informator azuriran u januaru 2012 by iAr3m29N

VIEWS: 0 PAGES: 74

									    ГРАД НОВИ САД
  ИНФОРМАТОР О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
   И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
    Јануар 2012. године
                               САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ И О
  ИНФОРМАТОРУ О РАДУ................................................................................................................3

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА...................................................................................................4

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА.................................................................................................7
   3.1. Начелник и заменик начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту.........7
   3.2. Помоћници начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту........................8

4. ЈАВНОСТ РАДА.................................................................................................................................8

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА......................9

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
  СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ............................................................................................10

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ..................................................11

8. ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА
  СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ..................................................................................12

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ............. .........................13

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА.................................................................................19
      I. Градска управа за социјалну и дечију заштиту.................................................................19
      II. Управа за додатак на децу..................................................................................................36
      III. Управа за борачко-инвалидску заштиту ........................................................................42

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА..............................................................55

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ..................................................................60

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.................................................................. ...............70

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ........................................................................................70

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА........71

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА...........................................................................................71

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА .......................................................................................72

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ.........................................................................................72

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП.......................................73

20. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
  ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА..................................................................................................................73
     Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                           2
                   јануар 2012. године
     1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', број 68/10).

    Седиште Градске управе за социјалну и дечију заштиту је у Новом Саду, Улица Жарка Зрењанина број 2, контакт телефони:
    021/4882-839 и 021/529-812 (централа)
    Адреса електронске поште за пријем поднесака: upravasdz@novisad.rs

    Особа одговорна за тачност и потпуност података, правилну израду и објављивање и редовно ажурирање Информатора је начелница
Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

    Матични број Градске управе је: 08839921.

    Порески идентификациони број Градске управе је: 103767987.

    У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада, који је између осталог садржао и информацију о раду
Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту, као орган Града Новог Сада, објављен је априла 2010. године.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту објављен је на интернет презентацији Града Новог Сад на адреси:
www.novisad.rs

    Увид у Информатор се може извршити у Улици Жарка Зрењанина број 2, на другом спрату, канцеларија број 46, а на захтев
заинтересованог лица, издаје се и у штампаном облику.

    Последње измене Информатора су унете у јануару 2012. године.
                   ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
                                                                     NA^ELNIK


                                                                ZAMENIK

                                                                                              UPRAVA ZA BORA^KO INVALIDSK
            UPRAVA NA DODATAK NA DECU - SEKTOR
                                                                                                ZA[TITU - SEKTOR


                                                                                                    POMO]NIK NA^ELNIK
                  POMO]NIK NA^ELNIKA ZA               POMO]NIK NA^ELNIKA                     SAMOSTALNI IZVR[ILAC-
                                                                                                    ZA POSLOVE BORA^K
                  POSLOVE DODATKA NA DECU              ZA SOC. I DE^IJU ZA[TITU                     POVERENIK
                                                                                                     INVALIDSKE ZA[TIT
                                                                                                         SAMOST. IZVR
                                                                                                         za kancel. poslo
                     ODSEK za upravne i finansijsko-                                                                  ODSEK za upravne i
  ODSEK za utvr|ivawe                                                            ODSEK za izbegla, prognana i raseqena
                    materijalne poslove u oblasti dodatka na                                                         finansijsko-materijalne poslove
  prava na de~iji dodatak                                                                  lica
                             decu                                                                       bora~ko-invalidske za{

                                                     SAMOSTALNI
      [ef odseka                 [ef odseka                                               [ef Odseka                    [ef Odseka
                                                      IZVR[IOCI
                                                                       1.Izvr{ilac za statusna i druga pitawa       1.Izvr{ilac za dopunsku
1. Izvr{ilac za utvr|ivawe prava     1. Izvr{. za utvr|iv. prava iz obl.. fin.    1. Izvr{ilac za socijalnu za{titu,
                                                                       izbeglih, prognanih i raseqenih lica, 1      bora~ko-invalidsku za{titu,
na de~iji dodatak, 2 izvr{         podr{ke porod. sa decom, 2 izv.        1 izvr{ilac
                                                                       izvr{ilac                      1 izvr{ilac
                                             2. Izvr{.za saradwu sa ustanovama,
2. Izvr{ilac za kancel. poslove,    2. Izvr{ilac za kwigov. i statistiku, 1                                2.Izvr{ilac za socijalnu za{titu raseqenih     2. Izvr{ilac za zdravstvenu za{tit
                                             organizacijama i udru`.gra|ana u oblasti soc.
4 izvr{ioca              izvr{ilac                                               lica , 1 izvr{ilac                 boraca i vojnih invalida, 1 izvr{il
                                             za{tite,1 izvr{ilac
                    3. Izvr{ilac za obra~un i isplatu -                                  3. Izvr{ilac za psihosocijalnu za{titu
                                             3. Izvr{ilac za analiti~ko-istra`iva~ke                                3. Izvr{ilac za nov~ana primawa
                    likvidator,                                              raseqenih lica i povratnika iz inostranstva
                                             poslove, 1 izvr{ilac (pripravnik)                                   porodi~nih i civilnih invalida,1iz
                    4 izvr{ioca                                              1 izv.
                    4. Izvr{ilac za analizu              4. Izvr{ilac za de~iju za{titu,                                    4.Izvr{ilac za isplate mese~nog
                                                                       4.Izvr{ilac za upravne poslove, 1 izvr{ilac
                    isplata naknada, 1 izv.              1 izvr{ilac                                              nov~anog primawa boraca, 1 izv
                    5. Izvr{ilac za proveru                                        5. Izvr{ilac za evidentirawe izbeglih,
                                             5. Izvr{ilac za finans. poslove u oblasti
                    ispla}enih naknada za utvr|.prava, 2                                  prognanih i raseqenih lica, 1 izvr{ilac *
                                             socijalne i de~ije za{tite, 2 izvr{ioca
                    izvr{ioca                                               Nepopuweno
                                             6. Izvr{ilac za finansijsko-materijalne       6. Izvr{ilac za kancelarijske poslove, 1
                                             poslove, 1 izvr{ilac                izvr{ilac
                                             7. Izvr{ilac za informati~ke poslove, 1
                                             izvr{ilac
                                             8. Koordinator za romska pitawa,
                                              1 izvr{ilac
                                             9. Daktilograf-operater
                                              1 izvr{ilac
                                             10. Izvr{ilac za kancelarijske poslove, 1
                                             izvr{ilac

                      Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                                        4
                                    јануар 2012. године
      Начелница Градске управе: Вера Гркавац
    контакт телефон: 021/4882-723
    факс: 021/4882-840
    e-mail: vera.grkavac@uprava.novisad.rs

      Заменица начелнице Градске управе: Бранка Грбовић
    контакт телефон: 021/4882-722
    e-mail: branka.grbovic@uprava.novisad.rs


    Према Правилнику о унутрашњeм уређењу и систематизацији Градске управе за
социјалну и дечију заштиту, у Градској управи, систематизовано је 38 радних места са укупно
48 извршилаца, а запослено је 47 извршилаца, на неодређено време.

    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе
на: доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом
спровођењу; праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за
задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите; обезбеђивање права на помоћ у
кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну
помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, услуге
социјалног рада и других права и посебних облика социјалне заштите утврђених одлуком
Града; утврђивање критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће корисника
и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка и
услуга социјалног рада које нису у функцији превентиве и остваривања права утврђених
законом; утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа
социјалне заштите чији је оснивач Град и установа чији је оснивач друго правно и физичко
лице, као и утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова пружања
саветодавних услуга и услуга социјалне заштите од стране физичких лица; утврђивање
норматива и стандарда за обављање делатности установа чији је оснивач Град; утврђивање
критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите чији је
оснивач Град; обезбеђивање права на помоћ породици са децом; регресирање трошкова боравка
и исхране деце у предшколским установама, установама социјалне заштите и основним
школама и друге послове заштите деце и породице; праћење и координацију рада инвалидских
и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите и
праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства
обезбеђују у буџету Града; праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица са
посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање
социјалних и животних тешкоћа и предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и
социјализације; помоћ развоју различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима.

    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се поверени стручни и
организациони послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе посебног
радног тела које у складу са законом образује Градоначелник.

    У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у
складу са прописима о буџетском систему.

    Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и
доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена
у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности
које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за
реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи
Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да
овласти јавно предузеће или друго правно лице, уз претходну сагласност Градоначелника,
односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и
Градоначелника.

    У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града
према Центру за социјални рад Града Новог Сада.

    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се:

    1. Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и

    2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора.

    У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са
утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства,
родитељски додатак и друга права одређена законом.

    У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне
управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служви

    У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе,
као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

    Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама
Града Новог Сада, у Градској управи за социјалну и дечију заштиту образована је ужа
унутрашња јединица:
       - Одсек за избегла, прогнана и расељена лица.
    У Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица обављају се поверени стручни и
организациони послови који се односе на збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица, и
повратника из иностранства.

    У Управи за додатак на децу образују се уже унутрашње јединице:
       -. Одсек за утврђивање права на дечији додатак, и
       - Одсек за управне и финансијско-материјалне послове у области додатка на
децу.
    У Одсеку за утврђивање права на дечији додатак обављају се послови који се односе на
утврђивање права на дечији додатак и пружање правне помоћи у управним стварима из ове
области.

    У Одсеку за управне и финансијско-материјалне послове у области додатка на децу
обављају се послови који се односе на утврђивање права на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге
детета, родитељски додатак, пружање правне помоћи у управним стварима из ове области,
исплату права и накнада за утврђена права из области финансијске подршке породици са
децом, припремање и достављање података за потребе извештавања надлежних државних
органа.

    У Управи за борачко-инвалидску заштиту образује се ужа унутрашња јединица:
       - Одсек за управне и финансијско-материјалне послове у области
        борачко-инвалидске заштите.

    У Одсеку за управне и финансијско-материјалне послове у области борачко-инвалидске
заштите обављају се послови који се односе на утврђивање својства ратног и мирнодопског

    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  6
                  новембар 2011.године
војног инвалида, цивилног инвалида рата, признавање права на породичну инвалиднину и
права на повећање процента војног и цивилног инвалидитета, признавање права на додатак за
негу и помоћ, ортопедског додатка, ортопедска помагала, здравствену заштиту ратних и
мирнодопских војних инвалида, признавање права на породичну инвалиднину и утврђивање
својства цивилног инвалида рата, признавање права на путничко моторно возило војних
инвалида, утврђивање својства ратног војног инвалида и признавање права на породичну
инвалиднину странцима - држављанима Републике Хрватске, допунску борачко-инвалидску
заштиту, исплату новчаних примања личних, породичних и цивилних инвалида, исплате
месечног новчаног примања бораца, и здравствену заштиту бораца и војних инвалида.

    Управом за додатак на децу руководи помоћник начелника за послове додатка на децу.
    Управом за борачко-инвалидску заштиту руководи помоћник начелника за послове
борачко-инвалидске заштите.
    Одсеком руководи шеф одсека.
    Помоћник начелника, односно шеф одсека организује и обезбеђује законито, ефикасно
и стручно обављање послова из делокруга рада Управе, односно одсека, обавља најсложеније
послове, организује и усклађује рад, даје упутства и смернице за рад, одговоран је за
законитост рада Управе, односно одсека и врши и друге послове у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
    Помоћник начелника за свој рад и рад Управе којом руководи одговара начелнику
Градске управе.
    Шеф одсека за свој рад и рад одсека одговара начелнику Градске управе и помоћнику
начелника Градске управе за одређену област.
    Повереник за избеглице обавља послове утврђене Законом о избеглицама ("Службени
гласник Републике Србије", број 18/92) и Уредбом о збрињавању избеглица ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

    3.1. Начелник и заменик начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

    Градском управом руководи начелник. Начелник има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
    Начелника и заменика начелника Градске управе поставља Градско веће Града Новог
Сада, на основу јавног огласа, на период од пет година. Начелник и заменик начелника
Градске управе, поред услова утврђених законом, морају да испуњавају следеће услове:
стечено високо образовање из научне области правне, економске, педагошке или психолошке
науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање пет година
радног искуства у струци.
    Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова
из делокруга рада Градске управе, обавља најсложеније послове, организује и усклађује
рад, даје упутства и смернице за рад, одлучује о правима, обавезама и одговорностима
запослених из радних односа, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за
ефикасан рад, одговоран је за законитост рада и врши друге послове у складу са законом,
Статутом Града Новог Сада и одлукама Скупштине Града Новог Сада.
    Начелник и заменик начелника Градске управе, за свој рад и рад Градске управе,
одговарају Скупштини Града Новог Сада, Градоначелнику и Градском већу.
    О правима и обавезама начелника и заменика начелника одлучује Градско веће или
радно тело које оно образује.


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  7
                 новембар 2011.године
    3.2. Помоћници начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

    Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, начелник може да има једног
или више помоћника за обављање послова из надлежности Градске управе, које поставља
Градоначелник на предлог начелника.
    О правима, обавезама и одговорностима помоћника начелника и запослених
одлучује начелник. Запослени, односно постављено лице у Градској управи за свој рад
одговара дисциплински и материјално у складу са законом.
    Начелнику, односно његовом заменику престаје дужност протеком времена на које
је постављен, укидањем или реорганизовањем органа и у другим случајевима одређеним
законом. Начелнику, односно његовом заменику може престати дужност и пре истека
времена на које је постављен, подношењем оставке или разрешењем. Оставка се може поднети
писаним путем и не мора бити образложена. Градско веће може разрешити начелника,
односно његовог заменика пре истека времена на које је постављен, на образложени предлог
Градоначелника, најмање две трећине чланова Градског већа или најмање једне трећине
одборника Скупштине Града Новог Сада.


  4. ЈАВНОСТ РАДА

    Рад Градске управе је доступан јавности.
    Одлуком о градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог
Сада'' бр. 52/09, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) предвиђено је да Градска управа обезбеђује
јавност рада: давањем информација средствима јавног информисања, обезбеђивањем
услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим
променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и
другим променама у организацији и њеном раду, као и давањем усмених или писмених
информација, из службене евиденције коју води ова градска управа, по захтеву странака.
    Информације о раду Градске управе, средствима јавног информисања даје начелник
или лице које он овласти. О ускраћивању информација или других података и чињеница
одлучује начелник, у складу са законом.
    Информације о подацима из службене евиденције коју води ова градска управа издају се
у писаном или усменом облику на основу захтева заинтересоване странке.
    Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања
или на други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске управе,
непрофесионални однос запослених или на друге недостатке у раду, начелник је дужан да без
одлагања испита наводе и по потреби предузме потребне мере, након чега ће о предузетим
мерама обавестити подносиоца представке, а по потреби и Градоначелника.

    Радно време Градске управе, утврђено је у складу са Решењем о распореду радног
времена, које је донео Градоначелник Града Новог Сада. Радно време је сваког радног дана
од 7,30 до 15,30 часова.
    У објекту у Улици Жарка Зрењанина број.2, Нови Сад, где је седиште Градске управе,
изграђена је рампа која омогућава несметан приступ лицима са инвалидитетом, док у објектима
у Сремској улици број 9, Нови Сад, где је седиште Управе за додатак на децу, и Трг слободе 1,
где је седиште Управе за борачко-инвалидску заштиту, није изграђена рампа.
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   8
                 новембар 2011.године
    5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


    У току 2011. године поднет је један захтев за остваривање права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја, који се односи на прилагођеност објекта Градске управе
кретању особа са инвалидитетом. Градска управа за социјалну и дечију заштиту је подносиоцу
захтева, поднетом од стране CHRIS Мрежа Одбора за људска права у Србији, који у себи
обухвата десет питања, а који је стигао пред истек 2011. године, достављен почетком 2012.
године. Наводимо одговор у целини:
    "Поводом вашег захтева за приступ информацијама од јавног значаја, од 26. децембра
2011. године, Служба за заједничке послове Града Новог Сада доставила је Градској управи за
социјалну и дечију заштиту одговор, који вам достављамо у прилогу.
    У вези са вашим питањем под редним бројем 9, наводимо да у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту нису запослене особе са инвалидитетом, али да су, у складу са
Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада",
број 10/10), у буџету Града планирана средства за подстицање програма или обезбеђивање
дела средстава за финансирање програма од интереса за Град Нови Сад, која се додељују путем
јавног конкурса.
    Под програмима од интереса за Град сматрају се, између осталог, програми рада које
спроводе удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије,
дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално
недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних
инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида, као и програми који имају за циљ
унапређење положаја особа са инвалидитетом и чланова њихових породица."


 6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

    Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) образована је Градска управа за социјалну и дечију
заштиту.
    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе
на: доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом
спровођењу; праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за
задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите; обезбеђивање права на помоћ у
кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну
помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, услуге
социјалног рада и других права и посебних облика социјалне заштите утврђених одлуком
Града; утврђивање критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће корисника
и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка и
услуга социјалног рада које нису у функцији превентиве и остваривања права утврђених
законом; утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа
социјалне заштите чији је оснивач Град и установа чији је оснивач друго правно и физичко
лице, као и утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова пружања
саветодавних услуга и услуга социјалне заштите од стране физичких лица; утврђивање
норматива и стандарда за обављање делатности установа чији је оснивач Град; утврђивање
критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите чији је
оснивач Град; обезбеђивање права на помоћ породици са децом; регресирање трошкова боравка
и исхране деце у предшколским установама, установама социјалне заштите и основним
школама и друге послове заштите деце и породице; праћење и координацију рада инвалидских
и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите и
праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства
обезбеђују у буџету Града; праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица са
посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   9
                 новембар 2011.године
социјалних и животних тешкоћа и предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и
социјализације; помоћ развоју различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима.

    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се поверени стручни и
организациони послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе посебног
радног тела које у складу са законом образује Градоначелник.

    У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у
складу са прописима о буџетском систему.

    Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и
доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена
у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности
које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за
реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи
Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јаних набавки да овласти
јавно предузеће или друго правно лице, уз претходну сагласност Градоначелника, односно
Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и
Градоначелника.

    У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града
према Центру за социјални рад Града Новог Сада.

    У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се:

    1. Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и

    2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора.

    У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са
утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства,
родитељски додатак и друга права одређена законом.

    У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне
управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служви

    У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе,
као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

    Градска управа је дужна да сваком грађанину обезбеди једнак положај и
ефикасно остваривање његових права, обавеза и интереса.
    Запослени у Градској управи дужни су да грађанима омогуће несметано остваривање
њихових права и обавеза, дају им потребне податке, обавештења и упутства, и пружају
одговарајућу правну помоћ.
    Градска управа је дужна да разматра представке, петиције и предлоге грађана које се
односе на рад градске управе, као и да у поступању предузима одговарајуће мере из своје
надлежности и о томе обавештава грађане.
    Однос Градске управе према Скупштини Града заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом.
    Градска управа је обавезна да Скупштину Града, Градоначелника и Градско веће
обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  10
                 новембар 2011.године
свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа.
    Однос Градске управе према Градоначелнику заснива се на правима и дужностима
утврђеним законом, Статутом Града и одлукама Скупштине Града.
    Градоначелник може Градској управи издавати упутства и смернице за спровођење
одлука и других аката Скупштине Града.
    Градско веће врши надзор над радом градских управа на начин који утврђује својим
актом.
    Запослени у Градској управи, односно постављено лице, дужно је да извршава
налоге старешине и непосредног руководиоца, ако су они у границама закона.


 7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

    Статутом Града Новог Сада-пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'' број
43/08) утврђено је да градске управе, па самим тим и Градска управа за социјалну и дечију
заштиту, овлашћење у погледу вршења послова из своје надлежности остварује у складу са
одлукама и другим општим актима Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника,
применом закона и других прописа.
    Градска управа за социјалну и дечију заштиту решава у првом степену о правима из
области социјалне и дечије заштите из надлежности ове градске управе, поступајући по
одредбама Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, и
''Службени гласник РС'', број 30/10).
    Подносилац захтева незадовољан првостепеним решењем које донесе Градска управа,
има право да, на основу члана 213. Закона о општем управном поступку, поднесе жалбу. Жалба
се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења. Градска управа, као првостепени
орган, испитује да ли је поднета жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране
овлашћеног лица. Непотпуну, неблаговремену и од неовлашћеног лица изјављену жалбу,
Градска управа одбацује закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица и основана, може поводом захтева решити другачије и новим решењем
заменити решење које се жалбом побија. Против новог решења подносилац захтева има право
жалбе.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави другостепеном органу
(уколико се ради о праву из изворне надлежности, другостепени орган је Градско веће Града
Новог Сада, а ако се ради о повереним пословима, другостепени орган је Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију).
    Подносилац захтева има право на жалбу и у случају када Градска управа не донесе
решење у року утврђеном Законом о упштем управном поступку, односно ако га не донесе у
року од два месеца од дана предаје уредног захтева.


 8. ПРОПИСИ


   1. Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11)
   2. Закон о финансијској подршци породици са децом
   3. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05)
   4. Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02,
    115/05 и 107/09)
   5. Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
    ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног уставног суда и
    "Службени гласник РС", број 101/05)
   6. Закон о правима цивилних инвалида рата ("Службени гласник РС", број 52/96)

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  11
                 новембар 2011.године
7. Закон о основним правима носилаца "Партизанске споменице 1941" ("Службени лист
   СФРЈ", бр.67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)
8. Закон о борачком додатку ("Службени лист СФРЈ", бр.67/72, 33/76, 32/81, 68/81,
   75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)
9. Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени
   гласник СРС", број 54/89 и "Службени гласник РС", број 137/04)
10. Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
   Равногорског покрета и области борачко инвалидске заштите ("Службени гласник
   РС", број 51/05)
11. Закон о избеглицама ("Службени гласник РС", бр. 18/92, "Службени лист СРЈ", бр.
   42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", број 30/2010)
12. Уредба о збрињавању избеглица ("Службени гласник РС", бр. 20/92, 70/93, 105/93,
   8/94, 22/94, 34/95 и 36/04)
13. Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
   породици са децом ("Службени гласник РС, бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06,
   51/10 и 73/10)
14. Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада
   ради посебне неге детета ("Службени гласник РС", број 1/02)
15. Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
   број 38/11),
16. Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист
   Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10),
17. Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за
   програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите ("Службени лист
   Града Новог Сада", број 10/10),
18. Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући,
   критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових
   сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10
   и 26/10),
19. Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и
  мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица
  ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09),
20. Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и
   мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица
   ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/10 и 19/11),
21. Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности привременог
   смештаја у прихватилиште и прихватну станицу жена и деце угрожених породичним
   насиљем, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга смештаја, учешћу
   корисника у трошковима смештаја, као и условима и начину боравка у
   прихватилишту и прихватној станици ("Службени лист Града Новог Сада", број
   18/10),
22. Решење о утврђивању програма установа за унапређење посебних облика социјалне
   заштите и износа средстава из буџета Града Новог Сада за сваки појединачни
   програм, у 2011. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/11),
23. Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију
   програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада - Градске
   организације, у 2011. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 6/11),
24. Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални
   рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени
   лист Града Новог Сада", број 36/11),
25. Решење о утврђивању цене боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју
   у Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" Нови Сад, и у другим
   основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог
   Сада", број 10/10)


 Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада     12
               новембар 2011.године
  9. УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

    I.   ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

   1. Градска управа у управном поступку, у првом степену, у оквиру поверених
послова од Аутономне Покрајине Војводине, решава поводом:

    1.1. захтева за остваривање права на родитељски додатак за прво дете
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о праву на родитељски додатак за
прво дете ("Службени лист АПВ", број 13/05) и Правилник о ближим условима и начину
остваривања права на родитељски додатак за прво дете ("Службени лист АПВ", број 13/05)

    1.2. захтева за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег
односно четвртог реда рођења
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о распоређивању средстава за
регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог
реда рођења ("Службени лист АПВ", бр. 5/05, 15/05, 2/06 и 2/10) и Правилник о ближим
условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у предшколској
установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Службени лист АПВ", бр. 5/05, 15/05,
2/06 и 2/10)

   2. У оквиру послова из изворне надлежности, Градска управа, у управном
поступку, у првом степену, решава поводом:

   2.1. захтева за остваривање права на родитељски додатак за прво дете
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

   2.2. захтева за остваривање права на дечија колица за тројке
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

   2.3. захтева за остваривање права на новогодишњу новчану помоћ
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

   2.4. захтева за остваривање права на новогодишњи поклон
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

   2.5. захтева за остваривање права на бесплатан боравак деце у Предшколској установи
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   13
                 новембар 2011.године
   2.6. захтева за остваривање права на бесплатну исхрану деце у основним школама
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

   2.7. помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

    2.8. захтева за коришћење услуге дневног боравка у основној школи за децу
предшколског узраста са сметњама у развоју
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)

    2.9. захтева за остваривање права на месечну помоћ
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)

    2.10. захтева за остваривање права на помоћ запосленој трудници за време привремене
спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)

    2.11. захтева за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)

    3. Градска управа у управном поступку, у другом степену:

    3.1. решава по жалби изјављеној против решења Центра за социјални рад Града Новог
Сада, које се односи на коришћење услуге дневног боравака, помоћи у кући, додатне социјалне
подршке детету и ученику, смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, права на
једнократну помоћ, помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу, интервентну једнократну помоћ и трошкова сахрањивања.

   Пропис на основу кога решава: Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).

    3.2.врши ревизију решења помоћи у кући Центра за социјални рад Града Новог Сада

    Пропис на основу кога се врши ревизија: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   14
                 новембар 2011.године
     4. Градска управа, у вануправним стварима, издаје потврде о испуњености услова,
односно доставља спискове лица која испуњавају услове, надлежним органима, јавним и јавним
комуналним предузећима, у складу са одлукама из других области, поводом:
     4.1. захтева за остваривање попуста у плаћању цене електричне енергије за кориснике у
стању изузетне социјалне потребе
     Пропис на основу кога се подноси захтев:Одлука о попусту у плаћању цене електричне
енергије, ЕПС број I-382/8-08 од 24. марта 2008. године, коју је донело Јавно предузеће
"Електропривреда Србије",
     4.2. захтева за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга
     Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о утврђивању критеријума за
ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града
Новог Сада", број 11/95),
     4.3. захтева за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и
више деце у 2012. години
     Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о утврђивању критеријума за
умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2012. години
("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)
     4.4. захтева за издавање бесплатних карата за превоз у градском и приградском
саобраћају за децу из породица са троје и више деце
     Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о издавању бесплатних карата у
градском и приградском саобраћају за 2011. годину, број 310/11 од 21. јануара 2011. године,
коју је донео Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"
     4.5. захтева за добијање налепнице – знака за означавање возила особе са
инвалидитетом, или члана заједничког домаћинства
     Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о јавним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и
44/11)
     4.6. захтева за добијање повлашћене паркинг карте за породице са троје и више деце
    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о јавним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10,
50/10 и 44/11)
    4.7. захтева за решавање стамбених потреба бораца и ратних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова породице са којима је живео погинули учесник оружаних акција после
17. августа 1990. године
    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о располагању средствима Стамбеног
фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00,
8/01 и 11/10).

    II.  УПРАВА ЗА ДОДАТАК НА ДЕЦУ

    Управа за додатак на децу у управном поступку, у првом степену, решава поводом:

    1. захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   15
                 новембар 2011.године
    Пропис на основу кога се захтев подноси :

- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05)
- Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02,115/05 и
107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета ("Службени гласник РС", број 1/02)

    2. захтева за остваривање права на родитељски додатак

    Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05
и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)

    3. захтева за остваривање права на дечији додатак

    Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05
и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)

    4. захтева за остваривање права на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са
децом до једне године живота

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Уредба о збрињавању избеглица
("Службени гласник РС", бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04)    III.  УПРАВА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

   Управа за борачко-инвалидску заштиту у управном поступку, у првом степену,
решава поводом:

    1. захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   16
                 новембар 2011.године
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    2. захтева за признавање својства мирнодопског војног инвалида

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    3. захтева за признавање својства цивилног инвалида рата

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о правима цивилних инвалида рата
("Службени гласник РС", број 52/96)

    4. захтева за признавање права на накнаду за време незапослености

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    5. захтева за признавање права на ортопедска и друга помагала

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

   6. захтева за признавање права на накнаду трошкова сахране носиоца "Партизанске
споменице 1941"

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима носилаца
"Партизанске споменице 1941" ("Службени лист СФРЈ", бр.67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81,
25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)

    7. захтева за признавање права на борачки додатак

    Пропис на основу кога се захтев подноси:

- Закон о борачком додатку - ("Службени лист СФРЈ", бр.67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/89,
87/89, 20/90 и 42/90)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца:
("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног уставног суда и "Службени
гласник РС", број 101/05)

    8. захтева за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу


    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    17
                  новембар 2011.године
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    9. захтева за остваривање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/20 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    10. захтева за признавање права на месечно новчано примање

    Пропис на основу кога се захтев подноси:

- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник
СРС", број 54/89 и "Службени гласник РС", број 137/04)
- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
Равногорског покрета и области борачко инвалидске заштите ("Службени гласник РС", број
51/05)

    11. захтева за утврђивање новог процента војног инвалидитета

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    12. захтева за утврђивање новог процента цивилног инвалидитета

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о правима цивилних инвалида рата
("Службени гласник РС", број 52/96)

    13. захтева за признавање права у случају смрти

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука
Савезног уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

    14. захтева за издавање уверења.

    Пропис на основу кога се захтев подноси:

- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца -
("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног уставног суда и "Службени
гласник РС", број 101/05)


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    18
                 новембар 2011.године
- Закон о правима цивилних инвалида рата ("Службени гласник РС", број 52/96)
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица -
("Службени гласник СРС", број 54/89 и "Службени гласник РС", број 137/04)


    Категорије лица која имају право на услугу, услови које лица морају испунити да би им
услуга била пружена, рок за пружање услуге и начин на који се услуга може добити описани су
у оквиру дела 10. Поступак ради пружања услуга.

    У складу са одредбама Одлуке о градским управама Града Новог Сада и Закона о
општем управном поступку ова градска управа пружа и услуге давања информација насталих у
раду или у вези са радом, заинтересованим грађанима, другим градским управама и Служби
извршних органа Града Новог Сада, Сектору за правне послове, Отвореној канцеларији.


           10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

    I. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

    1.1. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО ДЕТЕ
    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о праву на родитељски додатак за
прво дете ("Службени лист АПВ", број 13/05) и Правилник о ближим условима и начину
остваривања права на родитељски додатак за прво дете ("Службени лист АПВ", број 13/05)
    Родитељски додатак остварује мајка за своје прво дете, под условом да има
пребивалиште, односно боравиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и уколико
се непосредно брине о детету.
    Поступак за подношење захтева:
    Право се остварује на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
    - извода из матичне књиге рођених,
    - фотокопије личне карте, односно избегличке легитимације
    - изјаве мајке да непосредно брине о свом првом детету, а изузетно актом органа
старатељства, по захтеву органа управе који води поступак
    - фотокопије штедне књижице или текућег рачуна.
    Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.
    Захтев за остваривање права подноси се, најкасније до навршене прве године живота
детета, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија
број 50.
    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, у
року од 15 дана од дана достављања одлуке. Градска управа, као првостепени орган, испитује
да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  19
                 новембар 2011.године
Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица изјављену жалбу Градска управа
одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Покрајинском секретаријату
за здравство, социјалну политику и демографију.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Покрајински секретаријат
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.

   1.2. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о распоређивању средстава за
регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог
реда рођења ("Службени лист АПВ", бр. 5/05, 15/05, 2/06 и 2/10) и Правилник о ближим
условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у предшколској
установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Службени лист АПВ", бр. 5/05, 15/05,
2/06 и 2/10)

    Дете предшколског узраста трећег, односно четвртог реда рођења исте мајке, чија
породица има пребивалиште на територији Града Новог Сада, има право на регресирање дела
трошкова целодневног, односно полудневног боравка у Предшколској установи која се налази
у мрежи установа коју утврђује општина, односно град, као и треће и четврто дете у васпитним
групама организованим при основним школама.
    Поступак за подношење захтева:
    Захтев за признавање права на регресирање дела трошкова целодневног односно
полудневног боравка у предшколској установи подноси један од родитеља Градској управи за
социјалну и дечију заштиту.
    Уз захтев, подносилац захтева прилаже:
    1. фотокопију личне карте подносиоца захтева
    2. извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
    3. доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права
    4. потврду Предшколске установе о упису детета.
    Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.
    Захтев за остваривање права подноси се Градској управи за социјалну и дечију
заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   20
                 новембар 2011.године
се подноси Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, у
року од 15 дана од дана достављања одлуке. Градска управа, као првостепени орган, испитује
да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица изјављену жалбу Градска управа
одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Покрајинском секретаријату
за здравство, социјалну политику и демографију.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Покрајински секретаријат
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.

    2.1. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО ДЕТЕ

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)

    Родитељски додатак остварује мајка за своје прво дете, под условом да је држављанин
Републике Србије и има пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште
ако је расељено лице са Косова и Метохије и уколико непосредно брине о детету.
    Поступак за подношење захтева:
    Право се остварује на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
    - фотокопије личне карте, односно расељеничке легитимације,
    - извода из матичне књиге рођених,
    - изјаве мајке да непосредно брине о свом првом детету.
    Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2,
канцеларија број 50.
    Захтев за остваривање права подноси се најкасније шест месеци од дана рођења детета,
Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.
    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   21
                 новембар 2011.године
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.


    2.2. ДЕЧИЈА КОЛИЦА ЗА ТРОЈКЕ

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10).

   Право на дечија колица за тројке остварује мајка која роди тројке, под условом да је
држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно
боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије.
   Поступак за подношење захтева:
   Право се остварује на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
   - фотокопије личне карте, односно расељеничке легитимације,
   - извода из матичне књиге рођених за сву децу,
   - изјаве мајке да непосредно брине о деци.
   Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2,
канцеларија број 50.
   Захтев за остваривање права подноси се најкасније шест месеци од дана рођења детета,
Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  22
                 новембар 2011.године
    2.3. НОВОГОДИШЊА НОВЧАНА ПОМОЋ

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10).

    Право на новогодишњу новчану помоћ остварује мајка за дете рођено 1. јануара нове
године, под условом да је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији
Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије.
    Поступак за подношење захтева:
    Право се остварује на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
    - фотокопије личне карте, односно расељеничке легитимације,
    - извода из матичне књиге рођених за сву децу,
    - изјаве мајке да непосредно брине о деци.
    Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2,
канцеларија број 50.
    Захтев за остваривање права подноси се најкасније шест месеци од дана рођења детета,
Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.    2.4. НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10)


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  23
                 новембар 2011.године
    Право на новогодишњи поклон остварује мајка за прво дете рођено у Новом Саду 1.
јануара нове године, под условом да је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на
територији Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије.
    Поступак за подношење захтева:
    Право се остварује на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
    - фотокопије личне карте, односно расељеничке легитимације,
    - извода из матичне књиге рођених за сву децу,
    - изјаве мајке да непосредно брине о деци.
    Образац захтева може се преузети на сајту Града Новог Сада, или у просторијама
Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2,
канцеларија број 50.
    Захтев за остваривање права подноси се најкасније шест месеци од дана рођења детета,
Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.    2.5. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10).

    Право на на бесплатан боравак деце у Предшколској установи остварује родитељ,
старатељ, односно хранитељ:
      1. детета из породице која остварује право на дечији додатак по Закону о
       финансијској подршци породици са децом,   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  24
                 новембар 2011.године
      2. детета из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о
        социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
      3. трећег и сваког наредног детета из породице са троје и више деце,
      4. детета без родитељског старања, и
      5. детета са сметњама у развоју,
под условом да је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Града
Новог Сада, односно боравиште ако је расељено лице са Косова и Метохије.
    Изузетно, право могу да остваре и лица са статусом избеглог или прогнаног лица,
уколико просечан месечни приход по члану њиховог домаћинства, утврђен у складу са
прописима којима се уређује дечији додатак, не прелазе цензус за остваривање права на дечији
додатак у истом периоду.
    Поступак за подношење захтева:
    Захтев за остваривање права подноси се Предшколској установи "Радосно детињство".
    Уз захтев се прилаже решење о оствареном праву на дечији додатак, односно, решење о
оствареном праву на материјално обезбеђење, за треће и свако наредно дете из породица са
троје и више деце, извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, за децу без
родитељског старања, потврда центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску,
односно, старатељску породицу, а за дете са сметњама у развоју, потврда изабраног лекара да
дете има сметње у развоју.
    Образац захтева може се преузети у Предшколској установи "Радосно детињство",
Нови Сад, Павла Симића 9.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.    2.6. ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10).


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  25
                 новембар 2011.године
    Бесплатна исхрана деце у основним школама на територији Града Новог Сада обухвата:
    - три оброка: доручак, ужину и ручак у продуженом боравку (у даљем тексту: исхрана у
боравку), и
    - ужину.
    Право на бесплатну исхрану у боравку признаје се за децу првог разреда основне школе
и за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда основне школе.
    Право на бесплатну ужину признаје се за децу од првог до осмог разреда основне
школе, изузев за децу којој је признато право на бесплатну исхрану.

    Право на бесплатну исхрану признаје се за:

     1. децу из породица које остварују право на дечији додатак по Закону о
       финансијској подршци породици са децом,
     2. децу из породица које остварују право на материјално обезбеђење по Закону о
       социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
     3. треће и свако наредно дете из породица са троје и више деце,
     4. децу без родитељског старања, и
     5. децу са сметњама у развоју, уколико ово право нису остварила по другом
       основу.

     Поступак за подношење захтева:
     Захтев за остваривање права родитељ, старатељ, односно хранитељ подноси школи у
којој је дете редован ученик.
     Уз захтев се прилаже решење о оствареном праву на дечији додатак, односно, решење о
оствареном праву на материјално обезбеђење, за треће и свако наредно дете из породица са
троје и више деце, извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, за децу без
родитељског старања, потврда центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску,
односно, старатељску породицу, а за дете са сметњама у развоју, потврда изабраног лекара да
дете има сметње у развоју, као и доказ да подносилац захтева остварује право на здравствену
заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
     Образац захтева може се преузети у основној школи у којој је дете редован ученик.


    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  26
                 новембар 2011.године
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.   2.7. ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И
СТУДЕНАТА
   Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о правима на финансијску подршку
породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10).

    Даровити и успешни ученици средњих школа чија је просечна оцена најмање 4,80 и
студенти чија је просечна оцена најмање 9,00, као и ученици и студенти који су до сада
освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима, посебно уколико су слабијег
материјалног стања, имају право на помоћ у школовању.
    Право на помоћ у школовању реализује се путем Хуманитарног фонда "Привредик",
Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за
помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима
буџета Града.
    Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који
имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурсу који
спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда.
    Фонд месечно доставља Градској управи списак ученика средњих школа и студената
којима се додељује помоћ и извештај са доказом о извршеним појединачним исплатама за
претходни месец.
    Број ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању, у складу са овом
одлуком, и номинални износ помоћи, утврђује се, за сваку годину, актом Градског већа.

   2.8. ДНЕВНИ БОРАВАК У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)
    Услуга дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у
развоју остварује се на захтев родитеља, старатеља, односно, хранитеља детета предшколског
узраста са сметњама у развоју, без обзира на приходе породице корисника услуге.
    Поступак за подношење захтева:
    Захтев за коришћење услуге подноси се Школи за основно и средње образовање
"Милан Петровић" Нови Сад.
    Уз захтев се прилаже акт Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику (у даљем тексту: Интерресорна комисија).
    Образац захтева може се преузети у Школи за основно и средње образовање "Милан
Петровић" Нови Сад.
    Услуга дневног боравка је бесплатна за кориснике и остварује се од првог дана
наредног месеца од дана подношења захтева.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  27
                 новембар 2011.године
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.    2.9. МЕСЕЧНА ПОМОЋ

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).
    Право на месечну помоћ имају деца палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990.
године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину као члану породице палог борца и
деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у
периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, на територији Града.
    Право из става 1. овог члана припада детету најдуже до навршене 27. године живота,
ако се у својству редовног ученика, односно студента налази на школовању.
    Месечна помоћ утврђује се у процентуалном износу од минималне зараде за месец за
који се исплата врши, без увећања за обавезе које из зараде плаћа запослени и износи 35% за
дете предшколског узраста, дете на редовном школовању у основној и средњој школи, односно
45% за дете на редовном школовању на вишој школи или факултету.

    Поступак за подношење захтева:
    Захтев за остваривање права подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
    Уз захтев се прилаже доказ о оствареном праву на породичну инвалиднину као члану
породице палог борца и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за
време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, на територији Града.
    Образац захтева може се преузети у Градској управи за социјалну и дечију заштиту..

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.
    Поступак по жалби:


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  28
                 новембар 2011.године
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.   2.10. ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОЈ ТРУДНИЦИ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ
СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ КОМПЛИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА
ТРУДНОЋОМ

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11)

    Запослена трудница за време привремене спречености за рад због болести или
компликација у вези са трудноћом остварује право на помоћ уколико има пријављено
пребивалиште на територији Града.
    Право на помоћ запослена трудница остварује у висини разлике између износа накнаде
зараде коју остварује из средстава обавезног здравственог осигурања и пуног износа основа
накнаде зараде.
    Поступак за остваривање права на помоћ покреће се по службеној дужности, а
остварује се на основу података и друге прописане документације које, у поступку
обезбеђивања накнаде зараде на терет средстава обавезног здравственог осигурања, послодавци
на прописаном обрасцу достављају Републичком фонду за здравствено осигурање ради
остваривања накнаде зараде осигураника.
    На основу добијених података за обрачун накнада зарада од стране послодавца,
Републички фонд формира и доставља Градској управи податке у виду спецификације за сваку
трудницу која испуњава услове, по месецима, према груписаним послодавцима, о укупном
бруто износу накнада.
    На основу података добијених од Републичког фонда Градска управа преноси
послодавцима за наведене намене средства из буџета Града.
    Исплата помоћи трудницама реализује се преко послодаваца на начин на који се врши
исплата накнада на терет средстава Републичког фонда.
    За лица која самостално обављају делатност, а која испуњавају прописане услове,
Градска управа ће, на основу података добијених од Републичког фонда, вршити уплату
помоћи на рачун труднице, а припадајуће порезе и доприносе на одговарајуће рачуне
републичког буџета.
    Начин и рокови преноса средстава за наведене намене ближе се уређују споразумом
који закључују Град и Републички фонд.
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   29
                 новембар 2011.године
    2.11. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

    Пропис на основу кога се захтев подноси: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).

    Накнада трошкова за вантелесну оплодњу се обезбеђује породици која због стерилитета
или привремене неплодности нема деце, као и породица са децом, у којој је накнадно наступила
неплодност.
    Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари жена за услугу која
се пружа путем Клиничког центра Војводине - Клинике за гинекологију и акушерство, Нови
Сад.
    Право може да оствари жена која је претходно без успеха имала два покушаја
вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а у моменту
доношења одлуке Комисије за вантелесну оплодњу ГАК-а о испуњености услова за
укључивање у процес вантелесне оплодње није навршила 40 година живота.
    Право може да оствари и жена старија од 40 година, која у моменту доношења одлуке
Комисије о испуњености услова за укључивање у процес вантелесне оплодње није навршила 44
године живота.
    Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње жена може да оствари према следећим
критеријумима:
  1. да има пребивалиште на територији Града Новог Сада у последњих годину дана,
  2. да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено
    осигурање,
  3. да је, и поред одговарајућег лечења, констатована неплодност, и то, како код жена које
    нису рађале (примарни стерилитет), тако и код жена које су рађале али немају живо
    дете, или имају једно дете, а немају услова да природним путем добију друго дете
    (секундарни стерилитет),
  4. да је, по одлуци Комисије, жена укључена у поступак вантелесне оплодње.
    Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може се остварити за један покушај
вантелесне оплодње.

    Поступак за подношење захтева:
    Захтев за остваривање права подноси се на Писарници Градске управе за опште
послове, Трг слободе 1.
    Уз захтев се прилаже:
    - фотокопија личне карте,
    - фотокопија оверене здравствене књижице,
    - важећа потврду Комисије о испуњености услова за укључивање у поступак
      вантелесне оплодње
    -  уколико нема навршених 40 година: потврду Републичког фонда за здравствено
осигурање да су обављена два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
    Образац захтева може се преузети на Писарници Градске управе за опште послове, Трг
слободе 1.

    Поступак по поднетом захтеву:
    Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева. Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће
писаним путем наложити допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року
подносилац захтева на поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању
захтева. Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева, и доноси решење којим се, у зависности од испуњености услова, право
признаје или не признаје.


   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   30
                 новембар 2011.године
    Средства за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета Града Новог Сада
преносе се ГАК-у, на основу решења о признавању права на накнаду трошкова које доноси
Градска управа, према обрачуну који доставља ГАК Градској управи, за сваког корисника
појединачно, након обављеног поступка вантелесне оплодње.

    Поступак по жалби:
    Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком има право да изјави жалбу. Жалба
се подноси Градском већу Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу Градска управа одбациће закључком.
    Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од
стране овлашћеног лица, и да је основана, може поводом захтева решити другачије и новом
одлуком заменити одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке може се изјавити жалба.
    Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Градском већу Града Новог
Сада.
    Другостепени орган жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или
изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако не одбаци жалбу, Градско веће Града Новог Сада
узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену
одлуку у целини или делимично, или је изменити.


    3.1. РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

    Градска управа у другом степену решава по жалби изјављеној против решења Центра за
социјални рад Града Новог Сада, које се односи на коришћење услуге дневног боравака,
помоћи у кући, додатне социјалне подршке детету и ученику, смештаја у прихватилиште и
прихватну станицу, права на једнократну помоћ, помоћ за опрему корисника за смештај у
установу социјалне заштите или другу породицу, интервентну једнократну помоћ и трошкова
сахрањивања.

   Пропис на основу кога решава: Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).

    3.2. РЕВИЗИЈА РЕШЕЊА ПОМОЋИ У КУЋИ

    Градска управа врши годишњу ревизију решења помоћи у кући Центра за социјални
рад Града Новог Сада.

    Пропис на основу кога се врши ревизија: Одлука о социјалној заштити Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).   4. Градска управа, у вануправним стварима, издаје потврде о испуњености услова,
односно доставља спискове лица која испуњавају услове, надлежним органима, јавним и јавним
комуналним предузећима, у складу са одлукама из других области, поводом:   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  31
                 новембар 2011.године
   4.1. ПОПУСТ У ПЛАЋАЊУ ЦЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ
У СТАЊУ ИЗУЗЕТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

    Пропис на основу кога се подноси захтев:Одлука о попусту у плаћању цене електричне
енергије, ЕПС број I-382/8-08 од 24. марта 2008. године, коју је донело Јавно предузеће
"Електропривреда Србије".

    Попуст у плаћању цене електричне енергије могу да остваре:
    1. корисници права на материјално обезбеђење породице, који захтев за остваривање
права на попуст у плаћању цене електричне енергије подносе Центру за социјални рад Града
Новог Сада, Змај Огњена Вука 13, и
    2. корисници у стању изузетне социјалне потребе, под условом да:
    - уредно измирују обавезе за утрошену енергију, уплатом укупног дуга до датума
доспећа, и
    - укупни месечни приход породичног домаћинства не прелази двоструки минимални
ниво социјалне сигурности (за једночлано домаћинство, за период 01.10.2011-31.03.2012.
годинек двоструки износ новчане социјалне помоћи износи 13.196,00 динара).
    Захтеви за остваривање права на попуст у плаћању цене електричне енергије
преузимају се и подносе у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина 2,
на другом спрату, канцеларија број 50.
    У складу са тачком 5. Одлуке о попусту у плаћању цене електричне енергије, привредно
друштво за дистрибуцију електричне енергије, тарифном купцу коме је одобрен попуст у
плаћању, месечни износ утрошене електричне енергије обрачунава по цени тарифног става за
тарифни елемент „активна енергија“, важећој у обрачунском периоду за који се врши обрачун
електричне енергије, у складу са Тарифним системом за обрачун електричне енергије за
тарифне купце и Одлуком о цени за тарифне купце, умањеној за 35%, на следећи начин:
    1) тарифном купцу – кориснику материјалног обезбеђења умањењем цене
      одговарајућих тарифних ставова за тарифни елемент „активна енергија“ за месечну
      потрошњу електричне енергије до 450 kWh
    2) тарифном купцу у стању социјалне потребе умањењем цене тарифног става за
      рационалну потрошњу („зелена зона“) за тарифни елемент „активна енергија“ за
      месечну потрошњу електричне енергије до 350 kWh.

    Право на попуст у плаћању цене електричне енергије, односно РТВ претплате, лице
може да оствари уколико је власник тарифног бројила   4.2. ОСЛОБАЂАЊЕ ДЕЛА ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА

    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о утврђивању критеријума за
ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града
Новог Сада", број 11/95).
    Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних
производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) утврђено је да право на
ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга има појединац, односно
породица која, на основу правоснажног решења надлежног органа, оствари право на:
    - материјално обезбеђење и додатак за негу и помоћ другог лица, по Закону о
     социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  32
                 новембар 2011.године
    -  личну и породичну инвалиднину на основу учешћа у оружаним сукобима после 17.
      августа 1990. године, по прописима из области борачке и инвалидске заштите, и
    -  месечно новчано примање на основу учешћа у ранијим ратовима, по прописима из
      области борачке и инвалидске заштите.
    Овом одлуком утврђено је да право на ослобађање дела обавезе плаћања комуналних
производа и услуга имају и:
    - пензионери из осигурања запослених и самосталних делатности који примају
     пензију у висини 60% од основа за одређивање најнижег износа старосне и
     инвалидске пензије,
    - пензионери-земљорадници уколико примају пензију у висини 40% од основа за
     утврђивање најнижег износа старачке и инвалидске пензије, и
    - корисници породичне пензије утврђене у односу на најнижи износ старосне и
     инвалидске пензије.
    Право на ослобађање дела обавеза плаћања може остварити за следеће комуналне
производе и услуге: производњу и испоруку топлотне енергије, топлу потрошну воду,
производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода путем канализационе мреже и
изношење, одвоз и депоновање смећа. Ослобађање износи 50% од утврђене цене за сваки од
наведених комуналних производа и услуга.
    Спискове корисника комуналних производа и услуга који остварују право на
ослобађање, Јавном предузећу „Информатика“, Нови Сад, достављају:
  1. Центар за социјални рад Града Новог Сада, Змај Огњена Вука 13 - за кориснике
    материјалног обезбеђења и додатка за помоћ и негу другог лица,
  2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, Градске управе за социјални у дечију заштиту,
    Нови Сад, Трг слободе 1 - за кориснике личне и породичне инвалиднине на основу
    учешћа у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године, и кориснике месечног
    новчаног примања на основу учешћа у ранијим ратовима,
  3. Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања - за пензионере из осигурања
    запослених и самосталних делатности, пензионере-земљораднике и кориснике
    породичне пензије, уколико њихова пензија не прелази износ из члана 3. наведене
    одлуке,
  4. Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, у случају
    да поједини пензионери из наведених категорија нису обухваћени списком Републичког
    фонда пензијског и инвалидског осигурања.
    Право на ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга подносилац
захтева може да оствари уколико је носилац права својине на стану.
    Захтеви за остваривање права на ослобађање дела обавезе плаћања комуналних
производа и услуга преузимају се и подносе у Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
Жарка Зрењанина 2, на другом спрату, канцеларија број 50.   4.3. УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА
СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ У 2012. ГОДИНИ

    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о утврђивању критеријума за
умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2012. години
("Службени лист Града Новог Сада", број 38/11).
    Умањење остварују породице са троје и више деце до завршетка њиховог редовног
школовања, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пребивалиште на истој адреси
на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, и
уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име.   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  33
                 новембар 2011.године
    Умањење се остварује за комуналне услуге које пружају Јавно комунално предузеће
"Новосадска топлана" Нови Сад, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови
Сад и Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, а наплаћује из Јавно комунално
предузеће "Информатика" Нови Сад, путем јединственог месечног рачуна.
    Умањење се утврђује у висини од 30% за породице са троје, четворо и петоро деце 40%
са шесторо, седморо и осморо деце и 50% са деветоро и више деце.

    Захтев за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2012. години подноси се
Градској управи за социјалну и дечију заштиту путем писарнице Градске управе за опште
послове, најкасније до 31. децембра 2011. године.
    Уз захтев се прилаже:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу у породици,
2. фотокопија личне карте, односно расељеничке легитимације за родитеље и пунолетну децу,
3. потврда о редовном школовању за децу, и
4. измирен рачун ЈКП "Информатика" за претходни месец.

    На основу поднетих захтева Градска управа сачињава списак породица које остварују
умењење и доставља га ЈКП "Информатика" најкасније до 31. јануара 2012. године.
Градска управа редовно ажурира списак породица које остварују право и доставља га
Предузећу најкасније до последњег дана у месецу за текући месец.   4.4. БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

     Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о издавању бесплатних карата у
градском и приградском саобраћају за 2011. годину, број 310/11 од 21. јануара 2011. године,
коју је донео Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад".
    Наведеном одлуком утврђено је да ће Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“
издавати бесплатне карте у градском и приградском саобраћају, између осталог, за децу из
породица са троје и више деце до 18 година старости, која имају пребивалиште на територији
Града Новог Сада, односно боравиште, ако су расељена лица са Косова и Метохије, а која су на
редовном школовању у основној и средњој школи.
    Уз захтев за остваривање бесплатне карте родитељи прилажу следеће доказе:
    1. фотокопију личне карте или расељеничке легитимације,
    2. фотокопију извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, а за пунолетну
децу фотокопију личне карте или расељеничке легитимације, и
    3. фотокопију школске потврде.
    Образац захтева за остваривање бесплатне карте преузима се и захтев подноси на
Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1.
    Градска управа након утврђивања испуњености услова за добијање бесплатне карте (да
је породица са троје и више деце, пријављена на истој адреси) доставља спискове Јавном
градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" у року од три дана од дана пријема захтева, ради
израде бесплатних карата.   4.5. НАЛЕПНИЦА - ЗНАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА                 ОСОБЕ    СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада     34
                 новембар 2011.године
    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о јавним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и
44/11).
    Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени
екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије,
квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која
имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди
рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.
    На основу акта Градске управе за социјалну и дечију заштиту о испуњености услова,
лицима која испуњавају прописане услове, Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" издаје
налепницу за означавање возила особа са инвалидитетом, односно члана заједничког
домаћинства.
    Градска управа за социјалну и дечију заштиту доноси акт о испуњености услова на
основу медицинске и друге документације.
    Образац захтева за остваривање налепнице - знака за означавање возила особе са
инвалидитетом или члана заједничког домаћинства, преузима се и захтев подноси у Градској
управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, канцеларија број 50,
а од 2012. године обрасци ће се преузимати и захтеви предавати на писарници Градске управе
за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад.

    4.6. ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ
ДЕЦЕ
    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о јавним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10,
50/10 и 44/11)
    Поједини корисници јавних паркиралишта, међу којима и породице са троје деце, могу
да користе посебна паркиралишта као повлашћени корисници, под условима и на начин који
прописује Градска управа за саобраћај и путеве.
    Уз захтев за издавање потврде ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад да се ради о породици
са троје и више деце прилажу се следећи докази:
    1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици
    2. фотокопија личне карте - расељеничке легитимације за сва пунолетна лица
    Образац захтева за издавање потврде преузима се и захтев подноси на Писарници
Градске управе за опште послове, Трг слободе 1.
    Градска управа након утврђивања испуњености услова за добијање повлашћене паркинг
карте (да је породица са троје и више деце, пријављена на истој адреси) доставља спискове
Јавном комуналном предузећу "Нови Сад", а подносилац захтева може, у року од 5 дана од дана
подношења захтева, да се јави овом јавном комуналном предузећу, са личном картом,
саобраћајном и возачком дозволом..

  4.7. РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА БОРАЦА И РАТНИХ ИНВАЛИДА,
ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ СА КОЈИМА ЈЕ ЖИВЕО
ПОГИНУЛИ УЧЕСНИК ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ

    Пропис на основу кога се подноси захтев: Одлука о располагању средствима Стамбеног
фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00,
8/01 и 11/10).

   Борци, ратни инвалиди, цивилни инвалиди рата и чланови породице са којима је живео
погинули учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године, који нису у радном односу

    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  35
                  новембар 2011.године
и уколико немају у својини или у закупу одговарајући стан, имају право на решавање стамбене
потребе из средстава стамбеног фонда Града Новог Сада.
    О решавању стамбене потребе наведених лица одлучује Комисија за стамбене послове
Скупштине Града Новог Сада, на образложен предлог Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, као овлашћеног предлагача за наведну категорију лица.
    Захтев за остваривање права подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
Жарка Зрењанина 2, где се преузима и образац захтева.
    Уз захтев се прилаже фотокопија личне карте, решење надлежног органа о признатом
статусу борца, ратног инвалида, цивилног инвалида рата и члана породице са којима је живео
погинули учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године, доказ да подносилац
захтева није у радном односу, доказ да нема решену стамбену потребу, као и други докази, по
потреби.    II. УПРАВА ЗА ДОДАТАК НА ДЕЦУ

Захтеви се подносе Управи за додатак на децу, Сремска 9, Нови Сад, на посебним обрасцима
који се добијају у овој управи, или се преузимају са сајта Града Новог Сада.

   1) НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА
СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ
ДЕТЕТА

Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05)
- Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02,115/05 и
107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета ("Службени гласник РС", број 1/02)

Општи услови за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета:
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета, има подносилац захтева који је у радном односу и
остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
Уколико је подносилац захтева поднео захтев за остваривање права на накнаду зараде за време
одсуства са рада ради посебне неге детета, потребно је да уз захтев приложи и доказ о
психофизичким сметњама у развоју детета.
Подносиоцу захтева припада пун износ зараде под условом да је непосредно пре остваривања
овог права био у радном односу, односно самостално обављао делатност више од шест месеци
непрекидно.

Поступак за подношење захтева:
Захтеви за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, подносе се на прописаним
обрасцима.

1. Подносилац захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, уз захтев прилаже:
- решење послодавца о праву на породиљско одсуство, односно о праву на одсуство са рада

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада     36
                 новембар 2011.године
ради неге детета,
- потврду послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права,
- потврду послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена
проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, у проценту
утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду, за 12 месеци који претходе месецу у коме
отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно,
- обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у
складу са Законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за
сваки месец појединачно, а по истеку године решење о коначној основици, само за лице које
самостално обавља делатност,
- извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за
последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец
појединачно,
- извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета - дознака која се прибавља у надлежној здравственој установи,
- извод из матичне књиге рођених за децу,
- фотокопију здравствене књижице мајке, односно подносиоца захтева,
а) за подносиоца захтева који самостално обавља
делатност:
- потврду надлежне пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци који претходе месецу у
коме је започето коришћење одсуства, а по истеку године, у року од три месеца, решење о
коначној основици,
- решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личну изјаву подносиоца захтева да
у време трајања одсуства неће обављату исту или другу делатност, само за лице које
самостално обавља делатност.
Ово право утврђује се у укупном трајању од 365 дана од дана започињања породиљског
одсуства, а од 1. јануара 2006. године за треће и свако наредно новорођено дете у укупном
трајању од две године.

2. Подносилац захтева за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради
посебне неге детета, уз захтев прилаже:
- решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета,
- потврду послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права,
- потврду послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена
проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, у проценту
утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду, за 12 месеци који претходе месецу у коме
отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно,
- обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у
складу са Законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у којем отпочиње одсуство,
за сваки месец појединачно,
- извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за
последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец
појединачно,
- мишљење и налаз Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета,
- извештај о привременој спречености за рад у време одсуства са рада ради посебне неге детета
- дознака која се прибавља у надлежној здравственој установи,
- извод из матичне књиге рођених за децу,
- фотокопију здравствене књижице мајке, односно подносиоца захтева,
а) за подносиоца захтева који самостално обавља делатност:
- решење надлежне пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за 12 месеци који претходе месецу у коме је
започето коришћење одсуства, а по истеку године, у року од три месеца, потврду о коначној
основици,

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    37
                 новембар 2011.године
- решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу, односно лична изјава подносиоца захтева да
у време трајња одсуства неће обављату исту или другу делатност, само за лице које самостално
обавља делатност.
Ово право утврђује се у трајању најдуже до навршених пет година живота детета.

Поступак по поднетом захтеву:
Поводом поднетог захтева Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом и
утврђује да ли је захтев уредан.
Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће писаним путем наложити
допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева не
поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању захтева.
Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева и доноси решење којим се захтев усваја као основан или одбија као
неоснован.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе:
Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком, има право да поднесе жалбу. Жалба се
подноси у року од 15 дана од дана достављања одлуке. Градска управа, као првостепени орган,
испитује да ли је поднета жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног
лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица изјављену жалбу, Градска управа
одбациће закључком.
Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица и основана, може поводом захтева решити другачије и новом одлуком
заменити одлуку које се жалбом побија. Против нове одлуке подносилац захтева има право
жалбе.
Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Покрајинском секретаријату
за здравство, социјалну политикуи демографију.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку у
другом степену поводом уложене жалбе.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, као другостепени
орган, жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или изјављена од стране
неовлашћеног лица.
Ако не одбаци жалбу, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити
првостепену одлуку у целини или делимично, или је изменити.

    2) РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Пропис на основу кога се захтев подноси - Закон о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)

Општи услови за остваривање права на родитељски додатак:
Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете, под
условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и
остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена да
непосредно брине о детету, право уместо мајке детета може остварити отац, под истим
условима као у и случају кад је подносилац захтева мајка. Редослед рођења детета за које отац
подноси захтев за остваривање права на родитељски додатак утврђује се према мајци.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    38
                 новембар 2011.године
Поступак за подношење захтева:
1. Уколико је подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак мајка, уз захтев
прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за сву децу (извод не може да буде старији од шест месеци),
- уверење о држављанству Републике Србије за себе (уверење не може да буде старије од шест
месеци),
- фотокопију своје личне карте,
- фотокопију оверене здравствене књижице,
- пријаве пребивалишта за децу,
- изјаву мајке да она и чланови породице са којима живи не плаћају порез на имовину на
пореску основицу већу од 12.000.000 динара, (саставни део захтева)
- фотокопију картице текућег рачуна код овлашћене финансијске организације за исплату
родитељског додатка,
- уверење надлежног органа старатељства да:
- непосредно брине о детету за које је захтев поднет,
- чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску
породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу
претходног реда рођења.

2. Уколико је подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак отац, поред
доказа које уз захтев доставља мајка, уз захтев прилаже и један од следећих доказа:
- извод из матичне књиге умрлих за мајку,
- уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
- решење да је мајка лишена родитељског права,
- потврду надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка
лишена пословне способности,
- потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања затворске казне за мајку.
Редослед рођења детета за које отац подноси захтев за признавање права на родитељски
додатак, утврђује се према броју живорођене деце мајке.
Захтев се подноси најкасније до навршених шест месеци живота детета. Припадајући износ
родитељског додатка за прворођено дете исплаћиваће се једнократно у износу који важи на дан
исплате рођења детета. За друго, треће и четврто дете износ родитељског додатка утврђен на
дан рођења детета исплаћиваће се у 24 једнаке месечне рате.
Ово право не могу остварити родитељи који, у моменту подношења захтева, живе и раде у
иностранству.

Поступак по поднетом захтеву Поводом поднетог захтева Градска управа разматра захтев са
комплетном документацијом, утврђује уредност и благовременост захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће писаним путем наложити
допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева не
поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању захтева.
Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева и доноси решење којим се захтев усваја као основан или одбија као
неоснован.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство,социјалну политику и демографију решава у управном поступку у
другом степену поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство,социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   39
                 новембар 2011.године
поводом захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

    3) ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и
73/10)

Општи услови за остваривање права на дечији додатак
Право на дечији додатак остварује родитељ који непосредно брине о детету, под условом да је
држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и остварује право на
здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
Право на дечији додатак се остварује за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у
породици, од дана поднетог захтева. Под истим условима ово право има и хранитељ и старатељ
детета, за највише за четворо сопствене деце и за свако дете без родитељског старања.

Право на дечији додатак се остварује:
- ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три
месеца који претходе месецу у коме је захтев поднет, није већи од законом утврђеног цензуса, а
укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ
од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној
години или је остварен од земљишта до 500 м2 на коме је подигнута стамбена зграда,
- ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години износи до 7%
просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а
породица не остварује друге приходе.
За самохране родитеље законом утврђен цензус се увећава за 20%.
Дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, ако се у својству редовног
ученика налази на школовању.
Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне школовање, односно
које започне школовање касније или прекине школовање у својству редовног ученика, и то за
све време трајања спречености, а најдаље до 19 година живота.
Дечији додатак припада и после навршених 19 година живота за дете за које је донет акт о
разврставању, све док је обухваћено васпитно-образовним програмом и програмом
оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено родитељско право најдуже до 26
година.

Поступак за подношење захтева Подносилац захтева за остваривање права на дечији додатак,
уз захтев прилаже:
- изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
- уверење о држављанству Републике Србије за себе,
- фотокопију личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу потврда
пријаве пребивалишта,
- фотокопију своје оверене здравствене књижице,
- потврду о приходима за три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана
заједничког домаћинства који остварује приход,
- потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког
домаћинства који остварује приходе из места рођења и места становања,
- пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања,
- изјаву о заједничком домаћинству (текст изјаве је саставни део обрасца који попуњава
подносилац),
- изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве је саставни део обрасца који попуњава
подносилац),

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    40
                 новембар 2011.године
- потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
- доказе о поседовању, односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног
простора,
- изјаву о непоседовању новчаних и других ликвидних средстава (акције, обвезнице и друге
хартије од вредности), (текст изјаве је саставни део обрасца који попуњава подносилац),
- потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање*,
- акт о разврставању за дете ометено у развоју*,
- акт о продужењу родитељског права*,
- доказ о својству самохраног родитеља*,
- доказ о незапослености (уверење и радна књижица)*,
- доказ о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства)*,
- фотокопију картице текућег рачуна.
(* Прилози означени са звездицом достављају се у само случају доказивања одређеног статуса).
Право се остварује за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици и утврђује
се у трајању од годину дана од дана подношења захтева.

Поступак по поднетом захтеву
Поводом поднетог захтева Градска управа разматра захтев са комплетном документацијом и
утврђује уредност захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће писаним путем наложити
допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева не
поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању захтева.
Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева и доноси решење којим се захтев усваја као основан или одбија као
неоснован.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном
поступку у другом степену поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

   4) ДОДАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА СА ДЕЦОМ ДО
ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Уредба о збрињавању избеглица ("Службени гласник
РС", бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04)

Општи услови за остваривање права на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са децом
до једне године живота
Право на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године живота
остварује мајка под условом да је незапослена, да има статус избеглице, да је привремено
настањена на територији Града Новог Сада и да има дете до једне године живота.

Поступак за подношење захтева Захтев за остваривање права на додатну новчану помоћ
мајкама избеглицама са децом до једне године живота подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева за остваривање права на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са
децом до једне године живота, уз захтев прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете (новорођенче),

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   41
                 новембар 2011.године
- избегличку легитимацију мајке,
- доказ о незапослености,
- фотокопију прве стране штедне књижице или картице текућег рачуна код овлашћене
финансијске организације.

Поступак по поднетом захтеву Поводом поднетог захтева Градска управа разматра захтев са
комплетном документацијом и утврђује уредност захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Градска управа ће писаним путем наложити
допуну захтева у законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева не
поступи по налогу, Градска управа ће донети закључак о одбацивању захтева.
Градска управа решава на основу уредног, благовременог и од стране овлашћеног лица
поднетог захтева и доноси решење којим се захтев усваја као основан или одбија као
неоснован.

    III. УПРАВА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ


Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

    1) ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

Пропис на основу кога се захтев подноси - Закон о основним правима бораца, војних инвалида
и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање својства ратног војног инвалида подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање својства ратног војног инвалида, прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- фотокопију личне карте,
- уверење о околностима задобијања оштећења организма,
- доказ о лечењу,
- уверење надлежног фонда да није корисник новчане накнаде за телесно оштећење по
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, по истом основу.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, након
прибављеног налаза и мишљења лекарске комисије, донеће решење којим се подносиоцу
захтева признаје својство ратног војног инвалида. Решењем се подносилац захтева сврстава у

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   42
                 новембар 2011.године
одговарајућу групу, одређује се висина личне инвалиднине и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну
политику.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Подносилац захтева незадовољан донетим првостепеним решењем, има право да, на основу
члана 213. Закона о општем уравном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001),
поднесе жалбу. Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења. Градска
управа, као првостепени орган, испитује да ли је поднета жалба допуштена, благовремена и
изјављена од стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од неовлашћеног лица
изјављену жалбу, Градска управа одбациће закључком.
Када Градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица и основана, може поводом захтева решити другачије и новим решењем
заменити решење које се жалбом побија. Против новог решења подносилац захтева има право
жалбе.
Ако Градска управа нађе да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од стране
овлашћеног лица, али да није основана, дужна је да, без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави Покрајинском секретаријату
за здравство, социјалну политику и демографију, као другостепеном органу.
Подносилац захтева има право на жалбу и у случају када Градска управа не донесе решење у
року утврђеном Законом о општем управном поступку, односно ако га не донесе у року од
једног, односно два месеца од предаје уредног захтева.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, као другостепени
орган, жалбу може одбацити ако је недопуштена, неблаговремена или изјављена од стране
неовлашћеног лица.
Ако не одбаци жалбу, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију узима предмет у решавање и може жалбу одбити као неосновану, поништити
првостепено решење у целини или делимично, или га изменити.

    2) ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида подноси се на прописаном
обрасцу
Подносилац захтева уз захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- фотокопију личне карте,
- уверење о времену проведеном на служењу војног рока,
- уверење војне поште о околностима задобијања оштећења организма,
- доказ о лечењу,
- уверење надлежног фонда да није корисник новчане накнаде за телесно оштећење по
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, по истом основу.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву:

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  43
                 новембар 2011.године
Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба да садржи нарочито: означење
Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно предлог, ко је заступник или
пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште, односно боравиште подносиоца,
односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, након
прибављеног налаза и мишљења лекарске комисије, донеће решење којим се подносиоцу
захтева признаје својство мирнодопског војног инвалида. Решењем се подносилац захтева
сврстава у одговарајућу групу, одређује се висина личне инвалиднине и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну и
демографију.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида
Број поднетих захтева и жалби У периоду од 1. јануара до 31. октобра 2008. године поднет је
један захтев.

    3) ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о правима цивилних инвалида рата
("Службени гласник РС", број 52/96)

Поступак за подношење захтева Захтев за признавање својства цивилног инвалида рата
подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање својства цивилног инвалида рата, прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- фотокопију личне карте,
- уверење о околностима задобијања оштећења организма,
- доказ о лечењу,
- уверење надлежног фонда да није корисник новчане накнаде за телесно оштећење по
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, по истом основу.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву:
Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба да садржи нарочито: означење
Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно предлог, ко је заступник или
пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште, односно боравиште подносиоца,
односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  44
                 новембар 2011.године
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, након
прибављеног налаза и мишљења лекарске комисије, донеће решење којим се подносиоцу
захтева признаје својство цивилног инвалида рата. Решењем се подносилац захтева сврстава у
одговарајућу групу, одређује се висина личне инвалиднине и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну
политику.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку у
другом степену поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида
Број поднетих захтева и жалби У периоду од 1. јануара до 31. октобра 2008. године није поднет
ни један захтев.

    4) ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на накнаду за време незапослености подноси се на прописаном
обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на накнаду за време незапослености,
прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- фотокопију личне карте,
- уверење организације надлежне за послове запошљавања,
- уверење надлежног фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није корисник пензије,
- уверење надлежне службе за катастар непокретности да не поседује пољопривредно
земљиште,
- уверење пореске управе да се не задужује порезом,
- уверење Агенције за привреде регистре да није регистрован као предузетник.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   45
                 новембар 2011.године
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, донеће
решење којим се подносиоцу захтева признаје право на накнаду за време незапослености.
Решењем се одређује висина накнаде и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну
политику.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку у
другом степену поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    5) ПРАВО НА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала, прилаже:
- доказ надлежног завода за здравство да је рок трајања одобрених помагала истекао.
Уколико подносилац захтева први пут подноси захтев за признавање права на ортопедска и
друга помагала, уз захтев прилаже:
- доказ надлежног завода за здравство да до сада није користио ортопедска и друга помагала.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, након
прибављеног налаза и мишљења лекарске комисије донеће решење којим се подносиоцу
захтева признаје право на ортопедска и друга помагала.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  46
                 новембар 2011.године
Решење се доставља подносиоцу захтева, а извршава га Градска управа.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку у
другом степену поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида
Број поднетих захтева и жалби У периоду од 1. јануара до 31. октобра 2008. године поднето је
12 захтева.

  6) ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ НОСИОЦА "ПАРТИЗАНСКЕ
СПОМЕНИЦЕ 1941"

Пропис на основу кога се захтев подноси - Закон о основним правима носилаца "Партизанске
споменице 1941" ("Службени лист СФРЈ", бр.67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85,
44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на накнаду трошкова сахране носиоца "Партизанске споменице
1941" подноси се на прописаном обрасцу
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на накнаду трошкова сахране носиоца
"Партизанске споменице 1941", прилаже:
- извод из матичне књиге умрлих,
- рачун о извршеној сахрани,
- фотокопију прве две странице легитимације
"Партизанске споменице 1941",
- легитимацију за бесплатну и повлашћену вожњу.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима носилаца "Партизанске споменице 1941", донеће решење којим се
подносиоцу захтева признаје право на накнаду трошкова сахране носиоца "Партизанске
споменице 1941" и одређује њена висина.
Решење се доставља подносиоцу захтева и Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију, ради извршења решења.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    47
                 новембар 2011.године
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    7) ПРАВО НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о борачком додатку ("Службени лист СФРЈ", бр.67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/89,
87/89, 20/90 и 42/90)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени
лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног уставног суда и "Службени гласник РС",
број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на борачки додатак подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на борачки додатак, прилаже:
- потврду послодавца о запослењу у којој је наведен степен стручне спреме и износи бруто и
нето зараде за месец који претходи месецу у коме се захтев подноси.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о борачком додатку и Законом о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца, донеће решење којим се подносиоцу захтева признаје право на борачки
додатак, одређује његова висина и почетак исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и Министарству рада и социјалне политике
Републике Србије, ради извршења решења.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    8) ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО ПАЛОМ БОРЦУ

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    48
                 новембар 2011.године
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по
палом борцу подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- извод из матичне књиге венчаних,
- фотокопију личне карте,
- извод из матичне књиге рођених за децу,
- доказ о школовању за децу,
- извод из матичне књиге умрлих,
- уверење о начину и околностима погибије.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, донеће
решење којим се подносиоцу захтева признаје право на породичну инвалиднину по палом
борцу, одређује њена висина и почетак исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну
политику.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

  9) ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ
ИНВАЛИДУ

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  49
                 новембар 2011.године
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду подноси се
на прописаном обрасцу 11.25.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом
војном инвалиду, прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- извод из матичне књиге венчаних,
- фотокопију личне карте,
- извод из матичне књиге рођених за децу,
- извод из матичне књиге умрлих,
- доказ о школовању за децу.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, донеће
решење којим се подносиоцу захтева признаје право на породичну инвалиднину по умрлом
војном инвалиду, одређује се њена висина и почетак исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну
политику.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају Жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    10) ПРАВО НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник
СРС", број 54/89 и "Службени гласник РС", број 137/04)
- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
Равногорског покрета и области борачко инвалидске заштите ("Службени гласник РС", број
51/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на месечно новчано примање подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на месечно новчано примање, прилаже:

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   50
                 новембар 2011.године
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- извод из матичне књиге венчаних,
- фотокопију личне карте,
- извод из матичне књиге рођених за децу,
- доказ о школовању деце,
- уверење организације надлежне за послове запошљавања,
- уверење надлежног фонда за пензијско и инвалидско осигурање да ли је корисник пензије и
уколико јесте њена висина,
- уверење надлежне службе за катастар непокретности да ли поседује пољопривредно
земљиште,
- уверење Агенције за привреде регистре да није регистрован као предузетник,
- уверење пореске управе да ли се задужује порезом,
- изјава два сведока о заједничком домаћинству.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, донеће решење
којим се подносиоцу захтева признаје право на месечно новчано примање, одређује његова
висина и почетак исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида

    11) УТВРЂИВАЊЕ НОВОГ ПРОЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета, прилаже:

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  51
                 новембар 2011.године
- мишљење лекара специјалисте о погоршаном стању оштећења организма по ком основу је већ
признато својство војног инвалида.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, након
прибављеног налаза и мишљења посебне лекарске комисије, подносиоца захтева упућује на
првостепену лекарску комисију. На основу налаза и мишљења првостепене лекарске комисије
Градска управа донеће решење којим се подносиоцу захтева утврђује нови проценат војног
инвалидитета, одређује висина личне инвалиднине и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.

    12) УТВРЂИВАЊЕ НОВОГ ПРОЦЕНТА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о правима цивилних инвалида рата
("Службени гласник РС", број 52/96)

Поступак за подношење захтева Захтев за утврђивање новог процента цивилног инвалидитета
подноси се на прописаном обрасцу.
Подносилац захтева, уз захтев за утврђивање новог процента цивилног инвалидитета, прилаже:
- мишљење лекара специјалисте о погоршаном стању оштећења организма по ком основу је већ
признато својство цивилног инвалида рата.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  52
                 новембар 2011.године
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о правима цивилних инвалида рата, након прибављеног налаза и мишљења посебне
лекарске комисије, подносиоца захтева упућује на првостепену лекарску комисију. На основу
налаза и мишљења првостепене лекарске комисије Градска управа донеће решење којим се
подносиоцу захтева утврђује нови проценат цивилног инвалидитета, одређује висина личне
инвалиднине и почетак њене исплате.
Решење се доставља подносиоцу захтева и, након истека рока за жалбу, заједно са списима
предмета доставља се на ревизију Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.

    13) ПРАВО НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ

Пропис на основу кога се захтев подноси: Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног
уставног суда и "Службени гласник РС", број 101/05)

Поступак за подношење захтева:
Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти подноси се на прописаном обрасцу 11.33.
Подносилац захтева, уз захтев за признавање права на помоћ у случају смрти, прилаже:
- извод из матичне књиге умрлих за покојника,
- рачун о трошковима сахране.
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

Поступак по поднетом захтеву Захтев мора бити разумљив и да би се по њему поступало треба
да садржи нарочито: означење Градске управе, предмет на који се односи, захтев, односно
предлог, ко је заступник или пуномоћник, ако га има, као и име и презиме и пребивалиште,
односно боравиште подносиоца, односно заступника или пуномоћника подносиоца захтева.
Ако захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему, или ако је
неразумљив или непотпун, Градска управа ће подносиоцу одредити рок у коме је дужан да
отклони недостатке. Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, Градска
управа ће закључком одбацити захтев.
Уколико Градска управа приликом решавања по захтеву утврди да нису испуњени услови
прописани Законом, донеће решење којим ће захтев одбити.
Када Градска управа, поводом поднетог захтева, утврди да су испуњени услови прописани
Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, доноће
решење којим се подносиоцу захтева признаје право на помоћ у случају смрти.
Решење се доставља подносиоцу захтева и Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију, ради извршења решења.

   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  53
                 новембар 2011.године
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или пропуста Градске управе,
идентичан је поступку за улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.
Орган надлежан за решавање по жалби и поступак другостепеног органа по жалби Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију решава у управном поступку, у
другом степену, поводом уложене жалбе.
Поступак Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, као
другостепеног органа, идентичан је поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење
поводом захтева за признавање својства ратног војног инвалида.

    14) ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Пропис на основу кога се захтев подноси:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени
лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98, 25/00 - Одлука Савезног уставног суда и "Службени гласник РС",
број 101/05)
- Закон о правима цивилних инвалида рата ("Службени гласник РС", број 52/96)
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник
СРС", број 54/89 и "Службени гласник РС", број 137/04)

Поступак за подношење захтева:
Захтеви се подносе у Писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, а
обрасци се могу преузети у Управи за борачко-инвалидску заштиту или на сајту Града Новог
Сада.

    Заинтересовани грађани могу путем писарнице Градске управе, Трг слободе број 2,
поднети захтев за пружање информација насталих у вези са радом ове градске управе.
Информације се пружају у писаној или усменој форми, у зависности од тражења подносиоца
захтева.
    Орган власти је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева одговори тражиоцу
информације писаним путем, а уколико тражилац информације захтава усмени одговор на свој
захтев, службено лице ће му исту информацију пружити у службеним просторијама ове
градске управе у року од пет радних дана.
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада     54
                 новембар 2011.године
           11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМАI. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ


    Извештај о раду на решавању првостепених и другостепених управних предмета у 2010. години

Р.бр.    Врста права/услуге   Број поднетих  Број издатих  Број поднетих   Одлука по
                    захтева     решења      жалби      жалби
1.1.   Родитељски додатак за
     прво дете (АПВ)        2.099      2.099       -        -
1.2.   Регресирање трошкова
     боравка у ПУ за дете
     трећег односно четвртог    1.551      1.551       -        -
     реда рођења (АПВ)
2.1.   Родитељски додатак за
     прво дете (Град)        2.054      2.054       -        -
2.2.   Дечија колица за тројке     6        6        -        -
2.3.   Новогодишња новчана
     помоћ              8        8        -        -
2.4.   Новогодишњи поклон        1        1        -        -
2.5.   Бесплатан боравак деце у
     Предшколској установи     3.317      3.317       -        -
2.6.   Бесплатна исхрана деце у          204 решења за
     основним школама        7.660     7.660 деце      -        -
2.7.   Помоћ у школовању
     даровитих ученика
     средњих школа и               право постоји од 2011. године
     студената
2.8.   Дневни боравак у
     основној школи за децу
     предшколског узраста са     45        45        -        -
     сметњама у развоју
 2.9.   Месечна помоћ          7        7        -        -
2.10.   Помоћ запосленој
     трудници                  право постоји од 2011. године
2.11.   Накнада трошкова за
     вантелесну оплодњу             право постоји од 2011. године
3.1    Решавање по жалбама на
     решења Центра за        15        15
     социјални рад
3.2    Ревизија решења помоћи
     у кући             254       254
     Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада      55
                   новембар 2011.године
          Извештај о раду на решавању вануправних предмета у 2010. години

 Р.бр.               Врста права/услуге                Број     Број
                                         поднетих    пружених
                                          захтева    услуга
 4.1.  Попуст у плаћању цене електричне енергије                  72      72
 4.2.  Ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга        84      84
 4.3.  Умањење обавезе плаћања комуналних услуга породицама са троје и
     више деце                                право од 2012. године
 4.4.  Бесплатне карте за превоз у градском и приградском саобраћају за
     породице са троје и више деце                       7.490       7.490
 4.5.  Налепница - знак за означавање возила особе са инвалидитетом или
     члана заједничког домаћинства                         872      872
 4.6.  Решавање стамбених потреба бораца и ратних инвалида, цивилних
     инвалида рата и ланова породице са којима је живео погинули учесник      6       6
     оружаних акција после 17. августа 1990. године


Извештај о раду на решавању првостепених и другостепених управних предмета 01.01.2011.-31.10.2011.

Р.бр.    Врста права/услуге   Број поднетих    Број издатих  Број поднетих     Одлука по
                    захтева       решења     жалби        жалби
1.1.   Родитељски додатак за
     прво дете (АПВ)         1.667       1.667       -          -
1.2.   Регресирање трошкова
     боравка у ПУ за дете
     трећег односно четвртог     1.599       1.599       -          -
     реда рођења (АПВ)
2.1.   Родитељски додатак за
     прво дете (Град)        1.624       1.624       -          -
2.2.   Дечија колица за тројке      2         2        -          -
2.3.   Новогодишња новчана
     помоћ              11         11        -          -
2.4.   Новогодишњи поклон        1          1        -          -
2.5.   Бесплатан боравак деце у
     Предшколској установи      3.362        3.362      -          -
2.6.   Бесплатна исхрана деце у            25 решења за
     основним школама        4.035      4.035 деце     -          -
2.7.   Помоћ у школовању
     даровитих ученика сред.     38         38
     школа и студената
2.8.   Дневни боравак у
     основној школи за децу
     предшколског узраста са     19         19        -          -
     сметњама у развоју
 2.9.  Месечна помоћ          3          3        -          -
2.10.  Помоћ запосленој
     трудници                Право предвиђено од октобра 2011. године
2.11.  Накнада трошкова за
     вантелесну оплодњу
3.1   Решавање по жалбама на
     решења Центра за       4 жалбе      4 решења
     социјални рад                  по жалби
3.2   Ревизија решења помоћи
     у кући             233     ревизија у току
     Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада           56
                   новембар 2011.године
      Извештај о раду на решавању вануправних предмета 01.01.2011.-31.10.2011. године

 Р.бр.                Врста права/услуге                Број     Број
                                          поднетих    пружених
                                          захтева    услуга
 4.1.   Попуст у плаћању цене електричне енергије                 248      248
 4.2.   Ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга       102      102
 4.3.   Умањење обавезе плаћања комуналних услуга породицама са троје и
      више деце                                право од 2012. године
 4.4.   Бесплатне карте за превоз у градском и приградском саобраћају за
      породице са троје и више деце                       4.564     4.564
 4.5.   Налепница - знак за означавање возила особе са инвалидитетом или
      члана заједничког домаћинства                       1.030     1.030
 4.6.   Решавање стамбених потреба бораца и ратних инвалида, цивилних
      инвалида рата и чланова породице са којима је живео погинули         4      4
      учесник оружаних акција после 17. августа 1990. годинеII. УПРАВА ЗА ДОДАТАК НА ДЕЦУ

           Извештај о раду на решавању управних предмета у 2010. години

Р.бр.    Врста права/услуге    Број поднетих    Број издатих  Број поднетих     Одлука по
                    захтева       решења     жалби        жалби
 1.   Накнада зараде за време     2.713        2.713       11       10 жалби
     породиљског одсуства,                                 одбијено
     одсуства са рада ради                                 1 жалба
     неге детета и одсуства са                               усвојена
     рада ради посебне неге
     детета
 2.   Родитељски додатак        3.837       3.837      1       жалба одбијена
 3.   Дечији додатак          7.353       7.353      3       жалбе одбијене
 4.   Новчана помоћ мајкама       1         1       -           -
     избеглицама са децом до
     једне године живота


       Извештај о раду на решавању управних предмета 01.01.2011.-31.10.2011. године

Р.бр.    Врста права/услуге    Број поднетих    Број издатих  Број поднетих     Одлука по
                    захтева       решења     жалби        жалби
 1.   Накнада зараде за време     2.288        2.288       4       жалбе одбијене
     породиљског одсуства,
     одсуства са рада ради
     неге детета и одсуства са
     рада ради посебне неге
     детета
 2.   Родитељски додатак        3.114       3.114      1       жалба одбијена
 3.   Дечији додатак          7.353       7.353      3       жалбе одбијене
 4.   Новчана помоћ мајкама       1         1       -           -
     избеглицама са децом до
     једне године живота
     Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада          57
                   новембар 2011.године
III. УПРАВА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ


          Извештај о раду на решавању управних предмета у 2010. години

Р.бр.   Врста права/услуге   Број поднетих  Број издатих  Број поднетих   Одлука по
                   захтева     решења      жалби      жалби
 1.   Признавање својства       28       26        2      одбијене
    ратног војног инвалида  по сл. дуж. 99    99
 2.   Признавање својства       3        3        -        -
    мирнодопског војног
    инвалида
 3.   Признавање својства       1        1        -        -
    цивилног инвалида рата
 4.   Накнада за време        3         3        -        -
    незапослености         9         9
 5.   Право на ортопедска и     18        18        -        -
    друга помагала
 6.   Признавање права на      16        16        1      одбијена
    накнаду трошкова
    сахране носиоца
    "Партизанске споменице
    1941"
 7.   Борачки додатак         33       29        1      усвојена
 8.   Породична инвалиднина      30       30        5      одбијене
    по палом борцу      по сл. дуж. 30    30
 9.   Породична инвалиднина      28       28        -        -
    по умрлом војном     по сл. дуж. 34    34
    инвалиду
10.   Месечно новчано        109       99        7      5 одбијено
    примање         по сл. дуж. 363    329              2 усвојене
11.   Утврђивање новог        25       25        -        -
    процента војног
    инвалидитета
12.   Утврђивање новог        -        -        -        -
    процента цивилног
    инвалидитета
13.   Признавање права у       70        70        -        -
    случају смрти
14.   Издавање уверења        330       330        -        -
    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада      58
                  новембар 2011.године
      Извештај о раду на решавању управних предмета 01.01.2011.-31.10.2011. године


Р.бр.   Врста права/услуге   Број поднетих   Број издатих  Број поднетих   Одлука по
                   захтева     решења      жалби      жалби
 1.   Признавање својства       21        18        1      одбијена
    ратног војног инвалида  по сл. дуж. 52     52
 2.   Признавање својства       1        -        -        -
    мирнодопског војног    по сл. дуж. 5     5
    инвалида
 3.   Признавање својства       1        1        1      одбијена
    цивилног инвалида рата   по сл. дуж. 3     3
 4.   Накнада за време         6        6        -        -
    незапослености       по сл. дуж. 1     1
 5.   Право на ортопедска и      11        8        -        -
    друга помагала
 6.   Признавање права на       6        6        -        -
    накнаду трошкова
    сахране носиоца
    "Партизанске споменице
    1941"
 7.   Борачки додатак         39       30        -        -
 8.   Породична инвалиднина      31       31        1      одбијена
    по палом борцу      по сл. дуж. 7     7        -
 9.   Породична инвалиднина      18       18        -        -
    по умрлом војном     по сл. дуж. 25    25        -
    инвалиду
10.   Месечно новчано         68       51        2      одбијене
    примање          по сл. дуж. 356    249
11.   Утврђивање новог         13        2        1      одбијена
    процента војног
    инвалидитета
12.   Утврђивање новог        1        -        -        -
    процента цивилног
    инвалидитета
13.   Признавање права у       56       56        -        -
    случају смрти
14.   Издавање уверења        375       375        -        -
    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада      59
                  новембар 2011.године
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
            И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ


    Средства за финансирање послова Градске управе за социјалну и дечију заштиту
обезбеђују се у буџету Града Новог Сада. Износ средстава буџета Града Новог Сада планиран за
рад Градске управе за социјалну и дечију заштиту у 2011. години утврђен је Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10 , 23/11 и
38/11). Ова одлука је објављена на интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада
www.skupstinans.org, те сва заинтересована лица могу извршити увид у њу на наведеној адреси.
    Начелник је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога
за плаћање које треба извршити из средстава Градске управе за социјалну и дечију заштиту и
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету Града Новог Сада. Начелник је
одговоран и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских
средстава.
   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  60
                 новембар 2011.године
                                              ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

                   РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ЗА 2010. ГОДИНУ


                                                         PLAN 2010. godine                               Ostvareno 1.01- 31.12. 2010. godine
      finansijskog
 Funkcija

       Pozicija
       buxeta i
               konto
        plana
                             OPIS            izvor        izvor       izvor       izvor      UKUPNO       izvor      izvor   izvor           UKUPNO
                                                                                                             izvor 13
                                            01          06        07        13      9+10+11+12       01        06     07           14+15+16+17

 3        6     7               8              9          10        11        12         13        14        15    16     17        18
                   GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I                                                                      23.864.12
                                           629.169.000,00   3.000.000,00   24.800.000,00   20.000.000,00   676.969.000,00  584.179.315,16     0,00         0,,00    608.043.443,16
                   DE^IJU ZA[TITU                                                                                8,00
                   GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I                                                                      23.864.12
                                           629.169.000,00   3.000.000,00   24.800.000,00   20.000.000,00   676.969.000,00  584.179.315,16     0,00         0,,00    608.043.443,16
                   DE^IJU ZA[TITU                                                                                8,00
130                 Op{te usluge                   46.038.078,00        0,00       0,00       0,00  46.038.078,00  38.640.381,59     0,00    0,00    0,00    38.640.381,59
      368           Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)   33.481.026,00        0,00       0,00       0,00  33.481.026,00  30.639.926,73     0,00    0,00    0,00    30.639.926,73
      368.01     4111   Plate, dodaci i naknade zaposlenih        33.481.026,00        0,00       0,00       0,00  33.481.026,00  30.639.926,73     0,00    0,00    0,00    30.639.926,73
      369           Socijalni doprinosi na teret poslodavca      5.993.102,00        0,00       0,00       0,00   5.993.102,00   5.484.547,52     0,00    0,00    0,00     5.484.547,52
      369.01     4121   Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe   3.682.912,00        0,00       0,00       0,00   3.682.912,00   3.370.392,56     0,00    0,00    0,00     3.370.392,56
      369.02     4122   Doprinos za zdravstveno osigurawe         2.059.083,00        0,00       0,00       0,00   2.059.083,00   1.884.354,71     0,00    0,00    0,00     1.884.354,71
      369.03     4123   Doprinos za nezaposlenost               251.107,00       0,00       0,00       0,00   251.107,00    229.800,25      0,00    0,00    0,00     229.800,25
      370           Naknade u naturi                   885.000,00       0,00       0,00       0,00   885.000,00    720.758,97      0,00    0,00    0,00     720.758,97

                   Naknade u naturi
      370.01     4131   - poklon za decu zaposlenih 116.802,00        885.000,00       0,00       0,00       0,00   885.000,00    720.758,97      0,00    0,00    0,00     720.758,97
                   - prevoz - markice 603.956,97

      371           Socijalna davawa zaposlenima           2.512.550,00        0,00       0,00       0,00   2.512.550,00   847.704,73      0,00    0,00    0,00     847.704,73

                   Isplata naknada za vreme odsustvovawa sa
                   posla na teret fondova
      371.01     4141                            1.700.800,00        0,00       0,00       0,00   1.700.800,00   446.762,14      0,00    0,00    0,00     446.762,14
                   - porodiqsko bolovawe 262.620,71
                   - bolovawe preko 30 dana 184.141,43

                   Otpremnine i pomo}i
      371.02     4143   - otpremnine pri odlasku u penziju 131.685,00     717.750,00       0,00       0,00       0,00   717.750,00    363.184,00      0,00    0,00    0,00     363.184,00
                   - Pomo} u slu~aju smrti 231.499,00
                   Pomo} u medicinskom le~ewu zaposlenog ili
      371.03     4144   ~lanova u`e porodice i druge pomo}i          94.000,00       0,00       0,00       0,00    94.000,00    37.758,59     0,00    0,00    0,00      37.758,59
                   zaposlenom
      372           Naknade tro{kova za zaposlene             635.000,00       0,00       0,00       0,00   635.000,00    573.735,75      0,00    0,00    0,00     573.735,75
      372.01     4151   Naknade tro{kova za zaposlene             635.000,00       0,00       0,00       0,00   635.000,00    573.735,75      0,00    0,00    0,00     573.735,75
      373           Nagrade zaposlenima i ostali posebni          1.000,00       0,00       0,00       0,00     1.000,00        0,00    0,00    0,00    0,00         0,00

                                 Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                                                61
                                               новембар 2011.године
             rashodi

   373.01   4161  Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi     1.000,00  0,00      0,00      0,00     1.000,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
   374        Stalni tro{kovi                  418.480,00   0,00      0,00      0,00   418.480,00    314.291,59  0,00    0,00  0,00   314.291,59
   374.01   4211  Tro{kovi platnog prometa i bankarskih usluga    418.480,00   0,00      0,00      0,00   418.480,00    314.291,59  0,00    0,00  0,00   314.291,59
   375        Tro{kovi putovawa                 300.000,00   0,00      0,00      0,00   300.000,00     34.516,30  0,00    0,00  0,00    34.516,30
             Tro{kovi slu`benih putovawa u zemqi
   375.01   4221  - troskovi dnevnica na sl. putu 5.081,77      100.000,00   0,00      0,00      0,00   100.000,00     16.681,77  0,00    0,00  0,00    16.681,77
             - tro{kovi sme{taja na slu`b. putu 11.600,00

   375.02   4222  Tro{kovi slu`benih putovawa u inostranstvo     200.000,00   0,00      0,00      0,00   200.000,00     17.834,53  0,00    0,00  0,00    17.834,53
   376        Usluge po ugovoru                 1.805.920,00  0,00      0,00      0,00   1.805.920,00    24.900,00  0,00    0,00  0,00    24.900,00

             Usluge obrazovawa i usavr{avawa zaposlenih
   376.01   4233  - Kotizacija za seminare 17.400,00         103.000,00   0,00      0,00      0,00   103.000,00     24.900,00  0,00    0,00  0,00    24.900,00
             - Izdaci za stru~ne ispite 7.500,00

   376.02   4235  Stru~ne usluge                  1.702.920,00  0,00      0,00      0,00   1.702.920,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
   377        Prate}i tro{kovi zadu`ivawa              5.000,00  0,00      0,00      0,00     5.000,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
   377.01   4441  Negativne kursne razlike               5.000,00  0,00      0,00      0,00     5.000,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
   378        Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova        1.000,00  0,00      0,00      0,00     1.000,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
   378.01   4831  Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova        1.000,00  0,00      0,00      0,00     1.000,00       0,00  0,00    0,00  0,00       0,00
                                                                                      23.864.12
040           Porodica i deca                 199.923.000,00  0,00  24.800.000,00  20.000.000,00  244.723.000,00  188.648.526,00  0,00        0,00  212.512.654,00
                                                                                        8,00
   379        Transferi ostalim nivoima vlasti         34.940.000,00  0,00      0,00      0,00  34.940.000,00  32.058.421,03  0,00    0,00  0,00  32.058.421,03

   379.01   4631  Teku}i transferi ostalim nivoima vlasti     34.940.000,00  0,00      0,00      0,00  34.940.000,00  32.058.421,03  0,00    0,00  0,00  32.058.421,03

             Dnevni boravak za decu sa smetwama u
   379.01.01  4631                          28.650.000,00  0,00      0,00      0,00  28.650.000,00  26.053.881,56  0,00    0,00  0,00  26.053.881,56
             razvoju u {koli "Milan Petrovi}"
             Dnevni boravak za decu sa smetwama u
   379.01.02  4631  razvoju u domu za decu i omladinu u        6.290.000,00  0,00      0,00      0,00   6.290.000,00   6.004.539,47  0,00    0,00  0,00   6.004.539,47
             Veterniku
                                                                                      23.864.12
   380        Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta     162.783.000,00  0,00  24.800.000,00      0,00  187.583.000,00  154.390.104,97  0,00        0,00  178.254.232,97
                                                                                        8,00
                                                                                      23.864.12
   380.01   4723  Naknade iz buxeta za decu i porodicu      162.783.000,00  0,00  24.800.000,00      0,00  187.583.000,00  154.390.104,97  0,00        0,00  178.254.232,97
                                                                                        8,00
             Tro{kovi ishrane u boravku i u`ine u osnovnoj
   380.01.01  4723                          65.000.000,00  0,00      0,00      0,00  65.000.000,00  63.548.792,41  0,00    0,00  0,00  63.548.792,41
             {koli
   380.01.02  4723  Pomo} deci palih boraca             14.500.000,00  0,00      0,00      0,00  14.500.000,00  13.156.782,00  0,00    0,00  0,00  13.156.782,00
   380.01.03  4723  Pomo} za novoro|en~ad              33.000.000,00  0,00      0,00      0,00  33.000.000,00  31.628.930,48  0,00    0,00  0,00  31.628.930,48
             Regresirawe tro{kova boravka dece u PU                                                      23.864.12
   380.01.04  4723                          36.068.000,00  0,00  24.800.000,00      0,00  60.868.000,00  33.334.682,22  0,00        0,00  57.198.810,22
             "Radosno detiwstvo"                                                                  8,00
             Besplatan boravak za decu pred{kolskog
   380.01.05  4723  uzrasta sa smetwama u razvoju u {koli "Milan   14.215.000,00  0,00      0,00      0,00  14.215.000,00  12.720.917,86  0,00    0,00  0,00  12.720.917,86
             Petrovi}"
                           Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                                 62
                                         новембар 2011.године
   381        Dotacije nevladinim organizacijama         2.200.000,00     0,00  0,00  20.000.000,00  22.200.000,00   2.200.000,00  0,00  0,00  0,00   2.200.000,00

             Stambeno kreditni pronatalitetni fond Grada
   381.01   4819                               0,00     0,00  0,00  20.000.000,00  20.000.000,00       0,00  0,00  0,00  0,00       0,00
             Novog Sada

   381.02   4819  Program obele`avawa de~ije nedeqe         2.200.000,00     0,00  0,00      0,00   2.200.000,00   2.200.000,00  0,00  0,00  0,00   2.200.000,00
             Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom
090                                    322.408.000,00  3.000.000,00  0,00      0,00  325.408.013,00  296.090.407,57  0,00  0,00  0,00  296.090.407,57
             mestu
   382        Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta       4.300.000,00     0,00  0,00      0,00   4.300.000,00   3.492.568,54  0,00  0,00  0,00   3.492.568,54
   382.01   4723  Naknade iz buxeta za decu i porodicu        4.300.000,00     0,00  0,00      0,00   4.300.000,00   3.492.568,54  0,00  0,00  0,00   3.492.568,54

   382.01.01  4723  Tro{kovi prvog sme{taja               500.000,00      0,00  0,00      0,00   500.000,00    500.000,00  0,00  0,00  0,00   500.000,00
             Naknada iz buxeta u slu~aju smrti - Tro{kovi
   382.01.02  4726                           3.800.000,00     0,00  0,00      0,00   3.800.000,00   2.992.568,54  0,00  0,00  0,00   2.992.568,54
             sahrana
   383        Dotacije nevladinim organizacijama        111.734.000,00     0,00  0,00      0,00  111.734.000,00  109.147.471,23  0,00  0,00  0,00  109.147.471,23
             Dotacije neprofitnim organizacijama koje
   383.01   4811                           60.645.000,00     0,00  0,00      0,00  60.645.000,00  58.461.970,18  0,00  0,00  0,00  58.461.970,18
             pru`aju pomo} doma}instvima
   383.01.01  4811  Kuhiwe za socijalno ugro`ena lica         20.220.000,00     0,00  0,00      0,00  20.220.000,00  18.168.859,63  0,00  0,00  0,00  18.168.859,63
             Gradska organizacija Crvenog krsta Novog
   383.01.02  4811                           6.360.000,00     0,00  0,00      0,00   6.360.000,00   6.360.000,00  0,00  0,00  0,00   6.360.000,00
             Sada
             Programi Crvenog krsta i pomo} za direktno
   383.01.03  4811                           34.065.000,00     0,00  0,00      0,00  34.065.000,00  33.933.110,55  0,00  0,00  0,00  33.933.110,55
             ubla`avawe siroma{tva

   383.02   4819  Dotacije ostalim neprofitnim institucijama    51.089.000,00     0,00  0,00      0,00  51.089.000,00  50.685.501,05  0,00  0,00  0,00  50.685.501,05
             Program rada socijalno humanitarnih
   383.02.01  4819                           11.000.000,00     0,00  0,00      0,00  11.000.000,00  10.999.999,97  0,00  0,00  0,00  10.999.999,97
             organizacija
             Posebni projekti i aktivnosti udru`ewa gra|ana
   383.02.02  4819                           40.089.000,00     0,00  0,00      0,00  40.089.000,00  39.685.501,08  0,00  0,00  0,00  39.685.501,08
             i aktivnosti humanitarnih organizacija

   384        Transferi ostalim nivoima vlasti         203.374.000,00     0,00  0,00      0,00  203.374.000,00  183.135.047,80  0,00  0,00  0,00  183.135.047,80

   384.01   4631  Teku}i transferi ostalim nivoima vlasti     185.506.200,00     0,00  0,00      0,00  185.506.200,00  178.420.806,33  0,00  0,00  0,00  178.420.806,33

   384.01.01  4631  Slu`ba pomo}i u ku}i               24.955.500,00     0,00  0,00      0,00  24.955.500,00  23.694.125,48  0,00  0,00  0,00  23.694.125,48

   384.01.02  4631  Gerontolo{ki centar za klubove penzionera     27.760.300,00     0,00  0,00      0,00  27.760.300,00  27.528.499,83  0,00  0,00  0,00  27.528.499,83
             Dnevni boravak za decu sa poreme}ajem u
   384.01.03  4631                           9.360.000,00     0,00  0,00      0,00   9.360.000,00   9.072.119,49  0,00  0,00  0,00   9.072.119,49
             dru{tvenom pona{awu

   384.01.04  4631  Centar za socijani rad              24.067.000,00     0,00  0,00      0,00  24.067.000,00  24.063.169,32  0,00  0,00  0,00  24.063.169,32

             Prihvatna stanica sa prihvatili{tem i dnevnim
   384.01.05  4631                           19.926.000,00     0,00  0,00      0,00  19.926.000,00  18.281.594,61  0,00  0,00  0,00  18.281.594,61
             boravkom
   384.01.06  4631  Sigurna ku}a                   22.250.000,00     0,00  0,00      0,00  22.250.000,00  22.216.879,98  0,00  0,00  0,00  22.216.879,98
   384.01.07  4631  Savetovali{te za brak i porodicu          6.378.000,00     0,00  0,00      0,00   6.378.000,00   6.374.255,63  0,00  0,00  0,00   6.374.255,63

   384.01.08  4631  Za{ti}eno stanovawe pri Centru za socijalni    1.657.400,00     0,00  0,00      0,00   1.657.400,00   1.649.135,05  0,00  0,00  0,00   1.649.135,05
                           Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                              63
                                         новембар 2011.године
              rad

   384.01.09   4631  Program unapre|ewa socijalne za{tite        33.752.000,00      0,00  0,00  0,00  33.752.000,00  33.351.988,00  0,00  0,00  0,00  33.351.988,00

              Dnevni boravak za odrasla i stara lica pri
   384.01.10   4631                            5.000.000,00      0,00  0,00  0,00  5.000.000,00  3.839.152,36  0,00  0,00  0,00   3.839.152,36
              Gerontolo{kom centru "Novi Sad"

   384.01.11   4631  Prihvatili{te "Sigurna `enska ku}a"         8.000.000,00      0,00  0,00  0,00  8.000.000,00  8.000.000,00  0,00  0,00  0,00   8.000.000,00
              Privremeno stanovawe dece i omladine bez
   384.01.12   4631  roditeqskog starawa u stanovima kojima        2.400.000,00      0,00  0,00  0,00  2.400.000,00   349.886,58  0,00  0,00  0,00   349.886,58
              raspola`e Grad
   384.02     4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti     17.867.800,00      0,00  0,00  0,00  17.867.800,00  4.714.241,47  0,00  0,00  0,00   4.714.241,47
   384.02.01   4632  Centar za socijalni rad Grada Novog Sada       3.165.000,00      0,00  0,00  0,00  3.165.000,00  3.164.765,17  0,00  0,00  0,00   3.164.765,17
   384.02.02   4632  Gerontolo{ki centar "Novi Sad"           14.702.800,00      0,00  0,00  0,00  14.702.800,00  1.549.476,30  0,00  0,00  0,00   1.549.476,30
   384_1.        Ostale dotacije i transferi             3.000.000,00  3.000.000,00  0,00  0,00  6.000.000,00   315.320,00  0,00  0,00  0,00   315.320,00

   384_1.01    4651  Ostale teku}e dotacije i transferi          3.000.000,00  3.000.000,00  0,00  0,00  6.000.000,00   315.320,00  0,00  0,00  0,00   315.320,00

              Projekat "Medical home care" u okviru
   384_1.01.01  4651                            3.000.000,00  3.000.000,00  0,00  0,00  6.000.000,00   315.320,00  0,00  0,00  0,00   315.320,00
              prekograni~nog programa Ma|arska-Srbija

              Socijalna pomo} ugro`enom stanovni{tvu
070                                       60.800.000,00      0,00  0,00  0,00  60.800.000,00  60.800.000,00  0,00  0,00  0,00  60.800.000,00
              neklasifikovana na drugom mestu

   385          Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta       60.800.000,00      0,00  0,00  0,00  60.800.000,00  60.800.000,00  0,00  0,00  0,00  60.800.000,00

   385. 01    472  Ostale naknade iz buxeta              60.800.000,00      0,00  0,00  0,00  60.800.000,00  60.800.000,00  0,00  0,00  0,00  60.800.000,00

   385.01.01   4729  Jednokratne nov~ane pomo}i             60.800.000,00      0,00  0,00  0,00  60.800.000,00  60.800.000,00  0,00  0,00  0,00  60.800.000,00
       ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ЗА 2011. ГОДИНУ


 Pozicija    Ekono.   Pozicija    Sintetika          OPIS                      OSTALI IZVORI                 UKUPNO 2011                             Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                          64
                                           новембар 2011.године
Buxeta   Klasi   finansijskog                            IZVOR 01                                                  (9+
                                                                                        Izvor 15
     fikacija    Plana                             PRIHODI IZ                                               10+11+12+13+14)
                                                      Izvor 05    Izvor 06     Izvor 07      Izvor 13    Neutro{ena
                                             BUXETA
                                                     Donacije od   Donacije    Donacije od    Neraspore|eni    sredstva
                                                     inostranih   me|unarodnih   ostalih nivoa  vi{ak prihoda iz  donacija iz
                                                      zemaqa    organizacija     vlasti    ranijih godina   predhodnih
                                                                                         godina

 4      5       6       7           8             9.       10       11        12        13        14        15
                        GRADSKA UPRAVA ZA
                                            646.983.477,00  16.400.000,00   6.000.000,00  24.800.000,00    60.602.800,00   19.671,59    754.805.948,59
                        SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU
                        GRADSKA UPRAVA ZA
                                            646.983.477,00  16.400.000,00   6.000.000,00  24.800.000,00    60.602.800,00   19.671,59    754.805.948,59
                        SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU
                        Op{te usluge               43.574.477,00      0,00       0,00       0,00     210.000,00       0,00    43.784.477,00
                        Plate, dodaci i naknade zaposlenih
 382   411                                       32.940.183,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00    32.940.183,00
                        (zarade)
           382.01     4111    Plate, dodaci i naknade zaposlenih    32.940.183,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00    32.940.183,00
                        Socijalni doprinosi na teret
 383   412                                       5.896.294,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     5.896.294,00
                        poslodavca
                        Doprinos za penzijsko i invalidsko
           383.01     4121                         3.623.420,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     3.623.420,00
                        osigurawe
           383.02     4122    Doprinos za zdravstveno osigurawe     2.025.822,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     2.025.822,00
           383.03     4123    Doprinos za nezaposlenost         247.052,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     247.052,00
 384   413                  Naknade u naturi              620.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     620.000,00
           384.01     4131    Naknade u naturi              620.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     620.000,00

 385   414                  Socijalna davawa zaposlenima       2.116.000,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     2.116.000,00
                        Isplata naknada za vreme
           385.01     4141    odsustvovawa sa posla na teret      1.463.000,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     1.463.000,00
                        fondova
           385.02     4143    Otpremnine i pomo}i            555.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     555.000,00
                        Pomo} u medicinskom le~ewu
           385.03     4144    zaposlenog ili ~lanova u`e porodice i    98.000,00      0,00       0,00       0,00        0,00      0,00      98.000,00
                        druge pomo}i zaposlenom
 386   415                  Naknade tro{kova za zaposlene       900.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     900.000,00

           386.01     4151    Naknade tro{kova za zaposlene       900.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     900.000,00
                        Nagrade zaposlenima i ostali
 387   416                                        300.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     300.000,00
                        posebni rashodi
                        Nagrade zaposlenima i ostali posebni
           387.01     4161                         300.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     300.000,00
                        rashodi
 388   421                  Stalni tro{kovi              437.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     437.000,00
                        Tro{kovi platnog prometa i
           388.01     4211                         437.000,00       0,00       0,00       0,00        0,00      0,00     437.000,00
                        bankarskih usluga


                        Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                                           65
                                      новембар 2011.године
389  422           Tro{kovi putovawa             300.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00   300.000,00
                Tro{kovi slu`benih putovawa u
      389.01   4221                       100.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00   100.000,00
                zemqi
                Tro{kovi slu`benih putovawa u
      389.02   4222                       200.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00   200.000,00
                inostranstvo
390  423           Usluge po ugovoru              59.000,00  0,00  0,00      0,00   210.000,00     0,00   269.000,00
                Usluge obrazovawa i usavr{avawa
      390.01   4233                        58.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00    58.000,00
                zaposlenih
      390.02   4235  Stru~ne usluge                1.000,00  0,00  0,00      0,00   210.000,00     0,00   211.000,00
391  444           Prate}i tro{kovi zadu`ivawa         5.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00     5.000,00
      391.01   4441  Negativne kursne razlike           5.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00     5.000,00
                Nov~ane kazne i penali po re{ewu
392  483                                  1.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00     1.000,00
                sudova
                Nov~ane kazne i penali po re{ewu
      392.01   4831                        1.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00     1.000,00
                sudova
                Porodica i deca            227.467.000,00  0,00  0,00  24.800.000,00  25.520.000,00  19.671,59  277.806.671,59
393  463           Transferi ostalim nivoima vlasti    43.790.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  43.790.000,00
                Teku}i transferi ostalim nivoima
      393.01   4631                      43.790.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  43.790.000,00
                vlasti
                Dnevni boravak za decu sa
      393.01.01  4631  smetwama u razvoju u {koli "Milan    37.250.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  37.250.000,00
                Petrovi}"
                Dnevni boravak za decu sa
      393.01.02  4631  smetwama u razvoju u domu za decu    6.540.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00   6.540.000,00
                i omladinu u Veterniku
                Naknade za socijalnu za{titu iz
394  472                               182.077.000,00  0,00  0,00  24.800.000,00  25.520.000,00  19.671,59  232.416.671,59
                buxeta
                Naknade iz buxeta za decu i
      394.01   4723                     182.077.000,00  0,00  0,00  24.800.000,00  25.520.000,00  19.671,59  232.416.671,59
                porodicu
                Tro{kovi ishrane u boravku i u`ine u
      394.01.01  4723                      67.925.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  67.925.000,00
                osnovnoj {koli
      394.01.02  4723  Pomo} deci palih boraca         13.552.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  13.552.000,00
      394.01.03  4723  Pomo} za novoro|en~ad          42.900.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00  42.900.000,00
                Regresirawe tro{kova boravka dece
      394.01.04  4723                      38.250.000,00  0,00  0,00  24.800.000,00  10.760.000,00  19.671,59  73.829.671,59
                u PU "Radosno detiwstvo"
                Besplatan boravak za decu
                pred{kolskog uzrasta sa smetwama u
      394.01.05  4723                      14.850.000,00  0,00  0,00      0,00  4.760.000,00    0,00  19.610.000,00
                razvoju u {koli "Milan Petrovi}" O[
                "Jovan Popovi}"
                Naknada tro{kova za vantelesnu
      394.01.06  4723                      2.100.000,00  0,00  0,00      0,00  10.000.000,00    0,00  12.100.000,00
                oplodwu
                Naknada tro{kova za dodatnu
      394.01.07  4723  podr{ku deci po re{ewu interresorne    500.000,00  0,00  0,00      0,00      0,00    0,00   500.000,00
                komisije
                Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                          66
                              новембар 2011.године
                   Pomo} zaposlenoj trudnici za vreme
                   privremene spre~enosti za rad zbog
         394.01.08  4723                      2.000.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   2.000.000,00
                   bolesti ili komplikacija u vezi sa
                   trudno}om
                   Dotacije nevladinim
395  481                                   1.600.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   1.600.000,00
                   organizacijama
                   Program obele`avawa de~ije
         395.01   4819                      1.600.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   1.600.000,00
                   nedeqe
                   Socijalna za{tita neklasifikovana
                                      315.142.000,00  16.400.000,00  6.000.000,00  0,00  34.872.800,00  0,00  372.414.800,00
                   na drugom mestu

396  463              Transferi ostalim nivoima vlasti    200.512.000,00      0,00      0,00  0,00  28.272.800,00  0,00  228.784.800,00

         396.01   4631  Transferi ostalim nivoima vlasti    195.204.600,00      0,00      0,00  0,00  7.980.000,00  0,00  203.184.600,00

         396.01.01  4631  Slu`ba pomo}i u ku}i          28.955.100,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  28.955.100,00
                   Gerontolo{ki centar za klubove
         396.01.02  4631                      30.070.000,00      0,00      0,00  0,00  3.120.000,00  0,00  33.190.000,00
                   penzionera
                   Dnevni boravak za decu sa
         396.01.03  4631  poreme}ajem u dru{tvenom        10.260.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  10.260.000,00
                   pona{awu
         396.01.04  4631  Centar za socijani rad         26.345.500,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  26.345.500,00
                   Prihvatna stanica sa prihvatili{tem
         396.01.05  4631  pri Gerontolo{kom centru "Novi     17.426.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  17.426.000,00
                   Sad"
         396.01.06  4631  Sigurna ku}a              22.390.000,00      0,00      0,00  0,00  4.860.000,00  0,00  27.250.000,00
         396.01.07  4631  Savetovali{te za brak i porodicu     7.078.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   7.078.000,00
                   Za{ti}eno stanovawe pri Centru za
         396.01.08  4631                      1.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   1.800.000,00
                   socijalni rad
         396.01.09  4631  Program unapre|ewa socijalne za{tite  35.430.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  35.430.000,00
                   Dnevni boravak za odrasla i stara
         396.01.10  4631  lica pri Gerontolo{kom centru "Novi   3.520.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   3.520.000,00
                   Sad"
         396.01.11  4631  Prihvatili{te "Sigurna `enska ku}a"   9.600.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   9.600.000,00
                   Privremeno stanovawe dece i
         396.01.12  4631  omladine bez roditeqskog starawa u    2.330.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   2.330.000,00
                   stanovima kojima raspola`e Grad
                   Kapitalni transferi ostalim
         396.02   4632                      5.307.400,00      0,00      0,00  0,00  20.292.800,00  0,00  25.600.200,00
                   nivoima vlasti
                   Centar za socijalni rad Grada Novog
         396.02.01  4632                      3.307.400,00      0,00      0,00  0,00  2.140.000,00  0,00   5.447.400,00
                   Sada
         396.02.02  4632  Gerontolo{ki centar "Novi Sad"      2.000.000,00      0,00      0,00  0,00  18.152.800,00  0,00  20.152.800,00
397     465           Ostale dotacije i transferi       6.000.000,00  16.400.000,00  6.000.000,00  0,00      0,00  0,00  28.400.000,00
         397.01   4651  Ostale teku}e dotacije i transferi    6.000.000,00  12.400.000,00  6.000.000,00  0,00      0,00  0,00  24.400.000,00


                   Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                            67
                                 новембар 2011.године
                Projekat "Medical home care" u
      397.01.01  4651  okviru prekograni~nog programa     6.000.000,00      0,00  6.000.000,00  0,00      0,00  0,00  12.000.000,00
                Ma|arska-Srbija
                Program "Podr{ka politici za decu i
      397.01.02  4651                          0,00  10.000.000,00      0,00  0,00      0,00  0,00  10.000.000,00
                mlade u Srbiji AID 8814"
                Projekat "Ku}na nega i pomo} u
      397.01.03  4651                          0,00  2.400.000,00      0,00  0,00      0,00  0,00   2.400.000,00
                Novom Sadu"
                Ostale kapitalne dotacije i
      397.02   4652                          0,00  4.000.000,00      0,00  0,00      0,00  0,00   4.000.000,00
                transferi
                Program "Podr{ka politici za decu i
      397.02.01  4652                          0,00  4.000.000,00      0,00  0,00      0,00  0,00   4.000.000,00
                mlade u Srbiji AID 8814"
                Naknade za socijalnu za{titu iz
398  472                               4.322.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   4.322.000,00
                buxeta
                Naknade iz buxeta za decu i
      398.01   4723                      4.322.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   4.322.000,00
                porodicu
      398.01.01  4723  Tro{kovi prvog sme{taja         522.000,00       0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   522.000,00
                Naknada iz buxeta u slu~aju smrti -
      398.01.02  4726                      3.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   3.800.000,00
                tro{kovi sahrana
                Dotacije nevladinim
399  481                              104.308.000,00      0,00      0,00  0,00  6.600.000,00  0,00  110.908.000,00
                organizacijama
                Dotacije neprofitnim
      399.01   4811  organizacijama koje pru`aju      54.008.000,00      0,00      0,00  0,00  6.600.000,00  0,00  60.608.000,00
                pomo} doma}instvima
      399.01.01  4811  Kuhiwe za socijalno ugro`ena lica   17.500.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  17.500.000,00
                Gradska organizacija Crvenog krsta
      399.01.02  4811                      6.360.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00   6.360.000,00
                Novog Sada
                Programi i projekti Crvenog krsta i
      399.01.03  4811  pomo} za direktno ubla`avawe      30.148.000,00      0,00      0,00  0,00  6.600.000,00  0,00  36.748.000,00
                siroma{tva
                Dotacije ostalim neprofitnim
      399.02   4819                     50.300.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  50.300.000,00
                institucijama
                Program rada socijalno humanitarnih
      399.02.01  4819                     14.000.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  14.000.000,00
                organizacija
                Posebni projekti i aktivnosti
      399.02.02  4819  udru`ewa gra|ana i aktivnosti     36.300.000,00      0,00      0,00  0,00     0,00  0,00  36.300.000,00
                humanitarnih organizacija
                Socijalna pomo} ugro`enom
                stanovni{tvu neklasifikovana na    60.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  60.800.000,00
                drugom mestu
                Naknade za socijalnu za{titu iz
400  472                               60.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  60.800.000,00
                buxeta
      400. 01   4729  Ostale naknade iz buxeta        60.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  60.800.000,00

      400.01.01  4729  Jednokratne nov~ane pomo}i       60.800.000,00      0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  60.800.000,00
                Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                           68
                              новембар 2011.године
                13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

     За потребе Градске управе за социјалну и дечију заштиту јавне набавке спроводи Служба
за заједничке послове Града Новог Сада, Сектор за јавне набавке. Увид у план јавних набавки, као
и у податке о спроведеним поступцима јавних набавки може се извршити у Информатору о раду
Службе за заједничке послове који је објављен на званичној презентацији Града Новог Сада
www.novi sad.rs.


                 14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ


     U periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, iz sredstava buxeta Grada Novog Sada Novog
Sada , u skladu sa Finansijskom planom prihoda i primawa i rashoda i izdataka Gradske uprave za socijalnu i de~iju
za{titu za 2011. godinu, dodeqene su razli~ite vrste pomo}i gra|anima Novog Sada, u novcu ili u naturi, u ukupnom
iznosu od 141.883.585,05 dinara, u ~emu je :
  -  13.156.782,00 dinara, za mese~nu nov~anu pomo} za 152 dece palih boraca, u skladu sa ~л. 2.,5.,30. и 31.
    Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите ("Службени лист Града Новог
    Сада" бр. 46/ 09 и 69/10 ),
  -  31.628.930,48 dinara, za pomo} za novoro|en~ad u skladu sa Одлуком о правима на финансијску
    подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 30/10 и 45/10),
  -  18.168.859,63 динара, за 600 kuvanih obroka dnevno      i 400 lan~ paketa mese~no, u Кухињи за
    социјално угрожене грађане Новог Сада,
  -  7.655.531,00 dinara, за помоћ у виду огревног дрвета, хигијенских и прехрамбених пакета
    социјално угроженим породицама (за набавку, транспорт и дистрибуцију 650 м3 меког
    огревног дрвета, за набавку, транспорт и дистрибуцију 1.300 прехрамбених пакета, и за
    набавку, транспорт и дистрибуцију 1.300 хигијенских пакета ).
  -  98.530,80 динара, за 60 прехрамбених пакета намењених за становништво у Великом Риту ,
  -  14.000,00 динара, за појединачне новчане помоћи за две особе са статусом избеглица у
    тешком социјалном положају koji nisu u stawu da samostalno prevazi|u,
  -  836.199,20 динара, за доделу грађевинског материјала ( 8.050 комада црепа, 2044 м летве и
    398 ком греде) за помоћ грађанима месне заједнице "Пејићеви салаши" за поправку
    стамбених објеката услед олујног времена ,
  -  959.200,00 dinara za letovawe 36 dece iz socijalno ugro`enih porodica po kriterijumu uspeha u {koli, sa dva
    vaspita~a u letovali{tu Crvenog krsta u Bao{i}u,
  -  4.862.134,35 dinara, za uxbenike za 635 dece iz socijalno ugro`enih porodica prema spisku 15 osnovnih
    {kola iz Novom Sadu, Za polaznike obrazovawa odraslih [kole "Sveti Sava" i Novosadskog otvorenog
    univerziteta,
  -  1.496.832,00 dinara, za akciju vikend za porodice sa troje i vi{e dece,
  -  206.585,59 dinara, za ostale vidove pomo}i deci i mladima u stawu socijalne potrebe ( 81.600,00 dinara za
    pomo} Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji za kupovinu 6 termos kanti za prenos hrane za potrebe
    Svrati{ta za decu ulice; 47.049,00 dinara za pomo} Udru`ewu Romskih studenata za finansirawe studijskog
    putovawa za troje studenata i 42.000,00 dinara tako|e za pomo} Udru`ewu Romskih studenata za
    finansirawe studijskog putovawa za troje sredwo{kolaca, u Trogen u [vajcarsku, u okviru Programa
    interkulturalne razmene; 20.000,00 dinara za podr{ku humanitarne akcije "Novosa|ani, osmehom sa
    pozornice do kraqeva~ke bolnice" i 15.936,59 dinara za pomo} socijalno ugro`enoj porodici sa statusom
    izbeglice za nabavku uxbenika za decu,
  -  2.000.000,00 dinara za Program "Pomo} za zbriwavawe, povratak i integraciju izbeglica" a za nov~anu
    pomo} za 400 socijalno ugro`enih porodica sa statusom izbeglica u Gradu Novom Sadu, u iznosu od


     Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада            69
                   новембар 2011.године
      5.000,00 dinara po porodici, prema spisku Poverenika za izbeglice, a na osnovu zakqu~ka Gradona~elnika
      grada Novog Sada broj II-020-2/2010-1866-G, od 27.12.2010. godine,
    -  60.800.000,00 динара, za jednokratne nov~ane pomo}i i izuzetne i interventne nov~ane pomo}i za
      ukupno 10.514 korisnika, preko Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, u skladu sa ~л. 16-19 и члан
      32 - 34 Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите ("Службени лист Града
      Новог Сада" број 46/09 и 69/10).
 15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА У
      ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
                                                        Neto
Red.                                                 ispla}eno u predhodnom
broj    Ime i prezime                  Zvawe, radno mesto
                                                   mesecu za oktobar 2011.
                                                        godine


 0            1                     3

      POSTAVQENA LICA

 1     ГРКАВАЦ ВЕРА        Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту            88.033,66
 2
      ГРБОВИЋ БРАНКА      Заменик начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту        82.977,13

 3     ДРАЖИЋ СВЕТЛАНА      Помоћник начелника за социјалну и дечију заштиту               67.477,36
 4     ЈОВАНОВИЋ ЉИЉАНА     Помоћник начелника за послове додатка на децу                67.964,56
 5     ОСТОЈИН ГОРДАНА      Помоћник начелника за послове борaчко-инвалидске заштите           68.695,33
 6     ВУКАШЕВИЋ СЛОБОДАН    Повереник за избеглице                            69.426,16
       16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
                 И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ


    Подаци о средствима рада Градске управе су саставни део Информатора о раду
Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада који је објављен на
интернет презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs те сва заинтересована лица могу
извршити увид у ове податке на наведеној адреси.

    17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА       Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                  70
                     новембар 2011.године
    Носачи информација којима располаже Градска управа, насталих у његовом раду или у
вези са његовим радом чувају се:

    Архива са предметима: Градска управа архивира материјал који је настао у раду Градске
управе, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања
("Службени гласник РС", број 44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа државне
управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93), као и Одлуком о градским управама Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10). Акта
Градске управе и други материјал чува се у документацији Писарнице Градске управе за опште
послове.
    Електронске базе података: У просторијама Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, Улица Жарка Зрењанина 2, Нови Сад.
    Финансијска документа о плаћању за потребе Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, чувају се у Градској управи за
финансије, Одељењу за буџет и Сектору за трезор.
    Остала документација у штампаном облику: досијеа запослених, документација о
регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, чува се код Службе за заједничке послове Града
Новог Сада.
    Документација која је настала у раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту и која
се чува у Градској управи смештена је у посебним ормарима, а сваки запослени на свом рачунару
чува предмете чији је он обрађивач. Рачунари су заштићени од вируса посебним програмима и
приступ овим информацијама и документима имају само запослени.
    Градска управа за социјалну и дечију заштиту архивира материјал који је настао у раду
Градске управе, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима
чувања ("Службени гласник РС", број 44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа
државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93), као и Одлуком о градским управама
Града Новог Сада. Предмети и информације који су настали у раду Градске управе за социјалну и
дечију заштиту чувају се у архиви, као организационој јединици Градске управе за опште послове.
Рокови чувања су, у зависности од врсте документације, утврђени у складу са наведеним актима.

    18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

    У поседу Градске управе за социјалну и дечију заштиту су информације које су настале у
раду или у вези са радом, и то:
    - документација о извршеним плаћањима из буџета Града Новог Сада,
    - акти донети поводом захтевима странака о привременом заузимању јавних површина,
    - акти донети поводом отуђења и давања у закуп градског грађевинског земљишта,
    - документација о радним односима запослених чува се у Градској управи за опште
      послове, у оквиру организационе јединице у чијој надлежности су радни односи,
    - представке и молбе грађана упућени Градској управи за комуналне послове,
    - захтеви за добијање информација од јавног значаја.
     19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
           ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП


    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада   71
                  новембар 2011.године
    Све информације које су настале у раду или у вези са радом Градске управе за социјалну и
дечију заштиту, орган ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом Закону, стекли
услови за искључење или ограничење од слободног приступа информације од јавног значаја, као
нпр. информација о личним подацима тражиоца информације од јавног значаја.


  20. ПОДАЦИ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА                 ЗАХТЕВА    ЗА    ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

    Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) под органом јавне власти подразумева
се државни орган, орган територијалне аутономије и орган локалне самоуправе, као и организације
којима је поверено вршење јавних овлашћења и друга правна лица која оснива или финансира у
целини, односно у претежном делу државни орган (јавна комунална и друга јавна предузећа и
установе чији је оснивач локална самоуправа). Сваки орган јавне власти је у обавези да одреди
једно или више лица за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног
значаја. Ако овлашћено лице није одређено, за поступање по захтевима надлежан је руководилац
органа власти, односно начелник Градске управе.

    Под информацијама од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се информације
којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да
зна.

    Тражилац информације подноси писани захтев Градској управи за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја путем Писарнице Градске управе за опште послове, која
се налази на Тргу слободе 1, или путем поште. Тражилац може захтев поднети и усмено на
записник, током радног времена, у службеним просторијама Градске управе, Улица Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 44, II спрат. Такође, захтев се може упутити и путем е-mail:
upravasdz@novisad.rs.

    Захтев за приступ информацијама може поднети свако заинтересовано лице. Тражилац не
мора навести разлоге за захтев, али захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и
адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

    Градска управа дужна је да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже 15 дана од
подношења захтева, односно дужна је да у року од 15 дана од дана пријема захтева тражиоца
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену
информацију, односно изда или упути копију тог документа. Уколико се захтев односи на
информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког
лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, Градска
управа ће обавестити тражиоца о поседовању те информације у року од 48 сати. Изузетно, ако
постоје оправдани разлози због којих Градска управа није у могућности да у року од 15 дана
достави тражене информације, обавестиће тражиоца информације о томе и одредити накнадни рок
који не може бити дужи од 40 дана.

    Градска управа је обавезна да омогући приступ информацији или да донесе решење којим

    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    72
                  новембар 2011.године
се захтев одбија из разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.

    Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна скупштина Републике
Србије и чије је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се
поседу, према његовом сазнању, документ налази.

    Тражилац информације има право жалбе, у случају да Градска управа не удовољи захтеву
нити донесе решење којим се захтев одбија, као и на закључак којим се захтев тражиоца одбацује
као неуредан.

   На поступак пред лицем надлежним за поступање по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја и Повереником примењују се одредбе закона којима се уређује
општи управни поступак, осим ако Законом није другачије одређено.

    Градска управа не наплаћује трошкове умножавања и упућивања копије документа који
садржи тражену информацију.
   Образац захтева:

................................................................................................................................................

       Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада                           73
                     новембар 2011.године
             назив и седиште органа коме се захтев упућује
                    ЗАХТЕВ
             за приступ информацији од јавног значаја


   На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

    обавештење да ли поседује тражену информацију;
    увид у документ који садржи тражену информацију;
    копију документа који садржи тражену информацију;
    достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
        поштом
        електронском поштом
        факсом
        на други начин:*** ____________________________

    Овај захтев се односи на следеће информације:
    ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)


У ________________,            Тражилац информације/Име и презиме

дана______201__ године            ___________________________________

                       ___________________________________
                              адреса
                       ___________________________________
                          други подаци за контакт


                     ___________________________________
                             потпис

__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
    Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада    74
                  новембар 2011.године

								
To top