvatanje društvenog odnosa?
56. Veberovo shvatanje društvene grupe?
57. Tri tipa vlasti prema Maksu Veberu?
58. Metodološki stavovi M. Vebera?
59. Pojam idealnog tipa u metodologiji M. Vebera?
60. Veberovi stavovi o državi i politici?
61. Sociologija religije Maksa Vebera?

								
To top