Regler for ro og orden i Skogheim

Document Sample
Regler for ro og orden i Skogheim Powered By Docstoc
					REGLER FOR RO OG ORDEN OG BRUK AV BO-OMRÅDET I
SKOGHEIM BORETTSLAG
VELKOMMEN!
Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås med-
mennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse
generelle reglene for ro og orden laget. Reglene for Skogheim Borettslag er basert på
TOBBs generelle regler for ro og orden i borettslag.

ANSVAR - OMFANG
Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier
er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres
kjent med reglene og overholder disse.

Skogheim Borettslag har i tillegg til de generelle reglene for ro og orden særskilte regler
for parkering, dyrehold, ”private uteområder”, og andre forhold. Tilleggsreglene gjelder
på samme måte som de generelle reglene for ro og orden, jfr. vedtektene. Borettslagets
styre eller TOBB kan gi nærmere opplysning om dette, eller andre forhold som ikke
framgår av reglene.

FELLESANLEGG - LEKEPLASSER - DYREHOLD - PARKERING
Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører
selskapet - og dermed beboerne - unødvendige utgifter.

Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. La heller ikke firbente venner gjøre fra
seg der.

Det er egne regler for dyrehold i Skogheim Borettslag. Det er en forutsetning for å ha dyr
at dyreeieren har satt seg inn i og følger disse reglene. Eiere må sørge for å ha full
kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater
ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.
Borettslaget har et eget register for katter og hunder, og alle katter og hunder som hører
til i borettslaget skal være registrerte i dette registeret.

Borettslaget har bestemte områder for parkering av motorkjøretøy. Disse plassene er
godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier
er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste. Mopeder, motorsykler og
lignende kjøretøy skal heller ikke parkeres på borettslagets interne veier.

Beboer plikter å varsle besøkende og håndverkere om reglene for kjøring og parkering.

For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen
parkeringsplass kun benytte disse. Respektér skiltingen i området.

KILDESORTERING - AVFALL
Restavfall, papp og papir, plastemballasje og spesialavfall sorteres etter sorteringsliste.
Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, og en del spesialavfall finnes i bydelen.
Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek. Brukte elektriske artikler skal leveres
direkte til forhandler, eller til Renholdsverkets mottaksstasjoner. Der skal også annet
spesialavfall leveres.

MATING AV FUGLER
Bruk fornuft ved mating av fugler eventuelt andre dyr. Matrester som etterlates utendørs,
kan trekke rotter og mus til husene.


C:\Docstoc\Working\pdf\3dbdbf1b-bccc-4e2d-b97a-d4c8a5d03712.rtf
RO OG ORDEN
Unngå unødig støy i leilighet eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og
musikkundervisning e.a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare
drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping,
må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl 2200 og 0700 på
hverdager.

Vis hensyn til naboer ved bruk av musikkinstrumenter, musikkanlegg og annet
underholdningsutstyr. Husk at leilighetene har gjennomgående betongstruktur som
bærer lyden godt.

Ta hensyn til naboene når det ristes tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer. La
ikke klær eller lignende henge fra balkong på søn- og helligdager.

BRUK AV GRILL
På grunn av brannfare ved grilling er det kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill
på altaner og terrasser. Bruk kullgrill skal foregå på uteareal utenfor terrasser.

BRUK AV LEILIGHETEN – INNVENDIG OG UTVENDIG
Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår
kondensskader eller muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid,
slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Sett ikke opp parabolantenner, gjerder, terrasser, plattinger, levegger, varmepumper,
e.l. før styret har samtykket etter skriftlig søknad. Borettslaget har egne regler for
dimensjoner på gjerder, levegger osv., og andelseierne plikter å følge disse.

Vær oppmerksom på at blomsterkasser normalt skal festes på innsiden av rekkverket på
balkong. Slik unngår man farlige situasjoner dersom blomsterkasser faller ned og treffer
noen.

Uforsvarlig bruk av åpen ild, grill, fyrstikker eller lighter, kan medføre erstatningsplikt.

”PRIVATE” UTEOMRÅDER
Det er borettslaget som er formell eier av uteområdene. I praksis har imidlertid
andelseiere i borettslaget en særskilt bruksrett til uteplassen rett foran/bak den
leiligheten de bor i, inntil naturlig avgrensning mot gangvei/fellesområde. Grunnlaget for
bruksretten er at uteområdene skal holdes i god orden, og den enkelte andelseier må
sørge for at vedkommendes bruksdel ikke forfaller.

Ved mislighold vil andelseieren miste denne bruksretten, og styret vil kunne leie hjelp til
å holde området i orden for andelseierens regning.

Andelseiernes bruk av egen terrasse/uteplass ikke må være til sjenanse eller ulempe for
øvrige andelseiere. Trær og busker må holdes på en slik størrelse at de ikke sjenerer
andres bruksrett, lysforhold etc. Dersom den enkelte ikke har foretatt jevnlig beskjæring
og trimming av busker og trær kan ikke det gi vedkommende en særskilt rett til å nekte
fjerning fordi det etter hvert blir et stort inngrep.

TØRKEPLASSER
Tørkeplassen skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting. Banking av gulvtepper
og matter må bare foregå på steder hvor det ikke kan sjenere noen.C:\Docstoc\Working\pdf\3dbdbf1b-bccc-4e2d-b97a-d4c8a5d03712.rtf
BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER
Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes
toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet
går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp.

PLIKTER - MISLIGHOLD
Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at
alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således
ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et
bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og
følge reglene for ro og orden.

Ut over det skrevne regelverket er det en underliggende forutsetning for å kunne bo i et
bofellesskap, at den enkelte følger de uskrevne regler for alminnelig skikk og bruk.

Eiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Ved vesentlig
mislighold, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge
boligen.


Trondheim, mai 2006
SKOGHEIM BORETTSLAG
C:\Docstoc\Working\pdf\3dbdbf1b-bccc-4e2d-b97a-d4c8a5d03712.rtf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:5/21/2012
language:
pages:3