download 2553 by 283ujKg

VIEWS: 20 PAGES: 8

									               ระเบียบการรับสมัครเยาวชน และผู้นาเยาวชน
          เข้ าร่ วมโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ ประจาปี 2553
                          ******************
                   ั           ั            ้
      ส ำนัก งำนส่ ง เสริ ม สว ส ดิ ภ ำพและพิท ก ษ์เ ด็ก เยำวชน ผู ด ้อ ยโอกำส และผู สู ง อำยุ (สท.)    ้
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ ษย์ ร่ วมกับสมำคมหมู่บำนฤดู ร้อนเด็กนำนำชำติ ประเทศไทย
                      ่                      ้
เปิ ดรั บ สมัครเยำวชนไทย เพื ่อ คัด เลื อ กเข้ำ ร่ ว มโครงกำรหมู ่บ ำ นฤดูร้ อ นเด็ก นำนำชำติ ประจ ำปี 2553
                                       ้
โดยมีระเบียบและวิธีกำรรับ สมัครดังนี้
    1. คุณสมบัติ
       1.1 เป็ นเยำวชนตำมประเภทกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1.1 11 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย Village
          1.1.2 13 - 14 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย Interchange
          1.1.3 14-15 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย Summer Camp
          1.1..4 12 – 13 / 14 – 15 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย International Youth Meeting : IYM
          1.1.5 12-15 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย CISV China Adventure
          1.1.6 16 – 17 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่ายในฐานะ Junior Counselor
          1.1.7 17-18 ปี บริ บูรณ์ในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย Seminar Camp
          1.1.8 19 ปี ขึ้นไปในระหว่างที่เข้าร่ วมค่าย International People Project : IPP
                                                  ้
          1.1.9 21 ปี ขึ้นไปในระหว่างที่เข้าร่ วมกิจกรรมทุกประเภทในฐานะผูนาเยาวชน (Leader)
       1.2 สัญชำติไทย
       1.3 สุ ขภำพเข็งแรง สำมำรถเข้ำร่ วมกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ได้ตลอดระยะเวลำที่กำหนด
       1.4 สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรใช้ชีวตร่ วมกับผูอื่นเป็ นกลุ่มในระหว่ำงเข้ำร่ วมค่ำยได้
                             ิ       ้
       1.5 สำมำรถเข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมตำมวัน เวลำ ที่กำหนด (ประมำณเดือนมีนำคม หรื อเมษำยน 2553)
และเข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำงได้
               ้
       1.6 สำหรับผูนำ (Leader) ต้องมีควำมรู ้ภำษำอังกฤษ อ่ำน พูด เขียน ได้เป็ นอย่ำงดี
พร้อมทั้งมีหนังสื อรับรองจำกสถำนที่ทำงำนหรื อสถำนศึกษำแนบมำพร้อมใบสมัคร
                 ่
    2. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
       ติดต่อขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่สมาคมหมู่บานฤดูร้อนเด็กนานาชาติ ประเทศไทย ชั้น 5 อาคาร
                                   ้
ส านัก งานส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ ำพและพิ ท ัก ษ์ เ ด็ ก เยำวชน ผู้ด้อ ยโอกำส และผู้สู ง อำยุ (สท.) เลขที่ 618/1
ถนนนิ ค มมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2252-6333, 0-2255-5850-7 ต่อ 257 โทรสาร 0-
2255-3472,
0 2252 6333 ตั้งแต่ วนที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 จันทร์ – ศุกร์ ระหว่ างเวลา 9.00 – 16.00 น.
             ั
    3. หลักฐานประกอบการสมัคร
        ้
       ผูสมัครต้องยื่นหลักฐำนพร้อมใบสมัครดังนี้
         3.1 ใบสมัคร (มีจำหน่ำยที่ทำกำรสมำคมฯ ชุดละ 100 บำท)
         3.2 รู ปถ่ำย 1 หรื อ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
         3.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน (เฉพาะผู้นาเยาวชน)
                           2

       3.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำค่ำยคัดเลือก 2,700 บำท ( เป็ นค่ำที่พก อำหำร อุปกรณ์ในค่ำย และ
                                     ั
     ั
ประกันอุบติเหตุระหว่ำงเข้ำค่ำยคัดเลือก) โดยเลือกจ่ำยได้ 2 วิธีคือ
         - เงินสด
         - โอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ ประเทศไทย
                             ่
          ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี เลขทีบัญชี 340-2-39888-3 ( กรุ ณำเขียนชื่อของผูสมัคร
                                                ้
          บนหลักฐำนกำรโอนเงิน แล้วส่ งโทรสำรมำที่ หมำยเลข 0- 2255 – 3472 หรื อ 0- 2252-6333

    4. การคัดเลือก
      4.1 ภาคกิจกรรม
         เยาวชนและผู้นาเยาวชนทุกคน ต้ องเดินทางไปเข้ าค่ายคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 22
ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบ้ านวิทยาศาสตร์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
                                         ่ ั
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ( ม .ธรรมศาสตร์ ศูนย์ ฯ รังสิต) แผนทีดงแนบ
         เยาวชนและผู้ นาเยาวชนทุกคน เดินทางกลับในวันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น.
                                        ่
**** ผู้นาเยาวชนทุกคนจะต้ องเข้ าค่ ายคัดเลือก ณ สถานที่จัดค่ ายฯ ตลอดระยะเวลาทีกาหนด มิฉะนั้นสมาคมฯ
    ิ
จะไม่ พจารณาคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการฯ
      4.2 ภำคสัมภำษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงำนส่ งเสริ มสวัสดิภำพและพิทกษ์เด็ก เยำวชน ผูดอยโอกำส
                                    ั        ้้
และผูสูงอำยุ (สท.) โดยผูสมัครจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกภำคกิจกรรม จึ งจะมี สิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์
   ้         ้
      สมำคมฯ           จะจัดประชุ มเพื่อให้ เยำวชน           ้
                                          ผูนำเยำวชนตลอดจน
 ้
ผูปกครองรับทรำบข้อมูลประกอบกำรกรอกแบบฟอร์ มเลือกอันดับประเทศที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมโครงกำร
และหลังจำกนั้น               สมำคมฯ                      ู้
                                         จะกำหนดให้ผนำเยำวชน
       ่                 ้
และเยำวชนที่ผำนค่ำยคัดเลือกภำคกิจกรรมพร้อมทั้งผูปกครอง เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้สมำคม ฯ จะแจ้งกำหนด
วัน เวลำ และสถำนที่ที่แน่นอนให้ทรำบภำยหลัง

    5. การประกาศผลผู้ได้ รับการคัดเลือกและการรายงานตัว
       สมำคมฯ                ้
                จะประกำศรำยชื่ อผูได้รับกำรคัดเลือกภำยในเดือนกุมภำพันธ์   2553  ณ
ที่ทำกำรสมำคมหมู่บำนฤดู ร้อนเด็ก นำนำชำติ ประเทศไทย
           ้                      ชั้น 5   อำคำร สท. วัน เวลำ
                 ้
ที่ แน่ นอนจะแจ้งให้ท รำบภำยหลังผูได้รับกำรคัดเลื อกต้องไปรำยงำนตัว     ณ     ที่ทำกำรสมำคมฯ
ภำยในวันที่กำหนดมิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิ ทธิ์

    6. การปฐมนิเทศและการเข้ าค่ายเตรียมการ
       ้
      ผูที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องเข้ำรับกำรปฐมนิ เทศประมำณเดือนมีนำคม              2553
และเข้ำค่ำยเตรี ยมกำรประมำณกลำงเดือนเมษำยน 2553          (เป็ นระยะเวลำประมำณ      3-4  วัน)
และผูที่ไม่เข้ำรับกำรปฐมนิ เทศและกำรเข้ำค่ำยเตรี ยมกำรโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลอันควรจะถูกพิจำรณำตัดสิ ทธิ์ กำรเข้
    ้
ำร่ วมโครงกำรฯ                           3

    7. การเข้ าร่ วมโครงการฯ
       ้
      ผูได้รับกำรคัดเลือกต้องเข้ำร่ วมโครงกำรฯ            ตลอดระยะเวลำของโครงกำรฯ
 กำรเดินทำงจะต้องเดิ นทำงไป - กลับเป็ นคณะ ไม่อนุญำตให้แยกกลุ่มเดินทำงไปและกลับโดยลำพัง
     ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรมอายุ 11 ปี
            ประเทศเจ้ าภาพ            ่
                           จานวนทีรับ       วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - Canada / Ottawa หรื อ Montreal     ชาย 2 หญิง 2    03 – 30 July, 2010
       - Denmark / Amager              ,,      02 – 29 July, 2010
       - France / Alaace หรื อ Strasbourg      ,,      02 – 29 July, 2010
       - Germany / Luneburg             ,,      02 – 29 July, 2010
       - Italy / Bologna               ,,      02 – 29 July, 2010
       - Netherlands / Amsterdam           ,,      10 July – 08 August, 2010
       - Norway / Oslo & Akershus          ,,      02 – 29 July, 2010
       - Sweden / Habo                ,,      02 – 29 July, 2010
       - Thailand                  ,,      December 2010
       - U.S.A. / Gulf Coast             ,,      25 June – 22 July, 2010
       - U.S.A. / Smokey Mountain          ,,      04 – 31 July, 2010
     ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม Interchange อายุตามกาหนดของแต่ งละประเทศ
       ประเทศคู่ร่วมกิจกรรม     อายุ       ่
                           จานวนทีรับ      วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - Germany          13 - 14   ชาย 5 หญิง 5    July – August, 2010
     ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม Summer Camp (อายุ 14 - 15 ปี )
            ประเทศเจ้ าภาพ          ่
                         จานวนทีรับ        วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - Indonesia / Krakatau         ชาย 2 หญิง 2    25 June – 17 July, 2010
       - Italy / Ferrara            ชาย 2 หญิง 2    09 – 31 July, 2010
     ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม International Youth Meeting : IYM (อายุ 12 -13 และ/หรือ 14-15 ปี )
             ประเทศเจ้ าภาพ                 วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
                 รายชื่อประเทศเจ้าภาพรอการตอบรับจากสานักงานใหญ่
     ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม CISV China Adventure ( อายุ 12 – 15 ปี )
         ประเทศเจ้ าภาพ                      วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - China / Nanning                      April, 2010                           4
   ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม Junior Counselor (J.C.) อายุ 16 – 17 ปี
          ประเทศเจ้ าภาพ            ่
                        จานวนทีรับ       วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
      - - Thailand              ชาย 1 หญิง 1     December, 2010
   ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม Seminar Camp (อายุ 17-18 ปี )
          ประเทศเจ้ าภาพ           ่
                       จานวนทีรับ           วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - Netherlands / Amsterdam       ชำย 1 หญิง 1     19 July – 08 August, 2010
                                         ้
   ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม International People Project (IPP) อายุ 19 ปี ขึนไป
           ประเทศเจ้ าภาพ            ่
                         จานวนทีรับ       วันทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม
       - Canada / Victoria          ชำย, หญิง 3 คน    05 – 26 July, 2010

หมายเหตุ          ี่สำนักงำนกลำงระหว่ำงประเทศ (International Office) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงประเทศ
      1. ในกรณี ทหมายเหตุ
        กำหนด วัน เวลำ หรื อยกเลิก เพิ่มเติมประเทศจำกที่แจ้งนี้ สมำคมฯ
        ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำยกำรประเทศซึ่ งแจ้งไว้น้ ี
             ้
        โดยมิตองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
         ้
      2. ผูที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่ วมโครงกำรฯ จะต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่ วมโครง กำรฯ
        ค่ำตัวเครื่ องบินส่ วนตัว ค่ำตัวเครื่ องบินสำหรับผูนำสำหรับประเทศนั้นๆ และค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว
           ๋             ๋         ้
      3. กำรพิจำรณำตัดสิ นของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้ นสุ ด

Village หมายถึง ค่ายที่ระยะเวลานาน 4 สัปดาห์ มีเยาวชนจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศเข้าร่ วมค่าย
                             ้
ประเทศละ 5 คน ( เยาวชนชาย 2 หญิง 2 อายุ 11 ปี และผูนา 1 คน )
Interchange หมายถึง การแลกเปลี่ยนเยาวชนโดยเป็ นเจ้าภาพรับเยาวชนต่างประเทศมาพักอาศัยอยูที่บานเป็ น
                                               ่ ้
ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ และเดิ นทางไปพักกับคู่แลกเปลี่ ยนเป็ นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ในปี ถัดไปหรื อภายใน
                                    ้
ในปี เดียวกัน ประกอบด้วยเยาวชนอายุ 12 – 15 ปี จานวน 6 – 10 คน และผูนา 1 คน
Summer Camp หมายถึง ค่ายที่ระยะเวลานาน 3 สัปดาห์ มีเยาวชนจากประเทศต่างๆ 7-10 ประเทศเข้า
ร่ วมประเทศละ 5 คน หรื อ 7 คน ( เยาวชนชาย 2 หรื อ 3 คน หญิง 2 หรื อ 3 คน อายุ 13-15 ปี และผูนา 1 คน )
                                              ้
IYM, Seminar Camp หมายถึง เยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเป็ นระยะเวลาประมาณ 1- 3 สัปดาห์
อำยุ 12 – 13 และ 17 - 18 ปี ( ตำมคำเชิญของแต่ละประเทศ )
JC หมายถึง ผูช่วยผูนาอายุ 16-17 ปี เข้าร่ วมค่าย Village หรื อ Interchange
          ้ ้
International People’s Project : IPP หมายถึง โครงการที่เปิ ดโอกาสให้บาเพ็ญประโยชน์คืนสู่ สังคม
โดยเป็ นความร่ วมมื อระหว่าง      CISV          และองค์กรท้องถิ่ น         ส่ วนTheme
จะกาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุ มชนนั้นๆ          เพื่อที่จะนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
          ่
และเพื่อความเป็ นอยูที่ดีข้ ึน โดยมีระยะ
                     ั
เวลาของโครงการ 3 สัปดาห์ เยาวชนอายุต้ งแต่ 19 ปี ขึ้นไป 3 คน ประเทศที่เข้าร่ วมประมาณ 8 ประเทศ
Leader หมายถึง ผูนาเยาวชนอายุ 21 ปี ขึ้นไป เข้าร่ วมกิจกรรมค่าย Village, Interchange, Summer Camp และ IYM
           ้

                           ้
                       แผนที่บำนพัก
                          การเดินทาง

รถเมล์      การเดินทางมา
                                                     ์ั
            สำย 29 รถธรรมดำ, ปอ.29 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - หัวลำโพง, มธ.ศูนย์รังสิ ต - อนุ สำวรี ยชยสมรภูมิ ]


             สำย 39 รถธรรมดำ, ปอ.39 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - สนำมหลวง ]
                                ์ั
              ปอ.510 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - อนุำสำวรี ยชยสมภูมิ ]

         การเดินทางกลับ
                                                     ์ั
            สำย 29 รถธรรมดำ, ปอ.29 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - หัวลำโพง, มธ.ศูนย์รังสิ ต - อนุ สำวรี ยชยสมรภูมิ ]  รถตู้           ้                    ์ั
             รถตูสำย ต. 85 ( มธ. ศูนย์รังสิ ต - อนุสำวรี ยชยสมรภูมิ )

              ทุกวัน 05.30-20.30 น. เที่ยวสุ ดท้ำย 21.30 น
              จอดรับส่ งบริ เวณใกล้วงเวียนศูนย์ญี่ปุ่น
              ตรงข้ำมตึกสำนักงำนอธิกำรบดี ม.ธรรมศำสตร์
               ้
             รถตูบริ กำร มธ.ศูนย์รังสิ ต - ท่ำพระจันทร์
              จันทร์ - เสำร์ เวลำ 06.30 - 18.00 น
              จอดรับส่ งบริ เวณลำนจอดรถอำคำรโดมบริ หำร
                ้
             รถตูสำย ต.118 ( มธ. ศูนย์รังสิ ต - บีทีเอส หมอชิต )
              06.30 - 20.45 น. เที่ยวสุ ดท้ำย 20.45 น.
             จอดรถรับส่ งหน้ำ สวทช.
รถยนต์ส่วนตัว เดินทำงจำก ทำงด่วนเชียงรำก ให้เข้ำประตูเชียงรำก 1 ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิ ต
       เดินทำงจำก ถ.พหลโยธิ น  ให้เข้ำประตู พหล 1 (AIT) ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิ ต
       โปรดดูแผนที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ประกอบ

     ่
ข้ อมูลเพิมเติม
         Tel : 0-2564-7000     Email : ssh@nstda.or.th
         Fax : 0-2564-7004
เวลำทำกำร
         จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
         ปิ ดทำกำรวันเสำร์ – อำทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

								
To top