LIETUVOS RESPUBLIKOS �VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2007�2009

Document Sample
LIETUVOS RESPUBLIKOS �VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2007�2009 Powered By Docstoc
					     Lietuvos Respublikos
     švietimo ir mokslo ministerija

      IŠANKSTINIS KVIETIMAS
  TEIKTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ APRAŠYMUS
PAGAL PRAKTINIO PROFESINIO MOKYMO IŠTEKLIŲ
   PLĖTROS PROGRAMOS VEIKLŲ GRUPĘ
  “VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS PROFESINIO
       MOKYMO ĮSTAIGOSE”


           Giedrė Banuškevičiūtė
        LR švietimo ir mokslo ministerijos
   Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
           vyriausioji specialistė
      Lietuvos Respublikos
      švietimo ir mokslo ministerija
   KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMAI,
         JŲ POREIKIS

Profesinio mokymo įstaigos, siekdamos nuolat teikti geresnes
paslaugas ir padidinti ar išlaikyti stojančiųjų skaičių, turi gerinti savo
veiklos kokybę. Kad tai būtų daroma efektyviai, mokymo įstaiga turi
įdiegti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, kurios paskirtis – nuolatinis
mokymo proceso tobulinimas.

Kokybės užtikrinimo mechanizmą sudaro daugybė sudedamųjų dalių.
Tai – pamokų stebėjimas ir analizavimas, mokinių apklausos, jų
pasiekimų įvertinimas, pedagogų ir mokinių bendradarbiavimas, įgytų
žinių ir gebėjimų pritaikymas netikėtose situacijose, vidinė
komunikacija ir kultūra, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,
pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir kita.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR TINKAMOS FINANSUOTI
         IŠLAIDOS

• Maksimali projekto įgyvendinimui skiriama suma priklauso nuo
 projekto pareiškėjo ir partnerių skaičiaus bei jų struktūros, t. y. jų
 padalinių (prieš optimizavimą buvusių atskirų mokymo įstaigų
 skaičiaus). Padaliniui galima maksimali suma – 51 000 Lt.

• Pagal veiklų grupę, kuriai skelbimas išankstinis kvietimas, tinkamos
 finansuoti išlaidos gali būti projekto administravimo išlaidos,
 personalo mokymas, vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
 mechanizmų diegimas (kokybės procedūrų aprašymų ir darbo
 instrukcijų parengimas, procedūrų vykdymas), viešinimas.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
  REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

• Galimi pareiškėjai ir partneriai pagal Programos veiklų grupę yra
 valstybinės ir nevalstybinės, turinčios licenciją pirminiam
 (pagrindiniam) arba tęstiniam profesiniam mokymui ir jį vykdančios,
 įstaigos, kurių pagrindinė veiklos sritis yra profesinis mokymas.

• Pareiškėjas, teikiantis projektą, turi turėti patirties kokybės vadybos
 diegimo srityje.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
        REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
• Valstybės projektai, skirti Programos veiklų grupės įgyvendinimui, turi
 apimti visas apskrityje esančias profesinio mokymo įstaigas.

• Jeigu toje pačioje apskrityje dėl tam tikrų priežasčių planuojami keli
 valstybės projektai, jie, visi kartu, turi apimti visas toje apskrityje
 esančias profesinio mokymo įstaigas, tačiau konkreti profesinio
 mokymo įstaiga gali būti partneriu tik viename iš projektų.

• Nėra reikalaujama, kad apskrities profesinio mokymo įstaigose
 diegiamos kokybės užtikrinimo sistemos būtų vienodos.

• Tačiau konkrečioje profesinio mokymo įstaigoje, įskaitant ir jos
 nutolusius struktūrinius padalinius, turi būti diegiama ta pati kokybės
 užtikrinimo sistema.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
         REIKALAVIMAI
    VALSTYBĖS PROJEKTŲ APRAŠYMAMS (I)

• Pareiškėjai, siekiantys, kad jų projektai, skirti Programos veiklų
 grupės įgyvendinimui, būtų įtraukti į valstybės projektų sąrašą,
 Ministerijai pateikia valstybės projekto aprašymą pagal pridedamą
 Valstybės projekto aprašymo formą.

• Pateiktame valstybės projekto aprašyme turi būti aprašytos
 priemonės, kurios užtikrins konsultavimosi mechanizmus tarp
 vienodas kokybės vadybos sistemas nusimačiusių diegti profesinio
 mokymo įstaigų esančių ir skirtingose apskrityse.
        Lietuvos Respublikos
        švietimo ir mokslo ministerija
          REIKALAVIMAI
     VALSTYBĖS PROJEKTŲ APRAŠYMAMS (II)
Pateikti valstybės projektų aprašymai turi atitikti:

1. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2
  prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ tikslą „Padidinti Lietuvos
  gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas
  plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“ ir uždavinį „Gerinti mokymosi
  visą gyvenimą paslaugų kokybę“;
2. Stebėsenos komiteto patvirtintus bendruosius projektų atrankos
  kriterijus, kurie skelbiami ES struktūrinės paramos interneto
  svetainėje www.esparama.lt;
3. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos
  struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
  veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų
  atitikties taisyklių nuostatas;
4. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos nuostatas.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
  KARTU SU VALSTYBĖS PROJEKTŲ APRAŠYMAIS
      PATEIKIAMI DOKUMENTAI
• Jungtinės veiklos sutartis su apskrityje veikiančiomis kitomis
 profesinio mokymo įstaigomis projekto įgyvendinimui.

• Kartu su valstybės projekto aprašymu turi būti pateiktos kiekvieno
 projekto pareiškėjo ir partnerio(-ių) parengtos analitinės/probleminės
 apžvalgos apie atitinkamoje profesinio mokymo įstaigoje jau taikomas
 kokybės užtikrinimo priemones, pagrindinius profesinio mokymo
 įstaigos veiklos kokybės rodiklius, jų kaitos dinamiką per
 paskutiniuosius 3 metus, pagrindines iškylančias problemas.
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
    SUSIJĘ DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI (I)
• Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa,
 patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d.
 įsakymu Nr. ISAK-2333 (Žin. 2008, Nr. 7-259, Nr. 147-5919). Kartu
 su LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-
 815 pakeitimu;

• Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR
 švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-
 977 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2009, Nr. 46-1819);

• Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas,
 patvirtintas LRV 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008,
 Nr. 95-3722);

• Lietuvos respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997,
 Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627);
       Lietuvos Respublikos
       švietimo ir mokslo ministerija
    SUSIJĘ DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI (II)
• 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
 rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
 orientacinės sistemos sukūrimo (OL 2009 C 155, p. 1) (http://eur-
 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:00
 10:LT:PDF);

• 2007 m. Vidinio kokybės valdymo sistemos diegimo profesinio
 mokymo institucijose metodinės rekomendacijos
 (http://projektai.pmmc.lt/index.php?id=1868);

• 2008 m. Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija
 ir modelis (http://projektai.pmmc.lt/index.php?id=1868).
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija
   AČIŪ UŽ DĖMESĮ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:5/21/2012
language:Lithuanian
pages:11