Slovensk� pedagogick� kni�nica - Download as DOC by HC120520201752

VIEWS: 41 PAGES: 50

									    Slovenská pedagogická knižnica
Učebnice pre slovenské školy do roku 1919
vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice      Výberová bibliografia
        Bratislava 2008
                                 Obsah

Úvod ...............................................................................................3

Učebnice pre slovenské školy do roku 1919 ..................................4

Pedagogika, metodika, vyučovanie ................................................30

Menný register ................................................................................35

Register tlačiarov a nakladateľov ...................................................39

Tvorcovia učebníc ...........................................................................42
                      Úvod

    Slovenská pedagogická literatúra má vo svojich fondoch aj zbierku učebníc pre
slovenské školy z 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. Vydávanie učebnicovej literatúry
pred vznikom Československa predstavuje osobitnú kapitolu v edičnom procese slovenských
publikácií. Ich vydávanie bolo podnecované z iných prameňov a inými prostriedkami ako
ostatná literatúra. Učebnice pre slovenské školy z obsahovej stránky odzrkadľovali
spoločenskú a národnostnú situáciu v Uhorsku v spomínanom období. Do slovenských
učebníc sa dostávali aj hungarizmy, vydávali sa učebnice s maďarsko-slovenským textom,
alebo s maďarským jazykom a slovensko-maďarským slovníkom. Väčšina učebníc pre
slovenské školy boli prekladmi alebo adaptáciami maďarských učebníc. Zostavovatelia
učebníc pre slovenské školy niekedy upravovali obsah učebnicovej látky pre podmienky
slovenských škôl. Najviac učebnicovej literatúry vychádzalo pre štátne ľudové školy, pre
katolícke ľudové školy a pre evanjelické školy augsburského vyznania. Autori učebníc písali
učebnice aj pre slovenské gymnázia a okrem pedagogických časopisov vznikali aj knižné
publikácie z oblasti všeobecnej pedagogiky a metodiky s návodmi na vyučovanie odborných
predmetov. Učebnice vydávali tlačiarne v Budapešti, v Turčianskom Sv. Martine, v Skalici,
v Liptovskom Sv. Mikuláši, v Ostrihome, vo Viedni, v Békéšskej Čabe a v iných mestách
v Uhorsku.
    Výberová bibliografia obsahuje učebnice a pedagogickú literatúru pre slovenské školy
z obdobia 19. storočia a začiatku 20. storočia, ktoré sa nachádzajú vo fondoch Slovenskej
pedagogickej knižnice. Knižné publikácie sú zoradené chronologicky a v rámci jednotlivých
rokov abecedne. Učebnice a metodická literatúra sú rozdelené do dvoch kapitolách. Na konci
bibliografie sa nachádza menný register a register tlačiarov a nakladateľov. Okrem registrov
tu nájdeme aj niekoľko biografických údajov jednotlivých autorov, zostavovateľov
a prekladateľov učebníc pre slovenské školy.
                Učebnice pre slovenské školy
                    do roku 1919

                       1775

1. Lesák, Juraj
  Umenj počtůw : to gest tak snadný spůsob, že geden každý, který čjtati a maličko pjsati
  wj, zde u wyswetlených regul a prjkladůw, w kratkému čase arithmetiku, nebožto
  počtowánj kumsst se naučiti může / skrze Gjrjho Lessaka w slowensky gazyk a w
  neylepssj porádek uwedený
  Wytisstený w Presspurku : u Frantisska Augustina Patzko, 1775. – 254 s. : Vignety,
  Verzálky ; 16 cm.
                                Muz 247

                       1801

2. SCHULEK, Ján
  Latinská grammatyka : k dobrému slowenské mláděže slowenským gazykem / od Jána
  Schuleka sepsaná
  W Banskeg Bistřicy : s. n., 1801 (W Banskeg Bistřicy : Wytisstěna u Jána Sstefány). –
  104 s. : Signet, Vignety ; 19 cm.
                              U59517

                       1804

3. PALKOVIČ, Juraj
  Známost wlasti : neywjc pro sskoly Slowenské w Uhřjch. Oddělenj prwnj. Známost
  geografická / sepsal a na swůg náklad wydal Giřj Palkowič
  V Presspůrku : Juraj Palkovič, 1804 (V Presspůrku : u Symona Petra Webera) – 139, [1] s.
  ; 18 cm.
                                Muz 51

                       1825

4. Čjtanka anebo kniha k čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w
  dědinách
  W Budjně : s. n., 1825 (W Budjně : w Králowské uniwersické tiskárně). – 231, [5] s. :
  Signet, Tab.; 20 cm.
                              Muz 142, Muz 226

5. Šlabykář
  W Pessti : s. n., 1825 (W Pessti : Wytisstěný u Matěje Trattnera z Petróze) – 16 s. : Signet,
  Verzálky ; 21 cm.
                                 Muz 108
                       1834

6. SALAY, Imrich
  Uherská grammatika k potrebe denglaweg mládeži : podla popraweného pátého widáňá /
  Imrich Salay
  W Ostrihome : s. n., 1834 (Ostrihom : Witlačená z literámi Jozefa Seimela) – 176, [2] s. :
  Tab. ; 19 cm.
                                U5799

                       1843

7. FIZEL, Ján
  Menssi Šlabikář s přjdawkem uherským snadným spůsobem sepsaný / od Jana Fizele
  W Levoči : Nákladem spisovatele, 1843 (W Levoči : Wytisstěný u Jana Werthműllera) –
  31 s. : Signet, Tab. ; 19 cm.
                              Muz 118

                      1844
8. Čjtanka, anebo kniha k čitáni : pro mládež we sskolách slowenských w městech a w
  dědinách - 2. wyd. opraw. a přidawkem uherským a německým rozmnožené
  W Pessti : s. n., 1844 (W Pessti : Tiskem Trattner-Károlyiho) - 223, [1] s. : Vignety ; 20
  cm.
                                U148208, 29551

                      1846
9. PROCHÁZKA, Jozef
  Školka řeči uherské : kniha k čjtáni a cwičenj ... / Dle německého professora Ludwjka
  Turčániho pro Slowáky wypracowaná od Jozef Procházky
  W Kyseku : Tiskem a nákladem Karla Reicharda a synů, 1846. – 132 s. ; 18 cm.
                                Muz 58, Muz 239

                       1848

10. JANČOVIČ, Štefan
  Maďarská mluvňica : predložená slovensko-maďarskjemu slovňíku a vistavená = Magyar
  nyelvtan : előbocsátva szláv-magyar szótárnak / Štefan Jančovič
  Szarvason : a Szerző sajátja, 1848 (Szarvas : Réthy Lipót betüivel) – 46 s. : Tab. ; 18 cm.
                                  Muz 257

                       1851

11. MALÍK, Vincent Andrej
  Slovensko-česká mluvnica : dle zásad Hattalových ku potrebám školským / vypracovaná
  od Vincenca Málika
  V B. Štiavnici : s. n., 1851 (B. Štiavnica : Tlačom Františka Lorbera) – 179, [3] s. ; 20 cm.
                                  Muz 225

12. Stručný přírodopis : pro slowenské žáky a žáčky. Díl I. Žiwočíchopis
  W B. Bistřici : Tiskem a nákladem Filipa Macholda, 1851. – 109, [1] s. ; 20 cm.
                                 U123194
                       1852

13. ŠOLTÝS, Ondrej
  Šťepňica Nauk a Umění : k osohu a dobrjemu šškolskej mládeže dedinskej a meskej, ako
  aj pre dospelích, ktorí potrebních a užítočních pre obecní žiwuot známostí si nadobudnúť
  chcejí. Diel prwňí \ sporjadená a spísaná od Ondreja Soltissa
  W Skalici : s. n., 1852 (Skalica : Tiskem Fraňa Xaw. Škarnicla Sinů). – 219 s. ; 15 cm
                                 P175916

                       1853

14. Nowý na přirozeném rozwržení sylláb založený Slabikář : z kterého se dítky podle starého
  a wůbec známého spůsobu za krátký čas dobře slabykowati a čjtati naučit mohou. Pro
  sskoly Ewangelické
  W Skalicy : s. n., 1853 (Skalica : Písmem Frantisska Sam. Štanzela Synů). – 32 s. ; 21 cm.
                                 Muz 107

                       1855

15. ŠKULTÉTY, Augustín Horislav
  Rečňovanka pre slovenské školy. Sväzok II. / usporiadaná od A. H. Skultétyho
  V B. Bystrici : s. n., 1855 (V B. Bystrici : Tlačom Filipa Macholda). – 81, [3] s. ; 16 cm.
                                  16189

                       1857

16. Slovenská prvá čítanka a mluvnice pro katolické školy v cisařství rakouském
  Ve Vídni : V cis. král. školském knihoskladu, 1857 (Viedeň : Tiskem L. Grunda). – 125,
  [2] s. ; 18 cm
                                 Muz 72

                       1859

17. Kratke Učeňi krestianskeg katolickeg Wiri : pre obecnu mládež
  W Lewoči : s. n., 1859 (W Lewoči : Tlačom Jana Werthműllera a Sina). – 71 s. : Signet,
  Vignety ; 18 cm.
                                U123121

18. Šlabikár a prvá čítanka pre slovenské evanjelické a. v. školy / spísal a vytlačiť dal Sbor
  učiteľov evanjelických a. v. v Liptove
  V Liptove : Sbor učiteľov evanjelických a. v., 1859 (V B. Bystrici : Knihtlačou Filipa
  Macholda) – 100 s. ; 18 cm.
                                 Muz 236, Muz 109
                       1862

19. HALUZKA, Anton
  Krátka mluvnica maďarská pre slovenskú mládež hlavních škôl : sostavená podľa
  methody Dra F. Ahna / A. H.
  V B. Bystrici : s. n., 1862 (B. Bystrica : Tiskom Filipa Macholda) – 78 s. ; 19 cm.
                                  U8577

                       1863

20. Prvá čítanka a mluvnica pre katolícké školy slovenské
  V Budíne : Vlastnosť tlačiarny uhors. kr. university, 1863. – 157 s. ; 17 cm
                                  Muz 71

                       1864

21. LÓS, Jozef
  Mluvnica nemeckého jazyka : (tvaro- a vetoslovie) / spísal Josef Loos
  Pešť : V komisii Mórica Rátha, 1864 (V Pešti : Tiskom Gustáva Emrich uhorskej
  Akademii knihotlačára). – 205, [3] s. : Tab. ; 22 cm.
                                 U149793

                       1865

22. ČERNÝ, Emil
  Latinská mluvnica : Tvaroslovie /dľa Dra F. Schultza pre gymnasia zhotovil Emil Černý
  V Pešti : Náklad Viléma Lauffera, 1865. – 318 s. ; 20 cm.
                                Muz 74

23. ČERNÝ, Emil
  Slovenská čítanka : pre nižšie gymnasia. Diel II. / sostavil Emil Černý
  V B. Bystrici : na sklade u Eugena Krčméryho matičného knihkupca, 1865. – VIII, 518 s.
  – (Matičných spisov ; č. 3.)
                                  Muz 73, P109578

24. HATTALA, Martin
  Mluvnica jazyka slovenského : Diel druhý. Skladba / Martin Hattala
  V Banskej Bystrici : Matica slovenská, 1865. – s. 157-268, VI.
                                 P99010

25. ORFANIDES, Ľudovít Samuel
  Ovocinárstvo alebo Stromové zahradníctvo : vypracované pre školskú mládež / skrze
  Ludovíta Orphanidesa
  Budín : s. n., 1865 (Budín : V tlačiarni kr. uhor. university). – 40 s. ; 18 cm.
                                   P98201
26. VIKTORIN, Jozef
  Grammatik der slovakischen Sprache : zum Schul- und Selbstunterrichte bearbeitet, mit
  Übungsaugaben, Gesprächen, einem ausführlichen Wörterverzeichnis und einer populären
  Chrestomathie / versehen von Josef Viktorin. – 3. Aufl.
  Pest : Verlag von Wilhelm Lauffer, 1865. – 268 s. ; 21 cm.
                                P175921

                       1866

27. CEBECAUER, Anton
  Liturgika čili vysvetľovanie obradov rimsko-katolíckej Cirkve : pre kat. školskú mládež /
  sostavil a vydal Anton Cebecauer s odobrením Predôstojného Ordinariatu
  Vo Viedni : Anton Cebecauer, 1866 (Viedeň : Tlačou Karola Goríška). – 191 s. ; 18 cm.
                                 P28901

28. ČULEN, Martin
  Počtoveda čili arithmetika : pre I. II. a III. triedu nižšieho gymnasia, pre nižšie reálky
  a obecný život / složil Martin Čulen
  V B. Bystrici : na sklade u Eugena Krčméryho matičného knihkupca, 1866. – 270 s. : Sch.
  Tab. ; 24 cm. – (Matičných spisov ; č. 8.)
                                  Muz 173, Muz 221, Muz 69

29. MRÁZ, František
  Úplná theoreticko-praktická Mluvnica maďarského jazyka / sostavil a vydal Franko Mráz
  Vo Viedni : Franko Mráz, 1866 (Viedeň : Tlačou Karola Goríška). – XII, 387 s. : Tab. ; 23
  cm.
                                P17471

                       1868

30. Slowenský slabikár pre ewangelické sskoly augšp. wyzn. - 2. wyd.
  W Pessti : Tiskom Horňanskyho a Trägera, 1868. – 72, [2] s. : Ilustr. ; 18 cm.
                                 Muz 110

                       1869

31. HALUZKA, Anton
  Krátka mluvnica maďarská pre slovenskú mládež : sostavená podľa methody Dra F. Ahna
  / A. H. - 4. rozmn. vyd.
  V B. Bystrici : Nákladom knihkupectva E. Krčméry-ho, 1869 (B. Bystrica : Tiskom vdovy
  F. Macholda) – 72 s. ; 19 cm.
                                P84211

32. LÓS, Jozef
  Slovenská čítanka pre gymnasia / sSostavil Josef Loos
  V Pešti : Nákladom Wiléma Lauffera, 1869 (V Pešti : Tiskom Hornyánszkého a Trägera).
  – 318 s. ; 20 cm.
                                P87923prív.
33. ZOCH, Ivan Branislav
  Physika čili Silozpyt : pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie s vyše 200
  pôvodcom rezanými obrázcami / dľa najnovšieho stavu vedy vzdelal Ivan Branislav Zoch
  V Skalici : Nákladom pôvodcovým, 1869 (Skalica : Tlačou Synov Fr. X. Škarnicla). – 123
  s. : Ilustr. Sch. ; 23 cm.
                                Muz 57

34. ZOCH, Ivan Branislav
  Physika čili Silozpyt : pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie s vyše 200
  pôvodcom rezanými obrázcami. Sošit 2. / dľa najnovšieho stavu vedy vzdelal Ivan
  Branislav Zoch
  V Skalici : Nákladom pôvodcovým, 1869 (Skalica : Tlačou Synov Fr. X. Škarnicla). – 90
  s. : Ilustr. Sch. ; 23 cm.
                                U153306

                      1870

35. GÖNCZY, Pavol
  Slovenský šlabikár a prvá čítanka pre prvú triedu národních škôl / spísal Pavel Gönczy ;
  slobodne preložil a prepracoval Ján Kadavý
  Budín, s. n., 1870. – 111 s. ; 17 cm.
                                 U29038

36. KORDOŠ, Gustáv
  Stručný prírodopis : pre slovenské národné školy. Sväzok I. O zvieratoch / sostavil
  a vlastným nákladom vydal Gustáv Kordoš
  V Skalici : n. vl., 1870 (Skalica : Tlačou Fr. X. Škarnycla synov) – 59 s. ; 21 cm.
                                  U20187

37. KORDOŠ, Gustáv
  Úkoly k cvičeniu sa v počtovaní : pre dietky národních škôl. Sväzok III. Kruhy čísel vyše
  100 a 1000 / sostavil Gustáv Kordoš
  V Skalici : Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov, 1870. – 17, [1] s. : Tab. ; 20 cm.
                                  U20185

38. Prvá čítanka : pre slovenské evanjelické a. v. školy / spísať a vytlačiť dal Sbor Učiteľov
  evanjelických a. v. v Liptove
  V Liptovskom Sv. Mikuláši : Maximilian Löw, 1870. – 188 s. ; 18 cm.
                                  U124140

39. ZOCH, Ivan Branislav
  Physika čili Silozpyt : pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie s vyše 200
  pôvodcom rezanými obrázcami. Sošit 3. / dľa najnovšieho stavu vedy vzdelal Ivan
  Branislav Zoch
  V Skalici : Nákladom pôvodcovým, 1870 (Skalica : Tlačou Synov Fr. X. Škarnicla). – S.
  91-136. : Ilustr. Sch. Tab. ; 23 cm.
                                U153307
40. ZOCH, Ivan Branislav
  Physika čili Silozpyt : pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie s vyše 248
  pôvodcom rezanými obrázcami. Sošit 4. / dľa najnovšieho stavu vedy vzdelal Ivan
  Branislav Zoch
  V Skalici : Nákladom pôvodcovým, 1870 (Skalica : Tlačou Synov Fr. X. Škarnicla). – S.
  139-177. : Ilustr. Sch. ; 23 cm.
                                U153308

                      1871

41. BÁRÁNY, Ignác
  Abecedár a prvá čítanka pre katolícke počiatočné školy / Ignác Bárány ; z poverenia
  Spolku Sv. Štefana preložil Jozef Zelliger
  Budapešť : s. n., 1871. – 64 s. ; 18 cm.
                                 U29036

42. KORDOŠ, Gustáv
  Stručný prírodopis : pre slovenské národné školy. Sväzok II. O rastlinách a nerastoch /
  sostavil a vlastným nákladom vydal Gustáv Kordoš
  V Skalici : n. vl., 1871 (Skalica : Tlačou Fr. X. Škarnycla synov) – 45, [3] s. ; 22 cm.
                                  U20186

43. RADLINSKÝ, Andrej Ľudovít
  Školník obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce
  a poľné hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodbabníctvo a nauku o právach
  a povinnosťach občanských : pre katolícke elementárne školy. Prvý zväzok / vystavil
  a vydal Ondrej Radlinský
  Vo Viedni : Tlačou kongregácie Mechitaristov, 1871. – 304, [12] s. ; 19 cm
                                 Muz 61, P144147

44. UHRIN, Pavel
  Mluvnica jazyka maďarského pre slovenské deti / sostavil Pavel Uhrin
  V Pešti : Tiskom i nákladom Viktora Hornyanskyho, 1871. – 80 s. : Tab. ; 18 cm.
  (Magyar nyelvtan tót gyermekek számára)
                                19945

                      1872

45. Ewanjelický Šlabikář / wypracowaný z naložení wel. Seniorátu gemerského. - 6. rozmnož.
  wyd.
  V Rožnavě : Tiskem Michala Kovács, 1872. – 118 s. : Ilustr. ; 16 cm.
                                 Muz 111

46. KORDOŠ, Gustáv
  Prostonárodnia Fysika čili Silozpyt : pre školu a dom menovite pre nár. učiteľov,
  seminatistov, rodičov a slov. mládež / dľa induktívnej methody sostavil Gustáv Kordoš
  s 48 obrázcami
  V Levoči : Nákladom spisovateľa, 1872 (Budín : Tlačou Martina Bagó). – 111, [1] s. :
  Ilustr. Sch. ; 23 cm.
                             U20189, Muz 136, Muz 259
47. KOŽEHUBA, Ján
  Prírodopis pre národnie školy : Diel prvý: Živočíchopis / sostavil Ján Kožehuba
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1872. – 33,
  [3] s. ; 19 cm.
                                  Muz 79/I.
48. KOŽEHUBA, Ján
  Prírodopis pre národnie školy : Diel druhý: Rastlinopis / sostavil Ján Kožehuba
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1872. – 28,
  [4] s. ; 19 cm.
                                  Muz 79/II., P28902, 20193

49. KOŽEHUBA, Ján
  Prírodopis pre národnie školy : Diel tretí: Nerastopis / spracoval Ján Kožehuba
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1872. – 29,
  [3] s. ; 20 cm.
                                  Muz 79/III., U185817
50. KOŽEHUBA, Ján
  Zemepis pre národnie školy / sostavil Ján Kožehuba
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1872. – 47,
  [1] s. : 19 cm.
                                  Muz 78

51. MATZENAUER, František Otto
  Krátky zemepis pre slovenské národnie školy : so zvláštnym ohľadom na kráľ. Uhorské /
  sostavil F. Otto Matzenauer. – 3. oprav. vyd.
  Skalica : Tlačou a nákladom Jos. Škarnicla, 1872. – 44, [4] s. ; 17 cm.
                                  U117847

52. MRÁZ, František
  Slovenská mluvnica pre gymnasia, reálky, praeparandie a vyššie oddelenia hlavných
  a mešťanských škôl / sostavil Fraňo Mráz. - 2. oprav. vyd.
  V Pešti : Nákladom Wiléma Lauffera, 1872. – 191 s. : Tab. ; 20 cm.
                              P87923, P171953, U150318

53. ZAYMUS, Cyril Gabriel
  Naučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl / sostavil Gabriel Zaymus
  Skalica : Spolok Sv. Vojtecha, 1872 (V Skalici : Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov). – 143,
  [4] s. ; 19 cm
                                 U107066

54. ZAYMUS, Cyril Gabriel
  Ústavopis čili nauka o právach a povinnosťach občanských : pre počiatočné, opakovacie
  a mešťanské školy, učiteľské prípravovny a pre pospolitý ľud v Uhorsku / spísal Gabriel
  Zaymus
  Turč. Sv. Martin : Vydal Spolok Sv. Vojtecha, 1872 (Turč. Sv. Martin : Tlačou
  kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku). – 99 s. : Signet ; 19 cm.
                                  U150287
55. ZELLIGER, Jozef
  Stručná Ústavoveda čili občanské práva a povinnosti občanov kráľovstva Uhorského : pre
  slovenské národnie školy kráľovstva uhorského / spísal Jozef Zelliger
  Turč. Sv. Martin : Vlastnosť nakladateľa, 1872 (Turč. Sv. Martin : Tlačou Kníhtlačiarsko-
  účastin. spolku). – 32 s. ; 20 cm.
                                 U148292

                       1873

56. BEŽO, Ján
  Silozpyt čili fyzika : pre národné školy / spísal a vydal Ján Bežo. - 2. znovu preprac. a 45
  pôvodnými obrázcami opatrené vyd.
  V Senici : Nákladom vydavateľovým, 1873 (Turč. Sv. Martin : Kníhtlačiarsko-
  účastinársky spolok). – 42 s. : Ilustr. Sch. ; 20 cm.
                                  Muz 266

57. KORDOŠ, Gustáv
  Stručná Fysika čili Silozpyt : pre slov. národnie školy / dľa induktívnej methody sostavil
  Gustáv Kordoš s 45 obrázcami
  V Levoči : Nákladom spisovateľa, 1873 (Budín : Tlačou Martina Bagó). – 55, [1] s. :
  Ilustr. Sch. ; 23 cm.
                                  Muz 149

58. KOŽEHUBA, Ján
  Cvičebná kniha Slovenskej mluvnice a pravopisu : pre národnie školy / spracoval Ján
  Kožehuba
  Tuč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1873. – 58, [4]
  s. ; 19 cm.
                                 P120135

59. KOŽEHUBA, Ján
  Dejopis Uhorska : pre národnie školy / spracoval Ján Kožehuba
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1873. – 57,
  [2] s. ; 18 cm.
                                U14406

60. Malé zrkadlo hospodárstva : k čítaniu a učeniu sa pre dedinskú mládež / vydala Kraj. uh.
  hospodárska jednota ; poslovenčil Ján Nep. Gočár
  Budapešť : Kraj. Uh. Hospodárska jednota, 1873 (Budapešť : Z Uh. Král. státnej tiskárne)
  – 311 s. : Ilustr. ; 21 cm.

                                  150307

61. MATZENAUER, František Otto
  Malý rečník : Sbierka primeraných básničiek pre slovenskú mládež k cvičeniu
  k prednášaní a krasorečnení, menovite k potrebe národních škôl / sostavil F. Otto
  Matzenauer
  Skalica : Tlačou a nákladom Jozefa Škarnicla, 1873. – 171, [5] s. ; 14 cm.
                                 P154300, P77854
62. ZOCH, Ivan Branislav
  Počiatky názornej merby pre nižšie gymnasium a semeniská : Oddelenie I. (pre I. a II.
  triedu gymn.) / sriadil Ivan Branislav Zoch s 85 pôvodcom robenými obrazcami
  Turč. Sv. Martin : Nákladom pôvodcovým, 1873 (Turč. Sv. Martin : Tlačou
  kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku). – 45, [2] s. : Ilustr. Sch. ; 21 cm.
                                   Muz 76, 20225

                       1874

63. KORDOŠ, Gustáv
  Stručná Fysika čili Silozpyt : pre slovenské národnie, nedelnie a opakovacie školy / dľa
  induktívnej methody sostavil Gustáv Kordoš. - 2. preprac. vyd.
  Turč. Sv. Martin : Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1874. – 64 s.
  : Ilustr., Sch. ; 18 cm.
                                 U29037, Muz 64

64. LICHARD, Daniel Gabriel
  Malý účtowník. Prostorozumné poučenie o nowých mierach a wáhach metrických dňa 1.
  jan. 1876 do žiwota wstúpiť majúcich : k napomoženiu sskolského wyučowania a pre
  domácu poradu w obchode / spísal a wydal D. G. Lichard
  W Skalici : s. n., 1874 (Skalica : Písmom a tlačou Jozefa Škarnycla) – 36 s. ; 18 cm.
                                  U150304

65. MATZENAUER, František Otto
  Krátky prírodopis : pre slovenské národnie školy / sostavil F. Otto Matzenauer. - 2. oprav.,
  maď. terminolog. výrazy rozmn. vyd.
  V Baň. Štiavnici : Tlačou a nákladom kníhkupectva Augusta Joerges-a, 1874. – 90, [4] s. ;
  21 cm.
                                  U9524

66. SEIDEL (Pátkai), Pál
  Obrázkový prirodopis pre národnie školy : s mnohými obrázkami / sostavil Pavel Seidel ;
  preložil Ľ[udevít] W[agner].
  V Budapešti : Eggenbergerovo kníhkupectvo (Hoffmann a Molnár), 1874 (Budapešť :
  Athenäum). – 39 s. : Ilustr. ; 18 cm.
                               U185803

67. SLUŠNÝ, Ignác V.
  Slovenská čítanka pre druhú klassu prostonárodních škól : madjarskej čítanki Jána
  Gáspára dľa preloženej a prepracovanej tejže čítanki / Ignác Slušný ; do šarišského nárečá
  preložil a prepracoval Franc Egry
  V Budapešti : Vlastnosc Kráľ. uherského štátu, 1874 (Budapešť : Z tlačárňi Uher. kráľ.
  unisersiti). – 166 s. ; 18 cm. (Čítanka pre prostonárodné školy ; druhí svazek)
                                  U13122

68. ZELLIGER, Jozef
  Zemepis Koruny Svätého Štefana čili Kráľovstva Uhorského : pre III. triedu slovenských
  škôl / spísal Jozef Zelliger
  V Skalici : Tlačou a nákladom Fr. X. Škarnicla synov, 1874. – 39 s. ; 19 cm.
                                 Muz 274
69. ZELLIGER, Jozef
  Zemepis pre IV. a V. triedu / spísal Jozef Zelliger
  V Skalici : Tlačou a nákladom Fr. X. Škarnicla synov, 1874. – 39 s. ; 19 cm.
                                 Muz 275

                      1875

70. KORDOŠ, Gustáv
  Úkoly pre slovenské školské dietky / napísal Gustáv Kordoš
  V B. Štavnici : Tlačou a nákladom Augusta Joergesa, 1875. - 20 s. ; 20 cm.
                                 8578

71. LICHARD, Daniel Gabriel
  Malý gazda : počiatky hospodárskych wedomostí, w otázkach a odpowedách wyswetlené.
  Pozornejssím gazdom nassim a sskolskej mládeži slowenskej / podáwa D. G. Lichard. - 4.
  wyd.
  W Skalici : s. n., 1874 (Skalica : Písmom a tlačou Jozefa Škarnicla) – 36 s. ; 17 cm.
                                  P28956

72. RÍZNER, Ľudovít Vladimír
  Živočíchopis : so zvláštnym ohľadom ku Ráth-Thienemanovmu prírodopisnému atlasu /
  sostavil Ľudovít Vl. Rízner
  V Uh. Skalici : Tlačou a nákladom Jozef Škarnicla, 1875. – 311, [1] s. ; 19 cm.
                                 P131784, P159367

73. ZAYMUS, Cyril Gabriel
  Cvičebník mluvnice pravopisu a slohu pre národnie školy : Sošit I. Stupeň počiatočný: pre
  žiactvo nižších tried / spísal Gabriel Zaymus
  Turč. Sv. Martin : Nákladom spisovateľovým, 1875 (Turč. Sv. Martin : Z kníhtlačiarne
  účastinárskej) – 46, [2] s. ; 18 cm.
                                20145

                      1876

74. Druhá čítanka : Názorné vyučovanie pre srednie triedy počiatočných ev. a. v. škol dľa
  spôsobu Haestersovho sostavená / vydal zvolenský seniorát
  V Baň. Bystrici : Vydal zvolenský seniorát, 1876 (Turč. Sv. Martin : tlačou
  kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku) – 253, [9] s. ; 18 cm.
                                  U99301

75. GÁSPÁR, Ján
  Čítánka pre V. a VI. trídu ľudoškol / spísal a skladal Gáspár János ; do Šarišského náreča
  preložil Adolf Urbán
  Budapest : Vlastnosc Uhorsko kráľ. deržavi, 1876. – 535 s. ; 18 cm. (Ľudoškolska citánka
  ; pjati sviazok)
                                  Muz 260
76. KOVÁČIK, Pavel
  První čítanka pro evanjelické školy : podlé hláskovacího způsobu / sestavil Pavel Kováčik
  V Skalici : Tiskem a nákladem Jozef Škarnicla, 1876. – 48 s. ; 18 cm.
                                  Muz 82
77. HURBAN, Jozef Miloslav
  Nauka náboženstwí křesťanského : dle wěroučení a bohoslowí církwe Ew. A. W.
  k dobrému mládeže ewanjelické a zwlásstě konfirmandů a confirmowaných. Díl 1. /
  sepsaná a wydaná od Jozef M. Lud. Hurbana. – 2. opraw. wyd.
  Turč. Sw. Martin : Nákladem spisowatelowým, 1879 (Turč. Sw. Martin : Tiskem
  kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku) – 117, [1] s.
                                  U16119

                      1877

78. Počtovná cvičebná kniha : pre IV. a V. triedu počiatočných národných škôl s použitím
  sostavu metrických mier. S jednou nákresnou tabulou
  V Budapešti : Vlastnosť Tlačiarne uhorsko-kráľ. university, 1877. – 95 s. : Sch. Tab. ; 17
  cm.
                                 P195177

                      1879

79. HURBAN, Josef Miloslav
  Nauka náboženstwí křesťanského : dle wěroučení a bohoslowí církwe Ew. A. V.
  k dobrému mládeže ewanjelické a zwlásstě Confirmandů a Confirmowaných. Díl I. /
  sepsaná a wydaná od Josefa M. Lud. Hurbana. – 2. opraw. a na dwa díly rozmn. wyd.
  Turč. Sw. Martin : Nákladem spisowatelowým, 1879 (Turč. Sv. Martin : Tiskem
  kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku). – 117, [1] s. ; 18 cm.
                                  U16119

                      1880

80. GYŐRFFY, Ivan
  Zemepis pre národné školy : Príručná knižočka pre národných školákov / spísal Iván
  Győrffy
  V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1880. – 42 s. : Mp. ; 19 cm.
  (Ivána Győrffy-ho obrázkové školské knižočky ; I.)
                                U153320

                      1881

81. ZIGMUNDÍK, Ján
  Škola reči slovenskej : cvičenia mluvničné, pravopisné a slohové v 500 úlohách / sostavil
  Ján Zigmundík
  Pezinok : Vlastným nákladom, 1881 (V Uh. Skalici : Tlačou dedičov Jozefa Škarnicla). –
  104 s. : Tab. ; 20 cm.
                                 P161270
                      1882

82. KORDOŠ, Gustáv
  Základy počtovania z pamäti : pre domácu a školskú mládež / napísal Gustáv Kordoš
  V Skalici : Tlačou a nákladom dedičov Jozefa Škarnicla, 1882. – 26 s. : Sch. ; 21 cm.
                                Muz 62

                      1883

83. MATZENAUER, František Otto
  Stručná mluvnica slovenského jazyka pre školu a dom / sostavil F. Otto Matzenauer
  V Trnave : Tlačou a nákladom Adolfa Horovitz, 1883. – 38 s. ; 18 cm.
                                U137988, P111005

84. Nemecká mluvnica a cvičenia v rozmluvách : pre počiatočné školy. Oddiel druhý
  V Trnave : Tlačou a nákladom Adolfa Horovitz, 1883. – 42 s. ; 19 cm.
                                U44503

                      1884

85. BEŽO, Ján
  Prvá počtovnica pre ľudové školy : Kruh čísel 1 – 100 / sostavil a vydal Ján Bežo
  Vo Videni : Ján Bežo, 1884 (Viedeň : Tlačil Karol Gorišek). – 50 s. : Sch. ; 19 cm.
                                 U13441, P137441

86. KORDOŠ, Gustáv
  Úkoly ku počtovaniu : pre slovenské ľudové školy a domácu potrebu. Sväzok II.
  Počtovanie v kruhu čísel 1-100 / napísal Gustáv Kordoš
  V Uh. Skalici : Tlačou a nákladom dedičov Jozefa Škarnicla, 1884. – 36 s. : Sch. ; 21 cm.
                                 Muz 63

                      1885

87. GÖNCZY, Pavol
  Slovensky šlabikár a prvá čítanka pre prvú triedu národních škôl / spísal Pavel Gönczy ;
  slobodne preložil a prepracoval Ján Kadavý
  Budapešť : Vlasntonť Kráľovsko-uhorskej državy, 1885 (Budapešť : Z tlačiarni Uhor.
  kráľ. University) – 111 s. ; 18 cm. (Čítanka pre prostonárodnie školy ; prvý sväzok)
                                  U149000

88. KORDOŠ, Gustáv
  Úkoly ku počtovaniu s obecnými zlomkami : pre slovenské ľudové, meštianske
  a priemyselné školy ako i pre domácu potrebu. Čásť druhá. Počtovanie dla pravidiel /
  napísal Gustáv Kordoš
  V Lipt. Sv. Mikuláši : Tlačou a nákladom Maxa Löw a Is. Steier, 1885. – 47 s.
                                Muz 272
89. KORDOŠ, Gustáv
  Úkoly ku počtovaniu s obecnými zlomkami : pre slovenské ľudové, meštianske
  a priemyselné školy ako i pre domácu potrebu. Čásť druhá. Počtovanie dla pravidiel /
  napísal Gustáv Kordoš
  V Lipt. Sv. Mikuláši : Tlačou a nákladom Maxa Löw a Is. Steier, 1885. – 21 s. ; 18 cm.
                                U174281

                       1886

90. URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor
  Zdravo- a teloveda : pre ľudové školy / napísal Rehor Uram
  V Trnave : Tlačou a nákladom Adolfa Horovitza, 1886. – 57, [1] s. ; 20 cm.
                                U119023

                       1887

91. Druhá čítanka. Názorné vyučovanie pre srednie triedy počiatočných ev. a. v. škol : dľa
  spôsobu Haestersovho sostavená / vydal zvolenský seniorát - 2. vyd.
  V Baň. Bystrici : Vydal zvolenský seniorát, 1887 (Turč. Sv. Martin : Tlačou
  kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku) – 262, [9] s. ; 19 cm.
                                  U156115

92. ZÁHORSKY, A.
  Spevníček pre národnie školy slovenské / usporiadal A. Záhorsky
  Trnava ; Viedeň : Spolok Sv. Vojtecha, 1887. – 16 s. : Noty ; 17 cm.
                                  P175917

                       1888

93. KORDOŠ, Gustáv
  Počtovník pre samoukov, menovite pre hospodárov, priemyselníkov a obchodníkov /
  Gustáv Kordoš
  Vo Veľkej Paludzi : Nákladom Jána Kmeti, 1888. – 154, [2] s.
                                P117856, P29020, 20188

                       1889

94. BEŽO, Ján
  Druhá čítanka a mluvnica pre evanjelické a. v. počiatočné školy / sostavil a vydal Ján
  Bežo. - 5. vyd.
  V Senici : Vydal Ján Bežo, 1889 (Senica : Tlačou Jána Bežo a spol.) – 178 s. : Ilustr. ; 19
  cm.
                                 U175794

95. GYŐRFFY, Ján
  Počtovnica pre I. a II. triedu ľudových škôl : I. časť / napísal Ján Győrffy
  V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1889. – 51 s. : Sch. ; 20 cm.
  (Győrffy-ho národňo-školské obrázkové učebné knihy; VI.)
                                   P185792, U131783
96. HALUZKA, Anton
  Krátka mluvnica maďarská pre slovenskú mládež : sostavená podľa methody Dra F. Ahna
  / A. H. - 8. oprav. vyd.
  V B. Bystrici : Tlačou a nákladom Filipa Macholda 1889. – 80 s. ; 20 cm.
                                P175793

97. KOSZTKA, Michal – ORBÓK, Móric
  Zemepis Trenčianskej stolice : podľa ministerského učebného plánu pre III. triedu elem.
  ľudových škôl / sostavili Michal Kosztka, Moricz Orbók
  Prešporok : Vlastnosť vydavateľov, 1889. – 69, [2] s. ; 19 cm.
                                  U156114

98. ZIGMUNDÍK, Ján
  Škola reči slovenskej : Cvičenia mluvničné, pravopisné a slohové v 500 úlohách. II. Sošit
  (Pre 4.-6. ročník, i pre opakovacie ročníky) / sostavil Ján Zigmundík. – 2. oprav. vyd.
  Pezinok : s. n., 1889 (Uh. Skalica : Tlačou dedičov J. Škarnicla) – 88 s. : Tab. ; 21 cm.
                                  P98655

                      1890

99. BALATON, Géza
  Zemepis : pre ľudové školy / napísal Géza Balaton. – 2. vyd.
  Stará-Beča (Ó-Becse) : Vlastnosť pôvodcova, 1890. – 24 s. ; 18 cm.
                                 U111008

100.  HUCK, E.
    Príprava k prvej sv. zpovedi v hotových katechesách / napísal E. Huck ; poslovenčil
    Fr. Richard Osvald s odobrením najdôst. ordinariatu
    V Skalici : Nákladom vydavateľovým, 1890 (V Skalici : Tlačou dedičov J. Škarnicla)
    – 115, [1] s. ; 19 cm. - (Knižnica katechetská. Sbierka praktických spisov pôvodných i
    preložených ; č. I.)
                                  16183

                      1891

101.  ERTL, Heribert
    Krátky prírodopis pre slovenské elementárne školy = Rövid természetrajz tótajkú
    elemi iskolák számára / spísal Heribert Ertl
    Budapest : Méhner Vilmos kiadása, 1891 (Budapest : Rudnyánszky A.
    könyvnyomdája) – 49, [1] s. : Ilustr. ; 19 cm
                              U185791

102.  GYŐRFFY, Ján
    Krátka nauka o hospodárstve so zvláštnym ohľadom na roľníctvo a na chôvu dobytku :
    pre IV. V. a VI. a pre opakovacie triedy ľudových škôl / dľa ministeriálneho učebného
    plánu napásal Ján Győrffy
    V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1891. – 45, [2] s. : Ilustr. ; 21
    cm (Jána Győrffy-ho národňo-školské obrázkové učebné knihy ; X.)
                                 U4233prív.
103.  GYŐRFFY, Ján
    Zdravoveda čili pravidlá k zachráneniu života : pre vyššie triedy ľudových škôl /
    napísal Ján Győrffy
    V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1891. – 49, [2] s. : Ilustr. ; 21
    cm (Győrffy-ho obrázkové školské knižočky ; IX.)
                               U9321

                      1892

104.  SEBESZTHA, Károly
    Uhorská mluvnica pre vyššie triedy elementárnych škôl = Magyar nyelvtan a tót ajkú
    elemi iskolák felső osztályai számára / spísal Karol Sebesztha
    Budapest : Méhner Vilmos kiadása, 1892 (Budapest : Rudnyánszky A.
    könyvnyomdája). – 56 s. ; 19 cm.
                                 P68326, U19947

                      1893

105.  BELLA, Ján Pravdoľub
    Druhá čítanka pre druhú a tretiu triedu škôl ev. a. v. slovenských / sostavil Ján Bella
    V Békéš-Čabe : Nákladom Ludvika Lepáge, 1893 (Budapešť : Kníhtlačiareň Kol.
    Rózsa a jeho manželky) – 97, [3] s. ; 19 cm.
                                  Muz 265

106.  ERTL, Heribert – CSIZMADIA, Aladár
    Učebná kniha – Tankönyv pre slovenské každodenné a opakujúce ľudové školy :
    obsahuje zemepis, dejepis Uhorska, ústavovedu, prírodopis, silozpyt a zdravovedu /
    dľa uhorskej učebnej knihy Aladárom Csizmadiom spísanej slobodne sostavil Heribert
    Ertl
    Budapešť : Nákladom Singera a Wolfnera, 1893. – 144, [4] s. ; 18 cm.
                                U28968

107.  GYŐRFFY, Ján
    Ústavoveda. Krátke naučenie o právach a povinnosťach občanských : pre žiakov
    ľudových škôl na základe najnovších zákonov / spísal Ján Győrffy. - 2. oprav. vyd.
    V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1893. – 46 s. ; 21 cm
    (Győrffy-ho národňo-školské obrázkové učebné knihy ; V.)
                                U4233

108.  KORDOŠ, Gustáv
    Merník pre školu a dom : menovite, pre národ. učiteľov, seminaristov,
    priemyseľníkov, hospodárov a obchodníkov ako i pre priemyselné a opakovacie školy
    so 185 drevorezmi / napísal Gustáv Kordoš
    V Ružomberku : Tlačou a nákladom Kníhtlačiarne Karla Salvu, 1893. – 198 s. : Grafy.
    Ilustr. Sch. ; 24 cm.
                               U117855, P118138
                       1894

109.  BELLA, Jan Pravdoľub
    Učebnica a čítanka pre vyššie triedy ľudových škôl ev. a. v. / sostavil Jan Bella
    Budapešť : Tlačou a nákladom Viktora Hornyánszkeho, 1894. – 239 s. ; 20 cm.
                                 U54840

110.  GÁSPÁR, Ján
    Čítanka pre druhú triedu ľudových škôl / uhorskej čítanky Jána Gáspára slobodne
    prepracoval Ignác Slušny. - Nové vyd.
    V Budapešte : Vlastnosť Uhorskej državy, 1894 (Budapest : M. kir. egyetemi
    könyvnyomda). – 177 s. ; 19 cm. (Čítanka pre ľudové (elementárné školy) ; druhý
    sväzok)
                               U16197

                       1895

111.  MIKSZÁTH, Kálmán
    Rozhovory v Lekciách : (pre elementárné ľudové školy.) Kľúč k naučeniu sa
    maďarskému jazyku = Társalgási Leczkék : (az elemi népiskolák számára). Kulcs
    a magyar nyelv megtanulásához / irta Mikszáth Kálmán
    Budapest : Légrády testvérek kiadása, 1895. – 16 s. ; 19 cm.
                                 P193818

112.  RÓDER, Alojz
    Deje Biblické pre dietky / od Alojza Ródera
    V Budapešti : Nákladom Spolku Sv. Štefana, 1895. – 80 s. : Ilustr. ; 17 cm.
                                P28904

                       1896

113.  BELLA, Ján Pravdoľub
    Slovenský abecedár a prvá čítanka pre prvú prípadne druhú triedu škôl evanjelických
    a. v. / sostavil Ján Bella. - 2. vyd.
    Budapešť : Tlačou Viktora Hornyanszkeho, 1896. – 96 s. : Ilustr. ; 19 cm.
                                U145998

114.  GYŐRFFY, Ivan
    Zemepisná knižočka : k užitku žiakov ľudových škôl / napísal Iván Győrffy
    V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1896. – 45 s. : Mp. ; 21 cm.
    (Győrffy-ho obrázkové školské knižočky ; I.)
                                U168615

115.  URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor
    Zdravo- a teloveda : pre ľudové školy / napísal Rehor Uram. - 2. vyd.
    V Trnave : Tlačou a nákladom Adolfa Horovitza, 1896. – 57, [1] s. ; 19 cm.
                                 U156197
116.  ZELLIGER, Jozef
    Abecedár a prvá čítanka pre katolícké počiatočné školy / z poverenia Spolku svätého
    Štefana preložil Jozef Zelliger
    Budapešť : Nákladom Spolku Sv. Štefana, 1896 (Budapešť : Athenaeum). – 64 s. ; 19
    cm.
                                U149001

                       1897

117.  BÁRÁNY, Ignác
    Druhá čítanka : pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl / písal Ignác Bárány ;
    z poverenia Spolku svätého Štefana preložil Jozef Zelliger
    Budapešť : Spolok Sv. Štefana, 1897 (Budapešť : Athenaeum). – 116 s. ; 17 cm
                                 U28906

118.  ZIGMUNDÍK, Ján
    Škola reči slovenskej : cvičenia mluvničné, pravopisné a slohové v 500 úlohách. Sošit
    I. (pre 2. a 3. ročník) / sostavil Ján Zigmundík. - 3. vyd.
    Turčiansky Sv. Martin : Nákladom J. Gašparíka, 1897 (Turč. Sv. Martin :
    Kníhtlačiarsko.účastinársky spolok). – 40 s. ; 20 cm.
                                  U186486

                       1899

119.  BURIAN, Ján
    Slovenská mluvnica pre pospolité školy / sostavil Ján Burian
    Turčiansky Sv. Martin : Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku,
    1899. – 39 s. : Tab. ; 19 cm
                                 Muz 75

120.  GYŐRFFY, Ivan
    Prírodopis : dľa ministerialného rozvrhu učebného pre žiakov ľudových škôl / sostavil
    Iván Győrffy. – 9. vyd.
    V Ostrihome : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovits, 1899. – 60, [3] s. : Ilustr. ; 21
    cm. – (Győrffy-ho národňo-školské obrázkové učebné knihy ; III.)
                                U156214

                       1900

121.  SEBESZTHA, Károly
    Uhorská mluvnica pre nižšie triedy elementárnych škôl = Magyar nyelvtan az elemi
    iskolák alsó osztályai számára / spísal Karol Sebesztha. - 2. oprav. vyd., druhé tlačenie
    Budapest : Franklin-Társulat, [1900] (Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája). – 34
    s. ; 19 cm.
                                  Muz 273
122.  Šlabikár a prvá čítanka : pre školy evanjelické a. v. / vydal nitranský seniorát. –
    9. naprav. vyd.
    V Senici : Nitranský seniorát, 1900 (V Senici : Tlačou Jána Bežu a spol.) – 66 s. :
    Ilustr. ; 20 cm.
                                   Muz 114

123.  ZÁTURECKÝ, Adolf Peter
    Slovenská mluvnica : so zvláštnym ohľadom na pravopis a s dodatkom náuky o slohu
    pre pospolité školy a pre začiatočných samoukov / napísal A. P. Záturecký
    V Ružomberku : Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Karla Salvu, 1900. – 41, [1] s. ; 23
    cm.
                                 P153305, U29530

                       1901

124.  BRAXATORIS, Karol
    Křesťanský Ewangelický A. W. Katechismus podle menssího katechismu Dokrora
    Martina Luthera : s připrawau ke konfirmacj, pro menssj i wětssj mládež ewangelickau
    / wypracowal Karel Braxatoris. – Nowé ponaprawené wyd.
    W Budapessti : Nákladem Spolku „Franklin“, 1901 (Budapešť : Tiskem Spolku
    „Franklin“). – 126 s. ; 19 cm.
                                 Muz 232

125.  GYŐRFFY, Ivan
    Dejepis uhorskej krajiny v spojení hlavnými udalosťami zo svetového dejepisu :
    príručná knižočka pre žiakov ľudových škôl / spísal Iván Győrffy. – 9. vyd.
    V Ostrihome (Esztergom) : Tlačou a nákladom Gustáva Buzárovitsa, 1901 s. : Ilustr. ;
    21 cm (Győrffy-ho obrázkové školské knižočky ; II.)
                                 U177545

126.  Školník pre školy evanjelické / vydal nitriansky seniorát
    Senica : Nitriansky seniorát, 1901 (V Senici : Tlačou Jána Bežu a spol.) – 349, [2] s. ;
    20 cm
                                 P185819, P175928

                       1902

127.  BERTALAN, Vincent
    Počtovná cvičebná knižka : pre V. a VI. triedu katolíckych škôl. IV. Diel. / dľa návrhu
    najdôstojnejšieho Sboru biskupského složil Vincent Bertalan
    Budapešť : Spolok Sv. Štefana, 1902 (Budapešť : Stephaneum). – 44 s. ; 19 cm
    (Učebné knihy pre katolícke ľudové školy ; IX.)
                                 U132741

128.  Biblické historie : pre nižšie triedy evanj. a. v. počiatočných škôl / sostavil a vydal
    Priateľ školskej mládeže. – 2. nezmen. vyd.
    V Senici : Ján Bežo, 1902 (Senica : Tlačou Jána Bežu a spol.). – 72 s. : Ilustr. ; 17 cm.
                                   U16109
129.  GYŐRFFY, Ján
    Dejepis Uhrov pre vyššie triedy katolíckych škôl : dľa návrhu najdôstojnejšieho sboru
    biskupského / spísal Ján Győrffy
    Budapest : Spolok Sv. Štefana, 1902 (Budapešť : Stephaneum). – 39, [1] s. : Ilustr. ;
    19 cm (Učebné knihy pre katolícke ľudové školy ; II.)
                                 P117848, U177591

130.  GYŐRFFY, Ján
    Zemepis pre katolícke ľudové školy : dľa návrhu najdôstojnejšieho sboru biskupského
    / spísal Ján Győrffy
    Budapešť : Spolok Sv. Štefana, 1902 (Budapešť : Spolok Sv. Štefana). – 35, [1] s. ; 19
    cm (Učebné knihy pre katolícke ľudové školy ; I.)
                                P144186

131.  HÁMORI, Martin
    Ústavoveda pre V. a VI. triedu katolíckych škôl : dľa návrhu najdôstojnejšieho sboru
    biskupského a povážením najnovších zákonov / spísal Martin Hámori
    Budapešť : Spolok Sv. Štefana, 1902 (Budapešť : Stephaneum). – 40 s. ; 19 cm
    (Učebné knihy pre katolícke ľudové knihy ; V.)
                                U175927

                       1904

132.  BEŽO, Ján
    Tretia čítanka a mluvnica pre evanjelické a. v. počiatočné školy / sostavil a vydal Ján
    Bežo. - Nové, preprac. vyd.
    Senica : Tlačou Jána Bežu a spol., 1904. – 375, [1] s. : Ilustr. Vignety ; 19 cm.
                                  U148207

                       1905

133. Školský Zpěwnjk ewangelický, aneb wýber Pjsnj Duchownjch ze Zpěwnjka
  Ewangelického : w gichž nápěwjch sskolská mládež obyčegne cwičena býwá / znowu
  wydal Přjtel sskolské mládeže
  W Trnawě : Nákladem kníhtiskárny G. & E. Bežo, 1905 (W Senici : Tiskem Jana Bežu
  a spol.). – 95, [1] s. : Verzálky. Vignety ; 20 cm.
                             U46690
                        1909

134.  BELLA, Ján Pravdoľub
    Učebnica a čítanka pre vyššie triedy ľudových škôl ev. a. v. / sostavil Ján Bella
    Budapest : Tlačou a nákladom Viktora Hornyánszkeho, 1909. – 240 s. ; 21 cm.
                                 U148206

135.  OSVALD, František Richard
    Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu : Čiastka
    tretia. O prostriedkoch milosti / spísal a vydal Fr. Richard Osvald. – 2. preprac. vyd.
    Ružomberok : Nákladom vydavateľovým, 1909 (Ružomberok : Tlačou kníhtlačiarne
    Karla Salvu) – 224, [1] s. ; 20 cm.
                                  P16194
136.  SEBESZTHA, Károly
    A Magyar nemzet története : (tót ajkú tanulók számára) / írta Sebesztha Károly
    Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1909. – 67, [1] s.
    : Fotogr. Ilustr. ; 21 cm.
                                 U185806

                       1910

137.  BELLA, Ján Pravdoľub
    Čítanka pre druhú a tretiu triedu škôl evanjelických a. v. / sostavil a vydal Ján Bella. -
    4. preprac. a rozmn. vyd.
    V Békéščabe : Vydal Ján Bella, 1910 (Békéščaba : Tlačou kníhtlačiarne „Corviny“) –
    103 s. ; 20 cm.
                                  U149792

138.  ZAYMUS, Cyril Gabriel
    Prvá čítanka pre prvú triedu katolícko-slovenských počiatočných škôl / Spracoval
    Gabriel Zaymus. - 12. vyd.
    Nagyszombat : Spolok sv. Vojtecha, 1910 ([Turč. Sv. Martin] : Tlačil Kníhtlačiarsky
    účastinársky spolok). – 63 s. : Ilustr. ; 19 cm
                               U127822

                       1911

139.  BÁRÁNY, Ignác
    Druhá čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl / písal Ignác Bárány ;
    z poverenia Spolku svätého Štefana preložil Jozef Zelliger
    Budapešť : Spolok Sv. Štefana, 1911 (Budapešť : Stephaneum). – 96 s. ; 19 cm.
                                 P19939, U127854

140.  URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor
    Čítanka pre evanjelické augšp. vyznania školy : Prvá časť / sostavil Rehor Uram
    Liptovský Sv. Mikuláš : Nákladom kníhkup. a vydav. účast. spolku „Tranoscius“,
    1912. – 56 s. ; 19 cm.
                                 U101501

                       1913

141.  FURDEK, Štefan:
    Druhá čítanka pre slovenské školy v Amerike / sostavil Štefan Furdek
    Cleveland : s. n., c1913. – 125, [3] s. : Ilustr. ; 20 cm.
                                 P127850

142.  SLÁVIK, Ján
    Abecedár pre I. triedu ev. a. v. škôl / sostavil Ján Slávik
    Myjava : Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Daniela Pažického, 1913. – 80 s. : Ilustr. ;
    19 cm
                                  U148997
143.  SLÁVIK, Ján
    Čítanka pre II. triedu ev. a. v. škôl / sostavil Ján Slávik
    Miava (Myjava) : Tlačou kníhtlačiarne Daniela Pažického, 1913. – 51 s. : Ilustr. ; 18
    cm
                                  P127835, U127830

144.  SZABÓ, Lajos
    Magyar nyelv- és olvasókönyv tótajkú népiskolai tanulók számára : II. rész a III.
    osztály számára / írta Szabó L.
    Nagyszombat : Horovitz Adolf kiadása, 1913 (Nagyszombat : Horovitz Adolf ) – 94 s.
    : Ilustr. ; 20 cm.
                              U19832

                       1915

145.  Čítanka pre V.-VI. triedu ev. a. v. ľudových škôl / vydal seniorát báčanský
    Senica : Nákladom a vlastnosťou evanj. a. v. seniorátu báčanského, 1915 (Senica :
    Tlačou kníhtlačiarne J. Bežu a spol.). – 308 s. : Ilustr. ; 20 cm.
                                   U19940

146.  KVAS, Štefan
    Čítanka pre III.-IV. triedu ev. a. v. ľudových škôl / sostavil Štefan Kvas
    Senica : Nákladom a vlastnosťou Ev. a. v. seniorátu báčanského, 1915 (Senica :
    Tlačou kníhtlačiarne J. Bežu a spol.). – 224 s. : Fotogr. Ilustr. ; 20 cm.
                                   U19938

147.  SZABÓ, Lajos
    Magyar nyelv- és olvasókönyv tótajkú népiskolai tanulók számára : III. rész a IV.
    osztály számára / írta Szabó L.
    Nagyszombat : Horovitz Adolf kiadása, 1915 (Nagyszombat : Horovitz Adolf
    nyomása) – 74 s. : Ilustr. ; 20 cm.
                               U19833

                      1917

148.  KVAS, Štefan
    Čítanka pre III.-IV. triedu ev. a. v. ľudových škôl / sostavil Štefan Kvas
    Trnava : Nákladom a vlastnosťou ev. a. v. Seniorátu Báčanského, 1917 (Trnava :
    Tlačou kníhtlačiarne Elemíra Bežo). – 224 s. ; 19 cm.
                                   U148205, P156113

149.  ZELLIGER, Jozef
    Abecedár a prvá čítanka pre katolícké počiatočné školy / z poverenia Spolku svätého
    Štefana preložil Jozef Zelliger. - 2. nezmen. vyd.
    Budapešť : Nákladom Spolku svätého Štefana, 1917 (Budapešť : Stephaneum). – 64 s.
    ; 19 cm
                                U19937
                      1918

150.  Malý katechismus doktora Martina Luthera bez předmluwy a domonnjch tabulj : pro
    sskolskau mládež / wlastjm nákladem z nowu wydal Elemir Bežo
    W Trnawě : Elemir Bežo, 1918 (W Trnawě : Tiskem Elemjra Bežu). – 31 s. ; 16 cm.
                               U45245

151.  SEKERKA, Pavol
    Cirkevný dejepis pre ev. a. v. ľudové školy / napísal Pavel Sekerka
    V Trnave : Tlačou a nákladom Elemíra Bežo, 1918. – 49. : Ilustr. ; 19 cm.
                                  U45238

                      1919

152.  BODICKÝ, Daniel
    Mluvnica a pravopis slovenský pre ľudové školy / sostavil Daniel Bodický. - 4. vyd.
    Liptovský Sv. Mikuláš : Nákladom kníhkupeckého a vydavateľského úč. spolku
    „Tranoscius“, 1919 (Lipt. Sv. Mikuláš : Tlačené u F. Klimeša). – 103 s. : Tab. ; 20 cm.
                                 U29030, P161254

153.  BODICKÝ, Daniel
    Mluvnica a pravopis slovenský pre ľudové školy / sostavil Daniel Bodický. - 6. vyd.
    Liptovský Sv. Mikuláš : Nákladom kníhkupeckého a vydavateľského úč. spolku
    „Tranoscius“, 1919 (Lipt. Sv. Mikuláš : Tlačené u F. Klimeša).. – 111 s. : Tab. ; 20
    cm.
                                 P161255

154.  DAMBORSKÝ, Ján
    Slovenská mluvnica so zvláštnym zreteľom na pravopis : pre školy a samoukov /
    napísal Ján Damborský
    Nitra : Nákladom a tlačou Štefana Huszára, 1919. – 96 s. ; 20 cm.
                                 U16124

155.  ERTL, Heribert
    Prírodopis : pre slovenské každodennie a opakujúce národnie školy = Természetrajz :
    a tótajkú mindennapi és ismétlő népiskolák számára / spísal Heribert Ertl
    Budapest : Méhner Vilmos kiadása, pred 1919 (Budapest : Rudnyánszky A.
    könyvnyomdája) – 119 s. ; 19 cm.
                                 U182563

156.  GALLO, Pavel
    Silospyt : pre slovenské ľudové školy / sostavil Priateľ mládeže ; vydal a prezrel Pavel
    Gallo
    Prešov : Pavel Gallo, 1919 (Prešov : Kníhtlačiareň Arpad Kóscha). – 39 s. : Ilustr. ; 19
    cm.
                                  U163313
157.  HEŘMANSKÝ, František
    Cvičebná kniha reči latinskej : Diel I. (S mluvnickými poznámkami) / sostavil
    František Heřmanský
    V Prahe : Nákladom Jednoty českých filologov, 1919 (Praha : Tlačou B. Stýblu) –
    118, [2] s. : Tab. ; 23 cm.
                              U145726

158.  HRNČÍŘ, František
    Krátka slovenská čítanka : pro školy a rodiny / vydal a vysvětlivkami opatřil František
    Hrnčíř ; se 2 obrázky od Bořivoje Hnátka
    V Nymburce : Nakladatel Svatopluk Hrnčíř, 1919. – 64 s. : Ilustr. ; 20 cm.
                                 U127859

159.  KLÍMA, Stanislav
    Prírodopis : pre ľudové školy slovenské / Stanislav Klíma
    V Prešove : Pavel Gallo, 1919 (Prešov : Kníhtlačiareš Arpad Kóscha) – 31, [1] s. :
    Fotogr. Ilustr. ; 20 cm.
                                 U156216

160.  PETZ, Karol – GALLO, Pavel
    Počtovnica : pre IV. triedu slovenských ľudových škôl / sostavil Karol Petz ;
    prepracoval a vydal Pavel Gallo
    Prešov : Pavel Gallo, 1919 (Prešov : Kníhtlačiareň Sv. Mikuláša) – 32 s. : Sch. ; 20
    cm.
                                U99313

161.  PRAŽÁK, Albert
    Čítanka pre prvú triedu slovenských stredných škôl / sostavil Albert Pražák
    V Prahe : Slovenské oddelenie v ministerstve školstva a národnej osvety, 1919 (Praha
    : V štátnom školskom kníhosklade) – 246 s. : Fotogr. Ilustr. ; 22 cm.
                                 U156182, P120577

162.  SIVÁK, Jozef
    Abecedár pre ľudové školy / sostavil Jozef Sivák ; obrázky kreslil Janko Alexy
    Ružomberok : Nákladom „Leo“ kníhtlačiarskeho a nakladateľského spolku úč. sp.,
    1919. – 96 s. : Fotogr. Ilustr. ; 21 cm.
                                 U127839

163.  SLÁDEK, Ferdinand
    Spevník pre školy slovenské : Diel I. pre 1. – 3. školský rok / sostavil Ferdinand
    Sládek
    V Prahe : Nákladom Ústredného nakladateľštva, knihkupectva a papiernictva
    učitelštva českoslov., Josef Rašin, 1919 (Praha-Smíchov : Prvý československý
    priemysel pre rytie a tisk nôt Em. Starý). – 63 s. : Ilustr. Noty ; 18 cm.
                                   P184
164.  SLÁDEK, Ferdinand
    Spevník pre školy slovenské : Diel II. pre 4. – 6. školský rok / sostavil Ferdinand
    Sládek
    V Prahe : Nákladom Ústredného nakladatelštva, knihkupectva a papiernictva
    učitelštva českoslov., Josef Rašin, 1919 (Praha-Smíchov : Prvý československý
    priemysel pre rytie a tisk nôt Em. Starý). – 62 s. : Ilustr. Noty ; 18 cm.
                                   U154365

165.  SLÁVIK, Ján
    Abecedár a čítanka / sostavil Ján Slávik. - 2. oprav. vyd.
    Myjava : Tlačou a nákladom kníhtlačiarne D. Pažického, 1919. – 132 s. : Sch. Tab. ;
    17 cm.
                                 P8331, U16208

166.  Školník pre školy elementárne, slovenské – 3. napravené vyd.
    V Trnave : Nákladom kníhtlačiarne G. a E. Bežo, 1919. – 250 s. : Ilustr. Sch. Tab. ; 20
    cm.
                                P118136, U120756

167.  ŠTELLER-ŠTELIAR, Ferdinand
    Pravidlá slovenského pravopisu : pre školskú a domúcu potrebu / dľa najnovšej
    a vyzkúsenej metody sostavil učbár slovenčiny v Martine
    Turčiansky Sv. Martin : Tlačil a vydal J. Gašparík, kníhkupec a kníhtlačiar, 1919. – 32
    s. ; 15 cm.
                                 P16134

168.  URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor
    Obrázkový šlabikár a prvá čítanka : pre školy evanjelické augš. vyz. / sostavil Rehor
    Uram-Podtatranský. - 10. vyd.
    Liptovský Sv. Mikuláš : Nákladom kníhkup. a vydav. účast. spolku „Tranoscius“,
    1919. – 95 s. : Ilustr. ; 20 cm.
                                U127863

169.  VAVROUŠEK, Bohumil
    Čítanka pre ľudové školy : Diel I. (Pre 2. a 3. školský rok) / s pomocou čítankovej
    komisie sostavil Bohumil Vavrúšek
    V Prahe : Slovenské oddelenie v ministerstve školstva a národnej osvety, 1919 (Praha
    : V štátnom knihosklade) – 126 s. : Fotogr. Ilustr. ; 23 cm.
                                  P120751, U127870

170.  VAVROUŠEK, Bohumil
    Počtovnica pre ľudové školy : diel I / podľa českej Matolínovej sostavil Bohumil
    Vavrúšek
    V Prahe : Slovenské oddelenie v ministerstve školstva a národnej osvety, 1919 (Praha
    : V štátnom knihosklade) – 48 s. : Ilustr. ; 23 cm.
                                U174293, P132771
171.  VAVROUŠEK, Bohumil
    Šlabikár pre ľudové školy / podľa Jursovho Šlabikára s pomocou Hermíny
    Bunčákovej-Groeblovej složil Bohumil Vavrúšek
    V Prahe : Slovenské oddelenie v ministerstve školstva a národnej osvety, 1919 (Praha
    : V štátnom knihosklade) – 105 s. : Fotogr. Ilustr. ; 22 cm
                                  U127866

172.  WAGNER, Ľudovít
    Slovenská Mluvnica : hlásko- a tvaroslovie, pravopis a skladba a prvé počiatky
    štilistiky s mnohými úlohami = Szlovák Nyelvtan : hang- és alaktan, helyesírás és
    mondattan, a stilisztika elemei az írásbeli dolgozatok számos tételével = Slowakische
    Sprachlehre : Laut- und Formenlehre, Rechtschreiben und Satzlehre, Anfangsgründe
    der Stilistik mit vielen Aufsätzen / pre gymnasia, reálky, praeparandie a mesťanské
    školy sostavil L. W. – 2. oprav. a rozmn. vyd.
    V Bratislave (v Prešporku) : Nákladník Hugo Stampfel, universitný kníhkupec, 1919.
    – 108, [4] s. ; 17 cm.
                                 U45275

173.  WAGNER, Ľudovít
    Slowakisches ABC und erstes Lesebuch = Slovenská Abeceda a prvá čítanka / sostavil
    L. W.
    V Prešporku : Nákladník Hugo Stampfel, 1919. – 40 s. ; 17 cm.
                                P16178

174.  ZIGMUNDÍK, Ján
    Slovenský pravopis pre neučených : v 20 lekciách a 50 úlohách / napísal Ján
    Zigmundík. - 2. oprav. vyd.
    V Bratislave : Vlastným nákladom. V komisii u Huga Stampfla, 1919. – 31 s. : Tab. ;
    21 cm.
                               P16122
              Pedagogika, metodika, vyučovanie

                      1846

175.  MAJER, Štefan Ján
    Prostonárodné Wichowoslowí čili Paedagogia Populárna : ktorú půwodne w reči
    maďarskej na swtlo widau ... na slowenski jazik ale preložiu jistí národa swojho
    milowník / Štefan Majer
    W Budíne : s. n., 1846 (Budín : Písmom kr. univers. knihtlačiarne). – 200 s. ; 23 cm.
                                 Muz 92

                      1863

176.  ŠKULTÉTY, Augustín Horislav
    Reč, ktorú pri sláwnostnom otworení Slowensko-evanjelického a. w. nižssieho
    gymnásium wo Weľkej -Rewúci, roku 1862, dňa 16 Sept. / držal A. H. Škultéty
    W B. Bystryci : Na žiadosť a nákladom zástupcow a dobrodincow sskoly wydaná,
    1863 (W B. Bystryci : Tlačom F. Macholda). – 16 s. ; 19 cm.
                                P175920

                      1867

177.  CLERICO, Ľudovít
    Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta
    Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola
    V Skalici : Slovenská škola, 1867 (Skalica : Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov). – 365, [2]
    s. ; 19 cm.
                                 Muz 55

                      1868

178.  KORDOŠ, Gustáv
    Návod k methodickému vyučovaniu v počtoch pre národních učiteľov, seminaristov
    a vychovavateľov / sostavil Gustáv Kordoš
    V Skalici : s. n., 1868 (Skalica : Tlačou Fr. X. Škarnycla Synov). – 155 s. : Sch. ; 22
    cm.
                                 Muz 171

179.  KORDOŠ, Gustáv
    Návod k methodickému vyučovaniu v počtoch pre národních učiteľov, seminaristov
    a vychovavateľov : Sväzok I. Kruh čísel od 1-20 / sostavil Gustáv Kordoš
    V Skalici : s. n., 1868 (Skalica : Tlačou Fr. X. Škarnycla Synov). – 54 s. : Sch. ; 22
    cm.
                                 Muz 66
                      1871

180.  GALBAVÝ, Ján
    Názorné vyučovanie pre školy elementárne náboženské : menovite v ohľade zvierat
    domácich na Slovensku zo stanoviska prírodopisného, mravného a hospodárskeho /
    sostavil Ján Galbavý
    V Skalici : Vlastnosť pôvodcu, 1871 (Skalica : Tlačou Jozef Škarnicla čest.
    kníhtlačiara Matice slovenskej). – 42, [2] s. ; 17 cm.
                               U123198

181.  ORMIS, Samuel
    Výchovoveda : pre seminaristov a rodičov. Diel prvý / spísal Samuel Ormis
    Vo Veľkej Revúci : Majetok nakladateľského spolku, 1871 (Turč. Sv. Martin :
    Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok) . – 249, [3] s. ; 23 cm.
                                  26687

                      1872

182.  KORDOŠ, Gustáv
    Návod k methodickému vyučovaniu v počtoch : pre národních učiteľov, seminaristov,
    rodičov a vychovavateľov. Sväzok I. Kruh čísel od 1-20 / sostavil Gustáv Kordoš. - 2.
    oprav. vyd.
    Vo Veľkej Revúci : Majetok nakladateľského spolku, 1872 (Turč. Sv. Martin : Tlačou
    kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku). – 47, [1] s. : Sch. ; 23cm.
                                  20202, P117478

                      1874

183.  KUTTNER, Alexander
    Návod k Zemepisu so zvláštnym ohľadom na uhorskú krajinu : v otázkach
    a odpovedach / sostavil Alexander Kuttner. - 3. oprav. vyd.
    Budapest : Nákladom Roberta Lampel, 1874. – 62 s. : Mp.- 1. mp. príl. ; 19 cm.
                                 Muz 59

184.  ORMIS, Samuel
    Výchovoveda pre seminaristov a rodičov : Diel druhý. Učboveda / spísal Samuel
    Ormis
    Vo Veľkej Revúci : Nákladom Samuela Ormisa, 1874 (Turč. Sv. Martin :
    Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok). – 225, [2] s. : Tab. ; 23 cm.
                                  13163

185.  SEBERÍNI, Ondrej
    Bohdanice a jej učiteľ / spísal Andrej Seberíni
    Turč. Sv. Martin : Matica Slovenská, 1874 (Turč. Sv. Martin : Tlačou kníhtlačiarsko-
    účastinárskeho spolku). – 48 s. : Signet ; 18 cm.
                               Muz 50
186.  ZELLIGER, Jozef
    Cvičenie umu a reči čili Názorné vyučovanie : Pre učiteľov a rodičov. I. názorný kruh
    / spísal Jozef Zelliger
    V Skalici : Tlačou a nákladom Fr. X. Škarnicla synov, 1874. – 71 s.
                                P153304, P116892

                       1875

187.  KORDOŠ, Gustáv
    Methodický návod ku počtovaniu v metrických mierach a desätinných zlomkoch : pre
    slov. učiteľov, rodičov a vychovavateľov / napísal Gustáv Kordoš
    V B. Štiavnici : Tlačou a nákladom Augusta Joergesa, 1875. – 88, [2] s. : Sch. ; 20 cm.
                                 20201

                       1880

188.  GROÓ, Vilmos
    Návodná kniha k vyučovaniu uherskej reči v národnich školách pre učiteľov : Perša
    částka I. a II. klassa / spísal Vilém Groó ; na saritko slovenski jazik prelozil Stefan
    Lesskó
    V Budapešti : Vlastnosc Kráľovsko-uhorského štátu, 1880. – 135 s. : Noty ; 18 cm.
                                 19946

189.  GROÓ, Vilmos
    Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách pre učiteľov : prvý
    diel. I. a II. trieda / spísal Vilém Groó
    V Budapešti : Vlastnosť kráľovsko-uhorského štátu, 1880. – 135 s. : Noty ; 18 cm.
                                Muz 67

                       1881

190.  GROÓ, Vilmos
    Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách pre učiteľov : druhý
    diel. III. a IV. trieda / spísal Vilém Groó
    Budapešť : Vlastnosť kráľovsko-uhorského štátu, 1881. – 120 s. : Noty ; 18 cm.
                                P28964, 19943, Muz 68

                        1882

191.  GROÓ, Vilmos
    Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách pre učiteľov : prvý
    diel. I. a II. trieda / spísal Vilém Groó
    V Budapešti : Vlastnosť kráľovsko-uhorského štátu, 1882. – 135 s. : Noty ; 18 cm.
                                19944

                        1885

192.  Učebný plán pre školy ev. a. vyzn. seniorátu Trenčanského
    Trenčín : s. n., 1885 (Trenčín : Rychlotlač Fr. X. Skarnitzla). – 16 s. : Tab. ; 23 cm.
                                  123197
                      1889

193.  ŠKULTÉTY, Augustín Horislav
    Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej
    Revúci / na základe hodnoverných listín pomocou priateľov usporiadal, sostavil
    a vydal August Hor. Škultéty
    V Ružomberku : Nákladom vydavateľovým, 1889 (Ružomberok : Tlačou Karla Salvu)
    – 270, [1] s. : Vignety ; 23 cm.
                                7462, 153292

                      1892

194.  Hlas k rodičom slovenským, tútorom, predstaveným a všetkým priateľom detí
    a mládeže / od niekoľko úprimných milovníkov slovenského ľudu
    V Prahe : Nákladom vlastným, 1892 (V Prahe : Kníhtlačiareň Dr. Edv. Grégra) – 19 s.
    ; 18 cm.
                               Muz 49

                      1899

195.  ZIGMUNDÍK, Ján
    Najnovšie privilegované (patentované, výsadou opatrené) Tellurium (Zemestroj) : pre
    elementárne (národnie) a strednie školy, učiteľské a iné nižšie a vyššie ústavy
    nevyhnutne potrebné / Ján Zigmundík
    Ružomberok : s. n., 1899 (Ružomberok : Tlačou kníhtlačiarne Karla Salvu). – 8 s. :
    Ilustr. ; 24 cm.
                                Muz 60

                      1901

196.  ZÁTURECKÝ, Adolf Peter
    Výstrahy pre deti / napísal Borovohájsky
    Ružomberok : Tlačou a nákladom Karla Salvu, 1901. – 7 s. ; 20 cm. – (Školská
    knižnica ; ročník I. Sošit 1.)
                               P28948

                     1903

197.  ZSÁMBOKRÉTHY, Ladislav Ľud.
    Krátky návod k vyučovaniu konfirmandov / napísal Ľud. Ladislav Zsámbokréthy
    Turčiansky Sv. Martin : Nákladom vlastným, 1903 (Turčiansky Sv. Martin : Tlačou
    Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku) – 28 s. ; 20 cm.
                               Muz 234
                      1904

198.  KORDOŠ, Gustáv
    Učme naše deti rátať čiže Návod ku vyučovaniu prvopočiatočníkov v počtoch : pre
    učiteľov, seminaristov, rodičov a vychovavateľov / dľa názornej methody napísal
    Gustáv Kordoš
    V Trnave : Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Adolfa Horovitza, 1904. – 152 s. : Sch.
    Tab. ; 21 cm.
                               P16195, P120092

                      1908

199.  KORDOŠ, Gustáv
    Počtovník Malých : alebo ako učia múdry otec a pečlivá matka svojich maľučkých
    začiatočníkov doma a svedomitý učiteľ v škole gruntovne rátať / na základe
    ministeriálneho plánu napísal Gustáv Kordoš
    Lipt. Sv. Mikuláš : Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Klimeša a Pivku, 1908. – 50, [3]
    s. : Sch. ; 23 cm.
                                Muz 65

                      1912

200.  GAŠPARÍK, Jozef
    Malý dopisovateľ : návod ako treba písať listy a príležitostné detské dopisy pre
    slovenské dietky / napísal Strýčko z Martina
    Turčiansky Sv. Martin : Tlačil a vydal J. Gašparík, 1912. – 64 s. ; 16 cm.
                                 P175925
                            Menný register

A

Ahn, Johann Franz ...........................19, 31, 96
Alexy, Janko ....................................162

B

Balaton, Géza ...................................99
Bárány, Ignác ...................................41, 117, 139
Bella, Ján Pravdoľub ........................105, 109, 113, 134, 137
Bertalan, Vincent ..............................127
Bežo, Ján ...........................................56, 85, 94, 132
Bodický, Daniel .................................152, 153
Braxatoris, Karol ...............................124
Bunčáková-Groeblová, Hermína ......171
Burian, Ján ........................................119

C

Caban, Ondrej ....................................175
Cebecauer, Anton ..............................27
Clerico, Ľudovít .................................177
Csizmadia, Aladár ..............................106

Č

Černý, Emil ........................................22, 23
Čulen, Martin .....................................28

D

Damborský, Ján .................................154

E

Egry, Frerencz ....................................67
Ertl, Heribert ......................................101, 106, 155

F

Fízel, Ján .............................................7
Furdek, Štefan ....................................141

G

Galbavý, Ján .......................................180
Gallo, Pavel ........................................156, 160
Gáspár, Ján ..........................................67, 75, 110
Gašparík, Jozef ....................................200
Gočár, Ján Nepomuk ...........................60
Gönczy, Pavol ......................................35, 87
Groó, Vilmos ........................................188, 189, 190, 191
Győrffy, Ivan ........................................80, 114, 120, 125
Győrffy, Ján ..........................................95, 102, 103, 107, 129, 130

H

Haluzka, Anton .....................................19, 31, 96
Hámori, Martin ......................................131
Hattala, Martin ......................................11, 24
Heřmanský, František ...........................157
Hnátek, Bořivoj .....................................158
Hrnčíř, František ...................................158
Huck, E. ................................................100
Hurban, Jozef Miloslav .........................77, 79

J

Jančovič, Štefan ....................................10

K

Kadavý, Ján ..........................................35, 87
Klíma, Stanislav ....................................159
Kordoš, Gustáv .....................................36, 37, 42, 46, 57, 63, 70, 82, 86, 88, 89, 93, 108, 178,
                           179, 182, 187, 198, 199
Kosztka, Michal ...................................97
Kováčik, Pavel .....................................76
Kožehuba, Ján ......................................47, 48, 49, 50, 58, 59
Kuttner, Alexander ...............................183
Kvas, Štefan ..........................................146, 148

L

Lesák (Lessák, Leszák), Juraj .............1
Leško (Lesskó), Štefan ........................188
Lichard, Daniel Gabriel .......................64, 71
Lós (Loos), Jozef .................................21, 32

M

Majer, Štefan Ján (Májer István) ..........175
Malík (Málik), Vincent Andrej .............11
Matzenauer, František Otto ...................51, 61, 65, 83
Mikszáth, Kálmán ..................................111
Mráz, František .......................................29, 52
O

Orbók, Móric .............................................97
Orfanides (Orphanides), Ľudovít Samuel ..25
Ormis, Samuel ...........................................181, 184
Osvald, František Richard .........................100, 135

P

Palkovič, Juraj ..........................................3
Petz, Karol ................................................160
Pražák, Albert ...........................................161
Procházka, Jozef ........................................9

R

Radlinský, Andrej Ľudovít ........................43
Rízner, Ľudovít Vladimír ...........................72
Róder, Alojz ...............................................112

S

Salay, Imrich (Szalay, Imre) ......................6
Seberíni, Ondrej .........................................185
Sebesztha, Károly ......................................104, 121, 136
Seidel (Pátkai), Pál .....................................66
Sekerka, Pavol ...........................................151
Schulek, Ján ................................................2
Schultz, Ferdinand ......................................22
Sivák, Jozef .................................................162
Sládek, Ferdinand ........................................163, 164
Slávik, Ján ....................................................142, 143, 165
Slušný, Ignác V. ...........................................67, 110
Szabó, Lajos .................................................144, 147

Š

Škultéty, Augustín Horislav ..........................15, 176, 193
Šoltýs, Ondrej ...............................................13
Šteller-Šteliar, Ferdinand ..............................167

T

Turčáni, Ludwik (Turcsányi, Lajos) ...............9

U

Uhrin, Pavol ...................................................44
Uram-Podtatranský, Rehor .............................90, 115, 140, 168
Urbán, Adolf ...................................................75
V

Vavroušek, Bohumil ..........................................169, 170, 171
Viktorin, Jozef Karol ..........................................26

W

Wagner, Ľudovít ...............................................66, 172, 173

Z

Záhorský, A. .....................................................92
Záturecký, Adolf Peter .....................................123, 196
Zaymus, Cyril Gabriel .......................................53, 54, 73, 138
Zelliger, Jozef ....................................................41, 55, 68, 69, 116, 117, 139, 149, 186
Zigmundík, Ján ...................................................81, 98, 118, 174, 195
Zoch, Ivan Branislav ..........................................33, 34, 39, 40, 62
Zsámbokréthy, Ľud. Ladislav .............................197
                   Register tlačiarov a nakladateľov

Athenaeum – Budapesť .................................................................................66, 116, 117
Bagó, Martin – Budapešť ..............................................................................46, 57
Balaton, Géza – Stará Beča ...........................................................................99
Bella, Ján Pravdoľub – Békéšská Čaba ........................................................137
Bežo, Elemír – Trnava ..............................................................................148, 150, 151,
166
Bežo, Ján – Senica ........................................................................................56, 85, 94, 122,
126, 128, 132, 133, 145, 146
Buzárovits, Gustáv – Ostrihom ...................................................................80, 95, 102, 103,
107, 114, 120, 125
Cecebauer, Anton – Viedeň ........................................................................27
Cisársky kráľovský školský knihosklad – Viedeň ......................................16
Corvina - Čaba ...........................................................................................137
Eggenbergovo kníhkupectvo – Budapešť ..................................................66
Emrich, Gustáv – Budapešť .......................................................................21
Evanjelický a. v. seniorát báčanský – Trnava, Senica ...............................145, 146, 148
Fizel, Ján – Levoča ....................................................................................7
Franklin-Társulat – Budapešť ...................................................................121, 124, 136
Furdek, Štefan – Cleveland ......................................................................141
Gallo, Pavel – Prešov ...............................................................................156, 159, 160
Gašparík, Jozef – Turčiansky Sv. Martin .................................................118, 167, 200
Goríšek, Karol – Viedeň ...........................................................................27, 29, 85
Grégr, Edvard – Praha .............................................................................194
Grund, L. – Viedeň ..................................................................................16
Hornyánszky, Viktor – Budapešť ............................................................44, 109, 113, 134
Hornyánszky a Träger – Budapešť .........................................................30, 32
Horovitz, Adolf – Trnava .......................................................................83, 84, 90, 115,
144, 147, 198
Hrnčíř, Svatopluk – Nymberk ................................................................158
Hurban, Jozef Miloslav – Turč. Sv. Martin ...........................................77, 79
Huszár, Štefan – Nitra ..........................................................................154
Jančovič, Štefan – Sarvaš .....................................................................10
Jednota českých filológov – Praha .......................................................157
Joerges, August – Banská Štiavnica .....................................................65, 70, 187
Klimeš, F. – Liprovský Sv. Mikuláš .....................................................152, 153
Klimeš a Pivka – Liptovský Sv. Mikuláš .............................................199
Kmeť, Ján – Veľká Paludza .................................................................93
Kníhtlačiareň Sv. Mikuláša – Prešov ..................................................160
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok – Turčiansky Sv. Martin ............47, 48, 49, 50, 54, 55,
56, 58, 59, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 91, 118, 119, 138, 181, 182, 184, 185, 197
Kongregácia Mechitaristov – Viedeň ..................................................43
Kordoš, Gustáv – Levoča, Skalica ......................................................37, 42, 46, 57
Kóscha, Arpad – Prešov .....................................................................156, 159
Kovács, Michal – Rožňava .................................................................45
Královsko-uhorská univerzitná tlačiareň – Budapesť .........................4
Krčméry, Eugen- Banská Bystrica ......................................................23, 28, 31
Lampel, Robert – Budapešť ................................................................183
Lauffer, Vilhelm – Budapesť ..............................................................22, 26, 32, 52
Legrády testvérek – Budapešť ...........................................................111
Lev – Ružomberok ............................................................................162
Lepág, Ludvik – Békéšská Čaba .......................................................105
Lorber, František – Banská Štiavnica ...............................................11
Löw, Maximilián – Liptovský Sv. Mikuláš ......................................38
Löw, Maximilián a Steier, Is. – Liptovský Sv. Mikuláš ...................88, 89
Machold, Filip – Banská Bystrica ....................................................12, 15, 18, 19, 96, 176
 Vdova Filipa Macholda – Banská Bystrica ....................................31
Matica slovenská Turčiansky Sv. Martin .........................................23, 24, 185
Méhner, Viliam – Budapešť .............................................................101, 104, 155
Mráz, František – Viedeň .................................................................29
Nagy, Alexander – Budapešť ..........................................................121
Nitriansky seniorát – Senica ............................................................122, 126
Ormis, Samuel – Veľká Revúca ......................................................184
Palkovič, Juraj – Bratislava ..............................................................3
Patzko, František Augustín – Bratislava ..........................................1
Pažický, Daniel – Myjava ................................................................142, 143, 165
Prvý českoslov. priemysel pre rytie a tisk nôt Em. Starý – Praha ...163, 164
Rašín, Josef Ústredné nakl., knihk. a papiernictvo učitelštva čs., Praha ...163, 164
Ráth, Móric – Budapešť ....................................................................21
Reichard Karl a synov – Kysek ........................................................9
Réthy, Lipót – Sarvaš .......................................................................10
Rózsa, Koloman a manželka – Budapešť ........................................105
Rudnyánszky, A – Budapešť ...........................................................101, 104, 155
Salva, Karol – Ružomberok ...........................................................108, 123, 135, 193, 195,
196
Sbor učiteľov evanjelických – Liptov .............................................18
Seimel, Jozef – Ostrihom .................................................................6
Signer a Wolfner – Budapešť .........................................................106
Slovenská škola – Skalica ...............................................................177
Slovenské oddelenie v ministerstve školstva a národnej osvety – Praha ....161, 169, 170,
171
Spolok Sv. Štefana – Budapešť .......................................................112, 116, 117, 127, 129,
130, 131, 139, 149
Spolok Sv. Vojtecha – Budapešť ..................................................41, 112, 116, 117, 127,
129, 130, 131
Spolok Sv. Vojtecha – Skalica .........................................................53
Spolok Sv. Vojtecha – Turč. Sv. Martin ..........................................54
Spolok Sv. Vojtech (Adalberta) – Trnava .......................................92, 138
Stampfel, Hugo – Bratislava ...........................................................172, 173, 174
Stephaneum - Budapešť .................................................................116, 127, 129, 131, 139,
149
Stýbl, B. – Praha ............................................................................157
Škarnicel, František Xaver a synov – Skalica ...............................13, 33, 34, 36, 39, 40, 42,
53, 139, 149, 177, 178, 179, 186, 192
Škarnicel, Josef – Skalica ............................................................51, 61, 64, 71, 72, 76, 81,
82, 86, 98, 100, 180
Štanzel, František Samuel – Skalica .............................................14
Štátny školský knihosklad – Praha ...............................................161, 169, 170, 171
Štefány, Ján – Banská Bystrica .....................................................2
Tlačiareň uhorskej kráľovskej univerzity – Budapešť ...............20, 25, 67, 78, 87, 110, 175
Tranoscius, - Liptovský Sv. Mikuláš ............................................140, 152, 153, 168
Trattner, Matej – Budapesť ..........................................................5
Trattner-Károlyi – Budapesť ........................................................8
Uhorská kráľovská država – Budapešť ........................................75, 87, 110
Uhorská hospodárska jednota – Budapešť ..................................60
Uhorsko-kráľovská štátna tlačiareň – Budapešť ........................60
Weber, Simon Peter – Bratislava ...............................................3
Werthmüller, Ján – Levoča ........................................................7
Werthmüller a syn – Levoča .....................................................17
Zaymus, Cyril Gabriel – Turč. Sv. Martin .................................73
Zigmundík, Ján – Pezinok .........................................................81
Zoch, Ivan Branislav – Skalica .................................................33, 34, 39, 62
Zvolenský seniorát – Zvolen ....................................................74, 91
                   Tvorcovia učebníc

Ahn, Johann Franz (1796-1865) - nemecký stredoškolský profesor, bol zástancom
syntetickej metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, vďaka jeho osoby bola táto metóda
pomenovaná ako Ahnova metóda a bola propagovaná viacerými profesormi, ktorí vyučovali
cudzie jazyky na školách.

Alexy, Janko (1894-1970) – maliar, prozaik, publicista, národný umelec. Jeho rozsiahle
výtvarné dielo – okolo 1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb – vyrastalo z domácich
tradícií. Znalosť slovenskej krajiny mu umožnila vytvoriť špecifický vidiecky žáner, v ktorom
vyjadril krásu a biedu dedinského človeka. Ilustroval aj učebnice.

Balaton, Géza (1842-?) - učiteľ a autor viacerých učebníc prírodopisu pre ľudové školy.

Bárány, Ignác (1833-1882) - maďarský pedagóg, riaditeľ učiteľského ústavu. Redaktor
viacerých pedagogických časopisov. Publikoval v pedagogických časopisoch. Napísal
šlabikáre a čítanky pre ľudové školy. Zaoberal sa s metodikou pre ľudové školy.

Bella, Ján Pravdoľub (1836-1924) – pedagóg, publicista. Publikoval články o výchove
remeselníckej mládeže, zdravotníctva, včelárstve a ovocinárstve. Bol zostavovateľom učebníc
a čítaniek pre slovenské ľudové školy.

Bežo, Ján (1842-1905) – pedagóg, kníhtlačiar, vydavateľ. Navštevoval učiteľský ústav
v Soprone, kde začal vyučovať kreslenie. Rokoch 1863-1888 bol učiteľom v Senici, zároveň
správcom chóru. V júli 1888 založil v Senici kníhtlačiareň a vydával školskú a učebnicovú
literatúru. Zaslúžil o rozvoj detskej literatúry. Od roku 1890 vydával edíciu Knižnica
zábavného a užitočného čítania.

Bielek, Karol (1857-1936) – učiteľ a školský inšpektor. Napísal vyše 150 pedagogických
príspevkov do časopisov. Autor niekoľkých čítaniek a učebníc (zemepisu, slov. pravopisu a
literatúry), 4 učebnice pre ľudové školy. Vedel zhodnotiť myšlienky vynikajúcich pedagógov
a aplikovať na pomery a potreby slovenskej školy. Vychádzal kriticky z Herbartovej
idealistickej filozofie výchovy, ktorú korigoval a dopĺňal. Zdôrazňoval význam mravnej
a rozumovej výchovy, ale žiadal aj estetickú výchovu. Z výchovných metód odporúčal
metódu induktívnu, analytickú a heuristickú

Bodický, Daniel (1864-1932) - osvetový pracovník a učiteľ. Autor slovenskej gramatiky pre
ľudové školy, ktorá v r. 1906-1926 vyšla v 13 vydaniach. Publikoval v rôznych periodikách.

Braxatoris, Karol (1806-1869) - pôsobil ako evanjelický farár. Písal básne, články,
náboženské príručky a školské učebnice.

Bunčáková-Groeblová, Hermína (1880-?) - učiteľka, manželka Ľudovíta Bunčáka (1880-
1920). Spoluautorka školských učebníc.

Burian, Ján (1856-1915) – učiteľ, redaktor, osvetový pracovník. Vychodil učiteľský ústav
v Kláštore pod Znievom. Bol učiteľom v Sučanoch, v 80.-90. rokoch v Záturčí. V rokoch
1900-1904 založil a redigoval časopis Rodina a škola. Príspevky o školských otázkach
a problémoch učiteľov i žiakov publikoval v slovenskej tlači. Autor jazykovej učebnice pre
školy.
Caban, Ondrej (1813-1860) – národno-kultúrny pracovník, mecén. Popri starostlivosti
o komjatickú školu a obec zúčastňoval sa na významných nár. podujatiach. Preložil
pedagogické dielo Štefana Majera do slovenčiny.

Cebecauer, Anton (1830-1910) – publicista, stredoškolský profesor. V rokoch 1862-66
profesor banskobystrického gymnázia. Zostavil a vydal učebnice cirkevných dejín
a náboženské príručky pre slovenské školy, osvetovými článkami prispieval do časopisov
Cyrill a Method, Obzor.

Csizmadia, Aladár – maďarský učiteľ ľudovej školy. Písal učebnice pre ľudové školy
a odborné články do pedagogických časopisoch.

Černý, Emil (1840-1913) – pedagóg, publicista, stredoškolský profesor. R. 1962-67 prof.
klasickej filológie a slovenčiny na gymnáziu v Banskej Bystrici, od r. 1868 žil v Rusku. V r.
1868 vypracoval náčrt stavu slov. školstva v Uhorsku. Autor odborných prác, stredoškolských
učebníc, cvičebníc a chrestomatií, zostavovateľ slov. čítanky pre nižšie gymnáziá.

Čulen, Martin (1823-1894) – pedagóg, publicista. Pôsobil ako farár a neskôr ako
stredoškolský profesor. Autor učebníc matematiky, venoval sa osvetovej práci, publikoval
články v časopisoch, aktívny účastník národných kultúrnych podujatí.

Damborský, Ján (1880-1932) – jazykovedec, archivár, stredoškolský profesor. Teológiu
študoval na Pázmáneu vo Viedni, od 2. ročníka v Ostrihome. Najprv kaplán, potom archivár
a stredoškolský profesor. Vydal Slovenskú mluvnicu, ktorú pri nových vydaniach rozširoval
a zdokonaľoval. Jeho jazyková príručka bola základnou pomôckou pri výučbe a rozvíjaní
slovenského jazyka.

Egry, Ferencz – profesor katolíckeho gymnázia. Vyučoval dejepis a nemecký jazyk, písal
učebnice a články, redigoval časopisy.

Ertl, Heribert – učiteľ ľudovej školy. Písal učebnice prírodopisu pre ľudové školy.

Fízel, Ján (1787-1846) – pedagóg. Študoval na lýceu v Levoči, teológiu v Bratislave. Od
1812 pôsobil na seniorátnej škole v Necpaloch, od 1819 v Tisovci, od 1826 farár v Kaze,
potom v Štítniku. Priekopník a propagátor metódy hláskovania začiatočného čítania
a dvojjazyčných učebníc pre národnostne miešané oblasti, v ktorých čerpal z bavorského
pedagóga H. Stephaniho. Účinkoval aj v Učenej spoločnosti malohontskej.

Furdek, Štefan (1855-1915) – krajanský činiteľ v USA, redaktor, spisovateľ. Učiteľ
v Strážnici, 1882 kaplán, od 1883 farár v Clevelande. Vedúci činiteľ slov. organizácií v USA.
Zaslúžil sa o rozvoj slovenských škôl v USA a napísal pre ne niekoľko učebníc a čítaniek.
Redigoval a vydával časopisy.

Galbavý, Ján (1800-1884) – pedagóg, farár, publicista. Ľudovýchovný pracovník, ktorý
žiadal právo na vzdelanie pre ľudové vrstvy. Zakladajúci člen a patrón gymnázia v Kláštore
pod Znievom, člen výboru Spolku sv. Vojtecha. Zostavil náboženské príručky pre ľudové
školy a školské učebnice.
Gallo, Pavel (1884-1964) – školský a osvetový pracovník. Učiteľ a župný inšpektor,
organizátor osvetovej a ochotníckej divadelnej činnosti. Ako župný inšpektor sa zaslúžil
o budovanie slov. školstva, o výstavbe školských budov i o rozvinutia osvetovej práce. Editor,
autor a spoluautor učebníc pre slov. ľudové školy.

Gáspár, Ján (1816-1892) pedagóg, súkromný učiteľ, profesor na gymnázií, riaditeľ
učiteľského ústavu, školský inšpektor. Redigoval a písal učebnice a čítanky pre ľudové školy.
Zaviedol vyučovanie ľudovej slovesnosti na ľudových školách.

Gašparík, Jozef (1861-1931) – vydavateľ, kníhkupec, publicista. Ako kníhkupec
a nakladateľ vydal vyše 140 titulov, písal a vydával aj publikácie pre školskú mládež pre
praktické a výchovné účely.

Gönczy, Pavol (1817-1892) pedagóg, učiteľ, zriaďovateľ školských zariadení. Písal
pedagogickú literatúru, šlabikáre a čítanky.

Groó, Vilmos (1843-1906) pedagóg, riaditeľ učiteľského ústavu, školský inšpektor.
Zorganizoval odborné školy, prispel k zavadeniu ručných prác do vyučovacieho procesu.
Písal učebnice maďarčiny pre slovenské školy.

Győrffy, Ivan (1830-1883) pedagóg a tvorca viacerých učebníc pre ľudové školy. Publikoval
metodické články v pedagogických časopisoch.

Győrffy, Ján (1859-?) – pedagóg, syn Ivána Győrffyho. Písal niekoľko učebníc pre ľudové
školy a stredné školy.

Haluzka, Anton (1819-1881) – od 1847 učiteľ ľudovej školy, 1868-77 správca školy. Člen
učiteľského spolku Zvolenskej župy. Autor metodických, pedagogických a jazykovedných
článkov, jazykových učebníc.

Hattala, Martin (1821-1903) – jazykovedec. Napísal z poverenia osobitného výboru Krátku
mluvnicu slovenskú, normatívnu príručku spisovnej slovenčiny. Jeho Mluvnica jazyka
slovenského, ktorého druhý zväzok (Skladba) vyšiel 1865 nákladom Matice slovenskej ako
prvá ucelená učebnice slovenského syntaxe.

Heřmanský, František (1887-1966) – český pedagóg, prekladateľ. Spoluorganizátor školstva
na Slovensku po 1918, predseda Pedagogickej jednoty v Bratislave. Publikoval recenzie,
referáty, články, písal učebnice pre stredné školy.

Hurban, Jozef Miloslav (1817-1888) – farár, ideológ a organizátor slovenského národného
hnutia, spisovateľ, vydavateľ, redaktor, historik. Písal aj teologické diela a učebnice
s náboženskou tematikou.

Jančovič, Štefan (1811-1893) – jazykovedec, osvetový pracovník. Od 1837 farár v Szarvasi.
V osvetovej práci nadviazal na tešedíkovskú tradíciu. Jeho najvýznamnejším dielom je slov.-
maď. a maď.-slov. slovník s gramatikami obidvoch jazykov.

Kadavý, Ján (1810-1883) – učiteľ, publicista, osvetový pracovník, hudobný skladateľ. Autor
vlasteneckých básní, detských veršov a próz, prekladateľ učebníc.
Klíma, Stanislav (1878-1944) – český autor učebníc pre slovenské ľudové školy a slovenskej
mluvnice.

Kordoš, Gustáv (1836-1908) – Napísal do 30 učebníc a metodických príručiek z počtov,
prírodopisu a fyziky pre slovenské, maďarské a nemecké školy a do 200 metodických
príspevkov do časopisov.

Kosztka, Michal – učiteľ a školský inšpektor. Autor učebníc pre maďarské a slovenské
ľudové školy.

Kožehuba, Ján (1847-1918) – pedagóg, publicista. Autor slovenských učebníc pre ev.
národné školy, ktoré rozvíjali okrem rozumovej a pamäťovej zložke aj citovú stránku žiakov.
V publicistike venoval pozornosť problematike ľudových škôl a metodike vyučovania
odborných predmetov.

Kuttner, Alexander (1814-1874) – učiteľ, lekár. Autor učebníc a metodických návodov pre
školy v Uhorsku.

Kvas, Štefan (1870-1929) – krajanský pracovník, učiteľ. Učiteľ v Laliči a v Kulpíne.
Predseda Báčskeho učiteľského spolku. Autor čítaniek pre ľudové školy.

Láni (Lányi), Karel (1812-1856) – kňaz, historik, učiteľ. Autor popularizačných dejín
Uhorska a učebnice všeobecných dejín pre slovenské stredné školy. Spracoval a cirkevné
dejiny.

Lesák (Lessák, Leszák), Juraj (1740-1803) – učiteľ a organista jedinej slovenskej školy
v Bratislave na Suchom Mýte, potom na piaristickom gymnáziu v Jure pri Bratislave. Autor
prvej slovenskej učebnice aritmetiky, určenej pre školské potreby a pre široké vrstvy
obyvateľstva.

Leško (Lesskó), Štefan (1835-1918) – učiteľ, cirkevný hodnostár. Ideológ a spoluorganizátor
východoslovenského národného a jazykového separatizmu. Už 1875 rozpracoval na základe
šarištiny tzv. spisovný jazyk pre východných Slovákov, preložil do šarišského nárečia aj
učebnice.

Lichard, Daniel Gabriel (1812-1882) – publicista, vydavateľ, učiteľ. Prvý slovenský
profesionálny novinár, priekopník ľudovýchovy, autor veľkého počtu článkov, kníh,
kalendárov, brožúr. Napísal prvú slovenskú učebnicu taliančiny, viaceré ľudovýchovné
hospodárske príručky a propagačné brožúry.

Lós (Loos), Jozef (1839-1878) – jazykovedec, lexikograf, pedagóg. Profesor cudzích jazykov
na stredných školách. Okrem lexikografických prác zostavoval učebnice a čítanky, zaoberal
sa slovenskou mytológiou, autor národnobuditeľských veršov.

Majer, Štefan Ján (Májer, István) (1813-1893) – pedagóg, osvetový pracovník, cirkevný
hodnostár. Venoval sa literatúre, národopisu, písal ľudovýchovné diela a divadelné hry. Autor
cestopisných denníkov, recenzií, životopisov, historických štúdií. Napísal dielo o výchove,
ktoré do slovenčiny preložil A. Caban.
Malík (Málik), Vincent Andrej (1819-1873) – pedagóg, kňaz. Venoval sa predovšetkým
filológií, autor Slovensko-českej mluvnice, v ktorej obhajoval hodžovsko-hattalovskú úpravu
spisovnej slovenčiny. Zaoberal sa literárnou vedou, rakúskou históriou, zemepisom
a náboženskými otázkami.

Matzenauer, František Otto (1845-1901) - spisovateľ, prekladateľ, hudobný skladateľ,
dirigent. Organizoval vydávanie ľudovýchovnej literatúry a spisby pre mládež. Písal
pedagogické články, zostavil viacero učebníc pre žiakov slovenských ľudových škôl. Vydal
vyše 20 zväzkov rozprávok, legiend, obrazov pre slovenské deti i pre ľud.

Mikszáth, Kálmán (1847-1910) – maďarský spisovateľ, novinár, redaktor, poslanec
parlamentu. Jeho literárne dielo poznačilo slovensko-maďarské prostredie, takmer vo
všetkých dielach možno nájsť slovenské reminescencie a postavy. Mnohé jeho diela boli
preložené do slovenčiny.

Mráz, František (1835-1884) – jazykovedec, pedagóg. Popri pedagogickej práci venoval sa
hudbu a spevu, ale hlavne jazykovede. Na základe Hattalovej kodifikácie spisovnej
slovenčiny 1864 vydal učebnicu slovenčiny, ktorá sa na slov. stredných školách používala.
Vydal aj učebnicu maďarčiny, v rukopise ostala učebnica latinčiny.

Orbók, Móric (1853-1930) – stredoškolský profesor a riaditeľ učiteľského ústavu. Autor
učebníc pre ľudové a stredné školy.

Orfanides (Orphanides), Ľudovít Samuel (1818-1895) – učiteľ, pomológ. Významný
pomoló, experimentátor, venoval sa ovocinárstvu, štepánstvu a osvetovej práci medzi
pospolitým ľuďom. Autor viacerých príspevkov z pomológie a odbornej učebnice pre mládež.

Ormis, Samuel (1824-1875) – pedagóg, ľudovýchovný pracovník, spisovateľ. Písal
pedagogické články, učebnice a odborné práce. Organizátor slovenského školstva, zriadil
učiteľský ústav pri vyššom slov. gymnáziu v Revúcej.

Osvald, František Richard (1845-1926) – vydavateľ, redaktor, publicista, cirkevný
hodnostár. Ako organizátor literárnych podujatí aktivizoval slovenský vedecký život. Autor
náboženských učebníc, príručiek a mravoučných kníh.

Palkovič, Juraj (1769-1850) – spisovateľ, vydavateľ, pedagóg. V dejinách slovenskej
literatúry, osvety a vzdelanosti vynikol ako vydavateľ, redaktor publicista a bádateľ v oblasti
jazykovedy. Výchovné poslanie plnila jeho zemepisná príručka, vydania o zdravotníctve
a včelárstve i preklady snemových článkov.

Pražák, Albert (1880-1956) – univerzitný profesor, literárny vedec. Počas pôsovenia
v Bratislave a v Prahe vyvíjal aktivitu v kultúrnom a vedeckom živote. Bol aj autorom
učebníc a čítaniek pre slovenské školy.

Procházka, Jozef (?-1882) – evanjelický učiteľ.

Radlinský, Andrej Ľudovít (1817-1879) – organizátor slovenského národno-kultúrneho
a literárneho života, jazykovedec, redaktor, vydavateľ, náboženský spisovateľ. Patril k
najzaslúžilejším osobnostiam slovenského národného a kultúrneho života v 19. storočí.
Všestranne zameraný, ovplyvnil aj vývoj a kodifikáciu spisovnej slovenčiny, ktorú uvádzal do
života svojím vydavateľským a redaktorským dielom, zúčastnil sa na rozvoji a šírení
náboženskej spisy, pričinil sa o povznesenie slovenského školstva. Písal aj učebnice pre
slovenské školy.

Rízner, Ľudovít Vladimír (1849-1913) pedagóg, bibliograf, spisovateľ, redaktor, etnograf,
jazykovedec, historik. Ako pedagóg usiloval sa uplatňovať myšlienky J. A. Komenského
a ovplyvniť úroveň učiteľskej práce realizáciou funkčných pedagogických metód. Osobne
zhotovoval didaktické pomôcky, založil školskú knižnicu, písal, prekladal a upravoval
učebnice základných predmetov, pripravoval metodické príručky.

Salay, Imrich (Szalay, Imre) (1787-1848) – univerzitný profesor, cirkevný hodnostár. Písal
aj učebnice maďarčiny pre školy v Uhorsku.

Seberíni, Ondrej (1824-1895) – verejný činiteľ, náboženský spisovateľ. Do slovenskej
spisby zasiahol prozaickým, literárnohistorickým a náboženským dielom. Jeho
ľudovýchovno-didaktické spisy nespĺňali umelecké kritériá. V próze Bohdanice a jej učiteľ sa
usiloval zobraziť prerod slovenskej dediny zásluhou buditeľskej činnosti učiteľa.

Sebesztha, Károly (1849-?) stredoškolský profesor, školský inšpektor. Autor učebníc
dejepisu a geografie.

Seidel (Pátkai), Pál (1845-1885) katolícky kňaz, učiteľ, osvetový pracovník. Autor učebníc
pre ľudové školy, písal odborné články do pedagogických časopisov.

Sekerka, Pavol (1859-1932) národný pracovník, náboženský spisovateľ. Zaslúžil sa o rozvoj
slovenského evanjelického ľudového školstva. Autor populárnych učebníc biblického
dejepisu pre ev. ľudové školy.

Schulek, Ján (1774-1837) evanjelický farár augsburského vyznania, učiteľ. Písal slovenské
učebnice.

Schultz, Ferdinand (1814-?) nemecký stredoškolský profesor. Autor učebníc latinčiny pre
stredné školy.

Sivák, Jozef (1886-1959) politik a štátnik, publicista, redaktor, učiteľ. Politicky sa začal
angažovať 1919. Pozoruhodnú úlohu zohral ako autor, spoluautor, upravovateľ a zostavovateľ
šlabikárov, čítaniek, učebníc pre ľudové školy.

Sládek, Ferdinand (1872-1943) český učiteľ, hudobný skladateľ. Písal spevníky pre
meštianske školy.

Slávik, Ján (1855-1934) národnokultúrny dejateľ, historik, cirkevný hodnostár. Napísal
a vydal šlabikár a čítanku pre cirkevné ľudové školy, venoval sa aj dejinám umenia. Písal aj
náboženskú literatúru.

Slušný, Ignác V. (1828-1882) – spisovateľ, prekladateľ, úradník. Písal náučné, ľudovýchovné
a vlastenecké články a básne. Z maďarčiny voľne preložil čítanku Jána Gáspára.
Škultéty, Augustín Horislav (1819-1892) – národný buditeľ, ľudovýchovný pracovník,
pedagóg, spisovateľ, folklorista. V rokoch 1836-1839 študoval teológiu na ev. lýceu
v Bratislave, kde bol 1839-1841 námestníkom J. Palkoviča na Katedre reči a literatúry čs.
Roku 1841-1848 ev. kaplán v Tisovci, 1848-1850 farár v Dlhej Vsi. V rokoch 1862-1874
učiteľ slovenčiny, dejepisu, náboženstva a súčasne správca slov. gymnázia v Revúcej. Svojou
tvorbou participoval hlavne v oblasti literatúry pre deti a mládež. Vydával dva zborníky
Rečňovaniek pre slovenské školy (1850-55), publikoval básne v rôznych časopisoch a veľa
rozprávok pre školákov.

Šoltýs, Ondrej (1804-1867) – publicista, kňaz. Autor náučnopopularizačnej literatúry
ovplyvnenej myšlienkami osvietenského racionalizmu. V štúrovskej slovenčiny napísal 8-
zväzkový encyklopedický spis Šťepnica nauk umění (tlačou vyšiel iba prvý), ktorý obsahoval
poznatky zo zdravovedy, astronómie, všeobecného zemepisu, fyziky, pravidlá spoločenského
správania a rôzne praktické rady a návody.

Šteller-Šteliar, Ferdinand (1897-1982) jazykovedec, literárny historik, hudobný skladateľ,
učiteľ. Popri pedagogickej praxi pracoval hlavne v oblasti jazykovedy, literárnej histórie,
hudby a osvety. Písal príručky pravidiel spisovnej slovenčiny a jazykovedné práce.

Turčáni, Ludwik (Turcsányi, Lajos) (1798-1854) – evanjelický farár a učiteľ. Autor
učebníc pre školy.

Uhrin, Pavol (?-1897) pedagóg, autor učebníc. Po štúdiách 1861-87 učiteľ na ev. ľud. škole
v Békešskej Čabe, od 1887 roľník. Okrem tvorby učebníc aj organizátor učiteľského života
a spolkov v Békešskej Čabe.

Uram-Podtatranský, Rehor (1846-1824) spisovateľ, pedagóg, národný pracovník. Zaslúžil
sa o pozdvihnutie výchovno-vzdelávacej úrovne a o výchovu v národnom duchu na
liptovskomikulášskej ev. ľud. škole. Autor obľúbených slovenských učebníc, šlabikárov
a čítaniek. Písal a pedagogické články.

Urbán, Adolf (1820-1909) – dialektológ, evanjelický farár. Stúpenec tzv. slovjačtiny,
myšlienky povýšiť šarišské nárečie na literárny jazyk. Písal, zostavil a prekladal učebnice do
šarišského nárečia pre vyššie triedy ľudových škôl.

Vavroušek, Bohumil (1875-1939) – český autor učebníc pre slovenské ľudové školy, písal
čítanky, šlabikáre a počtovnicu.

Viktorin, Jozef Karol (1822-1874) – literárny organizátor, vydavateľ, publicista, katolícky
kňaz. Mimoriadne zásluhy v slovenských kultúrnych dejinách si získal ako vydavateľ. Autor
populárnej nemeckej gramatiky slovenskej reči, ktorá vyšla vo viacerých vydaniach.

Wagner, Ľudovít (1846-1930) pedagóg, historik, jazykovedec. V súvislosti s pedagogickou
činnosťou sa venoval tvorbe učebníc pre ľudové a meštianske školy a otázkam organizácie
uhorského školstva, 1900 vypracoval návrh na založenie maďarskej univerzity v Bratislave
a 1902 lesníckej školy v oblasti Malých Karpát.
Záturecký, Adolf Peter (1837-1904) – Pseudonym Borovohájsky. Pedagóg, publicista,
zberateľ ľudovej slovesnosti. Autor pedagogických a ľudovýchovných článkov, ktoré
publikoval v dobových novinách a časopisoch. Zostavil pedagogické učebnice, didaktizujúce
a gratulačné verše pre deti. Propagátor prác a myšlienok J. A. Komenského.

Zaymus, Cyril Gabriel (1843-1894) – rímskokatolícky kňaz, národný pracovník, pedagóg,
spisovateľ, prekladateľ. Vynikal predovšetkým ako autor a upravovateľ početných učebníc
pre katolícke ľudové školy a metodických príručiek pre učiteľov.

Zelliger, Jozef (1837-1886) – učiteľ, potom riaditeľ Kráľovského rím. katolíckeho
učiteľského ústavu v Trnave. Písal metodické príručky a učebnice, abecedáre pre slovenské
školy i učebnice maďarského jazyka a iných predmetov v maďarskom jazyku pre slovenské
školy, celkom 27 príručiek a učebníc a desiatky pedagogických článkov v časopisoch.

Zigmundík, Ján (1846-1938) - pedagóg, ľudovýchovný spisovateľ, publicista, prekladateľ.
Vo svojom pedagogickom diele zhrnul poznatky európskeho pedagogického myslenia,
pokúail sa definovať základné pedagogické pojmy a vyčlenil dve hlavné zložky výchovy –
telesnú a mravnú. Autor učebníc, učebných textov a cvičebníc, ktoré aj upravoval a prekladal.
Ako propagátor nových vedeckých poznatkov vydal množstvo mongrafií, brožúr i príručiek
z oblasti vedných disciplín.

Zoch, Ivan Branislav (1843-1921) – Profesor na revúckom gymnáziu. Napísal niekoľko
vynikajúcich učebníc, metodických návodov, vedeckých štúdií a článkov. Z obdobia
pôsobenia v Revúcej pochádza jeho učebnica fyziky.
Názov: Učebnice pre slovenské školy do roku 1919 vo fonde Slovenskej pedagogickej
knižnice. Výberová bibliografia

Zostavila: Mgr. Katarína Bokrosová
Zodpovedný redaktor: Mgr. Katarína Bokrosová
Technický redaktor: Ing. Slavomír Košecký
Vydala: Slovenská pedagogická knižnica
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2008
Rozmnožené: vlastným nákladom
Formát: A4

								
To top