PERKEMBANGAN APAKK DI MSIA.ppt

Document Sample
PERKEMBANGAN APAKK DI MSIA.ppt Powered By Docstoc
					UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKURSUS ASUHAN DAN PENDIDIKAN
   AWAL KANAK-KANAK
     SHV 4193

 Perkembangan Asuhan dan Pendidikan
   Awal Kanak-Kanak di Malaysia
   OLEH: EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM
     OBJEKTIF KURSUS
Di akhir kursus ini, pelajar boleh:
1. Berbincang secara menyeluruh konteks
  perkembangan perkhidmatan taska & tadika di
  Malaysia
2. Mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat dan
  memahami dasar serta polisi negara berkaitan
  pendidikan awal kanak-kanak
3. Menyenaraikan program-program pendidikan awal
  kanak-kanak yang dijalankan di Malaysia
         Sejarah Awal
- Pend. Awal Kanak-Kanak bermula era 1950-an (hanya
 untuk golongan yang berkemampuan)
- 1960-an berkembang pesat
- Tahun 1970 melalui DEB; KEMAS, FELCRA, RISDA, Jab.
 Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara, Kementerian
 Wilayah Persekutuan & Kementerian Kerajaan Tempatan
 dan Perumahan Sabah telah menubuhkan tadika/tabika
- Di KPM terlibat dalam peruntukan Akta Pelajaran 1961 P.U
 (A) 414, Kaedah-Kaedah Pelajaran (Kindergarten/Sekolah
 Asuhan) (Pendaftaran), 1972
- Yayasan Bernard Van Leer membiayai aktiviti pend. Prasek
 spt; menggubal program pukal prasek, menganjur seminar,
 menerbitkan buku panduan pend. Prasek.
         Sejarah Awal
- 1972 – 1976 MPIK telah mula melatih guru dalam bidang
 berkaitan
- UNICEF turut membiayai projek rintis prasekolah MPSI,
 MPSP, MPMK & MPPM
- Pihak swasta yang mula terlibat seperti PTM & Persatuan
 Tadika Kristian Malaysia
- 1984, Children Centre Act diwujudkan untuk kanak-kanak di
 bawah 4 tahun
- 1986 Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia diterbitkan
- 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah
 Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di KPM
- (Kurikulum PERMATA 0-4 tahun) dan (Kurikulum Standard
 Prasekolah Kebangsaan 4-6 tahun) digunakan
 dalam rujukan untuk pendidikan awal kanak-kanak
 Agensi-Agensi Yang Terlibat
Agensi         (0-4 tahun - TASKA)
            (4-6 tahun - PRASEKOLAH  /TADIKA  )
KPM          5-6

KEMAS         0-4 & 4-6

JPNIN         0-4 & 5-6 (Tahun 2009 bermula
            pengambilan 0-4)
JKM          0-4

Jab. Agama       0-4 & 4-6
Negeri/Kerajaan Negeri
Swasta         0-4 & 4-6
   Dasar & Polisi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Dasar/Polisi/Akta      Fokus Umur (tahun)

Convention on the Rights of 0 - 18
the Child - CRC
Child Act 2001 (Act 611)  0 - 18

Childcare Centers Act 1984 0 - 4
& Amedment 2007 (Act
308)
Education Act 1996 (Act   4-6
550)
   Dasar & Polisi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Dasar/Polisi/Akta      Fokus Umur (tahun)

Education Act 1996     4-6
(Regulation of Special
Education 1997)
Education Development    5-6
Master Plan (PIPP) 2006 -
2010
The Early Childhood Care  0-8
& Development (ECCD)
Policy 2007
  Dasar & Polisi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Dasar/Polisi/Akta      Fokus Umur (tahun)

Child Health Services    0 - 18
Policy - 1950
National Child Protection  0 - 18
Policy (Act 574 & 521)
National Policy on Disable  0 - 18
Child (article 21 of CRC)
National Policy on      0 - 18
Indigenous Child (article 30
of CRC)
9th Malaysian Plan (2006 –  0 - 18
2010)
    Program Pendidikan Untuk
       Kanak-Kanak

TASKA

- JKM, KEMAS, JPNIN, Swasta; Community Childcare Centers,
 Workplace Childcare Centers, Institutional Childcare
 Centers, Plantation Childcare Centers, Home based
 Childcare Centers & Permata
- Kurikulum PERMATA

TADIKA/PRASEKOLAH

- KPM, KEMAS, JPNIN, Swasta …..
- Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
       Program Pendidikan Untuk
          Kanak-Kanak


The Disadvantage Group

-  Children With Disabilities
-  Indigenous Children
-  Refugee Children
-  Children of Inmate
-  Children of Poverty
-  Children With HIV/Aids
  Program Untuk Latihan Guru

- Latihan untuk Childcare Providers & Childcare Minders
- Latihan untuk Guru Prasekolah & Pembantu Pengurusan
 Murid
- Latihan untuk Community-Based Rehabilitation Workers
     Program Untuk Kesihatan
        Kanak-Kanak
ECCE Health Care

-  Primary Child Health Services
-  Immunisation
-  Baby-Friendly Hospital
-  Oral Health
          Pembentangan & Kerja Kursus
1.  Bincangkan sejarah awal Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-
   Kanak di Malaysia?

2.  Bincangkan trend terkini sistem Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak di
   Malaysia?

3.  Senaraikan agensi-agensi kerajaan/Swata/NGO yang terlibat dalam pendidikan
   awal kanak-kanak beserta fungsi dan kumpulan sasarannya?

4.  Bincangkan Dasar/Polisi/Akta yang berkaitan dengan Asuhan dan Pendidikan Awal
   Kanak-Kanak;

   a. Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007 (Act 308)
   b. Education Act 1996 (Act 550)
   c. Education Act 1996 (Regulation of Special Education 1997)

5.  Bincangkan program yang disediakan untuk perkhidmatan;

   a. TASKA
   b. TADIKA/Prasekolah
   c. The Disadvantage Group
   d. Latihan Pengasuh/Guru/Pembantu
   e. Kesihatan
              Format Penyediaan
1.  Pengenalan berkaitan dengan skop tajuk.
2.  Penerangan berkaitan fungsi tugas agensi / sumber dasar / perkhidmatan
   program dan sebagainya.
3.  Bincangkan juga kekuatan dan kekangan/kelemahan atau dibandingkan dengan
   sistem pendidikan negara lain.
4.  Perlu menyediakan sumber/rujukan untuk menguatkan fakta dalam penulisan.
5.  Digalakkan menyertakan foto sebagai lampiran sokongan.
6.  Penutup – Rumusan dan cadangan
7.  Bibliografi

Prosedur Pembentangan & Penghantaran Kerja Kursus:

-  Sediakan pembentangan secara ‘power point.’
-  Cetak untuk rujukan semua pelajar.
-  Pembentangan selama 10-15 min secara berkumpulan.
-  Q&A
-  Buat penambahbaikan untuk persediaan penulisan kerja kursus.
-  Penulisan kerja kursus dalam 10 - 15 helaian / font arial - 12 / double spacing
-  Muka depan: nama ahli kumpulan & no. matriks, nama & kod kursus, tajuk kerja
   kursus, nama pensyarah, tarikh hantar
-  Hantar soft copy pembentangan (disket) & hasil kerja kursus sebelum atau pada
   tarikh yang ditetapkan
                      Rujukan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pelajaran (1981). Laporan Seminar Pendidikan
   Prasekolah Dengan Kerjasama UNICEF. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan
   Induk pembangunan Pendidikan 2006 -2010. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Division of Family Health Development (2005). Annual Report 2005.
    Ministry of Health

Government of Malaysia (2002). Education Act 1996

Human Rights Commission of Malaysia (2002). Training Module CRC.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2007). Garis Panduan Prosedur Memproses Permohonan
   Penubuhan TASKA. Kementerian Wanita, Keluarga dan Komuniti

UNICEF (2006). A Focused Situation Analysis of Children in Malaysia.

Undang-undang Malaysia (2004). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Kuala Lumpur:
      MDC Publishers Sdn. Bhd.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:70
posted:5/21/2012
language:Malay
pages:16