Elearning ???? ? by iAr3m29N

VIEWS: 0 PAGES: 107

									               ‫آموزش الکترونيکی‬
           ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
  ‫پروژه پايان دوره كارشناسي‬

    ‫آموزش‬
 ‫الکترونيکی‬
  ‫ارائه دهندگان :‬
 ‫الناز جوائزي - ليال‬
      ‫رحيمي‬


‫استاد مربوط : جناب آقاي‬
   ‫دكتر پورسرباز‬
        ‫-1-‬
                   ‫آموزش الکترونيکی‬
               ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
      ‫فصل اول‬
      ‫‪E-learning‬‬


                 ‫‪E-learning‬چيست ؟‬

 ‫آموزنب‬  ‫‪ E-learning‬يا آموزش مجازي به کليه مطالب‬
‫اي که از طر يق اينتر نت ارا ئه مي شود گف ته مي‬
                        ‫شود.‬
            ‫-2-‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫با و‬  ‫بهترين تعريف براي ارائبه آمبوزش‬         ‫‪E-learning‬‬
       ‫باز آموزيها از طريق اينترنت مي باش .‬

 ‫از طريبق يبي اينترانبت‬       ‫مي توانب‬     ‫‪E-learning‬‬

‫)‪ (Extra Net‬و يا از طريق اينترنت ارائبه‬        ‫اکسترانت‬
                             ‫گردد.‬

 ‫مب‬
‫) ‪ ( Administrator‬بي‬      ‫مب‬
            ‫ب ير دور‬       ‫يب‬ ‫طب‬
                     ‫در بوي بي دور‬
‫و يا با‬    ‫ا را پيگ يري ک ن‬     ‫توان و ضعيت دان شجو‬
‫درسبي‬  ‫‪ LMS‬نسبت ببه مب يريت مطالب‬        ‫از‬   ‫استفاد‬
‫زي نه ب سيار ا ن کي ن سبت به به‬      ‫و با‬  ‫ا ق ام ک ن‬
‫ا ين در حالي ا ست‬    ‫.‬   ‫روزر ساني سي ستم ا ق ام ک ن‬
‫که دانشجو فقط در پشت ميز خود در منزي قرار مي‬
    ‫يچ ارتباط مستقيمي با م ير ن ارد .‬         ‫کيرد و‬

‫تبيين و معرفی برخی مفا يم بنيادی در بحث آموزش‬
                       ‫الکترونيکی :‬

 ‫باي خبارجي ‪Education‬‬     ‫تعريف مشخصبي از واه‬       ‫1.‬
                  ‫‪ Training‬و ‪ Learning‬چيست؟‬

 ‫به ن ظر من نزديك ترين مع ني براي واه‬                ‫‪‬‬
‫تحصيالت / آمبوزش از نبوآ آدادميبي مبي‬          ‫‪Education‬‬
‫چرا ئي ا ثر و‬    ‫ده به برر سي و شناخت ع لوم‬        ‫با ش‬
 ‫سويي دي گر‬   ‫از‬  ‫شود.‬  ‫مي‬  ‫اد له آن ها پرداخ ته‬
‫تربيت / آمبوزش از‬      ‫نزديكترين معني براي ‪Training‬‬
 ‫ف از ان جام آن‬     ‫ده‬  ‫نوآ غ ير آدادم يي ا ست‬
‫اين عمل باعث‬    ‫چگونگي داربرد دانش خاص مي باش .‬
‫ا ما‬  ‫شود‬  ‫مي‬  ‫ا فزايش م هارت و شاي ستگي ا فراد‬
               ‫-3-‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫بر‬   ‫يادگيري است دبه در‬       ‫به معني فراين‬   ‫‪Learning‬‬
                 ‫دو مورد فوق مص اق دارد.‬

‫مي‬   ‫چه‬  ‫تعر يف مشخ صي از آ موزش الكتروني كي‬       ‫2.‬
                             ‫باش ؟‬

‫به نظر من آموزش الكترونيكي به سيستمي اتالق‬            ‫‪‬‬
‫مي گردد ده بر پايه بكار گيري بهينه از فناوري‬
‫و‬   ‫باش‬   ‫ش‬  ‫بنا نهاد‬     ‫اطالت و ارتباطات (‪)ICT‬‬
‫از طريق دانالهاي مختلف – نظير‬        ‫در نتيجه بتوان‬
 ‫اينترنت و يا اينترانبت – امكبان اتصباي از را‬
‫اي آموز شي م رن و‬       ‫م ن ي از سي ستم‬   ‫دور و ب هر‬
‫خ مات مربو طه را فرا م سازد؛ بطوري كه از يك سو‬
 ‫ر ز مان و م كان دل خوا‬     ‫در‬   ‫دا نش پژو ان بتوان ن‬
‫اي ارت باطي از ا ين نوآ‬        ‫به د مي رايا نه و شبكه‬
‫م ر سين‬    ‫و از سوي دي گر‬   ‫نماي ن‬   ‫امكا نات ا ستفاد‬
 ‫دور‬    ‫ايت و را ن مايي آ نان از را‬      ‫به‬   ‫قادر‬
                             ‫باشن .‬

  ‫ب با توج به ب به عرض به درون الكترونيك بي‬
   ‫ب‬         ‫ب‬   ‫ب‬  ‫ب‬   ‫ب‬          ‫3.‬
‫ما يت دالن درن و م حيط آموز شي به چه صورتي در‬
                          ‫است؟‬    ‫آم‬

‫دان بش پژو بان در ي بي د بالن‬
  ‫ب‬  ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬         ‫در روش ج ي ب‬      ‫‪‬‬
‫به د مي‬    ‫و‬  ‫مي نماي ن‬  ‫شردت‬   ‫نام و‬  ‫م جازي ث بت‬
‫مكال سان خود‬    ‫و‬  ‫با ا ساتي‬    ‫امكا ناتي ده ذ در ش‬
‫تج مع‬    ‫ر حاي‬    ‫در‬  ‫ارت باط بر قرار مي نماي ن .‬
‫و اين‬     ‫دالسهاي مجازي باعث ايجاد م رسه مجازي ش‬
                ‫-4-‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫امر لزوم وجود م يريت م رسه مجازي را ايجاب مي‬
                             ‫نماي .‬

‫آيا اجزاء ديگري نيز در رابطه با موضوآ فوق‬           ‫4.‬
                           ‫وجود دارن ؟‬

‫با ت مام‬   ‫آ موزش الكتروني كي سي ستمي ا ست‬          ‫‪‬‬
‫از‬  ‫با ا ستفاد‬     ‫لذا‬    ‫خود.‬   ‫به‬  ‫مشخ صات مر بوط‬
 ‫يك پارچگي و ارت باط مابين ق سمتهاي ت شكيل د ن‬
‫ساير ا جزاء را مي توان به شرح ذ يل ع نوان‬           ‫آن‬
                              ‫نمود:‬ ‫از نقطه نظر عناصر (‪ )Objects‬دخيل در ايبن امبر‬
‫م نابع‬   ‫ا ستاد‬   ‫مو ضوآ تامين نيازم ن يهاي دان شجو‬
 ‫اي آموز شي‬     ‫ر شته‬   ‫ا و يا‬     ‫دور‬   ‫تامين دن ن‬
 ‫ا ( م ارن م جازي)‬      ‫دور‬    ‫م نابع ا صلي عر ضه دن ن‬
‫ا (ا فراد و يا‬       ‫دور‬   ‫م نابع فر عي عر ضه دن ن‬
‫به م نابع‬   ‫نماي ن گان واب سته‬       ‫موس سات واب سته)‬
‫ستاد مالي و ستاد‬       ‫ا صلي و يا فر عي‬     ‫عر ضه دن ن‬
‫ر يي به صور مخت لف‬      ‫ده‬    ‫پ شتيباني م طرح مي با ش‬
‫ب يهي است ده جهت پاسخگويي به‬           ‫قابل تعريف است.‬
‫مورد‬   ‫نرم ا فزاري‬     ‫فرآي ن‬    ‫چ نين نيازم ن يهايي‬
‫ا و ز ير‬   ‫ن ياز مي باي ست از مجمو عه اي از سي ستم‬
‫ده در نتي جه‬    ‫گردد‬   ‫ماهوالري ت شكيل‬     ‫اي‬  ‫سي ستم‬
‫به ن حو‬   ‫به ا ين م هم‬      ‫با ي ك يگر‬    ‫تلف يق آن ها‬
‫به ابزار اي‬     ‫بر آن‬   ‫عالو‬    ‫مط لوبي پرداخ ته شود.‬
                 ‫-5-‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫نرم ا فزاري جانبي مت ع دي در ا ين زمي نه - مان ن‬
‫ا ما آن چه ده با عث‬      ‫درن ساز - ن يز ن ياز ا ست.‬
‫ب خش‬   ‫ترد ي‬  ‫ما يت بخ شي ن به دل سي ستم مي گردد‬
   ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬
‫ن برم اف بزاري ط برح ب با بس بتر اي س بخت اف بزاري و‬
‫ده ويژگي ها و امكا نات خاص‬      ‫م خابراتي آن مي با ش‬
‫انت خاب سرور اي‬     ‫براي م ثاي‬   ‫خود را مي طل ب .‬
‫الزم و توپولوهي مرببوط ببه سبايت ‪( Hosting‬شبامل‬
‫بخشبهاي‬    ‫باي مربوطبه‬   ‫سوئيچ‬  ‫‪ Gateway‬اينترنتي‬
‫دن تري‬   ‫شبكه‬   ‫م يريت‬   ‫دن تري اطال عات‬   ‫ح فاظتي‬
                 ‫دشينگ و غير ).‬   ‫ترافيي‬

      ‫آموزش الکترونيکی يي نياز يا يي فانتزی:‬

‫ش ن آن‬   ‫م گاني‬   ‫به گ سترش اينتر نت و‬    ‫با تو جه‬
‫ب صورت‬   ‫م گان بتوان ن‬   ‫ا ست ده‬  ‫آورد‬  ‫فر صتي پ ي‬
‫ب ون م ح وديت ز ماني و م كاني از ا ين‬        ‫ارزان و‬
‫از‬   ‫نماين . يكي از موارد استفاد‬     ‫رسانه استفاد‬
‫اينترنت ده در حاي حاضر به سرعت در حاي عموميت‬
‫آ موزش م جازي ا ست. با تغي ير شرايط‬       ‫يافتن ا ست‬
‫ب سياري از‬    ‫فر ن گي و اجت ماعي و گ سترش امكا نات‬
‫از دال سهاي م جازي‬    ‫به ا ستفاد‬    ‫ا فراد عالقهم ن‬
 ‫ب‬
‫چن بين‬        ‫ب‬
      ‫د به عل بت آن ني بز ش برايط مناس ب‬
              ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬     ‫ب‬
                          ‫ميباش بن‬
‫سنتي ا ست. بر خي از‬      ‫دال سهايي در مقا بل دال سهاي‬
‫زي نه اي‬    ‫از:‬  ‫م ح وديتهاي دال سهاي سنتي عبارت ن‬
‫مه‬   ‫در د سترن ن بودن امكا نات و مع لم براي‬     ‫ز ياد‬
 ‫دالن‬  ‫م ح وديت ز ماني و م كاني بر گزاري‬      ‫ن قاط‬
‫از‬   ‫دن ن‬   ‫م ح وديت ت ع اد دانشآ موزان ا ستفاد‬
                ‫-6-‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫دالن. در مقابل دالسهاي سنتي دالسهاي مجازي آموزشي‬
‫وجود دارد ده داراي مزاياي فراواني است ده برخي‬
‫از دالن‬  ‫از آنها به شرح زير است: امكان استفاد‬
‫ام كان بر گزاري و ت كرار‬    ‫ر م كان‬  ‫ر ز مان و‬  ‫در‬
‫گيري از‬   ‫امكان بهر‬  ‫دالن به تع اد دفعات دلخوا‬
        ‫ر نقطه دنيا.‬    ‫مجرب از‬  ‫دالن اساتي‬

 ‫با تغي يرات تكنو لوهيكي سريع سي ستمهاي آموز شي‬
‫دردن‬   ‫سعي در آ ماد‬  ‫چالش مي شود و‬    ‫ج هان د چار‬
‫فر صت اي آموز شي با صرف دم ترين بود جه را دارد.‬
‫دور ات فاق‬  ‫آ موزش از را‬   ‫در پا يهايترين سطح آن‬
‫ميافت . اين برنامه ا شانس دومي را براي تحصيالت‬
  ‫ضب‬   ‫دنب‬   ‫فب‬  ‫بگا ي بزرگسب‬
 ‫باالن برا م مي ب . در بمن‬     ‫دانشب‬
‫ده از ن ظر ز ماني و م كاني‬     ‫دارد نان ا ستخ امي‬
 ‫امكان انطباق با مقررات آموزشي سابق را ن ارن‬
   ‫با اين سيستم به فراگيري بپردازن .‬     ‫ميتوانن‬

 ‫ب‬       ‫دور در واقب تب‬
‫بع باز ترين تالش باي‬                ‫آمب‬
                      ‫بوزش از را‬
‫متخصصان براي پاسخگويي به نياز اي آموزشي دساني‬
‫ولي‬  ‫از تحصيالت را دارن‬    ‫است ده شايستگي استفاد‬
  ‫ب‬
 ‫مح ب وديت مك بان‬  ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬
          ‫تح بت فش بار م بوانعي چ بون وق بت‬
‫معلوليت جسمي و يا مسؤليت اي شخصي و حرفهاي -ده‬
‫با آن موا جه ني ستن -‬    ‫دانشآ موزان آ موزش را يج‬
                     ‫قرار گرفتهان .‬

‫دور با ابزار ا و رو شهاي مختل في‬      ‫آ موزش از را‬
 ‫برگزار ميشود ده برخي از آنها به شرح زير است:‬
             ‫-7-‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
       ‫آموزشهاي مكاتبهاي از طريق پست‬       ‫‪‬‬

 ‫و فرستن‬   ‫آموزش از طريق دستگا هاي گيرن‬       ‫‪‬‬
                        ‫راديويي‬

            ‫آموزش از طريق تلويزيون‬     ‫‪‬‬

          ‫آموزش از طريق ‪ CD‬اي آموزشي‬     ‫‪‬‬

            ‫آموزش از طريق اينترنت‬     ‫‪‬‬

‫موارد مشترك زير وجود‬    ‫در تمامي موارد گفته ش‬
    ‫دور است:‬  ‫دارد ده پايه اي آموزش اي از را‬

 ‫جب ايي معلبم و دانشآمبوز در خبالي فراينب‬
      ‫ب‬    ‫ب‬     ‫ب‬            ‫‪‬‬
                        ‫آموزش.‬

‫ب كاربردن ر سانه ا براي مرتبط دردن مع لم و‬       ‫‪‬‬
           ‫دانشآموز و انتقاي محتواي درسي‬

 ‫فبرا مآوري ارتباطبات دوطرفبه ببين معلبم‬
 ‫ب‬   ‫ب‬  ‫ب‬    ‫ب‬        ‫ب‬        ‫‪‬‬
             ‫موسسه آموزشي و دانشآموز.‬

‫ج ا دردن معلم و دانشآموز در مكان و زمان.‬        ‫‪‬‬

‫دن تري ارادي يادگيري ده ا ين دن تري بي شتر‬       ‫‪‬‬
  ‫توسط دانشآموزان نسبت به معلم انجام ميگيرد.‬

‫رايا نه و اينتر نت‬    ‫اي ياد ش‬  ‫از م يان ابزار‬
 ‫اسب‬
‫بت.‬    ‫دب‬
     ‫ب ا برد‬
        ‫بوزش پيب‬
           ‫بي را در آمب‬
                 ‫خاصب‬      ‫جايگب‬
                        ‫با‬
‫اينتر نت با دارا بودن قابيلت اي گو ناگون ارا يه‬
‫ص ا و ت صوير براي آموز شي ب سيار‬     ‫گراف يي‬  ‫متن‬
‫ميبا ش . اينتر نت او لين ر سانهاي ا ست ده‬     ‫منا س‬
             ‫-8-‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫مطل بي با شن‬   ‫خود ارا يه دن ن‬    ‫مخاط بان ميتوان ن‬
‫و بر روي ر سانه خود تاثير بگذار ن . اينتر نت يي‬
‫ر سانه وادن شي ا ست و ا ين قابي لت آن در آ موزش‬
‫اي دي گر‬  ‫با برر سي ابزار‬      ‫داربرد دارد.‬  ‫ب سيار‬
‫تل فن و راد يو و‬    ‫پ ست‬  ‫دور مان ن‬   ‫آ موزش از را‬
   ‫با اينتر نت م شا‬    ‫تلويز يون و مقاي سه آن ها‬
‫مي شود ده قابليت وادنش در اينترنت نسبت به ديگر‬
‫به‬   ‫ابزار اي دمي آموزشي بسيار باالتر است و شاي‬
‫ده ب سياري از دشور ا به‬       ‫مين قابليت باش‬   ‫خاطر‬
‫م ارن م جازي افتاد ا ن . ا ين‬       ‫ا ن ازي‬  ‫ف كر را‬
‫ب ون ح ضور در دالن درن‬     ‫م ارن ج هت آ موزش ا فراد‬
      ‫ان .‬    ‫از طريق اينترنت در نظر گرفته ش‬

‫تع ليم‬   ‫دور از طر يق اينتر نت‬      ‫در آ موزش از را‬
‫و ب ستر‬  ‫ستن‬   ‫م‬  ‫دور از‬    ‫و تع ليم د ن‬   ‫گير ن‬
‫ارتباطي آنها اينترنت است. در ساد ترين شكل اين‬
‫براي بر قراري‬   ‫از پ ست الكتروني كي‬     ‫نوآ آ موزش‬
   ‫بت پيشب‬
‫برفتهتر‬        ‫شب‬
      ‫مي بود. در حالب‬          ‫باط اسب‬
                     ‫بتفاد‬   ‫ارتبب‬
‫م ر سهاي با ع نوان م ر سه م جازي و جود دارد ده در‬
‫آن ت ع ادي م رن و جود دارد ده درون خود را براي‬
 ‫يادگير ن گان ارا ئه ميدن ن . در ا ين نوآ م ارن‬
‫شردت‬   ‫ثبت نام‬    ‫م ارن سنتي مفا يمي چون‬     ‫مانن‬
‫ص ور گوا ينامه و م رك‬      ‫برگزاري امتحان‬    ‫در دالن‬
  ‫بوي اينترنتب‬
‫بي و‬         ‫لسب‬    ‫شب‬
       ‫بردت در ج بات گفتگب‬            ‫تحصب‬
                           ‫بيلي‬
                   ‫دتابخانه وجود دارد.‬
                ‫-9-‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي ن و ا بزار (رايا نه و اينتر نت) داراي امكا نات‬
‫و به جرات مي توان‬  ‫و سيعي براي آ موزش ميبا شن‬
‫منا سبترين ا بزار براي آ موزش ا نواآ مخت لف‬    ‫گ فت‬
 ‫ستن . در عين گ ستردگي دام نه ب كارگيري‬     ‫ع لوم‬
 ‫اي ع م‬  ‫ي كي از پارامتر‬    ‫دم ا ستفاد‬  ‫زي نه‬
‫فراوان از آنها‬  ‫مگاني ش ن اين ابزار و استفاد‬
‫در د شور اي تو سعه ياف ته و در حاي تو سعه در ا مر‬
‫آ موزش ا ست. در حاي حا ضر م ارن م جازي ب سياري‬
 ‫توسط سازمانهاي مختلف در دنيا طراحي و اجرا ش‬
‫اين م ارن در دنار يي م رسه سنتي به‬     ‫است. اغل‬
‫بوري‬‫بوزش حضب‬‫به آمب‬‫بي بب‬‫بي و دمب‬‫بهاي تكميلب‬‫آموزشب‬
‫ميپرداز ن . در بر خي موارد ن يز م ر سه م جازي به‬
‫دارد و آ موزش‬  ‫تن هايي وظي فه آ موزش را بر ع ه‬
                 ‫حضوري وجود ن ارد.‬

 ‫آ موزش الکتروني کي ي کي از م لهاي آ موزش از را‬
‫ر ک ام از اين‬  ‫که در شکل زير حيطه‬    ‫دور مي باش‬
             ‫است .‬   ‫آموزشها مشخص ش‬
           ‫- 01 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                     ‫‪Distance Learning‬‬

                 ‫‪E-Learning‬‬
           ‫‪Online Learning‬‬
  ‫‪Computer-based‬‬
    ‫‪Learning‬‬
‫دور و‬   ‫روشبهاي يبادگيري از را‬       ‫شكل 1 – جايگبا‬
                  ‫م‬  ‫موقعيت آنها نسبت به‬

               ‫مختصات يادگيري الکترونيکي‬

‫يادگيري الکترونيکي و شبکه اي فضاى محصور آموزش‬
‫و‬      ‫ب‬
   ‫ق برار داد‬         ‫ب‬   ‫ب‬       ‫ب‬
           ‫س بنتي را در مع برا س بواي و تردي ب‬
‫ث بات و پا ي ارى‬    ‫مفرو ضات ا ين ف ضاى م ح ود در بار‬
‫متن خ طى و مع لم در م قام نا قل مق ت ر در‬          ‫دالم‬
‫ا ست. براين ا سان امكا ناتى‬        ‫م عرا چالش وا قع ش‬
‫ده مت نوآ ترو‬      ‫براى تع ليم و ترب يت اي جاد ش‬
‫تع ليم و ترب يت‬     ‫تر از جر يان غا ل‬     ‫خودانگيخ ته‬
  ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬
‫و ب با نظ بارت شخص بي و انتخ بابي‬          ‫ب‬  ‫ب‬
                        ‫معاص بر م بىباش ب‬
‫پذيرف ته مي شود. ف ضاي م جازي محي طى مبت ني بر‬
‫.م فا يم قطع يت خود‬     ‫دن تري خود فرد اي جاد مىد ن‬
‫و شاگردان به ن حو ف عاي در‬        ‫را از د ست مي د ن‬
                ‫- 11 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫دا نش م شاردت مي ورز ن . ب ين سان ف ضايى‬         ‫تول ي‬
‫اي جاد مى شود ده فراگ يران صرفً م عانى را شرح‬
       ‫ا‬
‫بل كه فعاال نه در خ لق م عاني م شاردت‬        ‫ن‬  ‫ن مىد‬
‫مى شود و به جاي‬   ‫مىورز ن و بر ساختن مع ني تأد ي‬
‫مي‬   ‫تاد ي‬  ‫اي اسا سي‬  ‫م هارت‬   ‫دا نش ر سمي بر د س‬
‫ده در ا ين نك ته اج ماآ ن سبي‬     ‫گردد. به ن ظر ميآ ي‬
‫وجود دارد ده ورود فناوريهاي اطالعات و ارتباطات‬
‫و لوازم آن در تع ليم و ترب يت م هارت اى يادگيري‬
‫م ت و م ستقل را ت شويق ميد ن . قابل يت فوق‬        ‫بل ن‬
‫متني(‪ )Hyper textual‬فضاي مجازي مجالي ببراي سباخت‬
   ‫فعاالنه دانش توسط فراگيران را فرا م مي سازد.‬

‫مه ا ين موارد فر صت اى بي شترى براى تع ليم و‬
‫را از‬  ‫و تأد ي‬  ‫ترب يت فراگ ير م ار اي جاد مىد ن‬
‫بر تعليم‬    ‫آموزش به يادگيرى منتقل مي کن .تأدي‬
‫اي خارجي و‬   ‫ف‬  ‫فش نيل به‬     ‫و تربيتى نيست ده‬
‫سياق تعليم و تربيت‬      ‫تحميلي و از پيش تعيين ش‬
‫اي مح صور و‬   ‫ا دي گر در م كان‬    ‫دالن‬  ‫م رن با ش .‬
‫اي از فيزيكي خاص برگزار نمي شود بلكه‬          ‫موقعيت‬
‫ر زمان مي توان‬    ‫و در‬   ‫دالن باش‬    ‫ر جا مي توان‬
‫پرداخت. در کالن مجازي تمرکبز‬       ‫به فراگيري دانش‬
‫از معلم در مقام فرد مقت ر برداشته مي شود و به‬
          ‫فراگير و عالئق او معطوف مي شود.‬

‫ده معل مان و دا نشآ موزان‬      ‫مىد ن‬   ‫النگ شير تأد ي‬
‫و‬  ‫فر صت تو سعه مف هوم و آ گا ي فرا سطح را مىياب ن‬
‫ا ين نا شى از اع ماي ارت باطى ا ست ده مت ضمن و سعت‬
              ‫- 21 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
   ‫ب‬       ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬
‫نظ بارت برخ بود و بازت بابش م ب اوم ب بر روى‬      ‫ب‬
                            ‫ذ بن‬
                  ‫مشاردت دنن گان است.‬

‫دور ش ن از خطي بودن‬    ‫بى تردي‬    ‫بر آن‬  ‫عالو‬
‫منجر به تغييراتي در ما يت شناخت‬       ‫متن اي چاپي‬
‫آ گا ي‬  ‫اي آن تغي يرات شناختي‬      ‫مي شود. پي آ م‬
‫چ شم ا ن از ج هاني و‬    ‫روزا فزون از ت صوير ر نگ‬
‫ا به‬   ‫و سيعي ازم حرك‬  ‫توا نايي فرا م آوردن گ ستر‬
                  ‫صورت خودانگيخته است.‬

‫آ موزش مي‬  ‫در ادا مه به تو صيف اب عاد ا ين ن حو‬
                         ‫پردازيم‬         ‫انواع مدلهاي آموزش الکترونيکي :‬

‫د رحاي حاضر دو م ي محبوب ببراي ‪ E-learning‬وجبود‬
                          ‫دارد :‬

         ‫مزمان ‪Asynchronous‬‬    ‫الف ) م ي غير‬

          ‫‪Synchronous‬‬     ‫مزمان‬  ‫) م ي‬   ‫ب‬

                     ‫ج) م ي ترکيبی‬

‫در يي محيط تحت وب در‬    ‫مزمان مطال‬    ‫در م ي غير‬
‫اينترا نت و يا يي اک سترانت ارا ئه مي‬      ‫اينتر نت‬
‫بود‬  ‫ر زمان که براي وي مناس‬     ‫گردد و دانشجو در‬
‫مي‬   ‫در سي ا ستفاد‬  ‫با مراج عه به م حيط از مطا ل‬
                            ‫.‬  ‫کن‬
             ‫- 31 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫يي‬  ‫گرفتن‬  ‫با در ن ظر‬     ‫مز مان‬    ‫در مقا بل در روش‬
‫با ح ضور‬   ‫م رن‬   ‫تاريخ م شخص دان شجو و‬       ‫ز مان و‬
 ‫مز مان در يي م حيط ا ق ام به آ موزش مي نماي ن‬
 ‫ا ين م ي براي م رن سيار انع طاف پذير مي با ش‬
 ‫از امکانات ج ي‬     ‫با استفاد‬       ‫چرا که وي مي توان‬
 ‫ب‬
‫ارائ به‬     ‫ب‬
       ‫مج بازي‬  ‫تخت به س بيا‬
             ‫ب‬  ‫ب‬            ‫ب‬
                        ‫تکنولوهي بي مانن ب‬
‫به آ موزش‬   ‫اي چت روم و ...‬         ‫م حيط‬  ‫الکتروني کي‬
‫محوري اين نوآ آموزش به آموزش‬           ‫اي‬   ‫به پردازد‬
     ‫ب‬       ‫ب‬   ‫ب‬  ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬
 ‫س بنتي ب باز م بي گ بردد ک به در آن امکان بات ج ي ب‬
  ‫ب‬
‫اس بت .‬       ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬
       ‫تکنول بوهيکي ب به مح بيط ک بالن اض بافه ش ب‬
‫مز مان‬   ‫م ي آ موزش‬    ‫در‬     ‫مي د‬   ‫تحقي قات ن شان‬
‫دانشجويان 90 بار ( حضبور در کبالن ) سبريعتر از‬
 ‫مزمان آموزش مي بينن‬       ‫دانشجويان که به روش غير‬
             ‫.‬   ‫کالن را به اتمام مي رسانن‬

‫يي‬  ‫در‬  ‫م ي تلفي قی يِا م شارکتی دا شنجويان‬         ‫در‬
‫بر‬  ‫. عالو‬   ‫م حيط م جازی با ي ک يگر تعا مل دار ن‬
‫مز مان و جود دارد .‬      ‫نا‬    ‫م ي‬  ‫که در‬  ‫امکا ناتی‬
‫ساغات‬   ‫با آموز گار در‬     ‫ام کان بر قراری ارت باط‬
‫معي نی ن يز برای دان شجويان فرا م می شود . ا ين‬
‫نوين آ موزش الکتروني کی ا ست که برای‬           ‫م ي شيو‬
‫ای مو جود در سييتم‬      ‫بر طرف کردن ضعفها و کم بود‬
            ‫است .‬    ‫آموزش نا مزمان اب اآ ش‬

                        ‫چرا ‪ E-learning‬؟‬
                ‫- 41 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫در فراتر از‬     ‫مجازي‬   ‫دانشگا‬    ‫آموزش مجازي‬   ‫1.‬
‫که در دنياي‬   ‫ستن‬   ‫دور مفا يمي‬    ‫آن آموزش از را‬
‫م ت براي‬    ‫اي بل ن‬    ‫ا مروز در ت وين ا ستراتژي‬
‫اصلي به‬  ‫موسسات تجاري و موسسات آموزش عالي کلي‬
‫به اين مسئله‬    ‫. اما چرا تا اين ح‬      ‫شمار مي رون‬
 ‫د ه گذ شته ظ هور دان شك‬       ‫تو جه مي شود ؟ در چ ن‬
‫ا و دانشگا هايي ده به ارائه آموزش در خارج از‬
‫با عث رواج يادگيري از‬      ‫مي پرداز ن‬   ‫م حيط دان شگا‬
‫ا ست. بزرگ ترين دان شگا ها در ج هان‬        ‫دور ش‬  ‫را‬
‫دبه در‬  ‫سبتن‬   ‫)‪(open universities‬‬  ‫دانشبگا هاي آزاد‬
‫با‬   ‫اي پيشرفته مستقرن . در اين دانشبگا‬        ‫دشور‬
‫ده‬   ‫تع اد دثيري دانشجو ثبت نام مي دنن‬        ‫موار‬
‫فناوري اطالعات‬    ‫با توجه به ت ع اد زياد مخاطبان‬
‫با‬   ‫ايبن دانشبكا‬    ‫نقش مؤثري در م يريت و ادار‬
‫دا شته ا ست . درگذ شته از تكنولوهي هاي ق يمي تر‬
 ‫براي توانم ن‬    ‫ن يز از قب يل راديو و ي يو و...‬
‫مي‬   ‫دردن م حيط يادگيري ا ين دان شگا ها ا ستفاد‬
‫ي تر‬  ‫اي ج‬   ‫با ورود تكنو لوهي‬      ‫ا ست. و لي‬   ‫ش‬
‫فناوري اطالعات اين آموزشها مؤثرتر عمل مي دن .‬
 ‫ب‬      ‫ب‬   ‫ب‬
‫باي مج بازي در جوام بع‬     ‫ب به م بوازات توس بعه فض با‬
                ‫ب‬   ‫ب‬     ‫ب‬  ‫ب‬
 ‫ن يز در ان ي شه ب هر‬                 ‫پ‬
               ‫ِِي شرفته جوا مع در حاي ر ش‬
‫ف ضا اي‬  ‫گ يري از امکا نات ف ناوري اطال عات بويژ‬
‫م جازي و شبکه اي به فرا م آوردن امکا نات سخت‬
‫. الزا مات‬   ‫ان‬   ‫ا فزاري و نرم ا فزاري ا ق ام کرد‬
               ‫- 51 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫کار را دو‬  ‫ضرورت ا ين‬   ‫اجت ماعي در ا ين ک شور ا‬
                    ‫است.‬   ‫چن ان کرد‬

‫مچنان ادامه‬   ‫نياز به يادگيري باز و سهل الوصوي‬
‫بل باي 9901 در باي‬
 ‫حب‬            ‫بن نيب‬
       ‫باز از اوايب سب‬  ‫دارد. ايب‬
‫اي ج هاني‬  ‫ا فزايش ا ست و مو ضوآ بي شتر دن فرانس‬
‫ا ست.‬  ‫خود اخت صاص داد‬   ‫به‬  ‫تع ليم و ترب يت را‬
‫. از‬   ‫عوامل زيادي در تغيير فر نگ آموزشي مؤثرن‬
‫عوا مل اجت ماعي و‬   ‫اي فناورا نه‬     ‫جم له : نيرو‬
‫ج هاني‬  ‫و م ح ود‬  ‫ا در حوز‬    ‫اقت صادي .ا ين ن يرو‬
‫و تأثير عمي قي در فعاليت هاي ت جاري‬      ‫ع مل مي دن ن‬
‫ا‬  ‫خ مات مالي و سيا ست دو لت‬      ‫تول ي‬  ‫فراي ن‬
 ‫ب‬    ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
‫و ني بز در آم بوزش و ي بادگيري ت بأثير م بي‬      ‫دارن ب‬
‫آميزي نيست اگر بگوييم در‬      ‫گذارن . گفته مبالغه‬
  ‫اي يادگيري‬  ‫قط عا در ج هت تغي ير روش‬    ‫قرن ج ي‬
‫ايم . افراد و دولت‬   ‫دانش واطالعات حردت درد‬      ‫کس‬
‫ا براي رقابت اقتصادي‬    ‫ا شروآ به شناسايي طرح‬
‫داشت ده‬   ‫و به نيروي داري نياز خوا ن‬      ‫ان‬   ‫درد‬
‫به سواد و دانش مورد نظبردر3 تبا 6 سباي تحصبيل‬
‫اب ت ايي مج هز با شن . ( موقع يت د نوني در بي شتر‬
‫اي صنعتي و دشور ايي ده در حاي صنعتي ش ن‬         ‫دشور‬
                  ‫وجود دارد)‬     ‫ستن‬

‫فرا م دردن تع ليم وترب يت‬     ‫به گف ته جان دان يل‬
 ‫با گ ستر‬  ‫وآ موزش براي يي جام عه بزرگ و مت نوآ‬
‫و‬  ‫اف و رو شهاي يادگيري " نياز به قا ل‬      ‫اي از ا‬
         ‫اف آموزشي دارن "‬    ‫شكل ج ي ي از ا‬
             ‫- 61 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ع لي ر غم د ير باوري بر خي در جوا مع آدادم يي‬
    ‫ب‬    ‫ب‬      ‫ب‬
   ‫بايي از قبي بل يونس بكو‬      ‫باي س بازمان‬
                      ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬
                            ‫گ بزارش‬
‫مكاري اقتصادي حادي است ده مي‬         ‫سازمان توسعه و‬
  ‫تغي يرات ع م‬  ‫اي ج ي‬   ‫توان با ظ هور تكنو لوهي‬
         ‫اي را در محيط يادگيري ايجاد درد .‬

‫بعضي از جوامع تعليم و تربيت را دستيابي به‬
‫ارتبا طات و ز ن گي در جوا مع شهري و م ني‬         ‫سواد‬
‫بع ضي از جوا مع ا ين ا ست ده‬      ‫و لي تاد ي‬  ‫مي دان ن‬
‫قابل‬   ‫تعليم و تربيتي ده ما فرا م مي دنيم باي‬
‫.‬   ‫ن يز با ش‬  ‫هاي نادارآ م‬     ‫براي گرو‬   ‫د ستيابي‬
 ‫بب‬  ‫بي )‪ (e-learning‬براي آمب‬
‫بوزش به‬   ‫بب‬              ‫ب‬
               ‫آم بوزش الكترونيكب‬
‫ز ير امكا نات ز يادي را فرا م‬       ‫گرو هاي نادارآ م‬
                           ‫مي سازد :‬

‫ر سباله در آسبيا حب ود 91‬        ‫ناتوانان جسمي :‬     ‫‪‬‬
  ‫ميليون نفر از مردم به علت نتايج حاصل از جنگ‬
‫ت صادفات و سوء تغذ يه د چار ناتواني مي‬         ‫بي ماري‬
‫به‬   ‫شان م ستلزم دستر سي‬      ‫که خود شكوفايي‬   ‫شون‬
‫آمببوزش‬   ‫مهارتهبباي مببورد نيازشببان مببي باشبب‬
‫الكتروني كي به خوبي ا ين ام كان را براي آن ها‬
                       ‫.‬  ‫فرا م مي دن‬

‫فراوان‬   ‫م ت آ سي‬  ‫طوالني‬     ‫بي كاران : بي كاري‬    ‫‪‬‬
‫اجت ماعي را در پي دارد.آ موزش مردم در اينگو نه‬
‫اي را براي آموزش مطرح‬      ‫اي ويژ‬    ‫ا چالش‬  ‫موقعيت‬
‫مي سازد . آ موزش الكتروني كي ا ين ام كان را براي‬
               ‫- 71 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي مورد نظر‬  ‫ده در زمينه‬       ‫بيكاران فرا م مي دن‬
‫اي يادگيري الزم‬    ‫تجربه‬    ‫خود تا يافتن دار مناس‬
                        ‫کنن .‬   ‫را کس‬

 ‫نوز به م حيط دار را‬       ‫جوا نان : جوا ناني ده‬     ‫‪‬‬
‫ان .‬  ‫مخصو صا پ سران در م عرا م خاطر‬        ‫نياف ته ا ن‬
‫در مقا بل رفتار اي نا ن جار اجت ماعي‬         ‫ا ين گرو‬
‫. جوانان نياز به آموزش حرفه‬        ‫پذيرن‬   ‫بسيار آسي‬
‫درگ ير ش ن آن ها در يادگيري‬         ‫اي و شغلي دار ن‬
 ‫اي فردي با عث مي شود ده در خ مت اقت صاد مو ل‬
‫آموزش الكترونيكي ببه خبوبي ايبن‬         ‫و‬  ‫قرار گيرن‬
                 ‫امكان را فرا م مي سازد.‬

‫جهان زنان‬   ‫و دختران : در برخي مناطق‬        ‫زنان‬   ‫‪‬‬
‫و دخ تران خود را در حا شيه تع ليم و ترب يت حس مي‬
‫ايي را به دار‬     ‫دن ن . ب نابر ا ين مم كن ا ست روش‬
‫ده از ز ير بار موا نع اقت صادي و اجت ماعي و‬         ‫بر ن‬
‫شانه خالي‬     ‫فر ن گي ده با آن موا جه مي شون‬
‫. و لي آ موزش الكتروني كي براي ا ين ا فراد‬          ‫دن ن‬
        ‫.‬    ‫اي را ايجاد مي کن‬      ‫فرصتهاي تاز‬

‫921 ميليبون‬  ‫پناهنده ها و مهاجران : امبروز‬          ‫‪‬‬
‫در خارج از د شور خود ز ن گي مي‬         ‫ن فر از مردم‬
‫مچ نان در حاي ا فزايش ا ست .‬       ‫و ا ين ت ع اد‬   ‫دن ن‬
 ‫اف سيا سي‬    ‫ا‬  ‫به‬  ‫براي د ستيابي‬     ‫ا ين ا فراد‬
‫. پس‬  ‫حر کت آ سته اي دار ن‬       ‫اجت ماعي و اقت صادي‬
‫اي آ موزش‬  ‫برنا مه‬     ‫براي د مي به ا ين مردم با ي‬
                ‫- 81 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ز بان و آ موزش مهارت هاي اجت ماعي و شغلي م ج دا‬
                    ‫طراحي و ارائه شود .‬

‫ادثر يت عظي مي از‬   ‫در مقاي سه با ا ين ن ياز ش ي‬
‫براي‬  ‫اي تع ليم وترب يت فا ق آمادگي الزم‬         ‫ن ظام‬
‫و ت حت شرايط‬   ‫اي موجود ن‬      ‫فرا م آوردن خوا سته‬
  ‫اي مخرو به‬   ‫ا ازطر يق م ر سه‬       ‫ب چه‬  ‫د نوني‬
‫وآ موزش ت حت ن ظر‬   ‫ب‬   ‫آ موزش‬      ‫ت سهيالت نا دافي‬
 ‫ف ق ان مواد يادگيري کافي‬           ‫معل مان ناکارآ م‬
‫ا‬   ‫ا ميت ن ادن به فر نگ‬       ‫برنامه درسي نامناس‬
‫به جايي ن مي‬   ‫اي قومي و تب عيض جن سي را‬        ‫وز بان‬
‫اي آموز شي بي شتر‬    ‫روش‬      ‫شرايط‬  ‫ودر ا ين‬   ‫بر ن‬
‫تا اين كه ا ستع اد اي دا نش آ موزان‬        ‫ر سانن‬   ‫آ سي‬
                        ‫را پرورش د ن .‬

‫اين‬  ‫الکترونيکي به عنوان يي گزينه مناس‬          ‫آموزش‬
 ‫بر موارد آ سي‬   ‫کرد عالو‬      ‫ام کان را فرا م خوا‬
‫اي‬   ‫ن قش ع م‬  ‫مي توا ن‬   ‫پذيري که در باال ذ کر ش‬
‫در باز آموزي متخصصين مشغوي به کار نيز به کار‬
                              ‫رود .‬
               ‫- 91 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
  ‫آموزش الکترونيکي در‬      ‫مزايا و معاي‬
      ‫مقايسه با آموزش سنتي :‬
            ‫مزاياي آموزشهاي الكترونيكي‬

‫ر‬  ‫ر زمان فارغ از‬  ‫ر جا و‬   ‫ر دس در‬  ‫آموزش‬   ‫‪‬‬
       ‫سن و امثاي آن.‬    ‫گونه مح وديت نژادي‬

‫زي نه اي فيزي كي ساختمان در راب طه با‬     ‫دا ش‬   ‫‪‬‬
                          ‫آموزش‬

    ‫ر زمان‬  ‫دسترسي به منابع و اطالعات در‬     ‫‪‬‬

         ‫ر معلم دلخوا‬   ‫آموزش خصوصي با‬    ‫‪‬‬

       ‫امكان دار جمعي و بحثهاي دوطرفه‬      ‫‪‬‬

‫فرا م بودن در سها و م نابع آموز شي روي خط‬       ‫‪‬‬
‫تر از‬  ‫ب صورت منظم و يكپار چه با شرايطي متنا س‬
                   ‫آموزش سنتي‬   ‫شيو‬

       ‫ر زمان دلخوا‬    ‫امكان ارزيابي در‬   ‫‪‬‬

     ‫دسترسي به تجربيات ديگران در آموزش‬      ‫‪‬‬
            ‫- 02 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
            ‫يكنواخت نمودن متون درن‬     ‫‪‬‬

‫انت خاب متن مورد عال قه بر ا سان امكا نات و‬       ‫‪‬‬
                    ‫توانمن يهاي فرد‬

‫ش ن دل يه م تون آموز شي و در سي و‬       ‫به روز‬  ‫‪‬‬
                    ‫آن.‬  ‫سادگي رون‬

   ‫گيري آموزش خالق‬  ‫امكان ارزيابي و ان از‬      ‫‪‬‬

          ‫سازي تجربيات‬    ‫امكان ذخير‬   ‫‪‬‬

             ‫معايب آموزشهاي الكترونيكي‬

‫و‬  ‫حذف ارتبا طات ح ضوري دانشآ موزان و ا ساتي‬     ‫‪‬‬
        ‫دا ش ارتباطات اجتماعي و رو در رو.‬

        ‫ع م برابري دسترسي به تكنولوهي‬      ‫‪‬‬

                  ‫سواد دامپيوتري‬    ‫‪‬‬

    ‫مح وديت اي تكنولوهي (خرابي تجهيزات)‬       ‫‪‬‬

         ‫دنتري دمتر روي دانش آموزان‬      ‫‪‬‬

  ‫تجربيات دم براي ارائه درسها از طريق شبكه‬      ‫‪‬‬

  ‫قبوي سخت تغييرات از سوي م يريت و معلمان‬       ‫‪‬‬
             ‫- 12 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
  ‫ب‬      ‫ب‬    ‫ب‬  ‫ب‬    ‫ب‬  ‫ب‬
 ‫مچنين بي خ بانم دکت بر س بوزان ک بودن از دانش بگا‬
  ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
‫زي بر را ب براي آم بوزش‬          ‫ب‬
                ‫فلوري ب ا مزاي با و معاي ب‬
             ‫:‬  ‫الکترونيکي تعريف مي نماي‬

                             ‫مزايا :‬

   ‫از مثالها‬   ‫1 - تقويت عناوين درسي با استفاد‬
         ‫انيميشن و ديگر امکانات مولتي م يا‬

‫از‬  ‫2 - امکان شبيه سازي محيط واقعي با استفاد‬
              ‫مثالها و شبيه ساز اي مختلف‬

‫شخصبي و‬    ‫3 - فرا م نمودن آموزشبهاي ‪Just in time‬‬
            ‫تطابق پذير با محوريت دانشجو .‬

‫فرا م ن مودن امکا نات انع طاف پذير و قا بل‬           ‫4 -‬
                               ‫دسترن‬

‫بتردگي‬
   ‫بان گسب‬
      ‫با امکب‬
         ‫بب‬        ‫باي معقب‬
                 ‫بوي‬   ‫ب‬      ‫زينب‬
                           ‫به‬    ‫9 -‬
    ‫) ‪(World wild‬‬  ‫اينترنت‬     ‫گستر‬  ‫فراوان در مح ود‬

‫به‬   ‫ارا ئه ش‬    ‫6 - ا ستحکام و ان سجام در مطا ل‬
            ‫علت وجود امکان تغيير در محتوا‬

‫سازي‬   ‫با يکپار چه‬     ‫سازي مطا ل‬      ‫7 - ا ستان ارد‬
            ‫ا و دانش در يي فرمت معين‬        ‫داد‬

‫اي مختلف( پالت فرم )‬     ‫8 - ع م نياز به تکنولوهي‬
‫فرم وب‬   ‫از پالت‬  ‫خاطر ا ستفاد‬      ‫به‬  ‫براي دستر سي‬
                               ‫)‪(Web‬‬
               ‫- 22 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫و توزيبع محبيط آموزشبي‬       ‫0 - ارزان ببودن توليب‬
              ‫براي يي سيستم آموزش گسترد‬

‫زي نه‬  ‫مچ نين‬   ‫و‬  ‫اي م سافرت‬      ‫زي نه‬  ‫91 - حذف‬
                    ‫اسکان براي شخص دانشجو‬

‫با‬  ‫خود آ موزي مطا ل‬     ‫براي‬    ‫11 - ت شويق دان شجو‬
                        ‫مطالعه و تحقيق‬

‫م ت و ا فزايش‬    ‫يادگيري طو يل‬     ‫21 - پ شتيباني از‬
             ‫از محتويات درن‬      ‫عمق درک مطال‬

‫و‬  ‫بببان ببب يريت‬
      ‫مب‬       ‫31 - بببرا م نمب‬
         ‫بببودن امکب‬     ‫فب‬
      ‫ا و دانشجويان‬        ‫ادار )‪ (administration‬دور‬

‫مي‬  ‫به وا قع داراي مزا يايي‬       ‫آ موزش الکتروني کي‬
‫داراي‬  ‫فراموش کرد که اين شيو‬        ‫اما نباي‬    ‫باش‬
‫و ن کاتي که قا بل مالح ظه‬       ‫ست معا ي‬   ‫م عايبي ن يز‬
         ‫براي آنها تامل کرد :‬        ‫و باي‬  ‫ستن‬

‫1 -تغي ير دستر سي کاربر ن سبت به پي شرفت حا صل و‬
                            ‫استع اد‬

‫م ح ود و سرعت پائين دستر سي به‬          ‫2 -په ناي با ن‬
    ‫مي شود‬  ‫اينترنت باعث کا ش کارآيي اين شيو‬

 ‫3 -و جود ت فاوت در سواد کامپيوتري کاربران مو ج‬
         ‫.‬  ‫ش‬  ‫ايجاد تفاوت مابين آنها خوا‬

‫4 -اس بتان ارد اي آم بوزش الکترونيک بی در مرحل به‬
 ‫ب‬     ‫ب‬       ‫ب‬       ‫ب‬
 ‫درازي را باي‬    ‫ش ن را‬   ‫و تا فراگير‬     ‫ستن‬  ‫تکمل‬
                           ‫بپيماين .‬
               ‫- 32 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
  ‫هههاي ههنتي و آموزشه‬
‫هههاي‬      ‫سه‬       ‫مقايسه‬
            ‫ههه آموزشه‬
                     ‫الكترونيكي:‬

‫عن صر م هم‬  ‫آ موزش و يادگيري چ ن‬    ‫ر فرآي ن‬   ‫در‬
‫و جود دارد ده ب ون آن ها ا مر آ موزش و يادگيري‬
‫بود. اين عناصر را مي توان‬     ‫تقريبً نا ممكن خوا‬
                       ‫ا‬
‫مح تواي مورد آموزش‬  ‫دانشجو يا دانش آموز‬      ‫م رن‬
‫آ موزش ن يز‬  ‫و م حيط آ موزش نام ي . حا صل فرآي ن‬
‫ر يي از دو روي كرد‬   ‫يادگيري يا دا نش ا ست. در‬
‫و‬  ‫ن گا‬  ‫ن سبت به آ موزش و يادگيري‬    ‫سنتي و ج ي‬
            ‫- 42 -‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ر يي از ا ين عنا صر و جود‬    ‫خا صي ن سبت به‬  ‫د ي گا‬
‫ي نوآ روش ا و‬  ‫ا تعيين دنن‬    ‫دارد ده اين دي گا‬
‫ف نوني ا ست ده ما براي آ موزش ب كار ميگ يريم. در‬
‫ر يي از عناصر‬  ‫ا نسبت به‬    ‫ج وي زير اين دي گا‬
 ‫ش‬  ‫يادگيري ارا ئه‬  ‫آ موزش و‬   ‫مو جود در فرآي ن‬
                         ‫است.‬
            ‫- 52 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬     ‫رويكرد ج ي‬       ‫رويكرد سنتي‬

       ‫اجتماعي‬           ‫فردي‬   ‫ه‬   ‫ه‬
                         ‫نگ ههاه ب ههه‬
                             ‫آمه‬
                         ‫ههههوزش و‬
                            ‫يادگيري‬

  ‫مكاري و مشاردت‬            ‫رقابت‬    ‫تأكيد بر‬

‫م يريت اطال عات و‬    ‫سازي اطالعات‬   ‫ذخير‬     ‫وظيفه‬
                         ‫ههههههي‬
     ‫دانش‬  ‫تولي‬        ‫و حفظ مطال‬    ‫فراگيران‬

‫يي گرو : جام عهي‬     ‫ببزا:‬
               ‫مجب‬   ‫دو گ ببرو‬
                    ‫ب‬     ‫روا بط مدرس‬
       ‫فراگيران‬     ‫دانا و نادان‬     ‫و فراگيران‬

‫فع باي(مش باردت در‬
    ‫ب‬   ‫ب‬      ‫غ ير ف عاي( مان ن‬      ‫فراگيران‬
‫و‬      ‫توليب‬
   ‫ببببببببب‬      ‫نوار خالي ده باي‬
‫ي‬        ‫سب‬
   ‫بببببببازمان‬    ‫روي آن ضبط ن مود)‬
‫تجرب يات و دا نش)‬     ‫و وابسته به معلم‬
       ‫و مستقل‬

‫نا مح ود و متنوآ‬      ‫مح ود و انتخابي‬        ‫حته‬
                         ‫م هههههواي‬
                             ‫تدريس‬

         ‫ديفي‬            ‫دمي‬     ‫يادگيري‬

      ‫مقايسه آموزش سنتي و آموزشهاي الكترونيكي‬

   ‫فكر خالق و توان‬   ‫دانش آموختهي رويكرد سنتي فاق‬
   ‫بود. چ نين‬    ‫دا نش خوا‬  ‫م يريت اطال عات و تول ي‬
   ‫فردي ( چه فارغالتح صيل م ارن و چه فارغالتح صيل‬
   ‫بود‬   ‫ا) داراي يي نوآ سواد دال سيي خوا‬     ‫دان شگا‬
   ‫به او در نظام اداري‬      ‫وظايف محوي ش‬   ‫ده ميتوان‬
    ‫ب‬      ‫ب‬     ‫ب‬        ‫ب‬  ‫ب‬
   ‫ي با ص بنايع و دارخانج بات را انج بام د ب . چن بين‬
                ‫- 62 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي صنعت- م حور‬   ‫در نظام‬    ‫دانشآموخ تهاي ميتوا ن‬
‫ا ما در جام عهي اطال عات- م حور‬    ‫دارا و ف عاي با ش‬
‫دا نش يي‬  ‫ده ف كر خالق و م يريت اطال عات و تول ي‬
‫براي‬  ‫دا شت.‬   ‫دارآيي نخوا‬    ‫ا صل بن يادي ا ست‬
‫ده‬   ‫تربيت شون‬  ‫با عصر ج ي‬   ‫اينكه افرادي متناس‬
‫نيازم ن ي اي ا ين ع صر و ز مان را پا سخگو‬     ‫بتوان ن‬
‫بر ا سان‬  ‫يادگيري‬  ‫مب ناي آ موزش و‬    ‫با ي‬  ‫با شن‬
            ‫تنظيم شود.‬    ‫رويكرد اي ج ي‬

‫آ موزش الكتروني كي ن سبت به‬    ‫بر موارد فوق‬    ‫عالو‬
       ‫آموزش سنتي برتريهاي ذيل را داراست:‬

‫ساعات روز و ا يام‬   ‫در دل يه‬    ‫قا بل ا ستفاد‬     ‫‪‬‬
                           ‫فته‬

                    ‫ديفيت باالتر‬    ‫‪‬‬

                  ‫پيوستگي باالتر‬     ‫‪‬‬

                    ‫خوددار بودن‬     ‫‪‬‬

            ‫قابليت نگه اري اطالعات‬       ‫‪‬‬

                    ‫زينه مناس‬     ‫‪‬‬

‫م لهاي مخت لف آ موزش الکتروني کی و تاثير‬
                 ‫آموزش:‬   ‫آن بر آين‬

                       ‫نقش معلم‬
‫ا گر ت صور د نيم معل مين در‬    ‫انگارا نه ا ست‬   ‫ساد‬
‫يچ نق شي ن ار ن . در ف ضاي‬     ‫ف ضاي م جازي دي گر‬
            ‫- 72 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫دمب بب‬
‫بي به‬      ‫بكار معلب‬
        ‫بم‬    ‫و آشب‬      ‫بش ج ب‬
                     ‫يب‬  ‫نقب‬      ‫مجب‬
                             ‫بازي‬
‫دا نشآ موزان براي دستر سي به اطال عات و داربرد آن‬
‫گر چه ا ين ن قش خاص نق شي ا ست ده معل مان با‬         ‫ا ست‬
‫ن يز فراگ يران در‬    ‫گا‬    ‫فراگ يران در آن شريكن‬
‫پر دارتر و با معلو مات تر‬       ‫م حيط شبكه از معل مين‬
 ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬
‫دسترس بي فراگي بران ب به‬     ‫ب بر آن‬
                   ‫ب‬      ‫ب‬
                       ‫ع بالو‬    ‫ب‬
                             ‫م بيش بون‬
‫ن قش سنتي و م سلط معل مان م قام فرا م‬           ‫اطال عات‬
 ‫آور ن گان مح توي را به ن قش مت فاوت ت ب يل ميد ن‬
‫مثال‬
‫ً‬   ‫يادگيري رو شن تر مي شود‬        ‫ده در آن فراي ن‬
  ‫ب ب‬       ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬
‫معلم بان ب به فراگي بران در ش بكل دادن پرس بش با و‬
 ‫ميبين ن‬   ‫شبكه‬  ‫با آن چه در‬     ‫بر خورد نقادا نه‬
‫م ساع ت دن ن .ن قش مع لم از نا قل دا نش‬         ‫ميتوان ن‬
‫به خالق م حيط يادگيري مت حوي مي شود.آ شنايي با‬
   ‫يب‬
‫بادگيري‬    ‫به در فرآينب‬
        ‫ب‬           ‫بان و چگب‬
             ‫بونگي م اخلب‬    ‫زمب‬
‫فرا م آوردن منابع الكترونيكي براي‬           ‫الكترونيكي‬
‫طرح سواي يا‬      ‫آ شنايي با ز مان منا س‬       ‫فراگ ير‬
‫با چ گونگي بر قراري‬    ‫آ شنايي‬     ‫ت مرين از فراگ ير‬
‫توازن م يان را ن مايي و عر ضه م هارت با اي جاد‬
‫مجاي تفكر و دار مستقل فراگير وبطور دلي تسهيل‬
 ‫ب‬      ‫باي مسب‬
‫بير آن از ا بم‬          ‫يب‬
          ‫بادگيري و را نمب‬            ‫فرآينب‬
                             ‫ب‬
        ‫اي معلم در فضاي مجازي است.‬         ‫فعاليت‬

‫ا ين نك ته در ست ا ست ده امكا نات ارت باط در ف ضاي‬
‫ولي در فضاي مجازي اين مشكل‬         ‫مي دنن‬    ‫مجازي رش‬
‫ده تعا مل مو جود به شكل‬        ‫ن يز مم كن ا ست پيش آ ي‬
‫باي‬  ‫تجربه‬  ‫و مح ود‬    ‫اين يا آن (‪)either-or‬عمل دن‬
               ‫- 82 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫يادگيري‬    ‫براي‬  ‫شود . يع ني‬     ‫فق ير‬  ‫ش‬  ‫ارا ئه‬
‫را در‬   ‫يادگير ن‬   ‫برنا مهاي ب كار رود ده ميتوا ن‬
 ‫مان صورت ده ميتوان‬      ‫به‬    ‫فضا و مكان مح ود دن‬
‫لذا داردرد‬       ‫فضاي خالقيت و تحقيق ايجاد دن .‬
 ‫فضاي مجازي صرفً مجاي گسترد اي ده ايجاد ميدن‬
               ‫ا‬
‫اي آموز شي را‬     ‫ده فعال يت‬    ‫ايي‬  ‫ني ست بل كه روش‬
‫ن قش دارد و‬   ‫در مجمو عه يادگيري ا‬       ‫سامان ميد‬
‫در ا ين جا ست ده مع لم ا م يت ح ضور و بروز م هارت‬
                ‫.‬   ‫اي خود را نشان مي د‬

                          ‫نقش آموزش‬

‫به طور سنتي بر روي آ موزش‬         ‫تا به حاي تك يه ما‬
‫به عنوان رويكردي مفروا براي تسهيل و بهبود دار‬
‫فراگ يري خاص ده‬     ‫و به آ موزش به د ي‬      ‫درد بود‬
‫ايم.‬   ‫دارآيي دارآموزي مي شود نظر مي درد‬         ‫موج‬
‫ده‬   ‫مي آ ي‬  ‫دار‬  ‫به‬  ‫دارآموزي و آ موزش ز ماني‬
  ‫ب‬    ‫ب‬  ‫ب‬    ‫ب‬      ‫ب‬    ‫ب‬
‫بخ بوا يم ي بادگيري در س بوي خاص بي ش بكل بگي برد و‬
‫يا دان شي نو را با سطح‬         ‫فراگ يران م هارتي ج ي‬
   ‫توانمن ي مشخصي در زماني معين به دار گيرن .‬

‫در ج هت اطمي نان از ا حراز‬       ‫آ موزش خلبا نان با ي‬
‫ق بل از‬  ‫واپي ما‬   ‫اي الزم براي دن تري‬     ‫توانم ن ي‬
‫يي جراح ق بل ازا حراز‬       ‫ر گا‬   ‫ح مل م سافر با ش‬
   ‫اي الزم اق ام به عمل جراحي دن‬       ‫مهارت و صالحيت‬
‫مين‬   ‫و به‬  ‫مم كن ا ست ن تايج ناگواري به بار آ ي‬
               ‫دليل آموزش آنها ضروري است.‬
               ‫- 92 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي بسياري انجام داد.‬    ‫آموزش را مي توان با روش‬
 ‫ب‬     ‫ب‬   ‫ب‬
‫بوس بيله د بامپيوتر ي با‬  ‫ب با تلف بن‬
               ‫ب‬   ‫ب‬      ‫ب‬    ‫ب‬
                       ‫م بثال درد بالن‬
‫اي گو ناگون براي ا جراي‬      ‫مچ نين شيو‬  ‫ما وار .‬
‫تكليف و‬  ‫مورد پژو ي‬   ‫آنها وجود دارد: سخنراني‬
 ‫ي‬   ‫و دار گرو‬  ‫دار آزمايشگا‬    ‫شبيه سازي‬  ‫تمرين‬

‫يادگيري و آ موزش‬   ‫نهاي تا ارت باط مف هومي م يان‬
‫و جود دارد به ا ين مع ني که وق تي شما چ يزي را‬
‫اين امر به معناي آن است‬      ‫باموفقيت آموزش دادي‬
‫که ک سي ن يز چ يزي را فرا گرف ته ست. و لي ا ين‬
‫راب طه ا ستلزام منط قي ن ارد چرا که مم کن ا ست‬
‫ولي کسي نيز‬    ‫معلمي کوشا با ج يت کامل آموزش د‬
‫و چ يزي‬  ‫چرت بز ن‬  ‫مي شه‬   ‫که‬   ‫کالن او با ش‬  ‫در‬
 ‫نيازم ن‬  ‫موار‬  ‫فرانگ يرد. در عين حاي يادگيري‬
‫خود‬  ‫عل مي را‬  ‫مع لم ني ست وب سيار ک سان مطا ل‬
                       ‫آموخته ان .‬

      ‫طراحي و توسعه آموزش الکترونيکي :‬
‫پروسببه طراحببي و توسببعه يببي محصببوي آمببوزش‬
  ‫ب‬
 ‫با‬       ‫شب‬
     ‫بامل دور‬   ‫ب‬
            ‫به بي توانب‬
               ‫کب مب‬     ‫الکترونيکب‬
                      ‫بي‬
 ‫کارگا بباي آمببوزش الکترونيکببي‬       ‫سببمينار ا‬
‫نشسبتهاي گفتگبو )‪(Chat‬‬     ‫‪Online‬‬  ‫پرتالهاي آمبوزش‬
  ‫بت از منب‬
‫بابع‬      ‫ترکيبب‬
      ‫بي اسب‬            ‫گرو باي بحب‬
                 ‫بث و....‬   ‫هب‬
‫ويژگي هاي نرم ا فزار و‬      ‫سخت ا فزار‬    ‫ان ساني‬
‫مچ نين ا ستان ارد اي به‬      ‫برنا مه مورد ا ستفاد‬
             ‫- 03 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫کار رف ته در م حيط تراکن شي و طرا حي پارامتر اي‬
                    ‫معين براي کاربران .‬

‫اين گونه محصوالت وجود توابع‬         ‫نکات مهم در تولي‬
‫م عين با تو جه به موقعيت هاي کاربري نرم ا فزار‬
‫در‬  ‫ا ستان ارد سازي صحيح آن مي با ش‬             ‫مچ نين‬
‫و ‪Time line‬‬  ‫نرم افزار پيشرفته وجبود يبي زمانبب‬
               ‫.‬  ‫از ضروريات مي باش‬       ‫يکي‬

‫و‬  ‫خود‬  ‫نوآ ن ياز‬    ‫با تو جه‬     ‫سازمانهاي مخت لف‬
‫با در ن ظر‬   ‫ايي را‬    ‫انت ظارات از مح صوي گزي نه‬
‫اي ا ين فن آوري انت خاب مي‬          ‫گرفتن ا ستان ارد‬
                               ‫.‬  ‫کنن‬

‫يي سي ستم‬   ‫سازي‬    ‫در طرا حي و پ ياد‬         ‫نک ته ع م‬
‫با ترکيبي‬   ‫آموزش الکترونيکي ايجاد يي تيم مناس‬
‫بود اما سئوالي که مطرح مي‬          ‫ا خوا‬   ‫از حرفه اي‬
‫اي‬  ‫شود اين ست که ک ام تيم م ناب ان جام پروه‬
‫مختلف است .در ح وي زير با درنظر گرفتن نياز اي‬
‫اي مختلف با‬     ‫براي انجام پروه‬       ‫مختلف تيم مناس‬
          ‫خوا يم کرد .‬      ‫نياز اي متفاوت نگا‬
             ‫‪Needed Personnel‬‬

      ‫‪for Personnel Needs for E-Learning Production‬‬
                ‫- 13 -‬
                              ‫آموزش الکترونيکی‬
                          ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫کاري‬   ‫گرو‬       ‫خاص‬   ‫سيتمهاي کاربري‬      ‫سيستمهاي کابري عمومي‬

‫طببببببراح‬   ‫ببارداني و‬‫بباي کب‬‫ب‬      ‫در دور‬   ‫طرا حي و برنا مه ريبزي‬
    ‫آموزش‬  ‫کارشنا سي براي طرا حي آ موزش‬               ‫مواد درسي‬
                ‫و تعيين تکنولوهي‬

  ‫گرافيست‬   ‫در سيستمهاي آموزش دانشگا ي‬         ‫مثالهببببا‬   ‫توليبببب‬
            ‫ب‬
         ‫مبي توانب‬    ‫ب‬  ‫ب‬
                 ‫الزم نيسبت امبا‬     ‫صفحات وب‬    ‫انيميشينها‬
        ‫مچنببين در‬     ‫مببوثر باشبب‬
                              ‫و تولي ات مولتي م يا‬
         ‫اي جاد م هارت شغلي مي توا ن‬
                  ‫باش‬   ‫کمي کنن‬

‫برنامببببه‬   ‫م قاطع‬   ‫اي آموز شي‬    ‫در دور‬    ‫کب‬  ‫بکريپت نويسب‬
                             ‫بي و ب‬     ‫اسب‬
    ‫نويس‬  ‫در ع لوم کامپيوترو‬     ‫تح صيلي‬   ‫نوي سي در يي نرم ا فزار‬
        ‫ن قش به‬   ‫مهن سي نرم ا فزار‬      ‫يي ز بان برنا مه‬   ‫م عين‬
         ‫بزاي در باگزيني برنامب‬
        ‫به‬      ‫جب‬   ‫سب‬           ‫بي و با محب‬
                             ‫بيط وب‬  ‫يب‬  ‫نويسب‬
        ‫نوي سي به جاي‬    ‫نوي سي و ک‬          ‫)‪(HTML , Java, Etc‬‬
        ‫داشت‬   ‫آموزشهاي فرموله خوا‬

  ‫‪Subject‬‬               ‫نياز نيست‬     ‫توضببيح دادن محتببوا‬
    ‫‪Matter‬‬                      ‫کردن مثال هايي‬   ‫فرا م‬
                             ‫م طابق با ز ن گي واق عي‬
                             ‫کردن مثال ها و‬   ‫. وارد‬
                             ‫سناريو اي قا بل اعت ماد‬
                                       ‫محتوا‬

‫کبببباردان‬   ‫ب سياري از در جات ا ين گزي نه‬      ‫ارز يابي دق يق مح توا يي‬
‫کنتبببببري‬   ‫. آ موزش‬  ‫را به کار مي بر ن‬       ‫بباو قواعب‬
                             ‫بب‬    ‫درن از لحب‬
    ‫کيفي‬  ‫با يي م يريت صحيح کيف يت‬           ‫بببري و علمب‬
                             ‫بببي .‬     ‫گرامب‬
        ‫مورد ن ياز‬    ‫به ا ين‬   ‫مح توا‬      ‫مچنين کيفيت محتوا‬
                         ‫دارد‬

‫م ير سايت‬    ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
        ‫بای دانش بگا ی ي با‬     ‫در دور‬      ‫بببرای مبب يريت دور‬
‫‪Web Master‬‬    ‫ب‬    ‫ب‬      ‫ب‬
        ‫آموزش بهای در زمين به طراح بی‬      ‫در‬  ‫‪ LMS‬و ارساي مطالب‬
  ‫يب مب‬
‫با ب ير‬        ‫ب‬    ‫ب‬  ‫ب‬
        ‫‪ web‬و کمبي ب به ارائ به درون‬         ‫اينترنت يا اينترانت‬
     ‫‪DB‬‬            ‫علوم کامپيوتر‬

‫مبببببب ير‬    ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬
        ‫ببای مرب ببوط ب ببه‬     ‫در دور‬    ‫ب ی توليب‬
                             ‫ب‬         ‫بب‬
                                 ‫برای زمانبب‬
    ‫پروه‬       ‫ب‬        ‫ب‬
        ‫م بب يريت و تکنول ببوهی و در‬       ‫فروش مح صوالت‬   ‫مح صوالت‬
                     ‫- 23 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
      ‫ای‬  ‫بر خی موا قع برای دور‬  ‫بتری‬‫با مشب‬‫باط بب‬‫و ارتبب‬
                ‫حساب اری‬    ‫سب‬ ‫ببرای بهينب‬
                      ‫ببه ببازی‬     ‫بب‬
                              ‫محصوالت‬
 ‫نک ته ب ع ي که در طرا حي يي سي ستم آموز شي با ي‬
‫ع ناوين در سي در ن ظر‬      ‫در ن ظر گرف ته شود در ستي‬
‫است آنچه که واضح است ما نمي توانيم‬           ‫گرفته ش‬
‫ت مامي ع ناوين در سي و ا شکاي مخت لف در سي را در‬
‫سازي کنيم .در‬    ‫الکترونيکي پياد‬      ‫سيستمهاي‬   ‫قال‬
  ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬
‫باي درس بي خاص بي وج بود ي بي سيس بتم آم بوزش‬
            ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬        ‫دور‬
‫ب سيار خوبي براي فراگ ير مي‬         ‫الکتروني کي قا ل‬
 ‫آموزش موثر با گيرايي باال‬          ‫ايجاد کن‬  ‫توان‬
‫که به‬  ‫اي جاد ارت باط با دان شجو و موراد دي گر‬
‫ع نوان مزا يا براي يي سي ستم آ موزش الکتروني کي‬
‫به دن باي‬    ‫مي توان ن‬    ‫م گي‬   ‫شون‬  ‫مي‬  ‫شناخته‬
‫براي آ موزش الکترون يي‬      ‫يي گزي نه غ لط‬     ‫انت خاب‬
‫مين منظور سازماني با‬       ‫. به‬   ‫ن‬   ‫نتي جه ع کس ب‬
  ‫در ايب‬
‫بالت‬     ‫)‪ADL(Advanced Distributed Learning‬‬       ‫عنب‬
                             ‫بوان‬
‫سعي در تب يين ا ين‬     ‫که‬   ‫مي ک ن‬   ‫فعال يت‬   ‫مت ح‬
‫براي آ موزش الکتروني کي دارد . در ج وي‬          ‫جاي گا‬
‫زير ضوابط و معيار ايي که براي تب يل يي سيستم‬
 ‫يي سي ستم آ موزش الکتروني کي با ي‬        ‫به‬   ‫آموز شي‬
    ‫است .‬   ‫رعايت شود به طور خالصه مطرح گردي‬
‫ضوابط و معيار ا براي تب يل محتواي درسي براي تب يل به‬
              ‫يي سيستم آموزش الکترونيکي‬
‫براي اين که يي مح تواي در سي قابل يت ت ب يل به يي سي ستم‬
‫سئواالت ز ير در‬ ‫آ موزش الکتروني کي را دارا با ش با ي‬
               ‫- 33 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                   ‫مورد آن تحليل گردد:‬


‫زينبه‬  ‫1-آيا وجود کاربران بلقو مي توان توجيه کننب‬
        ‫ايي باش که صرف توسعه سيستم مي گردد؟‬
‫مچنبين داراي‬  ‫2- آيا جمعيت مقص داراي دانش کامپيوتر و‬
               ‫دسترسي به اينترنت ستن ؟‬
‫پذيراي يي سيسبتم مبتنبي ببر اينترنبت‬    ‫3-آيا جمعيت مقص‬
                       ‫خوا ن بود ؟‬
‫4-آيا يي سيستم گسترد بر اينترنت مي توان رضايت خباطر‬
‫سرعت‬  ‫ارزاني‬   ‫جمعيت مقص را از طريق راحتي استفاد‬
‫و امن يت و.... را ن سبت به دي گر رو شهاي آموز شي فرا م‬
                          ‫کن ؟‬
 ‫5-آيا محتوا مي توان در يي مجموعه کوچي مبورد اسبتفاد‬
               ‫مج د قرار بگيرد يا نه ؟‬
‫برای کاربران مختلبف مبورد تعب يل‬   ‫6-آيا محتوا می توان‬
                      ‫قرار بگيرد ويا‬
‫به من ظور ا فزايش توا نايی آموز شی‬  ‫آموز گار می توا ن‬
            ‫؟‬  ‫مطال را مورد تحريف قرار د‬
‫7-آيا محتوا درسی با استفاد از تکنولوهی ای ج ي ( از‬
 ‫ت صوير و... ) موثر تر خوا‬ ‫قب يل مولتی م يا صوت‬
                    ‫بود يا نه ؟‬
 ‫8-آيا محتوا درسی با استفاد از توانايی کامپيوتر مانن‬
 ‫مثالهای تصويری و انيميشين می توان ق رتمن تر شون ؟‬
‫9-چگونگی تمان با کاربران در صورت اظهار نظر و باز خورد‬
                   ‫نظرات کاربران ؟‬
‫ايت ديناميي کاربران را دارا می‬    ‫11-آيا محتوا توانايی‬
                          ‫باش ؟‬
‫11-آيا محتوای درسی توانايی برقراری ارتباط با لينکهبای‬
                ‫سايتهای ديگر را دارد ؟‬
 ‫21-آيا محتوای درسی با استفاد از صوت توانايی ق رتمنب‬
‫شب ن را دارد ؟ يا اسبتفاد از صبوت تباثير مثبتبی ببر‬
                ‫يادگيری دارد يا نه ؟‬
             ‫- 43 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫فراموش کرد اين سئواالت دارای انطاف‬            ‫البته نباي‬
‫که مجمو عه‬    ‫در ن ظر دا شته با شي‬          ‫ستن‬   ‫پذيری‬
‫اين سئواالت به عنوان سئواالت پايه مطرح است و در‬
‫تی ن يز تو سط‬    ‫سئواال‬  ‫سي ستمهای آموز شی مخت لف‬
‫فرا موش‬    ‫آموز گار م طرح می شود . درنها يت نبا ي‬
‫کرد که نکته مهم در ايجاد يي سيستم موثر آموزش‬
‫الکتروني کی تو جه به مح توا در سی و ا جزا ت شکيل‬
                      ‫.‬    ‫آن می باش‬     ‫د ن‬

‫يي سي ستم آ موزش‬    ‫سخت ا فزار و نرم ا فزار :‬
‫الکتروني کی ترکي بی ا ست از ا جزا سخت ا فزاری و‬
‫از امکانات‬    ‫برای استفاد‬      ‫ابزار ای نرم افزاری‬
‫کاربران و‬    ‫يي سي ستم آ موزش الکتروني کی‬           ‫مع موي‬
‫دستر سی ح اقلی به بر خی از‬         ‫سرويس د ن گان با ي‬
               ‫.‬    ‫سخت افزار داشته باشن‬

‫از يي‬   ‫کاربران به طور مع موي ن ياز به ا ستفاد‬
‫که مجهز به امکانات مولتی‬          ‫کامپيوتر شخصی دارن‬
‫که بر روی آن سي ستم عاملی‬           ‫.‬  ‫م يا ن يز با ش‬
 ‫باش‬   ‫ش‬  ‫نص‬  ‫با سيستم عامل سرويس د ن‬           ‫متناس‬
‫به‬  ‫يي مرور گر اينتر نت‬       ‫از‬    ‫مچ نين ا ستفاد‬      ‫.‬
‫ای مورد ن ياز از قب يل جاوا‬            ‫تکنو لوهی‬   ‫مرا‬
           ‫بود .‬    ‫و... نيز مورد نياز خوا‬

‫از‬  ‫به ا ستفاد‬    ‫ن گان ن ياز‬       ‫سرويس د‬     ‫مورد‬  ‫در‬
‫ا‬  ‫سرويس د ن گان ز ير برای تامين ح اقل ن ياز‬
‫فا يل‬   ‫سرور‬   ‫از وب‬  ‫ا ستفاد‬        ‫بود‬     ‫الزم خوا‬
               ‫- 53 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫‪Forum server‬‬    ‫فبوروم سبرور‬    ‫ميبل سبرور‬   ‫سبرور‬
‫‪ Back up server‬نيز ببه شب ت‬      ‫از يي‬  ‫مچين استفاد‬
 ‫توصيه می شود . در کنار اين سخت افزار استفاد‬
‫نببر م‬    ‫صببفحات وب‬  ‫از نببرم افزار ببای توليبب‬
‫نببرم‬    ‫چنبب ين مرورگببر‬    ‫افزار ببای گرافيکببی‬
‫از ‪. LMS‬‬     ‫مچنين اسبتفاد‬   ‫نويسی و‬   ‫افزار ای ک‬
                     ‫صورت بگيرد .‬  ‫باي‬

           ‫ابزارهای تعامل و رسانه ها :‬
‫سازمانها آرزوی دا شتن سي ستم ت عاملی را‬         ‫اک ثر‬
‫برای‬    ‫که از طر يق آن با عث اي جاد انگ يز‬      ‫دار ن‬
‫سي ستم‬   ‫به ا ين‬  ‫يادگيری و م جذوب کردن کاربران‬
                             ‫گردد.‬

‫ا ما چرا که نه ؟ اي جاد تعا مل ح اقل گزي نه ای‬
‫آن را به ما می‬      ‫ا ست که آ موزش الکتروني کی و ع‬
‫اينست که سيستم از‬     ‫مفهوم يي سيستم تعاملی‬      ‫د‬
‫و يادگير ن گان در آن‬     ‫با ش‬   ‫من‬   ‫انيمي شين ب هر‬
   ‫و آمب‬
‫بوزش را‬       ‫ب يگر باشب‬
          ‫بن‬       ‫دارای تعامب بب‬
               ‫بل با يکب‬
‫جه‬    ‫. ا گر‬  ‫ما ارا ئه ک ن‬   ‫به‬  ‫درنها يت انع طاف‬
 ‫ان‬    ‫نوز به مرح له ای نر سي‬     ‫محيط های تو سعه وب‬
‫در‬    ‫که ب توان در ا ين محيط ها ابزرا ای آموز شی ص‬
               ‫تعاملی را ايجاد کنيم‬     ‫ص‬

‫در ج وي چ هار سطح که برای برر سی م يزان ت عاملی‬
   ‫ش‬  ‫به کار می رود آورد‬     ‫بودن يي سيستم آموزشی‬
                             ‫است‬
              ‫- 63 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ميببزان تعامببل در آمببوزش‬
                      ‫مشخصه سطح تعامل‬
        ‫الکترونيکی‬
                ‫به طور مع موي اطال عات و يا‬
                ‫فرمول ها به صورت خ طی می‬
                ‫آي ن . ا ين سطح برای ب يان‬
                ‫ا و ن ظرات‬   ‫م ق مات و ا ي‬
                    ‫ب‬   ‫ب‬  ‫ب‬  ‫ب‬
                ‫بيش بتر ب به ک بار م بی رود و‬
                ‫بزان‬‫برين ميب‬‫بجوان کمتب‬ ‫دانشب‬
  ‫ب‬    ‫ب‬       ‫ب‬
‫س بطح اوي : کمت برين مي بزان‬  ‫کنتري را بر توالی و تسلسل‬
‫تعامل ( م ي صفحه ای )‬     ‫مطا ل دار ن . سطح يي می‬
                ‫توان شامل يي تا 3 عکبس و‬
                 ‫ب‬       ‫ب‬     ‫ب‬
                ‫ي ببا گرافي ببي و دو کلي بب‬
                ‫ايتگر به ج لو يا ع ق‬
                             ‫باش‬
                ‫وارد کببردن ارائببه ببا و‬
                ‫فرا خوانی سطح يي و ارا ئه‬
                ‫امکان کنتري بيشتر نسبت به‬
                ‫سطح يي از ويژ گی ای ا ين‬
‫سطح 2 : ميزان تعامل ميانه‬   ‫سطح می با ش . ام کان شبيه‬
 ‫با استفاد از شبيه سازی‬        ‫ب‬   ‫ب‬  ‫ب‬  ‫ب‬
                ‫س بازی با ب با اس بتفاد از‬
                  ‫ارائه ا ( ‪)Presentation‬‬
                 ‫ب‬
                ‫ب يو با و‬ ‫بتفاد از ويب‬‫اسب‬
‫سطح 3 : سبطح متوسبط شببيه‬
                ‫انيمي شينها .و‬ ‫گرافيک ها‬
   ‫سازی / سيستم تقابلی‬
                           ‫صوت‬
                ‫ا ستفاد از يي م حيط شبيه‬
    ‫سطح 4 : سطح پيشرفته‬   ‫کا مل با ام کان‬  ‫سازی ش‬
                  ‫انجام آزمايشهای مختلف‬‫‪Maximum Download Time‬‬   ‫سرعت ارتباط و نوآ طراحی :‬
‫فصبل قببل در نبوآ‬    ‫‪in Seconds for‬باتوجه ببه مطالب‬
‫به نوآ ارت باط‬    ‫طرا حی يي سي ستم آ موز شی با ي‬
              ‫- 73 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫کاربران توجه نمود و با توجه نمود . توجه داشته‬
‫نياز به ارتباط پرسبرعت‬      ‫که سطوح 2 به بع‬    ‫باشي‬
                      ‫داشت /‬   ‫خوا ن‬
      ‫4.41‬     ‫8.82‬     ‫6.33‬     ‫‪56K‬‬
‫‪Page Size‬‬
      ‫‪Modem‬‬    ‫‪Modem‬‬     ‫‪Modem‬‬    ‫‪Modem‬‬
                          ‫‪13 seconds‬‬
‫‪75 kb‬‬    ‫‪52 seconds‬‬  ‫‪26 seconds‬‬  ‫‪22 seconds‬‬

                          ‫‪18 seconds‬‬
‫‪100 kb‬‬   ‫‪69 seconds‬‬  ‫‪35 seconds‬‬  ‫‪30 seconds‬‬

      ‫401‬                   ‫‪27 seconds‬‬
‫‪150 kb‬‬          ‫‪52 seconds‬‬  ‫‪45 seconds‬‬
      ‫‪seconds‬‬
      ‫831‬
‫‪200 kb‬‬          ‫‪69 seconds‬‬  ‫‪60 seconds‬‬  ‫‪36 seconds‬‬
      ‫‪seconds‬‬
 ‫بات مختلفب‬
‫بی‬             ‫کب کب‬  ‫صب‬
     ‫در بورتی به باربران از ارتباطب‬
‫. بهتر است از يي سطح به ع نوان‬       ‫برخوردار باشن‬
‫گردد. سطح دو بهترين گزينه برای‬       ‫استفاد‬   ‫م يانی‬
             ‫طراحی ارتباطات مختلف است .‬
              ‫- 83 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬


                           ‫‪Page‬‬
‫ح جم بر‬                       ‫‪Component‬‬
                      ‫معرفی‬
 ‫حس ‪KB‬‬

      ‫معموال به صورت ‪ Cache‬ظا ر‬
       ‫بوال يکبب‬
      ‫بار‬         ‫مب شب‬
           ‫بی بون . معمب‬         ‫‪Navigational‬‬
‫02 – 01‬
            ‫مب شب‬
      ‫‪ Download‬بی بود و از روی‬
‫‪kb‬‬                          ‫‪Interface‬‬
        ‫گب‬  ‫بب‬   ‫کب‬
      ‫بتم باربر بار بذاری‬  ‫سيسب‬
                ‫ميشود .‬
      ‫برح س ت ع اد حروف به کار‬
       ‫مب‬
      ‫ببه بی‬     ‫صب‬
          ‫به در بفحه محاسب‬‫رفتب‬
 ‫‪1-10Kb‬‬                       ‫متن‬
      ‫گردد . کم ح جم ترين ال مان‬
              ‫در صفحه است‬
      ‫فايلهبايی کبه ببه صبورت ‪Gif‬‬
      ‫شون کم ترين ح جم را‬   ‫ذخ ير‬
‫‪3kb‬‬  ‫‪to‬‬  ‫خوا ن داشت چيزی در ح ود -3‬
      ‫‪ .20Kb‬اما فايهای فشبرد ‪Jpg‬‬        ‫‪Graphics‬‬
‫‪160 kb‬‬
      ‫بي شتر به کار می رود ح جم‬
      ‫ا ين فايل ها ب ستگی به ح جم و‬
      ‫ت ع اد ر نگ به کار رف ته در‬
              ‫داشت‬  ‫آن خوا‬
      ‫فايل های سطح پائين ف لش می‬
       ‫توان ن ب سيار کم ح جم با شن‬
‫,‪10kb‬‬     ‫بب‬
      ‫ببينهايی ببا‬ ‫ببا انيمشب‬‫. امب‬
‫‪100kb‬‬    ‫پيچ ي گی متو سط حج می در ح ود‬
                            ‫‪Animations‬‬
‫‪and‬‬     ‫‪ 299kb‬را اشغاي خوا ن کرد .‬
‫‪higher‬‬   ‫بنها و‬ ‫بر انيميشب‬‫بواآ ديگب‬‫انب‬
      ‫ويب ئو با نيباز ببه ‪Plug in‬‬
                 ‫دارن .‬
‫‪depends‬‬   ‫يي فايل با فرمت ‪ Wav‬ببا 91‬
‫‪on length‬‬  ‫کلمه به م ت 4 ثانيه برابر‪kb‬‬
‫‪of‬‬     ‫99 حجم دارد . 93تا 94 کلمبه‬             ‫صوت‬
‫‪file‬‬    ‫به م ت 91 تبا 81 ثانيبه 991‬
             ‫کيلو حجم دارد‬
‫003 ‪Average page components such as these can easily add up to over‬‬
‫‪kb per page, increasing‬‬
‫.‪Download times substantially even on a 56K modem connection‬‬
                 ‫- 93 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫در ج وي ز ير ح جم متو سط برای ا جزا مع موي که در‬
‫می گردد مورد‬   ‫طرا حی يي سي ستم آموز شی ا ستفاد‬
               ‫.‬  ‫بررسی قرار گرفته ان‬

‫الب ته با تو جه به تو سعه تکنو لوهی م خابراتی و‬
‫سالهای‬   ‫سريع تر ما با ي‬      ‫اي جاد په نای با ن‬
‫‪Design‬‬  ‫بی و‬‫برش در طراحب‬‫بر نگب‬‫با تغييب‬‫بب‬      ‫ب‬‫آينب‬
          ‫سيستمهای آموزشی خوا يم بود .‬

‫- تنظيم برنامه زمهانی دوره ( ‪– )Time Line‬‬
‫چه مدت ز مانی برای تول يد يک دوره آموز شی‬
                       ‫الزم است ؟‬
‫ای آ موزش الکتروني کی اک نون ما يتی صنعتی‬       ‫دور‬
‫و تحوي نياز مبرم‬   ‫به خود گرفته است . اين چهر‬
‫ای ز مانی‬  ‫را برای ته يه و ت وين ا صولی برنا مه‬
‫مخت لف را به دن باي دارد . تو جه دا شته با شيم که‬
‫و‬  ‫نياز به اين که اين سيستم به درستی عمل نماي‬
   ‫بته باشب‬
  ‫بي‬       ‫مشخصب قب‬
      ‫بی برار داشب‬         ‫در بطح و انب‬
                   ‫ب از‬    ‫سب‬
‫پ يروی از يي ا ستان ارد م عين ا ست . با‬      ‫نيازم ن‬
‫ا ين تفا سير برای ته يه يي ساعت برنا مه آ موزش‬
‫ببود .‬   ‫الکترونيکی نياز به 992 ساعت کاری خوا‬
‫متوسبط 981-992‬   ‫که اين تقريبا برابر ببا توليب‬
‫ر‬   ‫فريم درن برای آموز گاران ا ست . در حالی که‬
‫ر دقيقه‬   ‫در‬  ‫دانشجو با يادگيری متوسط می توان‬
           ‫.‬   ‫2-3 صفحه را مطالعه نماي‬
             ‫- 04 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫محصوالت معموال از استان ارد ايی در زمينه آناليز‬
    ‫آزمب‬
  ‫بايش‬       ‫سب‬
         ‫بازی‬    ‫باد‬
                ‫پيب‬     ‫توسب‬
                     ‫بعه‬     ‫طراحب‬
                           ‫بی‬
 ‫در‬  ‫پ يروی مي کن ن‬   ‫بازنگری و در آ خر آ غاز پروه‬
 ‫ای زمانی مورد نياز‬     ‫زمانی و گام‬    ‫ج وي زير باز‬
         ‫يي محصوي مورد بررسی قرار گرفته است‬

‫ای آموزشی‬    ‫زمانب ی قابل قبوي برای زمانبن ی دور‬
                ‫با واريانس بر مبنای ساعت‬

  ‫‪One Hour WBT‬‬    ‫‪Two - Hours WBT‬‬    ‫‪Three-Hour WBT‬‬

‫‪8-12 weeks‬‬       ‫‪12-16 weeks‬‬      ‫‪16-20 weeks‬‬

 ‫برنامه زمانبن ی برای ‪ WBT‬بر مبنای يي ساعت درسی‬
‫محصوي‬  ‫گامهای تولي‬              ‫ب‬     ‫ب‬
                      ‫زمل ببن الزم ب ببرای‬
                             ‫اجرا‬
‫;‪Develop Design Plan‬‬                  ‫2-3 روز‬
            ‫طرح‬  ‫,وتصوي‬
‫بتين ‪HTML‬‬‫بازی نخسب‬‫سب‬     ‫باد‬‫پيب‬            ‫فته‬   ‫4‬
‫نمونه ای‬
  ‫برار دادن در بت و آزمب‬
‫بايش‬    ‫نب‬      ‫قب‬         ‫1 فته ( برای باز‬
      ‫نمونه ای اوليه‬              ‫نگری )‬
‫کامل‬  ‫اصالح و تج ي نظر کردن‬             ‫فته‬     ‫2-4‬
‫کردن مرح له طرا حی ر فع ع يوب و‬
    ‫افزايش کارآيی در شبکه‬
  ‫برار دادن در بت و آزمب‬
‫بايش‬    ‫نب‬      ‫قب‬        ‫ببه ( ببرای‬
                        ‫بب‬  ‫1 فتب‬
      ‫نمونه ای کامل ش‬            ‫بازبينی )‬
                ‫- 14 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫کامل‬  ‫اصالح و تج ي نظر کردن‬               ‫فته‬  ‫1‬
‫کردن مرح له طرا حی ر فع ع يوب و‬
‫ا فزايش کارآيی در شبکه برای‬
          ‫نسخه نهايی‬
 ‫ب‬     ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬
‫ايج باد نس بخه نه بايی و اعم باي‬              ‫2 روز‬
           ‫تج ي نظر‬
             ‫تست در ‪LMS‬‬            ‫2 روز‬
       ‫انتشار نسخه نهايی‬               ‫1 روز‬
                ‫مجموآ‬   ‫8- 12 هفته برای طراحهی و‬
                     ‫1 هفته برای تست و تجديهد‬
                     ‫= در مج موع به طور متو سط‬
                     ‫12 هفته بهرای ايجهاد يهک‬
                            ‫دوره آموزشی‬
      ‫کنترل و مديريت آموزش الکترونيکی :‬
 ‫از ابزار ای قابل ذکر برای آموزش الکترونيکی می‬
 ‫و در نهايت‬    ‫‪Intranet‬‬   ‫‪DVD‬‬    ‫‪CD- Rom‬‬   ‫توان از‬
 ‫از اينتر نت می توان نام برد. ز مانی که ما از‬
 ‫نظر‬   ‫گزينه م‬   ‫‪ CD- Rom‬و يا ‪ DVD‬صحبت می کنيم‬
 ‫بود و زمبانی کبه محتبوای‬        ‫نزديکتر به ‪ CBT‬خوا‬
  ‫ب‬
 ‫‪ Browser‬ص بورت‬   ‫ب‬
          ‫با‬  ‫از مرورگ بر‬
              ‫ب‬          ‫ب‬   ‫ب‬
                      ‫درن ب با اس بتفاد‬
 ‫بود . صبرف نظبر‬     ‫نظر بيشتر ‪ WBT‬خوا‬       ‫بگيرد م‬
 ‫ای در‬   ‫ارا ئه مح توا که ن قش تع يين کن ن‬       ‫از ن حو‬
 ‫در سطح پي شرفته نوآ ته يه‬       ‫ا دارد‬   ‫تق سيم ب ن ی‬
 ‫در تق سيم ب ن ی‬     ‫ن قش ع م‬   ‫مح توا ن يز می توا ن‬
 ‫. نوآ ته يه مح توای در سی برای ارا ئه‬       ‫دا شته با ش‬
 ‫کبه ببا‬   ‫ببه گونبه ای باشب‬      ‫از طريق ‪ WBT‬بايب‬
               ‫- 24 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ارا ئه کر م ق ار‬    ‫از ح جم م ح ود و ا ن ک‬     ‫ا ستفاد‬
‫اين مسئله با در نظر گرفتن‬       ‫بيشتری مفا يم باش‬
‫مچ نين در ته يه‬  ‫.‬  ‫ا می با ش‬    ‫ح جم انت قاي داد‬
‫اين سيستم آموزشی با توجه به مسائلی که در باال‬
‫مچ نين نياز ايی که اک نون و جود دارد‬       ‫و‬  ‫م طرح ش‬
‫با نياز ای کاربران‬     ‫متنا س‬    ‫ا ين سي ستم‬   ‫با ي‬
                    ‫طراحی گردد.‬   ‫مقص‬

‫در حالی که رعا يت ا ين چ نين ا ستان ارد ايی ( از‬
        ‫ب‬   ‫ب‬
‫کيفي بت تص باوير و ... ) در‬      ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬
                   ‫قبي بل رعاي بت حج بم‬
‫يي محصوي مبتنی بر ‪ CBT‬چن ان مطرح نيست .‬         ‫تولي‬
‫ا و مح توا به صورت‬     ‫انت قاي داد‬    ‫ز يرا در ن حو‬
‫ا ازطر يق‬  ‫يکپار چه م شکالتی که در انت قاي داد‬
             ‫ن ارد .‬    ‫دارد‬  ‫شبکه وجود‬

 ‫به‬
‫هوزش هه‬‫هول از آمه‬‫هازي : تحه‬‫هگاه مجه‬‫دانشه‬
                           ‫يادگيري‬
‫اي ج ي تر عال قه به‬    ‫در ت مام دن يا ورود ف ناوري‬
 ‫ترغي‬  ‫دانش با روشهاي متنوآ ارائه دانش را‬        ‫دس‬
‫آموزش مبتنبي ببر وب ‪(web based‬‬     ‫است . امروز‬   ‫درد‬
‫اي پيشبرفته قاببل‬    ‫)‪ education‬در دانشگا هاي کشور‬
‫جه شي در يادگيري‬    ‫و شمن‬    ‫د ستيابي ا ست . م ارن‬
     ‫بي قبب‬
‫بل از ورود‬     ‫انب‬
       ‫ب . حتب‬         ‫کب‬ ‫بازي ايجب‬
                  ‫باد برد‬    ‫مجب‬
‫مؤسساتي از قبيل م رسه مكاتبه‬       ‫تكنولوهيهاي ج ي‬
‫ن و ستان .‬  ‫م ر سه آزاد م لي در‬        ‫اي نيوزيل ن‬
 ‫نگ د نگ و دان شگا‬   ‫دان شگا هاي آزاد سري الن كا و‬
             ‫- 34 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫با‬   ‫تع ليم و تربي تي‬   ‫ن و ستان‬   ‫آزاد گا ن ي در‬
‫زي نه را براي‬   ‫قا بل انع طاف و دم‬     ‫ديف يت باال‬
‫. ا ين دان شگا ها به‬   ‫بود ن‬   ‫فراگ يران فرا م درد‬
‫اي‬   ‫مي ش ن . ت جارب وموفق يت‬     ‫صورت م جازي ادار‬
‫تاثير مث بت تكنولوهي ها را براي‬        ‫ا ين موس سات‬
‫مزمان اثبات‬   ‫موفقيت افراد وجوامع بزرگ به طور‬
  ‫آنها الگوي تعليم وتربيت را تغيير دادن .‬        ‫درد‬

  ‫مطال عه ت مام و قت در دا خل م ح ود‬      ‫ب عالو‬
‫د مي قا بل د ستيابي‬    ‫ز ماني دالن درن ف قط براي ع‬
‫آزادا نه‬   ‫ا ما براي ت ع ادي ده مي خوا ن‬        ‫ا ست‬
‫ياد‬  ‫شان‬  ‫و در ز مان وم كان دلخوا‬     ‫مطال عه دن ن‬
 ‫ا ست . ر ش‬   ‫اک نون ا ين فر صت اي جاد ش‬      ‫بگير ن‬
  ‫ب‬
‫با و‬   ‫ب‬    ‫ب‬
     ‫پل بي تكني بي‬        ‫ب‬
             ‫م ب ارن و دانش بگا هاي آزاد‬
‫تع ليم و ترب يت مكات به اي‬      ‫دان شگا هاي م جازي‬
‫دالن درن واقعي‬   ‫اي عم‬   ‫وجود مح وديت‬    ‫وآن الين‬
‫از جم له م ح وديتهاي ز ماني و م كاني و .......‬
‫ضرورت پاسخگويي به تقاضاي‬       ‫مه نشان د ن‬   ‫مه و‬
‫مردم براي يادگيري م جازي ا ست . چرا ده ف ضاي‬
‫ر‬   ‫سهولت يادگيري و انتخاب دلخوا انه در‬      ‫مجازي‬
          ‫زمان و مكان را فرا م مي سازد .‬

‫ر 4 يا 5 سباي دو چنب ان مبي‬      ‫ميزان اطالعات بشر‬
‫شود . به ع بارت دي گر مج موآ اطال عات قا بل د سترن‬
 ‫براي يي دانشجو در سباي 1997 دمتبر از يبي درصب‬
‫اطالعاتي است ده يبي دانشبجو در سباي 2520 ببه آن‬
‫درد .ا ين ويژ گي به گو نه اي‬      ‫دستر سي پ ي ا خوا‬
              ‫- 44 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ع صر د نوني را به در ستي ع صر‬       ‫ا ست ده متف كران‬
‫ان . يكي از شباخص‬      ‫داد‬  ‫اطالعات )‪(information age‬لق‬
‫قرار مي‬    ‫ايي ده در ا ين زمي نه مورد ا ستفاد‬
‫شاخص نيم عمر اطالعات است ده عبارت از م ت‬         ‫گيرد‬
‫اي علمبي‬   ‫از يافته‬    ‫زماني است ده ح اقل 25 درص‬
‫اعت بار خودش را از د ست‬      ‫از دا نش ب شري‬   ‫يي حوز‬
‫نيم ع مر‬   ‫.‬   ‫اي بع مل آ م‬     ‫. ط بق برر سي‬    ‫ب‬
‫اي دانش بشري به ح ود‬        ‫اطالعات در برخي از حوز‬
‫اي حضوري‬   ‫است. با اين شرايط دالن‬       ‫شش ساي رسي‬
‫با تغي ير و سرعت‬    ‫اي سنتي ن مي توان ن‬      ‫با شيو‬
‫ده وصف دانش معاصر است خود را انطباق د ن . در‬
‫حالي ده ف ضاي يادگيري الكتروني كي دامال قابل يت‬
       ‫انطباق با مشخصات اين عصر را داراست.‬

‫براي عمل كرد مؤثر در جام عه م رن شهرون ان به‬
‫. ساختار و‬     ‫تع ليم و ترب يت پي شرفته ن ياز دار ن‬
‫جوانان‬   ‫کودکان‬    ‫محتواي فعاليتهاي يادگيري باي‬
  ‫مهارتهب‬
 ‫با‬         ‫دانب‬
          ‫بش‬    ‫باالن را براي دسب‬
               ‫ب‬   ‫بب‬    ‫و بزرگسب‬
‫مچنين‬  ‫دن‬    ‫طرز برخورد ا و..... آ ماد‬      ‫ارز شها‬
‫آن‪ ‬ا را براي مشاردت و مسئوليت پذيري در زن گي‬
 ‫سازد . تعليم و تربيت باي‬        ‫اجتماعي شان توانمن‬
‫تا خود را با تغي يرات م حيط‬        ‫به آن ها د مي د ن‬
‫تبا‬   ‫مچنين دمبي دنب‬    ‫پيرامونشان سازگار سازن ‪‬‬
‫يادگيري را م طابق با نياز اي فردي و عال ئق شخ صي‬
‫ر استراتژي براي‬     ‫. به طور خالصه‬    ‫شان ادامه د ن‬
‫مه شهرون ان در يادگيري م اوم به‬         ‫درگ ير دردن‬
               ‫- 54 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫پس‬   ‫دا شت .‬   ‫از تكنو لوهي ن ياز خوا‬     ‫ا ستفاد‬
‫ب ون تكنولوهي نمي توان شهرون ان را در يادگيري‬
                   ‫درگير درد .‬  ‫م اوم‬

‫از ويژگيهاي دلي ي جامعه م رن اين است ده تبادي‬
‫از شبکه‬   ‫را با ا ستفاد‬    ‫اطال عات و عقا ي‬   ‫دا نش‬
‫ا ن قش ا صلي‬   ‫و شبکه‬  ‫در اولو يت قرار مي د‬     ‫ا‬
‫دار ن .‬  ‫را در بر قراري ت عامالت ان ساني جوا مع‬
‫فراگ يري‬   ‫ن فوذ اينتر نت براي ارتبا طات آ سانتر‬
‫ادا مه‬   ‫مهارت ها وتع ليم وترب يت روزآ م‬      ‫دا نش‬
‫يا فت و موفق يت ا فراد وجوا مع مردم ساالررا‬      ‫خوا‬
‫درد.‬   ‫تضمين خوا‬    ‫واجتماعي‬   ‫در فراين اقتصادي‬

‫ع لي ر غم انف جار دا نش و پي شرفت در اطال عات و‬
‫نوز در بع ضي از د شور ا ت ع ادي از‬       ‫تكنو لوهي‬
‫به‬   ‫چه بر س‬  ‫مردم سواد خوا ن ن و نو شتن ن ار ن‬
‫اي مو جود در يي جام عه فناورا نه‬      ‫اين كه از مز يت‬
‫د شور اي ج هان دمي ته اي براي‬      ‫لذت ببر ن . اغ ل‬
‫اي‬  ‫. رسانه‬   ‫دا ش تع اد شهرون ان بي سواد دارن‬
‫مگاني مخصوصا راديو و تلويزيون نقش مهمي را در‬
‫اي جهان‬   ‫و در برخي قسمت‬     ‫اين خصوص بازي مي دنن‬
‫اي ج ي تر و پي شرفته تري براي بي‬         ‫تكنو لوهي‬
‫ا ست . بي سواداني ده‬     ‫سوادان به دار گرف ته ش‬
‫و به‬   ‫اي ح ضوري را ن ار ن‬     ‫فر صت ح ضور در دالن‬
‫اي يادگيري‬    ‫دليل مشكالت اجتماعي و اقتصادي فرصت‬
      ‫ان .‬  ‫در آموزش و پرورش را از دست داد‬
              ‫- 64 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي‬   ‫ف ضا‬  ‫ترين موارد ا ستفاد‬      ‫ي كي از ع م‬
 ‫مجازي در رابطه با دارگران است و به نظر مي رس‬
‫براي‬  ‫از منابع آن الين‬   ‫پيشرفت م اوم با استفاد‬
‫. دارگران با‬    ‫دارگران نتايج خوبي را نشان مي د‬
‫از تكنولوهيها در دارشان مهارت‬       ‫سواد با استفاد‬
                     ‫.‬   ‫پي ا مي دنن‬

‫تو جه دا شت‬  ‫عل يرغم ت مام الزا مات پيش گف ته با ي‬
‫اي‬   ‫که اگر فضا اي مجازي يادگيري داراي پشتوانه‬
‫وصوي‬  ‫نه تنها در را‬   ‫نباشن‬   ‫علمي و منطقي مناس‬
‫اي‬   ‫بلکه شيو‬  ‫ش‬  ‫اف خود کامياب نخوا ن‬     ‫به ا‬
‫و روشهاي کهنه يادگيري را تقويت‬       ‫سنتي در آموزش‬
                        ‫کرد‬  ‫خوا ن‬

‫طور ک لي در ن ظام آموز شي‬      ‫به‬  ‫ف ناوري اطال عات‬
‫کرد.در تحوي جوامع و‬     ‫تغييرات اساسي ايجاد خوا‬
‫ا از جوا مع صنعتي به جوا مع‬       ‫تغي ير ساختار آن‬
‫اطال عاتي تغييرا تي ساختاري در ن ظام آموز شي به‬
‫که پل گرام در ج ولي به مقاي سه‬       ‫آم‬   ‫و جود خوا‬
‫اي تع ليم و ترب يت در‬     ‫ا پرداخ ته ت فاوت‬     ‫آن‬
‫و جامعه اطالعباتي‬    ‫جامعه صنعتي (‪)Industrial society‬‬
               ‫(‪ )Information Society‬را به‬
              ‫- 74 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬‫تع ليم و ترب يت در جام عه‬  ‫تع ليم و ترب يت در جام عه‬
         ‫اطالعاتي‬               ‫صنعتي‬

‫ببن‬     ‫م رسب‬
 ‫ببه:- در بطب‬    ‫‪‬‬    ‫م رسه: ج ا از جامعه‬     ‫‪‬‬
         ‫جامعه‬   ‫- ب خش اع ظم اطال عات صورت‬
‫بورت‬‫به صب‬‫بات بب‬‫اطالعب‬ ‫-‬      ‫شبه محرمانه دارد.‬
   ‫آزاد در دسترن است.‬
              ‫بوزش‬‫بري آمب‬‫بم: مجب‬‫معلب‬  ‫‪‬‬
‫مع لم:- دا نش آ موزان‬ ‫‪‬‬              ‫است.‬
‫را در پ ي ا دردن م سير‬    ‫مب‬  ‫- بل بالن را آمب‬
              ‫بوزش بي‬     ‫دب دب‬
  ‫يادگيري دمي مي دن .‬            ‫د .‬
‫ايت ج اگا نه دا نش‬  ‫- به‬  ‫-دا نش آ موزان را ارز يابي‬
‫آ موزان به شكل فردي مي‬             ‫مي دن .‬
         ‫پردازد.‬
              ‫اي‬    ‫-تاد ي د مي بر م هارت‬
‫-دا نش آ موزان را براي‬            ‫ارتباطي دارد.‬
 ‫بابي بود دمب مب‬
‫بي بي‬   ‫خب‬  ‫ارزيب‬
         ‫دن .‬
‫-تاد ي بر پرورش م هارت‬   ‫-اد ثرا‬   ‫دا نش آ موزان:‬ ‫‪‬‬
   ‫اي ارتباطي دارد.‬            ‫منفعل ستن .‬
‫دانبببش آمبببوزان:-‬ ‫‪‬‬    ‫بب‬
              ‫ببه ببه‬      ‫-بيشب‬
                  ‫ببتر در م رسب‬
     ‫فعالتر ستن .‬      ‫فراگيري مي پردازن .‬
‫-در دا خل و خارج م ر سه‬   ‫ي ب سيار ا ن ك‬    ‫- دار گرو‬
 ‫به فراگيري مي پردازن .‬                ‫است.‬
‫- دار گرو ي ب سيار ز ياد‬  ‫-پرسش ا را از معلمان يا‬
          ‫است.‬    ‫دتاب ا دريافت مي دنن .‬
     ‫-پرسش مي دنن .‬  ‫ارا فرا‬    ‫- جواب اي پر سش‬
                         ‫مي گيرن .‬
‫ا را پ ي ا‬  ‫- خود جواب‬
        ‫مي دنن .‬     ‫ب يب‬  ‫به دمب‬
              ‫بي ب به بادگيري‬  ‫-عالقب‬
                       ‫دارن .‬
‫-عال قه ز يادي به يادگيري‬
         ‫دارن .‬            ‫وال ين:‬   ‫‪‬‬
        ‫‪ ‬وال ين‬   ‫- بنبببب رت در فرآينبببب‬
                   ‫يادگيري فعالن .‬
‫- در فرآينبب يببادگيري‬
  ‫نقش بسيار فعالي دارن‬   ‫ايت آ موزش نق شي را‬  ‫-در‬
                   ‫ن ارن .‬  ‫به عه‬
‫اي فاي‬  ‫ايت آ موزش‬  ‫-در‬
       ‫نقش مي دنن .‬  ‫بادام‬‫بادگيري مب‬‫بوي يب‬‫-الگب‬
                ‫العمر را درذ ن ن ارن .‬
 ‫به الگب مب‬
‫بو بي‬      ‫بب‬
     ‫- به ارائب‬
       ‫پردازن .‬
              ‫- 84 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                  ‫صورت باال ترسيم مي دن‬

‫تو جه دا شت آن ا ست که‬   ‫نخ ستين نک ته اي که با ي‬
‫در ف ضا اي م جازي مع لم ن قش سنتي خويش را‬      ‫بويژ‬
‫ف تع ليم و ترب يت از آ موزش‬     ‫کرد و‬   ‫اي فا نخوا‬
‫روز افزون اطالعات‬  ‫به يادگيري تغيير مي کن . رش‬
‫ويژگي تعليم و تربيت نوين است ده ا ميت نياز به‬
‫يادگيري را بيش از پيش آ شكار مي د ن .ا ما ح جم‬
‫آن را‬  ‫ده با ي‬  ‫سرعتي‬   ‫ب ياموزيم و‬    ‫آن چه با ي‬
‫اي‬  ‫فراگ يريم وح شتناك ا ست به گو نه اي ده روش‬
‫مي دنن . مواجهه با‬   ‫ق يمي يادگيري ما را ناامي‬
 ‫نوين در بار‬  ‫ان ي شه اي‬     ‫چ نين چال شي نيازم ن‬
‫به دارگيري‬   ‫م هارت و دا نش و ن حو‬     ‫چ گونگي د س‬
                   ‫منابع يادگيري است.‬

‫يادگيري و آموزش غالبا مترادف تلقي مي شون . در‬
‫صورتيكه م ترادف ني ستن . آ موزش رو شي ا ست ده طي‬
‫يادگيري‬  ‫و پ شتوانه‬  ‫مي يا ب‬    ‫آن مح توي انت قاي‬
  ‫ب‬  ‫ب‬  ‫ب‬        ‫ب‬  ‫ب‬
‫درحاليك به ي بادگيري روش درون بي م با ب براي‬     ‫ب‬
                           ‫اس بت‬
‫پردازش اطال عات و ت ب يل آن به دا نش ا ست ا ما از‬
‫اي بسياري براي يادگيري وجود دارد‬       ‫آنجا ده روش‬
    ‫را كاري موثر و فراتر از آموزش جست.‬      ‫باي‬
             ‫- 94 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                       ‫يادگيري چيست؟‬
‫يادگيري و سيله اي ا ست براي‬        ‫درتع ليم و ترب يت‬
‫ف. يادگيري فراي ن ي ا ست ده طي آن‬          ‫ر سي ن به‬
‫تا‬   ‫مي دن ن‬  ‫اي د س‬   ‫ا فراد م هارت يا دا نش تاز‬
            ‫ديفيت دار خود را بهبود بخشن .‬

‫اي‬    ‫ده شيو‬    ‫ستن‬  ‫فرو شن گاني‬    ‫ا طا ل‬  ‫شردت‬
‫به گونه ا ي ده به فروش‬         ‫نوين فروش را بياموزن‬
‫و اين حرف آخر درتجارت است..يي‬         ‫بهتري دست يابن‬
‫تل در مورد ارا ئه‬      ‫ت ل ار ما يل ا ست دارم ن ان‬
‫به‬   ‫خ مات مخت لف به م شتريان بي شتر ياد بگير ن‬
‫و‬  ‫گو نه اي ده براي ميهما نان خود مف ي تر با شن‬
‫و‬  ‫تل شون‬   ‫آن‬  ‫اي بي شتري ج ل‬     ‫درنتي جه م شتري‬
            ‫دنن .‬   ‫اعتبارت جاري باالتري دس‬

‫اي‬  ‫تاز‬  ‫يي لو له دش به دن باي ا ين ا ست ده شيو‬
 ‫ا ياد گيرد تا بتوان‬      ‫براي تعمير تردي گي لوله‬
‫و در ز مان م عين ت ع اد‬     ‫با سرعت بي شتري دار د ن‬
‫د ن . از دارگزاران بورن مي‬         ‫بي شتري م شتري ج ل‬
 ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬
‫را ب برد س برمايه گ بذاري بيش بتر‬        ‫ب‬
                       ‫درب بار‬  ‫خوا ن ب‬
‫تا خ مات خود را در سطح باالتري ارا ئه‬          ‫بياموز ن‬
‫م يزان‬   ‫در حالي ده م ير شردت مي توا ن‬          ‫د ن‬
‫ر‬  ‫اي ز مان م يريت خود را بيفزا ي . در‬         ‫سرمايه‬
‫ا مي‬    ‫ا فراد يا گرو‬    ‫يي از مواردي ده ذ در ش‬
    ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
 ‫باي حاص بل از ي بادگيري‬            ‫ب‬
                  ‫ب با توانمن ب ي‬    ‫توانن ب‬
‫و نتيج تا‬   ‫به تر و زيردا نه تر دار دن ن‬        ‫سريعتر‬
               ‫- 05 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫سازمان يا دار فرمايان آنها به سود بيشتري دست‬
                        ‫يافت.‬  ‫خوا ن‬

                          ‫نقش آموزش‬
‫به طور سنتي بر روي آ موزش‬        ‫تا به حاي تك يه ما‬
‫به عنوان رويكردي مفروا براي تسهيل و بهبود دار‬
‫فراگ يري خاص ده‬     ‫و به آ موزش به د ي‬      ‫درد بود‬
‫ايم.‬   ‫دارآيي دارآموزي مي شود نظر مي درد‬        ‫موج‬
‫ده‬   ‫مي آ ي‬  ‫دار‬  ‫به‬  ‫دارآموزي و آ موزش ز ماني‬
  ‫ب‬    ‫ب‬  ‫ب‬    ‫ب‬      ‫ب‬    ‫ب‬
‫بخ بوا يم ي بادگيري در س بوي خاص بي ش بكل بگي برد و‬
‫يا دان شي نو را با سطح‬        ‫فراگ يران م هارتي ج ي‬
   ‫توانمن ي مشخصي در زماني معين به دار گيرن .‬

‫در ج هت اطمي نان از ا حراز‬       ‫آ موزش خلبا نان با ي‬
‫ق بل از‬  ‫واپي ما‬   ‫اي الزم براي دن تري‬     ‫توانم ن ي‬
‫يي جراح ق بل ازا حراز‬      ‫ر گا‬    ‫ح مل م سافر با ش‬
   ‫اي الزم اق ام به عمل جراحي دن‬      ‫مهارت و صالحيت‬
‫مين‬   ‫و به‬  ‫مم كن ا ست ن تايج ناگواري به بار آ ي‬
              ‫دليل آموزش آنها ضروري است.‬

‫اي بسياري انجام داد.‬     ‫آموزش را مي توان با روش‬
 ‫ب‬     ‫ب‬   ‫ب‬
‫بوس بيله د بامپيوتر ي با‬    ‫ب با تلف بن‬
                 ‫ب‬   ‫ب‬     ‫ب‬    ‫ب‬
                        ‫م بثال درد بالن‬
‫اي گو ناگون براي ا جراي‬        ‫مچ نين شيو‬  ‫ما وار .‬
‫تكليف و‬   ‫مورد پژو ي‬     ‫آنها وجود دارد: سخنراني‬
 ‫ي‬   ‫و دار گرو‬   ‫دار آزمايشگا‬    ‫شبيه سازي‬   ‫تمرين‬

‫يادگيري و آ موزش‬    ‫نهاي تا ارت باط مف هومي م يان‬
‫و جود دارد به ا ين مع ني که وق تي شما چ يزي را‬
               ‫- 15 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اين امر به معناي آن است‬       ‫باموفقيت آموزش دادي‬
‫که ک سي ن يز چ يزي را فرا گرف ته ست. و لي ا ين‬
‫راب طه ا ستلزام منط قي ن ارد چرا که مم کن ا ست‬
‫ولي کسي نيز‬    ‫معلمي کوشا با ج يت کامل آموزش د‬
‫و چ يزي‬  ‫چرت بز ن‬  ‫مي شه‬    ‫که‬  ‫کالن او با ش‬  ‫در‬
 ‫نيازم ن‬  ‫موار‬  ‫فرانگ يرد. در عين حاي يادگيري‬
‫خود‬  ‫عل مي را‬  ‫مع لم ني ست وب سيار ک سان مطا ل‬
                       ‫آموخته ان .‬

‫ايجاد فضاي مشارکتي در محيط يادگيري الکترونيکي‬

‫يادگيري الکتروني کي‬   ‫چه اي جاد آن در م حيط‬      ‫آن‬
 ‫يادگيري را عمق بخش‬    ‫حائز ا ميت است و مي توان‬
‫به تبادي تجربه‬    ‫فضايي است که فراگيران بتوانن‬
‫م ياري‬  ‫و يادگيري را از طر يق‬     ‫اي خود بپرداز ن‬
‫ا اي جاد ام کاني‬   ‫ان جام د ن . لذا ت شکيل انج من‬
‫بببراي چببت و گفببت و گببو از لببوازم يببادگيري‬
‫يادگيري‬  ‫الکتروني کي ا ست. ا ين ام کان در وا قع‬
              ‫مشارکتي را تحقق مي بخش .‬

‫م شاردتي ناظر بر‬   ‫را يج ترين تعر يف از يادگيري‬
‫نفر ياد مي‬   ‫موقعيتي است ده در آن دو نفر يا چن‬
‫ر يي از‬   ‫ده چگو نه ياد بگير ن . در بار‬       ‫گير ن‬
‫اي مختل في‬   ‫ا جزاء ا ين تعر يف مي توان تف سير‬
                        ‫ارائه درد.‬

 ‫گرو‬   ‫ناظر بر يي زوج‬   ‫نفر مي توانن‬    ‫دو يا چن‬
‫يي دالن ( شامل بيست تاسي‬       ‫دوچي سه تا پنج نفر‬
              ‫- 25 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫زار‬  ‫يا چ ن‬   ‫ص‬  ‫اجت ماآ ( شامل چ ن‬      ‫ن فر) و يي‬
‫ا‬   ‫زار يا ميليون‬    ‫نفر) يا يي جامعه ( شامل چن‬
                          ‫نفر) باش .‬

‫با ي ك يگر بودن را مي توان با ا شكاي مخت لف‬
‫تعا مل از‬    ‫به چ هر‬   ‫تعا مل چ هر‬    ‫مان ن‬  ‫تعا مل‬
‫مز مان يا نا مز مان دانست‬       ‫تعامل‬  ‫طريق دامپيوتر‬
‫تالش واق عي در د نار‬     ‫م ياري‬    ‫ده ا ين‬  ‫يا آن‬  ‫و‬
‫ي ك يگر با ش يا آن ده فعال يت يادگيري به شكل‬
                   ‫باش .‬  ‫منظمي تقسيم ش‬

‫بر اين اسان ذيل عنوان يادگيري مشاردتي مي توان‬
‫حل م سئله‬    ‫يادگيري دو ن فر را از طر يق فعال يت‬
‫مزمان در طي يي يا دو ساعت دانست يا گرو ي از‬
‫يي‬  ‫دانشجوياني ده از پست الكترونيكي در يي دور‬
‫مي دن ن . يادگيري م شاردتي م كانيزم‬       ‫ساله ا ستفاد‬
‫يادگيري منح صر ب فرد ني ست. ا گر در باب يادگيري‬
‫م ياري و م شاردت سخن گف ته مي شود در‬          ‫از طر يق‬
‫باب يادگيري به تن هايي ن يز مي توان سخن گ فت.‬
‫اگر دسي به تنهايي چيزي را ياد مي گيرداين دار‬
‫ساختن پيش‬    ‫خوا ن ن‬   ‫ايي مان ن‬     ‫از طر يق فعال يت‬
 ‫چب‬  ‫ب‬
‫بايي بون‬       ‫مكب‬
         ‫بانيزم‬    ‫بتلزم‬
                 ‫به مسب‬
                    ‫دب‬        ‫بينب‬
                         ‫بي و ..‬
‫انجام مي شود. مشابه اين‬         ‫استقراء و قيان است‬
‫صورت مي گيرد با اين توجه ده تعامل‬         ‫امر در گرو‬
  ‫اي بيشتري چون تبيين‬     ‫فعاليت‬    ‫ميان اعضاي گرو‬
‫و ... ران يز‬   ‫دوطر فه‬    ‫تن ظيم قا ع‬    ‫ع م توا فق‬
‫ايي‬  ‫مكانيزم‬    ‫شامل مي شود ده خود در بر دارن‬
               ‫- 35 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫بارگيري شناختي دمتر‬      ‫درون فكني‬    ‫چون استنباط‬
   ‫يب‬
‫بادگيري‬     ‫حب‬  ‫بر بي گيب‬
       ‫برد. بوز‬       ‫و ... را نيب‬
             ‫بز دربب مب‬
‫ا و م كانيزم‬   ‫م شاردتي دقي قا شامل ا ين فعال يت‬
  ‫ب‬
‫با در‬   ‫ب‬
     ‫آي بي اي بن فعالي بت‬
          ‫ب‬   ‫ب‬          ‫ب‬    ‫ب‬
                    ‫اس بت و امك بان پ ي ب‬
‫يادگيري م شاردتي بيش از يادگيري فردي ا ست. در‬
‫ر‬   ‫ا در‬  ‫عين حاي ت ضميني ني ست ده ا ين م كانيزم‬
‫ميارا نه صورت گ يرد و ن يز تن ها در‬         ‫نوآ تعا مل‬
   ‫. در بر خي از سطوح تو صيف‬      ‫م ياري رخ ن مي د‬
 ‫ب‬
‫م بان‬     ‫ب‬     ‫ب‬
     ‫ي بادگيري مش باردتي‬     ‫باي ب بالقو‬
                     ‫ب‬   ‫ب‬     ‫ب‬
                           ‫مك بانيزم‬
        ‫شناختي فردي ان .‬     ‫اي بالقو‬   ‫مكانيزم‬

‫اساسي يادگيري مشاردتي صورت ارا ئه ر نمود‬          ‫ب طور‬
‫به يادگيران را دارد مثل اين ده شما در اين درن‬
‫دور يي‬    ‫يا اع ضاي گرو‬    ‫با ي ك يگر دار مي دن ي‬
‫در‬   ‫و يا ا ين ده ا فراد گرو‬      ‫م يز دار مي دن ن‬
   ‫خود ارزشيابي مي شون‬     ‫گرو‬   ‫نهايت ازطريق نمر‬
‫م ياري و م شاردت در يادگيري نوعي‬        ‫لذا موقع يت‬
‫ا يا م يان‬    ‫قرارداد اجت ماعي ا ست ده م يان گرو‬
‫قرارداد‬   ‫شود. ا ين‬  ‫مي‬   ‫ا و مع لم ب سته‬       ‫گرو‬
‫مشخص مي‬    ‫شرايطي را ده تعامالت ضمن آن رخ مي د‬
‫ب ون ا ين ده بروز ا ين ت عامالت را ت ضمين‬          ‫دن‬
‫مثال قرارداد م شاردت تلوي حا دال لت بر آن‬          ‫دن‬
 ‫مه فراگيران به حل مسئله دمي مي دنن‬          ‫دارد ده‬
             ‫اين چنين نيست.‬       ‫موار‬  ‫ولي‬

‫يادگيري م شاردتي موقعيتي را تو صيف‬         ‫اج ماال واه‬
‫طرف ا فراد‬   ‫ده ا شكاي خا صي تعا مل از‬       ‫مي د ن‬
               ‫- 45 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اي يادگيري‬    ‫انت ظار مي رود ده مت ضمن م كانيزم‬
‫اما لزوما تضميني براي رخ اد تعامالت مورد‬         ‫است‬
‫انت ظار و جود ن ارد. لذا دغ غه ا صلي در يادگيري‬
‫براي ا فزايش احت ماي‬    ‫ايي‬     ‫م شاردتي طرا حي را‬
‫ارا مي توان به‬    ‫ر خ اداين تعا مل ا ست. ا ين روش‬
                   ‫چهار دسته تقسيم درد:‬

 ‫تن ظيم شرايط اول يه: براي طرا حي دق يق موقع يت‬
‫مورد نظر باش .پرسش‬     ‫افزايش احتماي تعامالت باي‬
‫براي معل مان م طرح مي‬      ‫ايي ده در ا ين مرح له‬
‫ر‬   ‫اع ضاي‬  ‫شود از ا ين قب يل ا ست: ت ع اد منا س‬
 ‫با مالك معيني گرو‬    ‫چه ميزان است؟ آيا باي‬     ‫گرو‬
‫را به خود اع ضا‬    ‫داد يا ت شكيل گرو‬       ‫را ترت ي‬
‫اي‬   ‫بر اسان دي گا‬    ‫باي‬    ‫واگذار دنيم؟ آيا گرو‬
‫دانش يكسان تشكيل شود يا‬       ‫يكسان‬  ‫سطح رش‬  ‫مشابه‬
‫ا به تر ا ست‬   ‫ا م يت ن ارد؟ آ يا گرو‬       ‫ا ين ا مر‬
‫م؟ چه دار ايي‬    ‫يا در د نار‬      ‫م با شن‬   ‫رو بروي‬
‫ا ست و چه دار ايي‬     ‫براي يادگيري م شاردتي منا س‬
                            ‫نيست.‬

‫مشخص نمودن قرارداد مشاردت بر اسان سناريويي ده‬
‫صورت مي پذيرد. در اين‬      ‫ا در آن مشخص است‬    ‫نقش‬
‫رويكرد يادگيري مشاردتي ب ي به روش مي شود. مثال‬
‫ارا م عين مي د ن .‬    ‫ا موزش م شترك ب طور م شخص ن قش‬
 ‫ب‬
‫باي‬    ‫ب‬       ‫ب‬
    ‫با ب بر اس بان تنظ بيم تف باوت‬
                ‫ب‬  ‫ب‬     ‫اي روش‬   ‫ب‬
                            ‫پ بار‬
‫برانگيختن‬   ‫بر ا سان‬  ‫يا‬    ‫فراگ يران مبت ني ا ست‬
              ‫- 55 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ت عامالت مت عارا ا ست و يا ا ين ده تكم يل دا نش‬
      ‫مثال:‬  ‫فراگيران مستلزم تعامالت غني است‬

‫1- پرسش از فراگيران ببراي ايفباي نقبش خباص در‬
  ‫ش‬  ‫ب يان‬   ‫گر چه ح تي د ي گا‬   ‫ا ست الي و ب حث‬
         ‫ا در نهايت نباش .‬     ‫شخص آن‬    ‫دي گا‬

  ‫اي مختلف براي دانش آموزان‬        ‫2- ارائه دي گا‬

‫اي دبه‬  ‫3- دنتري دستيابي ببه اطالعبات ببه شبيو‬
     ‫به اطالعات متفاوت دست بيابن .‬      ‫اعضاي گرو‬

‫شرايط حل مسئله به گونه اي است ده‬        ‫در اين شيو‬
‫اطال عات ي ك يگر‬    ‫به ترد ي‬   ‫مج بور‬  ‫گرو‬  ‫اع ضاي‬
                           ‫ستن .‬

‫تعامبل در‬   ‫4-تجهيز تعامالت خالق ببا لحباو قواعب‬
                         ‫ميان گرو‬

‫تعا مل را برا سان م شاردت‬      ‫مع لم مم كن ا ست قوا ع‬
‫مه اع ضاي‬  ‫مثال بگو ي :‬   ‫ب يان د ن‬   ‫به چ هر‬  ‫چ هر‬
          ‫نظر خود را بيان دنن .‬     ‫باي‬  ‫گرو‬

‫با: بب ين سبان‬    ‫4-نظارت بر تعامالت و تنظبيم آن‬
‫مع لم در موقع يت يادگيري م شاردتي اي فاي ن قش مي‬
‫ا ميت‬  ‫دن . اين بخش با افزايش تع اد اعضاي گرو‬
‫بيشتري مي ياب . اين نقش تسهيل دنن گي است و نه‬
‫ت ريس. در وا قع در ا ين جا مع لم جواب صحيح را‬
 ‫يا گرو ي را ده در ست جواب داد‬       ‫فرا م ن مي د ن‬
‫بلكه ح اقل م اخله در جريان‬       ‫مشخص نمي دن‬    ‫ان‬
              ‫- 65 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫و ر ن مود ) و ن قش‬   ‫ا شار‬    ‫آ موزش را دارد. (در ح‬
‫در جهت دار خالق يا‬   ‫او در واقع جهت د ي دار گرو‬
‫ده د اميي از‬    ‫تا مثال در ياب‬    ‫نظارت بر آن است‬
   ‫ان .‬  ‫از مجموعه تعالمالت ج ا افتاد‬    ‫اعضاي گرو‬

‫ت نوآ مع ني م شاردت:دل مه م شاردت. چ هار جن به را‬
                ‫در بر داشته باش .‬    ‫باي‬

‫مثال مشاردت‬    ‫1- موقعيت افراد مشابه يك يگر باش‬
‫نه‬   ‫مشابه رخ مي د‬  ‫بيشتر ميان افراد در جايگا‬
       ‫ميان رييس و دارمن ان يا معلم و شاگرد.‬

‫مبثال‬  ‫2-تعامالت ميان اعضا دما بيش مشاردتي اسبت‬
 ‫مباحثه رنگ مشاردتي بيش از ارائه ر نمود دارد.‬

‫باي يبادگيري ما يبت مشباردتي‬       ‫3-برخي مكبانيزم‬
                      ‫بيشتري دارن .‬

‫4- چهارمين عنصر به آثار يادگيري مشاردتي مربوط‬
‫خود يادگيري‬    ‫نه به اين دليل ده اين عنصر‬      ‫است‬
‫بل كه به دل يل ا ين ده‬    ‫م شاردتي را تعر يف مي د ن‬
‫چ گونگي ارز يابي آ ثار‬    ‫اي وا گرا در بار‬     ‫د ي گا‬
‫ا صطالح شنا سي ا ين‬   ‫يادگيري م شاردتي در گ ستر‬
                      ‫زمينه موثرن .‬

‫تع ليم و‬   ‫يادگيري مي توان ن‬    ‫اي ج ي‬   ‫تكنو لوهي‬
‫ساختاري و نظا م ار‬   ‫اي‬   ‫ترب يت را از طر يق روش‬
‫.آغاز موفق فناوري اطالعات‬      ‫تحت تاثير قرار د ن‬
‫تعا مل‬   ‫در م حيط يادگيري م جازي د مي به بر قراري‬
  ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬             ‫ب‬   ‫ب‬
‫ميبان رش بته اي)‪ (interdisciplinary‬ببين دان بش آم بوزان‬
              ‫- 75 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
  ‫به‬   ‫ها ا ست. ا ين روش‬    ‫بين گرو‬       ‫ومعل مان و در‬
  ‫تا با اجتماآ و مؤسسه‬      ‫مي د‬      ‫يادگيرن گان اجاز‬
  ‫اي‬   ‫. تكنولوهي‬  ‫ارتباط داشته باشن‬        ‫آموزشي خود‬
  ‫ارت باط بين معل مان و دا نش‬          ‫ج ي تر مي توان ن‬
  ‫يادگيري و ت جارب‬    ‫آ موزان را براي به بود فراي ن‬
                     ‫.‬    ‫يادگيري تغيير د ن‬

  ‫قابليبت خبوبي ببراي‪‬‬
    ‫ب‬     ‫ب‬       ‫يبادگيري الكترونيكبي‬
   ‫تسهيل تبادي آموزشي بين تهيه دنن گان و استفاد‬
          ‫دارد . براي مثاي مي توان :‬        ‫دنن گان‬

  ‫دانش آموزان رادرمورد آموزشهايي ده در دسترن‬             ‫‪‬‬
                         ‫.‬  ‫مطلع دن‬   ‫است‬

  ‫ب خش مه مي از‬    ‫ا فزايش ارت باط مع لم – فراگ ير‬        ‫‪‬‬
   ‫از طر يق ايم يل‬     ‫ا ست‬   ‫يادگيري منا س‬     ‫م حيط‬
                       ‫‪‬‬   ‫مذادرات چت و....‬

  ‫بوزان‬
    ‫بش آمب‬
       ‫دانب‬     ‫باي‬
              ‫بويق به بادگيري فعب‬
                   ‫بب يب‬  ‫تشب‬           ‫‪‬‬
  ‫ن مي کن ن .‬   ‫يادگيري را به صورت مواد حف ظي ک س‬
  ‫مزيتهاي بيشتري را از طريق‬          ‫يادگيري الكترونيكي‬
      ‫‪‬‬  ‫.‬  ‫فعاليت در جريان يادگيري ايجاد مي دن‬

  ‫سهيم ش ن در‬     ‫ت سهيل دار گرو ي در يادگيري‬          ‫‪‬‬
     ‫اي يك يگر و عكس العمل نشان دادن به اي‬           ‫اي‬
  ‫و درك و ف هم‬    ‫مي د‬  ‫تف كر را ر ش‬       ‫اي ي ك يگر‬
  ‫. يادگيري ا گر در جر يان يي‬            ‫را ا فزايش مي د‬
‫‪‬‬  ‫.‬   ‫بهبود ياب‬  ‫مي توان‬     ‫تالش گرو ي صورت پذيرد‬
                ‫- 85 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫‪‬‬  ‫.‬  ‫بازخورد و تقويت فوري را فرا م مي دن‬        ‫‪‬‬

‫بق‬‫بادگيري از طريب‬‫برعت يب‬‫بيم سب‬‫به تنظب‬‫بي بب‬‫دمب‬        ‫‪‬‬
 ‫اي دم كي‬   ‫برنا مه‬   ‫ابزار ايي ازقب يل ت كاليف‬
          ‫ا و ...‬     ‫دنفرانس‬   ‫دامپيوتر ا‬

‫پيروي دردن از الگوي مؤثر روشهاي يادگيري ده‬          ‫‪‬‬
    ‫.‬  ‫اي مختلف يادگيري را تسهيل مي دنن‬       ‫روش‬

‫زمي نه‬   ‫اي م جازي با ي‬    ‫بر ا ين ا سان در ف ضا‬
‫يادگيري م شارکتي و ت بادي اطال عات را فرا م کرد.‬
‫اي از نظر يه پردازان‬    ‫پار‬    ‫ا گر به د ي گا‬  ‫بويژ‬
‫و ويگوت سکي تو جه‬    ‫پ ياه‬   ‫يادگيري مان ن‬   ‫حوز‬
‫دا شته با شيم که يادگيري را مو لود م شارکت گرو ي‬
             ‫و گفتمان اجتماعي مي دانن .‬

‫مدلهاي آموزش از راه دور و آينده آنها با‬
                  ‫بررسی بازار فعاليت‬
         ‫دور خصوصي تا دولتي‬      ‫آموزش از را‬

‫تحوي چشمگيري در امر آمبوزش از‬       ‫طي 93 ساي اخير‬
‫دور صورت گرفته است. اين تحوي شامل افبزايش‬         ‫را‬
‫دور با بود جه دول تي‬    ‫م يزان ارا يه آ موزش از را‬
‫ببه جبز‬   ‫در سرتاسر جهان بود. پيش از سباي 9701‬
 ‫بي در فرانسب‬
 ‫به‬     ‫دور دولتب‬            ‫بات آمب‬
                  ‫بوزش از را‬   ‫موسسب‬
   ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
‫بيش بترين مي بزان آم بوزش و‬              ‫ب‬
                   ‫اس بتراليا و زالن ب نو‬
‫اي‬  ‫دور و ن يز سهم دوچكي از وا ح‬      ‫تح صيل از را‬
              ‫- 95 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫خصو صي‬   ‫ا‬         ‫ر‬
         ‫دو ِ بر خي دان شگا‬       ‫از را‬   ‫ارا يه ش‬
                                 ‫بود.‬

‫دور‬  ‫ف ا ين ف صل آن ا ست ده بازار آ موزش از را‬
 ‫بهاي از گرايشب‬
‫بات‬           ‫با را به عنب‬
        ‫بوان نمونب‬  ‫بب‬  ‫در اروپب‬
‫احتمالي موجود در سرتاسر جهان بررسي دن . تمردز‬
 ‫ب‬  ‫ب‬  ‫ب‬
‫ايي اسبت دبه ببه‬       ‫ايبن تحقيبق بيشبتر ببر واحب‬
                  ‫ب‬  ‫ب‬   ‫ب‬   ‫ب‬
‫ج هت‬  ‫ا ست تا آ نان بتوان ن‬        ‫شهرون ان ارا يه ش‬
‫د يپلم يا گوا ي نا مه به انت خاب ا ين‬           ‫ا خذ م رك‬
                        ‫ا بپردازن .‬    ‫واح‬

‫ده آيا يي‬     ‫اين پرسش را مطرح دن‬       ‫ر دسي ميتوان‬
 ‫دو لت م لي ت صميم گرف ته يي سي ستم آ موزش از را‬
‫دور در‬   ‫مر دز م لي آ موزش از را‬        ‫مان ن‬  ‫دور م لي‬
 ‫دور مان ن‬    ‫آ موزش از را‬      ‫يا يي دان شگا‬    ‫فران سه‬
‫اي آزاد مو جود در ب سياري از د شور اي‬            ‫دان شگا‬
‫طرح ا ين پر سش‬      ‫با‬  ‫يا خ ير.‬     ‫تا سيس د ن‬    ‫ج هان‬
‫دور را نزد آن دو لت‬       ‫مي توان ا م يت آ موزش از را‬
                  ‫مورد ارزيابي قرار داد.‬

‫از ا ين طر يق و يا بهوا سطه‬         ‫مه ا فراد ميتوان ن‬
‫و ال تزام آن دو لت را در‬         ‫تع ه‬  ‫عمل كرد يي دو لت‬
‫دو ِ جمعيتبي ببيش از 92 نفبر‬
            ‫ر‬            ‫قباي آموزش از را‬
‫مورد ارزيابي قرار‬       ‫و دارگر ماليات د ن‬       ‫شهرون‬
 ‫د ن . دو لت براي اي جاد يي سي ستم آ موزش از را‬
‫دو بار از‬     ‫با ي‬  ‫بيش از ا ين ت ع اد‬       ‫براي‬  ‫دور‬
‫پوي‬  ‫از‬    ‫ن گان مال يات بگ يرد. دو لت‬        ‫مال يات د‬
 ‫مال يات د ن گان يي بار به من ظور تا سيس م ارن‬
                ‫- 06 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫ب‬
‫د به‬  ‫ميدن ب‬  ‫ايي اس بتفاد‬
           ‫ب‬         ‫ب‬
                   ‫ا و دانش بگا‬     ‫ب‬
                             ‫دانش بك‬
‫دور يا قادر به شردت در آن ها‬        ‫دان شجويان از را‬
‫ده به ا ين‬    ‫و يا آن كه ت صميم گرفتها ن‬       ‫ني ستن‬
‫پوي مال يات‬    ‫بار دوم از‬     ‫براي‬  ‫و‬    ‫مرا دز نرو ن‬
‫مچون مردز ملي‬    ‫د ن گان به منظور تاسيس موسساتي‬
 ‫ميدن‬   ‫دور يا شبكه)‪ (Dianda‬استفاد‬        ‫آموزش از را‬
‫در م ارن‬    ‫ده تنها به شهرون اني ده ترجيح ميد ن‬
‫دور آ موزش‬    ‫از را‬   ‫شردت نكن ن‬      ‫ا‬   ‫يا دان شك‬
     ‫دور‬   ‫ميد مشاردت دولت در امر آموزش از را‬

 ‫سه مورد از چ هار مب حث مر بوط به آ موزش از را‬
‫ده دو لت در آن‬    ‫مواردي‬  ‫به‬    ‫دور در ا ين تحق يق‬
‫موس سات‬   ‫اي آزاد‬   ‫ا عم از دان شگا‬      ‫م شاردت دارد‬
‫اي مع مولي‬    ‫دور دول تي و دان شگا‬        ‫آ موزش از را‬
 ‫به ا ين مو ضوآ‬    ‫مي پردازد. در نو شته اي مر بوط‬
‫برر سي ا ن دي درخ صوص تاريخ چه م شاردت دو لت در‬
‫ا ست‬   ‫دور به ع مل آ م‬   ‫تامين بود جه آ موزش از را‬
     ‫ده شرح مختصري از آن را در اينجا ميآوريم.‬

‫اي‬   ‫درآمري كا وا ح‬   ‫دان شگا‬   ‫چن‬  ‫در قرن نوزد م‬
   ‫دور را ارا يه ميداد ن‬    ‫مر بوط به آ موزش از را‬
‫ميشه يي م رن‬    ‫اما اين امر اق امي خصوصي بود ده‬
‫يچ‬   ‫داشت و به‬   ‫انجام آن را بر عه‬        ‫يا يي گرو‬
         ‫وجه مستلزم مشاردت مالي دولت نبود.‬

 ‫دور‬   ‫پيشينه مشاردت دولتها در امر آموزش از را‬
‫به سباي 0901 برميگبردد. در آن سباي يبي ببازرن‬
              ‫- 16 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫در مناطق دور‬    ‫به اشت به نام ويليام آلن گران ي‬
‫اي‬  ‫وا ح‬   ‫ساوت و لز در ا ستراليا‬     ‫ن يو‬  ‫اف تاد‬
‫مكاتبهاي را براي پرستاران به اشت روستايي داير‬
‫ده آ غاز دار وي تا تا سيس‬       ‫ن مود. به ن ظر ميآ ي‬
‫مطالعات خارجي نيوساوت ولز در د ه 9601‬         ‫دانشك‬
‫و نيز ايجاد شبكه آموزش و تحصيل آزاد وابسته به‬
‫ب خش دول تي آ موزش م ضاعف و آ موزش ف ني ن يو ساوت‬
     ‫است.‬  ‫بر خط مستقيمي سير درد‬     ‫ولز امروزي‬

‫بتراليا‬
   ‫در اسب‬    ‫ب‬
          ‫دوئينزلنب‬     ‫در س باي 9101 دانشب‬
                  ‫بگا‬      ‫ب‬
‫دور را آ غاز‬   ‫و بالفا صله آ موزش از را‬     ‫تا سيس ش‬
‫يي‬   ‫مذدور‬  ‫درد. علت آن نيز اين بود ده دانشگا‬
 ‫بولوگ نا‬   ‫م چون آد سفورد‬    ‫ا يالتي بود و‬  ‫دان شگا‬
‫سي ني يا مل بورن؛ به يي شهر ن يز متع لق ن بود.‬
‫دل ايا لت را‬     ‫دل يل دي گر آن كه ا ين دان شگا‬
‫ب ده‬   ‫خود و انجمن دشاورزان آن ايالت را‬       ‫مح ود‬
‫و از ل حاو انتخا باتي ن يز ب سيار‬      ‫ب سيار گ سترد‬
‫ب پشتيبان خود قلم اد ميدرد. در ساي‬         ‫مهم بودن‬
‫اسبترالياي‬    ‫دولبت دبارگري‬    ‫يعني سباي 1101‬   ‫بع‬
         ‫برنامه مشابهي را اجرا درد.‬      ‫غربي‬

 ‫ِ اسبتراليا‬
      ‫مبه دولتهباي ايبالتي‬        ‫از ساي 4101‬
 ‫مه دولت هاي مح لي دا نادا‬      ‫دو لت زال ن نو و ن يز‬
 ‫م ر سهاي را ج هت آ موزش ب چه اي تن ها و ب ستري ش‬
‫در بيمار ستان و ب چه اي دي گري ده قادر به شردت‬
‫تا سيس نمود ن . او لين‬    ‫در يي م ر سه مح لي نبود ن‬
‫م رسه در ملببورن در ايالبت ويكتوريبا (4101) و‬
              ‫- 26 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫سي ني در ايا لت نيو ساوت و لز‬     ‫م ارن ب ع ي در‬
‫وببارت‬   ‫پرت در استرالياي غربي (8101)‬     ‫(6101)‬
‫آداليت در استرالياي جنبوبي‬     ‫در تاسمانيا (0101)‬
‫ولينگتون‬   ‫(2201)‬  ‫بريزبين در دوئينزلن‬     ‫(9201)‬
‫در زالن نو (2201) ساخته ش ن . پس از آن موسساتي‬
‫ن يز تو سط وزراي آ موزش و پرورش ايالت هاي دا نادا‬
  ‫باط دور افتب‬
 ‫باد‬     ‫ا در نقب‬      ‫بيس گردي ب . بعب‬
                 ‫ب‬   ‫نب‬    ‫تاسب‬
 ‫بواج دوتب‬
 ‫با‬       ‫باخت ب ارن مخصب‬
     ‫بوص امب‬    ‫مب‬  ‫سب‬          ‫اسب‬
                       ‫بتراليا‬
‫وا براي ب چه ا ن يز به ا ين‬     ‫راد يويي مو جود در‬
                 ‫مجموعه اضافه گردي .‬

‫وزارت آموزش و پرورش فرانسه مردبز‬      ‫در ساي 0301‬
‫م لي آ موزش مكات بهاي را براي دود دان ا ين د شور‬
    ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬        ‫ب‬   ‫ب‬
 ‫تاس بيس د برد. در دوران پ بس از جن بگ جه باني دوم‬
 ‫دولت هاي ا يالتي ا ستراليا و ن يز دو لت زال ن نو‬
‫آموزش‬  ‫طبق م لي بسيار مشابه با سيستم فرانسوي‬
‫دور را در‬  ‫و تحصبببيل حرفبببهاي دولتبببي از را‬
         ‫ان اختن .‬    ‫ايشان به را‬   ‫دانشك‬

 ‫آموزش سريع سربازان مرخص ش‬     ‫ف از اين اق ام‬
‫پس از ج نگ‬  ‫دار در دوران‬    ‫و آ موزش م ج د ن يروي‬
‫ا تو سط دولت هاي بلژ يي و‬     ‫بود. ا ين ا ق ام ب ع‬
              ‫اسپانيا نيز صورت گرفت.‬

‫از ويژگي اي بارز سالهاي 9901 تا 9701 اين ببود‬
‫ده دولت هاي دموني ستي در جم هوري مر دزي و شرقي‬
‫سرمايهگذاري در ا مر‬   ‫ارو پا و جم هوري خ لق چين‬
            ‫- 36 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫م در موسسات آموزش از را‬        ‫دور را‬  ‫آموزش از را‬
‫دور‬  ‫م در بخ شهاي مر بوط به آ موزش از را‬        ‫دور و‬
           ‫اي معمولي آغاز دردن .‬       ‫دانشگا‬

‫زمان زيادي ده‬    ‫به رغم تاسيس اين موسسات اوليه‬
‫دور در‬  ‫تامين بود جه آ موزش از را‬       ‫دولت ها صرف‬
‫و ز ماني ده‬    ‫سطوح و ن قاط مختل في از ج هان درد ن‬
‫دور در‬  ‫آ موزش از را‬    ‫صرف تا سيس يي سري دان شگا‬
   ‫اي آزاد» ناميب‬    ‫«دانشگا‬   ‫د ه 9701ب ده امروز‬
‫تاثير شگرفي بر بازار و ديفيت‬        ‫ش‬  ‫ب‬    ‫مي شون‬
              ‫ودميت اين نوآ آموزش داشت.‬

‫آزاد در‬    ‫در د شور ايي ده دان شگا‬      ‫اغ ل‬   ‫ا مروز‬
 ‫ا ست؛ دو لت ارا يه آ موزش از را‬       ‫آن ها تا سيس ن ش‬
‫اي مع مولي‬    ‫دور تو سط ت مامي يا بر خي از دان شگا‬
              ‫موجود خود را توصيه ميدنن .‬

                        ‫بررسي بازار‬
‫ده جامعه خود را به سمت‬        ‫بررسي بازار نشان ميد‬
‫سوق‬  ‫مكان هاي بر خوردار از مزا يا و امت يازاتي‬
‫آموز شي / يادگيري در آن جا رخ‬       ‫ده فراي ن‬    ‫ميد‬
‫مرا دز‬  ‫ا‬   ‫دان شك‬  ‫م ارن‬   ‫. ا ين مكان ها‬    ‫ميد‬
‫ميشون . شبهرون اني‬     ‫ا نامي‬    ‫آموزشي يا دانشگا‬
‫به‬   ‫ترجيح ميد ن‬     ‫دور تح صيل ميدن ن‬      ‫ده از را‬
‫ايي ده جام عه در‬     ‫ا و دان شگا‬    ‫دان شك‬   ‫م ارن‬
‫و يا‬   ‫نكن ن‬  ‫ر فت و آ م‬      ‫اختيار شان قرار ميد‬
‫و ترجيح‬    ‫آن كه قادر به ان جام چ نين داري ني ستن‬
               ‫- 46 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫در منزي يا در برخي موارد در محل دار به‬         ‫ميد ن‬
‫تح صيل بپرداز ن . در سي ستمهاي گرو ي مو جود در‬
 ‫ا ين مكان ها اغ ل‬    ‫آمري كا و بر خي د شور اي دي گر‬
‫ده ت حت‬   ‫تا سيس مي شون‬      ‫در نق طهاي دور اف تاد‬
‫يا مردز آموزشي است و‬      ‫دانشگا‬   ‫مالكيت يا اجار‬
‫اي دانشجويي ارائه ميگبردد.‬       ‫اي آن به گرو‬   ‫واح‬
 ‫تا گوا ي نا مه‬     ‫ا ين دان شجويان انت ظار دار ن‬
‫د يپلم و ح تي م ارك دانشگا ي شان در م نزي يا م حل‬
                ‫دار به آنها اعطا گردد.‬

 ‫از اينرو جامعه به موازات ت ارك و تامين م ارن‬
‫ا؛ براي آ موزش ا فرادي ده‬       ‫ا و دان شگا‬   ‫دان شك‬
‫در م نزي يا در م حل دار به تح صيل‬       ‫ترجيح ميد ن‬
 ‫يب‬
‫ا با‬    ‫دانشب‬
     ‫بگا‬    ‫ا‬   ‫بك‬
               ‫دانشب‬      ‫مب‬
                     ‫ب ارن‬    ‫بپردازنب‬
                           ‫ب‬
‫اي‬  ‫دور وابسته به دانشگا‬      ‫بخشهاي آموزشي از را‬
                ‫معمولي را ارائه ميدن .‬

‫ب اقتصادي ده دولتهاي ملي در قرن‬          ‫چالش سياسي‬
‫ا ين ا ست ده آ يا‬   ‫ستن‬   ‫بي ست وي كم با آن رو برو‬
‫بولي‬‫اي معمب‬  ‫بگا‬‫ا و دانشب‬      ‫بك‬‫دانشب‬  ‫ب ارن‬‫در مب‬
‫ا و‬   ‫دانشببك‬  ‫(آمببوزش معمببولي) يببا مبب ارن‬
‫دور) و‬       ‫آمب‬
      ‫دور( بوزش از را‬      ‫اي آزاد را‬    ‫دانشب‬
                           ‫بگا‬
‫اي دامپيوتري‬    ‫ا و دان شگا‬     ‫دان شك‬  ‫يا م ارن‬
‫(آ موزش الکتروني کی) ده آ موزش شهرون ان در آن ها‬
‫سرمايه گذاري‬    ‫الكتروني كي صورت ميگ يرد‬      ‫به شيو‬
                       ‫يا خير.‬   ‫دنن‬
              ‫- 56 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
         ‫آمار و ارقام مربوط به اروپا:‬
‫در لين ف صل برر سي مي شود ده شهرون ان در آ ستانه‬
 ‫اي آموز شي از را‬   ‫وا ح‬  ‫در ا مر خر ي‬    ‫زار‬  ‫ا ين‬
 ‫به رفتب‬
‫بار‬       ‫خب‬  ‫دور براي ا ب اف حرفب‬
    ‫بهاي بود چگونب‬    ‫ب‬   ‫بب‬
                          ‫ميدنن .‬

‫اي آمبوزش‬  ‫در واحب‬   ‫ثبت نامهبا‬     ‫بيش از 97 درص‬
‫در سببطح‬  ‫دور و تنهببا 93 درصبب‬      ‫مضبباعف از را‬
‫ا ست ده‬   ‫ا ست. ب سيار بع ي‬     ‫ان جام ش‬   ‫دان شگا‬
 ‫ب‬
‫ب با‬  ‫بتوانن ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
         ‫اي موج بود در س بطح دانش بگا‬      ‫واح ب‬
‫‪ Charkov Beheer‬در دشور‬    ‫999/994 مورد ثبت نام در‬
‫و يا 999/994 مورد ثبت نبام در مردبز ملبي‬         ‫لن‬
‫دور - ده در حاي حاضر به عنوان يي‬       ‫آموزش از را‬
‫ساختار آموزش مضاعف قلم اد ميشبود – ببه رقاببت‬
                          ‫بپردازد.‬

 ‫ا سپانيا و فران سه به ع نوان ارا يه د ن گان ع م‬
‫ان . ا ين ا مر مم كن ا ست‬     ‫ا شناخته ش‬   ‫ا ين وا ح‬
 ‫چرا ده بي شتر مقا له ا و مطا ل‬       ‫تع ج آور با ش‬
‫ب سادسون» به رشته‬    ‫سيستم «انگلو‬     ‫موجود دربار‬
                   ‫است.‬   ‫تحرير در آم‬

‫براي‬   ‫اي در ن ظر گرف ته ش‬     ‫سي ستم ايي ده وا ح‬
‫شهرون ان را ارا يه‬   ‫اي مو جود در م نزي‬      ‫را دار‬
‫اي در ببازار دارنب .‬     ‫م سهم عمب‬   ‫نوز‬     ‫ميد ن‬
‫ارت باط ز يادي‬   ‫مه به ن ظر مير س‬     ‫و ليكن با ا ين‬
             ‫- 66 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫بين سي ستمهاي بر خوردار از را دار بر تر و دن تري‬
                   ‫بازار وجود ن ارد.‬

   ‫مب‬  ‫به به را دار باي آخب‬
‫برين ب ي در‬   ‫ب‬     ‫و توجب بب‬         ‫تاديب‬
                          ‫ب‬
‫تاثير چ ن اني بر‬    ‫دنفران سها و نو شته اي مو جود‬
‫و لي با ا ين و جود‬   ‫بازار ن ا شته ا ست‬     ‫جاي گا‬
‫از د شور اي ا سكان يناوي حادي‬      ‫اطال عات ب ست آ م‬
‫جهتگيري به سمت سيستمهاي برخوردار‬       ‫از آغاز رون‬
                  ‫از را دار برتر است.‬

                    ‫پرداخت شهريهها‬
‫بر م يزان پردا خت ساليانه‬     ‫در ا ين برر سي بازار‬
‫ا يا‬  ‫دان شگا‬  ‫شهريه ا تو سط شهرون ان به دو لت‬
 ‫براي برنامه اي آموزش از را‬      ‫اي خصوصي‬   ‫دانشك‬
                   ‫است.‬  ‫ش‬  ‫دور تادي‬

‫در برر سي بازار به ا ين ا مر تو جه شود ده‬       ‫با ي‬
‫بر محا سبه م يزان پردا خت ساليانه شهريه ا‬       ‫عالو‬
‫ميزان پرداخت‬   ‫دور‬  ‫براي برنامه اي آموزش از را‬
 ‫پب‬  ‫دب‬
‫ا به از بوي‬    ‫بت بام واحب‬
         ‫ب‬        ‫بب‬   ‫شب‬
             ‫بهريه ا براي ثبب نب‬
‫مالياتد ن گان و تو سط سازمانهاي دول تي تامين‬
             ‫شود.‬   ‫نيز تخمين زد‬   ‫ميشود‬

‫تع يين م يزان پردا خت شهريه به ارا يه د ن گان‬
‫دور ده از پوي مال يات د ن گان و‬       ‫آ موزش از را‬
‫دشوار است. در برخبي‬   ‫توسط دولتها تامين ميگردد‬
‫بخشي از يي دمي بالعوا ساليانه‬      ‫موارد اين شهريه‬
‫ا ست ده از م حل پوي مال يات د ن گان در اخت يار‬
             ‫- 76 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫دور قرار ميگ يرد.‬     ‫ارا يه د ن گان آ موزش از را‬
‫گا ي اين شهريه به شكل دمي بالعوا سرانه و گا ي‬
‫ر مورد ث بت‬     ‫ن يز به صورت يارا نهاي ا ست ده به‬
‫نام تعلق ميگيرد. در برخي موارد اين شهريه معاف‬
‫و گا ي ن يز م شموي‬    ‫اي مال يات بر درآ م‬     ‫از پيا م‬
 ‫زي نه ث بت نام‬    ‫پردا خت مال يات مي شود. گا ي دل‬
‫آم يز اي‬   ‫و گا ي ن يز شهريه پرداخ تي‬     ‫پردا خت ش‬
‫و‬  ‫بهوا سطه ث بت نام شهرون‬      ‫از و جه پردا خت ش‬
‫اي مالياتي دولت محلي‬     ‫يارانهاي است ده از درآم‬
                   ‫يا مردزي حاصل ميشود.‬

‫فعلي براي تثبيت ظرفيت بازار‬        ‫نش‬  ‫قوانين تايي‬
                        ‫از:‬  ‫عبارتن‬

 ‫پرداخت شهريه يا تعلق يارانه به شهريه‬           ‫-‬
    ‫مال‬
‫ف قط يي بار در ساي مالي ده در آن ع ً ثبت نام‬
‫محاسبه ميشود. از اينرو بسبياري از‬        ‫صورت گرفته‬
‫فقط‬   ‫ان‬  ‫يا بيشتر طوي دشي‬     ‫برنامه ا ده 81 ما‬
                 ‫يي بار به حساب ميآين .‬

  ‫شهريه ا ف قط براي د شوري ده ارا يه د ن‬         ‫-‬
‫منظور مي شون . از اينرو دانشجويي ده‬        ‫بود‬  ‫واح‬
  ‫يي برنامه ‪ Femuniversitat‬در وين را مطالعه ميدن‬
        ‫دانشجوي دشور آلمان به حساب ميآي .‬

    ‫براي آنكه آيين نامه اي مذدور دقيقتر شون‬
       ‫است:‬   ‫قوانين بيشتري در ذيل پيشنهاد ش‬
              ‫- 86 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
   ‫ً در ساي مورد بحث‬
           ‫شمار شهرون اني ده عمال‬          ‫‪‬‬
‫مورد توجه و‬    ‫دور ثبت نام دردن‬     ‫در آموزش از را‬
                    ‫قرار گيرن .‬     ‫تادي‬

   ‫گانه به حساب نياين .‬     ‫ثبت نامهاي چن‬        ‫‪‬‬

    ‫طوي م ت زمان ثبت نام به حساب نياين .‬           ‫‪‬‬

‫ف ته به ح ساب‬   ‫ر‬  ‫ت ع اد ساعات آ موزش در‬          ‫‪‬‬
                              ‫نياي .‬

      ‫سطح صالحيت تحصيلي به حساب نياي .‬          ‫‪‬‬

‫با دليه برنامه ا مطابقت‬       ‫نسبت ارزش گذاري‬       ‫‪‬‬
                           ‫شود.‬  ‫داد‬

          ‫ر‬
 ‫بازا ِ صنعت آ موزش از را‬      ‫براي محا سبه ظرف يت‬
‫اي عم لي دي گري ن يز و جود دارد و ليكن‬        ‫شيو‬   ‫دور‬
   ‫به مطالعات ديگري مربوط ميشون .‬       ‫ا‬  ‫اين شيو‬

 ‫ج هت تع يين و ن شان دادن بازار ساليانه ارو پا‬
              ‫اي زير طي ميشون :‬        ‫فراين‬

‫متوسط شهريه ثبت نام از طريق اطالعات مربوط‬            ‫‪‬‬
 ‫ر يي از 46 دانون موجود در برنامه مطالعبه‬           ‫به‬
              ‫مورد محاسبه قرار ميگيرد.‬

‫ضرب‬  ‫از طر يق‬    ‫ش‬  ‫شهريه اي پردا خت‬      ‫دل‬    ‫‪‬‬
‫ر دانون در متوسط شهريه‬       ‫تع اد موارد ثبت نامي‬
      ‫ر دانون محاسبه ميشود.‬      ‫در‬    ‫پرداخت ش‬
              ‫- 96 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫در تحقيقي دبه ون در مبارك (3301 ) انجبام داد‬
‫متوسط پرداخت شهريه ا در اروپا را ببين 991 تبا‬
‫محاسبه درد. فاصله موجود ببين ايبن دو‬        ‫9991 واح‬
‫ميزان زياد است. به استثناي برخي مبوارد مرببوط‬
‫به‬‫)‪ (MBA‬دب‬   ‫دور‬  ‫بوزش از را‬‫به اي آمب‬‫به برنامب‬‫بب‬
 ‫ر قم واق عي‬  ‫شاي‬   ‫ميدن ن‬   ‫شهريه اي باالتري ط ل‬
                  ‫چيزي بين اين دو باش .‬

‫از ا ين مطال عه حادي از ا ين‬       ‫اطال عات ب ست آ م‬
‫امر است ده متوسط پرداخت شهريه بين 993 تبا 994‬
‫است. از آنجا ده تعب اد شبهرون ان در‬         ‫بود‬  ‫واح‬
‫در ر حاي به رقمي‬    ‫حاي ثبت نام يا ثبت نام نمود‬
‫ظرفيبت سباليانه‬    ‫نفر ميرس‬     ‫999/9993‬  ‫بالغ بر‬
‫بازار ن يز به رقمي بالغ بر يي ميل يارد يورو‬
                           ‫ميرس .‬

       ‫اثر بخشي هزينه آموزش از راه دور‬
 ‫مف ي‬  ‫دور‬  ‫آ موزش از را‬    ‫شيو‬  ‫ي كي از دال يل ر ش‬
‫بودن سرمايه گذاري در ا ين زمي نه در مقاي سه با‬
‫انعطاف پذير يا مبتني بر‬      ‫آزاد‬  ‫اي معمولي‬   ‫شيو‬
                        ‫را دار است.‬

‫‪OUUK‬قوانين اثر بخشي‬      ‫‪ )1007( Rumble‬از دانشگا‬
‫دور را در‬   ‫زينببه در سيسببتمهاي آمببوزش از را‬
‫شبرحي‬  ‫اختيار ديگران گذاشت. ديگان در سباي 6001‬
             ‫- 07 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫اج مالي از موارد ا ين چني ني را در د تاب موس سات‬
  ‫دور (صص 98 – 361 ) ارايه درد.‬       ‫آموزش از را‬

‫نتي جه گيري اي‬    ‫از ا ين موارد و مطال عات دي گر‬
                     ‫ذيل ب ست ميآي :‬

‫زي نه آ موزش به طور‬    ‫در سي ستمهاي مع مولي‬       ‫‪‬‬
‫زي نهاي داي مي ا ست ده ب سته به ت ع اد‬       ‫مع موي‬
                  ‫دانشجويان متغير است.‬

 ‫دور‬  ‫در سي ستمهاي آ موزش از را‬     ‫برعكس‬      ‫‪‬‬
‫زي نهاي‬   ‫آموز شي ميتوا ن‬    ‫زي نه مر بوط به مطا ل‬
‫قل م اد‬   ‫آ موزش و صوي ن ش‬    ‫طوي دور‬  ‫ثا بت و در‬
 ‫ر چه ت ع اد دان شجويان ا ستفاد‬      ‫شود. در نتي جه‬
 ‫زينب‬
‫به‬     ‫متوسب‬
      ‫بط‬    ‫ب‬
           ‫بتر باشب‬
              ‫بيشب‬    ‫از مطالب‬
                    ‫ب‬       ‫دننب‬
                           ‫ب‬
‫دا ش‬  ‫ر دان شجو ن يز‬   ‫براي‬    ‫از مطا ل‬  ‫ا ستفاد‬
                          ‫ميياب .‬

‫زي نه اي مر بوط به‬   ‫از پار اي ج هات ده به‬        ‫‪‬‬
‫سي ستم آ موزش از‬   ‫انت خاب ر سانه ن يز ب ستگي دارد‬
‫ارزان تر‬  ‫بازد ي‬  ‫ر وا ح‬    ‫دور ميباي ست براي‬   ‫را‬
              ‫از يي سيستم ق يمي باش .‬

‫به دل يل‬   ‫از شهريه بي وا سطه‬     ‫ا ستفاد‬      ‫‪‬‬
‫ب ده تغيير آن با‬     ‫زينه‬    ‫ارايه مج د يي عنصر‬
‫ب مزيت‬    ‫تع اد دانشجويان ارتباط مستقيم دارد‬
             ‫زينه را در پي دارد.‬     ‫دا ش‬
             ‫- 17 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫در سيستم‬  ‫تع اد دانشجويان ترك تحصيل درد‬          ‫‪‬‬
 ‫امري مهم است. زماني ده ميزان ترك تحصيل از ح‬
‫اثبر‬  ‫نزديي ميشود‬  ‫گذشته و به 991 درص‬     ‫99 درص‬
           ‫زينه نيز از بين ميرود.‬      ‫بخشي‬

‫بي‬   ‫در صورتي ده خ مات ح مايتي از دان شجو‬         ‫‪‬‬
‫زي نه سي ستمهاي‬  ‫وا سطه و الزا مي با ش ؛ مزا ياي‬
‫زي نه آ موزش‬  ‫دور به سمت مزا ياي‬      ‫آ موزش از را‬
‫براي سي ستمهاي‬  ‫سوق مييا ب . ا ين ا مر‬      ‫مع مولي‬
  ‫بود در آمريكب‬
‫با و‬         ‫ب‬
        ‫دور گرو بي موجب‬            ‫آمب‬
                      ‫بوزش از را‬
 ‫جا اي ديگر از مفا يم ضمني خاصي برخوردار است.‬

‫زينه دايبم‬   ‫ده متوسط‬   ‫ش‬   ‫در د ه 9701 نشان داد‬
‫دارشنا سي در‬  ‫يي دان شجوي ت مام و قت دور‬       ‫براي‬
‫زينه يبي شبعبه‬   ‫دمتر از يي سوم‬      ‫‪OUUK‬‬  ‫دانشگا‬
 ‫زينببه يببي فببارغ التحصببيل دور‬      ‫دانشببگا ي و‬
‫دارشناسي نيز دمتر از نصبف آن ببود. تقريببا دو‬
‫دبه‬  ‫پيترز و دانيل (4001) نشان دادنب‬       ‫د ه بع‬
‫‪OUUK‬‬   ‫زينه ا ببه نفبع دانشبگا‬      ‫اين مقايسه در‬
                            ‫بود.‬

‫آيا سيستمهاي آموزشي از راه دور، قادر به‬
              ‫حفظ بازار خود هستند؟‬

          ‫ق‬
‫در تحق ي ِ ا ين ف صل ا ين ا ست‬    ‫ا صل اسا سي خال صه ش‬
‫اي سي ستمهاي‬  ‫براي را دار‬     ‫ش‬  ‫صرف‬  ‫زي نه‬  ‫ده‬
 ‫يا خ ير‬  ‫چه بر روي وب با ش‬     ‫دور‬  ‫آ موزش از را‬
             ‫- 27 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫مع موي با ش . انت خاب ر سانهاي‬        ‫بيش از ح‬  ‫نبا ي‬
     ‫ب‬
‫متغير بايي را در‬    ‫بون‬‫بون تلويزيب‬‫مچب‬       ‫به‬‫پر زينب‬
‫زينه ثابتي دارن .‬     ‫ده‬    ‫اختيار سيستم قرار ميد‬

‫چالشهايي كه طراحان آموزش از راه دور ظرف‬
‫بود،‬   ‫با آن موا جه خواه ند‬         ‫سالهاي آ تي‬
                        ‫عبارتند از:‬

‫‪ ‬سرمايهگذاري اول يه در اي جاد سي ستمهاي آ موزش‬
 ‫ب‬   ‫ب‬    ‫ب‬       ‫ب‬
‫چ ببه الكترونيك ببي و چ ببه غي ببر‬       ‫دور‬  ‫از را‬
‫ر دان شجويي ث بت‬   ‫پيش از آن كه‬      ‫الكتروني كي‬
‫حائز ا م يت و در مج موآ ن سبت به‬        ‫نام نما ي‬
        ‫زينهتر است.‬      ‫سيستمهاي معمولي پر‬

 ‫صنايع‬   ‫مان ن‬  ‫دور‬  ‫‪ ‬سي ستمهاي آ موزش از را‬
 ‫سرمايهگذاري دال ني را ط ل‬       ‫ا‬  ‫در ارا يه وا ح‬
‫در حالي ده آ موزش مع مولي بي شتر ن ياز‬        ‫ميدن ن‬
                   ‫دارد.‬  ‫به دار فشرد‬

‫به ش ت و‬   ‫دور قادر ن‬    ‫‪ ‬سي ستمهاي آ موزش از را‬
‫شمار‬   ‫يچگو نه تغي يرات ساختاري‬       ‫ب ون اع ماي‬
‫ا ين‬  ‫و ميتوان ن‬  ‫دان شجويان را ا فزايش داد‬
      ‫انجام د ن .‬     ‫عمل را با سرعتي متناس‬

 ‫زين بهاي‬
  ‫ب‬    ‫‪ ‬در ص بورت دنت بري تع ب اد متغير باي‬
        ‫ب‬         ‫ب‬    ‫ب‬
‫ن سبي‬  ‫ب ون ر ش‬  ‫ت ع اد دان شجويان ن يز ميتوا ن‬
            ‫افزايش ياب .‬      ‫زينه ا‬  ‫در‬
              ‫- 37 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫دور‬  ‫ا ين ف صل به تع يين د مي بازار آ موزش از را‬
‫و ن يز شاخ صهاي‬  ‫دول تي در ب خش و سيعي از يي قار‬
‫تق سيم آن در م يان چ هار د سته ا صلي از سهام اران‬
‫دبه دليبه‬  ‫ببه نظبر ميرسب‬      ‫پرداخته اسبت. بعيب‬
‫در ا ين ف صل به سهم خود در بازار‬        ‫سهام اران‬
‫نماين . عواملي ده بر سهام بازار در‬        ‫صنعت اشار‬
‫از : حر دت به‬   ‫عبارت ن‬    ‫تاثير گذار ن‬   ‫قرن ج ي‬
‫در عر صه آ موزش از‬    ‫ظ هور عوا مل ج ي‬    ‫سمت (وب)‬
‫دور گرو ي‬   ‫ن قش سي ستمهاي آ موزش از را‬     ‫دور‬  ‫را‬
‫و تكا مل ارتبا طات و‬    ‫مر بوط به ان قالب الكترون يي‬
                    ‫فناوريهاي اطالعاتي.‬
    ‫رويکردها مهم در آموزش الکترونيکي :‬
‫م يزان داربران ا ين‬    ‫برخالف آن چه ده ت صور مي ش‬    ‫‪‬‬

‫ليكن در ع مل‬   ‫يا ب‬  ‫رش‬   ‫روش به م يزان چ شمگيري‬
‫مطلوب و مورد انتظار نبود‬       ‫افزايش داربران در ح‬
‫علت اين امر درپرسش از مخاطبان به دو موضوآ مهم‬
‫راحتي و ميزان اشتياق دار با سيستم باز مي گشت.‬

‫مچنان مطلوبيت خود را حفظ‬       ‫روش آموزش در دالن‬   ‫‪‬‬

‫روش فراگ يري‬   ‫با ر ش‬  ‫ده ت صور مي ش‬    ‫ر چن‬  ‫ن مود‬
   ‫الكترونيكي مطلوبيت آموزش در دالن دا ش ياب‬
              ‫- 47 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫روش فراگ يري تردي بي برخالف آن چه ده انت ظار‬           ‫‪‬‬

‫بعنوان جايگزيني براي روش فراگيري‬          ‫ميرفت بتوان‬
‫در عمل تا رسي ن به اين‬         ‫الكترونيكي معرفي شود‬
‫در‬  ‫اد عا فا صله ز يادي دارد. ع لت ا ين ا مر شاي‬
‫ر دو‬   ‫و سازگار از‬   ‫د ست ن يافتن به تردي بي منا س‬
          ‫روش آموزش سنتي و الكترونيكي باش‬

 ‫ب‬    ‫ب‬
‫ا مي بت فراگي بري‬   ‫با نش بان از رش ب‬
                 ‫ب‬   ‫ب‬        ‫ب‬
                          ‫ارزي بابي‬  ‫‪‬‬


     ‫الكترونيكي نزد 92% پرسش شون گان داشته است‬

‫در فراگ يري الكتروني كي ا فراد ن قش مهم تري‬           ‫‪‬‬

 ‫ب‬    ‫ب‬
‫م با نگي ب با‬       ‫ب‬    ‫ب‬   ‫ب‬
         ‫زي برا مس بئوليت ي بادگيري و‬       ‫دارن ب‬
‫نياز اي آموز شي تو سط م يران‬        ‫م يريت ج هت تامين‬
                      ‫خودشان است.‬    ‫بعه‬

‫ضرورياتي که براي کار آ م ي يي سي ستم آ موزش‬
                    ‫الکترونيکي الزم است :‬

‫حالت‬   ‫از‬  ‫آموزش‬   ‫باي‬   ‫بهتر‬    ‫نتايج‬  ‫حصوي‬  ‫براي‬
‫و به حالت پويا و‬      ‫انفعالي و يي طرفه خارج ش‬
 ‫فوق‬   ‫فعاي تب يل مي شود. با در نظر گرفتن مطل‬
‫دليه عوامل موثر در يادگيري و اثرات متقابل آن‬
                            ‫از قبيل:‬

 ‫( ق رت يادگيري / سبي يادگيري )‬          ‫دانش پژو‬   ‫1.‬

         ‫ايت )‬   ‫م رن ( مكانيزم نظارت,‬        ‫2.‬

‫ا ( سهولت درك , شفاف بودن ,‬          ‫مح تواي دور‬   ‫3.‬
   ‫)‬  ‫‪ Self -Paced‬و يا ‪ Instructor-led‬بودن آن و غير‬
                ‫- 57 -‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫به ,‬
  ‫به ( بتن , ب ا , نقشب‬
      ‫صب‬  ‫مب‬  ‫بانيزم ارائب‬
                 ‫مكب‬        ‫4.‬
               ‫انيميشن , فيلم , ...)‬

        ‫بستر عرضه و امكانات مربوطه‬      ‫9.‬

‫ارزيابي و آزمون ( فراگيري رخ داد , است ؟)‬      ‫6.‬

‫امكانات جستجو و دستيابي به منابع ( اطالعات‬     ‫7.‬
                ‫الزم جهت درك بهتر )‬

             ‫امكانات رفع اشكاالت‬    ‫8.‬
        ‫‪LMS‬‬
          ‫&‬
       ‫‪LCMS‬‬


           ‫- 67 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫به ما توانايي ايجاد کردن محيهبای مختلبف‬           ‫‪LMS‬‬
‫بولی و‬‫باط اصب‬‫باد ارتبب‬‫بی و ايجب‬‫آ»وزش الکترونيکب‬
‫ا ستان ارد را بين آن ها برای ما فرا م می ک ن .‬
      ‫.‬  ‫نشانگر اين امر می باش‬       ‫شکل پائين‬
        ‫‪Traditional e-learning model‬‬
                ‫‪Online University‬‬
                          ‫”‪“Off-the-Shelf‬‬
                           ‫‪E-learning‬‬
    ‫‪Custom e-learning‬‬
              ‫‪Learning Management‬‬
                  ‫‪System‬‬
                          ‫‪Live, Virtual‬‬
                          ‫‪Classrooms‬‬
     ‫‪E-assessment‬‬
                   ‫‪Classroom‬‬
               ‫- 77 -‬
                          ‫آموزش الکترونيکی‬
                      ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫‪ LMS‬ما ابزار ديگر ی به نام ‪ LCMS‬نيز‬                ‫در کنار‬
‫‪ LMS‬مبی‬    ‫ياری ميگريم کبه دارای تفاوتهبايي ببا‬
                                   ‫.‬  ‫باش‬
                           ‫‪Live, Virtual‬‬
      ‫‪Online University‬‬             ‫‪Classrooms‬‬
            ‫‪Learning Management‬‬
                ‫‪System‬‬
‫‪Classroom‬‬
                          ‫‪LCMS‬‬
                         ‫‪Learning Content‬‬
                        ‫‪Management System‬‬
            ‫اگر به خواهيم تعريف ساده ای از اين دو ابزار داشته باشيم :‬

‫ب اد‬
  ‫به ب يريت رويب‬
       ‫کب مب‬          ‫‪SML‬‬     ‫1. برم افب‬
                       ‫بزار‬   ‫نب‬
‫.‬  ‫را به طور خودکار انجام مي‬            ‫‪SnineaeL‬‬
                  ‫- 87 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫را برای‬  ‫که نويسن‬  ‫‪SMML‬‬ ‫2. نرم افزار‬
 ‫نمودن‬ ‫اسمبل‬  ‫گردآوری‬  ‫ذخير‬  ‫ثبت‬
‫م يريت ومنتشر کردن محتويات آموزشی تحت‬
      ‫وب چاپ يا ‪ MC‬ياری مي رسان .‬
‫محصوالت وارد مسير اصلي خود در 5 ساي‬      ‫ر دو گرو‬
‫ا ست.کال سهای جانبي ب سياری در م يان‬      ‫گذ شته ش‬
               ‫ان .‬   ‫اين وشاخه محو ش‬

‫‪ LMS‬دو عامل اثر گبذار دانبش آمبوز و‬       ‫در طراحی‬
‫که در انتخاب وجود‬   ‫برنامه نويس برنامه می باشن‬
‫. به‬  ‫يا ع م و جود ام کانی خاص تاثير می گذار ن‬
       ‫‪ LMS‬دانش آ»وز محور است .‬     ‫زبان ساد‬

 ‫توسبط توليب‬   ‫‪ LCMS‬تباثير عمب‬     ‫در حالی که در‬
‫مچ نين توز يع کن ن گان‬    ‫مح توای در سی و‬     ‫کن ن‬
‫می‬  ‫تاثير‬  ‫بر آط جاد آن‬  ‫نرم ا فزار‬   ‫ت جاری ا ين‬
         ‫. در حقيقت م رن محور است.‬     ‫گذارن‬

   ‫عملياتی که معموال توسط ‪ LMS‬ا اجر می گردد :‬
          ‫1. اجرای ثبت نام دانش آموز‬
   ‫2. م يريت روي اد ای آموزشي(زمانبن ی و...)‬
   ‫3. م يريت ص ور گوا ي نامه وبرنامه آموزشي‬
                ‫ودور تحصيالت‬
           ‫4. م يريت صالحيت ومهارتها‬
                   ‫5. گزارشها‬
            ‫6. م يريت رکورد آموزشي‬
            ‫7. نوشتن نرم افزار دور‬

       ‫اجر می گردد :‬    ‫عملياتی که توسط ‪LCMS‬‬
     ‫‪ ‬توسعه وايجاد محتوای درسی در يي قال‬
             ‫‪ ‬م يريت تسهيل محتوا‬
            ‫- 97 -‬
                           ‫آموزش الکترونيکی‬
                       ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                         ‫ انتشار‬
                 ‫ يکپارچه سازی جريان کار‬
                  LMS ‫ رابط خودکار با‬


     ‫ب‬     ‫ب‬
 ‫ بسبياری از‬SMML ‫يبا‬      ‫ب‬    ‫ب‬
             SML ‫ببرای افبزودن محصبوالت‬ ‫ب‬
                    ‫سازمانها يي‬
 ‫يا موجوديبت منفبرد وارد محتبوای‬   portal learning
 Liwntig ‫آموزشی و منابع می کنن . حاي آنکه اين‬
 ‫کاربران را به يي ت ع اد به م حل ای فيزي کی دور‬
  ‫ايت می کنن‬  ‫از م ولی در يي فضای مجازی يکسان‬
                           .
 ( ‫ببه‬ ‫ببه ارايب‬    ‫يب‬  ‫بب‬
         ‫بب يل ببه ببي اليب‬  ‫ تبب‬LOTOROS
   ‫ ) بی بود به سيسب‬Lnnanewnewane eignn
 ‫بتمها‬    ‫کب‬  ‫مب شب‬
     . ‫ می کن‬link  ‫ومنابع متع د را برای کاربر‬

 ‫در ز ير ا سامی بر خی از مح صوالت ت جاری در زمي نه‬
 ‫هورنالهبا و‬     ‫کبه توسبط‬       ‫ذکر شب‬  LCMS ‫و‬   LMS
 ‫قرار‬   ‫مجالت معتبر آمريکايي و اروپايي مورد تائي‬
                             :  ‫گرفته ان‬

                  LMS
 Docent Entreprise 5.1 (www.docent.com)
 Plateau 4.1 (www.plateau.com)
 TKM 3.5 (Generation21) (www.gen21.com)
 Oracle iLearning 4.1 (www.oracle.com)
  Meridian KSI Knowledge Centre (www.meridianksi.com)
  Nebo 1.1 (Learnframe) (www.learnframe.com)
  Aspen Learning Management Server (www.click2learn.com)
  KnowledgePlanet Learning 6.0 (www.knowledgeplanet.com)

                 LCMS
   •  Adaptive Learning Framework (ibtraining.com)
   •  Adaptive Tutoring System (Adaptive Tutoring)
   •  Aspen Content Development Server (Click2Learn)
   •  Aspen Content Delivery Server (Click2Learn)
   •  Centra Knowledge Server (Centra)
                  - 80 -
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
•  Docent Outliner/Content Delivery Server (Docent)
•  ePath Learning (ePath Learning)
•  Evolution (Outstart)
•  f(2) (Interactive Media)
•  iAuthor (NYUOnline)
•  LEAP Learning Development System (Intellinex)
•  iPerformance (Online Courseware Factory)
•  IPRESS/KBRIDGE (KnowledgeXtensions)
•  Jupiter (Avaltus)
•  Knowledge Mechanics Studio (Knowledge Mechanics)
•  Knowledge Pathways (Global Knowledge)
•  Knowledge Producer (IBM Mindspan Solutions)
•  Knowledgelinx 2000 (Knowledgelinx)
•  KnowledgePlanet Content (KnowledgePlanet)
•  KnowledgeOne Content Manager (LeadingWay Knowledge
  Systems)
•  Lightspeed Omnisite (Lightspeed Interactive)
•  LogicBuilder (LogicBay)
•  Nogginware (Handshaw, inc.)
•  SmartBuilder (Suddenly Smart)
•  SWIFT (Gemini Learning Systems)
•  Theorix (Theorix)
•  TopClass (WBT Systems)
•  Total Knowledge Management (TKM) System (Generation21)
•  Vitalect (Vitalect)
•  VuePoint Learning System (VuePoint)

 ‫اين محصوالت نمونه ای بسيار خوبی برای محصوالت‬
        . ‫تجاری در اين زمينه می باشن‬
‫ج وي زير شرح خوبی می توان برای امکاناتی باش‬
 ‫ فرا م می شون و نشانگر‬LCMS ‫ و‬LMS ‫که توسط‬
        : ‫تفاوتهای اين دو می توان باش‬
Primary Target Users         LMS       LCMS

                            Content
               Training Managers,   Developers,
  Primary Target Users     Instructors,    Instructional
                Administrators   Designers, Project
                           Managers
               - 81 -
                           ‫آموزش الکترونيکی‬
                       ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 Provides primary management
                      Learners   Learning Content
       of…

 Management of Classroom,
   Instructor-led Training

  Performance Reporting of
                      Primary     Secondary
    Training Results

   Learner Collaboration


 Keeping Learner Profile Data

Sharing learner data with an ERP
       system

    Event Scheduling

 Competency Mapping – Skill
     Gap Analysis

 Content Creation Capabilities


 Organizing reusable content

 Creation of Test Questions and
    test administration

  Dynamic pre-testing and
    adaptive learning

 Workflow tools to manage the
 content development process
                  - 82 -
                          ‫آموزش الکترونيکی‬
                      ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫‪Deliver content by providing‬‬
‫& ‪navigational controls and look‬‬
       ‫‪feel‬‬‫ايي‬   ‫اما در کنار تمام اين مسايل برخی از گزينه‬
‫سازی نرم ا فزار‬       ‫در طرا حی و پ ياد‬    ‫که حت ما با ي‬
  ‫از :‬   ‫عبارتن‬    ‫در نظر گرفته شون‬      ‫ای ‪ LMS‬باي‬

‫‪ ‬قابليت ثبت نام از دانشجويان به صورت ‪Online‬‬

               ‫ای ‪Online‬‬    ‫‪ ‬ص ور گوا ينامه‬

                       ‫ای ‪Online‬‬  ‫‪ ‬آزمون‬

‫م کاری و ارتبا طات در سی به صورت‬          ‫‪ ‬تعا مل ح هت‬
                             ‫‪Online‬‬
    ‫پشتيبانی الزامی وآموزش حين اشتغاي‬             ‫‪‬‬
       ‫پشتيبانی کالسهای کاربر متع د‬            ‫‪‬‬
         ‫پشتيبانی از ليست انتظار‬             ‫‪‬‬
        ‫پشتيبانی قلمرو زمانی متع د‬             ‫‪‬‬
‫پشتيبانی از وسيله ای موبايل ازقبيل ‪LieP‬‬              ‫‪‬‬
          ‫مهارت وشايستگی م يريت‬             ‫‪‬‬
                 ‫گزارشگيری‬            ‫‪‬‬
    ‫فرآين تغيير برای باال بردن کارايی‬             ‫‪‬‬
                      ‫‪ ‬پيگيری امور مالی‬

‫ای خبود‬    ‫‪ LMS‬مبتنی بر نياز‬        ‫ما برای انتخاب يي‬
                  ‫نياز به يي ارزيابی داريم‬
                  ‫- 38 -‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫‪LMS‬‬  ‫به ما در انتخاب يبي‬    ‫سئواالت زير می توانن‬
                  ‫:‬  ‫کمي کنن‬  ‫مناس‬
               ‫.سواالت ازيابي ‪LMS‬‬
   ‫سوالت زيرين براي کمي به يي مرکز توجه سازمان‬
 ‫براي رسي گي انتقادي زمانيکه ‪ LMS‬را انتخاب مي‬
                     ‫کنن .‬
 ‫1 ا اف اوليه سازمان شما در ايجاد نمودن يي‬
                     ‫-‬
               ‫‪ LMS‬ج ي چيست؟‬
 ‫2 آيا ‪ LMS‬ذ ني را مي توان جايگزين و يا به‬
                     ‫-‬
            ‫‪ LMS‬موجود اضافه کرد؟‬
‫3 چه مق ار آموخته ا توسط ‪ LMS‬ذ ني پشتيباني‬‫-‬
                  ‫مي شون ؟‬
‫‪ Training‬مي توان توسط‬  ‫4 چه تع اد ما نگ کنن‬
                     ‫-‬
             ‫‪ LMS‬پشتيباني شود؟‬
    ‫براي‬  ‫5 آموخته ا به طور برجسته و عم‬
                     ‫-‬
 ‫سازمان شما, داخلي , خارجي يا ترکيبي از ر‬
                 ‫دو ستن ؟‬
    ‫6 آيا ‪ LMS‬م ي تحويلي يي پرون ( سرويس,‬
                     ‫-‬
    ‫فراين ) براي سرويس را ساپورت مي کن ؟‬
   ‫7 آيا نرم افزار دور قابل حمل و عمل مهم‬
                     ‫-‬
          ‫براي سازمان شما مي باش ؟‬
    ‫8 آيا شما نياز داري که از مخزن محتواي‬
                     ‫-‬
          ‫پشتيباني کني ؟‬  ‫توزيع ش‬

          ‫‪.B‬اسان و عناصر م يريت ‪Learning‬‬
 ‫9 ک ام م ي و مت از آموزش و را نمايي توسط‬  ‫-‬
        ‫ش ؟‬  ‫‪ LMS‬ذ ني , م يريت خوا‬
  ‫تحويل کالن , مکاتبه اي( بر اسان نوشتن بر روي‬
  ‫کاغذ) , کنفرانس سمعي و بصري , وب , ‪,CD ROM‬‬
‫‪ ,DVD‬ما وار يا ترکيبي از تحويالت يا تع ادي از‬
                   ‫ترکيبات باال.‬
  ‫آيا ‪ LMS‬نياز به م يريت نگه اري و‬    ‫11 -‬
     ‫پشتيباني برنامه آموزش مخصوص دارد؟‬
  ‫چه تع اد رشته ا از طريق ‪ LMS‬قابل‬    ‫11 -‬
                 ‫دسترسي ان ؟‬
            ‫- 48 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 ‫آيا ‪ LMS‬نياز به م يريت و پيگيري مهرت‬   ‫21 -‬
   ‫و صالحيت شايستگي در داخل سازمان دارد؟‬
‫آيا ‪ LMS‬براي تسهيل و کمي نمودن مرور و‬   ‫31 -‬
  ‫باز بيني اجرا يا ايجاد نقشه توسعه منحصر‬
        ‫به فرد استفاد مي شود؟(‪)IDP‬‬
‫‪ LMS‬براي کمي و تسهيل براي توسعه داخلي‬   ‫41 -‬
        ‫از محتواي ‪ learning‬نياز دارد؟‬
 ‫در ذ ن خود ميزان قابل توجه از فراين‬   ‫51 -‬
 ‫تغيير براي کارايي بهتر براي ‪ LMS‬در قبوي‬
        ‫سازمان شما نياز دارد, چيست؟‬

            ‫‪ .C‬ارتباطات ‪Communication‬‬
‫نوآ م ار و پهناي بان اينترنت سازمان‬    ‫61 -‬
          ‫شما و اتصاي ‪ WAN‬چيست؟‬
  ‫سرعت و ساختار ‪ LAN‬سازمان شما چيست؟‬   ‫71 -‬
‫آيا ‪ LAN‬ذ ني شما نياز به رابط ديتا در‬   ‫81 -‬
‫‪ HR‬و ‪ ERP‬يا ساير سيستمهاي اطالعاتي در داخل‬
             ‫سازمان شما دارد؟‬

                ‫‪.D‬ساختار ‪Work Station‬‬
    ‫ساختار سخت افزار ‪ Work Station‬اي‬    ‫91 -‬
        ‫چيست؟‬   ‫کامپيوتر اي يادگيرن‬
 ‫در ‪Work‬‬  ‫سيستمهاي عملياتي استفاد ش‬     ‫12 -‬
       ‫‪ Station‬کامپيوتر اي يادگيرن ؟‬
       ‫مرورگر اي وب استفاد ش ؟‬      ‫12 -‬
   ‫مرورگر وب ‪ Plug-ins‬در ‪ Work Station‬اي‬   ‫22 -‬
   ‫مجوز داد مي شون ؟‬    ‫کامپيوتر يادگيرن‬

                  ‫‪.E‬ساختار سرور‬
   ‫ساختار سخت افزار از قرار گرفتن‬     ‫32 -‬
            ‫‪ platform‬سرور وب چيست؟‬
 ‫سيستم عملياتي ‪ platform‬سرور وبي که ير‬   ‫42 -‬
             ‫آن قرار گرفته چيست؟‬
      ‫کاربر سرور وب استفاد ش ؟‬     ‫52 -‬
 ‫آيا سازمان يم سيستم م يريتي يا ‪Data‬‬    ‫62 -‬
             ‫‪ Base‬رابطه اي دارد؟‬
            ‫- 58 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
             ‫‪.F‬امنيت و مح وديت فني‬
‫کاربرد اي مبتني بر وب در موضوآ توجه و‬  ‫72 -‬
    ‫رسي گي به امنيت در محيط ديگر چيست؟‬

‫‪ LMS‬مزايای متع دی‬    ‫توجه داشته باشيم که انتخاب‬
‫دلي لی برای انت خاب‬   ‫ر ک ام می توا ن‬     ‫دارد که‬
                       ‫:‬  ‫‪ LMS‬باش‬
                     ‫-کا ش زينه‬  ‫1‬
             ‫-افزايش دسترسي به ‪Training‬‬  ‫2‬
                ‫-ايجاد پشتيباني اجرا‬  ‫3‬
 ‫مج د‬  ‫-تهيه محتواي سازگار و استوار و قابل استفاد‬   ‫4‬
        ‫-تهيه پيگيري , گزارش گيری اتوماتيي‬   ‫5‬
             ‫-و ترکيبی از نياز ای باال‬   ‫6‬
‫لی زير آناتومی آموزش الکترونيکی نمايش‬       ‫در شکل‬
                      ‫است‬  ‫ش‬  ‫داد‬
             ‫- 68 -‬
                                                 ‫آموزش الکترونيکی‬
                                             ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                     Anatomy of an LCMS

 Content Creation        Content Assembly      Database Storage     Publish Learning             Output Formats
   Interfaces            Interface                   (add navigation controls, etc.)
                  (course hierarchy)


                                                       Assemble at runtime
   Microsoft
    Microsoft                                       DD
    Word                                                             e-Learning
     Word                                         EE
                                                                    e-Learning
                     M
                     M                          L            Pre-compile
                                                L
                     II                          II
  PowerPoint
  PowerPoint              D         Learning Object
                               Learning Object         V
                     D          Repository            V                    CD-ROM
                                                                    CD-ROM
                     D           Repository           EE
                     D                                   Output
    Built-in             L                          RR
    Built-in
 Authoring Utilities           L                                   Type?
 Authoring Utilities          E                          YY
  (Browser-Based or
Locally(Browser-Based or
    Installed Application)      E                                             Print-based
                                                                   Print-based
 Locally Installed Application)
                     W
                     W          C:\Media
                     A                          EE
    Flash
     Flash              A           \graphics
                                               N
 (and other 3rd party
                     R           \animations          N                     PALM
  (and other 3rd party
  Authoring tools)
   Authoring tools)          R                          G
                                                                      PALM
                                                                   (and other mobile

                     E           \audio             G                    (and other mobile
                                                                     devices)
                     E           \video            II
                                                                      devices)   HTML
    HTML
                                               NN
   Editor
    Editor
 Embedded or external
                                               EE
                                                                     EPSS
                                                                      EPSS
  Embedded or external
      LCMS and LMS in the Learning eco-system                                                 Multi-
       Authorin                                      channel
       g Tools                                      Delivery
                             LCMS Repository
         Admin                                         LMS
         Tools
                                                                       Enterprise
                                                                       Directory

                                         Student
                                       Information
                                      - 87 -
                   ‫آموزش الکترونيکی‬
               ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
    Multiple Server P2P Illusion


             JMS
Data          Server
      JMS          Generate “Automatically”
base    Server      JMS
     Server
          - 88 -
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
    ‫استاندارد های‬
   ‫آموزش الکترونيکی‬

‫در صنعت آ موزش الکتروني کی چ هار عن صر ا صلي و جود‬
‫=‪(ECP‬‬  ‫کننبب گان مببواد آموزشببي‬     ‫دارد : توليبب‬
‫ناشبران در‬   ‫)‪ Educational Content Provider‬که به ماننب‬
‫آموزش کالسيي عمل مي کنن . فرا م کنن گان خ مات‬
  ‫شب‬ ‫کب‬
‫ببه ببامل‬    ‫آموزشي )‪(ESP= Educational Service Provider‬‬
‫اي‬   ‫وا ح‬  ‫موس سات آموز شي‬    ‫دان شگا ها‬  ‫م ارن‬
‫ا و... مي باش . اين‬    ‫آموزش سازمانها و کارخانه‬
‫مستقيم و يا توسط عنصر سومي بنام‬       ‫دو مي توانن‬
  ‫بته باشب‬
‫بن .‬       ‫بم ارتبب‬
     ‫باط داشب‬   ‫ب‬       ‫بب‬      ‫واسب‬
                   ‫بطه) ‪ (Broker‬با‬
‫نرم‬   ‫کار تول ي‬  ‫نرم ا فزار ن يز‬    ‫تولي کن ن گان‬
‫دارنب . در شبکل 1‬    ‫افزار اي آموزشي را به عهب‬
   ‫است.‬   ‫اين عناصر و ارتباط بين آنها تصوير ش‬
              ‫- 98 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
      ‫شکل 1 :عناص صنعت آموزش الکترونيک و ارتباطات مابين‬
         ‫و تشکيل د ن‬  ‫شالود‬
          ‫آموزش الکترونيکی‬

‫م ب خش م هم معاد له را ت شکيل‬       ‫نوز‬     ‫يادگير ن‬
                              ‫.‬  ‫مي‬
              ‫- 09 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
                       ‫‪Effective‬‬
         ‫‪Good instructional‬‬     ‫‪Learning‬‬
            ‫‪design‬‬


‫تکنو لوهي يادگيري ن قش مه مي را در يادگيري بازی‬
                              ‫می کن‬

    ‫يب‬  ‫باملی تکنولب‬
‫بوهی بادگيری:‬        ‫سب‬    ‫خالصب‬
            ‫به ای از بير تکب‬
‫کامپيوتر ای بزرگ که مبتنی بر سيستمهای يادگيری‬
                 ‫بودن .‬   ‫برنامه ريزی ش‬

‫به زبان های برنا مه‬      ‫ش‬   ‫ای نو شته‬   ‫نرم افزار‬
‫ای خاص, سيستمهای مبتنی‬      ‫نويسی محلی برای ماشين‬
   ‫ب‬       ‫ب‬         ‫ب‬
‫ک ببببامپيوتر و سيس ببببتمهای ديگ ببببر.‬           ‫ب‬
                             ‫ب ببببر‬


‫ای مبتنی ببر وب‬    ‫و اينترنت که سيستم‬       ‫ظهور ‪www‬‬
  ‫ای م يريت يادگيری را بوجود آوردن .‬           ‫و سيستم‬

‫کاربرد در‬  ‫که دارای‬   ‫ای‬    ‫سير تکا مل تکنو لوهی‬
               ‫:‬    ‫ستن‬  ‫آموزش الکترونيکی‬

‫)‪Object-oriented programming (1970s‬‬
    ‫‪Parent/child and inheritance‬‬

    ‫”‪Reuse of “building blocks‬‬
              ‫- 19 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫)6891( 9788 ‪SGML – ISO‬‬
   ‫‪A met language for publishing‬‬

   ‫‪HTML (1993) and the World Wide Web‬‬

‫‪XML (1998) and associated standards‬‬
   ‫‪Meta language focused on data‬‬

   ‫. . . ‪XSL, XML-Schema, X-Link‬‬‫ا گر ب خوا يم برای آ موزش الکتروني کی يي م ثاي‬
‫مبت نی بر واقع يت ن شان د يم می توان مح توای‬
 ‫مان ن‬  ‫ای آ موزش الکتروني کی را‬     ‫ا نواآ سي ستم‬
 ‫قط عات مخت لف پازي ت صور کرد . که با ا ستفاد‬
‫آ»وزش الکتروني کی‬    ‫ای مع موي در‬     ‫ازا ستان ارد‬
‫شکل زير‬  ‫مشکل تکه تکه ش ن را بر طرف نمود مانن‬
                             ‫:‬
              ‫- 29 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
    ‫‪Lego Example‬‬
‫محتوی بصورت‬
‫بلوکهای ساختمان‬
 ‫دیده می شود.‬
              ‫‪Module from one course‬‬
             ‫.‪Using ‘chunks’ of content‬‬
 ‫ای مخت لف آموز شی ن گا‬         ‫به دور‬    ‫ا گر يي ن گا‬
‫شکل ز ير‬     ‫مان ن‬  ‫ای مخت لف آموز شی‬       ‫دور‬   ‫ک نيم‬
                            ‫:‬   ‫می باشن‬
              ‫‪Course‬‬
                ‫- 39 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
             ‫‪Lesson‬‬

          ‫‪Topic‬‬
                   ‫‪Activ‬‬
                   ‫‪ity‬‬     ‫‪Lesson‬‬             ‫‪Lesson‬‬
   ‫‪Topic‬‬             ‫‪Topic‬‬
         ‫‪Activ‬‬             ‫‪Activ‬‬
          ‫‪ity‬‬              ‫‪ity‬‬
 ‫آموزش الکترونيکی :‬    ‫علت نياز به استان ارد ای‬

                     ‫حفظ کيفيت‬    ‫1.‬

       ‫افزايش اعتماد سرويس گيرن گان‬        ‫2.‬

‫ا و ساير م نابع‬   ‫يک سو سازی حر کت دان شگا‬       ‫3.‬
                        ‫علم‬  ‫تولي‬

‫ا برای ف عالين در عر صه آ موزش‬     ‫و جود ا ستان ارد‬
        ‫الکترونيکی مزايای مختلفی دارد :‬

‫برای کاربران وجود استان ارد از انحصاری ش ن‬        ‫‪‬‬

                  ‫محصوالت جلوگيری می کن‬
             ‫- 49 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫وجود استان ارد باعث حذف‬      ‫فروشن گان‬    ‫از دي‬    ‫‪‬‬

‫ای م جزا به دا شتن وا سطهای‬      ‫ن ياز به برنا مه‬
‫ا‬   ‫زينه‬  ‫اختصاصی می گردد اين موضوآ باعث کا ش‬
                           ‫می گردد‬

‫مت نوآ آموز شی‬    ‫متعل مين و جود مطا ل‬      ‫از د ي‬    ‫‪‬‬

‫می‬   ‫آزادی ع مل آ نان در گزينش به ترين مطا ل‬        ‫سب‬
‫به‬  ‫ق رت انت قاي‬  ‫مچ نين با عث ا فزايش‬      ‫گردد .‬
                     ‫دانشجو می شود‬

‫و جود ا ستان ارد با عث کا ش‬      ‫طرا حان‬    ‫از د ي‬    ‫‪‬‬

‫ا می گردد و با عث صرفه جويي در و قت‬           ‫زي نه‬
                        ‫.‬  ‫ش‬    ‫خوا‬

     ‫آنچه که استان ارد اعمال انجام می د ن ؟‬


                   ‫‪Meta-data tagging‬‬     ‫‪‬‬
              ‫نگاشت ساختار مفا يم‬         ‫‪‬‬
           ‫معرفی عناوين برای يادگيرن‬          ‫‪‬‬
                  ‫معاوضه سواالت و تستها‬
  ‫با ‪ LMS‬در ارتباط‬  ‫‪ ‬ساخت مضامينی که می توان‬
                       ‫باشن‬
             ‫- 59 -‬
                     ‫آموزش الکترونيکی‬
                 ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
        ‫. استانداردسازي اموزش الکترونيکی‬

‫استانداردها کمک مي کنند که پنج قابليت زير‬         ‫‪‬‬
                      ‫به دست آيد :‬

‫)‪ : (Interoperability‬آيا سيستم‬  ‫قابليت همکاري‬      ‫‪‬‬
      ‫ر سيستم ديگري کار کن ؟‬     ‫با‬  ‫مي توان‬

‫قابليهت اسهتفاده مجهدد )‪ : (Reusability‬آيبا‬
 ‫ب‬           ‫ه‬    ‫ه‬  ‫ه‬           ‫‪‬‬
   ‫مج د را دارن ؟‬   ‫اشياء آموزشي قابلت استفاد‬

‫با‬
 ‫هل هديريت هودن ‪ : (Manageability‬آيب‬
             ‫به‬   ‫قابه مه‬          ‫‪‬‬
 ‫ب‬       ‫ب‬    ‫ب‬
‫اطالع بات مناس ببي را دررابط به‬       ‫ب‬   ‫ب‬
                   ‫سيس بتم م بي توان ب‬
        ‫دنباي کن ؟‬     ‫دانشجو و محتواي درسي‬

‫قابلي هت دردس هترس ب هودن)‪ : (Accessibility‬آي با‬
 ‫ب‬            ‫ه‬   ‫ه‬    ‫ه‬         ‫‪‬‬
‫در زمان‬  ‫به محتواي درسي مناس‬     ‫دانشجو مي توان‬
                    ‫دست ياب ؟‬    ‫مناس‬

‫قابليت ماندگاري )‪ : (Durability‬آيا فن آوري‬         ‫‪‬‬
‫کرد که از م تروک‬     ‫تو سط ا ستان ارد ن موي خوا‬
                   ‫بودن جلوگيري کن ؟‬
              ‫‪ ‬استانداردها چگونه شکل می گيرند؟‬
‫ا را نمايش‬   ‫شکل گيري استان ارد‬     ‫شکل زير رون‬
                        ‫می د .‬
             ‫- 69 -‬
                   ‫آموزش الکترونيکی‬
               ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫ا با آنها آشنا‬  ‫قبل از معرفی انواآ استان ارد‬
                       ‫شويم :‬
           ‫- 79 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
   CanCore                ARIADNE


   IMS         E-learning         SCORM
  ‫مفاهيم‬       Specifications
  R&D
  Dublin        & Standards
 Core
         IEEE               AICC
                 ADL

       :‫ هاي موجود‬specification ‫ استانداردها و‬

              : ‫در مواردزير می باشن‬

: (Communication Interface or API)      ‫هط ارتبه‬
                      ‫هاطي‬   ‫واسه‬
‫ا ارت باط‬    ‫چگو نه ا شياء آموز شي با دي گر سي ستم‬
 : ‫پي ا ميکنن .استان ارد اي زير موجود ميباشن‬

  ADL SCORM RTE(Runtime Environment)

  AICC HACP(Hypertext AICC Communication Protocol)

‫:چگونه اشياء آموزشبي ببه‬       (Meta-data)‫ابر داده ها‬
‫شيو اي سازگار تو صيف گرد ن . ا ستان ارد اي ز ير‬
                      : ‫موجود ميباشن‬

       IEEE LOM(Learning Object Metadata)

       IMS Metadata

       ADL SCORM Content-Level Metadata
               - 98 -
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫بسته بندي )‪ : (Packaging‬چگونه اشبياء آموزشبي را‬
‫بسته بن ي کنيم. اسبتان ارد اي زيبر موجبود مبي‬
                             ‫باشن :‬

     ‫‪IMS Content Packaging‬‬

     ‫‪ADL SCORM Content Packaging‬‬

     ‫)‪AICC CSF(Course Structure File‬‬

                   ‫آزمونها )‪: (Assessments‬‬

     ‫)‪IMS QTI( Question and Test Interoperability‬‬

   ‫انباره هاي اشياء آموزشي )‪: (Digital Repositories‬‬

     ‫‪IMS Digital Repositories Interoperability‬‬

         ‫:‬  ‫نحوه ترتيب ارائه درس)‪(Sequencing‬‬

     ‫‪IMS Simple Sequencing‬‬‫ا : از ساي‬   ‫آ شنايی مخت صر با ا نواآ ا ستان ارد‬
 ‫1998 که استان ارد ای يادگيری به صورت سريع رش‬
 ‫ب‬
‫وج بود‬      ‫ب‬   ‫ب‬       ‫ب‬
     ‫,عل بت پي ب ايش اي بن اس بتان ارد ا‬       ‫کردن ب‬
‫,پروفا يل يادگيری , سازمان د ی اطال عات‬         ‫م تاداد‬
             ‫آنها بود.‬    ‫و ارزيابی متفاوت‬

‫با‬  ‫از اولين گرو‬    ‫‪IMS, Dublin Core, ARIANDE, IEEE‬‬
‫مزمان شروآ به کار نمودن ولی با‬        ‫که بطور‬    ‫بودن‬
            ‫ما نگی الزم را ن اشت.‬       ‫يک يگر‬
               ‫- 99 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
               ‫‪IMS Global Learning Consortium‬‬

                ‫‪IMS‬کنسرسيوم يادگيری جهانی‬

‫ببببا‬    ‫ببببع 54 ببببرکت از سراسب‬
  ‫ببببر دنيب‬       ‫شب‬    ‫- تجمب‬
     ‫)‪(e.g., UK, Canada, USA, Australia, Italy, Netherlands, Finland‬‬

‫ای دول تی که‬     ‫- شرکتهای خصو صی, ع مومی و سازمان‬
         ‫کار مهمشان توسعه ‪ E-learning‬می باش .‬

‫ای خاص برای ارتبا طات کاربرد ا‬          ‫- تع يين تکن يي‬
             ‫ا برای توصيف يادگيری‬        ‫و سرويس‬

‫- پشتيبانی الحاق خصوصيات آی ام ان به محصوالت و‬
                        ‫ان عمومی‬    ‫سرويس‬‫‪SCORM (Sharable Content Object Reference‬‬
‫)‪Model‬‬

   ‫‪ ADL‬ارائه می شود‬      ‫يي تکنيي خاص می‬
                          ‫که توسط‬    ‫باش‬

‫ای‬  ‫نرم افزار‬    ‫تاثير‬   ‫سرعت تو سعه و‬     ‫- ا فزايش‬
‫زي نه و ب کار ا ن اختن بازار ا‬         ‫يادگيری بر روی‬
‫محصوالت در آموزش افراد و دولتها در‬             ‫برای اين‬
‫.‬                     ‫آطنب‬
   ‫ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب‬


‫مسئوليت آن را قبوي‬        ‫دولت ف راي اياالت متح‬        ‫‪‬‬
                             ‫است.‬   ‫کرد‬
                ‫- 001 -‬
                        ‫آموزش الکترونيکی‬
                    ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫می‬  ‫سازمانهای دفاعی اياالت متح‬        ‫مورد تائي‬   ‫‪‬‬
                              ‫باش‬

‫يي و سيله ت ست برای تاثير ا ستان ارد ا بر‬          ‫‪‬‬
                  ‫روی کاربرد ا می باش .‬‫‪ARIANDE‬‬

‫‪Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution‬‬
‫‪Networks for Europe‬‬

   ‫ب‬   ‫ب‬       ‫ب‬
‫اسببتان ارد ای امببوزش بببر روی‬         ‫ب‬
                        ‫نصبب‬
    ‫ا برای:‬  ‫ابزار ای توسعه يافته و مت ولوهی‬

‫به ,‬‫تهيب‬  ‫بيلی‬‫بای دوران تحصب‬‫ب‬      ‫به‬‫برنامب‬
‫از آموز شهای مبت نی بر‬     ‫دو بار‬   ‫م يريت , ا ستفاد‬
              ‫کامپيوتر را پشتيبانی می کن‬

   ‫آموزشی و قابليت‬     ‫مشترک بودن مطال‬
   ‫ا و‬  ‫توسط دانشگا‬    ‫اين مطال‬    ‫دوبار‬  ‫استفاد‬
                    ‫اروپا‬  ‫شرکتهای سراسر‬

‫م اکنون در شماي آفريقا‬       ‫اين استان راد‬
           ‫و آمريکای جنوبی مورد قبوي است‬


‫‪http://www.ariadne-eu.org‬‬
               ‫- 101 -‬
                            ‫آموزش الکترونيکی‬
                        ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
       ‫‪Dublin Core Metadata Initiative‬‬

‫بازار ای آزاد شامل پي شرفت ا ستان ارد سازی‬
‫که برد و سيعی‬       ‫ارتبا طات داخ لی آن-ال ين می با ش‬
    ‫ای تجاری را پشتيبانی می کن .‬            ‫اف و م ي‬    ‫ا‬


  ‫از اينترنت به عنوان منبع اطالعات‬            ‫استفاد‬

‫شامل توافبق گرو هبای کباری, مراکبز‬             ‫‪DCMI‬‬
‫ا, ارت باط ا ستان ارد ا و سعی‬            ‫ع مومی, کن فرانس‬
  ‫ب‬    ‫ب‬    ‫ب‬
‫ببای علم ببی بيش ببتر‬           ‫ب‬    ‫ب‬      ‫ب‬
                    ‫ب ببر فعاليته ببای و ت ببالش‬
                                     ‫.‬
              ‫‪http://dublincore.org‬‬                   ‫‪CanCore‬‬
   ‫‪-CanCore - the Canadian Core Learning‬‬        ‫‪Resource Metadata‬‬

‫)‪Protocol (CanCore‬‬    ‫.‪Protocol‬‬

   ‫‪A “made in Canada” recognized sub-set of the IMS Learning Resource‬‬
‫‪Metadata Specification‬‬
                   ‫- 201 -‬
                         ‫آموزش الکترونيکی‬
                     ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
      ‫سازی خصوصيات متاداد‬        ‫تسهيل در پياد‬

‫ت شخيص و مطاب قت با ا ستان ارد ای کا نادايی‬
                         ‫وارتباطات داخلی‬

           ‫‪http://www.cancore.org‬‬


   ‫‪IEEE LTSC‬‬

    ‫:)‪IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee‬‬

    ‫.‪Working groups that develop technical standards in approx‬‬
‫‪20 different‬‬   ‫,‪areas of information technology for learning‬‬
‫.‪education and training‬‬

‫, نگه اری و ارتباط‬       ‫کمي به پيشرفت,استفاد‬
                           ‫منابع آموزشی‬

‫ي ئت ام نای استان ارد سازی‬        ‫تو سط‬   ‫ش‬  ‫ت وين‬
                      ‫انجمن کامپيوتری ‪LTSC‬‬             ‫‪http://www.ieee.org‬‬

        ‫/‪http://www.computer.org/standards‬‬

                     ‫. مدل عملکردي آموزش الکترونيکی‬
‫اي‬   ‫براي پي بردن به اين که چگو نه سي ستم‬
   ‫م يگر کار مي کنن‬     ‫مختلف آموزش الکترونيکی با‬
 ‫ب‬      ‫ب‬   ‫ب‬       ‫ب‬  ‫ب‬
‫اس بت ک به م ب ي عملک بردي س باد اي از مح بيط‬          ‫مفي ب‬
‫برنامهاي آموزش الکترونيي داشبته باشبيم. شبکل3‬
                ‫- 301 -‬
                                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫مي‬    ‫که م حيط آ موزش الکتروني کی را‬                        ‫اجزا يي را‬
 ‫و اشيائي را که بين آنها ردوب ي مي شون‬                                  ‫سازن‬
‫. الب ته ا ين ف قط يي م ي مف هومي‬                           ‫ن شان ميد‬
‫و عمل کرد مح صوالت مخت لف‬                  ‫براي ن شان دادن جاي گا‬
‫آ موزش الکتروني کی ا ست نه مع ماري مرج عي براي‬
                      ‫پياد سازي ش ن توسط مهن سان..‬

                                                ‫اف‬  ‫ا‬
                              ‫ا‬    ‫برنامه ريز‬
                                ‫برنامه ريز ارائه‬
                                    ‫آموزشي‬
                                    ‫آموزشي‬
                                            ‫ا‬    ‫برنامه‬


 ‫ابزارهاي تاليف مواد‬
    ‫ابزارهاي‬    ‫اشياء‬
 ‫آموزشي‬
   ‫تاليف مواد‬                   ‫ا‬  ‫ارائه‬   ‫ثبت نام کننده‬
                                    ‫ثبت نام کننده‬      ‫ا‬  ‫برنامه‬
    ‫آموزشي‬     ‫آموزشي‬                      ‫دانشجويان‬
                   ‫انباره هاي‬
                    ‫انباره هاي‬           ‫دانشجويان‬    ‫اطالعات ثبت‬     ‫مديريت‬
                                                     ‫مديريت پروفايل‬
                   ‫مواد آموزشي‬
                     ‫مواد‬                                ‫دانشجويان‬
                                                      ‫پروفايل‬
                    ‫و کاتالوگ‬
                   ‫آموزشي و‬
                   ‫مواد آموزشي‬                             ‫دانشجويان‬
‫ابزارهاي مونتاژ‬    ‫اشياء آموزشي‬   ‫کاتالوگ‬
                    ‫ارائه شونده‬
                           ‫اشياء آموزشي‬
                                  ‫اطالعات ثبت محيط تحويل مواد‬
                                 ‫مواد‬  ‫محيط تحويل‬
 ‫مواد آموزشي‬               ‫مواد‬              ‫آموزشي‬
                                    ‫آموزشي‬
                          ‫اطالعات ثبت‬                 ‫اطالعات‬
                    ‫آموزشي‬                       ‫ا‬   ‫فعاليت‬
                   ‫رخ اد اي ارائه شونده‬
                                   ‫محيط همکاري‬   ‫اطالعات ثبت‬
                              ‫ثبت ش‬
                                   ‫کالس‬
                                   ‫آموزشي(کالس‬
   ‫اشياء مديريت‬                            ‫مجازي)‬
                                            ‫ا‬
                                              ‫اطالعات‬
                                              ‫فعاليت‬
   ‫کاتالوگ‬
       ‫آموزشي‬                  ‫ا‬  ‫آزمون‬               ‫اطالعات ثبت‬
                                   ‫موتور انجام‬
                                    ‫موتور انجام‬
                                     ‫آزمون‬
                                     ‫آزمون‬       ‫اطالعات‬
                                              ‫نتايج‬


                                                        ‫‪‬‬

‫مواد‬      ‫مواد آموز شي و کا تالوگ‬                   ‫ان باره هاي‬             ‫‪‬‬
‫ا م حل نگ ه اري‬              ‫ان بار‬       ‫آموز شي ارا ئه شونده:‬
‫که از يي سو تو سط ا شخاص و‬                      ‫ستن‬     ‫ا شياء آموز شي‬
‫و از‬      ‫سي ستم ايي که ا شياء آموز شي را مي سازن‬
‫ايي که ا شياء‬             ‫سوي دي گر تو سط ا شخاص و سي ستم‬
                           ‫- 401 -‬
                       ‫آموزش الکترونيکی‬
                   ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫قرار‬   ‫مورد ا ستفاد‬   ‫آموز شي را به کار ميگير ن‬
‫ا‬   ‫ميگ يرد. ا شياء آموز شي مو جود در ا ين ان بار‬
‫و ببراي در‬   ‫بيرون قفسه )‪ (Off the shelf‬تلقي ميشبون‬
‫به‬   ‫گرفتن تو سط دان شجويان با ي‬        ‫قرار‬  ‫د سترن‬
‫منتقبل )‪(Publish‬‬  ‫کاتالوگ مواد آموزشي ارائه شون‬
                             ‫شون .‬

‫ک به س باختار و‬
    ‫ب‬  ‫ب‬   ‫س بتن‬
           ‫ب‬   ‫بايي‬
               ‫ب‬          ‫ه‬
                    ‫اب هر داده: داد‬     ‫‪‬‬
‫ا را‬   ‫ويژگي هاي ا شياء آموز شي مو جود در ان بار‬
‫بازيبابي‬   ‫و ببراي جسبتجو)‪(Search‬‬       ‫توصيف مبيکننب‬
‫)‪(Discovery‬و واکشي)‪ (Retrieval‬اشياء آموزشي موجبود در‬
‫ا براي يافتن ا جزاي مورد ن ياز براي‬           ‫ان بار‬
‫و نيز‬  ‫مج د )‪ (Reuse‬در اشياء آموزشي ج ي‬        ‫استفاد‬
‫مواد آموز شي ارا ئه‬    ‫به کا تالوگ‬      ‫براي انت قاي‬
                   ‫به کار ميرون .‬    ‫شون‬

  ‫اشياء آموزشي بها قابليهت اسهتفاده مجهدد:‬          ‫‪‬‬
  ‫اي مواد آموز شي ام کان اي ن کس گذاري‬         ‫ان بار‬
‫م ج د ا شياء آموز شي را‬       ‫کردن و ا ستفاد‬    ‫پ ي ا‬
‫آن ا ست که ا شياء‬    ‫ميد ن . ا ين امکا نات نيازم ن‬
‫ا اين کس گذاري شون ( لزوم‬       ‫آموزشي توسط ابرداد‬
‫ا ين قابل يت‬  ‫ا) و اغ ل‬    ‫ا ستان ارد براي ا برداد‬
‫اشياء آموزشي از منابع مختلف‬         ‫که‬  ‫را نيز ميطلب‬
  ‫اشياء آموزشي ج ي ي تولي‬       ‫ش‬  ‫م يگر ترکي‬   ‫با‬
‫اي‬  ‫رعا يت ا ستان ارد‬   ‫خود نيازم ن‬      ‫شود و ا ين‬
              ‫- 501 -‬
                    ‫آموزش الکترونيکی‬
                ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
‫آزمونها‬  ‫بسته بن ي اشياء آموزشي‬    ‫مختلفي مانن‬
                    ‫و... ميباش .‬

‫کاتالوگ مواد آموزشي ارائه شونده: نوآ خاصي‬      ‫‪‬‬
‫اي اشياء آموزشي است که اشياء آموزشي‬     ‫از انبار‬
‫قا بل ارا ئه و قا بل د سترن تو سط دان شجويان را‬
                  ‫نگه اري مي کن .‬

‫شکل زطر نحوه صدور گواهينامه استاندارد زا بزای‬
   ‫يک سيستم آموزش الکترونيکی نشان می دهد .‬
                       ‫منابع :‬
 ‫‪ www.IEEE.org‬‬

 ‫‪ www.adlnet.org‬‬
           ‫- 601 -‬
                      ‫آموزش الکترونيکی‬
                  ‫الناز جوائزي- ليال رحيمي‬
 www.elearningit.com

 www.ocw.mit.edu

 www.iranu.com

 www.iei.utk.edu

 www.unesco.org

 http://www.ielearning.com

 www.microsoft.com

 www.Elearningguild.com

 http://www.elearning-standards.com

 http://www.atutor.ca/
             - 107 -

								
To top