Graphic Load Java Script Window Size Banner Advertising Consistency Plugins How by 08Xd4mN

VIEWS: 0 PAGES: 64

									*โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      อิ นเทอร์ เน็ตคืออะไร ?
Internet ย่อมาจาก Inter ConnectionNetwork
เป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื อข่าย
ที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์
                    ั่
ทุกเครื่ องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทวโลก
ระบบแตกต่างกันก็เชื่อมต่อกันได้นะ
• It uses the Internet Protocol (IP) to
 communicate.
• Invented for the Advanced Research
 Projects Agency (ARPA) of the U.S.
 Department of Defense.
• The Internet is a worldwide connection of
 more than 171 million computers.
• Used to create a decentralized network
 that could continue to function even if part
 of it was taken out by a nuclear bomb.
  Who uses the Internet

•People from
all walks of
life use the
Internet.
•The Internet
is growing
at a
phenomenal
rate.
                    ้
แต่การที่คอมพิวเตอร์ จะสื่ อสารกันได้ขอมูลที่
เก็บต้องถูกแปลงเป็ นรหัสที่คอมพิวเตอร์ เข้าใจ
เสี ยก่อน คือจะมีเฉพาะเลข 0 กับ 1 เท่านั้นเรี ยง
กันหลายๆ ตัวเราเรี ยกว่า เลขไบนารี่ เช่น 10010
เป็ นต้น


 10010           11001
               ขอมูล้
            ส่วนใหญเป็ น ่
         ภาษาอังกฤษนะคะ
         ควรรูภาษาอังกฤษบาง
           ้          ้
             ก็จะดีคะ ่
 แลวใครๆ
   ้      แจมขอแนะนาบริการ
          ๋
 สามารถใช้
                ่ ี
               ทีมบน
อินเทอรเน็ ต ์  อินเทอรเน็ ตให้จอม
                ์    ๋
 ไดทุกคน
    ้         รูจักนะคะ
              ้
หรือเปลาครับ
      ่
  แจม ๋
The most popular services on the Net
 are:
 – Electronic Mail (e-mail).
 – Listserv
 – Newsgroups
 – Chat
 – Videoconferencing
 – File Transfer Protocol (FTP)
 – Multimedia Streaming
 – World Wide Web
 – Blogging
 เริ่มต้ นด้ วย Electronic
 Mail
•เรี ยกย่อว่า E-Mail (อีเมล์)
•การรับ-ส่ งข้อความ (รวมทั้ งรู ปภาพ เสี ยง
วิดีโอ)ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็ นเส้นทางในการรับ - ส่ ง
•ใช้เวลาในการรับ/ส่ งไม่นาน (หน่วยเป็ นนาที)
•การใช้ จะต้ องมี E-Mail Address
  ่
เพือระบุปลายทางในการรับ-ส่ ง ลักษณะเดียวกับ
ชื่อ-ทีอยู่ในการส่ งจดหมายปกติ เช่น
    ่
u4805001@cm.edu เป็ นต้น
       ขั้นตอนการส่ ง E - Mail


    ผูส่ง                        ผูรับ
                               ้
     ้
                           teach@cs.science.cmu.ac.
To teach@cs.science.cmu.ac.th                  th

From u4805001@cm.edu

              ISP : Internet Service Provider
                ผู้ให้ บริการ Internet
         Listserv
• Listserv stands for List Server
• It works like an electronic mailing list.
• Users subscribe and then receive a copy of
 any e-mail sent to the list.
• Electronic magazines (e-zines) are
 distributed using listservs.
       Newsgroups
Newgroups are an
electronic bulletin-
board service.
They contain
discussions on any
topic.
A newsreader is
used to access a
newsfeed.
       Chat
Real-time communications in chat rooms
Users type messages back and forth.
  Instant Messaging (IM)

Instant Messaging
(IM) allows you to
keep in contact with
friends or associates.
When someone on
your buddy list
wants to talk to you,
an instant message
appears on your
screen.
   Video Conferencing
• Video conferencing uses a video camera
 and a microphone to allow people to see
 and hear each other.
• Because of high bandwidth demands, it
 is not yet as popular as text-based
 messaging.
          FTP
• File Transfer Protocol (FTP) is used to
 transfer files over the Internet from one
 computer to another.
      การโอนถ่ ายข้ อมูลFTP
           • FTP ยอมาจาก File Transfer
                ่
            Protocol
Download
           • บริการส่งถายแฟ้มขอมูล
                   ่     ้
            ระหวางคอมพิวเตอร ์
                ่
       Upload
            ผานทางอินเทอรเน็ ต
              ่       ์
           • ผูใช้สามารถ
             ้         Copy
            หรือ   Download
            โปรแกรมจากผู้
                    ่
            ให้บริการ ซึงเรียกวา   ่
            FTP Site หรือ FTP Server
   Multimedia Streaming
• Streaming is the digital transmission
 of multimedia content in real time over
 the Internet.
• Only the amount of data needed to
 continue playing is stored in a buffer
 in memory.
• Many radio stations stream their
 programming live over the Internet.
  World Wide Web (WWW)
• A hypertext system
 that allows
 documents to be
 shared over the
 Internet.
  – Hypertext refers
   to text that has
   been linked.
         Browsers
• Mosaic is a graphical user interface that made
 the Internet extremely easy to use.
  – Web pages may display pictures.
  – Links to audio and video may be included.
• Netscape Navigator was soon released and
 became the most popular Web browser.
• Microsoft introduced Internet Explorer.
• W3C is the World Wide Web Consortium.
  – It coordinates the research and development
   of new standards and features for the Web.
        Blogging
• Blog is short for Web log.
 – A Web-accessible log is written by
  someone who wants to chronicle activity
  related to a given topic (often personal).
 – It is essentially keeping your diary
  online.
ต่ อไปคือTelnet
     เป็ นการให้บริการแบบทางไกล
       (Remote) คะ
            ่
     นั่นคือเราสามารถจาลอง
       คอมพิวเตอรของ ์
     เราเองให้กลายเป็ นลูกขายของ
                 ่
       คอมพิวเตอรหลัก ์
         ่
     (โดยทัวไปจะมีประสิ ทธิภาพสูง
       มาก) ทาให้
     สามารถใช้งานขอมูลและ ้
       โปรแกรมตาง ๆ่
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร และความ
คิดเห็นด้ วย UseNet
      UseNet ยอมาจากคาวา User Network
          ่    ่
      เป็ นการแบงขาวสารเป็ นกลุมยอย
             ่ ่        ่ ่
      ๆ เก็บไวใน ้           ่
                News Serverซึงเป็ น
      คอมพิวเตอรในอินเทอรเน็ ต ทีทา
              ์     ์      ่
           ่
      หน้าทีเก็บขาวสารตาง ๆ ทีผู้ใช้
             ่    ่      ่
      ส่งมา เรียกกลุมขาวสาร
               ่ ่
      นี้วา News Group และเรียกขาวทีส่ง
        ่             ่   ่
      มา วา Article
          ่
         WWW

WWW ย่ อมาจาก World Wide Web  เป็ นแหลงเก็บขอมูล
                     ่  ้
ในลักษณะ   ขอความ
        ้      ภาพ   และเสี ยง ซึ่งมี
          ่
รูปแบบการนาเสนอทีเรียกวา่   Web pages โดย
             ่
ขอมูลในแตละส่วนสามารถเชือมโยง (Link) ไปยัง
 ้    ่
         ่          ่ ้
แหลงขอมูลส่วนอืนได้ และเป็ นบริการทีไดรับความ
  ่ ้
     ่
นิยมมากทีสุดอยางหนึ่งดวย
       ่    ้
   อุปกรณ์พ้นฐานที่จะใช้ Internet
       ื
1.คอมพิวเตอร์
2.โมเด็ม (Modem)
3.คู่สายโทรศัพท์
4.โปรแกรมสื่ อสาร
5.สมัครเป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ตกับบริ ษทที่ให้บริ การ เรี ยกสั้นๆ ว่า
                    ั
      ISP (Internet Service Provider


         เช่น KSC, Loxinfo, Samart
     การเชื่อมโยงระบบอินเทอร์ เน็ต

         อาจใช้
         ดาวเที
ติดตังโปรแกรมสื่ อสาร ยม
   ้
         ช่วยรับ-ส่ ง
         ขอมูลก็คู่ ด้
          ้  ไ
            สายโทรศั
            พท ์


  คอมพิวเตอร ์ MODEM     MODEM   ISP
ถ้ากาลังใช้อินเทอร์เน็ต
  ่
อยูจะสามารถใช้โทรศัพท์
ติดต่อกับเพื่อนๆ ไปพร้อมกัน
ได้หรื อเปล่า?
 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
             ั่
1. ติดต่อสื่ อสารกันได้ทวโลกในราคาถูก
2. หาเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต
     ้         ้
3. มีขอมูลเยอะเหมือนมีหองสมุดขนาดยักษ์ให้คนหา  ้
    ั
4. ดูตวอย่างหนัง - ฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ต
5. มีเกมสนุกๆ
6. ข้อมูล - ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตจะทันสมัยอยูเ่ สมอ
       ้
7. เผยแพร่ ขอมูลของเราในระบบอินเทอร์เน็ต
8. สังซื้อสิ นค้า - อาหารทางอินเทอร์เน็ต
   ่
    ข้อเสี ยของอินเทอร์เน็ต
1. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริ ง ต้องดูให้ดีเสี ยก่อน
2. อาจถูกหลอกลวง-กลันแกล้งจากเพื่อนใหม่
            ่
3. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสี ยการเรี ยนได้
4. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
5. อาจทาให้นอนดึกและเสี ยสุ ขภาพ
6. บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากไม่ยอมออกกาลังกาย
   ่
7. อยูหน้าจอนานๆ อาจทาให้เสี ยสายตา
8. ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้
                   ิ
     บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้ อนเทอร์ เน็ต
1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ทาร้าย หรื อละเมิดผูอื่น ้
2. ต้องไม่รบกวนการทางานของผูอื่น    ้
3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรื อเปิ ดดูแฟ้ มข้อมูลของผูอื่น  ้
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ
6. ต้องไม่คดลอกโปรแกรมของผูอื่นที่มีลิขสิ ทธิ์
      ั            ้
7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
                 ้
8. ต้องไม่นาเอาผลงานของผูอื่นมาเป็ นของตน
9. ต้องคานึ งถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทาของท่าน
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
                     อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         TCP/IP
• Information is transmitted over the
 Internet in units called packets.
• TCP and IP are two protocols required to
 send packets.
• Transmission Control Protocol (TCP)
 is used to break large packets into smaller
 ones.
• Internet Protocol (IP) handles the
 addressing and routing of packets.
     IP Addresses
• IP uses IP addresses to identify
 computers.
• Each packet contains the source and
 destination IP addresses.
• IP addresses consist of four 8-bit
 bytes ranging from 0 to 255.
• IP addresses are often expressed in
 dotted quad notation.
 – Example: 140.147.249.7
   Domain Name System
       (DNS)
เป็ นการตังชื่อ หรื อใช้ ตัวอักษรแทน IP address ซึ่งจายาก
      ้
  เช่ น 192.206.247.1 ใช้ chiangmai.ac.th
ระดับบนสุด จะมีความหมายบอกถึงประเภทองศ์ กร หรือ
              ้
  ประเทศที่เครื อข่ ายตังอยู่
 Domain Name ในระดับบนสุด
• arpa (Advanced Reserch Project
 Agencies)
• com (Commercial Organization)
• gov (Government Organization)
• edu (Education Organization)
• mil (Military Organization)
• net (Networking Organization)
• org (Non - profit Organization)
  Domain Name ประเทศต่ างๆ
•  at : Austria   •  ce : Swizerland
•  au : Australia  •  de : Germany
•  be : Belgium   •  it : Italy
           •  uk : United Kingdom
•  ca : Canada
•  th : Thailand
 การกาหนดชื่อผู้ใช้ และชื่อ Domain
• user_name@subdomain,subdomain..[..], domain
                ่
• use-name เป็ นตัวอักษรแทนชือเฉพาะใดๆ
            ่
• subdomain ส่วนยอยทีจะขยายให้ทราบ
           ่
 ถึงกลุมตาง ๆ ใน Domain นั้น
     ่ ่
• domain จะอยูดานขวาสุด
         ่ ้
     เช่น sccsi001@chiangmai.ac.th
   การเชื่อมต่ อเข้ า Internet
• Direct Connection
• Internet Protocol (Dialup IP)
• Terminal Emulation
  Direct Connection
• หมายถึงผูใช้มีเครือขาย LAN หรือมี
         ้      ่
 เครืองคอมพิวเตอรเครืองเดียว ทีตองการ
      ่        ์ ่         ่ ้
    ่              ่
 เชือมเขากับ Internet เพือใช้บริการ 24
       ้
   ่
 ชัวโมง โดยตองมี Protocol TCP/IP เครือง
            ้              ่
 คอมพิวเตอรตองมี IP address ซึงไดมาจาก
          ์ ้           ่   ้
 Internic หรือ ISP (Internet Service Provider) โดย
     ่
 เชือมตอผาน Gateway ใช้สื่ อกลางเช่น
       ่ ่
 Leased Line, ISDN, Microwave link, Fiber Optic or
 Satellite
          Dialup
      ่ ี ู้                 ้
ในกรณีทผใช้ไม่จำเป็ นต้องติดต่อตลอดเวลำ โดยแบบนี้ตองมี
 Protocol SLIP/PPP หรือที่ ISP เรียกว่ำกำรให้บริการ
                 ่
 แบบกราฟิ ก ถามีเครืองคอมพิวเตอร ์
            ้
    ่
 เครืองเดียว จะติดตอไดโดยผาน MODEM
                ่   ้   ่
                 ่ ่
 และสายโทรศั พท ์ เมือตอติดแลวเสมือนวา   ้     ่
     ่         ์ ่
 เครืองคอมพิวเตอรเครืองนั้นเป็ นเครือง     ่
 หนึ่งของ LAN และสามารถตอเขากับ     ่ ้
 Internet ได้
 Terminal Emulation
• ผูใช้ตองการใช้งานแบบตัวอักษร โดย
  ้    ้
 ผูใช้ตอ MODEM เขากับ ISP และให้
   ้    ่     ้
     ่
 เครืองคอมพิวเตอรนั้นทางานแบบ Terminal
          ์
           ู้
 Emulator ในกรณีนี้ผใช้ตองมีความรู้
              ้
    ้
 พืนฐาน UNIX บาง
        ้
    URL : Uniform Resource
        Locator
เป็ นตาแหน่งอ้างอิง Web page เพื่อเป็ นการระบุที่อยูของเว็บไซต์น้ น เช่น
                             ่    ั
   http://www.school.net.th เป็ นต้น
    ้    ่      ั
แต่ขอมูลที่อยูในเว็บไซต์น้ นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา
HTML (Hypertext Markup language) เพราะฉะนั้นการที่
   จะเรี ยกข้อมูลมาดูได้ จึงต้องใช้โปรแกรมที่เข้าใจภาษา HTML
มีอยูหลายโปรแกรมเรี ยกโปรแกรมเหล่านี้วาWeb Browser ที่ใช้กนมากคือ
   ่                   ่            ั
1 Netscape Communicator
2. Internet Explorer
  ยังมีอีกมากแต่ 2 โปรแกรมนี้มีคนใช้มากกว่า
 web browser ตัวแรกเรียกวา  ่
  Netscape communicator คะ
              ่
โปรแกรมนี้สนับสนุ นคาสั่ ง
ภาษา HTML ไดเกือบหมด
          ้
 จึงแสดงผลไดอยางถูกตอง
         ้ ่      ้
     ่ ู
 ตามทีผ้นาเสนอต้องการ
   ลักษณะของ Netscape
    เป็ นแบบนี้คะ ่


                   ื ้
               ส่วนนี้คอขอมูลคะสวยจังเลย
                      ่
           ่ ้
        ส่วนทีตองให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
        ื
      ก็คอเมนูดานบนคะ เพราะจะช่วยให้เร
            ้   ่
       ค้นหาขอมูลไดสะดวกและงายขึนคะ
             ้ ้    ่   ้ ่
ครับผม จอมจะ
     ๋
 จาให้ไดครับ
    ้
 ่
ชือเว็บไซต ์ ตองพิมพให้ถูกดวย ถาผิด
       ้   ์    ้ ้
     มันหาไมเจอหรอกคะ
         ่     ่
ถาเราตองการขอมูลหรือรูทีอยู่
 ้     ้     ้       ้ ่
            ิ ์ ่ ่
ของขอมูลนั้นก็พมพทีอยูลงไป
     ้
  ในช่อง Location เลยคะเช่น   ่
  http://www.school.net.th เป็ นตน
                  ้
 web browser ตอมาเรียกวา
          ่     ่
    Internet Explorer คะ่
โปรแกรมนี้มความสามารถี
 สูงเช่นเดียวกับแบบแรก
ตกตางกันบางเพียงเล็กน้อย
   ่      ้
    ลักษณะของ Explorer
     เป็ นแบบนี้คะ  ่


          แตไมตองกลัวคะ เพราะการใช้งาน
            ่ ่ ้   ่
          จะคลายกัน ถาเราใช้ Netscape เป็ นแลว
             ้   ้            ้
           ก็สามารถใช้ Explorer ไดทันทีเลยคะ
                      ้    ่
              ้
         จะใช้ทัง 2 ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ไดคะ้ ่
               มีเยอะเลยคะ ทุกวันนี้มการ
                        ่      ี
                      ่
                 แนะนาชือเว็บไซตทีดและ์ ่ ี
                มีประโยชนมากมายทังทาง
                         ์    ้
                 วารสารดานคอมพิวเตอร ์
                       ้
        ่ ่
ถาจอมไมรูจักทีอยูของขอมูลหรือไมรูจัก สื อพิมพ, ในโทรทัศน
  ้ ๋ ่ ้     ้      ้
                ่ หนัง        ์     ์
 ่            ่
ชือของเว็บไซต ์ จะหาไดจากทีไหนครับ ก็ยงมีเลยนะคะ
            ้         ั
                 ์ ่ ี ้ั
           เว็บไซตทีดทงของไทยและตางประเทศคะ   ่       ่
           1. www.school.net.th 2. www.nectec.or.th
           3. www.google.com    4. www.mcot.or.th
                     ่
           แตสาหรับผู้เริมต้นแจมคิดวาวิธทดทสุดคือ
             ่             ๋   ่   ี ี่ ี ี่
           ศูนยรวมเว็บไซตคะ ของคนไทยทีทาไวก
              ์        ์ ่            ่  ้
        ์ ่ ี
 แนะนาเว็บไซตทีดๆ 1. www.sanook.com       2. www.hunsa.com
ให้จอมรูจักบางสิ ครับ 3. www.siamguru.com เป็ นต้น
  ๋ ้  ้                         ในนี้จะรวบร
           เว็บไซตเป็ นหมวดหมู่ ค้นหาสะดวกมากค
                 ์
               ยังหรอกคะ เพราะวาโปรแกรมนี้
                   ่    ่
            ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ดังนั้นขอมูล
                             ้
              ่
             ทีเป็ นภาษาไทยอาจแสดงผลผิดพลาด
                     ้
ถาอยางนั้นจอมก็ใช้อินเทอรเราจึงต้องปรับตังโปรแกรมนิดหน่อย
 ้  ่     ๋     เน็ ต
             ์
             เพื
 ค้นหาขอมูลไดแลวใช่ไหมครับ่อให้แสดงผลภาษาไทยไดถูกตอง
    ้    ้ ้                 ้   ้
            ปรับแค่ ้           ้
เพราะมีทงขอมูลทีเป็ นภาษาไทย ครังเดียวตอนใช้งานครังแรกคะ
     ้ั ้   ่                     ่
    และภาษาอังกฤษ            ี   ้
                 แจมจะบอกวิธปรับตังนะคะ
                  ๋
        ส่วน Explorer นั้น
       มักจะใช้ภาษาไทย
      ไดเลยแตเราจะตรวจ
        ้      ่
     ดูกอนก็ไดคะ แจมขอ
       ่        ้ ่   ๋
     แนะนาเวอรชัน 5 นะค์ ่
           ่
      เรียกทัวไปวา IE5 คะ  ่   ่
      โดยคลิกทีเมนู Tools ่
          แลวเลือก
             ้
ครับผม       Internet Options
         ตามรูปเลยคะ    ่
        จอมก็จะเห็ นหน้าตางอันใหม่
        ๋           ่
       อยางในรูปนี่แหละคะ ดานลาง
         ่         ่   ้ ่
       จะมีคาวา Fonts.. อยู่ ให้คลิกท
           ่
            Fonts.. ไดเลยคะ
                 ้   ่

   ่ ่
คลิกทีนี่คะ
           จอมจะเห็ นหน้าตาง
           ๋           ่
              ้
          Fonts ขึนมา ให้เลือก
        ภาษาไทยกับ Fontsเป็ น
            Microsoft Sans Serif
          ตามรูป เสร็จแลวกด   ้
         ่
เลือก Fonts อยางอืน
       ่      OK เลยคะ  ่
 ไมไดหรือครับ
   ่ ้
         ไดคะแตตัวนี้เป็ น Fonts ที่
            ้ ่  ่
       โปรแกรมมีอยูแลวและแจมวา ่ ้    ๋ ่
         มันแสดงผลเป็ นตัวหนังสื อ
        ่
       ทีสวยและอานงาย  ่   ่    ่ ๋
                       เมือจอม
       กด OK แลวหน้าจอจะกลับมา
                 ้
          ่ ี       ้
         ทีนี่อกครัง ให้จอมคลิกที่๋
             ปุ่ม OK ตอเลยคะ ่  ่

   ่ ่
คลิกทีนี่คะ
       ส่วนขนาดของตัวหนังสื อ
       ให้เลือกตามรูปเลยนะคะ
         Largest คือใหญสุด่
         Smallest คือเล็กสุดคะ ่
         แคนี้ก็เรียบรอยคะ
           ่      ้  ่
  ไมยากเลยครับ
   ่
จอมทาไดสบายมาก
 ๋    ้
                           ั ่ ่
          ไดคะ มี E-mail ของหลายบริษทคะทีให้บริการ
            ้ ่
          เขาไปสมัครเป็ นสมาชิกเทานั้นก็ใช้ได้ ไมเสี ย
           ้            ่          ่
          1. Hotmail  2. Thaimail   3. Chaiyomail
          4. Popymail 5. Keromail   6. Kittymail
         ่
จอมสนใจเรือง 7. Siammail
 ๋               8. Rocketmail 9. Doramail
   E-mail ครับ  แตแจมขอแนะนาให้เลือกใช้บางอันทีเราชอบก
             ่ ๋                   ่
เอาไวส่งจดหมาย อันทีสวยๆ น่ารักเป็ นรูปการตูนก็มนะคะ แจม
    ้          ่           ์     ี    ๋
     ่   ่
  หาเพือนทีอยู่ Doramail คะ ดูวธสมัครสมาชิกและวิธใช้นะคะ
               ่ ิ ี              ี
  ไกลกันครับ
การนาภาพจากอินเทอร์ เน็ตมาใช้ งาน
                      ่ ่
                  ก็แคเลือนเมาส์ไปชีทรป
                          ้   ้ ี่ ู
                            ่
                   แลวคลิกเมาส์ทีป่ ุมขวา
                     ้   ้
                  จะเห็ น pop-up เมนูขนมาึ้
                   ให้คลิกที่ Save Picture As
                  ตามรูปเลยคะ ใช้save รูป
                         ่
                    ่
                   ทีเราชอบไดทุกรูปคะ
                           ้    ่         เหมียวอยากไดรูปแมว ้
          ่
         ญีป่ ุนมาเก็บไวดู จะทา
                 ้
                  ่ ๋
            ยังไงครับพีแจม
                 หลังจากนั้นจะเห็ น
                 หน้าตาง Save Picture
                     ่
                 พรอมกับชือไฟล ์
                    ้     ่
ชือไฟลจะใช้ชือเดิมหรือเปลียนใหมก็ไดนะ อกวาจะ save
 ่  ์   ่      ่  ให้เราเลื
                ่   ้     ่
                      ้ ่
                  รูปไวทีไหน          เขาใจแลวครับ
           ้  ้
            การ download ขอมูลในอินเทอรเน็ ต
                      ้        ์
          ื
       ก็คอการถายโอนขอมูลจากเว็บไซตเขามาเก็บ
              ่       ้         ์ ้
               ่
        ไวในเครืองของเรา เพราะในอินเทอรเน็ ต
           ้                       ์
       จะมี
แลวทีเขาบอกวา โปรแกรมใหมๆ ออกมาเสมอ มีทงแบบ
  ้ ่      ่           ่             ้ั
 download ขอมูลนี่ ้ใช้ฟรีและทดลองใช้คะ มีหลายเว็บไซตที่
      ้ ให                ่           ์
มันเป็ นยังไงครับให้บริการแบบนี้เช่น        www.download.com
                www.tucows.com เป็ นตนคะ
                          ้ ่

              ี
           บอกวิธใช้เลย
               ่ ๋
            ครับพีแจม
       ่
  ลองไปทีนี่นะคะ พิมพ ์
http://www.download.com ลงไปคะ
               ่
         ในนี้จะแบงโปรแกรมไวเป็ น
              ่     ้
        หมวดหมูให้เราเลือกไดงายๆ
             ่     ้ ่
       ถาตองการโปรแกรมในกลุมใด
        ้ ้           ่
           ่ ่
       ก็คลิกทีกลุมนั้นเลยคะ ลองเลือก
                  ่
             Games นะคะ
 รอสั กครูหน้าจอจะเปลียนไป
      ่       ่
       ่
  ให้คลิกทีป่ ุม Download Now
 จะเห็ นหน้าตาง File Download
         ่
ให้เลือกตามรูป แลวกด OK คะ
           ้     ่
                ่
 จะเห็ นหน้าตาง Save As พรอมชือไฟล
          ่    ้
 ให้กดปุ่ม Save เลยคะ จากนั้นโปรแก
           ่
จะถายโอนขอมูลดังรูปขางบนมายังเคร
   ่    ้    ้
คอมพิวเตอรของเรา จะเสร็จช้าหรือเ
         ์
  ้
 ขึนอยูกับขนาดของไฟลและความเร็ว
     ่        ์
      สั ญญาณในขณะนั้นคะ ่
                ั
               ดีจงเลย ทาแบบไหนครับ
              จอมรูสึ กสนุ กกับอินเทอรเน็ ต
               ๋  ้         ์
 เพียงแคนี้ก็เสร็จคะ การ
      ่    ่    มากจริงๆ คิดไมถึงวาจะทาได้
                       ่  ่
           ์ ่
 download ของเว็บไซตอืน      มากมายอยางนี้
                        ่
       ี ้
 ก็ใช้วิธคลายๆ กันคะ  ่


      ้ ้ ้ ๋
 นอกจากนีแลวถาจอม
อยากจะส่งขอความไปยัง
       ้
 pager ผานอินเทอรเน็ ต
     ่    ์
    ก็ทาไดนะคะ
        ้
        Intranet
• An Intranet is a network that uses
 the TCP/IP protocols to provide
 private services within an
 organization.
 – It uses Internet technology within a
  private network.
        Internet2
• Declining cost and explosive growth in
 using the Internet has spurred research
 into a faster network called Internet2.
• Internet2 is a project to create a higher-
 speed Internet.
 – Utilizes high-speed connection points called
  gigapops.
 – Resource Reservation Protocol (RSVP) reserves
  bandwidth from workstation to host computer.
 – Internet Protocol version 6 (IPv6) allows users
  to assign priorities to certain traffic.
 – Multicast increases multimedia throughput.
   How to create good
    WWW sites
• Frames
• Graphic Load
• Java Script
• Window Size
• Banner Advertising
• Consistency
• Plugins
   How to create good
    WWW sites(cont.)
• Browser Specifics
• Text Colours
• Site Map
• Image size specification
• Front typefaces
• Correct links

								
To top