umowa o dzielo wzor by b2coNs

VIEWS: 2,377 PAGES: 5

									  WZÓR - umowa o dzieło

                     UMOWA O DZIEŁO
                     dalej zwana „Umową”,


  zawarta w dniu ……………….. roku w ………… pomiędzy:
  [ ], z siedzibą w [ ], [ ], NIP [ ], REGON [ ], wpisaną do Rejestru [ ] Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS [ ], reprezentowaną przez [ ] – [ ],
  zwaną dalej Zamawiającym.
                          albo
  Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym
  seria [ ] numer [ ], dla którego właściwy jest Urząd Skarbowy(…),
  zwanym(-ą) dalej Zamawiającym.
                          albo
  Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą
  [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ], REGON [ ], w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności
  Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem [ ],
  zwanym(-ą) dalej Zamawiającym.
                          albo
1) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ] numer [ ]
  wydanym przez[ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ],
  REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem
  [ ],
2) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ]
  numer [ ],wydanym przez [ ] prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ],
  NIP [ ], REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod
  numerem [ ],
  – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [ ], z siedzibą w [
  ], REGON [ ], NIP [ ],
  zwanymi dalej łącznie Zamawiającymi.


  a


  [ ], z siedzibą w [ ], [ ], NIP [ ], REGON [ ], wpisaną do Rejestru [ ] Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS [ ], reprezentowaną przez [ ] – [ ],
  zwaną dalej Wykonawcą.
                          albo
  Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym
  seria [ ] numer [ ], dla którego właściwy jest Urząd Skarbowy(…),
  zwanym(-ą) dalej Wykonawcą.
                          albo
  Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą
  [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ], REGON [ ], w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności
  Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem [ ],
  zwanym(-ą) dalej Wykonawcą.
                          albo
3) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ] numer [ ]
  wydanym przez[ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ],
  REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem
  [ ],
4) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ]
  numer [ ],wydanym przez [ ] prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ],
  NIP [ ], REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod
  numerem [ ],
  – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [ ], z siedzibą w [
  ], REGON [ ], NIP [ ],
  zwanymi dalej łącznie Wykonawcą.


  W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani będą Stronami.                          §1
                      Przedmiot Umowy
  1. Na podstawie Umowy Zamawiający powierza do wykonania zamówienie,
   a Wykonawca/Wykonawcy przyjmuje/przyjmują zamówienie na rzecz Zamawiającego, na
   warunkach określonych w Umowie.
  2. Przedmiotem zamówienia jest ………………… (należy określić dokładnie przedmiot
   zamówienia, np. pomalowanie ścian, montaż parapetów, ułożenie paneli).

                          §2
                   Termin wykonania Umowy
  Wykonawca/Wykonawcy jest zobowiązany/są zobowiązani do wykonania zamówienia, o
  którym mowa w § 1 ust. 2 do dnia ….. . ….. roku/w okresie od dnia……do dnia, itp.
                      §3
                Sposób wykonywania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością, według swojej
  najlepszej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości
  i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z Umowy osobom
  trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzy
  wykonywanie zamówienia lub z których pomocą wykonuje zamówienie, jak za swoje własne
  działania lub zaniechania.
4. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu zamówienia będzie wykorzystywać jedynie
  materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z
  obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych,
  majątkowych, osobistych praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów
  użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób
  trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem tych
  osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.                      §4
                   Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Strony ustalają w wysokości………..brutto
(słownie:………zł.), w tym podatek VAT w wysokości …..… .

                      §5
               Sposób zapłaty wynagrodzenia
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, po wykonaniu zamówienia na podstawie rachunku /faktury
  VAT wystawionego przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego,
  że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie….. dni od dnia złożenia do
  siedziby Zamawiającego rachunku/faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
  Wykonawcy nr…………………………………..
3. Rachunek/fakturę VAT należy wystawić na: dane podmiotu, adres itd.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
  Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żadne inne wynagrodzenie nieprzewidziane
  w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.


ALBO (gdy płatność gotówką)


                       § 51
                Sposób zapłaty wynagrodzenia
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, po wykonaniu zamówienia na podstawie rachunku /faktury
  VAT wystawionego przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego,
  że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w gotówce w siedzibie Zleceniobiorcy w terminie ........ dni
  od daty złożenia do siedziby Zleceniodawcy rachunku/faktury VAT.
3. Rachunek/fakturę VAT należy wystawić na: dane podmiotu, adres itd.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
  Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żadne inne wynagrodzenie nieprzewidziane
  w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

                       §6
              Odstąpienie od Umowy, kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
  Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego
  wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie
  dłuższego niż ……. dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku
  bezskutecznego upływu tego terminu lub żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia
  brutto określonego w § 4 Umowy, wedle wyboru Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu
  przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
  określonego w § 4 Umowy.
3.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może –
   zamiast odstąpienia od Umowy i żądania zapłaty kary umownej, określonej w ust. 2 – żądać
   zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 Umowy za
   każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający będzie mógł potrącić kwotę przysługującej
   mu kary umownej z kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie
   zamówienia.
4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia
  odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie
  cywilnym.
                       §7
                 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, odstąpienie od niej albo jej rozwiązanie za zgodą
  obu Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
  oraz inne mające zastosowanie w realizacji Umowy.
3. Integralną częścią Umowy jest załącznik będący aktualnym zaświadczeniem z ewidencji
  działalności gospodarczej Wykonawcy/odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
  dotyczącego Wykonawcy.
4. Spory mogące wyniknąć z Umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
  dla siedziby Zamawiającego albo Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
  Stron.


                   Zamawiający
                   Wykonawca

								
To top