Aspx http by 9V1u2q

VIEWS: 12 PAGES: 77

									‫کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی‬
                            ‫■ مقدمه‬
  ‫هدف از انتخاب این موضوع آگاهی دادن به افراد جامعه در مورد‬
  ‫پیشرفت علم در زمینه تولید غذا در عصر نانوتكنولوژی می باشد.‬
   ‫نانوتكنولوژی علمی جدید است كه می خواهد مضراتی كه علوم‬
‫مصنوعی در عالم كنونی گذاشته را از بین برده واز راه طبیعی جهان‬
‫را تبدیل به بهشت كند ، بطوری كه زندگی برای تمام مردم ازكودك تا‬
 ‫بزرگ لذت بخش وراحت شود. انقالب صنعتی برای اشخاص ساكن‬

‫روی این سیاره این توانایی را ایجاد می كند . كه ازاین پس نیازی به‬
‫بریدن درختان جنگل ها و فرستادن دودشان به هوا نشوند و این پیمان‬
                       ‫نانوتكنولوژی است .‬
  ‫درحقیقت اگر هر 001 میلیون سال را یك سال در نظر بگیریم‬
 ‫كره زمین سیاره ای 64 ساله است كه هیچ اطالعاتی راجع به 7‬
 ‫سال اول آن وجود ندارد ودر مورد سالهای میانی آن اطالعات كم‬
 ‫و بیش پراكنده و نامطمئنی وجود دارد. درسن 24 سالگی گیاهان‬
‫و جنگل ها پدیدار شده و شروع به رشد كرده اند،انسان جدید حدود‬
    ‫4 ساعت روی زمین است كه طی همین یك ساعت گذشته‬
   ‫كشاورزی را كشف كرده و انقالب صنعتی فقط یك دقیقه پیش‬
 ‫اتفاق افتاد. حال ببینیم كه در این یك دقیقه انسان چه بالیی بر سر‬
                 ‫این كره 64 ساله آورده است.‬
                       ‫■تاریخچه‬
‫نانو از یک کلمه یونانی (کوتوله )یا (به معنای چیزی کوچکتر‬
             ‫از اندازه معمولی) گرفته شده است.‬
‫در حدود سال 0591 میالدی ، فیزیکدان معروف آمریکایی ،‬
 ‫پروفسور ریچارد فاینمن پیشنهاد ساخت یک موتور الکتریکی‬
 ‫با ابعاد کمتر از 46.1 اینج را داد و برای کسی که اولین بار‬
  ‫بارموفق به ساخت آن شود جایزه 0001 دالری تعیین نمود.‬
‫سرانجام ویلیام مک لیالن با زحمت فراوان توانست بوسیله یک‬
 ‫انبرک دستی و یک میکروسکوپ این کار را به انجام برساند.‬
   ‫در واقع هدف فاینمن از این کار ایجاد انگیزه در موسسات‬
 ‫آموزشی و تحقیقاتی بود تا توجه آنها را به دنیای میکروها و‬
                      ‫نانوها جلب کند.‬
 ‫فاینمن برای اولین بار و بطور جدی این بحث را در سال 0691‬
 ‫ودر تکنولوژی کالیفرنیا (‪ )Caltech‬طی یک سخنرانی با عنوان‬
‫(آن پایین فضای بسیاری هست) مطرح کرد. در طی این سخنرانی‬
 ‫فاینمن طریقه نگارش 42 جلد دایره المعارف ‪ Britanica‬را به‬
  ‫صورت تئوری بر نوک یک سوزن توضیح داد و بدین ترتیب‬
       ‫شاخه جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور گذاشت.‬
                     ‫نانو چقدر کوچک؟‬
   ‫تا به اینجا متوجه شدیم که علم فناوری نانو که مورد بحث ما‬
 ‫میباشد، در مورد بسیار کوچکها صحبت میکند.اما میخواهیم‬
‫بدانیم چقدر کوچک؟ یک نانومتر طولی است برابر با 9-01 متر‬
 ‫به عبارت دیگر یک میلیاردم متر. برای درک بهتر این عبارت‬
 ‫می توان به این نکته توجه داشت که قطر تار موی انسان برابر‬
‫001 هزار نانومتر ا ست یا به عنوان مثال، طول موج رنگ آبی‬
‫برابر با 005 نانومتر است یا میزان فاصله دیسک خوان کامپیوتر‬
  ‫با صفحه دیسک در هنگام فعال بودن برابر 51 نانومتر است.‬
‫تمام این مثال ها به این منظور است که به فوق العاده کوچک بوده‬
‫مقیاس نانو پی ببریم، به طوریکه می توان نانو را با ویروس ها و‬
      ‫یا حتی تک مولکولهای تشکیل دهنده آنها مقایسه کرد.‬
  ‫اگر بخواهیم این اندازه را در ذهن خود مجسم کنیم باید بدانیم‬
  ‫که اگر تعداد یک میلیون ذره یک نانومتری را در کنار هم‬
  ‫قرار دهیم تنها طولی برابر با یک میلیمتر بدست میآید. به‬
  ‫عنوان مثال در مورد نانوذرات فلزی، به محض قرار گیری‬
‫در هوا، به سرعت اکسید می شوند. در بعضی مواقع برای حفظ‬
  ‫خواص مطلوب نانوذرات، جهت پیشگیری از واکنش بیشتر،‬
 ‫یک پایدار کننده را بایستی به آنها اضافه کرد که آنها را قادر‬
   ‫می سازد تا در برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاوم‬
 ‫باشند. واژه "نانوتکنولوژی" به معنی استفاده کردن از چیزهایی‬
    ‫در گستره 1 تا 001 نانومتر است. به صورت کامال دقیق‬
   ‫هنگامی که ما از ابعاد نانومتری صحبت میکنیم منظور ما‬
           ‫ابعادی در اندازه اتمها و مولکولها میباشد.‬
               ‫■ نانو فناوری چیست؟‬
 ‫فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس‬
   ‫اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم‬
       ‫میکروسکوپی (مانند روباتهای میکروسکپی)‬
‫در ساده ترین حالت دانش نانو عبارت است از مطالعه اصول‬
 ‫بنیادین مولکول ها و ساختارهایی با حداقل ابعاد ۱ تا ۰۰۱‬
     ‫نانومتر. این ساختارها به نانو ساختارها معروفند.‬
 ‫نانو فناوری عبارت است از کاربرد این ساختارهای نانویی‬
 ‫در ادوات نانو مقیاس. هر چیزی که اندازه آن کوچکتر از‬
 ‫یک نانومتر باشد تنها می تواند یک اتم آزاد یا یک مولکول‬
  ‫کوچک باشد که در فضا معلق است مانند ذره رقیق بسیار‬
                      ‫کوچک بخار.‬
‫پسسس نسسانو سسساختارها تنهسسا کسسوچکتر از هسسر آنچسسه پسسیش از ایسسن‬
‫ساخته ایسم نیسستند بلکسه در واقسع کسوچکترین جامسداتی هسستند کسه‬
‫می توان آنها را ساخت. به عسالوه مقیساس نسانو منحصسر بسه فسرد‬
‫است از آن رو که جایی اسست کسه وییگسی هسای آشسنای روزمسره‬
‫مسسواد همچسسون رسسسانندگی سسسختی یسسا نقطسسه ذوب یسسا خصوصسسیات‬
‫شسسگفت انگیسسز و خسسارق العسساده دنیسسای اتمسسی و مولکسسول از قبیسسل‬
‫دوگسسانگی مسسوج-ذره و اثسسرات کوانتسسومی مواجسسه مسسی شسسوند . در‬
‫مقیاس نانو بنیادی ترین خصوصسیات مسواد و ماشسین هسا طسوری‬
   ‫به اندازه شان وابسته است که در هیچ مقیاس دیگری نیست.‬
                       ‫‪ ‬نانو ذرات‬
 ‫نانوذرات از ده ها یا صدها اتم یا مولکول و با اندازه ها و‬
‫مورفولوژی های مختلف (آمورف، کریستالی، کروی شکل،‬
‫سوزنی شکل و ...) ساخته شده است. اغلب نانوذرات که به‬
  ‫طور تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، به شکل پودر‬
 ‫خشک و یا به صورت بخش مایع می باشند. البته نانوذرات‬
  ‫ترکیب شده (آمیخته شده) در یک محلول آلی یا آبی که به‬
‫شکل سوسپانسیون یا خمیری شکل است نیز مورد توجه می‬
 ‫باشد. این ذرات در شکل ها و مورفولوژی های گوناگونی‬
‫یافت می شوند، ساختارهایی از کروی گرفته تا فلسی، ورقه‬
             ‫ای، شاخه ای، لوله ای و میله ای.‬
                    ‫‪ ‬خواص نانوذرات‬
    ‫با گذر از میکرو ذرات به نانوذرات، با تغییر بر خی از‬
  ‫خواص فیزیکی روبه رو می شویم که دو مورد مهم از آنها‬
  ‫عبارتند از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود‬
             ‫اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی.‬
 ‫افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش‬
‫اندازهء ذره رخ می دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع‬
 ‫در سطح ذره به رفتار اتم های درونی می شود. این پدیده بر‬
   ‫خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعامالت آن با دیگر‬
                     ‫مواد اثر می گذارد.‬
  ‫افزایش سطح، واکنش پذیری نانوذرات را به شدت افزایش‬
 ‫می دهد زیرا تعداد مولکولها یا اتمهای موجود در سطح در‬
  ‫مقایسه با تعداد اتمها یا مولکولهای موجود در تودهء نمونه‬
 ‫بسیار زیاد است، به گونه ای که این ذرات به شدت تمایل به‬
  ‫آگلومره یا کلوخه ای شدن دارند .به عنوان مثال در مورد‬
  ‫نانوذرات فلزی، به محض قرار گیری در هوا، به سرعت‬
‫اکسید می شوند. در بعضی مواقع برای حفظ خواص مطلوب‬
‫نانوذرات، جهت پیشگیری از واکنش بیشتر، یک پایدار کننده‬
 ‫را بایستی به آنها اضافه کرد که آنها را قادر می سازد تا در‬
       ‫برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاوم باشند.‬
                               ‫.‬
‫البته این خاصیت مزایایی هم در بر دارد. مساحت سطحی زیاد،‬
   ‫عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزوها و ساختارهایی همچون‬
  ‫الکترودها می باشد. به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت‬
‫می توان کارایی کاتالیزورهای شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود‬
  ‫بخشید و یا در تولید نانوکامپوزیت ها با استفاده از این ذرات،‬
‫پیوندهای شیمیایی مستحکم تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار‬
   ‫شده و استحکام آن به شدت افزایش می یابد. عالوه بر این،‬
  ‫افزایش سطح ذرات، فشار سطحی را کاهش داده و منجر به‬
  ‫تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم های ذرات می شود‬
   ‫تغییر در فاصله بین اتم های ذرات و نسبت سطح به حجم.‬
‫باال در نانوذرات، تأثیر متقابلی در خواص مساده دارد. تغییسر‬
‫در انسسرژی آزاد سسسطح، پتانسسسیل شسسیمیایی را تغییسسر مسسی دهسسد.‬
‫ایسسن امسسر در خسسواص ترمودینسسامیکی مسساده (مثسسل نقطسسه ذوب)‬
‫تسسأثیر گسسذار اسسسست. بسسه محسسض آنکسسسه ذرات بسسه انسسدازه کسسسافی‬
‫کوچک شوند، شروع به رفتار مکانیک کوانتومی مسی کننسد.‬
‫خسسسواص نقسسسات کوانتسسسومی مثسسسالی از ایسسسن دسسسست اسسسست. نقسسسات‬
‫کوانتومی کریستال هایی در اندازه نانو می باشد کسه از خسود‬
   ‫نور ساطع می کنند. انتشار نور توسط این نقات در تشسخی‬
‫پزشسسکی و کشسساورزی و...کسساربرد هسسای فراوانسسی دارد. ایسسن‬
         ‫نقات گاهی اتم های مصنوعی نامیده می شوند؛‬
   ‫چون الکترونهای آزاد آنها مشابه الکترونهای محبوس در‬
‫اتمها، حاالت گسسته و مجازی از انرژی را اشغال می کنند.‬
   ‫عالوه بر این، کوچک تر بودن ابعاد نانوذرات از طول‬
   ‫موج بحرانی نور، آنها را نامرئی و شفاف می نماید. این‬
  ‫خاصیت باعث شده است تا نانوذرات برای مصارفی چون‬
  ‫ً‬
  ‫بسته بندی، مواد آرایشی و روکش ها مناسب باشند. اخیرا‬
  ‫در ساخت شیشه های ضد آفتاب از نانوذرات اکسید روی‬
    ‫استفاده شده است. استفاده از این ماده عالوه بر افزایش‬
  ‫کارایی این نوع شیشه ها، عمر آن ها را نیز چندین برابر‬
                          ‫می کند.‬
   ‫از نانوذرات همچنین در ساخت انواع ساینده ها، رنگ ها،‬
 ‫کاتالیزوها، الیه های محافظتی جدید و بسیار مقاوم برای شیشه‬
‫ها و عینک ها (ضدجوش و نشکن)، کاشی ها، و در حفاظ های‬
‫الکترومغناطیسی شیشه های اتومبیل و در و پنجره استفاده شود.‬
 ‫پوشش های ضد نوشته برای دیوارها، و پوشش های سرامیکی‬
  ‫برای افزایش استحکام سلول های خورشیدی نیز با استفاده از‬
                   ‫نانوذرات تولید شده اند.‬
                  ‫‪‬خطرات نانو ذرات‬
‫نانوذرات همانند یک شمشیر دولبه دارای اثرات مفید و مضر‬
                      ‫می باشند.‬

               ‫■اثرات مضر بر سالمتی‬
  ‫نانوذرات به دولیل میتوانند برای سالمتی مضر باشند؛ اول‬
 ‫اینکه میتوانند خیلی سریع از طریق پوست و سلولهای مخاطی‬
‫جذب بدن شوند و دوم اینکه به دلیل جدید این مواد مسمومیتهای‬
           ‫جدید و ناشناختهای را به وجود بیاورند.‬
    ‫■چرا نانو ذرات می توانند خطرناک باشند؟‬
  ‫وقتی مواد در مقیاس نانو تبدیل شوند در خواص شیمیایی ،‬
‫بیولوژیکی و فعالیتهای کاتالیتکی آنها تغییراتی ایجاد می شود‬
 ‫بنابراین موادی که در حالت بالک (توده ای) بی خطر هستند‬
   ‫وقتی به حالت نانو تبدیل شوند میتوانند سمی و خطرناک‬
 ‫باشند. به عالوه اندازه کوچک نانوذرات باعث می شود تا این‬
        ‫مواد بتوانند بر سد های دفاعی بدن فائق آیند.‬
 ‫■نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست؛ بلکه همه آینده است.‬
‫تاریخ علم پدیده های متعدد و فراوانی را در صفحات خود جای‬
 ‫داده است. پس از جنگ جهانی دوم اختراعاتی نظیر کامپیوتر و‬
‫‪ ,DNA‬آنچنان خارق العاده بودند که بعنوان انقالبی ترین دوران‬
 ‫در تاریخ علم بشری بشمار می آمده است هم اکنون نیز دستیابی‬
 ‫به فناوری های نوینی همچون فناوری اطالعات و بیوفناوری با‬
   ‫جایگاه وییه, پیشرفتهای چشمگیر علمی و تکنولوژیکی را‬
                      ‫بدست آورده است.‬
‫امروزه نیز پیشرفتهای زیادی در عرصه نانو جهت دقیق کردن‬
 ‫تعریف این دانش بوجود آمده است. به بیان ساده تر فناوری نانو‬
     ‫در جهان از چهل سال پیش تاکنون که نانوتکنولوژی و‬
   ‫کاربردهای وسیعی که این فناوری را به عنوان یک زمینه‬
‫زمینسسه فرارشسسته ای و فرابخشسسی مطسسرح نمسسوده اسسست کسسه مسسی‬
‫تسسسسوان بسسسسه کاربردهسسسسای آن در مسسسسواد, پزشسسسسکی و بهداشسسسست,‬
‫داروسازی, الکترونیک و کامپیوتر, مهندسسی, محسیط زیسست,‬
‫بیوفناوری,دفاع, انسرژی ,کشساورزی و بسسیاری صسنایع چسون‬
‫نساجی و فوالد وبرق و... اشاره نمود. که میتوان این علسم و‬
‫ابعسسساد آن را فراتسسسر از حسسسال دانسسسست وعنسسسوان کسسسرد کسسسه نسسسانو‬
‫تکنولوژی بخشی از آینده نیسست بلکسه همسه آینسده اسست . نسانو‬
‫فناوری در عمل به سه شساخه اساسسی (نسانو فنساوری مرطسوب‬
‫,خشسسسک ومحاسسسسباتی )تقسسسسیم شسسسده کسسسه امسسسروزه دو تغییسسسر از‬
‫نانوفناوری یکی حرکت از بزرگ به کوچسک شسامل مسواردی‬
 ‫همچون کوچکتر کردن هر چه بیشتر تراشه های رایانه ای و‬
‫و دیگری حرکت از کوچک به بزرگ به معنای سساخت مسواد بسا‬
‫کنار یکسدیگر قسرار دادن تسک تسک اتسم هسا یسا مولکولهسا در دسست‬
‫می باشد.وییگی ودستاوردهای بالقوه ,کاربردهسا ی ایسن علسم در‬
‫عرصسسسه هسسسای مختلسسسف همچسسسون (دوام پسسسذیری مسسسواد ,هواوفضسسسا‬
‫,امنیت ملی ,صنعت ) و موارد فوق که اشساره گردیسد همگسی بسر‬
‫نقش این علم در دستیابی بشر به آینسده بسا بهسره منسدی از نسانو در‬
                   ‫جهت آسایش را نوید می دهد .‬
               ‫■فناوری نانو در صنایع‬

                       ‫■هوانوردي‬
‫مواد سبكتر و با استحكام بیشتر كاربردهاي وسیعي در سازههاي‬
  ‫هوانوردي و نیز در فضانوردي دارند. زیرا در هر دو مورد‬
  ‫وزن شاخ مهمي در فرآیندها و دستگاههاي هوانوردي و‬
                    ‫فضانوردي است.‬

                      ‫■پاالیشگاهها‬
 ‫با استفاده از كاربردهاي نانوتكنولوژي محصوالت پاالیشگاهها‬
  ‫(نظیر فوالد و آلومینیوم) با خلوص بیشتري تولید خواهند شد.‬
                  ‫■ صنعت حمل و نقل‬
 ‫مواد سبكي كه در عین حال از استحكام خوبي هم برخوردار‬
 ‫باشند، در صنعت حمل و نقل نیز بهكار گرفته ميشوند. وسایلي‬
‫كه از این مواد ساخته شده باشند، هم سرعت بیشتري دارند و هم‬
                ‫از امنیت بیشتري برخوردارند.‬
    ‫برجستهترین كاربرد فناوري اطالعات تولید شیشهها یا‬
  ‫سرامیكهایي با سطوح خودتمیزكن (‪ )Self-Cleaning‬است.‬
‫ذرات نانو سرامیك همواري و مقاومت گرمایي ابزارهاي متداول‬
                  ‫خانگي را بهبود ميبخشد.‬
                         ‫■ نور‬
 ‫نانواپتیك امروزه ميتواند دقت انواع اعمال جراحي بر روي‬
            ‫چشم به كمك لیزر را افزایش دهد.‬
                        ‫■ منسوجات‬
  ‫با استفاده از نانوالیاف لباسهاي ضدآب، ضدلك و ضد چروك‬
   ‫تولید ميشود. چنین لباسهایي نیاز به شستشوي كمتري و نیز‬
 ‫نسبت به لباسهاي معمولي با آب با دماي كمتري شسته ميشوند.‬
 ‫■ وعده های نانوتكنولوژی در كشاورزی و تغذیه :‬
 ‫مولكول های پروتئین نوعی مولكول هستند كه در مواد خوراكی‬
‫مانند سیب زمینی وجود دارند، درعصر نانوتكنولوژی این مولكول‬
  ‫ها برای تولید مولكول های شبیه به خود اتم های موجوددرخاك‬
   ‫،آب و هواراجذب می كنندوسیب زمینی سازند،تولیدغذاهای‬
   ‫مولكولی و خاتمه دادن به خشكسالی و قحطی، بطور نمایی ،‬
  ‫همراه با دقت اتمی ، غذا می تواند از اتم های خام سنتز شود .‬
 ‫استیك جوجه ویا بره نیم پز را خودمابه كمك مولكول ها واتم ها‬
  ‫بوجود می آوریم ، بدون آنكه حیوانی را ذبح كنیم بوجودآوردن‬
 ‫گیاهان و حیواناتی كه نسل آنهامنقرض شده اند، همه نمونه هایی‬
‫از وعده های نانوتكنولوژی می باشد . در آینده می توان وییگی‬
 ‫های مطلوب را از طریق مهندسی ژنتیك در مورد خوراكی جا‬
 ‫سازی كرده وازاین طریق طعم غذاها را بهبود بخشید، هم چنین‬
 ‫می توان مقاومت گیاهان رادربرابربیماری افزایش داد و عمرآن‬
    ‫هارادرمحل كشت ومصرف ، طوالنی تركردورشدآن هارا‬
   ‫سریعترنمود وحتی درمحیط های نامساعدكاشت.تادر شوره‬
 ‫زارها،باآب كمتریا آب و هوای سردتررشد كنند. ماحتی توانایی‬
 ‫تغییر شرایط آب وهوایی را خواهیم داشت و شاهدابداع درختانی‬
  ‫خواهیم بودكه رشدآن هابهینه و ساختارشان برای كاربردهای‬
‫ویسسسسسسیه ای همچسسسسسسون الوار،خمیركاغسسسسسسذ،میوه یسسسسسسا جداكننسسسسسسده هسسسسسسای‬
                                    ‫كربن(برای‬
 ‫كاهش پدیده گرم شدن كره زمین)مناسب باشد.درنتیجه موادغذایی‬
‫اصالح شده به روش ژنتیك ، تغذیه را بهبود بخشیده ودرعین حال‬
 ‫مصرف آفت كش ها و آب راكاهش می دهند.غذاهایی كه مصرف‬
‫می كنسیم روز بسه روز از حالست طبیعسی خسارج شسده و مهندسسی تسر‬
                                        ‫می‬
  ‫شوند. درعصر نانو میلیون ها مایل مربع زمین به ساكنین بومی‬
   ‫جهان برگردانده می شودو از انقراض ونابودی بیشتر جانوران‬
                     ‫وگونه های گیاهی جلوگیری می شود.‬
    ‫■ کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی‬
 ‫فناوری نانو، فناوری نوین و توانمندی است که با توجه به کاربرد‬
  ‫موثر آن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بسیاری از کشورها‬
           ‫روی آن سرمایهگذاری های سنگینی کرده اند.‬
  ‫نوید نانوتكنولوژی در خصوص كشاورزی وتولید غذا ، بازگشت‬
  ‫09 % اززمین های كشاورزی به وضعیت طبیعی ، ایجادگلخانه‬
  ‫های دارای عملكرد باال كه تقریباً 01% از زمین های كشاورزی‬
    ‫فعلی را در برمی گیرد و جمعیت جهان را تغذیه می كند واز‬
‫انقراض ونابودی بیشتر جانوران وگونه های گیاهی جلوگیری میكند‬
 ‫ودخالت آگاهانه وعالمانه انسان در جهت تسریع روندتكامل گیاهان‬
                           ‫می باشد .‬
    ‫فناوری نانو، در زمینههای مختلفی مانند تشخی سریع‬
   ‫بیماریهای گیاهی، شناسایی باقیمانده سموم در محصوالت‬
 ‫کشاورزی و حذف آنها، انتقال هوشمند دارو، سموم و عناصر‬
 ‫غذایی در دام، شیالت و گیاهان، تصفیه آبهای روان، افزایش‬
‫کیفیت فراوردههای کشاورزی مرتبط با صنایع نساجی، مهندسی‬
 ‫ژنتیک گیاهان و دام و افزایش میزان تولید محصول از طریق‬
     ‫تولید حیوانات و گیاهان ، افزایش مدت زمان انبارداری‬
 ‫محصوالت کشاورزی و موارد بسیاری نظیر آن می تواند نقش‬
‫بسیار موثری را در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایفا کند. در‬
  ‫صنایع غذایی، با توجه به اینکه ساالنه بخش قابل توجهی از‬
   ‫محصوالت کشاورزی به دلیل ضعف در صنعت بسته بندی‬
                   ‫مناسب از بین میروند،‬
‫بهرهگیری از فناوری نانو و تولید بسته بندیهایی که بتواند عالوه‬
 ‫بر افزایش طول مدت نگهداری محصوالت غذایی، از آلودگی آنها‬
  ‫نیز جلوگیری کند و به نحوی با استفاده از این فناوری،مصرف‬
   ‫کننده را از آلوده بودن محصول آگاه نماید، می تواند در کاهش‬
                      ‫ضایعات، نقش ایفا کند.‬
 ‫ایمنی غذایی، روشهای درمان بیماریها ، ابزارهای جدید برای‬
   ‫استفاده در بیولوژی سلولی و مولکولی، مواد جدید برای تشخی‬
‫پاتوژن و حفاظت از محیط های زیست، همگی مثالهایی از رابطه‬
 ‫مهم فناوری نانو با علوم و مهندسی کشاورزی و سیستمهای غذایی‬
                              ‫هستند.‬
      ‫■ کاربردهای فناوری نانو در علوم دامی‬
‫در علوم دامی، فناوری نانو، یک رویکرد جدید و تکمیلکننده‬
  ‫است. فناوری نانو میتواند در راستای افزایش بهره وری از‬
 ‫طریق مواد خوراکی و تغذیه، بهداشت و اصالح نیاد انواع دام‬
   ‫و طیور و آبزیان نیز بسیار موثر باشد. از جمله کاربردهای‬
 ‫فناوری نانو در علوم دامی میتوان به فناوری نانو دی.ان. ای،‬
   ‫تشخی بیماریها و درمان دامها و اصالح نیاد دام اشاره‬
                            ‫کرد.‬
    ‫■ فناوری نانو و کاربرد آن در گیاه پزشکی‬
‫علم گیاه پزشکی نیز از پیشرفتهایی که فناوری نانو به ارمغان‬
 ‫آورده است بی بهره نخواهد بود. فناوری نانو میتواند علم گیاه‬
                   ‫پزشکی را دگرگون کند.‬
  ‫دستاوردهای جدید ناشی از فناوری نانو مانند تیمار مولکولی‬
  ‫بیماری ها، ردیابی سریع بیماری ها، افزایش توامندی گیاهان‬
   ‫برای جذب مواد غذایی همگی از عوامل تحول زا در بهبود‬
               ‫کارایی علم گیاه پزشکی میباشند.‬
 ‫■ کاربردهای فناوری نانو در بیوتکنولوژی کشاورزی‬
  ‫فناوری نانو اجازه میدهد تا اجزا و ترکیبات دلخواه را داخل‬
 ‫سلول دستوری نمود و مواد و محصوالت جدیدی با استفاده از‬
   ‫روشهای جدید اتو اسمبلی (سرهم کردن خود) و تغییر ژن‬
                           ‫ساخت.‬
    ‫■ کاربرد فناوری نانو در آبیاری مزارع کشاورزی‬
 ‫استفاده از فناوری نانو برای تولید قطره چکانهای تنظیمکننده‬
‫فشار و مقاوم به نفوذ ریشه، لولههای پالستیکی تراوا و لولههای‬
   ‫رسی، از مهمترین دستاوردهای فناوری نانو در علم آبیاری‬
 ‫میباشند که با استفاده از آنها راندمان آبیاری از 03-04درصد‬
 ‫به 29-39درصد افزایش مییابد. با توجه به اینکه درصدی از‬
‫منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و با وجود‬
                   ‫خشکسالیهای پی در پی،‬
  ‫دستیابی به این میزان افزایش در راندمان مصرف آب می تواند‬
‫کمک انکار ناپذیری برای خروج از بحران آب در پی داشته باشد.‬
    ‫در این زمینه استفاده از یک هسته نانویی برای آمیخته شدن‬
 ‫پالستیک و علف کش هنگام ساخت لولههای پالستیکی سبب شده‬
  ‫است که از تجمیع ریشه و شکسته شدن لوله هنگام استفاده از آن‬
               ‫در آبیاری زیرزمینی جلوگیری شود.‬
‫امروزه فناوری نانو عالوه بر اصالح انواع محصوالت کشاورزی‬
‫در مقابل تنشها ی گرمایی، بیماریها و آفات، میتواند آنها را در‬
 ‫مقابل خشکسالی نیز مقاوم سازد. از آنجاییکه59درصد از آبهای‬
  ‫موجود در جهان را آبهای نامتعارف تشکیل میدهد، فیلترهای‬
 ‫نانو در کشاورزی و برای استفاده در آبیاری مزارع نیز میتواند‬
                       ‫به کار برده شود.‬
 ‫نانوفیبرهایی اکسید آلومینیم با اندازههای 2نانومتر، قادرند‬

 ‫ویروس ها، باکتریها و کیستها را در آب از بین ببرند.‬

 ‫کشورهایی چون هند و آفریقای جنوبی با همکاران آلمانی‬

 ‫منابع مالی هنگفت چند میلیون دالری‬    ‫خود و با تخصی‬

‫از بودجه تحقیقاتی خود، توانستهاند گامهای موثری را دراین‬

                       ‫مسیر بردارند‬
           ‫■ آشنایی با چند آفتکش نانو مقیاس‬
  ‫پیشرفت روزافزون در زمینه فناوري نانو و کاربردهاي گوناگون‬
   ‫و گسترده آن در گرایشهاي مختلف علمي و صنعتي ، باعث شده‬
     ‫است که شرکتهاي تولیدکننده سموم دفع آفات نیز براي بهبود‬
    ‫مشخصات محصوالت خود، به دنبال بهرهگیري از این فناوري‬
‫باشند. تحقیقات نشان داده است که ميتوان با استفاده از فناوري نانو‬
   ‫مزایاي فراواني در آفتکشها ایجاد نمود که مواردي مانند کاهش‬
  ‫مصرف سموم، افزایش کارایي، سازگاري بیشتر با محیط زیست،‬
 ‫بهبود کیفیت و کاهش خطرات تماسي از آن جمله است. در این مقاله‬
  ‫فعالیتهایي كه شركتهاي بزرگ تولید كننده سموم دفع آفات در‬
    ‫این مسیر انجام دادهاند و محصوالت جدید آنها معرفي شده اند.‬
         ‫■ آفتکشهاي نانو به شکل امولسیون‬
‫امروزه آفتکشهایي با ماده مؤثر نانومقیاس به بازار راه یافتهاند.‬
‫بسیاري از شرکتهاي شیمي کشاورزي پیشتاز در جهان،فعالیتهاي‬
  ‫تحقیق و توسعه خود را به سمت گسترش فرموالسیونهاي جدید‬
 ‫نانو مقیاس هدایت مي کنند؛ براي مثال شرکت ‪ BASF‬آلمان ، كه‬
   ‫رتبه چهارم شركتهاي شیمي کشاورزي و بزرگترین شرکت‬
  ‫شیمیایي دنیا را به خود اختصاص داده است، توان بالقوه و مفید‬
 ‫فناوري نانو را در تولید فرموالسیون آفتكشها مورد تأیید قرار‬
 ‫داده و در این رابطه دست به انجام تحقیقات پایهاي را زده است.‬
  ‫« نانوذرات بعنوان عامل‬     ‫این شرکت پتنتي را تحت عنوان‬
  ‫محافظت از محصوالت کشاورزي » ارائه كرده ، كه در آن از‬
   ‫جزء فعال با اندازه ایده آل بین ده تا 051 نانومتر استفاده شده‬
  ‫است. این ترکیب داراي مزایایي چون حاللیت آسان تر در آب ،‬
  ‫پایداري بیشتر و قدرت آفت کشي بهینه است .یکي دیگر‬
  ‫از شرکتهاي پیشرو در این زمینه ، شرکت ‪Bayer Crop‬‬
‫‪ Science‬آلمان است كه دومین شرکت بزرگ تولیدکننده آفتکش‬
‫در سطح جهان محسوب ميشود. این شرکت نیز پتنتي را ارائه‬
 ‫نموده كه در آن از شکل امولسیون با پایداري ترمودینامیکي و‬
   ‫داراي جزء فعال نانو مقیاس در حدود ده تا 004 نانو متر‬
     ‫استفاده شده است. این شرکت پتنت خود را تحت عنوان‬
 ‫میكروامولسیون غلیظ نام نهاده و مزیتهایي نظیر كاهش مقدار‬
   ‫استفاده ، تاثیرگذاري سریعتر، قابل اعتمادتر، طوالنيتر و‬
            ‫گستردهتر را براي آن مدعي شده است.‬
  ‫شرکت سینجنتا (‪ )Syngenta‬نیز که اداره مركزي آن در‬
  ‫سوئیس واقع است، در شمار بزرگترین شرکتهاي شیمي‬
   ‫كشاورزي قرار دارد. این شركت سومین شرکت تولید بذر‬
  ‫دنیا است و از گذشته به فروش محصوالت آفتكش فرموله‬
   ‫شده بهصورت امولسیون با جزء فعال نانو مقیاس مبادرت‬
  ‫مينموده، كه تنظیمکننده رشد ‪ Primo MAXX‬و قارچکش‬
 ‫‪ Banner MAXX‬از آن جمله است. این شرکت مدعي است‬
‫که این محصوالت ذراتي به کوچکي حدود صد نانو متر دارند،‬
‫و به همین دلیل باعث گرفتگي فیلترهاي مخازن اسپري نشده و‬
                       ‫ً‬
‫با آب کامال مخلوت ميشوند؛ به طوري که داخل مخزن اسپري‬
  ‫تهنشین نميگردند قارچکش ‪ Banner MAXX‬حتي بعد از‬
            ‫گذشت یک سال از آب جدا نميشود ،‬
 ‫در حالي كه قارچکشهاي داراي ذرات فعال با اندازه بزرگتر،‬
‫نوعً جهت جلوگیري از کلوخه شدن هر دو ساعت یک بار نیاز‬   ‫ا‬
   ‫به هم زدن دارند. سینجنتا اعالم داشته که اندازه ذرات این‬
   ‫فرموالسیون حدود 052 مرتبه کوچکتر از ذرات آفتکش‬
 ‫معمولي است. براساس ادعاي شرکت مذکور، ماده مؤثره این‬
   ‫فرموالسیون به داخل سیستم گیاه جذب و به وسیله باران یا‬
                  ‫آبیاري نیز شسته نميشود .‬
  ‫همچنین شرکت ‪ ،Agropharm‬به عنوان یک شرکت پیشرو‬
     ‫انگلیسي، محصولي با فرموالسیون نانوامولسیون با نام‬
  ‫‪ Agrodelta‬به بازار ارائه كرده است که به علت استفاده از‬
 ‫فناوري نانو در تولید آن ، این امولسیون بسیار تآثیرگذارتر از‬
                  ‫نمونههاي معمول ميباشد .‬
‫یك روش پیشرفته جهت فرموالسیون آفتكشها در مقیاس نانو،‬
 ‫کپسوله کردن آنهاست : در این روش ماده موثره نانومقیاس در‬
   ‫داخل یك محفظه یا پوسته کوچک بستهبندي ميگردد. طبق‬
 ‫اطالعات صنعتي، فرموله كردن آفتكشها در کپسولها باعث‬
   ‫تغییرات انقالب گونهاي ميگردد كه توانایي کنترل رهایش‬
 ‫آفتکش در شرایط مختلف را فراهم ميآورد. همچنین این اقدام‬
 ‫باعث باال رفتن حاللیت، كاهش تماس مواد فعال با کاربران و‬
      ‫حفاظت از محیط زیست مي گردد. شرکت مونسانتو،‬
‫بزرگترین تولیدکننده بذر ‪ GM‬و علفكش پرمصرف رانداپ،‬
‫در آمریكا، تاکنون تعدادي از آفتكشهاي میكروكپسوله شده را‬
  ‫به فروش رسانده است. در سال 8991 مونسانتو تفاهمنامهاي‬
 ‫را با شرکت فناوري نانو فالمل جهت گسترش نانوكپسولهاي‬
   ‫‪ Agsome‬حاوي رانداپ منعقد نمود ، كه از نظر شیمیایي باید‬
            ‫مؤثرتر از فرموالسیون هاي معمول باشد.‬
    ‫همچنین شرکت سینجنتا که خود را رهبر جهاني در فناوري‬
     ‫میكروكپسوله کردن معرفي نموده و ادعاي پیشرو بودن در‬
  ‫بهکارگیري این فناوري در آفتکشها را دارد، محصولي به نام‬
       ‫تجاري ‪ Zeon‬تولید ميکند که هر لیتر از فرموالسیون‬
  ‫میكروكپسوله آن حاوي حدود 05 تریلیون کپسول است. طراحي‬
      ‫ً‬
 ‫این فراورده بهصورتي است كه در تماس با برگ سریعا آزاد مي‬
     ‫شود. با توجه به این كه این كپسولها به سختي به برگها‬
   ‫ميچسبند، حتي در اثر بارش باران ، از برگ جدا نمي شوند.‬
‫محصول دیگر سینجنتا که مشابه این مورد است، در مورد بذرها و‬
 ‫به منظور کنترل آفتهاي خاكي دانههاي جوانه زده بكار ميرود.‬
  ‫دانشمندان سینجنتا در حال تحقیق بر روي كپسولهایي هستند‬
 ‫كه با سازوكار ماشهاي آزاد ميشوند و در آنها دیواره بیروني‬
‫کپسول فقط در شرایط خاصي باز ميگردد. براي مثال سسینجنتا‬
   ‫پتنتي را در اختیار دارد كه به آن میكروكپسول ‪gutbuster‬‬
   ‫گفته ميشود و مزیت آن این است که تنها در محیط قلیسایي،‬
     ‫نظیر معده انواع خاصي از حشرات ميتواند باز شود.‬
       ‫به گفته سینجنتا، میكروكپسوله کردن روشي است كسه‬
     ‫اثرات جدید و اعجابآوري از مواد مؤثره شناخته شده‬
   ‫کنوني را تولید كند؛ این عمل فروش را به گونهاي افزایش‬
    ‫مي دهد كه گویي یک ماده موثر جدید اختراع شده اسست.‬
  ‫به عبارت دیگر اندازه كوچك، تأثیرات یك آفتكسش را بهینسه‬
     ‫ميسازد و طراحي كپسول نیز ميتواند بهصورتي باشد‬
      ‫آزاد شدن جزء فعال فقط در شرایط وییهاي اتفاق افتد.‬
‫این شرکت همچنین در حال تحقیق و بررسي روي آفتكشهاي نانو‬
 ‫كپسوله شده است. به هر حال این واضح است كه استفاده از مقیاس‬
‫نانو باعث تغییرات شگرفي در رفتار محصول فرموله شده ميشود؛‬
‫از آن جمله ميتوان به افزایش تأثیر ماده مؤثره و فعالیت بیولوژیکي‬
  ‫طوالنيتر آن و در خصوص آفتکشهاي کپسوله شده به رهایش‬
                ‫کنترلشده ماده مؤثره اشاره نمود.‬
  ‫مزیت بزرگ فناوري کپسوله کردن سموم، ایجاد توانایي رهایش‬
 ‫کنترل شده آنهاست که در این مسیر فناوري نانو شرکتها را قادر‬
  ‫به دستکاري کردن خواص قشر بیروني کپسول بهمنظور کنترل‬
 ‫رهایش ماده مي سازد. رهایش کنترل شده عالوه بر صنایع شیمي-‬
 ‫كشاورزي در صنایع دیگر همچون داروسازي نیز بسیار با اهمیت‬
                             ‫است.‬
 ‫فرایند رهایش ماشهاي ماده قرار گرفته در نانو یا میکرو کپسول را‬
‫مي توان با روش هاي مختلف انجام داد، مثال هایي از انواع آنها در‬
                      ‫ادامه آورده شده است:‬
‫■ رهایش تدریجي: در این شیوه كپسول محتویات خود را بهآهستگي‬
‫و در زمان بیشتري آزاد ميكند؛ براي مثال رسانش تدریجي یك ماده‬
                            ‫به بدن.‬
                               ‫■‬
 ‫■رهایش سریع: در این فرایند پوسته كپسول در تماس با یك سطح‬
 ‫مي شكند؛ براي مثال هنگامي كه آفتكش به برگ برخورد ميكند.‬

 ‫■ رهایش با رطوبت: در این شیوه پوسته کپسول در تماس با آب‬
 ‫مي شکند و محتویاتش را خالي ميكند؛ براي مثال رهایش آفتکش‬
                     ‫در خاك مرطوب .‬
 ‫■ رهایش با حرارت: هنگامي كه دماي محیط از یك درجه‬
 ‫حرارت به خصوص بیشتر شود پوسته کپسول ميشكند و‬
               ‫محتویاتش را آزاد مي كند.‬


‫■ رهایش با ‪ :pH‬عمل شكستن نانو كپسول فقط در یك محیط‬
‫اسیدي یا قلیایي اتفاق ميافتد؛ براي مثال در داخل شكم یک‬
                 ‫حشره یا یك سلول .‬
                  ‫■ نتایج وپیشنهادات :‬
   ‫1- نانوتكنولوژی ما را قادربه ساختن هر چیزی با كوچكترین‬
   ‫مقیاس طولی ممكن ( اتم به اتم ، مولكول به مولكول ) با دقت‬
                ‫وظرافت هرچه تمام تر می كند .‬
‫2- نانوتكنولوژی صدمات بوجود آمده از انقالب صنعتی را جبران‬
                           ‫می كند .‬
   ‫3- نانوتكنولوژی پایان آلودگی ، بریدن جنگل ها ، گرسنگی‬
                  ‫وقحطی را ترسیم می نماید .‬
 ‫4- نانوتكنولوژی نوید كاالهای مصرفی بادوام ، جدید ، پرثمر ،‬
 ‫ایمن تر ، ارزان ، فراوان ، انعطاف پذیر ، محیطی قابل تحمل ،‬
 ‫آرامشی ثابت ، پیشرفتی سالم ، بهبودی مواد قبل از تبدیل شدن به‬
         ‫مواد زائد ، سالمتی ، ثروت ودانش را می دهد .‬
   ‫5- نانوتكنولوژی بهره وری كشاورزی را برای جمعیت های‬
                     ‫باالتر میسر می سازد .‬
  ‫6- سیب زمینی را با استفاده از اتم های گرد وغبار ، هوا و آب‬
                      ‫می توان تولید كرد .‬
 ‫7- استیك جوجه یا بره نیم پز را به كمك مولكول ها واتم ها بدون‬
                ‫ذبح حیوان می توان تولید كرد .‬
                   ‫8- تولید غذاهای مولكولی‬
‫9- بوجود آوردن گیاهان وحیواناتی كه نسل آنها منقرض شده اند .‬
 ‫01- بهبود طعم غذاها ، افزایش عمر مصرف آنها ومهندسی شدن‬
                        ‫غذاهای مصرفی‬
 ‫11- تولید انواع درختان مهندسی شده به كمك نرم افزار خود‬
                  ‫برای چوب مورد دلخواه‬
 ‫21- بازگرداندن 09 % از زمین های كشاورزی به وضعیت‬
 ‫طبیعی واستفاده از 01 % از زمین های كشاورزی در قالب‬
       ‫گلخانه هایی با عملكرد باال وتغذیه جمعیت جهان‬
            ‫31- تغییر شرایط آب وهوایی جهان‬
 ‫41- نانوتكنولوژی روش زندگی مردم را بطوراساسی عوض‬
  ‫می كند ورفتارهای مردم را به شدت تحت تاثیر این سیستم‬
                    ‫جدید قرار می دهد .‬
‫51- نانوتكنولوژی مضراتی كه علوم مصنوعی در عالم كنونی‬
‫گذاشته را از بین برده واز راه طبیعی جهان را تبدیل به بهشت‬
                         ‫می كند .‬
 ‫61- پایان قحطی وگرسنگی را نانوتكنولوژی با ترسیم سیاره ای‬
‫با درخت های مو سبز وزیبا ومیوه های كشاورزی كه خاك طبیعی‬
                 ‫وكامل ندارند ، ارائه می دهد .‬
  ‫71- در نانوتكنولوژی كامپیوتر های بسیار بزرگ وپیچیده می‬
         ‫توانند به اندازه سلول بدن انسان ها ساخته شوند .‬
  ‫81- قراردادن اطالعات انبوه در یك فضای بسیار كوچك مانند‬
      ‫اطالعات بزرگترین كتابخانه های دنیا در یك حبه قند .‬
 ‫91- جایگزین شدن نانوتكنولوژی با كارگر ، مدیریت وحتی خود‬
                           ‫كارخانه .‬
 ‫02- نانوتكنولوژی مهمترین كلید پتانسیل اقتصادی در قرن بیست‬
                          ‫ویكم است .‬
 ‫12- هرچیزی می تواند به شكل هر شی قابل تصور دیگری‬
                     ‫شكل بگیرد .‬
‫22- دیگر نیازی به شخم زدن هیچ مزرعه ای برای تهیه نان‬
                    ‫روزانه نیست .‬
             ‫‪ ‬از سخنان حضرت علي (ع) :‬
‫آ ن دانش از همه گرانبهاتر است كه نفعش به جهت توده و‬
 ‫محیط گرانبهاتر باشد ، علمي كه سود نرساند و قوم را به‬
       ‫سرمنزل خوشبختي سوق ندهد ، علم نیست .‬
  ‫هم اكنون بخش هاي دولتي و خصوصي كشورهاي مختلف جهان‬
‫شامل ژاپن ، آمریكا، اتحادیه اروپا، چین، هند، تایوان، كره جنوبي،‬
    ‫استرالیا، اسرائیل و روسیه در رقابتي تنگاتنگ بر سر كسب‬
 ‫پیشتازي جهاني در الاقل یك حوزه از این فناوري به سر میبرند .‬
‫هم اكنون روي هم رفته حدود 03 كشور دنیا در زمینه فناوري نانو‬
   ‫داراي "برنامه ملي" یا درحال تدوین آن هستند، وطي پنچ سال‬
‫گذشته بودجه تحقیق و توسعه در امر فناوري نانو را به 3/5 برابر‬
‫افزایش داده اند. كشورهاي ژاپن و آمریكا نیز فناوري نانو را اولین‬
       ‫اولویت كشور خود در زمینه فناوري اعالم كرده اند .‬
  ‫در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوري عمده بودیم،‬
 ‫كه باعث پیشرفت هاي عظیم اقتصادي در كشورهاي سرمایه گذار‬
 ‫و ایجاد فاصله شدید بین كشورهاي جهان شد. متأسفانه در كشور‬
  ‫ما بدلیل فقدان جرات علمي و عدم تصمیم گیري بموقع ، به این‬
  ‫فرصتها پس از گذشت سالیان طالئي آن بها داده مي شد كه البته‬
‫سودي هم براي ما به ارمغان نمي آورد، همچون فنآوري الكترونیك‬
   ‫و كامپیوتر در دو سه دهه گذشته كه امروزه علیرغم توانائي‬
   ‫دانشگاهي و داشتن تجهیزات آن، هیچگونه حضور تجاري در‬
 ‫بازارهاي چند صد میلیاردي آن نداریم. فناوري نانو جدیدترین این‬
 ‫فرصتها ست، كه كشور ما باید براي حضور یا عدم حضور درآن‬
               ‫خیلي سریع تصمیم خود را اتخاذ كند.‬
‫در پایان اطمینان دارم كه تمام اتم ها ومولكول های هستی در‬
‫هر تركیبی كه باشند وهر تغییری را كه بپذیرند ، اما ستایشگر‬
          ‫خالق خود هستند و در آن تردیدی نیست .‬
                   :‫■ منابع‬
WO03039249A3: Nanoparticles Comprising a Corp
Protection Agent.
Bayer’s US Patent Application no. 20040132621,
.Microemulsion concentrates
http: //www. engageagro.
com/media/pdf/brochuer/primomaxx_10pgbrochur
.e_english. pdf
http: //www. engageagro.
com/media/pdf/brochuer/bannermaxx_brochure_e
.nglish. pdf
.http: //www. agropharm. co. uk
http: //www. syngenta.
com/en/day_in_life/microcaps. Aspx
.http: //www. pmac. net/patent. htm
Syngenta’s US Patent No. 6544540 , Base –
.Triggered Release Microcapsules
Syngenta’s Patent , WO0194001A2
Patent EP 1037527B1, Microcapsules with readily
.adjustable release rates
http: //www. syngenta.
.com/en/products_services/karate_page. aspx
US Patent Application, no. 20040105877, Controlled
release pesticidal composition and method of
.making
US Patent 6200598, Temperature sensitive liposomal
formulation
Syngenta’s US Patent application no.
20020037306A1, Base-triggered release
.microcapsules
http: // www . nanozine . com / WHATNANO.
HTM
Uracil as an Alternative to 5-Fluorocytosine in
Addressable Protein Targeting
by : John A. Wendel and Steven S. Smith
http://www.foresight.org/EOC/EOC_Chapter_7
.html
http://www.foresight.org/Nanomedicine/NanoM
edFAQ.html
http://www..zyvex.com/nano
Henry Miller,M.D. ,Fellow at Stanford University`s
Hoover Institution ; June 17 , 1999
http://www.PNNL Nanotechnology - Nano
Revolution.htm
MOLECULAR MANUFACTURING
DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
PLANNING by : David R. Forrest
The Nanotechnology Ecology (NanoTechnology
Magazine
 http://www.nanozine.com/nanogear.htm
http://www.nanozine.com/nanogear.htm
http://wwww.foresight FAQ General Nanotechnology
Information.htm
Nanomaterials Toxicity, Health and Environmental
Issues. Edited by Challa S. S. Kumar
www.sharghian.com
    ‫سایت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، شنبه72 مهر‬
                   ۱۳۸۷/۰۷/۲۷ ۱۵:۳۳
            ‫سایت ستاد وییه ی توسعه ی فناوری نانو‬
                  )‫نهج البالغه حضرت علی(ع‬
http://www.hortilover.net/

								
To top