ONOO A Oe 4 by B4Z4B9U2

VIEWS: 0 PAGES: 4

									การหาค่าออสโมติกโพเทนเชียล โดยวิธีพลาสโมไลซิ ส                     วันที่ 14/7/2552  1


                          ิ
                     บทปฏิบัตการที่ 4
                  การหาค่าออสโมติกโพเทนเชียล
                    โดยวิธีพลาสโมไลซิส

คานา
                                             ่
     เซลล์พาเรงคิมาทัวไปมีสารละลายที่เป็ นอินทรี ยสารและอนินทรี ยสารปะปนอยูซ่ ึ งทาให้ค่าชลศัก
              ่                ์       ์
ย์ ( ) ข อ ง น้ า ภ า ย ใ น เ ซ ล ล์ ที่ ม า ค่ า ต่ า ล ง
                                        ่
เราเรี ยกส่ วนของชลศักย์ของน้ าที่ลดต่ าลงเนื่ องจากมีตวถูกละลายแทรกอยู่น้ ี วา ออสโมติกโพเทนเชี ยล
                              ั
การหาค่ า ออสโมติ ก โพเทนเชี ย ลโดยวิ ธี พลาสโมไลซิ ส (plasmolysis) มี ห ลั ก การส าคั ญ คื อ
เ มื่ อ น า เ ซ ล ล์ พ า เ ร ง คิ ม า ที่ อ ยู่ ใ น ส ภ า พ เ ต่ ง สั ง เ ก ต จ า ก
โปรโทพลาสต์ถูกดันไปชิดผนังเซลล์มาแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์เ
ล็ ก น้ อ ย เ พื่ อ ท า ใ ห้ เ ซ ล ล์ สู ญ เ สี ย น้ า อ อ ก ไ ป โ ด ย อ อ ส โ ม ซิ ส เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย
ซึ่ งมีผลให้แรงดันเต่งหรื อเพรสเชอร์ โพเทนเชียลมีค่าลดลงเป็ นศูนย์ที่จุดนี้ โปรโทพลาสต์จะหดตัวจากผนั
งเซลล์เล็กน้อย สภาวะเช่นนี้ของเซลล์เรี ยกว่า "incipient plasmolysis”
     เมื่อเพรสเชอร์ โพเทนเชียลลดลงเป็ นศูนย์
ค่าชลศักย์ของน้ าในเซลล์มีค่าเท่ากับค่าออสโมติกเพรสเชอร์ ของเซลล์น้ น  ั
       ่                  ่
ถ้าเซลล์อยูในสภาพสมดุลกับสารละลายที่แช่อยูค่าชลศักย์และค่าออสโมติกโพเทนเชี ยลของเซลล์มีค่าเท่า
กับของสารละลายนั้น
                ่
     การสังเกตเซลล์ที่อยูในสภาวะ      incipient plasmolysis     จะพบว่าประมาณ      50%
        ั
ของเซลล์ท้ งหมดมีเซลล์ที่มีโปรโตพลาสต์หดตัวจากผนังเซลล์
ซึ่ งสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในเซลล์ที่มีสีในแวคิวโอล เช่น ว่านกาบหอย

วัตถุประสงค์
                              ิ
    เพื่อตรวจหาค่าออสโมติกโพเทนเชียลของสารละลายในเซลล์ผวว่านกาบหอย

วัสดุและอุปกรณ์
    1. ตัวอย่างพืช ว่านกาบหอย (Rhoe discolor)
    2.สารละลายซูโครสความเข้มข้น 0.3, 0.25, 0.24, 0.22, 0.20, 0.18, 0.16, 0.14, 0.12, 0.10 molal
    3. กล้องจุลทรรศน์
    4. สไลด์ และกระจกปิ ดสไลด์
    5. ปากคีบ
    6. ใบมีดโกน
การหาค่าออสโมติกโพเทนเชียล โดยวิธีพลาสโมไลซิ ส                   วันที่ 14/7/2552  2


     7. หลอดหยด (dropper)
     8. กระจกนาฬิกา
     9. น้ ากลัน
          ่

วิธีการ
     1. เตรี ยมสาระลายน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3, 0.25, 0.24, 0.22, 0.20, 0.18, 0.16, 0.14,
0.12, 0.10 m (molal)
     2. ลอกเนื้อเยื่อผิวใบด้านล่าง (lower epidermis) บริ เวณใกล้เส้นกลางใบของว่านกาบหอย
ตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ    วางบนกระจกนาฬิกาที่มีสารละลายซูโครสความเข้มข้น         0.30     m
  ่
อยูแช่เซลล์ในสารละลายเป็ นเวลา 5 – 10 นาที
     3 . ห ย ด ส า ร ล ะ ล า ย น้ า ต า ล ซู โ ค ร ส ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 0 . 3 0 molal
ลงบนสไลด์ ใ ช้ ป ากคี บ หยิ บ เซลล์ ที่ แ ช่ ในสารละลายตามเวลาที่ ก าหนดมาวางบนสไลด์
ปิ ดทับด้วยกระจกปิ ดสไลด์และส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 10 สังเกตเซลล์ที่เกิด plasmolysis
      ั
และให้นบจานวนเซลล์ที่เกิด plasmolysis โดยนับจากเซลล์ที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ที่ติดต่อกันประมาณ
30 เซลล์
     4.       ทาการทดลองเช่นเดียวกับข้อ        2        และข้อ        3
แต่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลซูโครสเป็ น 0.25, 0.24, 0.22, 0.20, 0.18, 0.16, 0.14, 0.12,
0.10 และ 0 molal ตามลาดับ
     5                                               .
บันทึ กผลการทดลองและดูว่าค่าของออสโมติกโพเทนเชี ยลของสารละลายในเซลล์พืชมี ค่าเป็ นเท่าไร
โดยคานวณจากสู ตร

              = -miRT

      = Osmotic potential (Mpa)
     m = molality คือ ความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็ นกรัมของ solute/1000 กรัมของ solvent
     i = จานวนอนุภาคที่เกิดจากการแตกตัวของสารละลายในที่น้ ีมีค่าเท่ากับ 1
     R = ค่าคงที่ของก๊าซ (gas constant) (0.00831 Kg Mpa per mole degree)
     T = อุณหภูมิองศาสัมบูรณ์ (absolute temperature) (273 + ºC = ºK)
        (ค่า iRT ที่อุณหภูมิ 30ºC = 2.52 )
การหาค่าออสโมติกโพเทนเชียล โดยวิธีพลาสโมไลซิ ส                 วันที่ 14/7/2552  3
ผลการทดลอง
       ั
   1. ให้บนทึกผลการทดลองลงในตาราง

ความเข้ มข้ นของสารละลาย
                จานวนเซลล์ทเี่ กิดพลาสโมไลซิส  เปอร์ เซ็นต์ เซลล์ ทเี่ กิดพลาสโมไลซิส
     ้
  (M) นาตาลซู โครส
      0.30
      0.25
      0.24
      0.22
      0.20
      0.18
      0.16
      0.14
      0.12
      0.10

2. ให้พลอตกราฟโดยใช้แกนตั้งเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่เกิดพลาสโมไลซิ ส แกนนอนเป็ นความเข้มข้น
การหาค่าออสโมติกโพเทนเชียล โดยวิธีพลาสโมไลซิ ส                                             วันที่ 14/7/2552       4
สรุ ปผลการทดลอง

             ั
       1. ให้นกศึกษาสรุ ปผลการทดลองและปัญหาที่พบพร้อมทั้งตอบคาถามข้างล่างนี้
       ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

       2. ค่าออสโมติกโพเทนเชียลของเซลล์ผวใบว่านกาบหอยมีค่าเป็ นเท่าไริ
       ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

       3. ในสารละลายน้ า ตาลซู โ ครส 0.3 molal เซลล์ เ กิ ด สภาวะที่ เ รี ย กว่า “พลาสโมไลซิ ส ”
เ ซ ล ล์ มี ก า ร สู ญ เ สี ย น้ า ห า ก เ ป ลี่ ย น จ า ก ส า ร ล ะ ล า ย ซู โ ค ร ส เ ป็ น น้ า ก ลั่ น
ท่านคิดว่าเซลล์จะคืนสู สภาพปกติหรื อไม่ เพราะอะไร
       ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

       4. จงวาดรู ปเซลล์ในสารละลายซูโครสที่ทาให้เกิด incipient plasmolysis

								
To top