???? ? ?? ???? ?? plus minus bar chat ????? ?

Document Sample
???? ? ?? ???? ?? plus minus bar chat ????? ? Powered By Docstoc
					       ้
   สถิติเบืองต้ น
   หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
ความหมายและขอบเขตของวิชาสถิติ
          ความหมายของสถิติ
• สถิติ หมายถึง ตัวเลข หรือ กลุมของตัวเลข        ่
 (ตัวอักษร) ที่แสดงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งได้มาจาก
         ้
 การวิเคราะห์ขอมูลที่เราสนใจ
• สถิติ หมายถึง ศาสตรแขนงหนึ่งซึงเป็ นทัง
                    ์          ่      ้
 วิทยาศาสตร์และศิลป เรี ยกว่า สถิตศาสตร์ ( statistics ) ซึ่ งจะมี ระเบียบ
                   ิ
 วิธีการทางสถิติ ( Statistic Method ) 4 ขั้นตอนคือ
    1 . การเก็บรวบรวมข้อมูล ( collection of data )
    2 . การนาเสนอข้อมูล       ( presentation of data )
             ้
    3 . การวิเคราะห์ขอมูล       ( analysis of data )
    4 . การตีความหมายข้อมูล      ( interpretation of data )
         ประเภทของสถิติ
• สถิตเิ ชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) หมายถึง สถิติที่
 ใช้ในการบรรยายข้อเท็จจริ งของข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ไม่ มี
 การนาผลที่ได้ ไปทานายหรื อคาดคะเนเกี่ยวกับสิ่ งต่ าง ๆ
• สถิตเิ ชิงอนุมาน ( Inferential statistics ) หมายถึง สถิติที่ใช้
 ในการอ้างอิงหรื ออนุมานลักษณะของประชากรทั้งหมด จาก
 กลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการทางสถิติ
        ประโยชน์ ของสถิติ
• เป็ นสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นถึงข้อเท็จจริ งของ
 เหตุ-การณ์ และเรื่ องที่เราสนใจอยู่
• เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจวางแผน
 โครงการหรื อกิจการต่าง ๆ
• เป็ นระเบียบวิธีสาหรับการวิเคราะห์ใน
      ั
 การวิจยโดยทัวไป   ่
• เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลงานที่
 ได้ทาไปแล้ว
   ั
สถิติกบการตัดสิ นใจและการวางแผน
    การใช้สถิติมาช่วยในการตัดสิ นใจ ควรจะ
    ประกอบด้วย
            ่
    • ขอมูลทีนามาประกอบการ
       ้
    ตัดสิ นใจ
    • สาระสนเทศหรือขาวสาร (  ่
    Information ) คือ ข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์
    แล้ว
ความหมายของข้ อมูลและประเภทของข้ อมูล
• ข้ อมูล หมายถึง ขอความจริงทีบงบอก
             ้         ่ ่
 ถึงสถานภาพ สถานการณ์ซ่ ึงอาจจะเป็ นตัวเลขหรื อข้อความ
 ก็ได้
• ประเภทของข้ อมูล เราสามารถแบงขอมูลได้  ่ ้
 หลาย ๆ ประเภทซึ่งแยกตามวิธีการจาแนกได้เป็ น
  – จาแนกตามลักษณะของข้อมูล
  – จาแนกตามแหล่งที่มาข้อมูล
ประเภทของข้ อมูลจาแนกตามลักษณะของข้ อมูล
สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ
• ข้ อมูลเชิงปริมาณ ( quantitative data ) คือ ข้อมูลที่แสดงออกมาเป็ น
 ตัวเลขที่ใช้แทนปริ มาณหรื อน้ าหนัก
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ( qualitative data ) คือ ข้อมูลที่รวบรวมโดย
 พิจารณาจากคุณสมบัติของข้อมูลเป็ นหลัก
• ข้ อมูลแสดงเวลา ( chronological data ) คือ ข้อมูลที่มีการ
 เปลี่ยนแปลงตามลาดับของเวลา
• ข้ อมูลแสดงภูมภาค ( geographical data ) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
         ิ
 มาโดยจาแนกตามภูมิภาคของข้อมูลนั้นเกิดอยู่
     ่
ข้ อมูลทีกาหนดให้ ต่อไปนีเ้ ป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณหรือข้ อมูลเชิงคุณภาพ
 คุณภาพ     1. เบอร์โทรศัพท์
 ปริมาณ     2. ส่ วนสูงของนักเรี ยน
 คุณภาพ                ั
         3.ห้องเรี ยนหนึ่งมีนกเรี ยนชาย 30 คน
                   ั
              และมีนกเรียนหญิง20 คน
 คุณภาพ     4.ทะเบียนรถยนต์
 ปริมาณ     5. อุณหภูมิของน้ า
 คุณภาพ     6. วุฒิการศึกษาของครู ในโรงเรี ยน
 คุณภาพ     7. ขนาดของเสื้ อ ( S , M , L ,XL ,…)
                ่
ประเภทของข้ อมูลจาแนกตามแหล่งทีมาของข้ อมูล
 สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะดังนี้
                              ้
 • ข้ อมูลปฐมภูมิ ( primary data ) คือข้อมูลที่ได้มาจากผูให้หรื อ
  แหล่งของข้อมูลโดยตรง ซึ่ งการเก็บรวบรวมสามารถแบ่งได้เป็ น
  2 วิธีคือ
  – การสามะโน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล          ้
    จากทุกหน่วยของประชากร
  – การสารวจจากกลุ่มตัวอย่ าง หมายถึง การเก็บ
    ข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็ นตัวแทนของประชากร
    ทั้งหมด
 • ข้ อมูลทุตยภูมิ (secondary data ) คือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
       ิ
  ของข้อมูลซึ่ งเก็บรวบรวมไว้แล้ว
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทางสถิติ
• ประชากร ( population ) หมายถึง ข้อมูลหรื อกลุ่มของ
        ้
 ทั้งหมดที่ตองการจะศึกษา ค่าหรื อตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะ
 ของประชากร เราเรี ยกว่า ค่ าพารามิเตอร์ ( parameter )
• ตัวอย่ าง ( sample ) หมายถึง บางส่ วนของประชากรที่เลือกมา
 อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้เป็ นตัวแทน
 ของประชากรทั้งหมด ค่าหรื อตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะของ
 กลุ่มตัวอย่างเรี ยกว่า ค่ าสถิติ ( statistics )
        การเก็บรวบรวมข้ อมูล
               ่ ั
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นขึ้นอยูกบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด ซึ่ งแยกเป็ น
                                ั
• วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ วิธีที่เป็ นที่นิยมมี 5 วิธีดงนี้

  –  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามทางไปรษณี ย ์
  –  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์
  –  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
  –  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
  –  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง
• วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยภูมิ ข้อมูลลักษณะนี้ส่วนใหญ่
                ิ
      ่                     ้
 มักจะอยูในหนังสื อ รายงาน เอกสาร หรื อบทความ ซึ่ งผูนา
        ้
 ข้อมูลมาใช้ตองคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
  – ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
                   ้ ้
  – ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนหรื อผูให้ขอมูล
  – ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างต้องมีความเหมาะสม
         ้
  – ข้อมูลที่ได้ตองมีการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
           ้
  – ควรนาข้อมูลที่ตองการมาจากแหล่งหลาย ๆ แหล่ง
                 ้
          ปัญหาในการใช้ขอมูล
• ปัญหาในการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ
– ไม่ทราบว่าจะเลือกตัวอย่างแบบใดและการทดลองอย่างใดจึงจะเหมาะสม
– ไม่ทราบว่าจะประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
 อย่างไร
            ้           ้
– ไม่ทราบว่าจะวิเคราะห์ขอมูลเช่นไร ในกรณี ที่ขอมูลที่เก็บรวบรวมได้ไม่
 ครบถ้วนหรื อหายไปจานวนมาก เนื่องจากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูให้้
 ข้อมูล

• ปัญหาในการใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ
– ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความทันสมัยของข้อมูล
– การขาดหายไปของข้อมูลบางรายการ
            การนาเสนอข้ อมูล
  โดยทัวไปการนาเสนอข้อมูลสามารถทาได้ 2 ลักษณะคือ
    ่
                      ่
• การนาเสนอข้ อมูลอย่ างไม่ เป็ นแบบแผน ทีนิยมมี 2 วิธีคือ
  – การนาเสนอข้อมูลในรู ปบทความ
  – การนาเสนอข้อมูลในรู ปของบทความกึ่งตาราง
• การนาเสนอข้ อมูลอย่ างเป็ นแบบแผน เป็ นการนาเสนอที่มีกฎเกณฑ์ได้แก่
  – การนาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง
  – การนาเสนอในรู ปของแผนภูมิ และแผนภาพ
  – การนาเสนอข้อมูลในรู ปกราฟ
    ตัวอย่ างการนาเสนอข้ อมูลในรูปบทความ

“ ในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2546 มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทข้าวมี
เท่ากับ 189,000 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี ก่อนประมาณ
28,036.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.39 สำหรับตลอดปี 2546 คาดว่า
การส่งออกสินค้ าประเภทนี้มีมูลค่าประมาณ 225,000 ล้ านบาท ซึ่ งเกิน
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ คือ 207,000ล้ านบาท ไปร้ อยละ 8.70 และมูลค่า
ส่งออกนี้จะสูงกว่ายอดของปี 2545 ประมาณร้ อยละ 16.36 ”
  ตัวอย่างการนาเสนอข้อมูลในรู ปข้อความกึ่งตาราง
      การซื้อขายที่ ดินในเขต กทม. และจังหวัดใกล้ เคียง
                    หน่วย : ล้ านบาท
                 2528    2529
  1. กทม.           21,521 21,170
  2. นนทบุรี          2,455    2,112
  3. สมุทรปราการ        2,791    2,692
  4. ปทุมธานี         1,717    2,230
             รวม 28,484 28,204

ที่ มา : กรมที่ ดิน , ธนาคารแห่งประเทศไทย
       การนาเสนอข้ อมูลในรู ปตาราง
การนาเสนอข้ อมูลในรู ปตาราง ( Tabular presentation ) คือการนาเสนอ
ข้อมูลโดยการจัดข้อมูลที่ได้ ให้เป็ นแถว (row) และสดมภ์ (column)
เราเรี ยกตารางดังกล่าวว่า ตารางสถิติ
     องค์ประกอบของตารางสถิติมีดงนี้ ั
  1. หมายเลขตาราง          6. ต้นขั้ว
  2. ชื่อเรื่ อง คือ ชื่อตาราง   7. หัวสดมภ์
  3. หมายเหตุคานา          8. ตัวเรื่ อง
  4. หัวขั้ว            9. หมายเหตุล่าง
  5. ตัวขั้ว            10. หมายเหตุแหล่งที่มา
                ตัวอย่ างตารางสถิติ
หมายเลขตาราง ( table number )
ชื่ อเรื่ อง ( title )
หมายเหตุคานา หรือ หมายเหตุบน ( prefatory note or headnote )

                 หัวขั้ว            หัวสดมภ์
                stub head           column head
    ต้ นขั้ว
                 ตัวขั้ว            ตัวเรื่ อง
               stup entries            body

หมายเหตุล่าง (footnote )
หมายเหตุแหล่งที่ มา ( source note )
           ชนิดของตารางสถิติ
ตารางสถิติแบ่งออกเป็ น 4 ชนิดคือ
1 ตารางแสดงความถี่ หรือตารางแจกแจงความถี่ ( frequency table )
           ั
 หมายถึงตารางที่มีตวเรื่ องเป็ นตัวเลขแสดงจานวนครั้ง ( ความถี่ ) ของ
 ข้อมูลที่ปรากฏ
2 ตารางทางเดียว (one-way table) หมายถึงตารางที่มีรายการจาแนก
                      ้
 รายการบนหัวเรื่ องหรื อรายการบนต้นขั้วมีดานเดียวหรื อลักษณะเดียว
3 ตารางสองทาง ( two-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจาแนกรายการ
 บนหัวเรื่ องและรายการบนต้นขั้วทั้งสองด้าน
4 ตารางหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจาแนก
                   ่
 รายการบนหัวเรื่ องหรื อต้นขั้วให้ยอยลงไปอีกจากตารางสองทาง
ตัวอย่าง ตารางแจกแจงความถี่
ตารางแสดงระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ห้ องหนึ่ ง
       ระดับผลการเรียน จานวนนักเรียน
           4          5
           3          9
           2         17
           1          8
           0          6
                         กลับ
         ตัวอย่ าง ตารางทางเดียว
ตารางแสดงการผลิตสินค้ าของร้ านค้ าแห่งหนึ่ง
          สินค้า         จานวนชิ้น
      เตียงนอน              328
      โต๊ะทางาน             590
      เก้ าอี้             1,300
      ชั้นวางหนังสือ          1,034
      ตู้เสื้อผ้ า            890
                          กลับ
          ตัวอย่ าง ตารางสองทาง
          ิ
ตารางแสดงจานวนนิสตชั้นปี ที่ 1 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ ง
จาแนกตามเพศ
                          หน่วย : คน
                 จานวนนิสิตชั้นปี ที่ 1
    ปี การศึกษา
                ชาย          หญิง
      2530         140          134
      2531         145          143
      2532         148          155
      2533         150          138
                           กลับ
           ตัวอย่ าง ตารางหลายทาง
                         ่
ตารางแสดงจานวนครู-อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และบุคคลทัวไปที่ เข้ ารับบริการ
ห้ องพยาบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่ ง ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึก า 2539
                        ้
                   จานวนที่เ ารับบริการ น ตละเด น
ลาดับที่      สาเหต                         รว
                    .ค. ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  1    ปวดศรี ะ          17 9 12 24 22 84
  2    เปนไข้           2  4   1  1  7 15
  3    เปนหวัด          13 14 13 9 18 67
  4    ปวด ั น           1  -   1  4  2  8
  5    ทาแผลล้ างแผล        1  4   2  4  2 13
       ข้ อสาคัญในการใช้ ตารางสถิติ
• ถ้ามีการสร้างตารางมากกว่า 1 ตาราง ให้ใส่ หมายเลขของ
 แต่ละตารางเรี ยงลาดับกันไป
          ่
• ชื่อเรื่ องควรอยูตรงกึ่งกลางและเหนือตาราง
• ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ได้ให้เขียนแทนด้วยเครื่ องหมาย “ - ”
• ไม่ใช้เครื่ องหมาย ( ” ) เมื่อเลขซ้ ากัน
• ควรหลีกเลี่ยงการใช้คาย่อ
   การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิหรือแผนภาพ
แผนภูมิและแผกนภาพที่ใช้สาหรับการนาเสนอข้อมูล ได้แก่
•  แผนภูมิแท่ง ( bar chart )
•  แผนภูมิรูปวงกลม ( pie chart )
•  แผนภูมิรูปภาพ ( pictogram )
•  แผนที่สถิติ ( statistical map )
•  แผนภาพต้น -ใบ ( stem - and - leaf plot หรื อ stem plot )
                 แผนภูมิแท่ ง
      ข้อมูลที่เหมาะสมในการนาเสนอด้วยแผนภูมิแท่งคือ ข้อมูลที่จาแนกตามคุณภาพ
  ตามกาลเวลาและตามภูมิศาสตร์แผนภูมิแท่งสามารถจาแนกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงนี้   ั
•  แผนภูมแท่ งเชิงเดียว ( simple bar chart ) หมายถึงแผนภูมแท่งที่ใช้สาหรับข้อมูลเพียง
       ิ      ่
  ชุดเดียว
•  แผนภูมแท่ งเชิงซ้ อน ( multiple bar chart ) หมายถึงข้อมูลที่แสดงการเปรี ยบเทียบข้อ
        ิ
  มุลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
•  แผนภูมแท่ งเชิงประกอบ ( component bar chart ) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงรายละเอียด
         ิ
  ส่ วนย่อยหรื อส่ วนประกอบของข้อมูลชุดเดียวกัน
•  แผนภูมแท่ งบวก - ลบ ( plus - minus bar chat )หมายถึง แผนูมิแสดงการเปรี ยบเทียบ
          ิ
  ข้อมูลที่มีค่าเป็ นได้ท้ งทางบวกและทางลบ
               ั
•  แผนภูมแท่ งพีระมิด ( pyramid bar chart ) หมายถึง แผนภูมิแท่งที่เรี ยงซ้อนกันตาม
           ิ
            ั
  แกนนอนที่มีลกษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมหรื อพีระมิด
                           ่
             ตัวอย่ าง แผนภูมิแท่ งเชิงเดียว
                         ั
          แผนภูมิแท่ง แสดงรายได้ของบริ ษทซื่ อตรง จากัด
             ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2544
           30000000
จำนวนเงิน ( บำท )
           20000000
                               จำนวนเงิน
           10000000
              0
                2540 2541 2542 2543 2544

                     ปี พ.ศ.

                                   กลับ
           ตัวอย่าง แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน
                     ั่   ่ ้
       แผนภูมิแสดงยอดจาหน่ายรถยนต์นงยุโรปยีหอต่าง ๆ
            ในปี พ.ศ. 2536 - 2537
        2000
        1500
จำนวน (คัน)
                                ปี 2536
        1000
        500                       ปี 2537
         0
           BMW ซีตรอง เปอร์โย เบนซ์ วอลโว่ โอเปิ ล

                  ยี่ห้อรถยนต์
                                     กลับ
         ตัวอย่าง แผนภูมิแท่งเชิงประกอบ
แผนภูมิแสดงจานวนนิสิตชาย - หญิง ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
         ปี การศึกษา 2549
         1500
  จำนวน ( คน )
         1000                         หญิง
         500                         ชำย
          0
             ปี 1  ปี 2  ปี 3    ปี 4  ปี 5  ปี 6

                      ้
                     ชันปี

                                       กลับ
                        ิ
                ตัวอย่ าง แผนภูมแท่ งบวก - ลบ
แผนภูมิแสดงผลกาไรจากการส่ งออกลาไย ปี พ.ศ.2543 - 2548

             10
  กำไร ( พันล้ ำนบำท )
             5
                                     บำท
             0
                2543  2544  2545  2546  2547  2548
             -5

                        ปี พ.ศ.


                                     กลับ
          ิ
  ตัวอย่ างแผนภูมแท่ งพีระมิด
แผนภูมิแสดงจานวนประชากรในประเทศนิวซีแลน
    การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิรูปภาพ ( pictogram ) เป็ นการนาเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภาพ แสดงรายละเอียดของข้อมูล ทาให้ดึงดูดความสนใจ
     การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิรูปวงกลม
                                ้
    แผนภูมรูปวงกลม ( Pie chart ) คือ แผนภูมิที่แสดงได้ดวยรู ป
        ิ
  วงกลม เป็ นการนาเสนอโดยการแบ่งพื้นที่วงกลมออกเป็ นส่ วนย่อย
               ้
  ตามอัตราส่ วนของข้อมูลที่ตองการเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีวิธีการคือ
•    ้ ่          ้
   พืนทีวงกลมทังหมดแทนขอมูลทังหมด คิด      ้   ้
 เป็ น 100%
• แบ่งพื้นที่ตามสัดส่ วนของแต่ละข้อมูล โดยมีวิธีการคานวณมุมที่จุด
                           ้
                  ขนาดของข้อมูลส่วนนัน
                 
 ศูนย์กลางดัมที่จ้ ดศ ูู นย์กลาง ขนาดของข้อมูลทังหมด  360 องศา
       มุ งนี ุ
                         ้


                   ั นี้
• และคิดร้อยละของพื้นที่ ซึ่ งคิดได้ดงขนาดของข้อมูลในส่วนนูั ู้ น
           ะขนาดของข้อมูล 
  ร้อยละของพูู้ นที่แต่ล                    100
                            ้
                     ขนาดของข้อมูลทังหมด
                    ่
      การนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ แผนทีสถิติ
• แผนที่สถิติ คือ           ตัวอย่ าง แผนที่สถิติ
 แผนภูมิที่นาเสนอข้อมูล โดย แผนภูมิแสดงผลผลิตข้าวของแต่ละภูมิภาค
 อาศัยแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อ
 เปรี ยบเทียบข้อมูลในพื้นที่ต่าง    20%
 ๆ ซึ่ งข้อมูลที่นาเสนอ ต้องเป็ น
                          15%
 ข้อมูลที่จาแนกตามภูมิศาสตร์     40%
 ซึ่ งทาให้เห็นความแตกต่างของ           20%
 ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
 ชัดเจน
                        5%
        การนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ กราฟเส้ น
                          ั
    การนาเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนิยมใช้กบข้อมูลที่แสดงการ
                        ้
 เปลี่ยนแปลงตามลาดับก่อนหลังของเวลาที่ขอมูลนั้นเกิดขึ้น ซึ่ งเราเรี ยกว่า
 ข้ อมูลอนุกรมเวลา ( time series data ) ซึ่ งกราฟเส้นที่ใช้ในการนาเสนอ
       ั
 ข้อมูลมีท้ งกมด 5 ชนิดคือ
• กราฟเส้ นเชิงเดียว ( simple line graph ) คือ กราฟเส้นที่แสดงการ
 เปรี ยบเทียบข้อมูลเพียงชุดเดียวหรื อลักษณะเดียว
• กราฟเส้ นเชิงซ้ อน ( multiple line graph ) คือ กราฟที่แสดงการเปรี ยบเทียบ
 ข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
• กราฟเส้ นเชิงประกอบ ( composite line graph ) คือกราฟเส้นที่แสดง
 รายละเอียดหรื อส่ วนย่อยของข้อมูลในชุดเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน
• กราฟดุล ( balance graph ) คือ กราฟเส้นที่แสดงความแตกต่าง
 ระหว่างข้อมูลที่เราสนใจ 2 ลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
 รายรับ - รายจ่าย
• กราฟกึงลอการิทึม ( semi - logarithm graph ) คือ กราฟบนระนาบ
      ่
 ซึ่ งมีมาตราส่ วนบนแกนนอนเป็ นมาตราส่ วนธรรมดา ซึ่ งเรี ยกว่า
 มาตราส่ วน เลขคณิ ต ( arithmetic scale ) ส่ วนบนแกนตั้งเป็ นมาตรา
 ส่ วนลอการิ ทึม ( logarithm scale ) ซึ่ งกาหนดว่าระยะทางบนแกนตั้ง
 จะเท่ากันเมื่อแทนด้วย อัตราส่ วนที่เท่ากัน การนาเสนอข้อมูลนี้
 เหมาะสาหรับข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันมาก ๆ
               ตัวอย่าง กราฟเส้นเชิงเดี่ยว
                      ั
           กราฟแสดงรายได้ของบริ ษทซื่ อตรง จากัด
            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2544
         30000000
จำนวนเงิน (บำท)
         20000000
                                  จำนวนเงิน
         10000000
            0
               2540  2541  2542   2543  2544

                      ปี พ.ศ.


                                   กลับ
               ตัวอย่ าง กราฟเส้ นเชิงซ้ อน
                       ั่   ่ ้
          กราฟ แสดงยอดจาหน่ายรถยนต์นงยุโรปยีหอต่าง ๆ
             ในปี พ.ศ. 2536 - 2537
        2000
จำนวน ( คัน )
                                       ปี 2536
        1000
                                       ปี 2537
          0
            BMW   ซีตรอง  เปอร์โย  เบนซ์  วอลโว่  โอเปิ ล

                     ยี่ห้อรถยนต์

                                         กลับ
          ตัวอย่ าง กราฟเส้ นเชิงประกอบ
แผนภูมิแสดงจานวนนิสิตชาย - หญิง ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
         ปี การศึกษา 2549
         1500
  จำนวน ( คน )
         1000                         หญิง
          500                         ชำย
           0
             ปี 1  ปี 2  ปี 3    ปี 4  ปี 5  ปี 6

                      ้
                     ชันปี

                                       กลับ
    ตัวอย่าง กราฟดุล
                ั
กราฟแสดงรายรับ - รายจ่ายของบริ ษทแห่งหนึ่ง
  ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2548
                       กลับ
              ตัวอย่าง กราฟกึ่งลอการิ ทึม
           กราฟแสดงจานวนแบคทีเรี ยในช่วงเวลา 6 ชัวโมง
                              ่

        100000000
จำนวน ( ตัว )
         1000000
          10000                       จำนวน
           100
            1
              1   2   3        4  5  6

                       ชั่วโมงที่
  การนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ แผนภาพ ลาต้ น - ใบ
               ่
   เป็ นการจัดข้อมูลที่มีอยูให้เป็ นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการนาไป
      ้
วิเคราะห์ขอมูล ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่ วน คือ ส่ วนลาต้น และ
ใบ
   ตัวอย่ าง แผนภาพ ตน - ใบ แสดงคะแนนสอบของ
                   ้
นักเรี ยน 25น คนเป็ นดังนี้
     ลาต้   ใบ
      4   1   5   8
      5   2   3   3   4   5
      6   2   3   3   4   5
      7   1   1   1   1   4
      8   1   3   8   9
      9   0   0   0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:185
posted:5/21/2012
language:Thai
pages:42