MEng AEE by 3SKfe0tk

VIEWS: 80 PAGES: 46

									                       สารบัญ
                                         หน้ า

1. ชื่อหลักสู ตร                                  1
2. ชื่อปริ ญญา                                   1
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ                              1
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร                        1
5. กาหนดการเปิ ดสอน                                2
6. คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา                             2
7. การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา                            2
8. ระบบการศึกษา                                  2
9. ระยะเวลาการศึกษา                                2
10. การลงทะเบียนเรี ยน                               3
11. การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา                         3
12. คณาจารย์                                    3
13. จานวนนักศึกษา                                 4
14. สถานที่และอุปกรณ์                               4
15. ห้องสมุด                                    4
16. งบประมาณ                                    7
17. โครงสร้างหลักสู ตร                               7
18. แผนการศึกษา                                  11
19. เวลาเรี ยน                                  11
20. คาอธิบายรายวิชาและเค้าโครงรายวิชา                       12
ภาคผนวก
     ภาคผนวกที่ 1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 106/2548       44
              เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
              สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์
     ภาคผนวกที่ 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น  47
              บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
     ภาคผนวกที่ 3 ประวัติคณาจารย์ประจาหลักสู ตร                74
                         ก
                   หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
                                ้
                    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาประยุกต์
                      (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2548)

1. ชื่ อหลักสู ตร
     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์
     Master of Engineering Program in Applied Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญา
     ภาษาไทย
     (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์)
     (ชื่อย่อ) วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์)

     ภาษาอังกฤษ
     (ชื่อเต็ม) Master of Engineering in Applied Electrical Engineering
     (ชื่อย่อ) M.Eng.(Applied Electrical Engineering)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
      ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ช า ติ นั บ ว่ า เ ป็ น สิ่ ง ส า คั ญ
ที่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร ท า โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ข อ ง ช า ติ ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง
เพื่ อ วัน หนึ่ ง ข้า งหน้า ประเทศไทยจะพัฒ นาขึ้ น เป็ นประเทศทางเกษตรอุ ต สาหกรรมอย่า งเต็ ม ตัว
คงไม่ใช่ เรื่ องแปลกอะไรเมื่ อคนส่ วนใหญ่ โดยทัวไปจะนึ กถึ งพลังงาน เช่ น พลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น
                              ่
เมื่ อ เอ่ ย ถึ งอุ ต สาหกรรม เพราะหากไม่ มี พ ลั ง งานไม่ ว่ า ในรู ปแบบใดที่ เ หมาะสมแล้ ว
มนุ ษย์ก็มิอาจดาเนิ นกิ จการอุตสาหกรรมได้ แต่เมื่ อก้าวย่างเข้าไปในบริ เวณโรงงานอุตสาหกรรม
ก็จะพบว่า มี ก ารใช้ก ลไกต่ า งๆ เครื่ องมื อทางอุ ตสาหกรรม บางโรงงานก็ อาจพึ่ ง พาแรงงานคน
แ ต่ อี ก จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ที่ พึ่ ง พ า หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ ก ล ไ ก อั ต โ น มั ติ ต่ า ง ๆ

                                1
นักอุตสาหกรรมไม่น้อยเมื่อใช้งานกลไกและระบบอัตโนมัติ จะนึ กถึ งว่าเป็ นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้ า
หรื อวิศวกรสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
      สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของวิ ท ยาการด้ า นไฟฟ้ าก าลั ง
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ แ ล ะ ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ว่ า มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง ม า ก ม า ย ต่ อ พั ฒ น า ก า ร ท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ช า ติ
น อ ก จ า ก นั้ น แ ล้ ว ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง วิ ท ย า ก า ร แ ข น ง นี้ ยั ง เ ป็ น พ หุ วิ ท ย า ก า ร ด้ ว ย
ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า เ ล็ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ส ร้ า ง ก า ลั ง ค น ข อ ง ช า ติ
ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น วิ ท ย า ก า ร ด้ า น นี้ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ ส า คั ญ
ที่จะรองรับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของประเทศจากเกษตรกรรมไปเป็ นเกษตรอุตสาหกรรม
ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ป ร ะ ยุ ก ต์
จึ ง ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ้ ขั้ น สู ง
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
เพื่อจะได้เป็ นกาลังหลักในการพัฒนาสังคมต่อไป

      ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ป ร ะ ยุ ก ต์ นี้
เน้ น การศึ ก ษาทฤษฎี ข้ ั นสู งทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าอย่ า งลึ ก ซึ้ งผนวกกั บ โครงงานมหาบั ณ ฑิ ต
นั ก ศึ ก ษ า อ า จ เ ลื อ ก โ ค ร ง ง า น ท า ง ด้ า น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ
ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง แ ล ะ ร ะ บ บ พ ลั ง ง า น ท า ง ด้ า น ร ะ บ บ อั จ ฉ ริ ย ะ แ ล ะ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
ด้ า น ร ะ บ บ ก ล ไ ฟ ฟ้ า จุ ล ภ า ค ห รื อ ด้ า น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล สั ญ ญ า ณ ดิ จิ ต อ ล
      ่ ั                ้
ซึ่ งขึ้นอยูกบความพร้อมของคณาจารย์ ผูที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษางานโครงงาน

5. กาหนดการเปิ ดสอน
    ปี การศึกษา 2548

6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


                               2
8. ระบบการศึกษา
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

9. ระยะเวลาการศึกษา
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
    เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12. คณาจารย์
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร

        ชื่อ                             คุณวุฒิ
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
 ้                          Ph.D. (Electrical Engineering)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวไลย์
  ้               ิ          Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรี แก้ว
   ้                        Ph.D. (Electrical Engineering)
อาจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์           Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนาวัง                Ph.D. (Electrical Engineering)12.2 อาจารย์ ผ้ ูสอน
          ชื่อ                           คุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุ จิตจร     Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
 ้                          Ph.D. (Electrical Engineering)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกดิ์ เกิดประสพ
  ้           ั              Ph.D. (Computer Science)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวไลย์
   ้               ิ         Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรี แก้ว
    ้                       Ph.D. (Electrical Engineering)

                          3
อาจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์            Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนาวัง                 Ph.D. (Electrical Engineering)
         ั
อาจารย์ ดร.พงษ์ชย จิตตะมัย                Ph.D. (Industrial Engineering)
อาจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ                 Ph.D. (Electrical Engineering)13. จานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ปี การศึกษา            ่
          จานวนนักศึกษาทีจะรับเข้ าศึกษา                   ่
                                   จานวนนักศึกษาทีคาดว่าจะจบ
            หลักสู ตรปริ ญญาโท                หลักสู ตรปริ ญญาโท
  2548             30                        -
  2549            30                         -
  2550            30                        30
  2551            30                        30
  2552            30                        30

      ่
14. สถานทีและอุปกรณ์
     ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรี ยนรวม             ั
                                  และห้องปฏิบติการต่างๆของศูนย์คอม
พิวเตอร์    ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15. ห้ องสมุด
     ศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี เ อกสารสิ่ ง พิ ม พ์
สื่ อการศึกษา และบริ การสารสนเทศตามยอดปี 2547 ดังนี้

15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ     รวม              73,921      รายการ
    15.1.1 หนังสื อภาษาไทย                23,000      ชื่อเรื่ อง
    15.1.2 หนังสื อภาษาต่างประเทศ             49,500      ชื่อเรื่ อง
                           4
    15.1.3 วารสารในประเทศและต่างประเทศ          1,421 ชื่อเรื่ อง
    15.1.4 สื่ อการศึกษาอื่นๆ
                     ั
        - สื่ อโสตทัศน์ เทปวีดิทศน์ สไลด์ประกอบการเรี ยนการสอน
        - สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ซี ดีรอม แผ่นดิสก์15.2 บริการสารสนเทศและการยืมระหว่ างห้ องสมุด
    บ ริ ก า ร ยื ม ร ะ ห ว่ า ง ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง รั ฐ
เอกชนและหน่วยงานที่ให้ความรู ้ทางวิชาการภายในประเทศและขอสาเนาเอกสารจากต่างประเทศ

15.3 บริการสื บค้ นสารสนเทศด้ วยคอมพิวเตอร์ และเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต
    15.3.1 สื บค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด โดยนาระบบห้องสมุด
                          ั
         อัตโนมัติมาใช้ในการบริ การและปฏิบติงาน
    15.3.2 สื บค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศ
         และต่างประเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจและมีบริ การที่หลากหลาย

15.4 บริการสื บค้ นสารสนเทศจากฐานข้ อมูลเชิ งพาณิชย์
    15.4.1 ฐานข้อมูลออนไลน์
        1) ฐานข้อมูล FirstSearch
          ให้บริ การบทคัดย่อของเอกสาร รายงานการประชุม หนังสื อ ในทุกสาขาวิชา
           จาแนกเป็ นฐานย่อยกว่า 80 ฐาน
        2) ฐานข้อมูล Dissertation Abstract Online
          ให้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกและปริ ญญาโทของสหรัฐอเมริ กา แคนาดา
                                    ั
           อังกฤษ และยุโรป ระหว่างปี ค.ศ. 1861 ถึงปั จจุบน สาหรับวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี
                     ั                   ้
           ค.ศ. 1997 ถึงปั จจุบน สามารถดูเอกสารเต็มรู ป เรื่ องละไม่นอยกว่า 24 หน้า
        3) ฐานข้อมูล ACM
          ให้บทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร(Journal) นิตยสาร(Magazine)
          รายงานความก้าวหน้า(Transaction) เอกสารการประชุม(Proceedings)
          ข่าวสาร(Newsletter)ฯลฯ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        ั
          ระหว่างปี ค.ศ. 1960 – ปัจจุบน

                         5
    4) ฐานข้อมูล IEEE
      ให้เอกสารฉบับเต็มวารสารของ IEEE และ IEE เอกสารการประชุม และเอกสาร
                             ั
      มาตรฐานของ IEEE ระหว่างปี ค.ศ. 1988 – ปัจจุบน ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรม
      ไฟฟ้ า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
    5) ฐานข้อมูล LexisNexis
      ให้ข่าวจากหนังสื อพิมพ์และสานักข่าว ข้อมูลบริ ษท สิ่ งพิมพ์รัฐบาล
                               ั
      ให้บทความด้านการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐศาสตร์ รายงานธุ รกิจ การค้า
                        ั
      กฎหมาย ระหว่างปี ค.ศ. 1980 – ปัจจุบน
    6) ฐานข้อมูล H.W. Willson All
      ครอบคลุมเนื้อหาในทุกสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์
      วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ บรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ การศึกษา
                              ั
      กฎหมาย ให้บทคัดย่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – ปัจจุบน และให้เอกสารฉบับเต็ม
      ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบน ั
15.4.2 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
    1) ฐานข้อมูล ScienceDirect
      รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ของสานักพิมพ์ Elsevier จานวน 1,800 รายชื่อ ที่ให้บทความเต็มรู ป ตั้งแต่ปี ค.ศ.
      1995 - ปัจจุบน ั
    2) ฐานข้อมูล ACS
      รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของสานักพิมพ์
      American Chemical Society จานวน 24 รายชื่อ ที่ให้บทความเต็มรู ป ตั้งแต่ปี
      ค.ศ. 1879 - ปัจจุบน ั
    3) ฐานข้อมูล AIP & APS
      รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านฟิ สิ กส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของสานักพิมพ์
      American Institute of Physics จานวน 10 รายชื่อ ที่ให้บทความเต็มรู ป ตั้งแต่ปี
      ค.ศ. 1999 – 2004 และ American Physical Society จานวน 7 รายชื่อ ที่ให้บทความ
      เต็มรู ป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 - 2004
    4) ฐานข้อมูล Emeral Fulltext
      รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 140 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการบริ หาร
                  ้                     ั
      และการจัดการ ให้ขอมูลสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 จนถึงปัจจุบน ให้ขอมูล้

                     6
                                ั
           บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบน
         5) ฐานข้อมูล ProQuest Agricola Plus Text
           รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 800 รายชื่อ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยี
                               ้
          การเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ขอมูลสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970
                ั   ้                       ั
           ถึงปั จจุบน ให้ขอมูลบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 - ปัจจุบน

         6) ฐานข้อมูล SafetyInfo
                           ้
           รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่ งแวด
           ล้อมกว่า 5,000 ชื่อเรื่ อง พร้อมให้เอกสารฉบับเต็ม

  การเข้ าใช้ ฐานข้ อมูล ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา http://library.sut.ac.th

16. งบประมาณ
    ใช้งบประมาณประจาปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17. โครงสร้ างหลักสู ตร
     ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ป ร ะ ยุ ก ต์
เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
                                  ั
ร่ วมกับการทาโครงงานในระดับมหาบัณฑิตในแขนงวิชาเอกที่นกศึกษาสนใจ โดยไม่มีการทาวิทยานิ พนธ์
โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 49 หน่วยกิต ดังนี้
     วิชาแกน               21    หน่วยกิต     (7 วิชา)
     วิชาเลือก              21    หน่วยกิต     (7 วิชา)
     สัมมนาบัณฑิตศึกษา           2    หน่วยกิต
     โครงงานมหาบัณฑิต           5    หน่วยกิต
               รวม       49    หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
รายวิชาบังคับ                               21 หน่ วยกิต
รหัสวิชา      ชื่อวิชา              จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
            ิ
452601 คณิ ตศาสตร์ วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 1                  3(3-0-9)

                             7
    Applied Electrical Engineering Mathematics I
           ิ
452602 คณิ ตศาสตร์ วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2               3(3-0-9)
    Applied Electrical Engineering Mathematics II
452603 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม                  3(3-0-9)
    Engineering Optimization
452604 การจาลองระบบพลวัตและการจาลองผล                  3(3-0-9)
    Dynamic System Modeling and Simulation
452605 การคานวณแบบชาญฉลาดสาหรับวิศวกร                  3(3-0-9)
    Intelligent Computing for Engineers
452606 การแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์                    3(3-0-9)
    Computer-based Problem Solving
452607 การบริ หารโครงการทางเทคโนโลยี                  3(3-0-9)
    Technological Project Management

รายวิชาเลือก                              21 หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา       ชื่อวิชา           จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
452620 การคานวณระบบไฟฟ้ ากาลัง                      3(3-0-9)
     Power System Computation
452621 การวางแผนและการทางานของระบบไฟฟ้ ากาลัง              3(3-0-9)
     Power System Operation and Planning
452622 อิเล็กทรอนิกส์กาลังสาหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ า       3(3-0-9)
     Power Electronics for Electric Motor Drives
452623 เทคโนโลยีไฟฟ้ าแรงสู งประยุกต์                  3(3-0-9)
     Applied High Voltage Technology
452624 พลังงานหมุนเวียน                         3(3-0-9)
     Renewable Energy
452625 คุณภาพของระบบไฟฟ้ ากาลัง                     3(3-0-9)
     Electrical Power Systems Quality
452626 หัวข้อพิเศษในด้านไฟฟ้ ากาลัง                   3(3-0-9)

                         8
    Special Topics in Electrical Powers
452630 วิศวกรรมควบคุม                3(3-0-9)
    Control Engineering
452631 ระบบควบคุมไม่ต่อเนื่ อง            3(3-0-9)
    Discrete Control Systems
452632 การควบคุมระบบไม่เชิงเส้น           3(3-0-9)
    Control of Nonlinear Systems
452633 หัวข้อพิเศษในด้านการควบคุม          3(3-0-9)
    Special Topics in Control
452640 ระบบเมคาทรอนิกส์               3(3-0-9)
    Mechatronic Systems
452641 วิทยาการหุ่นยนต์ 1              3(3-0-9)
    Robotics I
452642 วิทยาการหุ่นยนต์ 2              3(3-0-9)
    Robotics II
452643 การมองเห็นของเครื่ องจักร           3(3-0-9)
    Machine Vision
452644 การเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร          3(3-0-9)
    Machine Learning
452645 หัวข้อพิเศษในด้านวิทยาการหุ่นยนต์       3(3-0-9)
    Special Topics in Robotics
452650 การดาเนินกระบวนการสัญญาณดิจิตอล        3(3-0-9)
    Digital Signal Processing
452651 การดาเนินกระบวนการภาพ             3(3-0-9)
    Digital Image Processing
452652 การวัดและวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล        3(3-0-9)
    Digital Signal Measurement and Analysis
452653 กระบวนการสถิติและกระบวนการเฟ้ นสุ่ ม     3(3-0-9)
    Statistical and Random Processes
452654 ทฤษฎีเวฟเล็ตและการประยุกต์          3(3-0-9)

                         9
    Wavelet Theory and Applications
452655 หัวข้อพิเศษในด้านการดาเนินกระบวนการสัญญาณดิจิตอล      3(3-0-9)
    Special Topics in Digital Signal Processing
452660 ระบบกลไฟฟ้ าจุลภาคเบื้องต้น                 3(3-0-9)
    Introduction to Micro-electromechanical Systems
452661 วิศวกรรมวงจรรวม                       3(3-0-9)
    Integrated Circuit Engineering
452662 การออกแบบวงจรรวมดิจิตอล                   3(3-0-9)
    Design of Digital Integrated Circuits
452663 การออกแบบวงจรดิจิตอลแนวใหม่                 3(3-0-9)
    Modern Digital Circuits Design
452664 ระบบฝังตัว                         3(3-0-9)
    Embedded Systems
452665 หัวข้อพิเศษในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์            3(3-0-9)
    Special Topics in Microelectronics

รายวิชาสั มมนาบัณฑิตศึกษา                    2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา     ชื่อวิชา         จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
452690 สัมมนาบัณฑิตศึกษา                     2(2-0-6)
    Graduate Seminar

รายวิชาโครงงานมหาบัณฑิต                      5 หน่ วยกิต
452691 โครงงานมหาบัณฑิต                      5(0-10-5)
    Master Project
                        รวม        49 หน่ วยกิต

ความหมายเลขรหัสวิชา
   รหัสรายวิชาแสดงด้วยเลข 6 หลัก นับจากซ้ายมือ มีความหมายดังต่อไปนี้
   หลักที่ 1 หมายถึง สานักวิชา (เลข 4 หมายถึง สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ )
   หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา (เลข 52 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์)
   หลักที่ 4 หมายถึง ระดับหรื อลักษณะของรายวิชา (เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา)
                       10
    หลักที่ 5 มีความหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 0 = วิชาบังคับ ,
         9 = วิชาสัมมนาและโครงงานมหาบัณฑิต , เลขอื่นๆ หมายถึงวิชาเลือก
    หลักที่ 6 เป็ นลาดับวิชา
18. แผนการศึกษา
                         ั
    แผนการศึกษาที่แสดงต่อไปนี้เป็ นข้อแนะนาแก่นกศึกษาในการลงทะเบียน ชั้น      ภาคการศึกษาที่ 1          ภาคการศึกษาที่ 2       ภาคการศึกษาที่ 3
 ปี
    452601 คณิ ตศาสตร์       3  452602 คณิ ตศาสตร์     3  452604 การจาลองระบบพลวัต 3
 1      วิศวกรรมไฟฟ้ า           วิศวกรรมไฟฟ้ า          และการจาลองผล
        ประยุกต์ 1             ประยุกต์ 2        452605 การคานวณแบบ    3
    452606 การแก้ปัญหาเชิง     3  452603 วิศวกรรมการหาค่า   3      ชาญฉลาดสาหรับ
        คอมพิวเตอร์            เหมาะที่สุด           วิศวกร
             รวม     6           รวม   6          รวม   6
    452607 การบริ หารโครงการ    3  วิชาเลือก 2         3  วิชาเลือก 4       3
 2       ทางเทคโนโลยี        วิชาเลือก 3         3  วิชาเลือก 5       3
    วิชาเลือก 1          3
             รวม      6         รวม     6           รวม  6
    452690             2  452691 โครงงานมหาบัณฑิต   5  452691 โครงงานมหาบัณฑิต
 3   สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิชาเลือก 6  3                     (ต่อเนื่อง)
    วิชาเลือก 7          3
             รวม      8          รวม     5


              จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 49 หน่ วยกิต

19. เวลาเรียน

                           11
จันทร์ – ศุกร์  เวลา  18.00 น เป็ นต้นไป
เสาร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00 – 16.00 น
                     12
20. คาอธิบายรายวิชาและเค้ าโครงรายวิชา
20.1 คาอธิบายรายวิชาและเค้ าโครงรายวิชาเป็ นภาษาไทย

            ิ      ้
452601 คณิตศาสตร์ วศวกรรมไฟฟาประยุกต์ 1                3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ทบทวนพี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น    ปริ ภู มิ เ วกเตอร์ การแปลงเชิ ง เส้ น พี ช คณิ ต เมตริ ก ซ์
ผลเฉลยของสมการเชิ งเส้ น         การหารากและสมการไม่ เ ชิ งเส้ น          ระบบไอเกน
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนธ์  ั
เค้ าโครงรายวิชา
1. ทบทวนพีชคณิ ตเชิงเส้น                        (3 ชัวโมง)
                                       ่
2. ปริ ภูมิเวกเตอร์                          (6 ชัวโมง)
                                        ่
3. การแปลงเชิงเส้น                           (6 ชัวโมง) ่
4. พีชคณิ ตเมตริ กซ์                          (3 ชัวโมง)  ่
5. ผลเฉลยของสมการเชิงเส้น                       (6 ชัวโมง)   ่
6. การหารากและสมการไม่เชิงเส้น                     (6 ชัวโมง)    ่
7. ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนธ์ ั               (6 ชัวโมง)     ่

            ิ      ้
452602 คณิตศาสตร์ วศวกรรมไฟฟาประยุกต์ 2                 3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ตัว แปรสุ่ ม ระบบเชิ ง เส้ น ไม่ เ ปลี่ ย นตามเวลา ผลการแปลงลาปลาซและระบบเวลาต่ อ เนื่ อ ง
ผลการแปลง Z และระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ฟูริเยร์ การวิเคราะห์ปริ ภูมิสเตต
เค้ าโครงรายวิชา
1. ตัวแปรสุ่ ม                             (6 ชัวโมง)
                                       ่
2. ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนตามเวลา                    (6 ชัวโมง)
                                        ่
3. ผลการแปลงลาปลาซและระบบเวลาต่อเนื่อง                 (6 ชัวโมง)
                                         ่
4. ผลการแปลง Z และระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง                 (6 ชัวโมง) ่
5. การวิเคราะห์ฟูริเยร์                         (6 ชัวโมง)  ่
6. การวิเคราะห์ปริ ภูมิสเตต                       (6 ชัวโมง)   ่                         13
            ่
452603 การหาค่ าเหมาะทีสุดทางวิศวกรรม                 3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ปั ญ หาการหาค่ า เหมาะที่ สุ ดแบบไม่ มี เ งื่ อ นไขบัง คั บ ระเบี ย บวิ ธี ก ารค้น หามิ ติ เ ดี ย ว
ระเบียบวิธีการค้นหาเกรเดียนต์     ระเบียบวิธีการค้นหาของนิวตัน     ระเบียบวิธีควอไซ-นิ วตัน
การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมควอดราติก ปั ญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ
เค้ าโครงรายวิชา
1. ปั ญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ           (6 ชัวโมง)
                                       ่
2. ระเบียบวิธีการค้นหามิติเดียว                    (6 ชัวโมง)
                                        ่
3. ระเบียบวิธีการค้นหาเกรเดียนต์                    (6 ชัวโมง)่
4. ระเบียบวิธีการค้นหาของนิวตัน                    (6 ชัวโมง) ่
5. การโปรแกรมเชิงเส้นและการโปรแกรมควอดราติก              (6 ชัวโมง)  ่
6. ปั ญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ            (6 ชัวโมง)   ่

452604 การจาลองระบบพลวัตและการจาลองผล                   3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452602 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2
                   ิ
     แบบจ าล อง ปริ ภู มิ ส เตต แล ะ ฟั งก์ ชั น ถ่ าย โอน ร ะ บบเชิ งเส้ นแล ะ ระ บบ ไม่ เ ชิ งเส้ น
ระบบเปลี่ ยนตามเวลาและระบบไม่ เ ปลี่ ยนตามเวลา การสร้ า งแบบจ าลองในโดเมนเวลา
เทคนิคการทาให้เป็ นเชิงเส้นและเทคนิคการเฉลี่ย การสร้างแบบจาลองในโดเมนความถี่ การประยุกต์
เค้ าโครงรายวิชา
                  ั
1. แบบจาลองปริ ภูมิสเตตและฟังก์ชนถ่ายโอน                  (3 ชัวโมง)
                                         ่
2. ลักษณะสมบัติของระบบพลวัต                        (3 ชัวโมง)
                                          ่
3. การสร้างแบบจาลองของระบบ                         (9 ชัวโมง) ่
4. การจาลองผลของระบบ                            (6 ชัวโมง)  ่
5. การประยุกต์ต่างๆ                            (15 ชัวโมง)
                                        ่
     i. ระบบทางไฟฟ้ า
     ii. ระบบไฟฟ้ ากาลัง
     iii. ระบบทางกล
     iv. ระบบความร้อน
     v. ระบบของไหล
     vi. ระบบพลวัตของยานพาหนะ
                          14
     vii. แขนกล
452605 การคานวณแบบชาญฉลาดสาหรับวิศวกร                 3(3-0-9)
วิชาบังคับก่ อน : 452601 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 1
                   ิ
     ก า ร ค า น ว ณ แ บ บ ช า ญ ฉ ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย วิ ธี ค้ น ห า
การค้ น หาแบบตาบู แ ล ะการประ ยุ ก ต์ ใ ช้ การค านวณเชิ งวิ ว ั ฒ นาการแล ะ การประ ยุ ก ต์ ใ ช้
การคานวณเชิงนิวรอลและการประยุกต์ใช้ การคานวณแบบพันทาง
เค้ าโครงรายวิชา
1. การคานวณแบบชาญฉลาดเบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีคนหา  ้      (3 ชัวโมง)
                                      ่
2. การค้นหาแบบตาบูและการประยุกต์ใช้                  (9 ชัวโมง)
                                       ่
3. จีนเนติกอัลกอริ ทึมและการประยุกต์ใช้                (6 ชัวโมง)
                                        ่
        ิั
4. ยุทธวิธีววฒนาการและการประยุกต์ใช้                  (3 ชัวโมง) ่
5. การคานวณเชิงนิวรอลและการประยุกต์ใช้                 (9 ชัวโมง)  ่
6. การคานวณแบบพันทาง                          (3 ชัวโมง)   ่
7. หัวข้อคัดสรรเรื่ องการคานวณแบบชาญฉลาด                (3 ชัวโมง)    ่

452606 การแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์                    3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิ งเทคนิ คเบื้องต้น     การออกแบบโปรแกรมอย่างเป็ นระบบ
การออกแบบการโต้ ต อบกั บ ผู ้ใ ช้                  การแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม
โครงงานประยุกต์ในโลกจริ งด้วยการใช้โปรแกรม MATLAB
เค้ าโครงรายวิชา
1. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงเทคนิคเบื้องต้น               (3 ชัวโมง)
                                        ่
2. การออกแบบโปรแกรมอย่างเป็ นระบบ                     (6 ชัวโมง)
                                         ่
3. การออกแบบการโต้ตอบกับผูใช้ ้                      (3 ชัวโมง)
                                          ่
4. การเชื่อมต่อทางฮาร์ ดแวร์                       (6 ชัวโมง) ่
5. การออกแบบซอฟต์แวร์ สาหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรม             (12 ชัวโมง)  ่
6. โครงงานประยุกต์ในโลกจริ ง                       (6 ชัวโมง)   ่
                         15
452607 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี                 3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     การวางแผนและควบคุมโครงการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โดยใช้การวิเคราะห์ข่ายงานกิจกรรม    ตรรกะของข่ายงาน    การคานวณการจัดตารางเวลางาน
                            ิ
การจัดตารางการใช้ทรัพยากร การบริ หารโครงการโดยใช้วธีเพิร์ท วิธีซีพีเอ็ม และแผนภูมิของแกนต์
การจัดสรรทรัพยากรสาหรับหลายโครงการ
เค้ าโครงรายวิชา
1. การวิเคราะห์ข่ายงานกิจกรรม                    (3 ชัวโมง)
                                     ่
2. การวางแผนและควบคุมโครงการโดยใช้การวิเคราะห์ข่ายงานกิจกรรม (6 ชัวโมง)   ่
3. ตรรกะของข่ายงาน การคานวณการจัดกาหนดการทางาน            (6 ชัวโมง)
                                       ่
4. การจัดกาหนดการใช้ทรัพยากร                     (6 ชัวโมง) ่
               ิ
5. การบริ หารโครงการโดยใช้วธีเพิร์ท วิธีซีพีเอ็ม และแผนภูมิของแกนต์ (6 ชัวโมง)  ่
6. การจัดสรรทรัพยากรสาหรับหลายโครงการ                (9 ชัวโมง)   ่

452620 การคานวณระบบไฟฟากาลัง ้                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     คณิ ต ศาสตร์ พ้ื นฐานส าหรั บ ไฟฟ้ าก าลัง การวิเ คราะห์ ต่ อหน่ ว ย แบบจาลองระบบไฟฟ้ าก าลัง
เมตริ กซ์โครงข่าย ระบบไฟฟ้ ากาลัง 3 เฟส การวิเคราะห์ความผิดพร่ อง การคานวณการไหลกาลังไฟฟ้ า
การจ่ายโหลดอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ ากาลัง เสถียรภาพในสภาวะชัวครู่ ของระบบไฟฟ้ ากาลัง
                                    ่
เค้ าโครงรายวิชา
1. คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานสาหรับไฟฟ้ ากาลังและระบบต่อหน่วย             (3 ชัวโมง)
                                          ่
2. แบบจาลองระบบไฟฟ้ ากาลัง                           (3 ชัวโมง)
                                           ่
3. เมตริ กซ์โครงข่าย                              (6 ชัวโมง)
                                            ่
4. ระบบไฟฟ้ ากาลัง 3 เฟส                            (3 ชัวโมง) ่
5. การวิเคราะห์ความผิดพร่ อง                          (3 ชัวโมง)  ่
6. การคานวณการไหลกาลังไฟฟ้ า                          (6 ชัวโมง)   ่
7. การจ่ายโหลดอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ ากาลัง                  (6 ชัวโมง)    ่
8. เสถียรภาพในสภาวะชัวครู่ ของระบบไฟฟ้ ากาลัง
              ่                         (6 ชัวโมง)     ่


                         16
452621 การวางแผนและการทางานของระบบไฟฟากาลัง ้            3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452603 วิศวกรรมการหาค่าเหมาะที่สุด และ 452620 การคานวณระบบไฟฟ้ ากาลัง
     การท างานตามหลั ก เศรษฐศาสตร์ ใ นระบบไฟฟ้ าก าลั ง การชดเชยก าลั ง ไฟฟ้ ารี แอกที ฟ
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากาลังและการควบคุม ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ ากาลังและการวางแผน
เค้ าโครงรายวิชา
1. การทางานตามหลักเศรษฐศาสตร์ ในระบบไฟฟ้ ากาลัง           (9 ชัวโมง)
                                     ่
2. การชดเชยกาลังไฟฟ้ ารี แอกทีฟ                   (9 ชัวโมง)
                                      ่
3. เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากาลังและการควบคุม              (9 ชัวโมง)
                                       ่
4. ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ ากาลังและการวางแผน           (9 ชัวโมง) ่

                          ่
452622 อิเล็กทรอนิกส์ กาลังสาหรับการขับเคลือนมอเตอร์ ไฟฟา    ้        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ห ลั ก ก า ร แ ป ล ง ผั น พ ลั ง ง า น ก ล ไ ฟ ฟ้ า ท บ ท ว น อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก า ลั ง
เครื่ องแปลงผัน และเครื่ องผกผัน ก าลั ง เครื่ องจัก รกลไฟฟ้ ากระแสตรง เครื่ องจัก รกลซิ ง โครนั ส
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าเหนี่ยวนาหนึ่งเฟสและสามเฟส การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ า
เค้ าโครงรายวิชา
1. หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้ า                         (3 ชัวโมง)
                                           ่
2. ทบทวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง                        (3 ชัวโมง)
                                            ่
3. เครื่ องแปลงผันและเครื่ องผกผันกาลัง                     (9 ชัวโมง)
                                             ่
4. เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า                             (6 ชัวโมง) ่
5. ทฤษฎีสเปซเฟสเซอร์สาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ า                     (6 ชัวโมง)  ่
6. การควบคุมแบบสเกลาร์และแบบเวกเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ า               (9 ชัวโมง)   ่

            ้
452623 เทคโนโลยีไฟฟาแรงสู งประยุกต์               3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ปรากฏการณ์ ปล่อยประจุทางไฟฟ้ าในวัสดุ ไดอิเล็กตริ ก เทคนิ คการป้ องกันการปล่อยประจุ
การประยุ ก ต์ ก ารปล่ อยประจุ ไ ฟฟ้ า เทคนิ คการควบคุ มส นามไฟฟ้ า วั ส ดุ ฉนวนขั้ นสู ง
การทดสอบทางไฟฟ้ าแรงสู ง
เค้ าโครงรายวิชา
                             17
1.  ทบทวนเทคนิคการสร้างและการวัดแรงดันสู ง                       (3 ชัวโมง)
                                               ่
2.  ปรากฏการณ์ปล่อยประจุทางไฟฟ้ าในวัสดุไดอิเล็กตริ ก                  (6 ชัวโมง)
                                                ่
3.  เทคนิคการป้ องกันการปล่อยประจุ                           (6 ชัวโมง)
                                                 ่
4.  การประยุกต์การปล่อยประจุไฟฟ้ า                           (6 ชัวโมง) ่
5.  เทคนิคการควบคุมสนามไฟฟ้ า                              (6 ชัวโมง)  ่
6.  วัสดุฉนวนขั้นสู ง                                  (6 ชัวโมง)   ่
7.  การทดสอบทางไฟฟ้ าแรงสู ง                              (3 ชัวโมง)    ่

452624 พลังงานหมุนเวียน                             3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ห ลั ก ก า ร แ ป ล ง ผั น พ ลั ง ง า น แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า แ บ บ ธ ร ร ม ด า
เ ค รื่ อ ง แ ป ล ง ผั น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก า ลั ง พ ลั ง ง า น ล ม พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น สุ ริ ย ะ
ระบบแรงดันเนื่ องจากพลังงานแสง พลังงานความร้ อนใต้พิภพ ชี วมวล กาลังงานจากคลื่ นในมหาสมุทร
กาลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า การผลิตกาลังงานแบบกระจาย
เค้ าโครงรายวิชา
1. หลักการแปลงผันพลังงาน                            (6 ชัวโมง)
                                           ่
2. โรงไฟฟ้ าแบบธรรมดา                              (3 ชัวโมง)
                                            ่
3. เครื่ องแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์กาลัง                      (3 ชัวโมง)
                                             ่
4. พลังงานลม                                  (3 ชัวโมง) ่
5. พลังงานความร้อนสุ ริยะและระบบแรงดันเนื่องจากพลังงานแสง            (6 ชัวโมง)  ่
6. พลังงานความร้อนใต้พิภพ                            (3 ชัวโมง)   ่
7. ชีวมวล                                    (3 ชัวโมง)    ่
8. กาลังงานจากคลื่นในมหาสมุทรและกาลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง            (3 ชัวโมง)     ่
9. ระบบสะสมพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง                      (3 ชัวโมง)      ่
10. การผลิตกาลังงานแบบกระจาย                          (3 ชัวโมง)       ่

452625 คุณภาพของระบบไฟฟากาลัง     ้                         3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452620 การคานวณระบบไฟฟ้ ากาลัง
      การวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณ แรงดั น ตกและก าลั ง สู ญเสี ย การปรั บ ปรุ งตั ว ประกอบก าลั ง
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ฮ า ร์ ม อ นิ ก ใ น ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ดั ช นี คุ ณ ภ า พ ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า

                              18
การตรวจวัด ฮาร์ มอนิ กและคุ ณ ภา พก าลั ง ไฟฟ้ า การประเมิ น ความเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละความเสี่ ยง
ตัวกรองฮาร์ มอนิกและการกาจัด ตัวปรับสภาวะการทางานของระบบไฟฟ้ ากาลัง
เค้ าโครงรายวิชา
1. การวิเคราะห์สัญญาณ                      (3 ชัวโมง)
                                   ่
2. แรงดันตกและกาลังสู ญเสี ย                  (3 ชัวโมง)
                                    ่
3. การปรับปรุ งตัวประกอบกาลัง                  (3 ชัวโมง)่
4. การวิเคราะห์ฮาร์ มอนิกและคุณภาพไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ากาลัง    (6 ชัวโมง) ่
5. การตรวจวัดฮาร์มอนิกและคุณภาพไฟฟ้ า              (6 ชัวโมง)  ่
6. การประเมินความเชื่อถือได้และความเสี่ ยง           (3 ชัวโมง)   ่
7. ตัวกรองฮาร์มอนิก                       (6 ชัวโมง)    ่
8. ตัวปรับสภาวะการทางานของระบบไฟฟ้ ากาลัง            (6 ชัวโมง)     ่

452626 หัวข้ อพิเศษในด้ านไฟฟ้ ากาลัง                  3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     หัวข้อใหม่และการพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง

452630 วิศวกรรมควบคุม                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452604 การจาลองระบบพลวัตและการจาลองผล
     ระบบเชิ ง เส้ น และฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน การออกแบบระบบควบคุ ม ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี พี ช คณิ ต
การออกแบบระบบควบคุ ม ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี ผ ลตอบสนองทางความถี่ แบบจ าลองปริ ภู มิ ส เตต
การออกแบบระบบควบคุมในปริ ภูมิสเตต การใช้งาน MATLAB
เค้ าโครงรายวิชา
              ั
1. ระบบเชิงเส้นและฟังก์ชนถ่ายโอน                  (6 ชัวโมง)
                                     ่
2. การออกแบบระบบควบคุมด้วยระเบียบวิธีพีชคณิ ต            (6 ชัวโมง)
                                      ่
3. การออกแบบระบบควบคุมด้วยระเบียบวิธีผลตอบสนองทางความถี่      (6 ชัวโมง)
                                       ่
4. แบบจาลองปริ ภูมิสเตต                       (6 ชัวโมง) ่
5. การออกแบบระบบควบคุมในปริ ภูมิสเตต                (12 ชัวโมง)  ่
                         19
452631 ระบบควบคุมไม่ ต่อเนื่อง                      3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452602 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2
                  ิ
     ทบทวนการควบคุ ม ต่ อ เนื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ร ะบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ระบบชั ก ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
ความสมมูลไม่ต่อเนื่อง การออกแบบโดยใช้เทคนิ คการแปลง การออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีปริ ภูมิสเตต
ผลของการควอนไทซ์และการเลือกอัตราการชักตัวอย่าง การใช้ MATLAB
เค้ าโครงรายวิชา
1. ทบทวนการควบคุมต่อเนื่อง                        (3 ชัวโมง)
                                        ่
2. การวิเคราะห์ระบบไม่ต่อเนื่อง                      (6 ชัวโมง)
                                         ่
3. ระบบชักตัวอย่างข้อมูล                         (6 ชัวโมง)
                                          ่
4. ความสมมูลไม่ต่อเนื่อง                         (6 ชัวโมง) ่
5. การออกแบบโดยใช้เทคนิคการแปลง                      (6 ชัวโมง)  ่
6. การออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีปริ ภูมิสเตต                 (6 ชัวโมง)   ่
7. ผลของการควอนไทซ์และการเลือกอัตราการชักตัวอย่าง             (3 ชัวโมง)    ่

452632 การควบคุมระบบไม่ เชิ งเส้ น                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
      ทบทวนระบบควบคุ ม เชิ ง เส้ น การสร้ า งแบบจ าลองและการจ าลองผลระบบไม่ เ ชิ ง เส้ น
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ น า บ เ ฟ ส เ ส ถี ย ร ภ า พ ไ ล อ า พู น อ ฟ เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ เ ป็ น เ ชิ ง เ ส้ น
การออกแบบโครงสร้างการควบคุมไม่เชิงเส้น การใช้ MATLAB
เค้ าโครงรายวิชา
1. ทบทวนระบบควบคุมเชิงเส้น                            (3 ชัวโมง)
                                           ่
2. การสร้างแบบจาลองและการจาลองผลระบบไม่เชิงเส้น                 (9 ชัวโมง)
                                            ่
3. การวิเคราะห์ระนาบเฟส                             (6 ชัวโมง)
                                             ่
4. เสถียรภาพไลอาพูนอฟ                              (6 ชัวโมง) ่
5. เทคนิคการทาให้เป็ นเชิงเส้น                          (3 ชัวโมง)  ่
6. การออกแบบโครงสร้างการควบคุมไม่เชิงเส้น                    (9 ชัวโมง)   ่
                             20
452633 หัวข้ อพิเศษในด้ านการควบคุม                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     หัวข้อใหม่และการพัฒนาในด้านวิศวกรรมระบบควบคุม

452640 ระบบเมคาทรอนิกส์                         3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ตัวรับรู้และเครื่ องมือวัด ระบบไมโครโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ตัวขับและตัวกระตุน       ้
การออกแบบทางวิศวกรรม
เค้ าโครงรายวิชา
1. ตัวรับรู้และตัวแปลงสัญญาณ                      (3 ชัวโมง)
                                       ่
2. ระบบวัด                               (3 ชัวโมง)
                                        ่
3. การประมวลผลสัญญาณ                          (3 ชัวโมง)
                                         ่
4. ระบบไมโครโพรเซสเซอร์                         (3 ชัวโมง) ่
5. เทคโนโลยี ASIC                            (3 ชัวโมง)  ่
6. การส่ งและเชื่อมต่อข้อมูล                      (6 ชัวโมง)   ่
7. ตัวขับและตัวกระตุน   ้                      (3 ชัวโมง)    ่
8. อุปกรณ์ควบคุม                            (3 ชัวโมง)     ่
9. ระบบเชิงกล                              (6 ชัวโมง)      ่
10. การเชื่อมต่อระหว่างคนและเครื่ องจักร                (3 ชัวโมง)       ่

452641 วิทยาการหุ่นยนต์ 1                       3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ประวัติศาสตร์ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ โครงแบบหุ่นยนต์ การระบุตาแหน่งและการแปลง
จลนศาสตร์ไปข้างหน้าและผกผัน การวางแผนภาระและแนววิถี
การจาลองสถานการณ์และการเขียนโปรแกรมหุ่ นยนต์
เค้ าโครงรายวิชา
1. ประวัติศาสตร์ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ โครงแบบหุ่นยนต์      (6 ชัวโมง) ่
2. การระบุตาแหน่งและการแปลงของวัตถุในระบบ 3 มิติ           (6 ชัวโมง)
                                      ่
3. จลนศาสตร์ไปข้างหน้า                        (6 ชัวโมง)
                                        ่
4. จลนศาสตร์ผกผัน                           (6 ชัวโมง)
                                       ่
                            21
5. การวางแผนภาระและแนววิถี                            (6 ชัวโมง)
                                           ่
6. การจาลองสถานการณ์หุ่นยนต์                           (6 ชัวโมง)
                                            ่

452642 วิทยาการหุ่นยนต์ 2                      3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452641 วิทยาการหุ่นยนต์ 1
     พลวัตและการควบคุมชิ้นส่ วนหุ่นยนต์    ความเร็ วและแรงสถิต       จาโคเบียนเมทริ กซ์
ความสัมพันธ์ของความเร่ งแบบเชิงเส้นและเชิงมุม              พลวัตของชิ้นส่ วนหุ่นยนต์
การออกแบบชิ้นส่ วนหุ่ นยนต์เชิงกล การควบคุมแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็ นเชิงเส้น การควบคุมแรง
เค้ าโครงรายวิชา
1. ความเร็ ว แรงสถิต จาโคเบียนเมทริ กซ์               (6 ชัวโมง)
                                     ่
2. พลวัตของชิ้นส่ วนหุ่นยนต์                     (6 ชัวโมง)
                                      ่
3. การออกแบบชิ้นส่ วนหุ่ นยนต์เชิงกล                 (6 ชัวโมง)
                                       ่
4. การควบคุมแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็ นเชิงเส้น การควบคุมแรง      (6 ชัวโมง) ่
5. หัวข้อคัดสรรเรื่ องวิทยาการหุ่นยนต์                (12 ชัวโมง) ่

452643 การมองเห็นของเครื่องจักร                     3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452651 การดาเนินกระบวนการภาพ
     การมองเห็นของเครื่ องจักรเบื้องต้น การแบ่งแยกวัตถุ การจดจารู ปแบบ สี เงา ลายผิว
แบบจาลองกล้องและการเทียบมาตรฐาน การมองเห็นแบบสเตอริ โอ พลวัตของการมองเห็น
เส้นโค้งและพื้นผิว การค้นคืนเชิงเนื้ อหา
เค้ าโครงรายวิชา
1. การมองเห็นของเครื่ องจักรเบื้องต้น                   (3 ชัวโมง)
                                        ่
2. การแบ่งแยกและจดจาวัตถุ                         (6 ชัวโมง)
                                         ่
3. สี เงา ลายผิว                              (3 ชัวโมง)
                                          ่
4. แบบจาลองกล้องและการเทียบมาตรฐาน                     (3 ชัวโมง) ่
5. การมองเห็นแบบสเตอริ โอ                         (3 ชัวโมง)  ่
6. เส้นโค้งและพื้นผิว                           (3 ชัวโมง)   ่
7. พลวัตของการมองเห็น การตรวจจับการเคลื่อนไหว การติดตาม          (3 ชัวโมง)    ่
8. การค้นคืนเชิงเนื้ อหา                          (6 ชัวโมง)     ่
9. หัวข้อคัดสรรเรื่ องการมองเห็นของเครื่ องจักร              (6 ชัวโมง)      ่
                            22
452644 การเรี ยนรู้ ของเครื่องจักร                       3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452605 การคานวณแบบชาญฉลาดสาหรับวิศวกร
              ู้             ู้
     การเรี ยนรู ้แบบมีผฝึกสอนและแบบไม่มีผฝึกสอน การเรี ยนรู ้เชิงสถิติ การเรี ยนรู ้แบบเบส์
          ั
การเรี ยนรู ้เชิงวิวฒนาการ การเรี ยนรู ้เชิงนิวรอล การเรี ยนรู ้แบบเสริ มกาลัง
เค้ าโครงรายวิชา
                               ู้
1. การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรเบื้องต้น การเรี ยนรู ้แบบมีผฝึกสอน       (3 ชัวโมง)
                                           ่
            ู้
    และแบบไม่มีผฝึกสอน
2. การเรี ยนรู้เชิงสถิติและการประยุกต์ใช้                    (6 ชัวโมง)
                                            ่
3. การเรี ยนรู้แบบเบส์ และการประยุกต์ใช้                    (6 ชัวโมง)
                                             ่
             ั
4. การเรี ยนรู้เชิงวิวฒนาการและการประยุกต์ใช้                  (6 ชัวโมง) ่
5. การเรี ยนรู้เชิงนิวรอลและการประยุกต์ใช้                   (6 ชัวโมง)  ่
6. การเรี ยนรู ้แบบเสริ มกาลัง                         (6 ชัวโมง)   ่
7. หัวข้อคัดสรรเรื่ องการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร                (3 ชัวโมง)    ่

452645 หัวข้ อพิเศษในด้ านวิทยาการหุ่นยนต์                    3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     หัวข้อใหม่และการพัฒนาในด้านวิทยาการหุ่นยนต์

452650 การดาเนินกระบวนการสั ญญาณดิจิตอล                3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452601 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 1 และ
                   ิ
                    ิ
         452602 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2
     ทฤษฎี ก ารด าเนิ น กระบวนการสั ญ ญาณดิ จิ ต อล ระบบเวลา ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง การสุ่ ม สั ญ ญาณ
การแปลงฟูริเยร์ ไม่ต่อเนื่องและฟาสฟูริเยร์ ตัวกรองความถี่แบบดิจิตอล
เค้ าโครงรายวิชา
1. ระบบเวลาไม่ต่อเนื่ อง                      (6 ชัวโมง)
                                     ่
2. การสุ่ มสัญญาณ                          (3 ชัวโมง)
                                      ่
3. การแปลงฟูริเยร์ ไม่ต่อเนื่ อง                  (6 ชัวโมง)
                                       ่
4. การแปลงฟาสฟูริเยร์                        (6 ชัวโมง) ่
5. ตัวกรองความถี่แบบ FIR                      (6 ชัวโมง)  ่
6. ตัวกรองความถี่แบบ IIR                      (3 ชัวโมง)   ่
7. หัวข้อที่ถูกคัดสรรที่เกี่ยวกับการดาเนิ นกระบวนการสัญญาณดิจิตอล (6 ชัวโมง)     ่
                           23
452651 การดาเนินกระบวนการภาพ                  3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452602 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2
                  ิ
     เทคนิ คมูลฐานเพื่อดาเนินกระบวนการภาพ การแปลงภาพ การเข้ารหัสภาพ การนาภาพกลับคืน
การเสริ มภาพ การตรวจจับรู ปทรงของภาพ
เค้ าโครงรายวิชา
1. การแสดงภาพในระบบไม่ต่อเนื่อง                 (6 ชัวโมง)
                                   ่
2. การแปลงภาพ                          (6 ชัวโมง)
                                    ่
3. การเข้ารหัสภาพ                        (6 ชัวโมง)
                                     ่
4. การนาภาพกลับคืน                       (6 ชัวโมง) ่
5. การเสริ มภาพ                         (6 ชัวโมง)  ่
6. การตรวจจับรู ปทรงของภาพ                   (6 ชัวโมง)   ่

452652 การวัดและวิเคราะห์ สัญญาณดิจิตอล                       3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452602 คณิ ตศาสตร์วศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ 2
                     ิ
     ท บ ท ว น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บ ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ ส ถิ ติ
แ น ะ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ฟ้ น สุ่ ม เ บื้ อ ง ต้ น
การวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณในระบบเวลา ไม่ ต่ อ เนื่ องโดยใช้ คุ ณสมบั ติ ข องกระบวนการเฟ้ นสุ่ ม
การวิเคราะห์ฮาร์ มอนิกและสหสัมพันธ์ การประมาณสเปกตรัม การจาลองสัญญาณ
เค้ าโครงรายวิชา
1. ทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็ นและสถิติ                    (6 ชัวโมง)
                                             ่
2. แนะนากระบวนการเฟ้ นสุ่ มเบื้องต้น                        (6 ชัวโมง)
                                              ่
3. การวิเคราะห์สัญญาณในระบบเวลาไม่ต่อเนื่องโดยใช้คุณสมบัติ             (6 ชัวโมง)
                                               ่
   กระบวนการเฟ้ นสุ่ ม
4. การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกและสหสัมพันธ์                        (6 ชัวโมง) ่
5. การประมาณสเปกตรัม                                (6 ชัวโมง)  ่
6. การจาลองสัญญาณ                                  (6 ชัวโมง)   ่
                            24
452653 กระบวนการสถิติและกระบวนการเฟนสุ่ ม   ้                 3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452652 การวัดและวิเคราะห์สัญญาณดิจิตอล
     ตั ว แ ป ร เ ฟ้ น สุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น ข อ ง ตั ว แ ป ร เ ฟ้ น สุ่ ม แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ฟ้ น สุ่ ม
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ส เ ป ก ต รั ม ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ฟ้ น สุ่ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ARMA
การประมาณเชิงเส้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของรากที่สอง กระบวนการสถิติอนดับสู ง   ั
เค้ าโครงรายวิชา
1. ตัวแปรเฟ้ นสุ่ ม                               (3 ชัวโมง)
                                           ่
2. ฟังก์ชนของตัวแปรเฟ้ นสุ่ มและกระบวนการเฟ้ นสุ่ ม
      ั                                   (9 ชัวโมง)
                                            ่
3. คุณสมบัติทางสเปกตรัมของกระบวนการเฟ้ นสุ่ ม                  (6 ชัวโมง)
                                             ่
4. กระบวนการ ARMA                                (6 ชัวโมง) ่
5. การประมาณเชิงเส้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของรากที่สอง                 (3 ชัวโมง)  ่
6. กระบวนการทางสถิติอนดับสู ง ั                         (9 ชัวโมง)   ่

452654 ทฤษฎีเวฟเล็ตและการประยุกต์                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : 452650 การดาเนินกระบวนการสัญญาณดิจิตอล
     พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ ข องทฤษฎี เ วฟเล็ ต การวิ เ คราะห์ ม ัล ติ รี โ ซลู ชัน และการแสดงสั ญ ญาณ
ชุ ด ตั ว ก ร อ ง ค ว า ม ถี่          ก า ร แ ป ล ง ดี ส ค รี ท เ ว ฟ เ ล็ ต
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแปลงดี สครี ทเวฟเล็ ต ในการด าเนิ น กระบวนการสั ญ ญาณและสั ญ ญาณภาพ
การแปลงดีสครี ทมัลติเวฟเล็ตเบื้องต้น
เค้ าโครงรายวิชา
1. พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ ของทฤษฎีเวฟเล็ต                      (6 ชัวโมง)
                                           ่
          ั    ั
2. การวิเคราะห์มลติรีโซลูชนและการแสดงสัญญาณ                   (6 ชัวโมง)
                                            ่
3. ชุดตัวกรองความถี่และการแปลงดีสครี ทเวฟเล็ตหนึ่งมิติ             (6 ชัวโมง)่
4. การแปลงดีสครี ทเวฟเล็ตสองมิติ                        (3 ชัวโมง) ่
5. การะประยุกต์ใช้การแปลงดีสครี ทเวฟเล็ตในการดาเนินกระบวนการ (9 ชัวโมง)            ่
   สัญญาณและสัญญาณภาพ
6. การแปลงดีสครี ทมัลติเวฟเล็ตเบื้องต้น                     (6 ชัวโมง)   ่

452655 หัวข้ อพิเศษในด้ านการดาเนินกระบวนการสั ญญาณดิจิตอล           3(3-0-9)
                           25
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     หัวข้อใหม่และการพัฒนาในด้านการดาเนินกระบวนการสัญญาณดิจิตอล
            ้   ้
429660 ระบบกลไฟฟาจุลภาคเบืองต้ น                     3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
     ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก ล ไ ฟ ฟ้ า จุ ล ภ า ค
กระบวนการสร้ า งโครงสร้ า งจุ ล ภาคด้ว ยซิ ลิ ค อน และวัส ดุ อื่ น ๆ กระบวนการและเทคนิ ค แนวใหม่
เ ท ค นิ ค ไ ม โ ค ร แ ม ช ชี น ลิ ก้ า ก า ร ชุ บ ด้ ว ย ไ ฟ ฟ้ า
การประยุกต์ใช้งานระบบกลไฟฟ้ าจุลภาคสาหรับเซนเซอร์ และตัวขับเร้า ด้าน กล แสง แม่เหล็ก เคมี ชีวภาพ
เค้ าโครงรายวิชา
1. แนะนาระบบกลไฟฟ้ าจุลภาค                        (4 ชัวโมง)
                                       ่
2. เทคนิคไมโครแมชชีนแบบบัลค์                       (4 ชัวโมง)
                                        ่
3. เทคนิคไมโครแมชชี นแบบพื้นผิว                     (4 ชัวโมง)
                                         ่
                ้
4. เทคนิคไมโครแมชชี นแบบลิกา, การชุบด้วยไฟฟ้ าและอื่นๆ          (4 ชัวโมง) ่
                 ั
5. เซนเซอร์อุณหภูมิและอุปกรณ์จดการความร้อน                (4 ชัวโมง)  ่
6. ระบบกลไฟฟ้ าจุลภาคทางแสง                       (4 ชัวโมง)   ่
7. เซนเซอร์ และตัวขับเร้าทางแม่เหล็ก                   (4 ชัวโมง)    ่
8. ระบบกลไฟฟ้ าจุลภาคความถี่สูง                     (4 ชัวโมง)     ่
9. ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบกลไฟฟ้ าจุลภาคทางชีวภาพ             (4 ชัวโมง)      ่

429661 วิศวกรรมวงจรรวม                        3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ว ง จ ร ร ว ม ร ะ ดั บ เ ว เ ฟ อ ร์
การสร้ า งชั้น ซิ ลิ ค อนไดออกไซด์ด้วยกระบวนการทางความร้ อน โฟโตลิ โธกราฟี และการกัด ชั้น วัส ดุ
การแพร่ สารกึ่งตัวนาและการฝังชั้นสารกึ่งตัวนาด้วยไอออนพลังงานสู ง การสร้างและกัดลวดลายชั้นโลหะ
      ั
การบรรจุภณฑ์ กระบวนการอื่นๆในการผลิตวงจรรวม
เค้ าโครงรายวิชา
1. แนะนาพื้นฐานสิ่ งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนาประเภทมอสและไบโพล่าร์ (6 ชัวโมง) ่
2. ภาพรวมกระบวนการสร้างวงจรรวมระดับเวเฟอร์              (6 ชัวโมง)
                                      ่
3. กระบวนการทาความสะอาดแผ่นซิ ลิคอนเวเฟอร์              (3 ชัวโมง)
                                       ่
                   ้
4. การสร้างชั้นซิ ลิคอนไดออกไซด์ดวยกระบวนการทางความร้อน       (3 ชัวโมง) ่
                       26
5. กระบวนการโฟโตลิโธกราฟี และการกัดชั้นวัสดุ          (3 ชัวโมง)
                                   ่
6. กระบวนการแพร่ สารกึ่งตัวนาและการฝังชั้นสารกึ่งตัวนาด้วย   (6 ชัวโมง)
                                    ่
  ไอออนพลังงานสู ง
7. กระบวนการสร้างและกัดลวดลายชั้นโลหะ              (3 ชัวโมง)
                                   ่
      ั
8. การบรรจุภณฑ์                         (6 ชัวโมง)
                                    ่

429662 การออกแบบวงจรรวมดิจิตอล                    3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมอสเฟตและบีเจที วงจรลอจิกแบบไดโอด วงจรลอจิกแบบเอ็นมอส
วงจรลอจิกแบบพีมอส วงจรลอจิกแบบซี มอส วงจรทรานสมิชชันเกต หน่วยความจาแบบมอส สวิตช์กระแส
วงจรลอจิกแบบอีซีแอล วงจรแหล่งจ่ายกระแส วงจรแรงดันอ้างอิง วงจรลอจิกแบบทีทีแอล
วงจรลอจิกแบบไบซีมอส
เค้ าโครงรายวิชา
1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมอสเฟตและบีเจที              (3 ชัวโมง)
                                     ่
2. วงจรลอจิกแบบไดโอด เอ็นมอส และพีมอส                (6 ชัวโมง)
                                      ่
3. วงจรลอจิกแบบซีมอส วงจรทรานสมิชชันเกต               (6 ชัวโมง)
                                       ่
4. หน่วยความจาแบบมอส                         (3 ชัวโมง) ่
5. สวิตช์กระแส วงจรลอจิกแบบอีซีแอล                  (6 ชัวโมง)  ่
6. วงจรแหล่งจ่ายกระแส วงจรแรงดันอ้างอิง               (6 ชัวโมง)   ่
7. วงจรลอจิกแบบทีทีแอล วงจรลอจิกแบบไบซีมอส              (6 ชัวโมง)    ่

429663 การออกแบบวงจรดิจิตอลแนวใหม่               3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     ภาพรวมและเครื่ องมือในการออกแบบวงจรดิจิตอลแนวใหม่ ภาษาบรรยายฮาร์ ดแวร์ วีเอชดีแอล
วงจรลอจิ กแบบคอมบิ เนชันนอลและซี เควนเชี ย ล วงจรสเตตแมชชี น การออกแบบประเภทอาร์ ที แอล
การสังเคราะห์และการสร้างวงจรด้วยชิพซีพีแอลดีหรื อเอฟพีจีเอ
เค้ าโครงรายวิชา
1. แนะนาการออกแบบวงจรรวมเฉพาะงาน และการออกแบบแนวใหม่ (3 ชัวโมง)   ่
2. ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์วีเอชดีแอลและเครื่ องมือในการออกแบบ   (3 ชัวโมง)
                                   ่
   วงจรดิจิตอล

                       27
3.  การบรรยายฮาร์ ดแวร์ ของวงจรดิจิตอลพื้นฐาน                 (6 ชัวโมง)
                                          ่
4.  วงจรลอจิกแบบคอมบิเนชันนอล                         (3 ชัวโมง)
                                           ่
5.  วงจรลอจิกแบบซีเควนเชียล และคอนเคอเรนท์สเตตเมนท์              (6 ชัวโมง)
                                            ่
6.  วงจรสเตตแมชชีน                              (3 ชัวโมง) ่
7.  การสังเคราะห์วงจร                             (3 ชัวโมง)  ่
8.  การทดสอบการทางานของวงจร                          (6 ชัวโมง)   ่
9.  การสร้างวงจรดิจิตอล                           (3 ชัวโมง)    ่

429664 ระบบฝังตัว                              3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบฝั ง ตั ว วงจรลอจิ ก แบบคอมบิ เ นชั น น อลและซี เควนเชี ยล
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ค ร ล เ ล อ ร์ ร ะ บ บ ฝั ง ตั ว แ บ บ ก ร ะ จ า ย แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ร ะ บ บ เ ว ล า จ ริ ง
การเชื่อมต่อระบบฝังตัวกับอุปกรณ์ภายนอก
เค้ าโครงรายวิชา
1. แนวคิดพื้นฐานของระบบฝังตัว                        (3 ชัวโมง)
                                          ่
2. วงจรลอจิกแบบคอมบิเนชันนอลและซีเควนเชียล                 (6 ชัวโมง)
                                           ่
3. ไมโครคอนโครลเลอร์ และการโปรแกรม                     (6 ชัวโมง) ่
4. ระบบฝังตัวแบบกระจาย                           (3 ชัวโมง)  ่
5. แนวคิดเรื่ องระบบเวลาจริ ง                        (3 ชัวโมง)   ่
6. การเชื่อมต่อระบบฝังตัวกับอุปกรณ์ภายนอก                 (15 ชัวโมง)
                                         ่

452665 หัวข้ อพิเศษในด้ านไมโครอิเล็กทรอนิกส์                  3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
     หัวข้อใหม่และการพัฒนาในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

452690 สั มมนาบัณฑิตศึกษา                    2(2-0-6)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
                          ั                    ั
     การนาเสนอปากเปล่าและการอภิปรายงานในทางปฏิบติที่มีพ้ืนฐานมาจากปั ญหาหรื อการทาปริ ทศ
น์วรรณกรรมในด้านที่ศึกษาหรื อด้านที่เกี่ยวข้อง

452691 โครงงานมหาบัณฑิต                            5(0-10-5)
                           28
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ าสาหรับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษามหาบัณฑิต20.2 คาอธิบายรายวิชาและเค้ าโครงรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ

452601 Applied Electrical Engineering Mathematics I             3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Review of linear algebra; linear vector spaces; linear transformation; matrix algebra; solution of
linear algebraic equations; roots finding and non-linear equations; eigensystems and numerical solutions
of ordinary differential equations
Course Outline
1. Review of linear algebra                         (3 hours)
2. Linear vector spaces                           (6 hours)
3. Linear transformation                           (6 hours)
4. Matrix algebra                              (3 hours)
5. Solution of linear algebraic equations                  (6 hours)
6. Roots finding and solution of non-linear equations            (6 hours)
7. Eigensystems and numerical solution of ordinary differential equations (6 hours)

452602 Applied Electrical Engineering Mathematics II             3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Random variables; linear time-invariant systems; Laplace transform and continuous-time
systems; the z-transform and discrete-time systems; Fourier analysis; state space analysis
Course Outline
1. Random variables                              (6 hours)
2. Linear time-invariant systems                       (6 hours)
3. Laplace transform and continuous-time systems               (6 hours)
4. The z-transform and discrete-time systems                 (6 hours)
5. Fourier analysis                              (6 hours)
                          29
6. State space analysis                          (6 hours)
452603 Engineering Optimization                     3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Unconstrained optimization problems; one dimensional search methods; gradient search methods;
Newton’s search methods and quasi-Newton methods; linear programming and quadratic programming;
constrained optimization problems
Course Outline
1. Unconstrained optimization problems                  (6 hours)
2. One dimensional search methods                    (6 hours)
3. Gradient search methods                        (6 hours)
4. Newton’s search methods and quasi-Newton methods           (6 hours)
5. Linear and quadratic programming                   (6 hours)
6. Constrained optimization problems                   (6 hours)

452604 Dynamic System Modeling and Simulation                3(3-0-9)
Prerequisite : 452602 Applied Electrical Engineering Mathematics II
     State-space models and transfer functions; linear and nonlinear systems, time-varying and time-
invariant systems; modeling in time-domain, linearization and averaging techniques, modeling in
frequency-domain; selected applications using MATLAB
Course Outline
1. State-space models and transfer functions                (3 hours)
2. Characteristics of dynamic systems                    (3 hours)
3. System modeling                             (9 hours)
4. System simulation                            (6 hours)
5. Selected applications                         (15 hours)
     i. Electrical systems
     ii. Electrical power systems

                         30
     iii. Mechanical systems
     iv. Thermal systems
     v. Fluid systems
     vi. Vehicle dynamic systems
     vii. Robotic manipulator arms
452605 Intelligent Computing for Engineers                3(3-0-9)
Prerequisite : 452601 Applied Electrical Engineering Mathematics I
     Introduction to intelligent computing, problem-solving by searching; tabu search and its
applications; evolutionary computing and its applications; neural computing and its applications; hybrid
intelligent computing
Course Outline
1. Introduction to intelligent computing, problem-solving by searching (3 hours)
2. Tabu search and its applications                    (9 hours)
3. Genetic algorithm and its applications                 (6 hours)
4. Evolutionary strategies and its applications              (3 hours)
5. Neural computing and its applications                 (9 hours)
6. Hybrid intelligent computing                      (3 hours)
7. Recent topics in intelligent computing                 (3 hours)

452606 Computer-based Problem Solving                  3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Introduction to technical language programming; systematic programming design; graphic user
interface design; hardware interface; engineering solving-problems; individual real-world application
project using MATLAB
Course Outline
1. Introduction to technical language programming             (3 hours)
2. Systematic programming design                     (6 hours)
3. Graphic user interface design                     (3 hours)
4. Hardware interface                           (6 hours)
5. Software design for engineering solving-problem applications     (12 hours)
6. Individual real-world application project               (6 hours)
                         31
452607 Technological Project Management                  3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Engineering and technological project planning and control using activity network analysis;
Network logic; Scheduling computations; Resource scheduling; The use of project management
techniques such as PERT, CPM and Gantt charts; Multi-project resource allocation.
Course Outline
1. Activity network analysis                       (3 hours)
2. Project planning and control using activity network analysis      (6 hours)
3. Network logic and Scheduling computations               (6 hours)
4. Resource scheduling                          (6 hours)
5. PERT, CPM and Gantt charts                       (6 hours)
6. Multi-project resource allocation                    (9 hours)

452620 Power System Computation                     3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Mathematical background for electrical powers and per-unit analysis; power system modeling;
network matrices; three-phase power systems; fault analysis; power flow calculation; economic dispatch
in power systems; power system transient stability
Course Outline:
1. Mathematical background for electrical powers             (3 hours)
2. Power system modeling                         (3 hours)
3. Network matrices                           (6 hours)
4. Three-phase power systems                       (3 hours)
5. Fault analysis                            (3 hours)
6. Power flow calculation                        (6 hours)
7. Economic dispatch in power systems                  (6 hours)

                         32
8. Power system transient stability                   (6 hours)
452621 Power System Operation and Planning                 3(3-0-9)
Prerequisite : 452620 Power System Computation, 452603 Engineering Optimization
     Electric power generation, transmission and distribution systems; economic operation in power
systems; reactive power compensation and reactive power planning; power system stability and control;
load forecasting, power system reliability, power system security and network planning
Course Outline
1. Power System Economics                          (9 hours)
2. Reactive power compensation                       (9 hours)
3. Power system stability and control                    (9 hours)
4. Power system reliability and planning                  (9 hours)

452622 Power Electronics for Electric Motor Drives           3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Principles of electro-mechanical energy conversion; review of power electronic devices; power
converters and inverters; DC machines, synchronous machines, three-phase and single-phase induction
machines; electric motor drives
Course Outline
1. Principles of electro-mechanical energy conversion          (3 hours)
2. Review of power electronic devices                  (3 hours)
3. Power converters and inverters                    (9 hours)
4. Electrical machines                         (6 hours)
5. Space phasor theory for electrical motors              (6 hours)
6. Scalar and vector controls of electric motors            (9 hours)

452623 Applied High Voltage Technology                  3(3-0-9)
Prerequisite : None
                         33
     Electrical discharge phenomena in dielectric materials; discharge prevention techniques;
applications of electric discharges; electric field control techniques; advanced insulating materials
Course Outline
1. Review of high voltage generation and measurement techniques        (3 hours)
2. Electrical discharge phenomena in dielectric material            (6 hours)
3. Discharge prevention techniques                       (6 hours)
4. Applications of electric discharges                     (6 hours)
5. Electric field control techniques                      (6 hours)
6. Advanced insulating material                        (6 hours)
7. High voltage testing                            (3 hours)

452624 Renewable Energy                          3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Principles of energy conversion; energy sources and conventional power plants; power-electronic
converters; wind energy; solar thermal energy and photovoltaic systems; geothermal energy; biomass;
ocean wave power and tidal power; energy storage systems and fuel cells; distributed power generation
Course Outline
1. Principles of energy conversion                     (6 hours)
2. Conventional power plants                        (3 hours)
3. Power-electronic converters                       (3 hours)
4. Wind energy                               (3 hours)
5. Solar thermal energy and photovoltaic systems              (6 hours)
6. Geothermal energy                            (3 hours)
7. Biomass                                 (3 hours)
8. Ocean wave and tidal power                       (3 hours)
9. Energy storage systems and fuel cells                  (3 hours)
10. Distributed power generation                      (3 hours)

452625 Electrical Power Systems Quality                 3(3-0-9)
Prerequisite : 452620 Power System Computation

                         34
    Signal analysis; voltage sags and power losses; power factor correction; harmonic analysis in
power systems; standard and indices of power quality; harmonic detection and power quality
measurement; reliability evaluation and risk assessment; harmonic filters and elimination; power system
conditioners
Course Outline
1. Signal analysis                             (3 hours)
2. Voltage sags and power losses                      (3 hours)
3. Power factor correction                         (3 hours)
4. Harmonic analysis and power quality in power systems          (6 hours)
5. Harmonic detection and power quality measurement            (6 hours)
6. Reliability evaluation and risk assessment               (3 hours)
7. Harmonic filters                            (6 hours)
8. Power system conditioners                        (6 hours)

452626 Special Topics in Electrical Powers                 3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Recent topics and developments in the field of electrical power engineering

452630 Control Engineering                        3(3-0-9)
Prerequisite : 452604 Dynamic System Modeling and Simulation
    Linear systems and transfer functions; control system design using algebraic methods; control
design using frequency response methods; state-space models; control design in state-space; use of
MATLAB
Course Outline
1. Linear systems and transfer functions                 (6 hours)
2. Control design using algebraic methods                (6 hours)
3. Control design using frequency response methods            (6 hours)
4. State-space models                          (6 hours)
5. Control system design in state-space                (12 hours)


                          35
452631 Discrete Control Systems                       3(3-0-9)
Prerequisite : 452602 Applied Electrical Engineering Mathematics II
    Review of continuous control; discrete system analysis; sampled-data systems; discrete
equivalents; design using transform techniques; design using state-space methods; quantization effects and
sample rate selection; use of MATLAB
Course Outline
1. Review of continuous control                       (3 hours)
2. Discrete system analysis                         (6 hours)
3. Sampled-data systems                           (6 hours)
4. Discrete equivalents                           (6 hours)
5. Design using transform techniques                    (6 hours)
6. Design using state-space methods                     (6 hours)
7. Quantization effects and sample rate selection              (3 hours)

452632 Control of Nonlinear Systems                   3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Review of linear control systems; nonlinear system modeling and simulation; phase plane
analysis; Lyapunov stability; linearization techniques; design of nonlinear control structures; use of
MATLAB
Course Outline
1. Review of linear control systems                   (3 hours)
2. Nonlinear system modeling and simulation               (9 hours)
3. Phase plane analysis                         (6 hours)
4. Lyapunov stability                          (6 hours)
5. Linearization techniques                       (3 hours)
6. Design of nonlinear control structures                (9 hours)

                          36
452633 Special Topics in Control                     3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Recent topics and developments in the field of control system engineering

452640 Mechatronic System                       3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Sensors and instruments; embedded microprocessor systems; drives and actuators; engineering
design
Course Outline
1. Sensors and transducers                      (3 hours)
2. Measurement systems                        (3 hours)
3. Signal processing                         (3 hours)
4. Microprocessors systems                      (3 hours)
5. ASIC technology                          (3 hours)
6. Information transmission and interface               (6 hours)
7. Drives and actuators                        (3 hours)
8. Control devices                          (3 hours)
9. Mechanical systems                         (3 hours)
10. Man-machine interface                       (6 hours)

452641 Robotics I                              3(3-0-9)
Prerequisite : None
    History and application of robots, robot configurations; spatial descriptions and transformations;
forward and inverse manipulator kinematics; task and trajectory planning; robot simulation and off-line
programming
Course Outline
                          37
1.  History and applications of robots, robot configurations       (6 hours)
2.  Spatial descriptions and transformations of objects in 3D       (6 hours)
3.  Forward kinematics of manipulator                   (6 hours)
4.  Inverse kinematics of manipulator                   (6 hours)
5.  Task and trajectory generation                    (6 hours)
6.  Robot simulation and off-line programming               (6 hours)

452642 Robotics II                             3(3-0-9)
Prerequisite : 452641 Robotics I
    Dynamics and control of robot manipulators; velocities and static forces, Jacobian matrix; linear
and angular acceleration relationships; manipulator dynamics, manipulator mechanism design; linear and
nonlinear control, force control of manipulators
Course Outline
1. Velocities, static forces, Jacobian matrix               (6 hours)
2. Dynamics of manipulator                         (6 hours)
3. Manipulator mechanism design                      (6 hours)
4. Linear and nonlinear control, force control               (6 hours)
5. Selected topics in robotic research                  (12 hours)

452643 Machine Vision                           3(3-0-9)
Prerequisite : 452651 Digital Image Processing, 452605 Intelligent Computing for Engineers
     Introduction to machine vision; object segmentation, pattern recognition; color, shading and
texture; camera models and calibration; stereo vision; dynamic vision; curve and surface; content-based
retrieval
Course Outline
1. Introduction to machine vision                     (3 hours)
2. Object segmentation and recognition                  (6 hours)
3. Color, shading and texture                       (3 hours)
4. Camera models and calibration                      (3 hours)
5. Stereo vision                              (3 hours)

                           38
6. Curve and surface                            (3 hours)
7. Dynamic Vision, motion detection, tracking                (3 hours)
8. Content-based retrieval                         (6 hours)
9. Selected topics in machine vision                    (6 hours)
452644 Machine Learning                           3(3-0-9)
Prerequisite : 452605 Intelligent Computing for Engineers
    Supervised and unsupervised learning; statistical-based learning; Bayesian learning; evolutionary-
based learning; neural network learning; reinforcement learning
Course Outline
1. Introduction to machine learning, supervised and unsupervised learning (3 hours)
2. Statistical-based learning and its applications             (6 hours)
3. Bayesian learning and its applications                  (6 hours)
4. Evolutionary-based learning and its applications             (6 hours)
5. Neural network-based learning and its applications            (6 hours)
6. Reinforcement learning                          (6 hours)
7. Selected topics in machine learning                    (3 hours)

452645 Special Topics in Robotics                      3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Recent topics and developments in the field of robotics

452650 Digital Signal Processing                       3(3-0-9)
Prerequisite : 652601 Applied Electrical Engineering Mathematics I and 652602 Applied Electrical
           Engineering Mathematics II
    Theory of digital signal processing with emphasis on discrete-time systems; signal sampling; z-
transform; Discrete Fourier Transform; Fast Fourier Transform; digital filter design
Course Outline
1. Discrete system                              (6 hours)
2. Sampling theory                              (3 hours)
3. Discrete Fourier Transform                         (6 hours)
                          39
4. Selected topics in DSP                         (6 hours)
5. Fast Fourier Transform                         (6 hours)
6. Recursive filter design                        (6 hours)
7. Non-recursive filter design                      (3 hours)
452651 Digital Image Processing                      3(3-0-9)
Prerequisite : 652602 Applied Electrical Engineering Mathematics II
    Basic techniques of image processing; digital image representation; image transformation; image
compression; image restoration; image enhancement; feature detection
Course Outline
1. Discrete image representation                     (6 hours)
2. Image transformation                          (6 hours)
3. Image compression                           (6 hours)
4. Image restoration                           (6 hours)
5. Image enhancement                           (6 hours)
6. Feature detection                           (6 hours)

452652 Digital Signal Measurement and Analysis                 3(3-0-9)
Prerequisite : 652602 Applied Electrical Engineering Mathematics II
    Review of relevant topics in probability and statistics; introduction to random processes; discrete-
time analysis of signals with random properties; harmonic and correlation analysis; signal modeling;
spectrum estimation
Course Outline
1. Review of probability and statistics                    (6 hours)
2. Introduction to random processes                      (6 hours)
3. Discrete-time analysis of signals with random properties          (6 hours)
4. Harmonic and correlation analysis                      (6 hours)
5. Signal modeling                               (6 hours)
6. Spectrum estimation                             (6 hours)                          40
452653 Statistical Signal Processing and Random Processes       3(3-0-9)
Prerequisite : 452652 Digital Signal Measurement and Analysis
     Random variables; function of random variables and random processes; spectral properties of
random processes; autoregressive-moving average processes; linear mean square estimation; high-order
statistical processes
Course Outline
1. Random variables                          (6 hours)
2. Function of random variables and random processes          (6 hours)
3. Spectral properties of random processes               (6 hours)
4. Autoregressive-moving average processes               (6 hours)
5. Linear mean square estimation                    (6 hours)
6. High-order statistical processes                  (6 hours)

452654 Wavelet Theory and Applications                  3(3-0-9)
Prerequisite : 452650 Digital Signal Processing
     Mathematical background of wavelet theory; multiresolution analysis and signal representation;
filter bank and discrete wavelet transform; applications of wavelet transform to signal and image
processing; introduction to multiwavelet transform
Course Outline
1. Mathematical background of wavelet theory               (6 hours)
2. Multiresolution analysis and signal representation          (6 hours)
3. Filter bank and discrete wavelet transform              (6 hours)
4. Applications of wavelet transform to signal and image processing (12 hours)
5. Introduction to multiwavelet transform                (6 hours)

452655 Special Topics in Digital Signal Processing            3(3-0-9)
                         41
Prerequisite : None
    Recent topics and developments in the field of digital signal procesing452660 Introduction to Micro-electromechanical Systems          3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Fabrication techniques for micro-electromechanical devices and systems and their applications;
micro-fabrication techniques for silicon, non-silicon and other emerging fabrication processes;
applications of MEMS such as mechanical, optical, magnetic, chemical/biological sensors/actuators; bulk,
surface and LIGA micromachining
Course Outline
1. Introduction to MEMS                         (4 hours)
2. Bulk micromachining                          (4 hours)
3. Surface micromachining                        (4 hours)
4. Miscellaneous microfabrication techniques, LIGA, electroplating    (4 hours)
5. Thermal sensors and thermal management devices            (4 hours)
6. MOEMS                                 (4 hours)
7. Magnetic sensors and actuators                    (4 hours)
8. RF MEMS                                (4 hours)
9. Microfluidics and Bio MEMS                      (4 hours)

452661 Integrated Circuit Engineering                   3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Wafer fabrication; thermal oxidation; photolithography and etching; diffusion and ion
implantation; deposition and metallization; packaging, other processes involved in the manufacturing of
integrated circuits
Course Outline
1. Introduction to MOS and bipolar device elements            (6 hours)
2. Overview of wafer fabrication                     (6 hours)
3. Wafer cleaning                             (3 hours)
4. Thermal oxidation                           (3 hours)
                          42
5. Photolithography and etching                   (3 hours)
6. Diffusion and ion implantation                  (6 hours)
7. Deposition and metalization                    (3 hours)
8. Packaging                             (6 hours)
452662 Design of Digital Integrated Circuits             3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Review of FET and BJT; Diode logic, NMOS logic, PMOS logic; CMOS logic, CMOS
transmission gate; MOS memory; current switch, emitter-coupled logic; current source and reference
voltage; transistor-transistor logic and BiCMOS logic
Course Outline
1. Review of FET and BJT                       (3 hours)
2. Diode logic, NMOS logic, PMOS logic                (6 hours)
3. CMOS logic, CMOS transmission gate                (6 hours)
4. MOS memory                            (3 hours)
5. Current switch, emitter-coupled logic               (6 hours)
6. Current source, reference voltage                 (6 hours)
7. Transistor-transistor logic and BiCMOS logic           (6 hours)

452663 Modern Digital Circuit Design                 3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Overview of modern digital design methodology and CAD tools; VHDL description for
combinational and sequential logic; VHDL description for state machine; VHDL description for RTL
design; synthesis and implementation using CPLD/FPGA devices
Course Outline
1. Introduction to ASIC, modern design approach            (3 hours)
2. VHDL hardware description language and CAD tools          (3 hours)
3. Basic VHDL circuit description                   (6 hours)
4. Combinational logic                        (3 hours)
5. Sequential and concurrent statements                (6 hours)
6. Finite state machine                        (6 hours)

                        43
7. Synthesis                                 (3 hours)
8. Test bench                                (3 hours)
9. Advanced implementation                          (3 hours)

452664 Embedded Systems                        3(3-0-9)
Prerequisite : None
     Basic concept of embedded systems; combinational and sequential logic circuits;
microcontrollers; distributed embedded system; real-time systems concepts; interfacing to real world
devices
Course Outline
1. Basic concept of embedded systems                  (3 hours)
2. Combinational and sequential logic circuits             (6 hours)
3. Microcontroller programming                     (6 hours)
4. Distributed embedded system.                    (3 hours)
5. Real-time systems concepts                     (3 hours)
6. Interfacing to real world devices                 (15 hours)

452665 Special Topics in Microelectronics                  3(3-0-9)
Prerequisite : None
    Recent topics and developments in the field of microelectronics

452690 Graduate Seminar                        2(2-0-6)
Prerequisite : Consent of the School
     Oral presentation and discussion of practical works based on problems or detailed literature
surveys in the area of study or related fields

452691 Master Project                             5(0-10-5)
Prerequisite : Consent of the School
    Electrical engineering project for the partial fulfillment of the requirement of the master degree


                           44
45

								
To top