1kapitulliii pasqyratfinanciare 110130173418 phpapp02 by 9V1u2q

VIEWS: 0 PAGES: 22

									     BAZAT E KONTABILITETI
      Pasqyrat Financiare


Mësimdhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
      Pasqyrat Financiare
 Parimet kryesore të ndërtimit të pasqyrave
         financiare

Biznesi ka dy objektiva primare:
• Realizimin e profitit, dhe
• Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi të
 faturave për mallra dhe shërbime)

Pasqyrat financiare janë raporte që u lejojnë
 palëve të interesuara që të vlerësojnë
 profitabilitetin dhe solventitetin e biznesit
Pasqyrat financiare zakonisht na paraqiten në disa
 forma:

• Bilanci – paraqet një listë të aseteve, të
 detyrimeve dhe të ekuitetit të pronarëve për
 periudhen specifike kohore,
• Pasqyra e të ardhurave – paraqet përmbledhjen
 e të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë
 specifike kohore,
• Raporti i fitimeve të mbajtura – paraqet
 përmbledhjen e fitimeve të mbajtura të
 korporatës për periudhen specifike kohore,
• Raporti i rrjedhjes së parasë – paraqet
   Ekuacioni i kontabilitetit të dyfishtë

• Te ky sistem, dy hyrje krijohen për secilin
 transaksion, një hyrje në debi në një llogari
 dhe hyrja tjetër si kredi në llogarinë tjetër.
  Asetet  = Detyrimet Ekuiteti i pronarëve

 Mjetet          Burimet e financimit
 Mjetet për
          Kërkesat e         Kërkesat e
Përdorim në                  Pronarëve
          Kreditorëve
 gjenerim                   Ndaj
           Ndaj
  të të      burimeve         burimeve
 ardhurave
              BILANCI
Bilanci përfaqëson tërësinë e aseteve(aktiva) dhe të
  detyrimeve (pasiva), si dhe diferencën e tyre që përfaqëson
  vlerën neto, të cilën një biznes e ka në një moment të
  caktuar.

ASETET – janë burimet ekonomike, të cilat janë të kontrolluara
 apo në pronësi nga kompania. Ato mund të jenë:
• Asete RRJEDHËSE, grup në të cilin hyjnë asetet që
 munden lehtë të shndërrohen në para të tilla si: paraja,
 llogaritë e arkëtueshme, dëftesat e arkëtueshme, inventari i
 mallit(stoqet) apo edhe asetet e parapaguara sic janë
 sigurimi i parapaguar.
• Asetet FIKSE përfshijnë tokën, ndërtesat dhe pajisjet. Në
 këtë grup hyjnë edhe asetet e paprekshme, si:patentat,
 licencat, të drejtat e autorit, emri I mirë. në bilanc, asetet
 duhet të jepën vë vlerë monetare (euro,dollar)
DETYRIMET– janë obligime për të paguar para. Mund të
 ndahen:
• Detyrimet afatshkurtra, të cilat përfshijnë llogaritë
 epagueshme, dëftesat e pagueshme (shuma borgj
 ndaj bankës apo të tjerëve), pagat e pagueshme dhe
 taksat e pagueshme
• Detyrimet afatgjata, të cilat përfshijnë borgjet
 afatgjata sic janë kreditë afatgjata

EKUITETI i PRONARËVE– kërkesat e mbetura ndaj aseteve
 të biznesit pas mbulimit të detyrimeve,paraqesin ekutetin
 e pronarëve(të biznesit individual dhe të ortakëritë apo
 ekuitetin e aksionarëve ( të shoqëritë aksionare)
Ekuiteti i pronarëve shpreh asetet neto:
   Totali i aseteve – Totali i detyrimeve = Asetet neto
Arsyja pse quhet bilanc i gjendjes është sepse të dy
 anët janë të balancuara, përkatësisht:
       Asetet = Detyrimet Ekuiteti


        Bilanci i gjendjes
    Ana e majtë       Ana e djathtë
 Asetet          Detyrimet dheEkuiteti
 Asetet rrjedhëse     Detyrimet rrjedhëse
 Asetet Fikse       Detyrimet afatgjata
 Asetet e paprekshme   Ekuiteti
Asetet            Detyrimet
Paraja         40€  Llogari të pagueshme   50 €
Llogari të pranueshme 100€  Dëftesa të pagueshme   150 €
Toka         200 €

Totali i aseteve   340 €  Ekuiteti i pronarëve
               Rezervat e kapitalit  100 €
               Fitimi i mbetur    40 €
                           140 €

               Totali i detyrimeve
               dhe ekuitetit të
               pronarëve       340 €

   Duhet të
  barazohen
Kompania “Standard Benz” në fillim të vitit ka
 pasur këtë gjendje:

• Paraja 10.000, llogarëi të arkëtueshme
 30.000, malli 35.000, toka 125.000, ndërtesat
 220.000, pajisjet 100.000, llogari të
 pagueshme 22.000, pagat e pagueshme
 5000, Huaja bankare 38.000, rezervat e
 kapitalit 410.000, fitimet e mbajtura 45.000.

• Në bazë të këtyre zerave perpiloni bilancin e
 gjendjes së kësaj kompanie?
               Bilanci i gjendjes

Nr       Përshkrimi   Shuma   Nr        Përshkrimi       Shuma

1  Paraja            10,000  1  Llogari të pagueshme         22,000

2  Lllogari të arkëtueshme   30,000  2  Pagat e pagueshme           5000

3  Malli            35,000  3  Huaja Bankare            38,000

4  Toka            125,000  4  Rezervat e kapitalit        410,000

5  Ndërtesat          220,000  5  Fitimet e mbajtura          45,000

6  Pajisjet          100,000
   Totali i Aseteve      520000     Totali i detyrimeve dhe ekuitetit  520,000
1. Grumbullimi i një llogarie të arkëtueshme.
 Nëse “Standard Benzi” mbledh 20.000 nga
 konsumatorët në formë të llogarive të
 arkëtueshme (d.m.th. jo një shitje e re, por
 vetëm grumbullim nga një transaksion i
 mëparshëm). Gjeni ndryshimin e bilancit?
1. Kjo tregon që paraja (si aset) rritet nga 10.000 në 30.000, ndërsa
llogaria e arkëtueshme zvogëlohet nga 30.000 në 10.000. Si rezultat i
kësaj, asetet totale nuk ndryshojnë, ndërsa detyrimet dhe ekuiteti i
pronarëve mbeten të paprekura. Edhe me tutje asetet mbesin të
barabarta me detyrimet plus ekuiteti I pronarëve.


Nr  Përshkrimi     Shuma   Nr  Përshkrimi        Shuma

 1 Paraja         30,000  1 Llogari të pagueshme     22,000
  Lllogari të
 2   arkëtueshme    10,000  2 Pagat e pagueshme       5000
 3 Malli         35,000  3 Huaja Bankare         38,000
 4 Toka         125,000  4 Rezervat e kapitalit     410,000

 5 Ndërtesat       220,000  5 Fitimet e mbajtura      45,000
 6 Pajisjet       100,000


                    Totali i detyrimeve dhe
   Totali i Aseteve  520000      ekuitetit        520,000
2. Blerja e pajisjeve me kredi. “Standard
 Benzi” ka blerë 40.000 pajisje, të cilat do t’i
 paguajë më vonë (duke marrë hua). Perpiloni
 bilancin e gjendjes së kësaj kompanie me
 këtë ndryshim?
2. Ky ilustrim tregon se pajisjet (si aset) rriten nga 100.000 në
140.000, ndërsa huaja bankare po ashtu rritet nga 38.000 në
78.000. si rezultat I kësa, si asetet totale, ashtu edhe detyrimet
totale rriten për 40.000, kështu që asetet edhe me tutje mbesin
të barabarta me detyrimet plus ekuiteti.


 Nr  Përshkrimi       Shuma   Nr  Përshkrimi        Shuma

 1 Paraja           30,000  1 Llogari të pagueshme     22,000

 2 Lllogari të arkëtueshme  10,000  2 Pagat e pagueshme       5000

 3 Malli           35,000  3 Huaja Bankare         78,000

 4 Toka           125,000  4 Rezervat e kapitalit     410,000

 5 Ndërtesat         220,000  5 Fitimet e mbajtura      45,000

 6 Pajisjet         140,000


                       Totali i detyrimeve dhe
   Totali i Aseteve     520000      ekuitetit        560,000
3. Ofrimi i shërbimeve konsumatorëve
 përmes llogarisë. Cfarë do të ndodhë nëse
 “Standard Benz” kryen punë për
 konsumatorët në shumën prej 15.000, kurse
 aot do t’I arkëtonte më vonë?
 3. Pra llogaritë e arkëtueshme dhe fitimet e mbajtura janë
 rritur për 15,000, kjo nënkupton se janë rritur edhe asetet
 edhe ekuiteti I pronarëve për 15,000. barazimi ende është
 ruajtur A= D plus EPërshkrimi        Shuma   Nr  Përshkrimi             Shuma

Paraja           30,000  1 Llogari të pagueshme          22,000

Llogari të arkëtueshme   25,000  2 Pagat e pagueshme            5000

Malli           35,000  3 Huaja Bankare              78,000

Toka           125,000  4 Rezervat e kapitalit          410,000

Ndërtesat         220,000  5 Fitimet e mbajtura           60,000

Pajisjet         140,000Totali i Aseteve     575,000    Totali i detyrimeve dhe ekuitetit  575,000
4. Pagesa e shpenzimeve me para të
 gatshme.
“Standard Benz” ka paguar 4000 shpenzime të
 pagave për punonjësit?
4. Paraja zvogëlohet për 4,000, po ashtu edhe pagat e
punonjësve zvogëlohen për 4,000 si rezultat i pagesës së tyre. Nr  Përshkrimi       Shuma   Nr  Përshkrimi        Shuma

 1 Paraja           26,000  1 Llogari të pagueshme     22,000

 2 Lllogari të arkëtueshme  25,000  2 Pagat e pagueshme       1,000

 3 Malli           35,000  3 Huaja Bankare         78,000

 4 Toka           125,000  4 Rezervat e kapitalit     410,000

 5 Ndërtesat         220,000  5 Fitimet e mbajtura      60,000

 6 Pajisjet         140,000


                       Totali i detyrimeve dhe
   Totali i Aseteve    571,000      ekuitetit        571,000
        Zberthimi i bilancit në konto
Ndërmarrja Standard në fillim të vitit 2009 ka pasur këtë gjendje
 të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve:
• Objekte ndërtimore në vlerë prej 52.000€,
• Para 1500€,
• Xhirollogaria 22.000€,
• Llogaritë të pagueshme 3.400€,
• Kredia afatshkurtër 2.600€,
• Pagat e pagueshme 1.200€,
• Llogaritë e arkëtueshme 5.600€,
• Malli 2.800€.
Në bazë të këtyre zerave, gjeni shumën e kapitalit dhe perpiloni
 bilancin e gjendjes duke e përdorur ekuacionin e bilancit?
Zbertheni bilancin e kësaj ndërmarrje në konto “T”(llogari)?
Zgjidhje
Asetet = Detyrimet plus Kapitali
Kapitali = Totali i Asetet – Totali i Detyrimet
Kapitali = 73,900 – 7,200 = 66,700 Përshkrimi        Shuma   Nr Përshkrimi              Shuma

 Objekte ndërtimore     52,000  1 Llogari të pagueshme          3,400

 Paraja           1,500  2 Kredia afatshkurtër           2,600

 Xhirollogaria       12,000  3 Pagat e pagueshme            1,200

 Llogaritë e arkëtueshme   5,600

 Malli            2,800  4 Kapitali                66,700
 Totali i Aseteve      73,900    Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   73,900
1. Është blerë mall në vlerë prej 1400€ me afat
  pagese;
2. I kemi paguar furnitoret në vlerë prej 730€ nga
  parat e gatshme;
3. Janë tërhequr nga xhirollogaria në të gatshme
  850€;
4. Është paguar borgji ndaj furnitorëve në vlerë prej
  2000€ nga kredia e lejuar;

Bartni në konto “T” këto transaksione?

								
To top