VRSTE TURIZMA

Document Sample
VRSTE TURIZMA Powered By Docstoc
					VRSTE TURIZMA
            PODELA
•  Primorski
•  Planinski
•  Banjski
•  Urbani
•  Ruralni
•  Turizam posebnih interesa
  – Lovno-ribolovni
  – Nautički
  – Speleološki
• Ekoturizam
• Religijski
      Primorski turizam
• Obale mora i okeana
• Masovni turizam
• Aktivnosti.
 – Kupanje
 – Krstarenje
 – Sportske aktivnosti (jedrenje, veslanje,
  surfing, motonautički turizam)
 – Ronjenje i podvodna fotografija
         Planinski turizam
• Faktori
  –  Geografski položaj
  –  Morfološke i morfometrijske karakteristike
  –  Klima
  –  Vegetacijski pokrivač
• Masovni turizam
• Oblast rasprostranjenja široka
• Aktivnosti:
  –  Zimski sportovi
  –  Rekreativne aktivnosti
  –  Mountain biking
  –  Specijalni interesi
Funkcionalno korištenje planina
• Turistička ponuda
• Savremeni trendovi: težnja ka
 integrisanom turističkom proizvodu
      Banjski turizam
• Pojam banja
• Balenološki centri
 – Zdravstveno-lečilišna funkcija
• Savremeni pristup:
 – Welnes & Spa
 – Zabavni sadržaji
       Urbani turizam
• Kulturno – istorijsko nasleđe, ali i zabavni i
 rekreativni sadržaji
      Ruralni turizam
• Seoski turizam (stacionarni boravak u
 seoskim domaćinstvima)
• Izletnički turizam u ruralnim područjima
• Rekreativni oblici turizma
   Turizam posebnih interesa
•  Saznajni turizam
•  Ciklo turizam
•  Turizam plemskih zajednica
•  Ekoturizam
•  Zdravstveni turizam
•  Vinske ture i gastronomija
•  Kruzing
•  Festivali i događaji
•  Turizam trećeg doba
      Religijski turizam
• Srbija (vašari, sabori i obilazak manastira)
• Katolički svet: hodočašća
• Islam: Meka i Medina
 TURISTIČKA
REGIONALIZACIJA
      Regionalizacija
• Pojam
• Principi
• Turistička regionalizacija
       TURISTIČKI REGIONI
          (WTO)
• Amerika          • Azija i Pacifik
  – Severna,         –  Istočna,
  – Centralna         –  Jugoistočna,
  – Južna           –  Južna,
• Afrika            –  Pacifik i Australija
  – Severna
  – Subsaharska      • Srednji Istok
• Evropa            – Jugozapadna Azija i deo
  –  Severna,         Severne Afrike
  –  Zapadna,
  –  Centralna/Istočna,
  –  Južna,
  –  Ruska Federacija i
    Centralna Azija
    TURISTIČKI REGIONI
•  Severna Amerika   • Rusija sa Centralnom
•  Centralna Amerika   Azijom
•  Južna Amerika    • Evropa
•  Istočna Azija    • Subsaharska Afrika
•  Jugoistočna Azija   – Istočna Afrika
             – Južna Afrika
•  Južna Azija
•  Jugozapadna Azija
•  Severna Afrika
Kretanje stope rasta turističkih
 kretanja u svetu 1996-2009
Turizam u svetu, 1950 -2020
Turizam u svetu, 1950 -2020
       Turizam danas
• Svetska ekonomska kriza
• Prvih 6 meseci 2008. god – rast od 6%, ali
 veliki pad do decembra 2008
• Pad u 2009.god
    Stanje po regionima
• Samo dva regiona beleže rast u prvoj
 polovini 2009  Severna Afrika (5%) i
 Subsaharska Afrika (4%)
• Svi ostali regioni beleže pad, od 1% u
 Južnoj Americi do 13% na Bliskom Istoku i
 11% u istočnoj i centralnoj Evropi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:287
posted:5/22/2012
language:Bosnian
pages:21