UNIDROIT Starptautisko komercligumu principu, Parauglikuma par by HC120520213149

VIEWS: 0 PAGES: 13

									UNIDROIT Starptautisko komerclīgumu
principu, Parauglikuma par finanšu līzingu loma
izstrādājot komercdarījumu tiesisko regulējumu
  LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu
  katedras lektore
  UNIDROIT Vadības padomes locekle
          BAIBA BROKA
UNIDROIT izstrādātie dokumenti
 1964. Convention relating to a Uniform Law on the
 International Sale of Goods ( Vienotie noteikumi attiecībā uz
  starptautisko preču pirkumu- pārdevumu)
 1983. Convention on Agency in the International Sale of
 Goods ( Konvencija par starpniekiem starptautiskajā
 preču pirkumā- pārdevumā)
 1988. UNIDROIT Convention on International Financial
 Leasing( Starptautiskā Finanšu līzinga konvencija)
 1988. UNIDROIT Convention on International Factoring
 ( Konvencija par starptautisko faktoringu)
 1994. UNIDROIT Principles on International Commercial
 Contracts (Starptautiskie komerclīgumu principi)
UNIDROIT izstrādātie dokumenti
 1998. Guide to International Master Franchise
 Arrangements ( Rokasgrāmata par starptautisko franšīzes
  līgumu)
 2001. Convention on International Interests in Mobile
 Equipment ( Keiptaunas Konvencija- par starptautiskā
  nodrošinājuma tiesībām uz kustamām iekārtām)
 Keiptaunas konvencijas protokoli:
    - Protocol in Mobile Equipment on Matters specific to
  Aircraft Equipment ( 2001) ( Aviācijas protokols)
     - Protocol in Mobile Equipment on Matters specific to
  Railway Rolling Stock ( 2007) ( Dzelzceļa protkols)
    - izstrādes procesā –Protocol on Matters specific to Space
  Assets ( Kosmosa objektu protokols)
UNIDROIT izstrādātie dokumenti
 2002. Master Franchise Disclosure Law (
 2004. II redakcija UNIDROIT Principles of
 International Commercial Contracts
 2007. II redakcija Guide to International
 Master Franchise Arrangements
 2008. UNIDROIT Model Law on Leasing
UNIDROIT līdzdarbība
 UNIDROIT izstrādāja projektu (CMR )
 Konvencijai par starptautisko autopārvadājumu
 līgumu.
 UNIDROIT izstrādāja projektu 1980.g. ANO
 Vīnes konvencijai Par starptautisko preču
 pirkuma-pārdevuma līgumiem ( CISG)
 UNIDROIT izstrādāja projektu Rezolūcijai(78/3)
 par Soda klauzulām privāttiesībās, kuru
 1978.g.20.janvārī pieņēma Eiropas padome
UNIDROIT dokumenti izstrādes
procesā
 Konvencijas projekts par pamatnoteikumiem attiecībā uz
 starpnieku turētiem vērtspapīriem (Draft Convention on
 Substantive Rules Regarding Intermediated Securities)
 III redakcijas izstrāde Starptautiskajiem Komerclīgumu
 principiem- plānots pabeigt 2010.
 Protkols Keiptaunas konvencijai par nodrošinājuma
 tiesībām uz kosmosa objektiem
 Ieteikums izstrādāt konvenciju par finanšu instrumentu
 ieskaitu (Proposal for a convention on the Netting of
 Financial Instruments)
     UNIDROIT starptautiskie
      komerclīgumu principi
 Pirmo reizi tika apkopoti 1994.gadā. Šobrīd izstrādē ir
 trešā redakcija.
 2004. gadā tika izveidota II redakcija, kurā tika
 pievienotas jaunas 5 nodaļas, un papildinātas esošās,
 gk. iekļaujot aktuālo regulējumu saistībā ar elektroniskās
 komercijas izplatību.
 Principiem ir rekomendējošs raksturs.
 Principi var tikt piemēroti komercdarījumu attiecībām, ja
 līdzēji par to vienojas.
 Principi ir ieguvuši starptautisku atzinību un tiek
 izmantoti interpretējot starptautiskos tiesību avotus
 privāttiesībās
 UNIDROIT Starptautiskie komerclīgumu
        principi
 Principus kā modeli izmanto valstu un starptautisko
 tiesību aktu izstrādātāji
 Šobrīd notiek III redakcijas izstrāde, kuru plānots
 pabeigt 2010.gadā.
 III redakcijā tiks iekļauti šādi jauni aspekti:
    - nepilnīgi līgumi
    - prettiesisks, nelikumīgs līgums
    - līgumi ar kreditoriem un debitoriem
    - nosacījumi līgumos
    - ilgtermiņa līgumu izbeigšana
     UNIDROIT starptautisko
    komerclīgumu principu saturs
  Preambula un 185.panti patreizējā redakcijā
  Nodaļas:
   - vispārīgie jautājumi
   - Līdzēju vienošanās un komercaģenti
   - Līgumu spēkā esamība
   - Līgumu iztulkošana
   - Līguma saturs un trešo personu tiesības
   - Līguma izpilde un apgrūtinoši apstākļi
   - Līgumu neizpildīšana- Līguma sekas
   - Zaudējumi
   - Ieskaits
   - Cesija un saistību pārvede
   - Līguma pārvede un noilgums
      UNIDROIT principu loma
       “Komercdarījumos”
  Komerciālais pirkums- priekšmets tikai kustamas lietas-
  preces, līguma formas prasības, ofertes-akcepta stadijas,
  pircēja un pārdevēja rūpības pienākuma regulējums
  Līgumu noslēgšana procedūra- ofertes un akcepta stadiju
  regulējums atbilstoši starptautiskajai praksei, īpaši jautājumos,
  kas saistīti ar aģentu ( starpnieku) lomu slēdzot
  komercdarījumus- komersanta klusēšana kā piekrišana ofertei.
  Līgumu izpildījums- komersantu pienākums rīkoties bez
  kavēšanās ( nekavējoties), komersantu rūpības un atbildības
  regulējums par nevērību
  Līgumu izbeigšanās- ilgtermiņa līgumu izbeigšana objektīvi
  izmainījušos apstākļu dēļ ( diskutējams vai šiem jautājumiem
  ir jābūt regulētiem Komerclikumā vai Civillikumā).
  Līzinga, Faktoringa, Franšīzes līgumi
  UNIDROIT Līzinga parauglikums
 2008.gada 12.novembrī Romā UNIDROIT Ģenerālā
 Asambleja pieņēma Līzinga parauglikumu.
 Parauglikumā ir 24 panti, kuri regulē šādus aspektus:
  - jēdzienu skaidrojums, definīcijas
  - līzinga līguma saistošais spēks starp pusēm un
 attiecībā uz trešajām personām
  - atbildība par nejaušības risku
  - atbildība par lietas īpašībām un trūkumiem
  - līzinga objekta pieņemšana un pārbaude
  - līzinga ņēmēja turējuma tiesību regulējums
  - līzinga ņēmēja pienākumi un tiesības
  - līzinga devēja pienākumi un tiesības
  - līzinga objekta pārdevēja pienākumi un tiesības
 Līzinga parauglikums- Komerclikums
 Komerclikumā Līzinga līgums regulēts kā patstāvīgs
 līgums atbilstoši starptautiskajai praksei
 Komerclikumā iekļautais Līzinga līgums piemērojams,
 tikai tad, ja abi līdzēji ir komersanti. Patērētājiem
 piemērojamas speciālās tiesību normas par patērētāju
 kreditēšanu.
 Arī turpmāk atsevišķiem jautājumiem tiks piemērotas
 Civillikuma normas
 Svarīgi, ka noregulēta līzinga ņēmēja atbildība par
 riskiem – nejaušības risku.
 Nodrošināta iespēja līzinga devējam operatīvi īstenot
 tiesisko mehānismu, lai izbeigtu līgumu un atgūtu līzinga
 objektu.

								
To top