??????? ?? ??? Plato

Document Sample
??????? ?? ??? Plato Powered By Docstoc
					สิ่งที่เราควรจะรู้คืออะไร
 ญาณวิทยาของโสเครตีส
(EPISTEMOLOGY OF SOCRATES)
ทฤษฏีแบบ (THEORY OF FORMS)
   • ความรูทงปวงได้มาจากแบบ คาว่า “แบบ” หมายถึง
       ้ ั้
          ่      ิ       ่
    ลักษณะทีรวมเอาคุณสมบัตต่าง ๆ ของสิงหนึ่ง ๆ มาไว้ใน
            ่               ิ
    ความคิด ซึงเป็ นลักษณะสากล เช่น แบบของมนุษย์มได้
                   ิ ี ิ
    หมายถึงคนผิวขาว เพราะมนุษย์มได้มผวขาวทุกคน
           ั้         ิ ่ี
• แบบของมนุษย์นน เราต้องนาเอาคุณสมบัตทมนุษย์มเี หมือนกัน
 มารวมกันไว้ เช่น มีสองขา สองแขน และสองมือ ฯลฯ
             ้ ั้
• โสเครตีสถือว่า “ความรูทงปวงได้มาจากแบบ” จึงเท่ากับถือว่า
                        ่
 “เหตุผลเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้นันเอง”
      ิ         ึ
 ความรู้มได้เกิดจากความรู้สก หรือ ประสาทสัมผัสดังที่
                 ้     ้
 พวกโซฟิ สต์เชื่อถืออยู่ในเวลานัน แต่ความรูในทัศนะของ
 โสเครตีส คือ ความแท้จ ริง (TRUTH) (เช่ น เดีย วกับ สัจ
 ธรรมของพระพุทธเจ้า) หรือแบบนันเอง่
                        ื ้
• ผูมความรูอย่างแท้จริงตามทัศนะของโสเครตีสก็คอ “ผูที่รู้
  ้ ี    ้
 ว่าแบบของสรรพสิ่งทังหลายคืออะไรนันแหละ จึงจะ
             ้        ่
 ถือว่าเป็ นผูที่ร้จริง”
        ้ ู
                       ่
    • แนวความคิดของโสเครตีสในเรืองแบบนี้ได้ทาลาย
                     ้ ้
     อิทธิพลพวกโซฟิสต์แทบทังสิน และผูทได้รบอิทธิพล้ ่ี ั
       ่        ุ่         ้
     เรืองแบบนี้มากทีสดคือเพลโตผูเป็ นศิษย์รกของท่าน  ั
      ่
     นันเอง
• โสเครตี ส ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งอั ต ตาหรื อ ตั ว ตน (SELF) และ
 วิญญาณ (SOUL) ไว้ว่า “ข้าพเจ้ามิได้ทาอะไรนอกจากชี้นา
 และปรารภเชิงเตือนสติท่านทังหลายให้เลิกสนใจในเรื่อง
                      ้
 รูปร่าง หน้ าตา ข้าวของ เงินทอง หรือวัตถุแล้วหันมาสนใจ
 เรื่องวิญญาณของท่ านเอง โดยพยายามทาวิญญาณของ
 ตนให้ดี”
           ่      ั
• คาว่าวิญญาณในทีน้ี หมายถึง ปญญาและจิตสานึกแห่งความ
         ่          ่      ่
 รับผิดชอบ ซึงโสเครตีสถือว่าเป็ นเรืองของตัวตนทีแท้จริง
• คาว่า ตัวตน มิได้หมายถึงร่างกายของมนุษย์ แต่หมายถึง
  ั    ่         ึ ้
 ปญญาซึงสามารถพัฒนาให้ถงขันสูงสุดได้
• โสเครตีสได้ชให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า “ใครก็ตามที่ปรารถนาจะ
          ้ี
        ั       ้
 เอาใจใส่กบตัวตนจะต้องรูเสียก่อนว่า ตัวตนคืออะไร เมื่อ
 ไม่ร้จึงลุ่มหลงในลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง โดยคิดว่าสิ่ง
    ู
 เหล่านี้ คือตัวตน"
      ่      ั  ่ ่ ั         ่ื
• ตัวตนทีแท้จริงคือปญญา สิงทีปญญาต้องการมิใช่ชอเสียง เงิน
 ทอง แต่เป็ นความรู้
• การเอาใจใส่ตอตัวตนจึงหมายถึงการแสวงหาความรู้และการใช้
         ่
 เหตุผลในการดารงชีวิต คนที่มีเหตุผลในการดารงชีวิตไม่
 จาเป็ นต้ องเป็ นนักปราชญ์สาขาต่าง ๆ หรื อเป็ นนักการเมือง คน
 ทุกอาชีพทุกฐานะ ย่อมมีเหตุผลด้ วยกันทุกคน แต่เป็ นเหตุผลที่
                         ่
 ต้ องมีการตรวจสอบอยูเ่ สมอว่ามิใช่เหตุผลที่อยูภายใต้ นิสยั
      ึ
 ความรู้สกหรื ออารมณ์ของตนเอง
• หลักการนี ้อาจสรุปได้ วาคนที่มีปัญญาย่อมพิจารณาสิ่งต่าง ๆ
             ่
                          ่
 ด้ วยเหตุผล ไม่ตกเป็ นทาสของอารมณ์ จึงเรี ยกได้ วาเป็ นคนเจริ ญ
• โสเครตีสเชื่อว่าคนที่มีปัญญาย่อมจะละเว้ นความชัวเสมอ แม้ วา
                           ่     ่
          ่                  ่
 มนุษย์จะต้ องอยูในสังคม แต่ถ้าคนมีเหตุผลแล้ วก็ยอมรู้จก  ั
 แยกแยะว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนชัว่
• ด้ว ยเหตุ น้ี โสเครตีส จึง ยืน ยัน ว่ า “ไม่ มี
 ใครท าความผิ ดหรื อ ความชั ว ร้ า ย   ่
 ต่ าง ๆ ด้วยความตังใจ แต่ ที่ทาผิดไป
             ้
   ้
 นั นก็เนื่ องจากขาดปั ญญาความรู้และ
 คิดว่าสิ่งที่ตนทาลงไปนันดีที่สดแล้ว”
               ้    ุ
• วิธีการของโสเครตีสนี้ ได้ให้คติทางการศึกษาไว้ 3
 ประการ คือ
          ้่               ู้
    • วิชาความรูยอมมีคุณค่าในการชักนามนุษย์ให้รแจ้งเห็น
                  ิ     ้
     จริงในศีลธรรมและการดารงชีวต ฉะนัน วิชาความรูจง ้ึ
                     ่ ุ
     เป็ นของสากล และเป็ นความจริงทีทกคนยอมรับ
             ้   ั
    • การแสวงหาความรูและปญญาย่อมกระทาได้โดยการ
     สนทนา ซักถาม และไตร่ตรองหาความจริงด้วยตนเอง
    • การศึกษาย่อมมีความมุงหมายทีจะส่งเสริมสติปญญา
               ่    ่        ั
                    ่        ้ ้
     ความคิด ใคร่ครวญ มิใช่เพียงเพือให้เกิดความรูเท่านัน
                         ิ
• โดยสรุปแล้ว โสเครตีสเป็ นนักปรัชญาผู้ใหญ่ ได้ท้งมรดกทาง
                        ้ ่
 ความคิดไว้ให้แก่โลกมีคุณค่ามหาศาล ท่านเป็ นผูเริมต้นจุดไฟ
 แห่ง ความคิด ในการแสวงหาความจริง ด้ว ยการเป็ น ศัต รูก ับ
 กิเลสตัณหา มีชวตอยู่อย่างเรียบง่าย เพื่อใฝ่หาคุณธรรมด้วย
          ีิ
           ั
 เหตุผล ท่านจึงได้รบการยกย่องและกล่าวถึงตราบเท่าวันนี้
ความดีและความรูมีอยู่ 2 ชนิด
          ้
             ่      ้
    • ความดี (บุญ) ทีเราเคยทามาตังแต่อดีต มีผลทาให้เรา
     สุขกายสบายใจ (บุญบันดาล)
                  ิ ั ั
    • ความดีทเี่ ราได้ทาไว้ในชีวตปจจุบน
• ความรู้มีความสัมพันธ์กบการกระทาเปรี ยบได้ กบผู้คมเครื่ องจักร
                ั           ั ุ
 ถ้ าเครื่ องจักรทางานตามระเบียบและถ้ าน ้ามันเชื่อเพลิงมี
 เพียงพอก็จะก่อให้ เกิดผลที่เราต้ องการ
• การกระทาความดีบางครังต้ องอาศัยตนเองและคนอื่น นับว่าเป็ น
                 ้
 สิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับความดี
• ความรู้ทกชนิดเป็ นสิ่งที่ดี การแสวงหาความรู้และการได้ รับ
       ุ
                       ่
 ความรู้ให้ ความพึงพอใจที่แน่นอนและมันคงแก่เรา
• ความรู้ทางศิลปะรวมทังความรู้ทางปรัชญาศาสนาก็ให้ ความพึง
               ้
 พอใจในการดารงชีวิตแก่เราเหมือนกัน
ญาณวิทยาของเพลโต
     (Plato, B.C.429-347)


        ้ ิ่
• เป็ นนักคิดผูยงใหญ่ของโลก ได้
           ้
 เสนอทฤษฎีความรูทเี่ ด่นชัด 3
     ้
 กรณีดวยกัน คือ
    1.ภาพฝาผนังในถ้า
    2.ทฤษฎีเส้นแบ่ง
          ่
    3.คาสอนเรือง “แบบ”
       ้
 ภาพฝาผนังในถา        1
(His allegory of the cave)
      โลกมืดแห่งถา
           ้        โลกที่สว่างไสว
        เงา           ต้นแบบ
                ่ี ่   ้ ั้
เพลโตไม่ยอมรับความคิดของโซฟิสต์ทวา ความรูทงหมด
เป็ นแบบสัมพัทธ์
           ความแตกต่าง
โลกประสาทสัมผัส    ระหว่ าง  โลกแห่งความคิด
(โลกที่มองเห็นได้)         (โลกแห่งเหตุผล)
ทฤษฎีเส้นแบ่ง (Divided Line)                 2
                      ่   ้ ่ี
• ในกระบวนการค้นพบความรู้ หรือกว่าจะได้มาซึงความรูทแท้จริง จิต
     ้    ้        ้
 มนุษย์ตองผ่านขันตอนการพัฒนา 4 ขันตอน คือ

      ความดี (รูปแบบ)      ความรู้ (Knowledge)
โลกแห่ง                            ความ
 เหตุผล                 ความคิด/คานวณ     รู้
     วัตถุทางคณิตศาสตร์
                   (Thinking/Reasoning)

โลกแห่ง     ่
        สิงต่าง ๆ        ความเชื่อ (Belief)
                               ความ
ประสาท
                     จินตนาการ      เห็น
 สัมผัส    จินตภาพ
                     (Imagine)     ภูเขาทอง
    ้ั ่
• การรูจกสิงสากลต้องอาศัยความรู้ มิใช่มเี พียงแต่
 จินตนาการ ความคิดและความเห็น ความรูเท่านัน ้ ้
      ้    ่ ่ ี ่
 ทาให้คนรูแบบหรือสิงทีมอยูจริง เช่น แบบความดี
       ิ
 แบบความยุตธรรม แบบของความขาว เป็ นต้น
คาสอนเรื่องแบบ (Form)
• จากทฤษฎีเส้นแบ่ง เพลโตได้แบ่งโลกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ

       โลกแห่งมโนคติ หรือ แบบ
       (The world of Idea or Form)


        โลกแห่งประสาทสัมผัส
       (The world of Sensation)
• เพลโตถือว่า ประสาทสัมผัสเข้าถึงความจริงไม่ได้ ด้วยเหตุผล 7
  ประการ คือ
            ้
1. การถือว่า ความรูมาจากผัสสะ “คนเป็ นมาตรการวัดทุกสิงทุก ่
  อย่าง” (โซฟิ สต์) ก่อให้เกิดความยุ่งยากในสังคม เพราะต่างคน
           ั ิ     ่ ่
  ต่างทา ต่างปฏิบตไปตามสิงทีตนเห็นว่าดี โสเครตีสถูกประหาร
           ั         ั
  ก็เพราะทฤษฎีผสสะครองเมือง ที่ตดสินคดีไปตามความรู้สก     ึ
  ของตน
              ้ ึ         ่
2. ผัสสะก่อให้เกิดความรูสกขัดแย้ง (ในตัวเอง) สิงเดียวกันเมื่ออยู่
       ่         ั
  ในสภาพทีต่างกันก็ทาให้ผสสะแตกต่างกัน ผัสสะ (ความรูสก)  ้ ึ
             ่
  ไม่สามารถให้ความเทียงตรงได้
3. เพลโตปฏิเสธแนวคิดของปิ ทากอรัสว่า ถ้าทฤษฎีผสสะเป็ น    ั
        ู
  จริง การพิสจน์ การยอมรับ การปฏิเสธ การโต้แย้งใด ๆ ย่อม
  ไม่ มีผ ล เพราะทุ ก คนย่ อ มเป็ น ฝ่า ยถู ก ทัง สิ้น เพราะผัส สะ
                         ้
   ้
  ทังหมดเป็ นความจริงเท่ากัน ผัสสะของเด็กกับผัสสะของครู
  ย่อมถูกต้องพอ ๆ กัน การเรียนการสอนก็ไม่ม ีผลอะไร แต่
     ่                        ื
  เท่าทีเป็ นอยู่มนุ ษย์แสวงหาความจริงแท้ ซึ่งมนุ ษย์ถอว่ามีอยู่
  อย่างปรนัย (objective) อย่างแน่ นอน มนุ ษย์โต้เถียงกัน
                    ่        ่ ั
  เพราะต้องการแสวงหาความจริงทีเป็ นสากลทีผสสะยังเข้าไม่
  ถึง
4. ถ้าถือว่า ผัสสะ คือ ความจริง ก็แปลว่า คนกับสัตว์มผสสะ  ี ั
  เช่นเดียวกัน ผัสสะของสัตว์ย่อมเป็ นจริงเท่า ๆ กับผัสสะของ
  คน
               ้
5. ทฤษฎีของปิ ทากอรัสนันขัดแย้งในตัวเอง เพราะปิ ทากอรัส
       ่ ่      ้               ้
  เห็นว่า สิงทีปรากฏแก่ขาพเจ้าว่าจริง ย่อมเป็ นจริงแก่ขาพเจ้า
                          ่
  คนอื่นจะเป็ นอย่างไรเป็ นเรื่องของแต่ละบุคคล สิงใดใครเห็น
                ้       ี
  ย่อมเป็ นจริงสาหรับคนนัน กลายเป็ นว่า ไม่มความจริงสากลที่
  ทุ ก คนมองเห็ น เหมือ นกัน ต่ า งคนต่ า งเห็ น ต่ า งคนต่ า ง
  ความคิด
        ั
6. ทฤษฎีผส สะท าลายความจริง ที่มีอ ยู่อ ย่างปรนัย และท าให้
  สภาพความจริงและความไม่จริงไร้ความหมาย เป็ นไม่ได้ทสง      ่ี ิ่
  เดียวกันจะเป็ นจริงและเท็จในเวลาเดียวกัน
       ้
7. ผัสสะทังปวง อันที่จริงมีองค์ประกอบที่ไม่ได้เกิดจากผัสสะ
                     ี
  เช่น ข้าพเจ้าพูดว่า “กระดาษแผ่นนี้สขาว” ทุกคนอาจคิดว่านัน     ่
  เป็ น ผลการตัด สิน ของผัส สะที่บ ริสุ ท ธิ ์ แต่ ใ นความเป็ น จริง
         ่
  บทสรุปนันผ่านการคิดเปรียบเทียบมโนภาพทีมอยูในใจ (ภาพ่ ี ่
   ่       ่         ้
  ทีเห็นเป็ นสิงเฉพาะ แต่ภาพในใจนันเป็ นสิงสากล)่
ลักษณะของโลกแห่งมโนคติหรือแบบ
• โลกแห่งมโนคติ เป็ นโลกแห่งความจริงแท้ ในขณะ
  ่
 ทีโลกแห่งประสาทผัสสะเป็ นการลอกเลียนแบบ
• การเข้าใจหรือเข้าถึงโลกแห่งมโนคติ เป็ นเรื่องที่
       ั
 ต้องอาศัยปญญาหรือเหตุผลเพื่อความเข้าใจโลก
 แห่งมโนคติ
                     ่ ่ ี ่
1. แบบเป็ นสาระ (substance) เป็ นสิงทีมอยูอย่างอิสระ ไม่ขนอยู่  ้ึ
  กับ สิ่ง ใด สาระมิใ ช่ ส สาร แต่ เ ป็ น อสสาร เป็ น เบื้อ งต้น ของ
        ่      ้
  จักรวาล สิงเฉพาะทังหมดเป็ นการปรากฏตัวของแบบ
2. แบบเป็ นสากลภาพ (universal)           ั
                       มีลกษณะสากล มิใช่สง    ิ่
          ิ่
  เฉพาะ แต่สงเฉพาะมีภาวะสากลอยู่
         ่ ั               ่
3. แบบเป็ นสิงนิรนดร (eternal) เป็ นสิงคงที่ถาวร ไม่มการ       ี
            ิ่       ้    ิ่
  เปลี่ยนแปลง มิใช่สงที่ถูกสร้างขึน แต่สงเฉพาะทุกชนิด ล้วน
  ถู ก สร้ า งขึ้ น ตามแบบ หรื อ ลอกเลี ย นแบบ สิ่ ง เฉพาะ
    ่
  เปลียนแปลงได้ เกิดได้ตายได้ แต่แบบไม่เกิดไม่ตาย เป็ นอมต
  ภาพ
4. มีเอกภาพ (unity) เป็ นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย
  เช่น มนุษย์แม้จะมีหลายชาติ หลายภาษา แต่แบบของมนุษย์
  มีแบบเดียวเท่านัน ้
       ่     ู
5. แบบเป็ นสิงสมบูรณ์สงสุด (absolute perfection) ความเป็ น
                 ู
  จริงของแบบ คือ ความสมบูรณ์สงสุด แบบเป็ นภาวะทีไม่่
          ่          ่ ี
  บกพร่อง ไม่เปลียนแปลง เป็ นต้นแบบทีมความสมบูรณ์ใน
  ตัวเอง ทาลายไม่ได้
           ่
6. แบบเป็ นเหตุผล อยูเหนือกาละและเทศะ : ถ้าแบบ
   ่         ่
 อยูในกาละ ก็จะต้องเปลียนแปลง สูญสลาย และถ้า
     ่           ่ ่
 แบบอยูในเทศะ ก็อาจพบได้ในทีใดทีหนึ่งด้วย
 สายตา หรือกล้องโทรทรรศน์หรือจุลทรรศน์
ชนิดของแบบ (Kind of Forms or Ideas)
                 ิ
1. แบบทางศีลธรรม เช่น ความยุตธรรม ความดี และความงาม
      ่ ่ ี ั
2. แบบของสิงทีมตวตน เช่น ม้า คน ต้นไม้
3. แบบของคุณสมบัติ เช่น ความขาว ความหนัก ความเค็ม ฯลฯ
          ่ี    ้ึ
4. แบบของวัตถุทประดิษฐ์ขน เช่น แบบของโต๊ะ ตู้ เตียง ปากกา ฯลฯ
            ิ
5. แบบแห่งความอยุตธรรม และ แบบแห่งความน่าเกลียด เช่น ความ
  โสโครกและความสกปรก ฯลฯ
     ั       ้
  แบบมีลกษณะเป็ นทังชนิดที่อยู่เหนื อโลก อยู่พ้นโลก เช่น พระเจ้า
       ่ ั      ่ ั      ่ ่ ่
  และชนิดทียงสัมพันธ์อยูกบโลก หรือเป็ นสิงทีอยูในใจของมนุ ษย์ แบบ
         ่       ้
  มีลาดับลดหลันกันเป็ นชัน ๆ แบบที่สูงสุด คือ แบบแห่งความดีและ
                    ้
  แบบชนิดนี้เป็ นต้นกาเนิดของความจริงทังหลาย
• เพลโตกล่าวว่า “โลกแห่งแบบ นอกจากจะเป็ นโลก
 ที่แ ท้ จ ริง ในลัก ษณะอุ ต รภาพ (transcendence)
 แล้วยังเป็ นโลกแห่งแบบในลักษณะอัพภันตรภาพ
 (immanence) ซึ่งปรากฏตัวอยู่ในสิงทังหลายที่ ่ ้
 มนุ ษ ย์ พ บเห็น และสัม พัน ธ์ อ ยู่ ทุ ก เวลาและทุ ก
 สถานที”  ่
        สรุปญาณวิทยาของเพลโต
• เพลโตปฏิเสธความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทังหมด ปฏิเสธ
                           ้
          ่
 ทฤษฎีผิด ๆ ที่วาความรู้คือความเห็น ความเห็นที่ถกก็ไม่อาจู
       ่           ั้
 เรี ยกได้ วาเป็ นความรู้ ความรู้นนเราต้ องรู้ด้วยปั ญญา
• ความรู้ต้องเป็ นความเข้ าใจที่เต็มเปี่ ยมและสมบูรณ์เป็ นความ
              ้     ึ            ้
 เข้ าใจที่มีเหตุผล ดังนัน ความรู้จงเกิดขึ ้นด้ วยปั ญญาเท่านัน
• ความเห็นที่ถกต้ องอาจเปลี่ยนแปรได้ โดยวาทศิลป ความเห็นที่
         ู                   ์
 ถูกจึงไม่คงที่ไม่แน่นอน แต่ความรู้ที่แท้ จริ งคงที่แน่นอน ไม่คลอน
 แคลน ความเห็นอาจจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ แต่ความรู้ต้องเป็ นจริง
 เสมอ
          ้
• สรุปแล้ว ความรูตามทัศนะของเพลโตคือ
    ้ ่
 ความรูทเี่ กียวกับแบบ (Idea)
       ั
• เพลโตมีทศนะคล้ายกับโสเครตีสโดยถือว่า
        ั้
 "ความรู้ทงปวงได้มาจากแบบ"
              ั
   ลักษณะของแบบพอสรุปได้ดงนี้
•  แบบเป็ นสาร
•  แบบเป็ นสากลภาพ
•        ิ่
  แบบไม่ใช่สงของ แต่เป็ นความคิด
•  แบบเป็ นสารัตถะของสรรพสิง  ่
•              ่           ้
  แบบเป็ นแต่ละแบบ เป็ นสิงสมบูรณ์ตามชนิดของแบบนัน ๆ
•      ้ึ ่ ั      ้
  แบบไม่ขนอยูกบเวลา และพืนที่
•  แบบเป็ นหนึ่ง
•       ่
  แบบไม่เปลียนแปลงและไม่อาจสลายไปได้
•       ่ ่
  แบบเป็ นสิงทีมเี หตุผล
     ่
• หลัก ทัว ไปเกี่ย วกับ แบบมีอ ยู่ ว่ า
 "ที่ ใดก็ตามที่ สร้างแบบได้ ที่ นัน ้
 ย่ อ มมี แ บบ คื อ ที่ ใ ดก็ต ามที่ มี
 ของหลายสิ่ งเรี ย กได้ ว่ า เป็ น
 ชนิดเดียวกัน ที่นันก็มีแบบ"
           ้

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:95
posted:5/21/2012
language:Thai
pages:33